Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Nieuwe ontslagregels vanaf
1 januari 2014
Bart Adriaens
Advocaat-Vennoot Claeys & Engels
Kortrijk, 22 oktober 2013

Bart V...
1 Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op het vlak
van...
Opzeggingstermijnen
Carenzdag
Duur proeftijd
Vakant...
2 Eerste arresten van het Arbitragehof
Arbitragehof 8 juli 1993:
• verschil tussen arbeiders en bedienden is een verschil ...
3 Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011
“prejudicieel” arrest

verschil in behandeling tussen arbeiders en...
4 Ter herinnering: de huidige regels
Duur van de opzeggingstermijn
Vóór 1 januari 2014 - arbeiders
Arbeidsovereenkomst aan...
Vóór 1 januari 2014 - arbeiders
Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2012
Opzeggingstermijnen verhoogd met 1,15...
Vóór 1 januari 2014 - bedienden
Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1 januari 2012
Afhankelijk van jaarloon
•

Jaarloon <...
Vóór 1 januari 2014 - bedienden
Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2012

Voorwaarde : arbeidsovereenkomst hee...
Samenvatting situatie van 1 januari 2012 tot 31 december 2013:

Arbeidsovereenkomst aangevangen voor 1/1/2012:
• Arbeiders...
5 Het finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk op 5 juli 2013
zoals verder uitgewerkt in het voorontwerp van wet
...
Drie luiken

1

• ONTSLAGREGELING

2

• CARENZDAG

3

• “ANDERE ELEMENTEN”
12
LUIK 1: ONTSLAGREGELING – 8 aspecten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbouw opzeggingstermijn
Regeling van het verleden
Sectorale comple...
Opzegging door de werkgever

• Met ingang van 1 januari 2014 (ook voor ‘oude contracten’)
• Opzegging door de werkgever:
–...
anciënniteit

opzeggingstermijn

< 3 maanden

2 weken

tussen 3 maanden en < 6 maanden

4 weken

tussen 6 maanden en < 9 m...
Anciënniteit

Opzeg

Anciënniteit

Opzeg

Anciënniteit

Opzeg

Anciënniteit

Opzeg

0-3 mnd

2w

5j

18w

15j

48w

25j

6...
Opbouw van de opzeggingstermijn
Globaal
250

200

150
Compromisvoorstel

Weken

CAO 75 + 15%

100

Lagere bedienden
Hogere...
Opzegging door de werknemer
½ opzegtermijn van de werkgever
-

afgerond op de laagste eenheid
maximum 13 weken
uitz.: ‘wed...
anciënniteit

opzeggingstermijn

< 3 maanden

1 week

tussen 3 maanden en < 6 maanden

2 weken

tussen 6 maanden en < 12 m...
Tegenopzegging door de werknemer
Dezelfde termijnen als voor de opzegging door de WN
(maar: plafond max. 4 weken)
anciënni...
Afwijkingen?
(1)

Sectorale CAO
• niet toegelaten (ongeacht gunstiger/minder gunstig voor de
WN)

(2)

Ondernemingsregelin...
Afwijkingen?
(3)

Pensioenleeftijd:
Einde AO onbepaalde tijd vanaf 1ste dag van de maand volgend
op de maand waarin WN wet...
Afwijkingen?
(4)

Tijdelijke werkloosheid
WN kan AO beëindigen zonder opzegging:
- gedurende periodes van volledige schors...
Afwijkingen?
(5)

SWT
In geval van opzegging door de WG met het oog op SWT:
verkorting opzeggingstermijn tot minimaal 26 w...
Anciënniteit
Verworven op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat
= periode gedurende welke de werknemer ononderbroke...
Opzeggingsvergoeding
Behoud van begrip ‘lopend loon’
Variabel loon: gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden

Omzetregel ...
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / duidelijk
omschreven werk
Behoud van de mogelijkheid tot verbreking:
- loon versc...
Sollicitatieverlof

