061 075

595 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
595
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

061 075

 1. 1. 61. xqsWLRi£¤¦¦¦ @£qs-'xqs£msöé n ˳ØgRiLi: 28 1285 61. xqsWLRi£¤¦¦¦ @£qs-'xqs£msöéé n @£qsc'xqsxmsQoöé: ª«sLRiVxqs. BLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V xqsWLRi£¤¦¦¦ÍÜ[ xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ xmsÈýÁ FsÍØ n ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿yÍÜ[ −sª«sLjiLi¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. C xqsWLRi£¤¦¦¦ÍÜ[ µ³¶LRiø¸R¶VVµôð¶Li gRiVLjiLiÀÁ©«s R R −sª«sLSÌÁV©yõLiVV. C ª«sVµk¶©y xqsª«sVVµy¸R¶VLiÍÜ[ Bµj¶ 5ª«s xqsWLRi£¤¦¦¦. µk¶¬s }msLRiV 4ª«s A¸R¶V»`½ ©«sVLi²T¶ ¼d½xqsVN][ÊÁ²T¶Liµj¶. Bµj¶ ÊÁx¤¦¦¦§aS D'x¤¦¦¦§µ`¶ ¸R¶VVµôð¶Li »R½LRiVªy»R½ 3c4 R z¤¦¦¦úÒÁÌÁÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. 'xqs'¥¦¦¦ËØ(LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁV: "@ÍýØ£¤¦¦¦NRPV R « @¬sõÉÓÁNRPLiÛÉÁ[ ú{ms¼½NRPLRi®ªsV©«s NSLRiùLi Gµj¶?' @¬s ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs)©«sV @²R¶gSÌÁ©«sVNRPV©yõLRiV. NS¬s ryx¤¦¦¦zqsLi¿RÁÛÍÁ[NPR F¡¸R¶WLRiV. @xmsöV²R¶V C xqsWLRi£¤¦¦¦ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶, (@'x¤¦¦¦øµ`¶, ¼½LjiøÒÁ"). BLiµR¶VÍÜ[ 14 A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. R @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. ANSaSÌÁÍÜ[ ©«sV©«sõ xqsª«sVxqsòª«sVW ~ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁW−sVÍÜ[ ©«sV©«sõ xqsª«sVxqsòª«sVW, @ÍýØ£¤¦¦¦ xms−sú»R½»R½©«sV N]¬s¸R¶W²R¶V»R½W DLiÉØLiVV. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[ xqsLRi* aRPNTPòª«sVLi»R½V²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. 2. J −saS*xqsVÍØLS! −dsVLRiV ¿Á[¸R¶V¬s µy¬s¬s FsLiµR¶VNRPV xmsÌÁVNRPV»R½V©yõLRiV?1 3. −dsVLRiV ¿Á[¸R¶V¬s µy¬s¬s xmsÌÁNRPÈÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶XztísQÍÜ[ ¿yÍØ @xqsx¤¦¦¦ùNRPLRi®ªsV©«s −sxtsQ¸R¶VLi. 4. ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦! »R½©«s £¢¡ ª«sWLæRiLiÍÜ[ µR¶X²³R¶®ªsV©«s NRPÈíÁ²R¶Liª«sÛÍÁ[ ¨ §¦¥¤ ËØLRiVÌÁV¼d½Lji F¡LS®²¶[ªyLji¬s ú}ms−sVryò²R¶V. ª© 1. C A¸R¶V»`½ D'x¤¦¦¦§µ`¶ ¸R¶VVµô¶LRiLigRiLiÍÜ[ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) @©«sVª«sV¼½ ÛÍÁ[¬s®µ¶[ »R½ª«sV róy©yÌÁ©«sV ðR ª«sµR¶ÖÁ −sÇÁ¸R¶Vµ³¶©y¬sõ úF¡gRiV ¿Á[xqsVN][ªsÉجsNTP ®ªs×Áþ©«s 'xqs'¥¦¦¦ËØ (LRi'µj¶.'@©>«sVª±sV)ÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ R « DLiµj¶.
 2. 2. 61. xqsWLRi£¤¦¦¦ @£qs-'xqs£msöé n ˳ØgRiLi: 28 1286 5. ª«sVLji¸R¶VV ª«sVWry »R½©«s Çؼ½ªyLji»][ BÍØ ° ®¬« @©«sõ −sxtsQ¸¶VLi (ÇìØxmsNRPLi ¿Á[xqsVN][Li²T¶): ""J ©y R Çؼ½ úxmsÇÁÍØLS! ªyxqsòªy¬sNTP, ®©s[©sV −dsV ª«sµô¶NRPV « R ´³² ± xmsLixmsÊÁ²T¶©«s @ÍýØ£¤¦ ¦ ¹¸¶VVNRPä xqsLi®µ¶[aPR x¤¦ ¦LiV²R¶©«s¬s R LRiW²³¶gS ¾»½ÖÁzqsNRPW²y, −dsVLRiV ©«s©«sVõ FsLiµR¶VNRPV T ¼ » º¹¸¶ Ëص³¶xqsVò©yõLRiV?'' @LiVV©y ªyLRiV ª«súNRPª«sWLæiLi j R @ª«sÌÁLiÕÁLiÀÁ©«sLiµR¶VNRPV, @ÍýØ£¤¦ ¦ ªyLji ÃÂÁ À¿¾½ x¤¦ ¦XµR¶¸R¶WÌÁ©«sV ª«súNRPª«sWLæiLiÍÜ[ xms²R¶®ªs[aS²R¶V. R ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦ ¦ µR¶VLêi©«sV (FnyzqsÐdÁ©±s)ÌÁNRPV R ÆÅÄ xqs©yøLæiLi ¿RÁWxms²R¶V. R 1 FEDCBA 6. ª«sVLji¸R¶VV ª«sVLRiùª±sV NRPVª«sWLRiV²R¶V 'Cry (»R½©«s Çؼ½ªyLji»][) BÍØ @©«sõµj¶ (ÇìØxmsNRPLi KJIHG ¿Á[xqsVN][Li²T¶): ""J BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½ ªyLRiÍØLS! ¬saRPè¸R¶VLigS, ®©s[©«sV −dsV ª«sµôR¶NRPV QPONM L xmsLixmsÊÁ²T¶©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ ¹¸¶VVNRPä xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiVßñÓá, ©yNRPV xmspLRi*Li, ª«sÀÁèD©«sõ »fLS»`½ úgRiLi´y¬sõ WVUTSR µ³R¶Xª«sxmsLRiVxqsVò©yõ©«sV. ª«sVLji¸R¶VV ©y »R½LRiVªy»R½ @'x¤¦¦¦øµ`¶ 2 @®©s[ xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV²R¶V ^][ Z YX LSËÜ[»R½V©yõ²R¶V, @®©s[ aRPV˳ÏÁªyLRi©«sV ò BxqsVò©yõ©«sV.'' »R½LRiVªy»R½ @»R½©«sV (@'x¤¦¦¦øµ`¶)3 a` _ 1 . BúryLiVW"ÍÞ xqsLi»R½¼½ªyLRiV G −sµ³¶LigS ª«sVWry ('@.xqs.) A®µ¶[aSÌÁ©«sV DÌýÁLizmsVLi¿yL][! R n @®µ¶[ −sµ³¶LigS ªyLRiV 'Cry('@.xqs.)©«sV NRPW²y ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV. @ÍØLiÈÁxmsöV²R¶V ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò R ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶ ('xqs'@xqs)©«sV ¸R¶VWµR¶VÌÁV ¼½LRixqsäLjiLi¿RÁ²R¶Li úN]»R½ò −sxtsQ¸¶V®ªs[V−dsV NSµR¶V. ªyLji R ¿RÁLjiú»R½ ¿RÁW}qsò ªyLRiV FsLiµR¶L][ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('@.xqs.)ÌÁ©«sV ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV ª«sVLji¸R¶VV N]LiµR¶Lji¬s ¿RÁLiFyLRiV. 'Cry ('@.xqs.) »fLS»`½©«sV µ³¶Xª«sxmsLji¿yLRiV. R 2. 'Cry('@.xqs.) »R½©«s »R½LRiVªy»R½ @'x¤¦ ¦øµ`¶@®©s[ úxmsª«sNRP('xqs'@xqs) LS©«sV©yõ²R¶V, @®©s[ aRPV˳ÁªyLRi©sV ò Ï ò« −s¬szmsxqsVò©yõLRiV. @»R½©«sV('xqs'@xqs) BÍØ @©yõLRiV: "®©s[©sV ©y»R½Liú²T¶, BúËØ{¤¦ ¦ªsV ('@.xqs.) « ± úFyLói©«s(µR¶V'A)©«sV ª«sVLji¸R¶VV 'Cry('@.xqs.) xqsW¿RÁ©«s(ÊÁuyLRi»`½)©«sV,'(@¸º¶VxqsL`i @»R½Fny{qsL`i). 'x¤¦ ¦ªsVô R ò ± @LiÛÉÁ[ úxmsaRPLixqs (praise, laudation). @'x¤¦ ¦øµ`¶ xmsµy¬sõ µy¬s Fny'BÍÞ LRiWxmsLiÍÜ[ ¼d½qsVNRPVLiÛÉÁ[ x @ÍýØx¤¦ ¦§»yÍØ©«sV @LiµR¶LjiNRPLiÛÉÁ[ @µ³¶NRPLigS xqsVò¼½Li¿Á[ªy²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ª«sV£ms'EÍÞ LRiWxmsLiÍÜ[ j n ¼d½xqsVNRPVLiÛÉÁ[ @»R½ùµ³¶NRPLigS N]¬s¸R¶W²R¶ÊÁ²T¶©«sªy²R¶V, @®©s[ @LóSÌÁV ª«sryòLiVV, ( xms'»`½ @ÍÞcÅÁµk¶L`i). j n > 3. z¤¦¦¦LiµR¶W µ³¶LRiø úgRiLi´yÌÁÍÜ[ NRPW²y @'x¤¦¦¦øµ`¶ @®©s[ @Li¼½ª«sVÊÁVVztsQ LS©«sV©yõ²R¶¬s Fs©¯[õ ¿][ÈÁÍÜ[ R ý }msL]ä©«sÊÁ²T¶Liµj¶.
 3. 3. 61. xqsWLRi£¤¦¦¦ @£qs-'xqs£msöé n ˳ØgRiLi: 28 1287 ªyLji ª«sµôR¶NRPV, xqsöxtísQ®ªsV©«s xqsW¿RÁ©«sÌÁV ¼d½xqsVN]¬s ª«sÀÁè©«sxmso²R¶V ªyLRiV BÍØ @©yõLRiV: ""Bµj¶ ZNP[ª«sÌÁLi xqsöxtísQ®ªsV©«s ª«sVLiú»R½ÇØÌÁ®ªs[V!'' 7. »R½©«s©«sV Brýyª±sV ®ªsxmso©«sNRPV gf ed cb zmsÖÁÀÁ©«sxmsöV²R¶V, @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVµR¶ @xms¬sLiµR¶ÌÁV ®ªsW}msªy¬s NRPLiÛÉÁ[ xmsLRiª«sV µR¶VLSøLæRiV®²¶ª«s²R¶V? n ml kji h s rqp o ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶VLSøLæRiVÛÍÁ©«s úxmsÇÁÌÁNRPV ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[¸R¶V²R¶V. 8. ªyLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦ ÇÜ[ù¼½¬s (BrýyLi©«sV) »R½ª«sV y xw v ut ©¯[ÉÓÁ»][ Eµj¶, ALjiö®ªs[¸¶WÌÁ©«sVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. R NS¬s xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁNRPV FsLi»R½ @xqsx¤¦¦¦ù ~ }|{z NRPLRi®ªsV©y! @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s ÇÜ[ù¼½¬s ªyùzmsLixmsÛÇÁ[¸¶WÌÁ¬s ¬sLñiLiVVLi¿RÁVNRPV©yõ²R¶V. R R 9. A¸R¶V®©s[, »R½©«s úxmsª«sNRPòNRPV ª«sWLæRiµR¶LRi+ NRP»y*¬sõ ª«sVLji¸R¶VV xqs»R½ùµ³R¶LSø¬sõ BÀÁè xmsLizms, µy¬s¬s xqsNRPÌÁ µ³R¶LSøÌÁ|ms Aµ³j¶NRPù»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ µ³R¶LRiøLigS ¿Á[aS²R¶V 1 c @µj¶ ÊÁx¤¦¦¦§ ®µ¶ªyLSµ³R¶NRPVÌÁNRPV FsLi»R½ @xqsx¤¦¦¦ùNRPLRi®ªsV©y! 10. J −saS*xqsVÍØLS! −sVª«sVøÖÁõ Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s bPORPQ©«sVLi²T¶ NSFy®²¶[ ªyùFyLS¬sõ −dsVNRPV xqsWÀÁLi¿yÍØ?2 11. (@µj¶), −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦ ¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV ¡ A¸R¶V©«s úxmsª«sNRP©sV −saRP*zqsLi¿RÁLi²R¶Li ª«sVLji¸R¶VV ò« @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæiLiÍÜ[ −dsV xqsLixmsµR¶ÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV −dsV R § ¦ ¥¤ £¢ úFyßØÌÁ©«sV −s¬s¹¸¶WgjiLiÀÁ F¡LS²R¶ÈÁLi. −dsVLRiV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLiÛÉÁ[! B®µ¶[ −dsVNRPV FsLi»][ ®ªs[VÛ ÍÁ©«sµj¶. ¬« ª ©¨ 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 3:19. 2. @LiÛÉÁ[ −saS*xqsLi ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sWLæiLiÍÜ[ ÑÁ¥¦¦¦µ`¶. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ −dsÉÓÁÍÜ[ NRPW²y R ªyùFyLRiLiÍÜ[ µ]LjiNTP©«sÈýÁV ÍØ˳ÁLi µ]LRiVNRPV»R½VLiµj¶. @µj¶ xqs*LæiQúxms®ªs[aPR Li. µk¶¬sNRPLiÛÉÁ[ ª«sVLiÀÁ ÍØ˳ÁLi Ï R Ï BLiZNP[ªsVVLiÈÁVLiµj¶. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:111. «
 4. 4. 61. xqsWLRi£¤¦¦¦ @£qs-'xqs£msöé n ˳ØgRiLi: 28 1288 12. (BÍØ Â¿Á[}qsò) A¸R¶V©«s −dsV FyFyÌÁ©«sV ²±° ® ORPQ−sVryò²R¶V ª«sVLji¸R¶VV −sVª«sVøÖÁõ úNTPLiµR¶ |qsÌÁ¹¸¶[VÎÏÁ§þ úxmsª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ xqs*LæRiª«s©yÌÁÍÜ[ 1 ¹¸¶ ´³ úxms®ªs[bPLixmsÛÇÁ[ryò²¶V. ª«sVLji¸R¶VV aSaRP*»R½®ªsV©«s R xqs*LæRiª«s©yÌÁÍÜ[ ª«sVLiÀÁ gRiX¥¦¦¦ÌÁ©«sV Á À¿¾ ½¼»º úxmsryµj¶ryò²R¶V. @®µ¶[ A g]xmsö −sÇÁ¸R¶VLi. 13. ª«sVLji¸R¶VV −dsVNRPV ú{ms¼½NRPLRi®ªsV©«s, ª«sVL]NRP Æ Å Äà(@©«sVúgRix¤¦¦¦Li) NRPW²y DLiµj¶! (@µj¶) @ÍýØ£¤¦¦¦ xqs¥¦¦¦¸R¶VLi ª«sVLji¸R¶VV bdPúxmnsV −sÇÁ¸R¶VLi. ª«sVLji¸R¶VV C aRPV˳ÏÁªyLRiò©«sV −saS*xqsVÌÁNRPV ¾»½ÌÁVxmso.2 14. J −saS*xqsVÍØLS! ª«sVLRiùª±sV NRPVª«sWLRiV²R¶V 'Cry »R½©«s bPxtsvù (x¤¦¦¦ªyLji¸R¶VWù©±s)ÌÁNRPV Dxms®µ¶[bPLiÀÁ©«s −sµ³R¶LigS, −dsVLRiV NRPW²y @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV xqs¥¦¦¦¸R¶VNRPVÌÁVgS DLi²R¶Li²T¶. (A¸R¶V©«s ªyLji»][ BÍØ @©yõ²R¶V): ""@ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæRiLiÍÜ[ ©yNRPV »][²R¶ö®²¶[ªyLRiV Fsª«sLRiV?'' A bPxtsvùÌÁV BÍØ ÇÁªyÕÁ¿yèLRiV: ""®ªs[Vª«sVV @ÍýØ£¤¦¦¦ (ª«sWLæRiLiÍÜ[) »][²R¶ö®²¶[ªyLRiª«sVV!'' @xmsöV²R¶V BúryLiVWÍÞ xqsLi»R½¼½ ªyLjiÍÜ[ INRP ª«sLæRiLiªyLRiV −saRP*zqsLi¿yLRiV, ª«sVL]NRP ª«sLæRiLiªyLRiV ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV. »R½LRiVªy»R½ ®ªs[Vª«sVV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLjiNTP, ªyLji aRPú»R½Vª«soÌÁNRPV ª«sù¼½lLi[NRPLigS xqs¥¦¦¦¸R¶VLi¿Á[aSª«sVV, NSª«so©«s ªyLRiV Aµ³j¶NRPù»R½©«sV F~LiµyLRiV! (1/2) ***** 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 38:50. 2. −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sWLæiLiÍÜ[ F¡LS²T¶¾»½[ −dsVNRPV −sÇÁ¸R¶VLi ÌÁÕ³ÁxqsVòLiµj¶. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 47:7 R ª«sVLji¸R¶VV 22:40 BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 3:139.
