Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ponencia patologia dual

510 views

Published on

 • Be the first to comment

Ponencia patologia dual

 1. 1. Marta Torrens Patologia dual: paradigma de la necessitat d’integració de les xarxes de salut mental i d’addiccions
 2. 2. Trastorn per ús de substàncies Altres malalties mentals Patologia Dual
 3. 3. Trastorn per ús de substàncies Altres malalties mentals 40-60% Patologia Dual Epidemiologia
 4. 4. Etiopatogènia
 5. 5. 1.La existència de psicopatologia és un factor de risc per al consum de substàncies d’abús: •Teoria de l’automedicació. •En algunes malalties mentals pot ser difícil anticipar les conseqüències negatives de l'abús de drogues (ex. mania, TPA...). •Marginació social com punt de trobada. 2.La malaltia mental és conseqüència del consum de drogues 3.Consum de drogues i trastorns psiquiàtrics en la mateixa persona de forma independent: vulnerabilitat comú. Etiopatogenia
 6. 6. Rellevància de la Patologia dual •Més urgències psiquiàtriques •Més ingressos (i reingressos) psiquiàtrics •Més suïcidis •Més patologies somàtiques (VIH, hepatitis C, MTS, metabòliques, dolor...) •Més marginació social •Més conductes violentes i criminals Elevada gravetat psicopatològica, somàtica i social Importància del Tractament
 7. 7. Salut General Salut Mental Addiccions Redes asistenciales A on? Tractament
 8. 8. Centre Salut Mental CSM Hospitalització Aguts/Subaguts/Alta dependència psiq Hospital de Dia/Centre dia/Servei rehabilitació comunitària Centre Drogodependències CAS Unitat de Desintoxicació Comunitat Terapèutica Centre de dia Centre de reducció de danys A on? Patologia dual
 9. 9. A on? Què fem? Integrat Paral·lel Seqüencial 43 54 44 45 67 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % MDMA Cocaine Heroine Heroin-Seeking Treatment Cocaine-Seeking Treatment Inpatient Detoxification Torrens et al, 2011 At street In treatment PsyCoBarcelona Study
 10. 10. •Tractaments farmacològics i psicològics per patologia dual personalitzats •Adequació de les xarxes assistencials Tractament
 11. 11. A on? Què fem? Integrat Paral·lel Seqüencial Integrat Paral·lel Seqüencial Evidencia científica
 12. 12. GT: Integració Xarxa de Salut Mental i Addiccions Membres permanents: •Pere Bonet •Joan Colom •Miquel Casas •Victor Martí •Pilar Duro •Marta Torrens (coord)
 13. 13. Metodologia •Basat en el PCC •Dos fases seqüencials en el temps: •Fase 1- Disseny itinerari del pacient consumidor (addicte) de substancies d’abús (Grup 1) •Fase 2- Utilització de serveis (Grup 2) •Diferenciat un grup d’adults i un grup de infanto-juvenil
 14. 14. Fase 1- Disseny itinerari del pacient consumidor de substancies d’abús (Grup 1)
 15. 15. Atenció Primària -Tabac: -Prevenció -Detecció /cribatge * -Intervenció -Consell breu -Tractament tabaquisme sense comorbiditat greu o greu compensada (psiquiàtrica i/o somàtica) -Programa suport a la primària en salut mental i addiccions amb professionals dels CAS-CSMA -Derivació -Compartir -Reincidència greu: al CAS (sectorial o suprasectorial a Barcelona) -comorbiditat psiquiàtrica greu o descompensada a: CSMA amb suport del CAS si cal. -Comorbiditat somàtica greu relacionada amb el tabaquisme: CAS/unitat específica de tabaquisme
 16. 16. Atenció Primària -Alcohol: -Prevenció -Detecció /cribatge* -consum de risc , consum problemàtic i dependència -comorbiditat mèdica i psiquiàtrica -complexitat social i legal -Intervenció -Consell breu -Tractament de l’addició no complicada -Interconsulta Programa suport a la primària SMiAd(PSP) del CSM i CAS -Derivació -Intoxicació aguda greu o abstinència greu: urgències -Addicció greu/complicada/prevenció de recaigudes: CAS -Comorbiditat mèdica : especialista mèdic -Comorbiditat psiquiàtrica: CAS o CSM segons valoració PSP (CAS/CSM) -complexitat social i legal que requereix major especialització: Treball social del centre referent (CAS/CSMA/SS Generals)
 17. 17. Atenció Primària -Cannabis -Prevenció -Detecció /cribatge * -comorbiditat psiquiàtrica -complexitat social i legal -Intervenció -Consell breu -Interconsulta Programa suport a la primària SMiAd(PSP) del CSM i CAS -Derivació - Addicció:CAS -Comorbiditat psiquiàtrica: CAS o CSM segons valoració PSP SMiAd (CAS-CSM) -complexitat social i legal que requereix major especialització: Treball social del centre referent (CAS/CSMA/SS Generals)
 18. 18. Atenció Primària -Cocaïna. Heroïna i altres: -Prevenció * -Detecció / Cribatge * -de comorbiditat mèdica i psiquiátrica -complexitat social i legal -Intervenció* - Prevenció i Tractament comorbiditat orgànica -Derivació -Problemes de consum /Addicció:CAS -comorbiditat mèdica : especialista mèdic -Comorbiditat psiquiàtrica: CAS o CSM segons valoració PSP SMiAd (CAS-CSM) -complexitat social i legal que requereix major especialització: Treball social del centre referent (CAS/CSMA) ??