- ½ dag per week
- tijdens laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 of 2 x /
week, max. 1 volledig...
Art. 63 WAO houdt op van toepassing te zijn vanaf:
- inwerkingtreding van NAR-CAO (alg. verb. bij KB) betreffende de
motiv...
Proefbeding afgeschaft
-

Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014: geen
proefbeding mogelijk
-

Uitzonderingen:
...
Overgangsbepalingen
(1)

Opzeggingen betekend vóór 1 januari 2014
Behoud van al hun gevolgen

(2)

Opzegclausule arbeiders...
Overgangsbepalingen
(4)

Dubbele berekening

Principe: optellen opzegtermijn bepaald in stap 1 en in stap 2
Stap 1: bereke...
Overgangsbepalingen
• Maar: bedienden met jaarloon op 31 december 2013 > 32.254 EUR
bruto:
- indien WG opzegt: 1 maand per...
Overgangsbepalingen
Stap 2: berekend op basis van de ononderbroken
dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (‘nie...
Overgangsbepalingen
(5)

Uitzondering voor bepaalde sectoren

Indien KB op 31 december 2013 opzeggingstermijn voor WG <
te...
Overgangsbepalingen
(5)

Uitzondering voor bepaalde sectoren
- Opzeggingen door WN tussen 1 januari 2014 en 31 december 20...
Overgangsbepalingen
(5) Uitzondering voor bepaalde sectoren
- Vanaf 1 januari 2018: algemene opzeggingstermijnen (snellere...
Overgangsbepalingen
(5)

Uitzondering voor bepaalde sectoren
e)
f)
g)
h)
i)

wegenwerken;
landbouwwerken;
plaatsing van nu...
Overgangsbepalingen
(6)

Collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014
Toepassing van de wettelijke, reglementaire en co...
Outplacement
• Veralgemening recht op outplacement voor WN met
opzeggingstermijn /-vergoeding van minimum 30 weken
• Waard...
Inzetbaarheidsverhogende maatregelen
• Uiterlijk op 1 januari 2019 CAO in elke bedrijfstak
• Recht op een ‘ontslagpakket’ ...
Sectorale complementen
• Doel: verhoging ontslagkost door nieuwe regeling beperken via
‘inrekenen van sectorale aanvullend...
Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding
Verschuldigd door de WG op de verbrekingsvergoeding die is
o...
Ontslagcompensatievergoeding
RVA betaalt aan werknemers met een anciënniteit als arbeider
vóór 1 januari 2014 het verschil...
Ontslagcompensatievergoeding
Modaliteiten bij KB:
• Werknemer voldoet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden:
1) AO voor...
Ontslaguitkering
Arbeiders behouden het recht op de ontslaguitkering indien nog
geen recht op de ontslagcompensatieregelin...
Terugbetaling inschakelingsvergoeding
Wijziging van art. 38, 1ste lid Wet 23 december 2005
(Generatiepact)
Voortaan voor a...
LUIK 3: “ANDERE ELEMENTEN”
• Sociale partners zullen volgens dwingend tijdskader de andere
elementen van het dossier arbei...
49
Time for discussion

50
Nieuwe ontslagregels vanaf 01/01/2014 Accent Jobs
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nieuwe ontslagregels vanaf 01/01/2014 Accent Jobs

1,658 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Nieuwe ontslagregels vanaf 01/01/2014 Accent Jobs