 5. 5. 62. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ ˳ØgRiLi: 28 1289 62. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ @ÍÞcÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦: The Congregation, xqsª«sW®ªs[aPR Li, ª«sV»R½−sµ³¶VÌÁ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßáNRPV R NRPW²T¶©«s ÇÁ©«sxqsª«sVVµy¸R¶VLi. Bµj¶ C xqsª«sVWx¤¦¦¦xmso ª«sVµk¶©y xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ 6ª«sµj¶. µk¶¬s }msLRiV 9ª«s A¸R¶V»`½©«sVLi²T¶ ¼d½xqsVN][ÊÁ²T¶Liµj¶. ª«sVµk¶©y úFyLRiLi˳Áxmso NSÌÁLiÍÜ[ (2c4ª«s Ï z¤¦¦¦úÒÁ)ÌÁÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ ©«sª«sWÇÁÙÍÜ[ R xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞcÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ (62) ª«sVLji¸R¶VV xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞcª«sVV©yzmsÅÁW©±s (63) ¿RÁµj¶®ªs[ n ªyLRiV, ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ª«sVVzqsLi). BLiµR¶VÍÜ[ 11 A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. ý @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ CBA 1. * ANSaSÌÁÍÜ[©sV©«sõ−s ª«sVLji¸R¶VV « GFEDCBA ˳ÁW−sVÍÜ[©sV©«sõ−s, Ï « xqsª«sVxqsòªsVW « −saRP*ryLRi*˳ݪ«sVV²R¶V, 1 xmsLRiª«sVxms−sú»R½V²R¶V, KJIH xqsLRi*aRPNTPªsVLi»R½V²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NPR ª«sLi»R½V²R¶V ò« @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ xms−sú»R½»R½©«sV N]¬s¸R¶W²R¶V»R½W ML DLiÉØLiVV. 2. A¸R¶V®©s[ A ¬sLRiORPQLSxqsVùÛÍÁ©«s ªyLjiÍÜ[ SRQPON 2 ©«sVLi²T¶ INRP xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiVßñÓá ÛÍÁ[Fy²R¶V. @»R½©«sV ªyLjiNTP A¸R¶V©«s xqsW¿RÁ©«s(A¸R¶V»R½V)ÌÁ©«sV ¿RÁµj¶−s WV UT −s¬szmsxqsVò©yõ²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s ZYX xqsLixqsäLjixqsVò©yõ²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP úgRiLi´y¬sõ ª«sVLji¸R¶VV −s®ªs[NS¬sõ ËÜ[µ¶xqsVò©yõ²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ` _ ^ ][ ³j ªyxqsòªy¬sNTP ªyLRiV, @Li»R½NRPV xmspLRi*Li xqsöxtsQ®ªsV©«sí ª«sWLæiQú˳ÁxtsQ»½*LiÍÜ[ xms²T¶DLi®²¶[ªyLRiV. R Ï í R cba 3. ª«sVLji¸R¶VV BLiNS ªyLjiÍÜ[ ¿Á[LRi¬s B»R½LRiVÌÁNRPV NRPW²y (ËÜ[µ³j¶Li¿RÁÉجsNTP). ª«sVLji¸R¶VV ihgfed A¸R¶V©«s xqsLRi*aRPNTPòª«sVLi»R½V²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. m l kj 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶ 20:114 ªyùÆØù©«sLi 3. 2 . @ÍÞcD−sVø¸R¶VWù©«s: ¬sLRiORPQLSxqsVùÌÁV. @LiÛÉÁ[ A NSÌÁLiÍÜ[ @LRiÊÁV÷ÌÁÍÜ[ ¿yÍت«sVLiµj¶NTP ¿RÁµR¶ª«sÈÁLi úªy¸R¶VÈÁLi ª«s¿Á[èµj¶ NSµR¶V. xqs*¸R¶VLigS ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) NRPW²y ¬sLRiORPQLSxqsVùQÛÍÁ[. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:157c158.
 6. 6. 62. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ ˳ØgRiLi: 28 1290 4. Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRix¤¦¦¦Li, A¸R¶V©«s tsrqpon µy¬s¬s »y©«sVN][Lji©«s ªyLjiNTP úxmsryµj¶ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsL][*»R½òª«sVV®²¶©«s y x wv u @©«sVúgRix¤¦¦¦aSÖÁ. 5. »fLS»`½ Ëص³R¶ù»R½ (˳ØLRiLi) ®ªsWxmsÊÁ²T¶©«s ~}|{z »R½LRiVªy»R½ µy¬s|ms @ª«sVÌÁV ¿Á[¸¶VÛÍÁ[NRPF¡LiVV©«s R ªyLji F¡ÖÁNRP, xmsoxqsòNSÌÁ ˳ØLS¬sõ ®ªsW}qs A gS²T¶µR¶ ª«sÛÍÁ[ DLiµj¶. (ªyLRiV A ˳ØLS¬sõ ˳ÏÁLjiLi¿ylLi[ gS¬ds, µy¬s¬s @LóRiLi¿Á[xqsVN][ÛÍÁ[NRP F¡¸R¶WLRiV). @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsW¿RÁ©«s(A¸R¶V»R½V)ÌÁ©«sV ¼½LRixqsäLjiLiÀÁ©«s ªyLji µR¶XuíyLi»R½ª«sVV FsLi»R½Â¿Á²ïR¶µj¶. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ µR¶VLSøLæRiVÌÁNRPV ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[¸R¶V²R¶V. 6. ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""J ¸R¶VWµR¶VÍØLS! ¬saRPè¸R¶VLigS, B»R½LRi úxmsÇÁÌÁNRPLiÛÉÁ[ −dsVLRiV ª«sWú»R½®ªs[V @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV úzms¸R¶V®ªsV©«sªyLRiV (}qsõz¤¦¦¦»R½VÌÁV) @®©s[ ˳ت«sLi −dsVNRPVLiÛÉÁ[, −dsV (ªyµR¶LiÍÜ[) −dsVLRiV xqs»R½ùª«sLi»R½VÛÍÁ[ ¤ £¢¡ @LiVV¾»½[ −dsVLRiV ¿yª«so©«sV N][LiLi²T¶.''1 R ¦¥ 7. NS¬s ªyLRiV »yª«sVV ¿Á[zqs xmsLixmsoNRPV©«sõ NRPLRiøÌÁ (xmnsÖÁ»yÌÁNRPV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²T¶) µy¬s¬s G «ª©¨§ ª«sWú»R½Li N][LRiVN][LRiV! 2 ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV µR¶VLSøLæRiVÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. ²±° ®¬ 8. ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""ªyxqsòªy¬sNTP G ¿yª«so©«sVLi²T¶ @LiVV¾»½[ −dsVLRiV FyLjiF¡»R½V©yõL][! ¸¶ ´³ ¬saRPè¸R¶VLigS @®µ¶[¶ −sVª«sVøÖÁõ xmsÈíÁVNRPVLiÈÁVLiµj¶. A »R½LRiVªy»R½ −dsVLRiV, @g][¿ÁLRi ª«sVLji¸R¶VV g][¿ÁLRi ¾ ½ ¼»º¹ R R −sxtsQ¸¶WÌÁV ¾»½ÖÁzqs©«s A¸R¶V©«s (@ÍýØ£¤¦ ¦) ®ªsxmso©«sNRPV R ÂÁÀ¿ ª«sVLRiÖÁLixmsÊÁ²R¶»yLRiV, @xmsöV²R¶V A¸R¶V©«s −dsVLRiV ¿Á[xqsWòDLi²T¶©«s NRPLRiøÌÁ©«sV −dsVNRPV ¾»½ÌÁVxmso»y²R¶V.'' Æ ÅÄà 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 5:18 ª«sVLji¸R¶VV 2:111. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2 : 94.
 7. 7. 62. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ ˳ØgRiLi: 28 1291 9. J −saS*xqsVÍØLS! aRPVúNRPªyLRiLi E DCBA (ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦)¦ L][ÇÁÙ ©«sª«sW'ÇÞ N]LRiNRPV zmsÌÁVxmso Bª«s*ÊÁ²T¶©«sxmsöV²R¶V, −dsVLRiV −dsV J IHGF ªyùFyLSÌÁ©«sV −s²T¶ÀÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsøLRißá ®ªsxmso©«sNRPV xmsLRiVlgi»R½òLi²T¶. −dsVLRiV Q PONMLK ¾»½ÌÁVxqsVN][gRiÖÁgji¾»½[, Bµj¶ −dsVNRPV FsLi»][ D»R½òª«sV®ªsV©«sµj¶! WVUTSR 10. BNRP ©«sª«sW'ÇÞ xmspLjiò@LiVV©«s »R½LRiVªy»R½ [Z YX ˳ÏÁW−sVÍÜ[ ªyùzmsLi¿RÁLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVúgRi¥¦¦¦¬sõ @®©s[*ztsQLi¿RÁLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV a`_^ ] @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV @»R½ùµ³j¶NRPLigS xqsøLjixqsWò DLiÛÉÁ[, −dsVLRiV ryxmnsÌÁùLi F~LiµR¶ª«s¿RÁVè! fedcb g 11. ª«sVLji¸R¶VV (J ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶!) ªyLRiV ªyùFyLS¬sõ gS¬ds ÛÍÁ[µy l kjih −s©¯[µR¶úNUP²R¶©«sV gS¬ds ¿RÁWzqs©«sxmsöV²R¶V, ¬s©«sVõ ¬sÌÁÊÁ²T¶ª«so©«sõ zqós¼½ÍÜ[®©s[ ª«sµR¶ÖÁ|msÉíÓÁ, s r qpo nm µy¬s¿RÁVÈíÁV gRiV−sVgRiW²R¶V»yLRiV.1 ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""−s©¯[µR¶úNUP²R¶ÌÁ NRPLiÛÉÁ[ ª«sVLji¸R¶VV y x wvut ªyùFyLRiLi NRPLiÛÉÁ[, @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sµôR¶ D©«sõ®µ¶[ FsLi»][ D»R½òª«sV®ªsV©«sµj¶. ª«sVLji¸R¶VV ~ }| {z @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶ úxmsryµj¶Li¿RÁÈÁLiÍÜ[ xqsL][*»R½òª«sVV²R¶V.'' ***** 1. INRP ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ L][ÇÁÙ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ÇÁÙª«sVV'@£¤¦¦¦ Dxms©yùxqsLi (ÅÁV»y÷) BxqsVòLiÉØLRiV. @xmsöV²R¶V INRP ªyùFyLRi ÊÁXLiµR¶Li ª«sVµk¶©yÍÜ[ úxms®ªs[bPxqsVòLiµj¶. @xmsöV²R¶V ÅÁV»y÷ −sLiÈÁV©«sõ ªyLjiÍÜ[ ©«sVLi²T¶ ¿yÍØ ª«sVLiµj¶ Dxms©yùry¬sõ ª«sµR¶ÖÁ, ª«sxqsVòª«soÌÁV @LiVVF¡NRPª«sVVLi®µ¶[ »R½*LRigS N]©«sVNRPVäLiµyLi @®©s[ }msLSaRP»][ ®ªs×ÁþF¡»yLRiV. ZNP[ªsÌÁLi 12 ª«sVLiµj¶ ª«sWú»R½®ªs[V ª«sVzqêsµ`¶ÍÜ[ −sVgjiÖÁ « F¡»yLRiV. @xmsöV²R¶V C A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶.R
 8. 8. 63. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVV©yzmsÅÁW©±s n ˳ØgRiLi: 28 1292 63. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVV©yzmsÅÁW©±s n @ÍÞcª«sVV©yzmnsÅÁW©±s: NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV, ª«sLi¿RÁNRPVÌÁV, ²yLiÕÁNRPVÌÁV, C ª«sVµk¶©y xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁ xqsª«sVWx¤¦¦¦LiÍÜ[ Bµj¶ 7ª«sµj¶. Bµj¶ D'x¤¦¦¦§µ`¶ ¸R¶VVµôðR¶Li »R½LRiVªy»R½ 3c4 z¤¦¦¦úÒÁÌÁÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ©«s −sxtsQ¸¶WÌÁV R R D©yõLiVV. µk¶¬s}msLRiV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ A¸R¶V»`½ÍÜ[®©s[ }msL][äÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 11 A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦}msLRiV»][ CBA 1. (J úxmsª«sNSò!) C NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV (ª«sVV©yzmnsÅÁW©±s) ¬ds ª«sµôR¶NRPV ª«sÀÁè©«sxmso²R¶V, 1 BÍØ @LiÉØLRiV: ""¬dsª«so @ÍýØ£¤¦¦¦ ¹¸¶VVNRPä xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV²R¶ª«s¬s ®ªs[Vª«sVV ryORPQ ù −sVxqsVò©yõª«sVV.'' ª«sVLji¸R¶VV ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬dsª«so A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV²R¶ª«s¬s @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV ¾»½ÌÁVxqsV ª«sVLji¸R¶VV C NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV ¬saRPè¸R¶VLigS @xqs»R½ùªyµR¶VÌÁ¬s @ÍýØ£¤¦¦¦ ryORPQ ù−sVxqsVò©yõ²R¶V. 2. ªyLRiV »R½ª«sV úxmsª«sWßØÌÁ©«sV ²yÌÁVgS ¿Á[xqsVNRPV©yõLRiV. A−sµ³¶LigS ªyLRiV (B»R½LRiVÌÁ©«sV) R @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sWLæiLi©«sVLi²T¶ ¬sL][µ³j¶xqsVò©yõLRiV. 2 R ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLRiV ¿Á[xqsVò©«sõ ¿Á[xtísQÌÁV FsLi»][ ¬ds¿RÁ®ªsV©«s−s. ¡ 3. Bµj¶ ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLRiV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ¦¥¤ £¢ »R½LRiVªy»R½ xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV @ª«sÈÁLi ª«sVWÌÁLigS®©s[ ÇÁLjigjiLiµj¶ NSª«so©«s ªyLji «ª ©¨§ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁ −dsVµR¶ ª«sVVúµR¶ ®ªs[¸R¶VÊÁ²T¶ DLiµj¶. NRP©«sVNRP ªyLRiV G−dsV @LóiLi¿Á[xqsVN][ÛÍÁ[LiV. (5/8) R R ®¬ 1. BNRPä²R¶ '@ÊôÁVÍýØ£¤¦¦¦ ÕÁ©±s DÛËÁ ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s »][ÉÓÁªyLji¬s gRiVLjiLiÀÁ ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V»][Liµj¶. 2. BÈÁVª«sLiÉÓÁ ªyNSù¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 58:16.
