Clases particulares preparacion selectividad quimica

279 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clases particulares preparacion selectividad quimica

  1. 1. COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATÒRIA: PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 20 0 1 SETEMBRE 2 1 00 QUÍ MICA QUÍ MICA BAREM DE L’EXAMEN:L' u eh r deti u a o ó(A oB)i ne t a ls3 q e t n i l 2 pr be sdel pci almn au à rar n pci co tsar e ü si s es o lme o ' ó o ti Encada q e t / o lma l q al caci mà i s r de2 pu t; ncada aparat ' di l q al caci mà i q esh po rada. ü si pr be a u i ó fi ó xma eà ns e t s n ca a u i i fi ó xma u ’ i t o tnr be i. OPCIÓ A QÜESTIÓ 1 Co sdeeesee nsambn mb eatmi 4, 1 1 i 7, rs n a, ao adame ta lsq e t n s g e t: n i r l lme t o r ò c 1 , 6 1 i e po g r n n, e ü si s e ü ns o (, 05 p n sc d u a ut aa n) a)An me ecada u d’ u ssee ns e crg l s u co fiu aci ee r nca i s ci q ee n mb ed’lcto sde o n n aq e t lme t, s ia a e a n g r ó lctò i e pe fiu l o r ee r n l capa dev è ci a aln a. b In q ea q i peídei r p de sse peidi pet ycada ee n i i son u meal ) diu un ro g u l itma rò c ran lme t s é o n tl . c)J si q eq i é l lme t see r n g i i une deme o ee r n g ii . u t u un s ' e n mé lcto e at q i l fi e u n r lcto e at t v at d)Ex iu q i é lómé e t l fo mat rcada u . pl e un s ' q i s sabe r pe n PROBLEMA 2 L't u t d'n b tl d'n dis lci aq o a d' nac, 3, n ca q el s u co ce taci é de 32 % e pe i a ei ea u a oel u a sou ó u s amo í NH idi u a e a n nr ó s l q a n s l s u de st de08 k / Cal l: e a ni at ,8 gL. cue a)La co ce taci del dis lci nmosL. 1p n ) n nr ó a sou óe l/ ( u t b Elv lm d' u sa dis lci co ce tada d' nac q e calprn e pe a prpar 2 l rs d'n dis lci ) ou aq e t sou ó n nr amo í u e dr r e ar i e u a sou ó t d' nac deco ce taci 05 M. 1p n ) amo í n nr ó , ( ut DADES. Mase atmiu s H = 1; = 1 . ss ò q e: N 4 QÜESTIÓ 3 Co sdeeaq e t q i b i 4 NH3 (g + 5 O2 (g < = > 4 NO (g + 6 H2O (g , rs n a r n n i r u s e ul r: i ) )== ) ) i e po g ao adame t lsq e t n n a e ü si s o s g e t: e ü ns ( , p n sc d u a 05 u t a a n ) K a)Es ia lse prsin delsco sansKp i c. crg e x e so s e n t t b Esabica l rl óe teKp i c. ) t l s a eaci nr K c)Rao eco iflii e l q i b i nau me t l prsi mi an an u a rdu óde v lm. n m n ura n ' ul r u g n de a e só t ç t n e cci l ou e i j d)Si ' g na l co ce taci d'xg njsi q ee q i s ni e de pl ara l q i b i e mo fi i e v o del s me t a n nr ó o ie u t u n un e t s s aç i ' ul r; s di cara l alr a au fi t e i co san d'q i b i n t t e ul r? i PROBLEMA 4 Enu l o atr e tn ndo mataso , nco t 1 mL dedis lci deHCl ,5M i ’ te1 mL dedis lci 00 n ab r o i s e e s r s s u né 5 sou ó 00 lal 5 r sou ó ,5 M e à d acèi CH3COOH. n ci t c, a)Cal l e pH decada u a d' u se dis lcin . 1p n ) cue l n aq e ts sou o s ( u t b Qunv lm d' g a h d' gr ea u a delsdis lcin peq èe pH d' du ssg e mati?( p n ) ) i ou aiu a afe i-s n e sou o s r u l amb e ia l ex 1 u t = ,x 0 DADES: a(CH3COOH) 18 1 -5. K QÜESTIÓ 5 F r l oan me e s g n co rs n a, l co so s g e t. 02p n sc d u ) o mue o n , e o s re po g es mpo ts e ü ns ( , u t a a n a)Ca(OH) b PCl ) 3 c)NaH2PO4 d)CH3– 2-CO-CH3 CH 2 e CH3– 2– 3 ) CCl CH f)ò i d’ u n xd almii i ean at poasi ) t o de t s j 12-b n e dil(12-dii o ie z ) ) , e z n o , hdr xb n è g clr ramò i ) ou nc 1 h à d 2-mei o oc ) ci t pr pan i l