 1. 1. 1
 2. 2. Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 Bart Adriaens Advocaat-Vennoot Claeys & Engels Kortrijk, 22 oktober 2013 Bart Vanschoebeke Advocaat-Vennoot Claeys & Engels Gent, 22 oktober 2013 Nicholas Thoelen Counsel Claeys & Engels Mechelen, 22 oktober 2013
 3. 3. 1 Verschillende behandeling van arbeiders/bedienden op het vlak van... Opzeggingstermijnen Carenzdag Duur proeftijd Vakantiegeld Gewaarborgd loon bij ziekte Economische werkloosheid Willekeurig ontslag Concurrentiebeding Tijdstip betaling loon Arbeidsduur Sociale zekerheidsbijdragen Paritaire comités Sociale verkiezingen Vakbondsafvaardiging Samenstelling arbeidsgerechten Aanvullende pensioenen 3
 4. 4. 2 Eerste arresten van het Arbitragehof Arbitragehof 8 juli 1993: • verschil tussen arbeiders en bedienden is een verschil in behandeling dat – indien het in 1993 zou zijn ingevoerd – niet objectief en redelijk kan worden verantwoord • maar geen schending van het gelijkheidsbeginsel! • eerste aanzet tot het dichten van de juridische kloof  geleidelijk Arbitragehof 21 juni 2001: geen “willekeurig ontslag” voor bedienden  geen discriminatie  want bijzondere regeling voor arbeiders ter “compensatie” van kortere opzegtermijnen 4
 5. 5. 3 Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 “prejudicieel” arrest verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op vlak van: • opzeggingstermijnen (art. 59 AOW) • carenzdag (art. 52, 1, 2de-4de lid AOW)  strijdig met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (ongrondwettig) IPA-wet van april 2011 slechts stap naar een verdere harmonisatie... MAAR: • gevolgen van beide ongrondwettige wetsbepalingen worden gehandhaafd tot wetgever nieuwe bepalingen aanneemt • uiterlijk tot 8 juli 2013 5
 6. 6. 4 Ter herinnering: de huidige regels Duur van de opzeggingstermijn Vóór 1 januari 2014 - arbeiders Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1 januari 2012 CAO 75 – algemene opzeggingstermijnen: • 6 maanden - < 5 jaar anciënniteit : 35 dagen • 5 jaar - < 10 jaar anciënniteit : 42 dagen • 10 jaar - < 15 jaar anciënniteit : 56 dagen • 15 jaar - < 20 jaar anciënniteit : 84 dagen • >= 20 jaar anciënniteit : 112 dagen Sectorale opzeggingstermijnen • Afhankelijk van sector tot sector • Indien geen sectorale termijnen : CAO 75 6
 7. 7. Vóór 1 januari 2014 - arbeiders Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2012 Opzeggingstermijnen verhoogd met 1,15 7
 8. 8. Vóór 1 januari 2014 - bedienden Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1 januari 2012 Afhankelijk van jaarloon • Jaarloon < 32.254 € (2013) = lagere bedienden – Wettelijk minimum = 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit • Jaarloon > 32.254 € (2013) = hogere bedienden – Minstens het wettelijk minimum – Doch: extra duur  Vastgesteld: 1) bij overeenkomst 2) door rechter – Criteria:  Anciënniteit  Vinden soortgelijke betrekking afhankelijk van loon, functie, leeftijd  Nieuw : rechterlijke beperking voor knelpuntberoepen ! 8
 9. 9. Vóór 1 januari 2014 - bedienden Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1 januari 2012 Voorwaarde : arbeidsovereenkomst heeft aanvang genomen vanaf 1 januari 2012 ‘hogere’ bedienden (jaarloon > 32.254 EUR (in 2013)): • in geval van opzegging door de werkgever: anciënniteit bediende Opzeggingstermijn < 3 jaar 90 91 dagen (WM) ≥ 3 jaar en < 4 jaar 120 dagen ≥ 4 jaar en < 5 jaar 150 dagen ≥ 5 jaar en < 6 jaar 180 182 dagen (WM) ≥ 6 jaar 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit 9