 9. 9. 63. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVV©yzmsÅÁW©±s n ˳ØgRiLi: 28 1293 4. * ª«sVLji¸R¶VV ¬dsª«so gRi©«sNRP ªyLji¬s ¿RÁW}qsò! ªyLji ´³²±° LRiWFyÌÁV ¬dsNRPV FsLi»][ @µR¶V÷黽®ªsV©«s−sgS R NRP¬szmsryòLiVV. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV ª«sWÉýزT¶©«sxmsöV²R¶V, » º¹¸¶ ¬dsª«so ªyLji ª«sWÈÁÌÁ©«sV −sLiÈÁW DLi²T¶F¡»yª«so. ¬saRPè¸R¶VLigS, ªyLRiV g][²¶NRPV A¬sLi¿RÁÊÁ²T¶©«s R Á À¿ ¾½¼ ®ªsVVµô¶VÌÁª«sÛÍÁ[ D©yõLRiV. ªyLRiV úxms¼½ @LRiVxmso©«sV R Æ ÅÄ Ã »R½ª«sVNRPV ª«sù¼½lLi[NPR ®ªsV©«sµj¶ gS®©s[ ˳Ø−sryòLRiV. ªyLRiV aRPú»R½Vª«soÌÁV, NSª«so©«s ªyLji xmsÈýÁ ÇØúgRi»R½ògS DLi²R¶V. @ÍýØ£¤¦¦¦ ªyLji¬s ©yaRP©«sLi ¿Á[¸¶VVgSNRP!1 ªylLiLi»R½ R |ms²R¶ª«sWLæRiLiÍÜ[ xms²T¶ª«so©yõLRiV. F EDC BA 5. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji»][: ""LRiLi²T¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ úxmsª«sNRPò K JIHG −dsV ORPQª«sWxmsßá N]LRiNRPV (@ÍýØ£¤¦¦¦©«sV) úFyLóiryò²¶V.'' j R @¬s @©«sõxmsöV²R¶V, ªyLRiV »R½ª«sV »R½ÌÁÌÁV ú¼½xmsöV ONML N][ª«sÉجsõ ª«sVLji¸R¶VV µR¶VLRix¤¦¦¦LiNSLRiLi»][ ª«sVLRiÖÁ F¡ª«sÉجsõ ¬dsª«so ¿RÁWryòªso. « SR QP 6. (J úxmsª«sNSò!) ¬dsª«so ªyLji N]LRiNRPV ORPQªsWxmsßá « N][Li©y ÛÍÁ[NPR ORPQªsWxmsßá N][LiNRPF¡LiVV©y ªyLji j « R [Z YXW VUT −sxtsQ¸¶VLiÍÜ[ lLiLi²R¶W xqsª«sW©«s®ªs[V! (FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[) R a` _^ ] @ÍýØ£¤¦¦¦ ªyLji¬s FsLi»R½ ª«sWú»R½Li ORPQ−sVLi¿RÁ²R¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ @−s®µ³¶¸¶VVÌÁNRPV [ R cb 2 ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[¸¶V²R¶V. R R 7. ªylLi[ BÍØ @LiÈÁW DLi®²¶[ ªyLRiV: ""@ÍýØ£¤¦¦¦ xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬s ª«sµô¶ ©«sV©«sõ ªyLji|ms R j ihg f e d −dsVLRiV ÅÁLRiVè¿Á[¸¶VNRPVLi²y DLiÛÉÁ[! ÀÁª«sLRiNRPV R q po nmlk ªylLi[ ¿ÁÍýØ¿ÁµR¶VlLiF¡»yLRiV.'' 3 ªyxqsòªy¬sNTP 1. BÉíÓÁ ªyNSù¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:30. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:80. 3. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVµk¶©y LSNRPª«sVVLiµR¶V '@ÊôÁVÍýØ ÕÁ©±s DÛËÁ ª«sVµk¶©yªyxqsVÌÁ ©y¸R¶VNRPV²R¶¹¸¶[Vù xqsW¿RÁ©«sÌÁVLiÉØLiVV. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) úFyÊÁÌÁùLi |¤¦¦¦¿RÁèLiVV @»R½¬s ('xqs'@xqs) @©«sV¿RÁLRiV (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁ xqsLiÅÁù µj¶©«sµj¶©y¬sNTP¶|msLRiVgRiÈÁLi ¿RÁWzqs, @»R½²R¶V ËØx¤¦¦¦ùLigS ª«sVVzqsLi « ý @LiVV©y! @»R½¬s x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VLiÍÜ[ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ª«sVLji¸R¶VV ª«sVVzqýsLiÌÁ xmsÈýÁ ®µ¶[*xtsQLi DLiÈÁVLiµj¶. NSª«so©«s @»R½²R¶V ªyLji¬s Fs¼½òF~²R¶ª«sÉجsNTP G @ª«sNSaRPLi µ]LjiNTP©y ª«sµj¶ÛÍÁ[ªy²R¶V NSµR¶V. ÊÁ¬ds ª«sVV'£qs'»R½ÖÁÆÞ 'gRiÇÞª«s ©«sVLi²T¶ ¼½Ljigji ª«sxqsVò©«sõxmsöV²R¶V INRP @©y=Lji ª«sVLji¸R¶VV INRP ª«sVV¥¦¦¦ÑÁL`i
 10. 10. 63. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVV©yzmsÅÁW©±s n ˳ØgRiLi: 28 1294 ANSaSÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sVÍÜ[ ©«sV©«sõ xqsª«sVxqsò ut sr Ï N][aSgSLSÌÁV @ÍýØ£¤¦¦¦ZNP[ ¿ÁLiµj¶©«s−s. NS¬s C NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV @µj¶ úgRiz¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[LiV. R y xwv 8. ªyLRiV (NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁV) BLiNS BÍØ @LiÈÁV©yõLRiV: ""ª«sV©«sLi ª«sVµk¶©y ©«sgRiLS¬sNTP ¼½Ljigji ~ }|{z ®ªs×Áþ©«s »R½LRiVªy»R½, ¬saRPè¸R¶VLigS g_LRiª«s¬ds¸R¶VVÌÁ ®ªsV©«s (ª«sV©«sLi), @NRPä²R¶ª«so©«sõ »R½V¿RÁèéQ®ªsV©«s ªyLji¬s »R½xmsöNRP ®ªs²R¶ÌÁg]²ôyLi.'' ª«sVLji¸R¶VV g_LRiª«sª«sV®©s[µ¶ j @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV, A¸R¶V©«s xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiV¬sNTP ª«sVLji¸R¶VV −saS*xqsVÌÁNRPV ª«sWú»R½®ªs[V ¿ÁLiµj¶©«sµj¶, NS¬s C NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁNRPV @µj¶ ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V. 9. J −saS*xqsVÍØLS! −dsV xqsLixmsµR¶ÌÁV, −dsV xqsLi»y©«sLi −sVª«sVøÖÁõ @ÍýØ£¤¦¦¦ xqsøLRißá©«sVLi²T¶ ¬sLýRiORPQ ùLiÍÜ[ xms²R¶®ªs[¸¶VLSµR¶V xqsVª«sW! Fsª«slLi¾»½[ R BÍØ ¬sLýRiORPQ ùLiÍÜ[ xms²R¶»yL][ @ÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ©«sxtísQxms®²¶[ ªyLRiV. 10. ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ Fsª«sLjiZNP©y ª«sVLRißá xqsª«sV¸R¶VLi xqs−dsVzmsLiÀÁ: ""J ©y úxms˳ÁW! ¬dsª«so ©yNRPV Ï ª«sVLjiN]Li»R½ ª«sùª«sµ³¶ FsLiµR¶VNTPª«s*ÛÍÁ[µR¶V! ®©s[©sV µy©«s j « §¦¥¤ £¢¡ µ³¶LSøÌÁV ¿Á[zqs, xqs»R½VöLRiVxtsvÌÁÍÜ[ ¿Á[LiF¡¹¸¶[V R j ¬«ª©¨ ªy²T¶¬s NRPµy?'' @¬s xmsÖÁZNP[ zqs¼½ LSNRPª«sVVLi®µ¶[, ó ®ªs[Vª«sVV −dsVNRPV úxmsryµj¶LiÀÁ©«s ÒÁª«s©¯[Fyµ³¶ ©«sVLi²T¶ ³²±° j ® ÅÁLRiVè¿Á[¸¶VLi²T¶. R 11. NS¬s INRP ª«sùQQNTPòNPT (ª«sVLRißá) xqsª«sV¸R¶VLi ¸¶ ´ Axqs©«sõQQ®ªsV©«sxmsöV²R¶V @ÍýØ£¤¦¦¦ @»R½¬sNTP G ª«sWú»R½Li À¿¾ ½¼» º ¹ ª«sùª«sµ³¶¬sª«s*²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[xqsVò©sõµR¶Li»y j « @ÍýØ£¤¦¦¦ ËØgS FsLRiVgRiV©«sV. ***** ÅÄ Ã ÂÁ (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁ ª«sVµ³¶ù ÀÁ©«sõ NRPÌÁx¤¦¦¦Li ¿ÁÌÁlLi[giV»R½VLiµj¶. ªyLjiµô¶LRiV »R½ª«sV»R½ª«sV ¾»½gRiÌÁªyLji¬s « R R R zmsÌÁV¿RÁVNRPVLiÉØLRiV. @xmsöV²R¶V xqsª«sV¸R¶VLi ¿RÁWzqs '@ÊôÁVÍýØ ÕÁ©±s DÛËÁ @©y=LRiVÌÁ»][: "¿RÁWaSLS! −dsV®µ¶[ ¼½¬s BxmsöV²R¶V −dsV −dsVµj¶ZNP[ ª«sxqsVò©yõLRiV, C ª«sVV¥¦¦¦ÑÁL`iÌÁV! −dsLjiNTP |msÈíÁ²R¶Li ª«sW®©s[}qsò, ª«sVµk¶©y −s²T¶ÀÁF¡»yLRiV!' C ª«sWÈÁÌÁV 'ÛÇÁµ`¶ ÕÁ©±sc@L`iÅÁª±sV (LRi'µj¶.'@.) ® µ¶ª«súxmsª«sNRP('xqs'@xqs)NRPV ò ¾»½ÌÁVxmso»yLRiV. ®µ¶ª«súxmsª«sNRP('xqs'@xqs) −s¿yLjiLi¿RÁgS, '@ÊôÁVÍýØÕÁ©±scDÛËÁ »y©«sV @ÍØ @©«sÛÍÁ[µ¶¬s ò R ¬sLSNRPLjiryò²¶V. A xqsLiµR¶LRi÷éLiÍÜ[ C xqsWLRi£¤¦¦¦ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶, ('xqs'{¤¦ ¦'¤¦ ¦ ÊÁV'ÆØLki). R R £
 11. 11. 64. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'gSÊÁV©±s ˳ØgRiLi: 28 1295 64. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'gSÊÁV©±s @»`½c»R½'gSÊÁV©±s: ÍØ˳Á©«suíyÌÁV. µk¶¬s}msLRiV 9ª«s A¸R¶V»`½ ©«sVLi²T¶ ¼d½xqsVN][ÊÁ²T¶Liµj¶. C Ï xqsWLRi£¤¦¦ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ z¤¦¦¦úÒÁÍÜ[ ª«sVµk¶©yÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶LiµR¶¬s ¿yÍت«sVLiµj¶ R ªyùÆØù»R½ÌÁ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi. C xqsª«sVWx¤¦¦¦LiÍÜ[ Bµj¶ 8ª«s xqsWLRi£¤¦¦¦. C xqsWLRi£¤¦¦ÍÜ[ xqsª«sWÇÁxmso xmsLRixqsöLRi ª«sùª«s¥¦¦¦LRi xqsLiÊÁLiµ³yÌÁV −sª«sLjiLi¿RÁÊÁ²ïyLiVV. BLiµR¶VÍÜ[ 18 A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦}msLRiV»][ 1. ANSaSÌÁÍÜ[ ©«sV©«sõ xqsª«sVxqsòª«sVW GFEDCBA ª«sVLji¸R¶VV ˳ÏÁW−sVÍÜ[©«sV©«sõ xqsª«sVxqsòª«sVW, @ÍýØ£¤¦¦¦ xms−sú»R½»R½©«sV N]¬s¸R¶W²R¶V»R½W O NMLK J IH DLiÉØLiVV. −saRP* ryúª«sWÇØùµ³j¶xms»R½ùLi A¸R¶V©«s®µ¶[ ª«sVLji¸R¶VV xqsLRi*r¡òú»yÌÁV T SR Q P A¸R¶V©«sZNP[. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[ úxms¼½µk¶ ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ xqsª«sVLóRiV²R¶V. 2. A¸R¶V®©s[ −sVª«sVøÖÁõ xqsXztísQLi¿y²R¶V. X WVU −dsVÍÜ[ N]LiµR¶LRiV xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV©yõLRiV ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ N]LiµR¶LRiV ] [ Z Y −saS*xqsVÌÁV©yõLRiV. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦ ¿RÁWxqsVò©yõ²R¶V.1 a`_^ 3. A¸R¶V©«s ANSaSÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ed cb ˳ÏÁW−sV¬s xqs»R½ùLi»][ xqsXztísQLi¿y²R¶V ª«sVLji¸R¶VV −sVª«sVøÖÁõ D»R½òª«sV LRiWxmsLiÍÜ[ j ihg f LRiWF~Liµj¶Li¿y²R¶V.2 ª«sVLji¸R¶VV −dsV gRiª«sVùróy©«sLi A¸R¶V©«s ®ªsxmso©«sZNP[ DLiµj¶. lk 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 67:2. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 82:6c8 ª«sVLji¸R¶VV 40:64.
