SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน
โครงร่ างเพือเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์
่
( Computer Project)

ชื่อโครงงาน
หอมกรุ่น ละมุน กาแฟลาพูน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
1. ชื่อโครงงาน
หอมกรุ่ น ละมุน กาแฟลาพูน
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ
2.2 นางสาวพรรณราย สมบูรณ์ชย
ั
2.3 นางสาววัชราภรณ์ มหาวันแจ่ม

ชั้น ม.5/1.
ชั้น ม.5/1.
ชั้น ม.5/1.

เลขที่17.
เลขที่19.
เลขที่ 21.

3. ครูที่ปรึกษา
ครู ทวีป แซ่ฉิน
4. ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทัวทุกภูมภาค อาทิเช่น ทะเล เกาะ แก่ง
ิ
่
ภูเขา ยอดดอย ประเทศไทยจึงเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
จังหวัดลาพูน เป็ นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆมากมาย สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลาพูนดีข้ ึน นักลงทุนทาง
ธุรกิจท่องเที่ยวจึงอยากจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดลาพูน หนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจนั้น ก็คือ ธุรกิจร้านกาแฟ
คณะผูจดทา จึงได้ศกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน เพื่อ
้ั
ึ
เป็ นความรู้ให้แก่นกท่องเที่ยวและผูที่สนใจ อีกทั้งยังเป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและร้านกาแฟใน
ั
้
จังหวัดลาพูนอีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารวบรวมและเผยแพร่ ขอมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูนให้กบนักท่องเที่ยว
้
ั
และผูที่สนใจ
้
6. สมมติฐาน
หากมีการเผยแพร่ ขอมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน นักท่องเที่ยวและผูที่สนใจก็จะ
้
้
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟมากขึ้น
7. ขอบเขตของการทาโครงงาน
7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย
นักท่องเที่ยว และผูที่สนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน
้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
7.2 ขอบเขตของเนื้อหา
ร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน
8. วิธีดาเนินการ
8.1ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 12เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556
วัน เดือน ปี
การดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
12/12/56
1.กาหนดหัวข้อในการทางาน
1.ได้หวข้อที่สนใจ
ั
2.แบ่งงาน
2.สามารถแบ่งงาน
3.วางแผนการทางาน
และวางแผนการ
ทางานร่ วมกัน
15/12/56
สืบค้น ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือก
ได้ขอมูลที่ตองการ
้
้
19/12/56
รวบรวมข้อมูลที่ได้สืบค้นมา
สามารถนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์
สังเคราะห์
20/12/56
ปรึ กษากับทุกคนในกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลที่
สืบค้นมา
21-23 / 12 /56
กาหนดการเดินทางไปปฏิบติงานตามหัวข้อ
ั
4-8/1/57
ปฏิบติงานตามที่ได้กาหนดไว้
ั
เดินทางเก็บ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับร้านกาแฟ
ในตัวเมืองจังหวัด
ลาพูน

ปัญหาอุปสรรค
-

-

-

8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้ จ่าย )
ค่าเดินทาง 500 บาท
รวมเงิน 500 บาท

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
8.4สถานทีดาเนินการ
่
ร้านกาแฟในตัวเมือง จังหวัดลาพูน
8.5ผู้รับผิดชอบ
8.5.1 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ
8.5.2 นางสาวพรรณราย สมบูรณ์ชย
ั
8.5.3 นางสาววัชราภรณ์ มหาวันแจ่ม

ชั้น ม.5/1.
ชั้น ม.5/1.
ชั้น ม.5/1.

เลขที่17.
เลขที่19.
เลขที่ 21.

9. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
9.1 นักท่องเที่ยวและผูที่สนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูนได้รับความรู้
้
10. ปัญหาและแนวทางแก้ไข
การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน แก้ไขโดยการสอบถามผูรู้ และ
้
ใช้เครื่ องมือต่างๆเป็ นตัวช่วย ได้แก่ แผนที่กระดาษ และแผนที่ทางอินเทอร์เน็ต
ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง
(….…..…………………..…..…………..)
ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง
้ ั
(….…..…………………..…..…………..)
ครู ที่ปรึ กษา

หลักฐานการดาเนินงาน
1. บันทึกการปฏิบัตงาน
ิ
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบตงาน
ั ิ

ลายมือชื่อผู้บันทึก

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
2. แบบประเมิน
ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว
รายการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ปรับปรุ ง

1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น
ประโยชน์ตอตนเองและสังคม
่
2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทาโครงงาน
3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน
ั
รับผิดชอบ
4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ
5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน
6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผลการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
ดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทา
โครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปั ญหา
อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ
7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็ จ
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้
8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ
ั
ดาเนินการ

รวม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
⃞ ไม่ผาน
่
ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา
( …………………………………………….)
ผูประเมิน
้
4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
้
5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย
ผลการประเมิน

⃞ ผ่าน

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

More Related Content

What's hot

แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)Kritayoch Kaewsutti
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Molticha Rin
 
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_ม
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_มแบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_ม
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_มLsunsha Light
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานGrit Inchaiwong
 
โครงงาน เรื่องกล้วยกล้วย
โครงงาน เรื่องกล้วยกล้วยโครงงาน เรื่องกล้วยกล้วย
โครงงาน เรื่องกล้วยกล้วยPleawkie Chukyu
 
งานโครงงาน
งานโครงงานงานโครงงาน
งานโครงงานMild Mine
 
งานโครงงาน
งานโครงงานงานโครงงาน
งานโครงงานMild Mine
 
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2Best Tanakorn
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอมCharlie Wy
 

What's hot (15)

แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน(ฉบับแก้)
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)
โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)
โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)
 
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_ม
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_มแบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_ม
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน กล__ม สรรหา สร_างสรรค_ ภ_ม_ป_ญญาไทย เพ__มเต_ม
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
โครงงาน เรื่องกล้วยกล้วย
โครงงาน เรื่องกล้วยกล้วยโครงงาน เรื่องกล้วยกล้วย
โครงงาน เรื่องกล้วยกล้วย
 
งานโครงงาน
งานโครงงานงานโครงงาน
งานโครงงาน
 
Chanwut punlid
Chanwut punlidChanwut punlid
Chanwut punlid
 
โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)
โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)
โครงงานคอม Pantomise (ละครใบ้)
 
Chanwut punlid1
Chanwut punlid1Chanwut punlid1
Chanwut punlid1
 
งานโครงงาน
งานโครงงานงานโครงงาน
งานโครงงาน
 
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)2
 
Computer
ComputerComputer
Computer
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
Chatsinee
ChatsineeChatsinee
Chatsinee
 

Similar to Coffepdf

โครงงานเรื่องกล้วยกล้วย
โครงงานเรื่องกล้วยกล้วยโครงงานเรื่องกล้วยกล้วย
โครงงานเรื่องกล้วยกล้วยPleawkie Chukyu
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Jirapron Na Lamphun
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Molticha Rin
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานKritayoch Kaewsutti
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์NewTon's Law
 
Pattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanamPattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanamSo Sad
 
Pattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanamPattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanamSo Sad
 
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)Best Tanakorn
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานTithichaya Apiwong
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานTithichaya Apiwong
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานTithichaya Apiwong
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานkamolwilai
 

Similar to Coffepdf (19)

โครงงานเรื่องกล้วยกล้วย
โครงงานเรื่องกล้วยกล้วยโครงงานเรื่องกล้วยกล้วย
โครงงานเรื่องกล้วยกล้วย
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
Pattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanamPattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanam
 
Pattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanamPattanasin aunjanam
Pattanasin aunjanam
 
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)
แบบฟอร มโครงร างโครงงาน(ฉบ_บแก_)
 
Nareerat
NareeratNareerat
Nareerat
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานแบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
โครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
Nattamon
NattamonNattamon
Nattamon
 