 19. 19. Atenció Comunitària especialitzada Tabac -Detecció i diagnòstic -Tractament dels casos greus derivats des de AP Tabac -Detecció i diagnòstic -Intervenció - Consell breu -Tractament casos detectats CAS CSMA
 20. 20. Atenció Comunitària especialitzada Alcohol -Detecció/ diagnòstic -Diagnòstic psiquiàtric comorbid (patologia dual) -Cribatge de comorbiditat mèdica -Complexitat social i legal -Intervenció. -Tractament de l’addicció -Tractament comorbiditat psiquiàtrica -Seguiment comorbiditat mèdica -seguiment complexitat social i legal -Comorbiditat psiquiàtrica: CAS o CSM segons valoració Programa Suport Especialitzat(CAS i CSM -Derivació -Segons gravetat de l’addició: recursos hospitalaris residencials especialitats en addicions UHD/CT/CD addicions -comorbiditat mèdica : especialista mèdic -Comorbiditat psiquiàtrica: U. Aguts, UPD -Derivació de la comorbiditat psiquiàtrica a recursos específics de SM si estabilitat psicopatològica i addictiva -Complexitat social i legal que requereix major especialització:recursos específics. Alcohol -Detecció i diagnòstic -Cribatge de comorbiditat mèdica -Complexitat social i legal -Intervenció -Consell breu -Tractament de l’addicció lleu/moderada -Tractament comorbiditat psiquiàtrica -Seguiment comorbiditat mèdica -seguiment complexitat social i legal -Comorbiditat addició: CAS o CSM segons valoració Programa Suport Especialitzat(CAS i CSM) -Derivació -Segons gravetat o mala evolució de l’addició: CAS / recursos hospitalaris residencials especialitats en addicions UHD/CT/CD addicions -Comorbiditat mèdica : especialista mèdic -complexitat social i legal que requereix major especialització:recursos específics. CAS CSMA
 21. 21. Atenció Comunitària especialitzada Cannabis -Detecció/ diagnòstic -Diagnòstic psiquiàtric comorbid (patologia dual) / -Cribatge de comorbiditat mèdica -Complexitat social i legal -Intervenció. -Tractament de l’addicció -Tractament comorbiditat psiquiàtrica -Seguiment comorbiditat mèdica -seguiment complexitat social i legall -Comorbiditat psiquiàtrica: CAS o CSM segons valoració Programa Suport Especiallitzat(CAS i CSM) -Derivació -Segons gravetat de l’addició: recursos hospitalaris residencials especialitats en addicions UHD/CT/CDaddicions -comorbiditat mèdica : especialista mèdic -Comorbiditat psiquiàtrica : U. Aguts, UPD, -Derivació de la comorbiditat psiquiàtrica a recursos específics de SM si estabilitat psicopatològica i addictiva -complexitat social i legal que requereix major especialització:recursos específics. Cannabis -Detecció/ diagnòstic -Gravetat de l’addicció -Cribatge de comorbiditat mèdica -Complexitat social i legal -Intervenció. -Primers brots psicòtics -Tractament de l’addicció, casos lleus i moderats -Tractament comorbiditat psiquiàtrica -Seguiment comorbiditat mèdica -seguiment complexitat social i legal -Comorbiditat addició: CAS o CSM segons valoració Programa Suport Especiallitzat(CAS i CSM) -Derivació -Segons gravetat o mala evolució de l’addició: CAS recursos hospitalaris residencials especialitats en addicions UHD/CT/Cdaddicions / UPD -comorbiditat mèdica : especialista mèdic -complexitat social i legal que requereix major especialització:recursos específics. CAS CSMA