 10. 10. Samenvatting situatie van 1 januari 2012 tot 31 december 2013: Arbeidsovereenkomst aangevangen voor 1/1/2012: • Arbeiders : opzeggingstermijnen uit Arbeidsovereenkomstenwet, CAO 75 en sector-CAO’s • Bedienden : – ‘lagere’ bedienden : wettelijk minimum – ‘hogere’ bedienden : overeen te komen tussen partijen (richtsnoer : Formule Claeys) Arbeidsovereenkomst aangevangen vanaf 1/1/2012: • Arbeiders : opzeggingstermijnen verhoogd met 1.15 • Bedienden : – ‘lagere’ bedienden : wettelijk minimum – ‘hogere’ bedienden : vaste termijnen (30 dagen per jaar anciënniteit met minstens wettelijk minimum) 10
 11. 11. 5 Het finaal compromisvoorstel van de Minister van Werk op 5 juli 2013 zoals verder uitgewerkt in het voorontwerp van wet 11
 12. 12. Drie luiken 1 • ONTSLAGREGELING 2 • CARENZDAG 3 • “ANDERE ELEMENTEN” 12
 13. 13. LUIK 1: ONTSLAGREGELING – 8 aspecten: • • • • • • • • Opbouw opzeggingstermijn Regeling van het verleden Sectorale complementen Outplacement ‘Breuk’: inzetbaarheidsverhogende maatregelen Uitzonderingen voor bepaalde “activiteiten” Compensaties Motivering van het ontslag 13
 14. 14. Opzegging door de werkgever • Met ingang van 1 januari 2014 (ook voor ‘oude contracten’) • Opzegging door de werkgever: – Geleidelijke opbouw gedurende eerste vijf jaren – Vanaf het 5e jaar: 3 weken per begonnen kalenderjaar – Op 20 jaar anciënniteit wordt de opbouw vertraagd (‘scharnierjaar’) 14
 15. 15. anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 9 maanden 6 weken tussen 9 maanden en < 12 maanden 7 weken tussen 12 maanden en < 15 maanden 8 weken tussen 15 maanden en < 18 maanden 9 weken tussen 18 maanden en < 21 maanden 10 weken tussen 21 maanden en < 24 maanden 11 weken tussen 2 jaar en < 3 jaar 12 weken tussen 3 jaar en < 4 jaar 13 weken tussen 4 jaar en < 5 jaar 15 weken vanaf 5 jaar 3 weken per begonnen jaar anciënniteit tussen 20 jaar en < 21 jaar 2 weken per begonnen jaar anciënniteit vanaf 21 jaar 1 week per begonnen jaar anciënniteit 15
 16. 16. Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg Anciënniteit Opzeg 0-3 mnd 2w 5j 18w 15j 48w 25j 67w 3-6 mnd 4w 6j 21w 16j 51w 26j 68 w 6-9 mnd 6w 7j 24w 17j 54w 27j 69w 9-12 mnd 7w 8j 27w 18j 57w 28j 70w 12-15 mnd 8w 9j 30w 19j 60w 29j 71w 15-18 mnd 9w 10j 33w 20j 62w 30j 72w 18-21 mnd 10w 11j 36w 21j 63w 31j 73w (+ 1w/j) 21-24 mnd 11w 12j 39w 22j 64w 32j 74w Vanaf 2j 12w 13j 42w 23j 65w 33j 75w 3j 13w 14j 45w 24j 66w 34j 76w 4j (+3w/j) 15w 16
 17. 17. Opbouw van de opzeggingstermijn Globaal 250 200 150 Compromisvoorstel Weken CAO 75 + 15% 100 Lagere bedienden Hogere bedienden 50 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Jaren 17
 18. 18. Opzegging door de werknemer ½ opzegtermijn van de werkgever - afgerond op de laagste eenheid maximum 13 weken uitz.: ‘wedertewerkstellingsprogramma’ (max. 7 dagen) 18
 19. 19. anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden 2 weken tussen 6 maanden en < 12 maanden 3 weken tussen 12 maanden en < 18 maanden 4 weken tussen 18 maanden en < 24 maanden 5 weken tussen 2 jaar en < 4 jaar 6 weken tussen 4 jaar < 5 jaar 7 weken tussen 5 jaar en < 6 jaar 9 weken tussen 6 jaar en < 7 jaar 10 weken tussen 7 jaar en < 8 jaar 12 weken vanaf 8 jaar 13 weken 19
 20. 20. Tegenopzegging door de werknemer Dezelfde termijnen als voor de opzegging door de WN (maar: plafond max. 4 weken) anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 6 maanden 2 weken tussen 6 maanden en < 1 jaar 3 weken vanaf 1 jaar 4 weken 20
 21. 21. Afwijkingen? (1) Sectorale CAO • niet toegelaten (ongeacht gunstiger/minder gunstig voor de WN) (2) Ondernemingsregeling • niet uitdrukkelijk verboden (voor zover niet minder gunstig voor de WN) 21
