Ayat ibadah

2,485 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ayat ibadah

 1. 1. 1Majlis Taliim DESA PAMULIHAN KECAMATAN PAMULIHAN TANJUNG SARI SUMEDANG TELP: 022-7911943Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya merekamenyembah-Ku.(Adz zariyaat : 56)Materi pembahasan :1. makna kata Allah2. Makna kata rabb3. Bagaimana kita mengenal Allah4. Apa hak Allah Dan Apa hak Hamba5. Apa yang merusak hak-hak AllahMakna kata AllahKata Allah berasal dari kata Al Illah (Huruf hamza di buang dan mengidghomkan (menggabungkan ) huruf lam yangper tama kedalam huruf lam yang ke 2.Maka jadilah ia satu lam yang ditasdidkandan dibaca dengan tebal atau berat .Kemudian apa yang dimaksud dengan kata Al illah( ?Ibnu Rajab Al Hambali rahimahullah berkata :( Adalah :sesuatu yang ditaati dan tidak di durhakai dengan pehuh rasa segan,pemuliaan,kecintaan , rasa takut, berharap, rasa tawakkal, permohonan dandoa.Dari definisi yang diberikan oleh Ibnu Rajab diatas dapat diambil kesimpulanbahwa definisi diatas bisa diperuntukkan untuk allah jika diperuntukkan untukAllah dan bisa selain allah jika diperuntukkan untuk selainuntuk Allah
 2. 2. 2Kesimpulan :1. Barang siapa yang memindahkan makna Al Illah untuk Allah maka berartiia telah memuliakan Allah (mentauhidkan Nya)2. Barang siapa yang memindahkan makna Al Illah kepada selain Allah MakaIa telah Menyekutukan Allah (berlaku SyirikDalil Al Quran :Taat :Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allahdan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkemenangan. (An Nuur : 52)Tidak Di Durhakai :Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itudurhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. (Maryam : 44)Rasa Segan :Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atauyang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka merekayakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yangkafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untukperumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkanAllah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nyapetunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik,(Al Baqorah : 26)Pemuliaan :Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan (yang berhakdisembah) selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) `Arsy yang mulia.(AlMuminuun : 116)untuk selain Allah
 3. 3. 3Kecintaan :Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandinganselain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jikaseandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika merekamelihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allahsemuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).(Al Baqorah : 165)Takut :Hai Bani Israil, ingatlah akan ni`mat-Ku yang telah Aku anugerahkankepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku niscaya Aku penuhi janji-Kukepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk). (Al Baqorah :40)Berharap :dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Alam Nasyrah : 8)Tawakkal :(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit didalam hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang mumin) ditipu olehagamanya". (Allah berfirman): "Barangsiapa yang tawakkal kepada Allah, makasesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Al Anfaal : 49)Permohonan :Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamuberdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlahsekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui".(Yunus :89)Doa :Di sanalah Zakariya mendo`a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku,berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya EngkauMaha Pendengar do`a".(Ali Imran : 38)
 4. 4. 4Makna kata RabbKata Rabb adalah bentuk mashdar berasal dari kataArtinnya mengembangkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan lain sampaipada satu keadaan yang sempurna.Jadi kata rabb adalah masdar yang dipinjam untuk untuk fail (pelaku) . Kata rabbbisa diartikan untuk Allah dan Untuk Selain Allah-Kapan kata Rabb di pergunakan Untuk Allah ? diperuntukan untuk allah kalau iamemenuhi syarat berikut :1.Jika kata rabb dimarifatkan artinya ditambahkan aliflam sehingggamenjadi2.Jika kata Rabb disandarkan kepada sifat sifat ketuhanan seperti :artinya tuhan semesta alamartinya tuhan manusiaKapan kata rabb di terjemahkan untuk selain Allah ?Jika kata rabb disandarkan kepada sesuatu yang bukan sifat-sifat ketuhanan .Contoh :Artinya tuan rumahArtinya pemilik kudaArtinya pemilik ontaContoh kata rabb tidak diartikan sebagai tuhan dalam kisah nabi yusuf ketikadi dalam penjara bersama dua pemuda yang bermimpi kemudian masingmenanyakan tawil mimpinya kepada nabi yusuf Alaihissallamuntuk Allahuntuk selain Allah
 5. 5. 5Hai kedua penghuni penjara "adapun salah seorang diantara kamu berdua akanmemberi minum tuannya dengan khomaradapun yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepanya Telah kedua perkara yang kamuberdua menanyakannya.(surat yusuf ayat 41)contoh dalam hadits bahwa kata rabb diartikan bukan untuk tuhan tetapidiartikan untuk pemilik"sampai sang pemilik menemukannya"Kemudian bagaimana makna rabb menurut Al Quran ?Makna rabb dalam al Quran dijelaskan dalam surat toha yang berisi dialogantara nabi Musa dan Harun dengan FiraunBerkata Fir`aun: "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa ?Musa menjawab rabb kami adalah yang telah memberikan kepada sesuatubentuk kejadiannya kemudian memberinya petunjuk.MELALUI APA KITA DAPAT MENGENAL ALLAHKita dapat mengenal Allah dengan dua cara yaitu :1.Dengan tanda-tandanya2.Dengan segenap makhluknyaDengan tanda-tandanyaAayaat adalah bentuk jama dari ayat yaitu tanda atas sesuatu yang menunjukkandan menjelaskan hakekatnya. Ayat-ayat Allah ada dua macam :Ayat KauniyahAyat SyariyahAyat kauniyah maka ia berupa segenap mahkluknya sedangkan ayat syariyahadalah wahyu yang diturunkan Allah pada segenap rasulnya.
 6. 6. 6Contoh ayat Kauniyah :Bumi MatahariCoba bayangkan bagaimana seandainya matari didekatkan sedikitnya jaraknyamaka bumi akan tertutup oleh permukaan air akibat mencairnya es dikutub atausebaliknya matahari dijauhkan maka bumi akan membeku, siapakah ? yang mampumengatur jaraknya sehingga cahaya matahari memberikan manfaat yang besar bagikehidupan manusia jawadnya adalah Allah sang pencipta.Maka benarlah firman Allah swtDan matahari berputar pada porosnya, demikianlah ketetapan yang maha perkasalagi maha mengetahui (yaasin : 38)Contoh ayat Syariyah :Allah swt berfirman :Maka kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara sedang merekaberpaling dari segala tanda-tanda yang terdapat padanya (al anbiyaa : 32)Para ilmuwan yang sekarang menjelaskan kepada kita bahwa "atap yang terpelihara(saqfan mahfuzhan) dalam ayat diatas adalah lapisan atmosfer yaitu udara yangberlapis lapis. Seandainya atmosfer tidak ada niscaya jutaan meteor yang setiap hariterbakar diangkasa akan jatuh mengenai kita dan membakar segala sesuatu yangada di bumi. Atmosfer telah dijadikan Allah bagaikan atap yang kokoh yangmelindungi bumi beserta segenap makhluk yang ada didalamnya. Maha besar Allahdengan segala firmannya.1. Arti Jin menurut Bahasa (etimologi)
 7. 7. 7Jin menurut bahasa berasal dari lafazh ijtinan yang berarti istitar (sembunyi) tidaknampak, karena itu jika dikatakan Ujinna al mayyitu artinya Mayatyang dikubur dan di timbun dalam tanah, sehingga tidak kelihatan lagi.Jin disebut jin karena ia termasuk golongan yang tidak tampak, tidak terlihat matamanusia.Yang termasuk dalam lafazh ini adalah Al janiin, karena ia tidak terlihatketika masih berada dalam rahim ibu, Allah swt berfirman,(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain darikesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. DanDia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu daritanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamumengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yangbertakwa.(An Najm : 32)Al Mijan artinya baju besi, karena seseorang yang berperang terlindung didalamnya dari senta musuh.Al Jannah artinya taman, karena dalamnya tertutup dengan pepohonanJunnah artinya segala sesuatu yang melindungi tubuh dari serangan anakpanah dan senjata, Karena manusia menutupi tubuhnya dari senjata dan anakpanah.Al Majnun artinya, orang gila, karena ia lagi tertutup akalnya.Kemampuan mata tidak mampu melihat jin dalam wujud aslinya ini dijelaskanoleh Allah swt dalam firmannya,Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimanaia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan darikeduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya `auratnya.Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yangkamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (Al Araaf27).
 8. 8. 8(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkankepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di mukadan di belakangnya.(Al Jin 26 -27)2. Jin Menurut Istilah (Terminologi) Adalah sebagai mana yangdijelaskan didalam al Quran dan Al HaditsJin Adalah alam yang tidak terlihat bagi manusia sesuai asal penciptaannya. Merekaadalam alam maya yang wujud tanpa bayangan, tidak untuk di lihat oleh manusia.Maka jin hakekat yang nyata tidak terlihat bagi kami daengan dalil firman Allah swt: Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidakbisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.Ghaib ialah sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, tidak akan dapatdisimpulkan oleh ketinggian akal, dan hanyalah dapat di ketahui dengan melaluikhobar-khobar para nabi Alahimus salam.Tidak ada yang mampu melihat yang ghaib kecuali para nabi dan Rasul yang dikehendaki Allah.(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkankepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di mukadan di belakangnya.( Al Jin : 26-27)Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya:sekumpulan jin telah mendengarkan (Al Quran), lalu mereka berkata:"Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,(Al Jin : 1)
 9. 9. 9Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfa`atan bagi diriku dan tidak(pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya akumengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya danaku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberiperingatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".(AlAraaf " 188)Bahan Baku JinDan kami telah menciptakan jin sebelum adam dari api yang sangat panas (Al Hijr: 27)Dan dia menciptakan Jin dari nyala api (Ar rahman 15)Dan tidaklah kami menciptakan jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepadakami (Adz Zariyat 56)Malaikat diciptakan dari cahaya , jin di ciptakan dari nyala api dan adam dari apayang telah engkau ketahui yaitu air mani .( HR . Muslim )Dari kesimpulan diatas Kita dapat mendefinisikan jin yaitu : Makhluk yangdiciptakan Allah dari Nyala api dan diwajibkan baginya untuk beribadah kepada Allah.Makna Iblis :Kata Iblis berasal dari kata : Balasa atau Ablasa, artinya diam tidak berkata-kata,jika dikatakan : ablasa Ar rajul : seseorang yang diam atau berputus asa.Allah swt berfirman :Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputusasa.(Ar Ruum : 12)
 10. 10. 10Dari sinilah kata iblis di ambil , karena dia diam dan berputus asa dari rahmatAllah atau menyesalinyaDan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamukepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin,maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia danturunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalahmusuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orangyang zalim.(Al Kahfi : 50)MAKNA SETAN1. Dari segi bahasaKata setan berasal dari lafazh yang berarti jauh, jadi setan itu tabiatnyasangat jauh dari tabiat manusia, dan dengan kefasikannya dia sangat jauhdari berbagai macam kebaikan.Jika dikatakan si fulan berbuat seperti perbuatan setan.2. Dari segi Istilah setan didefinisikan sebagai Setiap makhluk pendurhaka, baikjin maupun manusia maupun hewan.Berkenaan dengan itu Allah swt berfirman,.Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan darijenis manusia dan dari jenis jin sebagian mereka membisikkan kepada sebagianyang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau rabbmumenghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya maka tinggalkanlah merekadan apa-apa yang mereka ada-adakan (Al Anam :112)Rasulullah saw berabda :Wahai abu zar mintalah perlindungan kepada Allah dari setan manusia dan setanjin kemudian abuzar berkata apakah ada setan dari jenis manusia kemudian rasulmenjawab Betul (Musnad Imam Ahmad dari Abu Dzar)Rasululullah saw bersabda,
 11. 11. 11Yang memotong sholat itu adalah wanita, keledai dan anjing hitam. Kemudiankutanyakan Ya rasululullah mengapa anjing hitam bukan anjing merah atau kuning? beliau menjawab Anjing hitam itu adalah setan. (HR Muslim)Ibadah di definisikan sebagai :"Ibadah adalah sebuah nama yang maknanya meliputi seluruh ucapan dantindakan yang dicintai Allah baik yang bersifat lahir maupun batin.Syarat diterimanya Ibadah :1. Harus ikhlas dalam menunaikannyaAllah swt berfirman :Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah denganmemurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dansupaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulahagama yang lurus. (Al Bayyinah : 5)Ikhlas artinya kita tidak menyekutukan Allah dengan ciptaannya.Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yangdiwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan YangEsa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah iamengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpundalam beribadat kepada Tuhannya". (Al Kahfi 110)2. Sesuai dengan tuntunan Nabi MuhammadDan tidaklah patut bagi laki-laki yang mumin dan tidak (pula) bagi perempuanyang mumin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapamendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yangnyata. (Al Ahzab : 36)
 12. 12. 12.Barang siapa melaksanakan suatu amalan tidak atas perintah kami, maka ia (amalanitu) akan tertolak.( HR Muslim )

×