Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

171109 Ondernemen Met Zorg Deel 1

417 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

171109 Ondernemen Met Zorg Deel 1

 1. 1. Ondernemen met zorg ICT rem of katalysator Door Fokko Douma
 2. 2. MediShare <ul><li>Samenwerkingsverband tussen: </li></ul><ul><li>Douma ICT Consult </li></ul><ul><ul><li>Fokko Douma (ICT-adviseur en -projectleider) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT consult voor hoofdzakelijk de 1e lijnszorg </li></ul></ul><ul><li>Dupantalon Kwaliteitsadvies </li></ul><ul><ul><li>Stijn van den Broek (Huisartsopleider en -kwaliteitsadviseur) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsadvisering aan huisartspraktijken </li></ul></ul><ul><li>De Praktijk-Zorg </li></ul><ul><ul><li>Adviesbureau voor ondernemen in de 1e lijnszorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Bé Prenger (Huisarts en NHG-kaderarts “beleid en beheer”) </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Keteninformatisering (in onze context) </li></ul><ul><ul><li>Het realiseren van gezamenlijke ICT-(netwerk)systemen voor het gemeenschappelijk gebruik van patiëntengegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul></ul><ul><ul><li>- Eén gemeenschappelijke centrale computer voor huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Of </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén gemeenschappelijke internetportaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Of </li></ul></ul><ul><ul><li>Een gemeenschappelijke database met patiëntgegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Of </li></ul></ul><ul><ul><li>Eén gemeenschappelijk netwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Of…. </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Uitgangspunt is: Ketenzorg </li></ul><ul><li>Daarom presentatie over: Keteninformatisering </li></ul><ul><li>Kennisbron: </li></ul><ul><ul><ul><li>Keteninformatisering in kort bestek (Prof. J.H.A.M. Grijpink) </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Enkele kenmerken van ketens: </li></ul><ul><ul><li>Samenwerking van autonome organisaties/praktijken </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen overkoepelend gezag </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen centrale regie/coördinatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking nodig voor goed eindresultaat </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Kenmerken keteninformatiseringstraject </li></ul><ul><ul><li>Irrationaliteit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>niet rationele succesfactoren/bedreigingen vanwege ontbreken overkoepelend gezag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Machtspolitiek, persoonlijke belangen, faalangst, … </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dominant ketenprobleem: noodzakelijk en sturend </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alleen succes als deelnemers samen een probleem hebben welke ze alleen samen kunnen oplossen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li> Consequentie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>als bij een van de partners het belang minimaal is, is het traject tot mislukken gedoemd. (huisartsen-fysiotherapeuten?) </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>De ICT-oplossing moet: </li></ul><ul><ul><ul><li>Onmisbare oplossing zijn voor het probleem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voorwaarde 1: Is het probleem helder geformuleerd? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voorwaarde 2: De voorgestelde oplossing moet onmisbaar zijn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Voorwaarde 3: De oplossing moet haalbaar en acceptabel zijn voor alle partners </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Technisch </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Financieel </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Strategisch (passend bij het niveau van de samenwerking) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Het dominante ketenprobleem is sturend </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Aanbevelingen </li></ul><ul><ul><li>Dominante ketenprobleem: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schriftelijk vastleggen en ondertekenen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onverwachte wendingen en stagnaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bereid je hierop voor. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sluit aan op de Kern vaardigheden van de partners </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huisarts als centrale “gezondheidscoördinator” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fysiotherapeut als deskundige “bewegingsapparaat” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maak model toekomstvast en voldoende beïnvloedbaar door de afzonderlijke partners. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stem af op landelijke ontwikkelingen en standaards (EPD, HL7,LSP, OZIS etc) </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Ketenwetten </li></ul><ul><ul><li>Voor een grote oplossing is elk draagvlak te klein </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorbeeld: één gemeenschappelijke regionale computer voor alle huisartsen en apothekers samen is onhaalbaar (Regiocom) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Niet bemoeien met interne zaken: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een systeem welke vereist dat partners intern veel ICT moeten wijzigen is veelal niet haalbaar => Respecteer de ICT-situatie van de partners en sluit daar op aan . </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Wel </li></ul><ul><ul><li>Levensbedreiging </li></ul></ul><ul><ul><li>Publieke verontwaardiging </li></ul></ul><ul><ul><li>Imagoschade </li></ul></ul><ul><ul><li>Politieke druk </li></ul></ul><ul><li>Niet: </li></ul><ul><ul><li>Efficiency </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten besparing </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelmatigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Wetgeving </li></ul></ul>Belangrijke argumenten voor keteninformatisering Immers: efficiency, kostenbesparing, etc bij de ene partner zijn geen blijvende argumenten voor een andere partner. Wetgeving is dwang en daarmee onvoldoende motiverend, hartverwarmend. Grijpink: “een dominant ketenprobleem moet bij herhaald falen tot ontwrichting van de samenwerking leiden”
 11. 11. Wat is het probleem Welke partijen Welke processtappen Kritische gegevens Wie beheert deze Wat voor soort systeem nodig Onmisbaarheid v/h systeem Overbrugt het systeem de informatiebreuklijnen (zie volgende sheet) Is het als gemeenschappelijke voorziening haalbaar Analyse model
 12. 12. <ul><li>Breuklijnen in de informatie-uitwisseling </li></ul><ul><ul><li>Verschillen in terminologie (verschillen in vaktaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillen in coderingstelsels (tabel 25, G-standaard, ICPC,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillen in perceptie en kwaliteit/nauwkeurigheid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>wat voor de ontvanger een erg belangrijk gegeven is, kan voor de verzender een onbetekenend detail zijn.  Dit heeft dan ook invloed op de kwaliteit/nauwkeurigheid/betrouwbaarheid van dit gegeven. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Organisaties/praktijken verschillen in perceptie van het einddoel </li></ul><ul><ul><li>Huisarts kijkt naar de integrale gezondheid, </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysiotherapeut naar het bewegingsapparaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Apotheker naar medicatie en intoleranties </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuiszorg naar ….. </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul><ul><li>Begrip voor elkaars perceptie is basisvoorwaarde voor samenwerking </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Toepassing in 1 e lijnszorg (algemeen) </li></ul><ul><ul><li>1 gemeenschappelijk systeem voor zorgverleners met verschillende disciplines is onhaalbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor een adequate gegevensuitwisseling in de keten via bekende standaarden </li></ul></ul><ul><ul><li>Maak goede afspraken over de breuklijnen </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Specifiek: </li></ul><ul><ul><li>Sluit zo gauw mogelijk aan op de landelijke standaards (Edifact, EPD, OZIS, Landelijk Schakelpunt, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nadeel : geen onderlinge afstemming </li></ul></ul><ul><ul><li>Voordeel : de techniek is of wordt voor u geregeld </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Conclusie: </li></ul><ul><ul><li>Bij een sterke wil tot samenwerking kunnen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICT-voorzieningen een enorme impuls geven aan de doelmatigheid van de keten en nieuwe ontwikkelingen stimuleren. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Als onvoldoende rekening wordt gehouden met de ketenwetten/voorwaarden dan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zullen keten-ICT-projecten gemakkelijk mislukken en daarmee een enorme rem worden op de toekomstige ontwikkelingen . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>In de beperking toont zich de meester </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies: laat u adviseren ☺ </li></ul></ul>
 17. 17. Vragen?

×