Successfully reported this slideshow.

Let Her Ask :Day 14 - Vrinda and Aleena

1

Share

Loading in …3
×
1 of 32
1 of 32

Let Her Ask :Day 14 - Vrinda and Aleena

1

Share

Download to read offline

#BYTHEWOMEN#letherask
A wonderful general quiz set researched and conducted by Aleena and Vrinda.
Hope the questions are interesting, entertaining and informative.

#BYTHEWOMEN#letherask
A wonderful general quiz set researched and conducted by Aleena and Vrinda.
Hope the questions are interesting, entertaining and informative.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Let Her Ask :Day 14 - Vrinda and Aleena

 1. 1. 1പ്രശസ്ത മാപ്പിള കവി C .നൈൈാൻകുട്ടിയുടെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് സമാഹാരമായ മാപ്പിള സാഹിതയ രാരമ്പരയത്തിടെ ഒരു കത്തുരാട്ടിടെ “കണ്ടാടട്ട പരാെിസിന്ടെ,മിണ്ടാട്ടം മാെിപപ്പായി" എന്നു തുെങ്ങുന്ന 40 വരിപ്പാട്ടിൽ ഒരു വയക്തിയും അപേഹം ഒരിെത്ത് ൈെത്തിയ പ്രസംഗവുമാണ് ഉള്ളെക്കം. ഇപേഹടത്തക്കുെിച്ച് എഴുതടപ്പട്ട ഏക മാപ്പിള- കത്തുരാട്ടടം ഇതാണ്. രണ്ട് പതാമസ് സായ് വ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൈിൽ ൈിന്ന് ൈാഗ്ജി ഫുടപബാൾ െൂർണടമന്െിെൂടെ പ്രശസ്തൈായ പസട്ട് ൈാഗ്ജി അമർ സിംഗ് വാങ്ങിയ ബംഗ്ലാവിെും ഈ വയക്തി രണ്ടു പ്രാവശയം പരായിട്ടടണ്ട്. ഏതാണാ വയക്തി? എന്തിടൈക്കുെിച്ച്/ എവിടെ ടവച്ചായിരുന്നു പ്രസംഗം?
 2. 2. 1 ● മഹാത്മാഗാന്ധി ● മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആദ്യ പകരള സന്ദർശൈം, പകാഴിപക്കാട ● 1920 ആഗസ്റ്റ് 18 ● ൈിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാൈത്തിന്ടെയും ഖിൊഫത്തിന്ടെയും ഭാഗമായായിരുന്നു സന്ദർശൈം
 3. 3. On 10 November 1951, Sir Hugh Beaver, then the managing director of the ________ Brewery, went on a shooting party in North Slob, by the River Slaney in County Wexford, Ireland. He became involved in an argument: Which was the fastest game bird in Europe, the golden plover or the grouse? That evening at Castlebridge house it was realised that it was not possible to confirm in reference books whether or not the golden plover was Europe's fastest game bird. This incident gave birth to an idea something that is very famous nowadays. What's that thing? 2
 4. 4. 2GUINNESS BOOK OF RECORDS
 5. 5. X is an ancient symbol depicting a serpent or dragon eating its own tail which is seen in several ancient scriptures and texts. X inspired German chemist Y to a revolutionary scientific discovery Z in the 1850’s Id X Y and Z 3
 6. 6. 3X Ouroboros Y August kekule Z Benzene
 7. 7. ഇപപ്പാൾ കാറ്റർരിെലർ ഇങ്കിന്ടെ അൈുബന്ധ സ്ഥാരൈമായ, 1932 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിടെ രീറ്റർബപൊയിൽ ആരംഭിച്ച ടരർകിൻസ് എഞ്ചിൻസ് കമ്പൈി പ്രാഥമികമായി കാർഷികം , ൈിർമ്മാണം, നവദ്യുതി ഉൽരാദ്ൈം , വയാവസായികം എന്നീ വിരണികൾക്കായുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ൈിർമ്മാതാവാണ്. 1930-കളിൽ ഈ കമ്പൈിയിൽ ൈിന്നും എഞ്ചിൈുകൾ പകരളത്തിപെക്ക് ഇെക്കുമതി ടെയ്യടകയുണ്ടായി. Put funda ? 4