 22. 22. Afwijkingen? (3) Pensioenleeftijd: Einde AO onbepaalde tijd vanaf 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin WN wettelijke pensioenleeftijd bereikt Dezelfde opzeggingstermijn als voor de opzegging door de WG (cf. supra), maar plafond max. 26 weken 22
 23. 23. Afwijkingen? (4) Tijdelijke werkloosheid WN kan AO beëindigen zonder opzegging: - gedurende periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de AO en van gedeeltelijke arbeid wegens economische oorzaken - Na schorsing wegens slecht weer > 1 maand 23
 24. 24. Afwijkingen? (5) SWT In geval van opzegging door de WG met het oog op SWT: verkorting opzeggingstermijn tot minimaal 26 weken indien: onderneming erkend als:  onderneming in moeilijkheden of  onderneming in herstructurering Modaliteiten en voorwaarden bij KB 24
 25. 25. Anciënniteit Verworven op het ogenblik dat de opzeggingstermijn ingaat = periode gedurende welke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming Gelijkstelling periode van uitzendarbeid bij de WG-gebruiker ! Opgelet: afwijkende regeling in geval van aanwerving na uitzendarbeid in het kader van het motief ‘instroom’ (Uitzendarbeidswet 24 juli 1987 en CAO nr. 108, sinds 1 september 2013) 25
 26. 26. Opzeggingsvergoeding Behoud van begrip ‘lopend loon’ Variabel loon: gemiddelde van de 12 voorafgaande maanden Omzetregel voor WN betaald met maandloon: maandloon x 3 = weekloon 13 26
 27. 27. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd / duidelijk omschreven werk Behoud van de mogelijkheid tot verbreking: - loon verschuldigd tot einde termijn - maar maximum 2 x opzeggingstermijn indien AO voor onbepaalde tijd Opzegging/verbreking tijdens eerste helft van overeengekomen duurtijd (maar maximum 6 maanden) 27
 28. 28. Sollicitatieverlof - ½ dag per week - tijdens laatste 26 weken van de opzeggingstermijn: 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Indien WN geniet van outplacement: tijdens volledige opzeggingstermijn 1 of 2 x / week, max. 1 volledige arbeidsdag Deeltijdse WN: afwezigheid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties 28
 29. 29. Art. 63 WAO houdt op van toepassing te zijn vanaf: - inwerkingtreding van NAR-CAO (alg. verb. bij KB) betreffende de motivering van het ontslag door de werkgever - inwerkingtreding van vergelijkbare ‘regeling’ voor werkgevers die niet onder het toepassingsgebied van de CAO-wet vallen (contractuele tewerkstelling in publieke sector) 29
 30. 30. Proefbeding afgeschaft - Nieuwe arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014: geen proefbeding mogelijk - Uitzonderingen: • studentenarbeid • tijdelijke arbeid en uitzendarbeid  de eerste drie werkdagen = proeftijd (automatisch, dus geen beding vereist)  tijdens proeftijd mag elke partij de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging noch vergoeding 30
 31. 31. Overgangsbepalingen (1) Opzeggingen betekend vóór 1 januari 2014 Behoud van al hun gevolgen (2) Opzegclausule arbeiders < 6 maanden anciënniteit Indien uitvoering AO is aangevangen vóór 1 januari 2014: behoud van gevolgen van beding tot het verstrijken ervan (3) Ontslag tijdens proeftijd 31
 32. 32. Overgangsbepalingen (4) Dubbele berekening Principe: optellen opzegtermijn bepaald in stap 1 en in stap 2 Stap 1: berekend op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 • opzeggingstermijn vastgesteld op basis van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013  Dus: ‘foto’ op 31 december 2013 van: - statuut arbeider of bediende - anciënniteit - ontslagregels alsof opzeggingstermijn berekend had moeten worden op 31 december 2013 32
 33. 33. Overgangsbepalingen • Maar: bedienden met jaarloon op 31 december 2013 > 32.254 EUR bruto: - indien WG opzegt: 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van drie maanden - indien WN opzegt: - 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar - max. 4,5 maand indien jaarloon op 31 december 2013 64.508 EUR bruto - max. 6 maand indien jaarloon op 31 december 2013 > 64.508 EUR bruto ! Belang voor de WG om loonbedrag op 31 december 2013 bij te houden. 33
 34. 34. Overgangsbepalingen Stap 2: berekend op basis van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (‘nieuwe anciënniteit’) • opzeggingstermijn vastgesteld volgens de wettelijke of reglementaire regels die gelden op ogenblik van de opzegging • opzegging door WN: stap 2 is niet van toepassing indien op 31 december 2013 plafond van art. 82, 2, 3de lid WAO (1,5 maand of 3 maanden indien 32.254 EUR) en art. 68, 4de lid WES reeds bereikt werden Indien niet  stap 1 + stap 2 = max. 13 weken 34
 35. 35. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren Indien KB op 31 december 2013 opzeggingstermijn voor WG < termijnen bepaald in art. 70 2, 1ste lid WES (d.w.z. CAO nr. 75) (zie tabel hieronder): - Opzeggingen door WG tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 2 weken tussen 3 maanden en < 6 maanden 4 weken tussen 6 maanden en < 5 jaar 5 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 6 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 8 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 12 weken minstens 20 jaar 16 weken 35
 36. 36. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Opzeggingen door WN tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017: anciënniteit opzeggingstermijn < 3 maanden 1 week tussen 3 maanden en < 5 jaar 2 weken tussen 5 jaar en < 10 jaar 3 weken tussen 10 jaar en < 15 jaar 4 weken tussen 15 jaar en < 20 jaar 6 weken < 20 jaar 8 weken - Dit geldt niet: - wanneer het KB enkel een lagere termijn bepaalt voor een anciënniteit beperkt tot 1 jaar - voor de bij KB vastgelegde opzeggingstermijnen in het kader van herstructurering, met het oog op rustpensioen, of in het kader van SWT 36
 37. 37. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren - Vanaf 1 januari 2018: algemene opzeggingstermijnen (snellere evolutie naar algemene opzeggingstermijnen kan bij sector-CAO) - Uitzondering: Voormelde termijnen zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers, indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan : 1. Ze vallen op 31 december 2013 onder KB op basis van art. 61 of 65/3, 2 WAO dat in lagere termijnen voorziet dan de hoger vermelde termijnen 2. de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling 3. de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: a) b) c) d) graafwerken; grondwerken; funderings- en verstevigingswerken; waterbouwkundige werken; 37
 38. 38. Overgangsbepalingen (5) Uitzondering voor bepaalde sectoren e) f) g) h) i) wegenwerken; landbouwwerken; plaatsing van nutsleidingen; bouwwerken; montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen; j) inrichtings- of uitrustingswerken; k) verbouwingswerken; l) vernieuwsbouw; m) herstellingswerken; n) ontmantelingswerken; o) sloopwerken; p) instandhoudingswerken; q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken; r) saneringswerken; s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij 1 of meer werken bedoeld in a) tot r) 38
 39. 39. Overgangsbepalingen (6) Collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 Toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele regels die gelden op 31 december 2013 indien (cumulatieve voorwaarden): - Opzegging door de WG vanaf 1 januari 2014 - WN is voorwerp van collectief ontslag betekend vóór 1 januari 2014 - WN valt onder toepassingsgebied van een CAO-sociaal plan neergelegd vóór 1 januari 2014 39