 12. 12. 64. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'gSÊÁV©±s ˳ØgRiLi: 28 1296 4. ANSaSÌÁÍÜ[ ª«sVLji¸R¶VV ˳ÁW−sVÍÜ[ Ï D©«sõµR¶Li»y A¸R¶V©«sNRPV ¾»½ÌÁVxqsV ª«sVLji¸R¶VV qpon m A¸R¶V©«sNRPV ËØgS¾»½ÌÁVxqsV. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NPR V x wvut s r −dsVLRiV µy¿Á[µ¶ ª«sVLji¸R¶VV ®ªsÖÁÊÁV¿Á[èµj¶ @Li»y j x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁÍÜ[ µygjiD©«sõµR¶Li»y ¾»½ÌÁVxqsV. | {zy 5. BLi»R½NRPV xmspLRi*Li, xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiLiÀÁ, »R½ª«sV NRPLRiøÌÁ µR¶VxtsQöÖÁ»y¬sõ é ~} ¿RÁ−s¿RÁWzqs©«s ªyLji ª«sX»yòLi»R½Li −dsVNRPV @LiµR¶ÛÍÁ[µy? ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP (xmsLRiÍÜ[NPR LiÍÜ[) Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s bPORPQ DLiÈÁVLiµj¶. 6. µk¶¬sNTP NSLRiß᮪s[V−sVÈÁLiÛÉÁ[, ªyxqsòªy¬sNTP ªyLjiª«sµô¶NRPV ªyLji úxmsª«sNRPÌÁV, xqsöxtsQ®ªsV©«s R ò í xqsW¿RÁ©«sÌÁV ¼d½xqsVN]¬s ª«sÀÁè©«sxmsöÉÓÁNUP, ªyLRiV: ""G−dsV? ª«sWNRPV ª«sW©«sª«soÌÁV ª«sWLæiµR¶LRi+NRP»R½*Li R ¿Á[ryòLS?''1 @¬s xmsÌÁVNRPV»R½W xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiLiÀÁ ª«sVLRiÖÁF¡¸R¶WLRiV. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ NRPW²y ªyLji¬s ¬sLýRiORPQ ùLi¿Á[aS²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xqs*¸R¶VLixqsª«sVXµô¶V²R¶V, ðR xqsLRi*r¡òú»yÌÁNRPV @L>iV²R¶V. R 7. xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiLiÀÁ©«s ªyLRiV ¦ ¥¤£¢ ¡ (¿RÁ¬sF¡LiVV©«s »R½LRiVªy»R½) ª«sVLRiÌÁ xqsÒÁª«soÌÁVgS ÛÍÁ[xmsÊÁ²R¶ª«sV¬s ˳Ø−sxqsVò©yõLRiV. ®¬« ª© ¨§ ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""@µj¶ NSµR¶V, ©y úxms˳ÏÁVª«so ryOTPQgS! −dsVLRiV »R½xmsöNRPVLi²y ´ ³²±° ÛÍÁ[xmsÊÁ²R¶»yLRiV.2 »R½LRiVªy»R½ −dsVLRiV 1. G −sµ³¶LigS®©s¾»½[ C©y²R¶VNRPW²y ÕÁµ`¶'@»`½Â¿Á[}qsªyLRiV ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò('xqs'@xqs)©«sV ª«sW©«sª«so¬sgS R ˳Ø−sLi¿RÁÈÁLiÛÍÁ[µ][! 2. ÅÁVL`iA©±sÍÜ[ ª«sVW²R¶VryLýiV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) »R½©«s xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬sNTP ('xqs'@xqs) A®µ¶[bPLi¿y²R¶V: R ""¬ds úxms˳ÁVª«so ryOTPQgS ¿ÁxmsöV: "@ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) xmso©«sLRiV»óy©«sLi »R½xmsöNRP ¿Á[ryò²¶¬s.' ªyÉÓÁÍÜ[ Ï R Bµj¶ INRPÉÓÁ.'' ¿RÁW²R¶Li²T¶, 10:53, 34:3. @µj¶ −dsVLRiV úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ ¿Á[zqs©«s NRPLRiøÌÁNRPV »R½gji©«s úxms¼½xmsÌÁ −sVª«s*ÉجsNTP. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ ¿yÍت«sVLiµj¶NTP C ÍÜ[NPR LiÍÜ[ ªyLjiNTP »R½gji©«s úxms¼½xmsÌÁLi n n
 13. 13. 64. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'gSÊÁV©±s ˳ØgRiLi: 28 1297 (úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[) ¿Á[zqsLiµR¶Li»y −dsVNRPV ¾»½ÌÁVxmsÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. ª«sVLji¸R¶VV Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV FsLi»][ xqsVÌÁ˳ÏÁLi.'' 8. NSª«so©«s −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV º ¹¸ ¶ A¸R¶V©«s úxmsª«sNRP©«sV ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV ò @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[zqs©«s ÇÜ[ù¼½¬s (C ÅÁVL`iA©±s©«sV) Á À¿ ¾½ ¼» −saRP*zqsLi¿RÁLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV ¿Á[}qsµR¶Li»y @ÍýØ£¤¦¦¦ ËØgS FsLRiVgRiV©«sV. 9. (ÇìØxmsNRPª«sVVLi¿RÁVN][Li²T¶) xqsª«sW®ªs[aPxmso R ÆÅ Ä Ã Â L][ÇÁÙ©«s A¸R¶V©«s −dsV @LiµR¶Lji¬s xqsª«sW®ªs[aPR xmsLRiVryò²¶V.1 @®µ¶[ ÍØ˳Á©«suíyÌÁ µj¶©«sLi. ª«sVLji¸R¶VV R Ï Fsª«s®²¶¾»½[ @ÍýØ£¤¦ ¦©«sV −saRP*zqsLiÀÁ xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[ryò²][, @ÍØLiÉÓÁ ªy¬s FyFyÌÁ©«sV A¸R¶V©«s »]ÌÁgjiryò²¶V. ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s¬s úNTPLiµR¶ R |qsÌÁ¹¸¶[VÎÏÁ§þ úxmsª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ xqs*Læiª«s©yÌÁÍÜ[ R úxms®ªs[bPLixmsÛÇÁ[ryò²¶V, ªyLRiLiµR¶VÍÜ[ aSaRP*»R½LigS R NRPÌÁNSÌÁLi DLiÉØLRiV. @®µ¶[ g]xmsö −sÇÁ¸R¶VLi. 10. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«slLi¾»½[ xqs»yù¬sõ ¼½LRixqsäLjiryòL][ ª«sVLji¸R¶VV ª«sW xqsW¿RÁ©«s C BA (A¸R¶V»`½)ÌÁ©«sV @ÊÁµôðyÌÁ¬s ¼½LRixqsäLjiryòL][[, @ÍØLiÉÓÁ ªyLRiV ©«sLRiNRPªyxqsVÌÁª«so»yLRiV; G FED @LiµR¶V ªyLRiV aSaRP*»R½LigS DLiÉØLRiV. ª«sVLji¸R¶VV @µj¶ FsLi»R½ ¿Á²ïR¶ gRiª«sVùróy©«sLi! MLK JI H µ]LRiNRPµR¶V. µR¶VLSøLæiVÌÁV BNRPä²R¶ bPOTPQLixmsÊÁ²R¶NRPVLi²y F¡ª«s¿RÁVè. xqs©yøLæiVÌÁNRPV ªyLji R R ª«sVLiÀÁxms©«sVÌÁNRPV xmspLjiò úxms¼½xmsÌÁLi µ]LRiNRPNRP F¡ª«s¿RÁVè! NS¬s ª«s¿Á[è ÒÁ−s»R½LiÍÜ[ úxms¼½ n INRPäLjiNTP ªyLji NRPLRiøÌÁNRPV »R½gji©«s úxms¼½xmsÌÁLi ÌÁÕ³ÁxqsVòLiµj¶. ªyLjiNTP FsÍØLiÉÓÁ @©yù¸R¶VLi n ÇÁLRiVgRiµR¶V. xmso©«sLRiV»ó½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÈÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.)NRPV FsLi»][ xqsVÌÁ˳Á#® ªsV©«sµj¶. R R Ï 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶,11:103. ª«sVLji¸R¶VV 56:49c50 xmso©«sLRiV»óy©«s µj¶©«sLi, xqsª«sW®ªs[aPR µj¶©«sLi FsLiµR¶VNRPV @©«sÊÁ²T¶LiµR¶LiÛÉÁ[ c A L][ÇÁÙ ¸R¶VVgRi¸R¶VVgSÌÁ úxmsÇÁÌÁLiµR¶LRiV IZNP[ryLji úÊÁ¼½NTPLiÀÁ ÛÍÁ[xmsÊÁ²R¶»yLRiV. ª«sVLji¸R¶VV IZNP[¿][ÈÁ xqsª«sW®ªs[aRPxmsLRi¿RÁÊÁ²R¶»yLRiV. @µj¶ INRP |msµô¶ ® ªsVµy©«sLi. R úxms¼½ INRPä²R¶V FsLi»][ µR¶WLRiLi ª«sLRiNRPV ¿RÁW²R¶gRiÌæÁV»y²R¶V.
 14. 14. 64. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'gSÊÁV©±s ˳ØgRiLi: 28 1298 11. G AxmsµR¶ NRPW²y, @ÍýØ£¤¦¦¦ @©«sVª«sV¼½ ÛÍÁ[¬s®µ¶[ xqsLi˳ÏÁ−sLi¿RÁµR¶V. ª«sVLji¸R¶VV S RQ PON Fsª«s®²¶¾»½[ @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV −saRP*zqsryò²][, @ÍýØ£¤¦¦¦ [ZYXWV UT @»R½¬s x¤¦¦¦XµR¶¸R¶W¬sNTP ª«sWLæRiµR¶LRi+NRP»R½*Li ¿Á[ryò²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV úxms¼½ `_^ ] −sxtsQ¸R¶VLi gRiVLjiLiÀÁ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. 12. −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV −s®µ¶[¸R¶VVÛÍÁ ³ edcba DLi²R¶Li²T¶ ª«sVLji¸R¶VV xqsLi®µ¶[aRPx¤¦¦¦LRiVßñÓá @©«sVxqsLjiLi¿RÁLi²T¶. INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV ih g f ª«sVLRiÖÁF¡¾»½[, (¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶!) ªyxqsòªy¬sNTP ª«sW xqsLi®µ¶[aPR x¤¦¦¦LRiV¬s Ëص³R¶ù»R½ ZNP[ª«sÌÁLi mlkj (ª«sWxqsLi®µ¶[aS¬sõ) −dsVNRPV xqsöxtísQLigS @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶VÈÁLi ª«sWú»R½®ªs[V! 13. @ÍýØ£¤¦¦¦! A¸R¶V©«s »R½xmsö, ª«sVL]NRP ut sr q p on ALSµ³R¶Vù²R¶V ÛÍÁ[²R¶V! ª«sVLji¸R¶VV −saS*xqsVÌÁV ZNP[ª«sÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV®µ¶[ ©«sª«sVøNRPLi xwv DLi¿RÁVN][ªyÖÁ! 14. J −saS*xqsVÍØLS! ¬saRPè¸R¶VLigS, −dsV }|{z y xqsx¤¦¦¦ªyxqsVÌÁV (@'ÇØ*ÇÞ) ª«sVLji¸R¶VV −dsV xqsLi»y©«sLiÍÜ[ −dsV aRPú»R½Vª«soÌÁVLi²R¶ª«s¿RÁVè! NSª«so©«s ~ −dsVLRiV ªyLji xmsÈýÁ ÇØúgRi»R½ò ª«sz¤¦¦¦Li¿RÁLi²T¶. NS¬s INRP®ªs[ÎÁ −dsVLRiV ªyLji @xmsLSµ³y¬sõ ª«sV¬sõLiÀÁ Ï ªyLji¬s D}msOTPQLiÀÁ ªyLji¬s ORPQ−sVLiÀÁ¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQªsWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi « NRPLRiVßØúxmsµy»R½ (@¬s ¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶). 15. ¬saRPè¸R¶VLigS, −dsV xqsLixmsµR¶ÌÁV ª«sVLji¸R¶VV −dsV xqsLi»y©«sLi −dsV N]LRiNRPV INRP xmsLkiORPQ. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦! A¸R¶V©«s µR¶gæRiLRi g]xmsö úxms¼½xmnsÌÁLi (xqs*LæRiLi) DLiµj¶.1 1. BÈÁVª«sLiÉÓÁ ªyNSù¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 8:28.
 15. 15. 64. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'gSÊÁV©±s ˳ØgRiLi: 28 1299 16. NSª«so©«s −dsVLRiV −dsV aRPNTP®ò ªs[VLRiNRPV @ÍýØ£¤¦¦¦¸R¶VLiµR¶V ˳ÏÁ¸R¶V˳ÏÁNRPVòÌÁV NRPÖÁgjiDLi²T¶, (A¸R¶V©«s xqsW¿RÁ©«sÌÁ©«sV −s¬s), A¸R¶V©«sNRPV −s®µ³¶[¸R¶VVÛÍÁ DLi²R¶Li²T¶ ª«sVLji¸R¶VV (−dsV µ³R¶©«sLi ©«sVLi²T¶) µy©«sLi ¿Á[}qsò! @µj¶ −dsV r~Li»R½ ¤£ ¢ ¡ ®ªs[VÌÁVZNP[. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«slLi¾»½[ »R½ª«sV x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VÍÜ[˳ÏÁ»R½*Li ©«sVLi²T¶ LRiORPQßá ¨§¦¥ F~LiµR¶V»yL][, @ÍØLiÉÓÁ ªylLi[ ryxmnsÌÁùLi F~Li®µ¶[ªyLRiV.1 © 17. INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦NRPV @xmsöVgS ®¬ «ª ª«sVLiÀÁ @xmsöVB}qsò, A¸R¶V©«s µy¬s¬s Fs©¯[õlLiÈýÁV |msLiÀÁ ¼½Ljigji −dsVNRPV ´³ ²±° úxmsryµj¶ryò²R¶V ª«sVLji¸R¶VV −sVª«sVøÖÁõ ORPQ−sVryò²R¶V. ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ ¹¸ ¶ NRPX»R½ÇìÁ»R½ÌÁ©«sV A®ªsWµj¶Li¿Á[ªy²R¶V xqsx¤¦¦¦©«sbdPÌÁV²R¶V. 18. A¸R¶V©«s @g][¿RÁLRi ª«sVLji¸R¶VV g][¿RÁLRi ½¼ »º −sxtsQ¸R¶WÌÁ¬dsõ ËØgS ¾»½ÖÁzqs©«sªy²R¶V, @FyLRi aRPNTPò xqsLixms©«sVõ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. ¿¾ (3/4) ***** 1. BÉíÓÁ ªyNSù¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 59:9.
 16. 16. 65. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-'»R½ÍØÆÞ Ë³ØgRiLi: 28 1300 65. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-'»R½ÍØÆÞ @»`½c'»R½ÍØÅÁV: −s²yNRPVÌÁV. C −sxtsQ¸¶VLi 1cc7 A¸R¶V»R½VÌÁÍÜ[ −sª«sLjiLi¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. R Bµj¶, C xqsª«sVWx¤¦¦¦xmso 10 ª«sVµk¶©y ÀÁ©«sõ ÀÁ©«sõ xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁÍÜ[ 9ª«sµj¶. µyµyxmso 6ª«s z¤¦¦¦úÒÁÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 12 A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò R ('xqs'@xqs) úxmsª«s¿RÁ©«sLi: "−s²yNRPVÌÁV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) µR¶XztsQÍÜ[ @©«sVª«sV¼½LixmsÊÁ²T¶©«s í ªyÉÓÁÍÜ[ @»R½ùLi»R½ @LiVVxtsQNPR LRi®ªsV©«s −sxtsQ¸¶VLi.' (@ÊÁWcµyª«spµ`¶ c '@ÊôÁVÍýØ£¤¦¦¦ ÕÁ©±sc í R 'Dª«sVL`i NRP´R¶©«sLi). ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:228c233. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. * J úxmsª«sNSò! −dsVLRiV {qsòQûÌÁNRPV −s²yNRPVÌÁV EDCBA ('»R½ÍØÆÞ) B¿Á[èÈÁxmsöV²R¶V ªyLjiNTP, ªyLji ¬sLñi»R½ k HGF gRi²R¶Vª«so('Bµô¶»`½)»][ −s²yNRPVÖÁª«s*Li²T¶. ª«sVLji¸R¶VV R A gRi²R¶Vª«so©«sV ÅÁÀÁè»R½LigS ÛÍÁNRPä |msÈíÁLi²T¶.1 O NMLK JI ª«sVLji¸R¶VV −dsV úxms˳ÁV®ªs©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ xmsÈýÁ Ï Ë³Á¸R¶V˳ÁNRPVòÌÁV Ï Ï NRPÖÁgjiDLi²R¶Li²T¶. ªyLRiV S RQP ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRiLigS @bdPý ÌÁ¿Á[xtsQÌÁNRPV FyÌÁö²T¶¾»½[ í »R½xmsö, −dsVLRiV ªyLji¬s ªyLji BLi²ý¶©«sVLi²T¶ XWVUT R ®ªs²R¶ÌÁg]ÈíÁNRPLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV NRPW²y `_ ^] [ ZY xqs*¸R¶VLigS ®ªs×ÁþF¡NRPW²R¶µR¶V.2 ª«sVLji¸R¶VV B−s @ÍýØ£¤¦¦¦ ¬sLñiLiVVLiÀÁ©«s x¤¦¦¦µô¶VÌÁV. ª«sVLji¸R¶VV R R g fedcb a Fsª«s®²¶¾»½[ @ÍýØ£¤¦¦¦ (¬sLñiLiVVLiÀÁ©«s) x¤¦¦¦µ¶VÌÁ©«sV R Rô @¼½úNRP−sVryò²][iªyxqsòªy¬sNTP ªy²R¶V »R½©«sNRPV »y®©s[ mlkj i h @©yù¸R¶VLi ¿Á[xqsVNRPV©«sõÈýÁV. ¬dsNRPV ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V, on 1. ¬sLñi»R½gRi²R¶Vª«so»][ @LiÛÉÁ[ gRi²R¶Vª«so úFyLRiLi˳ÁLi NSgRiÌÁ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[, ¬sLñi»R½gRi²R¶Vª«so ÍÜ[xmsÌÁ k Ï k A®ªsV»][ LSÒÁxms®²¶[ @ª«sNSaRPLi DLi®²¶[Li¼½ÍÜ[ −s²yNRPVÖÁªy*ÖÁ. BÛËÁõ Dª«sVL`i (LRi'µj¶.'@.) »R½©«s k ˳ØLRiùNRPV ÊÁVV»R½Vúryª«sNSÌÁLi (ÊÁz¤¦¦¦xtsv xqsª«sV¸R¶VLi)ÍÜ[ −s²yNRPVÖÁ}qsò ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) î úN][µ¶»R½VÌÁ¸R¶WùLRiV. {qsòQûÌÁV xmsLjiaRPVµôðR¶VÌÁVgS D©«sõNSÌÁLiÍÜ[ ªyLji»][ Û ÍÁLigjiNRP xqsLiÊÁLiµ³¶Li ³j R ¿Á[¸¶VNRPª«sVVLiµR¶V −s²yNRPVÖÁªy*ÖÁ @¬s ËÜ[µ¶Li¿yLRiV, ('xqs. ÊÁV'ÆØLki). BNRPä²R¶ }msL]ä©«sõ R ³j 'x¤¦¦¦µk¶£qs" C A¸R¶V»`½ ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[ DLiµj¶. A gRi²R¶Vª«so©«sV ÅÁÀÁè»R½LigS ÛÍÁNRPä|msÉíØÖÁ. 2. Bµô¶»`½ NSÌÁLi xmspLji@¹¸¶[Vù ª«sLRiNRPV {qsòQûÌÁV »R½ª«sV ˳ÁLRiò BLiÉÓÁÍÜ[®©s[ DLi²yÖÁ. ˳ÁLRiò A®ªsV R ò Ï Ï @©«sõ ª«sryòQûÌÁ ÅÁLRiVèÌÁV ˳ÁLjiLi¿yÖÁ. Ï
 17. 17. 65. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-'»R½ÍØÆÞ Ë³ØgRiLi: 28 1301 ÊÁx¤¦¦¦§aS! µy¬s »R½LRiVªy»R½ @ÍýØ£¤¦¦¦ G®µ¶©y úN]»R½ª«sWLæRiLi ¿RÁWzmsLi¿RÁª«s¿RÁVè!1 ò 2. BNRP ªyLji ¬sLñi»R½gRi²R¶Vª«so ª«sVVgjizqs k srqp ©«sxmsöV²R¶V, ªyLji¬s µ³¶LRiøúxmsNSLRiLigS (−sªyx¤¦¦¦ R ÊÁLiµ³¶LiÍÜ[) DLi¿RÁVN][Li²T¶, ÛÍÁ[µy µ³¶LRiø R R wvu t úxmsNSLRiLigS ªyLji¬s −s²T¶ÀÁ|msÈíÁLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV −dsVÍÜ[ ©yù¸R¶Vª«sLi»R½VÛÍÁ©«s BµôR¶LRiV ª«sùNRPVòÌÁ©«sV {zyx ryORPVÌÁVgS |msÈíÁVN][Li²T¶. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ~}| N]LRiNRPV ryORPQ ùLi xqsLjigæS Bª«s*Li²T¶. @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV ª«sVLji¸R¶VV @Li¼½ª«sV µj¶©«sª«sVV©«sV −saRP*zqsLi¿Á[ úxms¼½ª«sùQQNPT ò N]LRiNRPV, C −sµ³R¶®ªsV©«s Dxms®µ¶[aPR −sVª«s*ÊÁ²R¶V»][Liµj¶. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ ¸R¶VLiµR¶V ˳Á¸R¶V˳ÁNRPVòÌÁV gRiÌÁªy¬sNTP, A¸R¶V©«s Ï Ï ª«sVVNTPòªsWLæRiLi ¿RÁWxmso»y²R¶V. « 3. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s, @»R½¬sNTP, @»R½²R¶V Ez¤¦¦¦Li¿RÁ¬s µj¶NRPVä©«sVLi²T¶ ÒÁª«s©¯[Fyµ³¶¬s j úxmsryµj¶ryò²¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsVµR¶ R ©«sª«sVøNRPLi DLi¿RÁVNRPV©«sõªy¬sNTP A¸R¶V®©s[ ¿yÌÁV. ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s xms¬s xmspLjiÂò ¿Á[zqs §¦¥¤ £¢¡ ¼d½LRiV»y²R¶V. ªyxqsòªy¬sNTP, @ÍýØ£¤¦¦¦ úxms¼½µy¬sNTP µy¬s −sµ³¶ (ÅÁúµ`¶) ¬sLñiLiVVLiÀÁ D©yõ²R¶V. j R ª© ¨ 1. @LiÛÉÁ[ @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ªyLjiª«sVµ³¶ù ª«sV×dÁþ ú}msª«sVNRPÖÁgjiLi¿RÁª«s¿RÁVè ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV ¼½Ljigji R »R½ª«sV −sªyx¤¦¦¦ÊÁLiµ³y¬sõ zqsLRixmsLRi¿RÁVN][ªs¿RÁVè! @LiµR¶VZNP[ INRPryLji IZNP[ −s²yNRPVÖÁª«s*²R¶Li ó « úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁÊÁ²T¶Liµj¶. ª«sVLji¸R¶VV ¿yÍت«sVLiµj¶ ªyùÆØù»R½ÌÁ @Õ³ÁúFy¸R¶VLi úxmsNSLRiLicC A¸R¶V»`½ ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[cª«sVW²R¶V −s²yNRPVÌÁV IZNP[ryLjiBª«s*²R¶Li ¬s}tsQµ¶LixmsÊÁ²T¶Liµj¶. FsLiµR¶VNRPLiÛÉÁ[ ³j ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ª«sVLji¸R¶VV lLiLi²R¶ª«s −s²yNRPV »R½LRiVªy»R½ −sªy¥¦¦¦¬sõ ¼½Ljigji zqsLRixmsLRi¿RÁVN][ªs¿RÁVè! ó « (xms'»`½ @ÍÞcÅÁµk¶L`i). INRP {qsòQûNTP @Li»R½NRPVª«sVVLiµR¶V lLiLi²R¶V−s²yNRPVÖÁª«s*ÊÁ²T¶ A»R½LRiVªy»R½ n > ª«sVW²R¶ª«s−s²yNRPV B}qsò! @xmsöV²R¶V A®ªsV »R½©«s˳ÁLRiBLiÉýÜ[ DLi²R¶ÇØÌÁµR¶V. ª«sVLji¸R¶VV @ÍØLiÉÓÁ Ï ò xmsLjizqs¼½ÍÜ[, A®ªsV ª«sVL]NRPxmsoLRiVxtsvßñÓá −sªyx¤¦¦¦ª«sW²R¶NRPª«sVVLiµR¶V, ¼½Ljigji »R½©«s®ªsVVµR¶ÉÓÁ˳ÁLRi»][ ó Ï ò −sªyx¤¦¦¦LiNRPW²y ¿Á[xqsVN][ÇØÌÁµR¶V. Bµj¶ Fny¼½ª«sVÕÁ®©sòÛÆÁ£qs(LRi. '@©>y)NRPV ÇÁLjigji©«s −sxtsQ¸¶VLi»][ R xqsöxtsQªsVª«so»][Liµj¶. A®ªsV˳ÁLRiò A®ªsVNRPV ª«sVW²R¶ª«sryLji−s²yNRPVÖÁÀÁè©«s »R½LRiVªy»R½ A®ªsV »R½©«s˳ÁLRiò í « Ï Ï BLiÉÓÁ©«sVLi²T¶®ªs×ÁþF¡ª«sÉجsNTP ¬sLSNRPLjiLiÀÁLiµj¶. @xmsöV²y−sxtsQ¸¶VLi ® µ¶ª«súxmsª«sNRP('xqs'@xqs) R ò µR¶gæiLjiNTP ª«s}qsò @»R½©y®ªsV©«sV, »R½©«s˳ÁLRiBÌýÁV −s²R¶ª«sª«sV¬sAÇìØzmsLi¿yLRiV,(@'x¤¦¦¦øµ`¶, ©«sryLiVW"). R Ï ò
 18. 18. 65. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-'»R½ÍØÆÞ Ë³ØgRiLi: 28 1302 4. ª«sVLji¸R¶VV −dsV {qsòQûÌÁV ÊÁVV»R½Vúryª«sxmso ° ® ¬« ª«s¸R¶VxqsV= gRi²T¶ÀÁF¡LiVV©«s ªylLi¾»½[ ÛÍÁ[NPR −dsVNRPV µy¬s¬s gRiVLjiLiÀÁ FsÍØLiÉÓÁ @©«sVª«sW©«sLi ´³²± DLiÛÉÁ[; ÛÍÁ[NRP ªyLji ÊÁVV»R½Vúryª«sLi BLiNS úFyLRiLi˳ÏÁLi NS¬s ªylLi¾»½[, @ÍØLiÉÓÁ ªyLji ¼ »º ¹¸ ¶ 1 gRi²R¶Vª«so ª«sVW²R¶V ª«sWryÌÁV. ª«sVLji¸R¶VV gRiLRi÷骫s»R½VÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁ gRi²R¶Vª«so ªyLji NS©«sVö ÂÁÀ¿¾½ @¹¸¶[Vùª«sLRiNRPV.2 ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ xmsÈýÁ ÆÅÄà ˳ÏÁ¸R¶V˳ÏÁNRPVòÌÁV gRiÌÁªy¬sNTP A¸R¶V©«s, @»R½¬s ª«sùª«s¥¦¦¦LRiLiÍÜ[ r¢ÌÁ˳ÏÁùLi NRPÖÁgjiryò²R¶V. 5. Bµj¶ @ÍýØ£¤¦¦¦ AÇìÁ, A¸R¶V©«s µy¬s¬s −dsV|ms @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aS²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV Fsª«s®²¶¾»½[ @ÍýØ£¤¦¦¦ xmsÈýÁ ˳ÏÁ¸R¶V˳ÁNRPVòÌÁV NRPÖÁgji DLiÉز][, Ï A¸R¶V©«s @»R½¬s FyFyÌÁ©«sV »]ÌÁgjiryò²R¶V ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s úxms¼½xmsÍجsõ n @µ³¶NRPLi¿Á[ryò²¶V. j R 6. (¬sLñki»R½ gRi²R¶Vª«so NSÌÁLiÍÜ[) −dsV aRPNTPò FEDCBA ®ªs[VLRiNRPV, −dsVLRiV ¬sª«szqsLi¿Á[ ¿][ÈÁ®©s[, ªyLji¬s NRPW²y ¬sª«szqsLi¿RÁ¬sª«s*Li²T¶. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji¬s MLKJIHG BÊÁ÷LiµR¶VÌÁNRPV gRiVLji¿Á[¸R¶V²y¬sNTP ªyLji¬s SRQPON Ëص³j¶Li¿RÁNRPLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV gRiLRi÷骫s»R½VÛÍÁ¾»½[, ªyLRiV úxmsxqs−sLi¿Á[ ª«sLRiNRPV YXWVUT ªyLji−dsVµR¶ ÅÁLRiVè|msÈíÁLi²T¶. INRP®ªs[ÎÏÁ ªyLRiV −dsV `_^][Z ÕÁ²ïR¶ÌÁNRPV FyÌÁVÁxms²R¶V»R½V©«sõQÛÉý^Á¾»½[ ªyLjiNTP ªyLji úxms¼½xmnsÌÁLi Bª«s*Li²T¶. µy¬s N]LRiNRPV −dsVLRiV edcba µ³R¶LRiøxqsª«sVø»R½LigS −dsV ª«sVµ³R¶ù 1. ÊÁVV»R½Vúryª«sLi úFyLRiLi˳ÁLiNS¬s {qsòQûÌÁNRPV ª«sVLji¸R¶VV ÊÁVV»R½Vúryª«sLi AgjiF¡LiVV©«s {qsòQûÌÁNRPV ®ªs[ÀÁ Ï DLi®²¶[ gRi²R¶Vª«so ª«sVW²R¶V®©sÌÁÌÁV. 2. gRiLRi÷éªs»R½VÛÍÁ©«s {qsòQûÌÁ gRi²R¶Vª«so c −s²yNRPVÖÁª«s*ÊÁ²T¶©y ÛÍÁ[NPR ˳ÁLRiòªsVLRißÓáLiÀÁ©y c úxmsxqs−sLi¿Á[ « Ï « ª«sLRiNRPV! @ÍØLiÉÓÁ úxmsxqsª«sLi −s²yNRPVÌÁ »R½LRiVªy»R½ ÛÍÁ[NPR ˳ÁLRiò ª«sVLRißÓáLiÀÁ©«s lLiLi²R¶ª«sL][ÛÇÁ[ Ï @LiVV©y xqslLi[! C −sxtsQ¸¶VLi 'x¤¦¦¦µk¶£qs"ÌÁÍÜ[ NRPW²y DLiµj¶. (ÊÁV'ÆØLki, ª«sVVzqsLi). B»R½LRi R ý {qsòQûÌÁV ˳ÁLRiò ª«sVLRißÓáLiÀÁ©«s »R½LRiVªy»R½ ©yÌÁVgRiV ª«sWryÌÁ msµj¶L][ÇÁÙÌÁV ®ªs[ÀÁDLi²yÖÁ. (2:234). Ï x
 19. 19. 65. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-'»R½ÍØÆÞ Ë³ØgRiLi: 28 1303 xqsLiúxmsµj¶LixmsoÌÁV ¿Á[xqsVN][Li²T¶. INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVNRPV µy¬s (FyÖÁ¿Á[è) −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ BÊÁ÷LiµR¶VÌÁV NRPÖÁgji¾»½[, (»R½Liú²T¶) ª«sVL]NRP {qsòQû»][ (ÕÁ²ïR¶NRPV) FyÖÁzmsöLi¿RÁª«s¿RÁVè! 7. xqsLixms©«sVõQQ®²¶©«s ª«sùQQNTPò »R½©«s ALójiNRP l kji hgf r¡òª«sV»R½ úxmsNSLRiLi ÅÁLRiVè|msÉíØÖÁ. ª«sVLji¸R¶VV »R½NRPV䪫s ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶ gRiÌÁª«sùQQNTPò @ÍýØ£¤¦¦¦ qponm »R½©«sNRPV úxmsryµj¶LiÀÁ©«s −sµ³R¶LigS ÅÁLRiVè |msÉíØÖÁ. @ÍýØ£¤¦¦¦ G ª«sùQQNTPòQ|ms NRPW²y y xwvu tsr @»R½¬sNTP úxmsryµj¶LiÀÁ©«s µy¬sNRPLiÛÉÁ[ −sVLiÀÁ©«s ˳ØLRiLi ®ªs[¸R¶V²R¶V.1 @ÍýØ£¤¦¦¦ NRPxtísQLi »R½LRiVªy»R½ ~} |{z xqsVÅÁLi NRPW²y NRPÖÁgjiryò²R¶V. 8. ª«sVLji¸R¶VV Fs©¯[õ ©«sgRiLRiªyxqsVÌÁV, »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«so ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s úxmsª«sNRPòÌÁ AÇìÁÌÁ©«sV ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV. @xmsöV²R¶V ®ªs[Vª«sVV ªyÉÓÁ úxmsÇÁÌÁ ©«sVLi²T¶ NRPhji©«sLigS ÛÍÁNRPä ¼d½xqsVNRPV©yõª«sVV ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTP ¼d½úª«s®ªsV©«s bPORPQ©«sV zqsµôðR¶xmsLji¿yª«sVV. 9. NSª«so©«s ªyLRiV »R½ª«sV ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ µR¶VxtísQxmnsÖÁ»y¬sõ LRiVÀÁ¿RÁWaSLRiV2 ª«sVLji¸R¶VV ªyLji ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ xmsLRiùª«sry©«sLi ©«sxtísQ®ªs[V! 10. @ÍýØ£¤¦¦¦ ªyLji N]LRiNRPV NRPhji©«s®ªsV©«s bPORPQ©«sV zqsµ³ôðR¶xmsLRiÀÁ DLi¿y²R¶V. NSª«so©«s ¡ −saS*xqsVÛÍÁ©«s ÊÁVµ³ôðj¶ª«sVLi»R½VÍØLS! @ÍýØ£¤¦¦¦ xmsÈýÁ ˳ÏÁ¸R¶V˳ÏÁNRPVòÌÁV NRPÖÁgji DLi²R¶Li²T¶. ¨ §¦¥¤ £¢ ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV ª«sµôR¶NRPV z¤¦¦¦»R½ËÜ[µ³R¶©«sV (ÅÁVL`iA©±s©«sV) ® ¬ «ª© @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[aS²R¶V. 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:233. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 64:5.
 20. 20. 65. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-'»R½ÍØÆÞ Ë³ØgRiLi: 28 1304 11. INRP úxmsª«sNRPò©«sV NRPW²y! @»R½©«sV −dsVNRPV xqsöxtísQ®ªsV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ ³²± ° xqsW¿RÁ©«s(A¸R¶V»R½V)ÌÁ©«sV −s¬szmsxqsVò©yõ²R¶V.1 @µj¶, −saRP*zqsLiÀÁ xqs»yäLSùÌÁV ¹¸¶ ´ ¿Á[}qsªyLji¬s @Liµ³R¶NSLSÌÁ ©«sVLi²T¶ ½¼»º ®ªsÌÁVgRiVÍÜ[¬sNTP ¼d½xqsVNRPVLSª«sÉجsNTP. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦©«sV −saRP*zqsLiÀÁ ÃÂÁÀ ¿¾ xqs»yäLSùÌÁV ¿Á[}qsªyLji¬s, A¸R¶V©«s úNTPLiµR¶ |qsÌÁ¹¸¶[VÎÏÁ§þ úxmsª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ xqs*LæRiª«s©yÌÁÍÜ[ ÆÅÄ úxms®ªs[bPLixmsÛÇÁ[ryò²R¶V. @NRPä²R¶ ªyLRiV aSaRP*»R½LigS NRPÌÁNSÌÁLi DLiÉØLRiV. ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ @ÍØLiÉÓÁ ª«sùQQNTPò N]LRiNRPV D»R½òª«sV ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶¬s úxmsryµj¶Li¿y²R¶V. 12. @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V xqsFyòNSaSÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁ¬s F¡ÖÁ©«s ˳ÏÁWª«sVLi²R¶Íجsõ xqsXztísQLiÀÁ, ªyÉÓÁ ª«sVµ³R¶ù A¸R¶V©«s »R½©«s A®µ¶[aSÌÁ©«sV @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[xqsWò ª«soLiÉزR¶V. ¬saRPè¸R¶VLigS, @ÍýØ£¤¦¦¦ úxms¼½µk¶ ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ xqsª«sVLóRiV²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ »R½©«s ÇìØ©«sLi»][ úxms¼½µy¬s¬s xmsLji®ªs[ztísQLiÀÁ ª«so©yõ²R¶¬s −dsVLRiV ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«sÉجsNTP. (7/8) ***** 1. BNRPä²R¶ úxmsª«sNRPò @LiÛÉÁ[ ª«sVVx¤¦¦¦ª«sVøµ`¶ ('xqs'@xqs).
 21. 21. 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV ˳ØgRiLi: 28 1305 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV @»`½c'»R½ú{¤¦¦¦ª«sVV: ¬s}tsQµ¶Li¿RÁÈÁLi. C ÀÁ©«sõÀÁ©«sõ ª«sVµk¶©yxqsWLS£¤¦¦¦(57c66)ÌÁÍÜ[ Bµj¶ ³j 10ª«sµj¶ ª«sVLji¸R¶VV ÀÁª«sLjiµj¶. Bµj¶ µyµyxmso 7ª«sz¤¦¦¦úÒÁÍÜ[ ª«sVµk¶©yÍÜ[ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶V R ÊÁ²T¶Liµj¶. µk¶¬s }msLRiV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ A¸R¶V»`½ÍÜ[®©s[ ª«sÀÁèLiµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 12 A¸R¶V»R½VÌÁV©yõLiVV. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) »R½ª«sV ˳ØLRiùÌÁÍÜ[ INS®ªsV 'ÛÇÁ©«sËÞ ÕÁLi¾»½ ÇÁ'x¤¦¦¦£tsQ (LRi.'@©>y) BLiÉÓÁNTP F¡LiVV©«sxmsöV²R¶V, @NRPä²R¶ ¾»½[®©s ú»ylgi[ªyLRiV ª«sVLji¸R¶VV @NRPä²R¶ N]Li»R½ FsNRPV䪫s NSÌÁLi Algi[ªyLRiV. C −sxtsQ¸¶VLi 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV 'x¤¦¦¦'xms=(LRi.'@©>y)ÌÁNRPV, R n xqsz¤¦¦¦Li¿RÁLS¬sµR¶LiVVùLiµj¶. C −sxtsQ¸¶W¬sõ ªyLRiV ª«sW¬söLi¿RÁµR¶ÌÁÀÁ, INRPL][ÇÁÙ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò R ('xqs'@xqs), 'ÛÇÁ©«sËÞ ÕÁLi¾»½ ÇÁ'x¤¦¦¦£tsQ (LRi.'@©>y), BLiÉÓÁ©«sVLi²T¶ ªyLjiÍÜ[ INS®ªsV BLiÉÓÁNTP LSgS®©s[ A®ªsV: "J ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) −dsV ©¯[ÉÓÁ©«sVLi²T¶ ª«sV'gS{msL`i (µR¶VLS*xqs©«s gRiÌÁ n INRPxmsoª«so*) ªyxqs©«s ª«sxqsVòLi®µ¶[−sVÉÔÁ?' @¬s @©«sõµj¶. µy¬sNTP ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs): "®©s[©sV « ¾»½[®©s ª«sWú»R½®ªs[V ú»ygS©«sV! @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ryOTPQgS BNRPª«sVVLiµR¶V ®©s[©sV ¾»½[®©s ú»ygRi©«sV.' « @¬s µy¬s¬s »R½ª«sV|ms ¬s}tsQµ¶Li¿RÁVNRPV©yõLRiV. A xqsLiµR¶LRi÷éLiÍÜ[ C A¸R¶V»R½VÌÁV ³j @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²ïyLiVV, ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ÊÁV'ÆØLki). R @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. * J úxmsª«sNSò! @ÍýØ£¤¦ ¦ ¬dsNRPV IHGFED CBA µ³¶LRiøxqsª«sVø»R½Li ¿Á[zqs©«s µy¬s¬s ¬dsª«so FsLiµR¶VNRPV R ¬s}tsQµ¶Li¿RÁVNRPVLiÈÁV©yõª«so?1 ¬dsª«so ¬ds ˳ØLRiùÌÁ O N MLK J ³j úxmsxqs©«sõ»R½©«sV N][LiV»R½V©yõªy? ª«sVLji¸R¶VV R @ÍýØ£¤¦¦¦ ORPQªsWbdPÌÁV²R¶V, @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½. « QP 2. ªyxqsòªy¬sNTP @ÍýØ£¤¦¦¦ −dsV úxmsª«sWßØÌÁ xmsLji¥¦¦¦LRixmsµôðR¶¼½ −dsVNRPV ¬slLôibPLi¿y²R¶V.2 XWVUTSR [ ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦¹¸¶[V −dsV ¸R¶VÇÁª«sW¬s. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, ª«sV¥¦¦¦ _ ^] [ZY −s®ªs[NRPª«sLi»R½V²R¶V. 1. C A¸R¶V»`½ µy*LS −saRPQµ¶ª«sV¹¸¶[Vù®µ¶[−sVÈÁLiÛÉÁ[ ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs)NRPV NRPW²y @ÍýØ£¤¦¦¦ R (xqsV.»y.) 'x¤¦¦¦ÍØÍÞ Â¿Á[zqs©«s µy¬s¬s 'x¤¦¦¦LSLi ¿Á[}qs @µ³¶NSLRiLi ÛÍÁ[µ¶V. j R 2. úxmsª«sWßØÌÁNRPV xmsLji¥¦¦¦LRiLi B¿Á[è −sµ³y©y¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 5:89. ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) NRPW²y |ms A¸R¶V»`½ @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸¶VÊÁ²T¶©«s »R½LRiVªy»R½ @®µ¶[ −sµ³¶LigS xmsLji¥¦¦¦LRiLi B¿yèLRiV, R R (xms'»`½ @ÍÞcÅÁµk¶L`i) BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 2:224. n >
 22. 22. 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV ˳ØgRiLi: 28 1306 3. ª«sVLji¸R¶VV (ÇìØxmsNRPLi ¿Á[xqsVN][Li²T¶) úxmsª«sNRPò »R½©«s ˳ØLRiùÌÁÍÜ[ INS®ªsVNRPV 1 dcb a` LRix¤¦¦¦xqsùLigS INRP −sxtsQ¸R¶VLi ¿ÁxmsögS A®ªsV µy¬s¬s (A LRix¤¦¦¦ryù¬sõ) ª«sVL]NS®ªsVNRPV2 ihg f e ¿ÁzmsöLiµj¶ ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ @»R½¬sNTP (úxmsª«sNRPòNPR V) A −sxtsQ¸R¶W¬sõ ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[aS²R¶V. nmlkj (ªyxqsòªy¬sNTP) @»R½©«sV (úxmsª«sNRP) A ò −sxtsQ¸R¶W¬sõ (®ªsVVµR¶ÉÓÁ) A®ªsVNRPV N]Li»R½ uts rqp o ¾»½ÖÁzms, ª«sVLjiN]Li»R½ ¾»½ÌÁVxmsÛÍÁ[µR¶V. BNRP @»R½©«sV (úxmsª«sNRP, ®ªsVVµR¶ÉÓÁ) A®ªsVNRPV µy¬s¬s ò |{ zyxwv (LRix¤¦¦¦xqsùLi ÊÁ¸R¶VÈÁxms²T¶©«s xqsLigRi¼½¬s) ¾»½ÖÁzms©«sxmsöV²R¶V, A®ªsV (AaRPèLRiùF¡»R½W) ~} @»R½¬s»][ BÍØ @²T¶gjiLiµj¶: ""Bµj¶ ¬dsNRPV Fsª«sLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV?'' @»R½©«sV ÇÁªyÕÁ¿yè²R¶V: ""©yNRPV C −sxtsQ¸R¶VLi A xqsLRi*ÇìÁÙ²R¶V, A xqsLRi*Li ¾»½ÖÁzqs©«sªy²R¶V ¾»½ÖÁFy²R¶V.''3 4. (A BµôR¶LRiV {qsòQûÌÁ»][ BÍØ @©«sÊÁ²T¶Liµj¶): ""INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLjiµôR¶LRiW @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsxmso©«sNRPV xmsaSè»yòxmsLi»][ ª«sVLRiÖÁ¾»½[ (@µj¶ −dsV ®ªs[VÌÁVZNP[), ªyxqsòªy¬sNTP −dsV BµôR¶Lji x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁV (ÊÁVVÇÁÙª«sWLæRiLi ©«sVLi²T¶) »]ÌágjiF¡¸R¶WLiVV. INRP®ªs[ÎÏÁ −dsVLjiµôR¶LRiV úxmsª«sNRPòNRPV −sL][µ³¶LigS F¡¾»½[! ¬saRPè¸R¶VLigS, R @ÍýØ£¤¦¦¦ @»R½¬s xqsLiLRiORPQNRPV²R¶V ª«sVLji¸R¶VV ÑÁúÕdÁÍÞ ª«sVLji¸R¶VV xqs»R½VöLRiVxtsvÛÍÁ©«s −saS*xqsVÌÁV @»R½¬s (xqs¥¦¦¦¸R¶VNRPVÌÁV). ª«sVLji¸R¶VV ®µ¶[ª«sµR¶W»R½ÌÁLiµR¶LRiV NRPW²y @»R½¬s xqs¥¦¦¦¸R¶VNRPVÌÁ¬s (¾»½ÌÁVxqsVN][Li²T¶). 1 . 'x¤¦¦¦xms=. n 2 . 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦. 3 . ÅÁVL`iA©±s ª«sWú»R½®ªs[V NSNRP B»R½LRi−sxtsQ¸¶WÌÁV NRPW²y ® µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs)NRPV µj¶ª«sùÇìØ©«sLi R µy*LS ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[¸¶VÊÁ®²¶[−s. R
 23. 23. 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV ˳ØgRiLi: 28 1307 5. ""INRP®ªs[ÎÏÁ @»R½©«sV (ª«sVV'x¤¦¦¦ª«sVøµ`¶) −dsV @LiµR¶LjiNUP −s²yNRPVÖÁ}qsò! @ÍýØ£¤¦¦¦, −dsVNRPV ÊÁµR¶VÌÁVgS, −dsVNRPLiÛÉÁ[ ª«sVLiÀÁ ˳ØLRiùÌÁ©«sV, @»R½¬sNTP (úxmsª«sNRPòNPR V) úxmsryµj¶Li¿RÁgRiÌÁ²R¶V! ¢¡ ªyLRiV ª«sVLiÀÁ ª«sVVzqýsLiÌÁV, −saS*xqsVÌÁV, ¦¥¤£ ˳ÏÁNTPòxmsLRiVÌÁV, xmsaSè»yòxmsxms®²¶[ ªyLRiV, (@ÍýØ£¤¦¦¦©«sV) ALSµ³j¶Li¿Á[ ªyLRiV, ª«sÌÁxqs ª©¨ § F¡¹¸¶[V (DxmsªyryÌÁV ¿Á[}qs)1 ªyLRiV @LiVV©«s −sµ³R¶ª«sÌÁV ÛÍÁ[µy NRP©«sùÌÁV @LiVVDLiÉØLRiV!''2 6. J −saS*xqsVÍØLS! −dsVLRiV −sVª«sVøÖÁõ ° ®¬« ª«sVLji¸R¶VV −dsV NRPVÈÁVLiÊÁLiªyLji¬s, ª«sW©«sª«soÌÁV ª«sVLji¸R¶VV LSÎÏÁ§þ BLiµ³R¶©«sLi NSËÜ[¹¸¶[V ´³² ± 3 ©«sLRiNSgjiõ ©«sVLi²T¶ NSFy²R¶VN][Li²T¶! µy¬s|ms ¹¸¶ FsLi»][ ÊÁÖÁxtîsvÌÁW, NRPhji©«sVÌÁW @LiVV©«s ®µ¶[ª«sµR¶W»R½ÌÁV ¬s¸R¶V−sVLixmsÊÁ²T¶ DLiÉØLRiV. ¾½¼» º ªyLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦ BÀÁè©«s AÇìÁ©«sV DÌýÁLizmnsVLi¿RÁLRiV ª«sVLji¸R¶VV ªyLjiNTPÀÁè©«s ÃÂÁÀ¿ AÇìÁÌÁ®©s[ ®©sLRi®ªs[LiVxqsWò DLiÉØLRiV. R 7. J xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÍØLS! C L][ÇÁÙ ÆÅ Ä −dsVLRiV ryNRPVÌÁV ¿ÁxmsöNRPLi²T¶. ¬saRPè¸R¶VLigS, −dsVLRiV ¿Á[xqsWò DLi²T¶©«s NRPLRiøÌÁNRPV, »R½gji©«s úxms¼½xmnsÌÁ®ªs[V −dsVNRPV Bª«s*ÊÁ²R¶V»][Liµj¶. 1. ryB"'¥¦¦¦»`½ZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:112. 2. ®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) ˳ØLRiù (LRi.'@©>«sVª±sV)ÌÁÍÜ[ ZNP[ªsÌÁLi 'ALiVV"xtsQ¤¦¦¦ (LRi.'@©>y) ª«sWú»R½®ªs[V « £ NRP©«sù, 'ÛÇÁ©«sËÞ ÕÁ®©sò ÇÁx¤¦¦¦£tsQ (LRi.'@©>y) −s²yNRPVLSÌÁV ª«sVLji¸R¶VV −sVgRi»y ˳ØLRiùÌÁLiµR¶LRiW −sµ³¶ª«sÌÁV. @»R½©«sV G ˳ØLRiùNRPV NRPW²y −s²yNRPVÖÁª«s*ÛÍÁ[µR¶V. R 3. BNRPä²R¶ −saS*xqsVÌÁ»][: "−dsVLRiV −dsV BLiÉÓÁ ªyLjiNTP BrýyLi ËÜ[µ¶Li¿RÁLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV³j xqsµR¶*QQLiò©sVÌÁVgS DLi²R¶ÉجsNTP »R½gji©«s bPORPQßá Bª«s*Li²T¶. ÕÁ²ï¶ G²R¶V xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ªy²R¶V R « R @LiVV©«sxmsöV²R¶V ©«sª«sW'ÇÞ Â¿Á[¸¶VÉجsNTP úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁLi²T¶. xmsµj¶xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«s¸R¶VxqsV=ÍÜ[ R ©«sª«sW'ÇÞ Â¿Á[¸¶VNRPVLiÛÉÁ[ bPOTPQLi¿RÁLi²T¶.' (@ÊÁWµyª«spµ`¶, ¼½LjiøÒÁ"). B®µ¶[ −sµ³¶LigS DxmsªyryÌÁ R R N][xqsLi ª«sVLji¸R¶VV ª«sVLiÀÁ xms©«sVÌÁ N][xqsLi úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁLi²T¶. ©«sLRiNS¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 74:27.
 24. 24. 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV ˳ØgRiLi: 28 1308 8. J −saS*xqsVÍØLS! −dsVLRiV @ÍýØ£¤¦¦¦ ®ªsxmso©«sNRPV ª«sV©«sMxmspLRi*NRP®ªsV©«s EDCBA xmsaSè»yòxmsLi»][, ORPQª«sWxmsßá N]LRiNRPV K JIHGF ª«sVLRiÖÁ¾»½[!1 −dsV úxms˳ÏÁVª«so −dsV FyFyÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLiÀÁ, −sVª«sVøÖÁõ úNTPLiµR¶ NM L |qsÌÁ¹¸¶[VÎÏÁ§þ úxmsª«sz¤¦¦¦Li¿Á[ xqs*LæRiª«s©yÌÁÍÜ[ úxms®ªs[bPLixmsÛÇÁ[ryò²R¶V; A L][ÇÁÙ @ÍýØ£¤¦¦¦ R QPO »R½©«s úxmsª«sNRPò©«sV ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s»][ FyÈÁV −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLji¬s @ª«sª«sW©«sLiFyÌÁV WVU TS ¿Á[¸R¶V²R¶V. ªyLji NSLi¼½, ªyLji ª«sVVLiµR¶V ª«sVLji¸R¶VV ªyLji NRPV²T¶®ªsxmso ©«sVLi²T¶ ] [ZYX 2 úxmsxqsLjixqsWò DLiÈÁVLiµj¶. ªyLRiV BÍØ úFyLójiryòLRiV: ""J ª«sW úxms˳ÏÁW! ª«sW a`_^ NSLi¼½¬s ª«sW N]LRiNRPV xmsLjixmspLñRiLi ¿Á[LiVV ª«sVLji¸R¶VV ª«sVª«sVøÖÁõ ORPQ−sVLi¿RÁV. fe dcb ¬saRPè¸R¶VLigS, ¬ds®ªs[ úxms¼½µk¶ ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ lk ji hg xqsª«sVLóRiV²R¶ª«so!'' ponm 9. J úxmsª«sNSò! ¬dsª«so ts rq xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ»][ ª«sVLji¸R¶VV NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁ»][ µ³R¶LRiø¸R¶VVµôðR¶Li xwvu ¿ÁLiVVù. ª«sVLji¸R¶VV ªyLji −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ NRPhji©«sLigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿RÁV. ª«sVLji¸R¶VV }| {z y ªyLji AúaRP¸R¶VLi ©«sLRiNRP®ªs[V! @µj¶ @¼½Â¿Á²ïR¶ gRiª«sVùróy©«sLi.3 ~ 1. ª«sV©«sMxmspLRi*NRP xmsaSè»yòxmsLi @LiÛÉÁ[: 1) »yª«sVV ¿Á[zqs©«s FyFy¬sõ ª«sµR¶VÌÁVN][ªyÖÁ. 2) @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) ª«sVVLiµR¶V −s©«súª«sVVÛÍÁ xmsaSè»yòxmsxms²yÖÁ. 3) ª«sVLRiÌÁ µy¬s¬s ¿Á[¸¶VNRPVLi²y R DLi²yÖÁ. 4) INRP®ªs[ÎÁ µy¬s xqsLiÊÁLiµ³¶Li ª«sW©«sª«soÌÁ»][ DLiÛÉÁ[, Fsª«sLji x¤¦¦¦NRPVäNRPV ¥¦¦¦¬s Ï R NRPÖÁgjiLiµ][, @»R½¬s»][ ORPQªsWxmsßá N][LiVN][ªyÖÁ. ZNP[ª«sÌÁLi ©¯[ÉÁ»][ xmsaSè»yòxmsxms²T¶¾»½[ xqsLjiF¡µR¶V. « R Ó 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 57:12c13. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 9:73 xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ ª«sVLji¸R¶VV NRPxmsÈÁ−saS*xqsVÌÁ gRiª«sVùróy©«sLi ©«sLRiNRP®ªs[V!
 25. 25. 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV ˳ØgRiLi: 28 1309 10. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ @ÍýØ£¤¦¦¦ ©«sW'£¤¦¦¦ ˳ØLRiù ª«sVLji¸R¶VV ÌÁW'»`½ ˳ØLRiùÌÁ Dµyx¤¦¦¦LRißáÌÁ©«sV B¿yè²R¶V.1 A BµôR¶LRiV {qsòQûÌÁV ª«sW xqs»R½VöLRiVxtsvÛÍÁ©«s ª«sW BµôR¶LRiV µyxqsVÌÁ (−sªyx¤¦¦¦) ÊÁLiµ³R¶LiÍÜ[ DLi²T¶Lji. NS¬s A BµôR¶LRiV {qsòQûÌÁV ªyLjiµôR¶Lji xmsÈýÁ −saS*xqsxmnsW»y¬sNTP FyÌÁö²ïyLRiV. NSª«so©«s ªyLjiµôR¶LRiV, A BµôR¶LRiV {qsòQûÌÁ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ @ÍýØ£¤¦¦¦ ª«sVVLiµR¶V (xmsLRiÍÜ[NRPLiÍÜ[) G −sµ³R¶LigS©«sV xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶ÛÍÁ[LRiV.2 ª«sVLji¸R¶VV (¼d½LRiVö µj¶©«sª«sVV©«s) ªyLji»][: ""©«sLRiNSgjiõÍÜ[ úxms®ªs[bPLi¿Á[ªyLji»][ xqs¥¦¦¦ −dsVLjiµôR¶LRiV {qsòQûÌÁV NRPW²y úxms®ªs[bPLi¿RÁLi²T¶!'' @¬s ¿ÁxmsöÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. 11. ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦, −saRP*zqsLiÀÁ©«s ªyLjiÍÜ[ zmnsL`i'K©±s 3 ˳ØLRiù©«sV ¤£¢¡ Dµyx¤¦¦¦LRißágS }msL]ä©yõ²R¶V. A®ªsV BÍØ @©«sõ −sxtsQ¸R¶VLi (ÇìØxmsNRPLi ª©¨§¦¥ ¿Á[xqsVN][Li²T¶): ""J ©y úxms˳ÏÁW! ©y N]LRiNRPV ¬ds ª«sµôR¶ xqs*LæRiLiÍÜ[ INRP gRiX¥¦¦¦¬sõ ° ®¬« ¬sLjiøLi¿RÁV! ª«sVLji¸R¶VV ©«s©«sVõ, zmnsL`i'K©±s ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s ¿Á[xtísQÌÁ©«sVLi²T¶ NSFy²R¶V ´³²± ª«sVLji¸R¶VV ©«s©«sVõ C µR¶VLSøLæRi Çؼ½ªyLji ©«sVLi²T¶ NSFy²R¶V.'' ¶ 1. ÌÁW'»`½ ('@.xqs.) ˳ØLRiù −sxtsQ¸¶W¬sZNP ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:83 ª«sVLji¸R¶VV 11:81. ©«sW'£¤¦¦¦ R ('@.xqs.) ˳ØLRiù©«sV gRiVLjiLiÀÁ ZNP[ªsÌÁLi BNRPä²R¶ ª«sWú»R½®ªs[V ¿ÁxmsöÊÁ²T¶Liµj¶. −dsLjiµô¶LRiV « R ¿Á²R¶V©«s²R¶ª«s²T¶NRP, ¿Á²R¶V¿RÁLjiú»R½ªyLRiV NSLRiV, NS¬ds xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV. 2. xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV µR¶gæiLji ÊÁLiµ³¶Vª«soÛÍÁ©y ªyLji»][ xqsLiÊÁLiµ³yÌÁV ¾»½LixmsoN][ªyÖÁ. ¿RÁW²R¶Li²T¶, R R 11:46. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 28:9.
 26. 26. 66. xqsWLRi£¤¦¦¦ @»`½-»R½'ú{¤¦¦¦ª±sV ˳ØgRiLi: 28 1310 12. ª«sVLji¸R¶VV 'Búª«sW©±s NRPVª«sWlLiò ª«sVLRiùª±sV©«sV (NRPW²y Dµyx¤¦¦¦LRißágS ¼ »º ¹¸ 1 }msL]ä©yõ²R¶V) A®ªsV »R½©«s bdPÍجsõ NSFy²R¶VNRPV©«sõµj¶. ª«sVLji¸R¶VV ®ªs[Vª«sVV À¿¾½ A®ªsVÍÜ[NTP ª«sW (»R½LRixmso ©«sVLi²T¶) ÒÁª«sLi àÁ (A»R½ø) Eµyª«sVV.2 ª«sVLji¸R¶VV A®ªsV »R½©«s úxms˳ÏÁVª«so xqsª«sW¿yLSÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s ÆÅÄ úgRiLi´yÌÁ©«sV, xqs»yùÌÁ¬s µ³R¶Xª«sxmsLjiÀÁLiµj¶ ª«sVLji¸R¶VV A®ªsV ˳ÏÁNTPòxmsLRiVÌÁÍÜ[ 3 ¿Á[LjiF¡LiVVLiµj¶. ***** 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 3:33. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 21:91. 3. {qsòQûÌÁLiµR¶LjiÍÜ[ 'ÅÁµk¶ÇØ ÕÁLi»`½ 'ÅÁV®ªsÖÁµ`¶, Fny¼½ª«sW, ª«sVLRiùLi ª«sVLji¸R¶VV zmsL`i'K©±s ˳ØLRiù n Azqs¸R¶V£¤¦¦¦ (LRi'µj¶.'@©>«sVª±sV)ÌÁV, @¼½ D»R½ª«sV®ªsV©«s ªyLRiV. (ª«sVVxqsõµ`¶ @'x¤¦¦¦øµ`¶). ª«sVL]NRP ò 'x¤¦¦¦µk¶£qs": ¿yÍت«sVLiµj¶ xmsoLRiVxtsvÌÁV xmsLjixmspLñi»R½NRPV ¿Á[LiVNRPV©yõLRiV. NS¬s {qsòQûÌÁÍÜ[ ZNP[ªsÌÁLi R R « zmsL`iK©±s ˳ØLRiù Azqs¸R¶V£¤¦¦¦ ª«sVLji¸R¶VV 'Búª«sW©±s NRPW»R½VLRiV ª«sVLRiùLi (LRi'µj¶.'@©>sVª±sV)ÌÁV n « xmsLjixmspLñi»R½NRPV ¿Á[LiVNRPV©yõLRiV. ª«sVLji¸R¶VV 'ALiVV"xtsQ£¤¦¦¦ (LRi.'@©>y) ¹¸¶VVNRPä K©«sõ»R½ùLi B»R½LRi R R {qsòQûÌÁ|ms xqs"Ljiµ`¶NRPV B»R½LRi A¥¦¦¦LRiLi|ms D©«sõÈýÁV DLiµj¶. ('xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ ÊÁV'ÆØLki).