 8. 8. ടരർക്കിൻസ് എഞ്ചിൈുകൾ രിെിപ്പിച്ച അെുരതു ബസ്സടകളാണ് ടകഎസ്ആർെിസി ക്ക് പവണ്ടി ആദ്യമായി ൈിരത്തിെിെങ്ങിയത്. 4
 9. 9. ● The large numbers of those who participated in the armed struggle or the non-cooperation movement could not be accommodated in ordinary jails. The British Government decided to establish a few detention camps; the first one was located in Buxa Fort followed by the creation of Hijli Detention Camp in 1930. ● A significant moment in the struggle against British rule occurred at here in 1931 when two unarmed detainees Santosh Kumar Mitra and Tarakeswar Sengupta, were shot dead by the British Police. Subhas Chandra Bose came to Hijli to collect their bodies. Many national leaders, including Nobel laureate Rabindranath Tagore, voiced strong protests against the British Raj over this incident. ● The firing which later known as "Hijli firing" is the only incident of police firing inside a jail/detention camp. ● What is the role of the hilji detection camp in the science and technology history of India ? 5
 10. 10. Birthplace of IIT Kharagpur First IIT in India 5
 11. 11. 6 1956 ൽ െണ്ടൈിൽ ജൈിച്ച ഈ വയക്തി ഇതുവടര ഒരു പ്ബിട്ടീഷ് രാസ്പരാർട്ട് എെുത്തിട്ടിെല. ഇപേഹത്തിന്ടെ കൃതികൾ പ്ഫഞ്ച്, ജർമൻ , ഇറ്റാെിയൻ, പരാളിഷ്, ടൊപമൈിയൻ, െഷയൻ, സ്രാൈിഷ് തുെങ്ങിയ വിപദ്ശ ഭാഷകളിപെക്കും ബംഗാളി, മൊത്തി, മെയാളം ഭാഷകളിപെക്കും വിവർത്തൈം ടെയ്യടപ്പട്ടിട്ടടണ്ട്. ടൊപമൈിയയിടെ യൂണിപവഴ്സിറ്റിയിൽ ൈിന്ന് ഓണെെി പഡാക്െപെറ്റ് പൈെിയ ഇപേഹം 22-ാാാം വയസ്സിൽ മടറ്റാരു പ്രശസ്ത യൂണപവഴ്സിറ്റിയിടെ പഡാക്െപെറ്റ് െഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുെഞ്ഞ വയക്തി എന്ന പൈട്ടവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടടണ്ട്. പബാംപബ കാംരിപയാൺ, സ്കൂളിടെ Drama fest ന്ടെ ഭാഗമായുള്ള ഇന്െർ ക്ലാസ്സ് ൈാെക മത്സരത്തിൽ 3 തവണ ടബസ്റ്റ് ആക്െർ ആയിരുന്ന ഇപേഹം, ഒരു തവണ സാക്ഷാൽ ഋഷി കരൂെിടൈയും പതാൽപ്പിച്ചിട്ടടണ്ട് ?
 12. 12. Sashi Tharoor 6
 13. 13. 7 ● This food item can be dated to 500 BC. Originating in India, this method of preserving food was subsequently adopted by the Romans and British through the contacts with the Indian subcontinent. ● This food refers to a wide ranging family of condiments from Indian cusine that usually contains some mixtures if spices, vegetables and fruits. ● The name of this food is derived from a urdu/hindi world meaning to lick ● Id ?
 14. 14. 7 CHUTNEY (െടൈി)
 15. 15. 8 ● സതിയുടെ മൃതപദ്ഹവുമായി ശിവൻ പരാകുപമ്പാൾ സതിയുടെ ഹാരം ഊരി വീണതിൈാൽ പരരു െഭിച്ച X എന്ന സ്ഥെത്തിന്ടെ പരരിൊണ് ഇന്തയയിടെ ആദ്യടത്ത Y ൈാമകരണം ടെയ്തിരിക്കുന്നത്. ● ൈൂറ് വർഷം മുമ്പ് മധ്യപ്രപദ്ശിടെ X ൈാട്ടടരാജയത്തിൽ രെർന്നു രിെിച്ച െുവപ്പ് ജവരംടത്ത തുെർന്ന് അൈാഥരാക്കടരട്ട കുട്ടികടള ഉൾടപ്പെുത്തിടകാണ്ട് അന്ന് X രാജാവായിരുന്ന പ്ബിജിൈാഥ് സിങ്ങുമായി ആപൊെിച്ച് ഉസ്താദ് അെലാവുേീൻ ഖാൈാണ് Y രൂരീകരിക്കുന്നത്. ● തന്ടെ കാെുതട്ടി ടതെിച്ച് വീണ ഉപരക്ഷിക്കടപ്പട്ട പതാക്കിൻ കുഴെിൽ ൈിന്ന് ഖൻ ഖൻ ശബ്ദമുണ്ടായതു പ്ശദ്ധിച്ച അപേഹം ൈിർമ്മിച്ച Z എന്ന വസ്തു Y ടെ പ്രധ്ാൈ ആകർഷണമാണ്.
 16. 16. 8 X Maihar Y First Orchestra/ Band in India Z Naal Tharang
 17. 17. ● F.O Oretal is a german born archeologist known for playing an important role in the restoration of the Diwan-i-Amm and Jahangiri Mahal in the Agra Fort and the reconstruction of the four minarets of the south gateway of the Akbar tomb in Sikandra in 1905–1906 all work undertaken under the impetus of Lord Curzon as preparation to the visit of the Prince and Princess of Wales. ● He also guided the Prince and princess of Wales during the Royal tour of 1905 - 1906 ● But he was well known for a certain project oh his which happened prior to the Royal visit. ● What was Oretals’s claim to fame ? 9
 18. 18. Excavation of Lion Capital of Ashoka 9
 19. 19. ● The theme of decoration is related to not to the area it is known for, but it is related to mythology. ● The central boss depicts the figure of Sophrosyne, the personification of temperance and moderation, seated on a chest with a lamp in her right hand and a jug in her left, with various attributes such as a sickle, fork and caduceus around her. ● The four reserves on the boss of the dish each contain a classical god, together with elements. ● The reserves around the rim show Minerva presiding over the seven liberal arts: astronomy, geometry, arithmetic, music, rhetoric, dialectic and grammar, each with relevant attribute. ● The rim of the salver has an ovolo moulding.The remainder of the surface is decorated with gilt renaissance strapwork and foliate motifs in relief against a rigid silver molding. ● It is an 18 3/4 inch diameter, partially gilded, sterling silver salver made in 1864 by Elkington & Co. of Birmingham, and is a copy of an electrotype by Caspar Enderlein from a pewter original in the Louvre. W H A T ? 10
 20. 20. VENUS ROSE WATER DISH 10
 21. 21. These are the original equipments used for a historic experiment (X) in 1654, the famous to demonstrate the power of atmospheric pressure. X inspired two corporate logos Y and Z. The logo of Y features two horses to do something & and logo of Z features two elephants to do the same thing. Id X,Y, and Z 11
 22. 22. X Magdeberg hemisphere experiment Y Levi Strauss Z Fevicol 11
 23. 23. This word roughly means “atoning for educability through delicate beauty”. It was popularised in the 1960’s by brothers Richard and Robert Sherman through a disney film. The Oxford English Dictionary first records the word with a slight difference in the spelling, in a column by Helen Herman in the Syracuse University Daily Orange, dated March 10, 1931. In the column, Herman states that the word "implies all that is grand, great, glorious, splendid, superb, wonderful” There have given several conflicting explanations for the word's origin, in one instance claiming to have coined by the Sherman brothers itself based on their memories of having created double-talk words as children. According to oxford dictionary it is a nonsense word, originally used esp. by children, and typically expressing excited approbation: fantastic, fabulous Id the word which entered the Oxford dictionary in 1986 12
 24. 24. “Supercalifragilisticexpialidocious…” 12
 25. 25. ● മഹാഭാരത കാെത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശവസിക്കടപ്പെുന്ന X ആണ് ഈ രെവുകിണർ (stepwell) ൈിർമ്മിച്ചടതന്നും രിന്നീട 14-ാാാം ൈൂറ്റാണ്ടിൽ X ന്ടെ രിന്മുെക്കാരായ അഗർവാൾ രരമ്പരയിൽ ടരട്ടവർ ഇതിന്ടെ രുൈർൈിർമ്മാണം ൈെത്തി ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിൊക്കിയടതന്നുമാണ് വിശവാസം ● ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യടന്ന 108 രെവുകളടള്ള ഈ രെവു കിണെിടെ െുവരുകൾ മപ്ന്തങ്ങൾ ടകാണ്ടാണ് ടകട്ടിയടതന്നും, കുപെ പൈരം ഈ കിണെിപെക്ക് പൈാക്കിൈിന്നാൽ ആത്മഹതയ ടെയ്യാൻ പപ്രരിപ്പിക്കും❗എന്നും വിശവസിക്കടപ്പെുന്നു. ● Pk, Sultan എന്നീ സിൈിമകളിൽ ഈ സ്ഥെം െിപ്തീകരിച്ചിട്ടടണ്ട് ● X ന്ടെ പരരിൽ ൈാമകരണം ടെയ്യടപ്പട്ട, ആർക്കിപയാളജിക്കൽ സർപവ ഓഫ് ഇന്തയയുടെ കീഴിെുള്ള ഈ സംരക്ഷിത സ്മാരകം ഏത്? 13
 26. 26. 13
 27. 27. Ugrasen ki Baoli 13
 28. 28. The derivation of the term “octothorpe” as a traditional term from octo and thorpe lacks any evidence, but there is near universal agreement that the first element refers to the number 8. Eight is derived from the number of ends of the lines, but the "thorpe" remains a mystery. One story links it to a telephone company employee who coined it as a joke. Another relates it to the athlete Jim Thorpe, and a third claims it derives from an Old English word for "village. What is an Octothorpe...? 14
 29. 29. the name of the symbol # 14
 30. 30. ● 1976ൊണ് X എന്ന ഗാൈം ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്തയ പെഡിപയായുടെ പ്രഭാത ഗീതം രരിരാെിയിെൂടെ പ്രപക്ഷരണം ടെയ്തത്. 'അന്ന് പ്രപക്ഷരണം ടെയ്തപപ്പാൾ ഈ ഗാൈം ആെരിച്ച വയക്തിക്ക് മാപ്തമാണ് ടപ്കഡിറ്റ് ൈൽകിയിരുന്നത്. ഗാൈരെയിതാവിടൈ രറ്റി അന്ന് പ്രതിരാദ്ിച്ചിരുന്നിെല. അതിൈാൽ തടന്ന ഈ ഗാൈത്തിന്ടെ സൃഷ്ടാവ് ആരാടണന്ന വിവരം ഔപദ്യാഗിക പരഖകളിടെവിടെയുമിെല. ● പദ്വഗിരി ടസന്റ് പജാസഫ് പകാപളജിടെ അധ്യാരകൈായിരുന്ന തന്ടെ അച്ഛൻ വി എ പകശവൻ ൈമ്പൂതിരിയാണ് ഈ ഗാൈം രെിച്ചടതന്നും, രൂമ്പാറ്റകൾ എന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള അച്ഛന്ടെ കവിതാ സമാഹാരത്തിൽ ഈ ഗാൈം അെങ്ങിയിട്ടടടണ്ടന്നും ഉന്നയിച്ചടടകാണ്ട് മകൾ വി എ ഇപ്ന്ദാണി പദ്വി രംഗടത്തത്തിയിരുന്നു. രൂമ്പാറ്റകൾ എന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിന് ആമുഖം എഴുതിയ പ്രശസ്ത െരിപ്തകാരൻ എംജി ശശിഭൂഷൻ ഈ വാദ്ടത്ത രിന്തുണക്കുകയുണ്ടായി. ● ഈ ഗാൈത്തിന്ടെ ഇന്ന് ഉരപയാഗിക്കുന്ന രതിപ്പിന് യഥാർത്ഥ രതിപ്പിൽ ൈിന്നും വയതയാസങ്ങളടണ്ട്. ● 90കളിൽ Y എന്ന സംഘെൈ ഈ ഗാൈടത്ത തങ്ങളടടെ ഔപദ്യാഗിക ഗാൈമായി സവീകരിച്ചട ? X&Y ? 15
 31. 31. X - മൈസ് ൈന്നാവടട്ട Y - NSS 15

×