Com505
Com505Com505
Com505
 
Jitlada
JitladaJitlada
Jitlada
 

Coffepdf

  • 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน โครงร่ างเพือเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ่ ( Computer Project) ชื่อโครงงาน หอมกรุ่น ละมุน กาแฟลาพูน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 2. 1. ชื่อโครงงาน หอมกรุ่ น ละมุน กาแฟลาพูน 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ 2.2 นางสาวพรรณราย สมบูรณ์ชย ั 2.3 นางสาววัชราภรณ์ มหาวันแจ่ม ชั้น ม.5/1. ชั้น ม.5/1. ชั้น ม.5/1. เลขที่17. เลขที่19. เลขที่ 21. 3. ครูที่ปรึกษา ครู ทวีป แซ่ฉิน 4. ที่มาและความสาคัญ ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทัวทุกภูมภาค อาทิเช่น ทะเล เกาะ แก่ง ิ ่ ภูเขา ยอดดอย ประเทศไทยจึงเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ จังหวัดลาพูน เป็ นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆมากมาย สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลาพูนดีข้ ึน นักลงทุนทาง ธุรกิจท่องเที่ยวจึงอยากจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดลาพูน หนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจนั้น ก็คือ ธุรกิจร้านกาแฟ คณะผูจดทา จึงได้ศกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน เพื่อ ้ั ึ เป็ นความรู้ให้แก่นกท่องเที่ยวและผูที่สนใจ อีกทั้งยังเป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและร้านกาแฟใน ั ้ จังหวัดลาพูนอีกด้วย 5. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมและเผยแพร่ ขอมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูนให้กบนักท่องเที่ยว ้ ั และผูที่สนใจ ้ 6. สมมติฐาน หากมีการเผยแพร่ ขอมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน นักท่องเที่ยวและผูที่สนใจก็จะ ้ ้ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟมากขึ้น 7. ขอบเขตของการทาโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย นักท่องเที่ยว และผูที่สนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 3. 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา ร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน 8. วิธีดาเนินการ 8.1ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 12เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดาเนินการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วัน เดือน ปี การดาเนินการ ผลการดาเนินการ 12/12/56 1.กาหนดหัวข้อในการทางาน 1.ได้หวข้อที่สนใจ ั 2.แบ่งงาน 2.สามารถแบ่งงาน 3.วางแผนการทางาน และวางแผนการ ทางานร่ วมกัน 15/12/56 สืบค้น ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เลือก ได้ขอมูลที่ตองการ ้ ้ 19/12/56 รวบรวมข้อมูลที่ได้สืบค้นมา สามารถนาข้อมูล ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ 20/12/56 ปรึ กษากับทุกคนในกลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลที่ สืบค้นมา 21-23 / 12 /56 กาหนดการเดินทางไปปฏิบติงานตามหัวข้อ ั 4-8/1/57 ปฏิบติงานตามที่ได้กาหนดไว้ ั เดินทางเก็บ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับร้านกาแฟ ในตัวเมืองจังหวัด ลาพูน ปัญหาอุปสรรค - - - 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่าใช้ จ่าย ) ค่าเดินทาง 500 บาท รวมเงิน 500 บาท กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 4. 8.4สถานทีดาเนินการ ่ ร้านกาแฟในตัวเมือง จังหวัดลาพูน 8.5ผู้รับผิดชอบ 8.5.1 นางสาวทิพวรรณ ปัญญากาศ 8.5.2 นางสาวพรรณราย สมบูรณ์ชย ั 8.5.3 นางสาววัชราภรณ์ มหาวันแจ่ม ชั้น ม.5/1. ชั้น ม.5/1. ชั้น ม.5/1. เลขที่17. เลขที่19. เลขที่ 21. 9. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ 9.1 นักท่องเที่ยวและผูที่สนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูนได้รับความรู้ ้ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ไข การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลาพูน แก้ไขโดยการสอบถามผูรู้ และ ้ ใช้เครื่ องมือต่างๆเป็ นตัวช่วย ได้แก่ แผนที่กระดาษ และแผนที่ทางอินเทอร์เน็ต ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา หลักฐานการดาเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบัตงาน ิ วัน เดือน ปี รายการปฏิบตงาน ั ิ ลายมือชื่อผู้บันทึก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 5. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………………… คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุ ง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ตอตนเองและสังคม ่ 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทาโครงงาน 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่กน ั รับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผลการ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  • 6. ดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทา โครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็ จ สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ⃞ ไม่ผาน ่ ลงชื่อ …………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน