Samson gods strong man spanish cb6

248 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Samson gods strong man spanish cb6

  1. 1. %LEOLD SDUD 1LxRV SUHVHQWD 6DQVyQ HO +RPEUH )XHUWH GH LRV Escrito por: Edward Hughes Traducido por: Melanie Gibbons Ilustrado por: Janie Forest Adaptado por: Lyn Doerksen Historia 14 de 60 www.M1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada Licencia: Tienes el derecho de copiar o imprimir esta historia, pero no de venderla. Español Spanish+DFH PXFKRV DxRV HQ OD WLHUUD GH ,VUDHO YLYLy XQ /H GLMR D VX HVSRVR ODV PDUDYLOORVDV QRWLFLDV 0DQRDKRPEUH OODPDGR 0DQRD RQ VX VHxRUD QR WHQtDQ RUy ´$K 6HxRU PtR TXH DTXHO YDUyQ GH LRV TXHKLMRV 8Q GtD HO ÉQJHO GH -HKRYi HQYLDVWH YXHOYD DKRUD D YHQLU D QRVRWURV QRVDSDUHFLy D OD VHxRUD GH 0DQRD HQVHxH OR TXH´7HQGUiV XQ EHEp PX KDDPRV GHHVSHFLDOµ OH GLMR KDFHU FRQ HO QLxR TXH KD GH QDFHUµ 1 2
  2. 2. (O ÉQJHO GLMR D 0DQRD TXH HO QLxR QXQFD GHEtD FRUWDUVH HO FDEHOOR QXQFD GHEtD EHEHU DOFRKRO QL FRPHU FLHUWDV FRPLGDV LRV KDEtD HVFRJLGR D HVWH QLxR SDUD VHU XQ MXH] eO JREHUQDUtD D ,VUDHO (O SXHEOR GH LRV FLHUWDPHQWH QHFHVLWDED DXGD HMDURQ D LRV IXHUD GH VXV YLGDV OXHJR IXHURQ PROHVWDGRV SRU VXV HQHPLJRV ORV )LOLVWHRV 3 4 ´ OD PXMHU GLR D OX] XQ KLMR OH SXVR SRU QRPEUH 6DQVyQ HO QLxR FUHFLy -HKRYi OR EHQGLMR HO (VStULWX GH -HKRYi FRPHQ]y D PDQLIHVWDUVH HQ pOµ 6DQVyQ OOHJy D VHU PX IXHUWH 8Q GtD SHOHy FRQ XQ OHyQ MRYHQ VLQ WHQHU QDGD HQ VX PDQR £ OR PDWy 3HUR FXDQGR RUDURQ LRVHVFXFKy 0DQGy HVWH EHEp TXH VHUtD HOKRPEUH PiV IXHUWH GHO PXQGR 5 6 0iV WDUGH 6DQVyQ SUREy PLHO 1DGLH SRGLD DGLYLQDU HO TXH DOJXQDV DEHMDV KDEtDQ HQLJPD SHUR OD QXHYD HVSRVDKHFKR HQ HO FDGiYHU GHO OHyQ GH 6DQVyQ XQD )LOLVWHD VH OR,QYHQWy XQ HQLJPD ´HO GHYRUDGRU GLMR D VXV DPLJRV (VWRVDOLy FRPLGD GHO IXHUWH VDOLy GXO]XUDµ HQRMy PXFKR D 6DQVyQ 7 8
  3. 3. 6DQVyQ VH HQRMy D~Q PiV FXDQGR ORV )LOLVWHRV GLHURQ £HVSXpV 6DQVyQ VROWy ORV ]RUURV HQ ORV FDPSRV GHD VX HVSRVD SDUD VHU OD HVSRVD GH VX PHMRU DPLJR ORV )LOLVWHRV3ODQHy YHQJDUVH 3HUR ¢FyPR 3ULPHUR 6DQVyQDWUDSy ]RUURV /XHJR DWy VXV FRODV WRGDVMXQWDV ODV SUHQGLy IXHJR 9 10$KRUD HUDQ ORV )LOLVWHRV TXH TXHUtDQ YHQJDQ]D 3HUR HO (VStULWX GHO 6HxRU YLQR VREUH6DQVyQ VH GHMy SUHQGHU /R DWDURQ OR HQWUHJDURQ 6DQVyQ 5RPSLy ODV VRJDV OHYDQWy ODSDUD VHU PDWDGR SRU ORV )LOLVWHRV TXLMDGD IUHVFD GH XQ DVQR PXHUWR PDWy D HQHPLJRV 11 12*UXSRV GH )LOLVWHRV VDOLHURQ HQ EXVFD GH 6DQVyQ 3HUR 6DQVyQ IDOOy D LRV LRV OH GLR IXHU]D GXUDQWH8QD QRFKH OR DWUDSDURQ HQ XQD FLXGDG FHUUDURQ HO WLHPSR HQ TXH pO REHGHFtD 8Q GtD 6DQVyQFRQ OODYH ORV SRUWRQHV GH OD FLXGDG 3HUR 6DQVyQ FRPSDUWLy HO VHFUHWR GH VX IXHU]DVDOLy ² £OOHYDQGR ORV SRUWRQHV VREUH VXV KRPEURV FRQ DOLOD XQD HVStD )LOLVWHD KHUPRVD (OOD PDQGy FRUWDUOH HO FDEHOOR PLHQWUDV pO GXUPtD 13 14
  4. 4. (QWRQFHV ORV VROGDGRV LHJR GpELO )LOLVWHRVDWDFDURQ D 6DQVyQ IXH KHFKR 6DQVyQ HQ HO HVFODYR GH ORV GRUPLWRULR GH DOLOD )LOLVWHRV 6H ULHURQ 6DQVyQ OXFKy FRQ VH EXUODURQ GHO WRGR SHUR VX IXHU]D VLHUYR GH LRV VH KDEtD LGR 6XV HQHPLJRV OH VDFDURQ ORV RMRV 15 16/RV )LOLVWHRV KLFLHURQ XQD 8Q MRYHQ WUDMR D 6DQVyQ OH SHUPLWLy DSRDUVH HQILHVWD $ODEDURQ D VX GLRV ORV SLODUHV TXH VRVWHQtDQ DO WHPSOR +DEtD SH] DJyQ SRU HQWUHJDU )LOLVWHRV HQ HO WHFKR PXFKRV PiV HQ HO WHPSORHQ VXV PDQRV D 6DQVyQ WRGRV EXUOiQGRVH GH pO%HELHURQ VH UHJRFLMDURQHQ HO WHPSOR GH DJyQ/XHJR OODPDURQ D 6DQVyQSDUD GLYHUWLUOHV 17 183HUR HO FDEHOOR GH 6DQVyQ KDEtD FRPHQ]DGR $KRUD RUy ´6HxRU -HKRYi IRUWDOpFHPH WHD FUHFHU HQ OD FiUFHO UXHJR VRODPHQWH HVWD YH] RK LRV SDUD TXH GH XQD YH] WRPH YHQJDQ]D GH ORV ILOLVWHRV SRU PLV GRV RMRVµ 19 20
  5. 5. ¢DUtD LRV IXHU]D QXHYDPHQWH D 6DQVyQ ¢3RGUtD (O WHPSOR GH DJyQ 6DQVyQ KDFHU OR LPSRVLEOH FDy HQ UXLQD PDWDQGR £6, £6, RQ WRGD VX D PLOHV GH )LOLVWHRV £ IXHU]D 6DQVyQ HPSXMy D 6DQVyQ WDPELpQ VHSDUDQGR ORV JUDQGHV SLODUHV 21 22 ´6DQVyQ HO +RPEUH )XHUWH GH LRVµ XQD KLVWRULD GH OD 3DODEUD GH LRV /D %LEOLD VH HQFXHQWUD HQ -XHFHV ´/D H[SRVLFLyQ GH WXV SDODEUDV DOXPEUDµ 6$/02 Dios sabe que hacemos cosas malas, que Él llama pecado. El castigo por el pecado es la muerte. Dios nos ama tanto que mandó a Su Hijo, Jesús, para morir en una cruz y pagarnuestro castigo. ¡Jesús revivió y volvió al Cielo! Ahora Dios puede perdonar nuestros pecados. Si quieres dejar tus pecados, di esto a Dios: Querido Dios, Creo que Jesús murió por mí yahora vive. Por favor entra mi vida y perdona mis pecados, para que yo tenga nueva vida ahora, y luego esté contigo para siempre. Ayúdame a vivir por Ti como Tu hijo. Amén. Juan 3:16 ¡Lee la Biblia y habla con Dios cada día!

×