  2. 2. QÜESTIÓ 1 A pari delse tu u e deLe sdelse pè e q í q e OCl, 3, 4+ i 4, e po g r n t r e sr ctrs wi e s cis umiu s na e 2 NCl NCl CCl rs n a ao adame t ls q e t n s g e t: ü si s e ü ns o a)De ïca l g o ti decada u a delse pè e q í q e pr po ade . 1p n ) dus a e mera n e s cis umiu s o s s ( u t b J si q e e cada cas s l s ci q í ca t on mo n di l . 1p n ) ) ut u , n fi , i ' pè e umi é o me t poar ( u t e PROBLEMA 2 Le me clsdetr t s t i e e alu e s l rsa cau a de carctrfo t n e oèmi del racci s g e t s se emi ' i t n n g n s odadu e a u lz s l à e rame t x tr c a e ó eün (n a u t d ) o j sa a : F 2O3 (s + Al ) → AlO3 (s + F (s e ) (s ) e ) 2 a)Ajsel racci aneiri cuel q ani dಬ e ega, nfo ma decalr q es l ea e raccin 2 g amsde u t a e ó tro cal l a u t at t n ri e r o , u ' i r n e o ar r al b a u t at q ada t .1 u t F 2O3 ambl q ani ade u deAl( p n ) e b Qun q ani deAl e g ams cal àq eraccin ambl q ani ade u deF 2O3 peq ès l ee 1 6 J ) ia u t at t , n r , dr u e o e a u t at q ada t e r u ' i rn 0 al b dಬ e ega e fo ma decalr ( p n ) n ri n r o? 1 u t ) 24 ∆Hº Al ) 676 DADES. Enal e defo maci (k / l: f [ e O3 (s]= -8 ; f [ 2O3 (s]= -1 ; - t pis r ó Jmo) ∆Hº F 2 Mase atmiu s O = 1 ; = 27 ; e 55,. ss ò q e: 6 Al F= 8 QÜESTIÓ 3 Co sdeel s g e t e óajsada dede co sci de car o at l c: n i r a e ü n racci u t s mpo i ó l b n càci ) ) ) CaCO3 (s → CaO (s + CO2 (g ; ∆H > 0 Ex iu ,u t can l rs sa, i ó cetsofale aq e tsafimacin : pl e jsi q fi t a e po t s s n re s s u se r o s a)La racci é e po tna a q ale o tmpeatr ( , p n s e ó s s nà i u s v l e r u a. 05 u t) b La racci n mé é e po tna a b x stmpeatrs ( , p n s ) e ó o s s s nà i aie e r u e . 05 u t) c)La v i ód’nr pi so s a l s nan ï del racci. 05p n s araci e to a ’ po a ' po t et e at a e ó ( , u t) d)La racci s r e po tna a al stmpeatrs ( , p n s e ó eà s nà i t e r u e . 05 u t) e PROBLEMA 4 Enu rci e t an i ut 1 L decapaci , ’nr du ie 00 mosdemo ò i decar o i iu q ani de n e pin t cat b i de 0 t sito ex n ,4 at l n xd b n i g al u t at t clrg . ana 525 º s rb a l q i b is b ev q eh raccin e 37, de clrii als g n l racci: o as Qu C ' ia ' ul r, ' s r a u a e o at l 5% l o nci , e o s a e ó ar e i o CO (g + Cl (g < = > COCl (g . ) 2 ) == 2 ) Cal l: cue a)El alrdeKp.( p n ) v o 1 ut 05 u t) b El alrdeKc.( , p n s ) v o c)La q ani , ng ams demo ò i decar o i u t ate r , t n xd b n (CO)e itn q ans rb a l q i b i ( , p n s xse t u ' ia ' ul r. 05 u t) ar e i DADES. Mase atmiu s C = 1 ; 1 ; = 35, ;R = 00 2 at L/ l ss ò q e: 2 O= 6 Cl 5 ,8 m mo K QÜESTIÓ 5 Co eeaq e tsraccin i o n esco so o g ncsq eh itr e e . 04p n sc d u a mplt u se e o s an me e l mpo ts r à i u i nev n n ( , u t a a n ) a)Cl CHCl+ Cl CH= 2 b CH3-CH2-CH2Br+ KOH (aq ) ) K2CrO7/ +(aq H ) 2 c)CH3-CHOH-CH3 d)CH3-CH(CH3) -COOH + CH3-CH2OH H2SO4 (co c. n ) e CH3-CHOH-CH2-CH3 ) 2
  3. 3. BAREMO DEL EXAMEN: almn de eáee i u a o ó (A oB)yco tsara l 3 cu sin syls2 pr be El u o b r lgr n pcin ne t as et e o o o lmasdel a o ó ee i Encada cu sinpr be l cal cacinmá i s r de2 pu ts e cada aparados idi l cal cacin pcin lgda. e t / o lma a i ó fi ó xma eá no ; n t e n ca a i fi ó má i q es pu deo tn r xma u e e be e. OPCION A CUESTION 1 Co sdeelsee no co n meoatmi 4, 1 1 y1 yrs n r o adame t, l sg ine cu sin s ( , n i r o lme ts n ú r ó co 1 , 6 7, e po da, az n ne a as iue ts e t e : 05 o p no c d u a u ts a a n ) a)No r cada u odee tsee no , s ia s co fiu acinee r nca ye pe fiu e n meodeee r n sde mb e n so lme ts e crb u n g r ó lctó i s ci q e l ú r lcto e l capa dev e ci a aln a. b In q ea q épeidoyg u de sse peidi petn cecada ee noys e on u meal ) diu u ro r po l itma ró co re e lme t i s o n t . c)J si q ecu e e ee nomá ee r n g ioycu l l me o ee r n g ii u t u al s l lme t s lcto e at fi v á e de n r lcto e at dad. v d)Ex iu cu l se inmá e t l fo madopo cada u odeels pl e á e l ó q s sabe r r n l . o PROBLEMA 2 La eiu t deu a b tl deu a diou ó acu s deamo í , 3,n ca q es co ce tacine de 32 % e pe o t ea q n oel a n s lcin o a naco NH idi u u n nr ó s l n s ys de sdad de08 k / Cal l: u ni ,8 gL. cue a)La co ce tacindel diou ó e moe / ( p n o n nr ó a s lcin n lsL. 1 u t ) b El ou ndee t diou ó co ce tada deamo í q ede etmarepar prpar 2 l r sdeu a diou ó de ) v lme sa s lcin n nr naco u b o s a e ar i o t n s lcin amo í deco ce tacin05 M. 1p n o naco n nr ó , ( u t) DATOS. Mas atmi : = 1; = 1 . as ó cas H N 4 CUESTION 3 Co sdeee sg inee ul ro 4 NH3 (g + 5 O2 (g < = > 4 NO (g + 6 H2O (g ,yrs n r o adame t a l n i r l iue t q i b i: i ) )== ) ) e po da az n ne as sg ine cu sin s iue ts e t e : o (, p n o c d u a 05 u t s a a n ) a)Es ia l e prso e del co sane Kp yKc. crb as x e in s as n t ts b Esabe ca l rl ó e teKp yKc. ) t lz a eacin nr c)Raz n co iflií e e e ul rou au nodel prsó me aneu a rdu ó de v lme . o e mo n ura n l q i b i n me t i a e in di t n e ccin l ou n d)Sis au na l co ce tacin deo ie o jsi q ee q es ni s de pl ara e e ul ro ¿ emo fi í e e me t a n nr ó xg n u t u n u e t e s az í l q i b i; s fi do i di cara l v o del co sanedee ul ro alr a n t t q i b i? i PROBLEMA 4 Enu l o atros t n ndo matace , n deelsco t n 1 mL dediou ó deHCl ,5M ye or 1 mL de n ab r o i e i e s r s u o e l o ni e 5 e s lcin 00 l to 5 diou ó 00 M e á doacéi , 3COOH. s lcin ,5 n ci t CH co a)Cal l e pH decada u a deé t diou o e . 1p n o cue l n sas s lcin s ( u t ) b ¿ év lme deag a de eañ rea u a del diou o e par q ee pH deamb s a e mimo ( p n o ) Qu ou n u b adis n as s lcin s a u l as e l s ? 1 u t ) -5. DATOS: a(CH3COOH) 18 1 K = ,x 0 CUESTION 5 F r l on mb e s g nco rs n lssg ine co e ts ( , p n o c d u o o mue o r, e ú re po da,o iue ts mpu so . 02 u t s a a n ) a)Ca(OH) b PCl ) 3 c)NaH2PO4 d)CH3– 2-CO-CH3 CH 2 CCl CH e CH3– 2– 3 ) f)ó i dealmii xdo u no g clr r amó i ) ouo nco i ean at depoaso )t o o ti j 12-b n n dil(12-dii o ie ce o ) , e ce o o , hdr xb n n ) 3 h á do2-mei o oco ) ci t pr pan i l
  4. 4. CUESTION 1 A pari del e tu u asdeLe sdel sg ine e pe e q í casOCl, 3, 4+ yCCl,rs n t r as sr ctr wi as iue ts s cis umi 2 NCl NCl 4 e po da r o adame t l sg ine cu sin s az n ne as iue ts e t e : o a)De z l g o tí decada u a del e pe e q í caspr pu sas ( p n o du ca a e mera n as s cis umi o et .1 u t) b J si q e e cada cas , i a e pe eq í ca t n on mo nodi l . 1p n o ) ut u , n fi o s l s ci umi i e o me t poar ( u t ) e PROBLEMA 2 Las me cl de tr t s ui z e alu as s l r de i alcarctrfu re ne e oémi de l sg ine z as emi e t ian n g n odadu as bdo a l á e etme t x tr co a iue t raccin(n a u t d ) e ó o j sa a : F 2O3 (s + Al ) → AlO3 (s + F (s e ) (s ) e ) 2 a)Ajsel raccinaneirycal l l cani dee ega e fo ma decalrq es l ea al e o ar2 g amo de u t a e ó tro cue a t dad n rí n r o u e i r raccin b r s F 2O3 co l cani ade ada deAl( p n o e na t dad cu .1 u t) a u e i rn b b ¿ écani deAle g amo , eán ce ara q eraccin co l cani ade ada deF 2O3 par q es l ee ) Qu t dad , n r s sr e s i u e o e n a t dad cu e 1 6 Jdee ega e fo ma decalr ( p n o 0 n rí n r o? 1 u t) ) 24 ∆Hº Al ) 676 DATOS: t pí defo macin(k / l: f [ e O3 (s]= -8 ; f [ 2O3 (s]= -1 ; Enal as r ó Jmo) ∆Hº F 2 Mas atmi :O = 1 ; = 27 ; e 55,. as ó cas 6 Al F= 8 CUESTION 3 Co sdeel sg ineraccinajsada dede co scinde car o at cáci : n i r a iue t e ó u t s mpo i ó l b n o l co ) ) ) CaCO3 (s → CaO (s + CO2 (g ; ∆H > 0 Ex iu ,u t can l rs e t s s ncirasofalasl sg ine afimacin s pl e jsi q fi do a e pu sa, i o et s as iue ts r o e : a)La raccine e po tn a a cu q irtmpeatr ( , p n o ) e ó s s ná e alue e r u a. 05 u t s b La raccins l e e po tn a a b astmpeatr . 05p n o ) ) e ó óo s s ná e aj e r u as ( , u t s c)La v i ó dee to a s o n a l e po t edad del raccin ( , p n o ) aracin nr pí e po e a s nan i a e ó . 05 u t s d)La raccins r e po tn a a al tmpeatr . 05p n o ) e ó eá s ná e t e r u as ( , u t s as PROBLEMA 4 Enu rci e t cer yv ode1 L decapaci s ito ce 0 0 moe demo ó i decar o oeiu n e pine rado ací 0 dad, e nr du n ’ 4 ls n xdo b n g al cani declr g . an a 525 º s al z e e ul ro s o s r a q eh raccin e 37’ de clr ii al t dad o o as Cu do C e can a l q i b i, e b ev u a e o ado l 5% l o o nci , i s g nl raccin eú a e ó : CO (g + Cl (g < = > COCl (g . ) 2 ) == 2 ) Cal l: cue 1 u t) a)El alrdeKp.( p n o v o 05 u t s b El alrdeKc.( , p n o ) ) v o c)La cani e g amo , mo ó i decar o o(CO)e itnecu dos al z e e ul ro ( , p n o ) t dad, n r s de n xdo bn xse t an e can a l q i b i. 05 u t s i DATOS. Mas atmi : = 1 ; 1 ; = 35, ;R = 00 2 at L/ l as ó cas C 2 O= 6 Cl 5 ,8 m. mo. K CUESTION 5 Co eel sg ine raccin syn mb elsco e tso g nco q eitr in n ( , p n o c d u a mplt as iue ts e o e o r o mpu so r á i s u neve e . 04 u t s a a n ) a)Cl CHCl+ Cl CH= 2 b CH3-CH2-CH2Br+ KOH (ac) ) K2CrO7/ +(ac) H 2 c)CH3-CHOH-CH3 -COOH + CH3-CH2OH d)CH3-CH(CH3) H2SO4 (co c. n ) e CH3-CHOH-CH2-CH3 ) 4

×