 40. 40. Outplacement • Veralgemening recht op outplacement voor WN met opzeggingstermijn /-vergoeding van minimum 30 weken • Waarde outplacement = 4 weken loon 40
 41. 41. Inzetbaarheidsverhogende maatregelen • Uiterlijk op 1 januari 2019 CAO in elke bedrijfstak • Recht op een ‘ontslagpakket’ voor WN met opzeggingstermijn/vergoeding van minstens 30 weken: - 2/3 termijn/vergoeding (min. 26 weken) - 1/3 inzetbaarheidsverhogende maatregelen • Sanctie: bijzondere SZ-bijdrage op loon betaald tijdens 1/3-periode (1% WN en 3% WG) 41
 42. 42. Sectorale complementen • Doel: verhoging ontslagkost door nieuwe regeling beperken via ‘inrekenen van sectorale aanvullende vergoeding bovenop werkloosheidsuitkeringen (niet voor sector-SWT) • Vanaf 1 juli 2015: check van sectorale CAO en vergelijking tussen ‘oude’ ontslagkost met ‘nieuwe ontslagkost’ 42
 43. 43. Bijzondere compenserende bijdrage op de verbrekingsvergoeding Verschuldigd door de WG op de verbrekingsvergoeding die is opgebouwd op basis van de geleverde prestaties vanaf 1 januari 2014 (in functie van jaarloon): bijdrage jaarloon 1% tussen 44.509 EUR en 54.508 EUR 2% tussen 54.509 EUR en 64.508 EUR 3% hoger dan 64.508 EUR Specifieke berekening van het jaarloon (+ ook te bepalen bij KB) Bestemd voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen 43
 44. 44. Ontslagcompensatievergoeding RVA betaalt aan werknemers met een anciënniteit als arbeider vóór 1 januari 2014 het verschil tussen de opzeggingsvergoeding en het bedrag waarop de arbeider volgens de nieuwe wetgeving recht heeft Gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding (opent recht op werkloosheidsuitkering) - maar: niet cumuleerbaar met werkloosheidsuitkering noch inschakelingsvergoeding = nettobedrag zonder fiscale of sociale bijdragen of inhoudingen 44
 45. 45. Ontslagcompensatievergoeding Modaliteiten bij KB: • Werknemer voldoet gelijktijdig aan de volgende voorwaarden: 1) AO voor arbeider met begindatum vóór 1 januari 2014 2) Ontslag door de WG na 31 december 2013 3) Anciënniteit van de WN: - minstens 30 jaar op publicatiedatum in B.S. van de WES - minstens 20 jaar op 1 januari 2014 - minstens 15 jaar op 1 januari 2015 - minstens 10 jaar op 1 januari 2016 - minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 • Berekeningsmodaliteiten 45
 46. 46. Ontslaguitkering Arbeiders behouden het recht op de ontslaguitkering indien nog geen recht op de ontslagcompensatieregeling Niet voor de WN die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1) AO met begindatum na 31 december 2013 2) AO met begindatum vóór 1 januari, ontslag na 31 december 2013, en de WN heeft de volgende anciënniteit: - minstens 30 jaar op publicatiedatum in B.S. van de WES minstens 20 jaar op 1 januari 2014 minstens 15 jaar op 1 januari 2015 minstens 10 jaar op 1 januari 2016 minder dan 10 jaar op 1 januari 2017 46
 47. 47. Terugbetaling inschakelingsvergoeding Wijziging van art. 38, 1ste lid Wet 23 december 2005 (Generatiepact) Voortaan voor alle werknemers (en niet enkel de arbeiders) 47
 48. 48. LUIK 3: “ANDERE ELEMENTEN” • Sociale partners zullen volgens dwingend tijdskader de andere elementen van het dossier arbeiders/bedienden regelen • Op basis van actualisering ontwerp IPA 2011-2012 – – – – – Jaarlijkse vakantie Tijdelijke werkloosheid Collectieve arbeidsverhoudingen (fusie PC’s?) Sociale verkiezingen Uitbetaling loon (éénmaal per maand) 48
 49. 49. 49
 50. 50. Time for discussion 50

×