 22. 22. Atenció Comunitària especialitzada Cocaïna, heroïna i altres -Detecció/ diagnòstic -Diagnòstic psiquiàtric comorbid (patologia dual) / -Cribatge de comorbiditat mèdica -Complexitat social i legal -Intervenció. -Programes de reducció de danys -Tractament de l’addicció -Tractament comorbiditat psiquiàtrica Comorbiditat psiquiàtrica: CAS o CSM segons valoració Programa Suport Especiallitzat(CAS i CSM) -Seguiment comorbiditat mèdica -seguiment complexitat social i legal -Derivació -Segons gravetat de l’addició: recursos hospitalaris residencials especialitats en addicions UHD/CT/Cdaddicions (ingrés voluntari) -comorbiditat mèdica : especialista mèdic -Comorbiditat psiquiàtrica U. Aguts, UPD, (ingrés voluntari /involuntari) -Derivació comorbiditat psiquiàtrica a CSM si estabilitat psicopatològica i addictiva (abstinència 6 mesos mínim) -complexitat social i legal que requereix major especialització:recursos específics. Cocaïna, Heroïna i Altres -Detecció/ diagnòstic -Gravetat de l’addicció -Cribatge de comorbiditat mèdica -Complexitat social i legal -Intervenció. -Valoració de l’addicció amb el programa de suport Especialitzat CAS - CSM -Tractament comorbiditat psiquiàtrica Comorbiditat addició: CAS o CSM segons valoració Programa Suport Especiallitzat(CAS i CSM) -Seguiment comorbiditat mèdica -seguiment complexitat social i legal -Derivació -Segons gravetat o mala evolució l’addició: CAS recursos hospitalaris residencials especialitats en addicions UHD/CT/Cdaddicions / UPD -comorbiditat mèdica : especialista mèdic -complexitat social i legal que requereix major especialització:recursos específics. CAS CSMA
 23. 23. Atenció Hospitalària Alcohol, cannabis, opiácis, bzd, cocaïna i altres (excepte tabac), polidependència -Quan?: -Tractament de l’addicció greu -Tractament de l'addicció amb comorbiditat mèdica important -Tractament de l’addicció amb comorbiditat psiquiàtrica no descompensada -Com?: - Ingrés voluntari i programat -Qui deriva? -Metge referent del CAS -Metge referent del CSMA des del programa de suport a l’especialitzada. (CAS-CSM) -A on va el pacient a l’alta? -Segons el pla terapèutic individual acordat amb el referent del pacient. Unitat Desintox Hosp
 24. 24. Atenció Hospitalària Alcohol, cannabis, opiácis, bzd, cocaïna i altres (excepte tabac), polidependència -Quan?: -Tractament del trastorn psiquiàtric descompensat amb addicció activa. -Com?: - Ingrés voluntari / involuntari, des d’urgències de psiquiatria o programat. -Qui deriva? -Metge referent del CAS/ programa suport especialitzada -Metge referent del CSMA / programa suport especialitzada -Des del serveis d’urgències de psiquiatria. -A on va el pacient a l’alta? -Si hi ha referent, segons el pla terapèutic individual acordat amb el referent del pacient. -Si no hi ha referent cal vincular-lo al CSMA i/o CAS que li correspon per territori. -Centre Dia / Hospital de Dia -U Subaguts o Comunitat Terapèutica Unitat Patologia Dual d’Aguts
 25. 25. Atenció Comunitària especialitzada Tabac, Alcoho,lCannabis / Cocaïna /Heroïna / Altres Que no sigui criteris d’exclusió la presencia d’addicció en tractament/ remissió -Quan? Necessitat de tractament d’alta intensitat i integrat. -Com? admissió programada des del programa de suport a l’especialitzada (CAS/CSM) -Qui deriva? Programa suport especialitzada des de CAS o CSM -A on va el pacient a l’alta? CAS / CSM Tabac, Alcoho,lCannabis / Cocaïna /Heroïna / Altres Que no sigui criteris d’exclusió la presencia d’addicció en tractament/ remissió -Quan? Necessitat de tractament de rehabilitació funcional. -Com? admissió programada des del programa de suport a l’especialitzada (CAS/CSM) -Qui deriva? Programa suport especialitzada des de CAS o CSM -A on va el pacient a l’alta? CAS / CSM Hospital de Dia (SM) Centre de Dia/SRC (SM)
 26. 26. Atenció Comunitària especialitzada Cocaïna / Heroïna / Altres -Quan i com? A demanda, no cal derivació. -A on es deriva a l’alta? No hi ha alta ni derivació . Centres de reducció de danys
 27. 27. Atenció Hospitalària-residencial Tabac, Alcohol, Cannabis / Cocaïna / Heroïna / Altres Que no sigui criteris d’exclusió la presencia d’addicció en tractament/ remissió -Quan? Necessitat d’ingrés de mitja durada i integrat -Com? Admissió programada des d’unitats d’aguts i unitat de patologia dual i des del Programa suport especialitzada des de CAS o CSM -Qui deriva? Referent unitats d’aguts i d’unitat de patologia dual. Programa suport especialitzada des de CAS o CSM -A on va el pacient a l’alta? CAS / CSM Tabac, Alcohol, Cannabis / Cocaïna / Heroïna / Altres Que no sigui criteris d’exclusió la presencia d’addicció en tractament/ remissió ni els antecedents de consum. U. Subaguts ADP
 28. 28. Fase 1- Disseny itinerari del pacient consumidor de substancies d’abús (Grup 1) Conclusions
 29. 29. Fase 1- Conclusions: 1. Es important que el malalt sigui visitat en un sol dispositiu (evitar duplicitats de visites: CAS-CSMA) i/o es quedi sense ser atès en cap dispositiu (evitar el «a mi no em toca») 2. La ruta del pacient amb patologia dual ha d’estar liderat per el territori (donades les diferents situacions en el país)
 30. 30. 3- El Servei de Suport a Primària ha de incloure les Addiccions a més de la Salut Mental -Facilitarà el diagnòstic i derivació si cal, al recurs adequat de la especialitzada 4- Desenvolupament de un Servei de Suport entre Especialitzada: -Facilitarà el diagnòstic, maneig i , si cal, la derivació, del pacient entre els diferents recursos de la xarxa de SM i la xarxa d’Addiccions. 5- Necessitat de figura del Referent d’integració del territori, per gestionar els problemes en el territori. Fase 1- Conclusions:
 31. 31. •Dos fases seqüencials en el temps: •Fase 1- Disseny itinerari del pacient consumidor (addicte) de substancies d’abús (Grup 1) •Fase 2- Cartera de serveis (Grup 2) GT: Integració Xarxa de Salut Mental i Addiccions
 32. 32. Altres reptes de futur
 33. 33. Epidemiologia •Cannabis i cannabinoids •Legalització •Ús terapèutic •Psicosis •Depressió •Fracàs escolar
 34. 34. • Piperazinas • Benzilpiperazinas (BZP) • Fenilpiperazinas (mCPP) • Feniletilaminas • Anfetaminas (Efedrina, metanfetamina) • Catinonas (Mefedrona, Metilona, Butilona) • Metilenodioxianfetaminas (MDMA, MDA) • Metoxianfetaminas (Bromo- dragon-fly) • Triptaminas • Dimetiltriptamina (DMT) • Alfa metiltriptamina (AMT) • Piperidinas • Difenilprolinol (D2PM) • Desoxipiprandol (2-DPMD) • Cannabinoides sintéticos • Dibenzopiranos (HU-210, dronabinol) • Analogos bi o triciclicos (CP47497) • Aminoalkilindoles (JWH-015, JWH-018) • Arilciclohexilaminas • 4-MeO-PCP; Metoxetamine, Ketamina • Otros • Opioides sinteticos • Metiopropamina • Metacualona • Noves Substancies Psicoactives (NPS) Epidemiologia
 35. 35. Altres addiccions Epidemiologia
 36. 36. Gràcies per l’atenció !!! Marta Torrens mtorrens@parcdesalutmar.cat

×