 27. 27. 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä ˳ØgRiLi: 29 1311 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä BLi»R½ª«sLRiNRPV 14/15ª«s ª«sLi»R½V ÅÁVL`iA©±s xmspLjiò @LiVVùLiµj¶. BNRP −sVgjiÖÁ©«s 1/15 ˳ØgRiLiÍÜ[ ÀÁ©«sõ ÀÁ©«sõ xqsWLS£¤¦¦¦ÌÁV ¿yÍØ ª«sVÈíÁVNRPV ª«sVNSäNRPV ¿ÁLiµj¶©«s−s D©yõLiVV. C xqsWLRi£¤¦¦¦ÍÜ[ 30 A¸R¶V»R½VÌÁV D©yõLiVV. @ÍÞcª«sVVÍÞä: The Dominion, @µ³¶NSLRiLi, Aµ³¶xms»R½ùLi, LSÇÁùLi, ryúª«sWÇØùµ³¶xms»R½ùLi, úxms˳ÁV»R½*Li. C }msLRiV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ j j j Ï A¸R¶V»`½ ©«sVLi²T¶ ¼d½xqsVN][ÊÁ²T¶Liµj¶. µk¶¬s g]xmsö»R½©yÌÁ©«sV gRiVLjiLiÀÁ©«s 'x¤¦¦¦µk¶£qs"ÌÁV Fs©¯[õ D©yõLiVV. ªyÉÓÁÍÜ[ INRPÉÓÁ: ""INRP xqsWLRi£¤¦¦¦ 30 A¸R¶V»R½VÌÁµj¶ DLiµj¶. @µj¶ ª«sW©«sª«so¬sNTP zqsFnyLRixqsV ¿Á[xqsVòLiµj¶, µy¬sª«sÌýÁ @»R½²R¶V ORPQ−sVLi¿RÁÊÁ²R¶»y²R¶V.'' @©«sõ 'x¤¦¦¦µk¶£qs" (xqsV©«s©±s ¼½LjiøÒÁ", xqsV©«s©±s @ÊÁWcµyª«spµ`¶, BÛËÁõcª«sWÇØ ª«sVLji¸R¶VV ª«sVVxqsõµ`¶ @'x¤¦¦¦øµ`¶). ª«sVL]NRP 'x¤¦¦¦µk¶£qs": ""ÅÁVL`iA©±sÍÜ[ INRP xqsWLRi£¤¦¦¦ DLiµj¶ @µj¶ »R½©«s©«sV ¿RÁµj¶−s©«s ªy²T¶¬s xqs*LæS¬sNTP xmsLi}msª«sLRiNRPV @ÍýØ£¤¦¦¦»][ ªyµR¶VÍزR¶V»R½VLiµj¶.'' (ª«sVÇÞª«sV'@ @'ÇêÁªyLiVV"µ`¶ 7/172,) ª«sVL]NRP 'x¤¦¦¦µk¶£qs": ""®µ¶ª«súxmsª«sNRPò ('xqs'@xqs) LSú¼½ ¬súµR¶F¡NRPª«sVVLiµR¶V xqsWLRi£¤¦¦¦ @£qscxqsÇôØ (32) ª«sVLji¸R¶VV xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞcª«sVVÍÞä (67) »R½xmsöNRP ¿RÁµj¶®ªs[ ªyLRiV.'' ª«sVL]NRP }tsQ'ÆÞ @ÍØ÷¬ds xqsª«sVNRPWLjiè©«s 'xqs'{¤¦¦¦'£¤¦¦¦ Ljiªy¸R¶V»`½ÍÜ[: ""xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞcª«sVVÍÞä g][Li k bPORPQ©sVLi²T¶ NSFy²R¶V»R½VLiµj¶. @LiVV¾»½[ ¿RÁµj¶®ªs[ªy²R¶V BrýyLi AÇìÁÌÁ©«sV ª«sVLji¸R¶VV −sµ³¶VÌÁ©«sV « R FyÉÓÁLi¿Á[ ªy®²¶ DLi²yÖÁ!'' @¬s DLiµj¶. @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V @FyLRi NRPLRiVßØúxmsµy»R½ CBA @LiVV©«s @ÍýØ£¤¦¦¦ }msLRiV»][ 1. (*) Fsª«sLji ¿Á[¼½ÍÜ[©«sLiVV¾»½[ −saRP* F ED CBA ryúª«sWÇØùµ³j¶xms»R½ùLi DLiµ][! A¸R¶V©«s xqsLRi*úZaP[xtîsv²R¶V (aRPV˳ÏÁµy¸R¶VNRPV²R¶V) ª«sVLji¸R¶VV J IH G A¸R¶V©«s úxms¼½µk¶ ¿Á[¸R¶VgRiÌÁ xqsª«sVLóRiV²R¶V. 2. A¸R¶V®©s[! −dsVÍÜ[ ª«sVLiÀÁxms©«sVÌÁV ONM LK ¿Á[}qsªylLiª«sL][ xmsLkiOTPQLi¿RÁÉجsNTP, ¿yª«so c V U T SR Q P úÊÁ»R½VNRPVÌÁ©«sV xqsXztísQLi¿y²R¶V.1 ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsLRi*aRPNTPòª«sVLi»R½V²R¶V, ORPQªsWbdPÌÁV²R¶V. « W 1. LRiW'£¤¦¦¦¦: INRP −sÀÁú»R½®ªsV©«s aRPNTP.ò µy¬sªyxqsòªsLi @ÍýØ£¤¦¦¦(xqsV.»y.)NRPV »R½xmsö ª«sVlLiª«s*LjiNUP ¾»½ÖÁ¸R¶VµR¶V. « µy¬s xqsLiÊÁLiµ³¶Li INRP aRPLkiLRiLi»][ GLRiö²T¶©«sxmsöV²R¶V @µj¶ xqsÒÁ−sgS xmsLjigRißÓáLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. µy¬s R xqsLiÊÁLiµ³¶Li ¾»½gjiF¡LiVV©«s aRPLkiLRiLi, ª«sVX»R½®µ¶[x¤¦¦¦LigS (¬sLêi−sgS) xmsLjigRißÓáLi¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. @Íýؤ¦¦¦ R k £ (xqsV.»y.) C »y»yäÖÁNRP ÒÁ−s»y¬sõÀÁè, »R½LRiVªy»R½ ª«sVLRißÓáLixmsÛÇÁ[ryò²¶V. C »y»yäÖÁ NRPÒÁ−s»y¬sõ R xqslLi©«s−sµ³¶LigS Fsª«s²R¶V −s¬s¹¸¶Wgjiryò²¶®©s[µ¶ A¸R¶V©«s (xqsV.»y.) xmsLkiOTPQxqsVò©yõ²R¶V. Fsª«s® ²¶¾»½[ C R R j »y»yäÖÁNRP ÒÁ−s»y¬sõ −saS*xqsLi ª«sVLji¸R¶VV @ÍýØ£¤¦¦¦ (xqsV.»y.) −s®µ¶¸¶V»R½ N][xqsLi −s¬s¹¸¶Wgjiryò²][ ³[ R ªy²R¶V ª«sVLiÀÁ úxms¼½xmsÌÁLi F~LiµR¶V»y²R¶V. @ÍØ Â¿Á[¸¶V¬s ªy²T¶ N]LRiNRPV ©«sLRiNRPbPORPQ DLiÈÁVLiµj¶. n R
 28. 28. 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä ˳ØgRiLi: 29 1312 3. A¸R¶V®©s[, INRPµy¬s|ms INRPÉÓÁ G²R¶V ^][ZYX ANSaSÌÁ©«sV xqsXztísQLi¿y²R¶V. A @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV¬s xqsXztísQÍÜ[ ¬dsª«so FsÍØLiÉÓÁ edcba`_ ÍÜ[Fy¬dsõ ¿RÁW²R¶ÛÍÁ[ª«so. NSªyÌÁLiÛÉÁ[ ª«sVL]NRPryLji ¿RÁW²R¶V: ""G−dsV? ¬dsZNP[®ªsV©y lkjih gf ÍÜ[xmsLi NRP¬szmsxqsVòLiµy?'' 4. BLiNS, ª«sWÉÓÁª«sWÉÓÁNUP ¬ds ¿RÁWxmsoÌÁV rq p o nm ú¼½zmsö¿RÁW²R¶V. @µj¶ (¬ds ¿RÁWxmso) −sxmnsÌÁ®ªsV, @ÖÁzqsr~ÌÁzqs ¼½Ljigji ¬ds ®ªsxmsoZNP[ ª«sxqsVòLiµj¶. wv ut s 5. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªsLigS, ®ªs[Vª«sVV ˳ÁW−sVNTP |{ zyx « Ï µR¶gæiLRigS D©«sõ ANSaS¬sõ µk¶FyÌÁ»][ R @ÌÁLiNRPLjiLi¿yª«sVV. ª«sVLji¸R¶VV ªyÉÓÁ¬s, ~} |tsQ'»y©±sÌÁ©«sV »R½Lji−sVN]ÛÉíÁ[ ryµ³R¶©yÌÁVgS ¿Á[aSª«sVV.1 ª«sVLji¸R¶VV ªyLji(|tsQ'»y©±sÌÁ)N]LRiNRPV ®ªs[Vª«sVV ˳ÁgRi˳ágRi ª«sVLi®²¶[ @gjiõ ÇØ*ÌÁÌÁ bPORPQ©«sV Ï Ï zqsµ³¶xmsLRiÀÁ DLi¿yª«sVV. ôðR 6. ª«sVLji¸R¶VV »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«so(@ÍýØ£¤¦¦¦)©«sV ¼½LRixqsäLjiLi¿Á[ ªyLjiNTP ©«sLRiNRPbPORPQ DLiµj¶. @µj¶ FsLi»R½ ¿Á²ïR¶ gRiª«sVùróy©«sLi. 7. ªyLRiV @LiµR¶VÍÜ[NTP −szqsLji®ªs[¸R¶VÊÁ²T¶ ©«sxmsöV²R¶V, ªyLRiV µy¬s (˳ÏÁ¸R¶VLiNRPLRi®ªsV©«s) gRiLêRi©«s©«sV −sLiÉØLRiV ª«sVLji¸R¶VV @µj¶ ª«sVLjigji F~LigRiV»R½W DLiÈÁVLiµj¶. 8. @µj¶ µyµyxmso Dú®µ¶[NPLi»][ ú}msÖÁF¡»R½W R DLiÈÁVLiµj¶. úxms¼½ryLji @LiµR¶VÍÜ[NPT (FyxmsoÌÁ) gRiVLixmso xms²R¶®ªs[¸¶VÊÁ²T¶©«sxmsöV²R¶V! µy¬s R ¤ £¢¡ NSxmsÍصyLRiVÌÁV ªyLji»][: ""G−dsV? −dsV ª«sµô¶NRPV R G |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ¿Á[}qsªy²R¶V LSÛÍÁ[µy?'' @¬s §¦ ¥ úxmsbPõQryòLiV. R 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 37:6c10.
 29. 29. 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä ˳ØgRiLi: 29 1313 9. ªyLRiLiÉØLRiV: ""FsLiµR¶VNRPV LSÛÍÁ[µR¶V! ªyxqsòªy¬sNTP ª«sW ª«sµôR¶NRPV |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ® ¬«ª©¨ ¿Á[}qsªy²R¶V ª«s¿yè²R¶V, NS¬s ®ªs[Vª«sVV @»R½¬s¬s @xqs»R½Vù²R¶ª«s¬s ¼½LRixqsäLjiLi¿yª«sVV ¶ ´ ³²±° ª«sVLji¸R¶VV @»R½¬s»][ BÍØ @©yõª«sVV: ¼ »º¹ ¸ "@ÍýØ£¤¦¦¦ ®µ¶[¬s¬ds (G µj¶ª«sùÇìØ©y¬sõ) @ª«s»R½LjiLixmsÛÇÁ[¸R¶VÛÍÁ[µR¶V; −dsVLRiV ZNP[ª«sÌÁLi ¿yÍØ Â¿Á²ïR¶ ª«sWLæRiú˳ÏÁxtísQ»R½*LiÍÜ[ xms²T¶ D©yõLRiV!' '' 10. BLiNS ªyLRiV BÍØ @LiÉØLRiV: à  ÁÀ ¿ ¾½ ""INRP®ªs[ÎÏÁ ®ªs[Vª«sVV −s¬s DLiÛÉÁ[ ÛÍÁ[µy úgRiz¤¦¦¦LiÀÁ DLiÛÉÁ[, ®ªs[Vª«sVV ª«sVLi®²¶[ ÆÅ Ä @gjiõÇØ*ÌÁÌÁÍÜ[ xms²T¶ª«soLi®²¶[ ªyLji»][ ¿Á[lLi[ªyLRiLi NSª«sVV NRPµy!'' 11. @xmsöV²R¶V ªylLi[ xqs*¸R¶VLigS »R½ª«sV FyFy¬sõ IxmsöVNRPVLiÉØLRiV. NSª«so©«s, ˳ÏÁgRi˳ÏágRi ª«sVLi®²¶[ @gjiõÇØ*ÌÁ ªyxqsVÌÁV µR¶WLRi®ªsVF¡ª«so gSNRP! 12. ¬saRPè¸R¶VLigS, Fsª«slLi¾»½[ @g][¿RÁLRiV®²¶©«s »R½ª«sV úxms˳ÏÁVª«soNRPV ˳ÏÁ¸R¶Vxms²R¶»yL][! ªyLjiNTP ORPQª«sWxmsßá ª«sVLji¸R¶VV g]xmsö úxms¼½xmnsÌÁLi DLiÉØLiVV. 13. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV −dsV ª«sWÈÁÌÁ©«sV G FE D CBA LRix¤¦¦¦xqsùLigS DLiÀÁ©y xqslLi[! ÛÍÁ[NRP ªyÉÓÁ¬s ®ªsÌýÁ²T ¶Â¿Á[zqs©y xqslLi[! ¬saRPè¸R¶VLigS, K JI H A¸R¶V©«sNRPV x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁzqós¼½ ËØgS ¾»½ÌÁVxqsV. 14. G−sVÉÔÁ? xmsoÉíÓÁLiÀÁ©«s ªy²T¶ZNP[ Q PONM L ¾»½ÖÁ¸R¶Vµy? ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s xqsWORPQ øQúgSz¤¦¦¦, xqsLRi*Li ¾»½ÖÁzqs©«sªy²R¶V! SR
 30. 30. 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä ˳ØgRiLi: 29 1314 15. ˳ÏÁW−sV¬s −dsV @µ³k¶©«sLiÍÜ[ DLiÀÁ©«sªy²R¶V A¸R¶V®©s[! NSª«so©«s −dsVLRiV X WVUT µy¬s µyLRiVÌÁÍÜ[ ¼½LRigRiLi²T¶ ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s úxmsryµj¶LiÀÁ©«s ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶¬s ^][ZY ¼½©«sLi²T¶. ª«sVLji¸R¶VV −dsVLRiV A¸R¶V©«s c ba `_ ®ªsxmso©«sZNP[ xqsÒÁª«soÛÍÁ ª«sVLRiÖÁ F¡ª«sÌÁzqs DLiµj¶. 16. G−dsV? −dsVLRiV ¬sLRi÷é¸R¶VLigS D©yõLS? ANSaSÌÁÍÜ[ D©«sõªy²R¶V, ihgfed −sVª«sVøÖÁõ ˳ÏÁW−sVÍÜ[NTP @ßágRiúµ]NRPä²R¶¬s, on mlkj FsxmsöV®²¶¾»½[ @µj¶ ¼d½úª«s NRPLixms©yÌÁNRPV gRiVLji@ª«so»R½VLiµ][? 17. ÛÍÁ[NRP, ANSaSÌÁÍÜ[ D©«sõªy²R¶V, vutsrqp −dsV|msNTP LSÎÏÁ§þ NRPVLjizmsLi¿Á[ gSÖÁªy©«s xmsLixms²R¶¬s −dsVLRiV ¬sLRi÷é¸R¶VLigS D©yõLS? {z yxw ©y |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP FsÍØLiÉÓÁµ][ @xmsöV²R¶V −dsVLRiV ¾»½ÌÁVxqsVN][gRiÌÁLRiV. }| 18. ª«sVLji¸R¶VV ªyxqsòªy¬sNTP ªyLjiNTP xmspLRi*Li gRi¼½LiÀÁ©«s ªyLRiV NRPW²y ~ (úxmsª«sNRPòÌÁ©«sV) ¼½LRixqsäLjiLi¿yLRiV. ©y xmsÈíÁV (bPORPQ) FsLi»R½ ¼d½úª«sLigS DLi²T¶Liµ][ (¿RÁWaSLS)? 19. G−dsV? ªyLRiV »R½ª«sV −dsVµR¶ FsgjilLi[ xmsORPVÌÁV lLiNRPäÌÁ©«sV FsÍØ ¿yxmso»R½W ª«sVV²R¶V¿RÁVNRPVLiÈÁW, FsgRiVLRiV»R½V©yõ¹¸¶W ¿RÁW²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µy? A @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V »R½xmsö ª«sVlLiª«s*LRiW ªyÉÓÁ¬s @ÍØ ¬sÖÁzms DLi¿RÁÛÍÁ[LRiV NRPµy! ¬saRPè¸R¶VLigS A¸R¶V©«s úxms¼½µy¬s¬ds ¿RÁWxqsVò©yõ²R¶V!
 31. 31. 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä ˳ØgRiLi: 29 1315 20. G−dsV? @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V »R½xmsö −dsVNRPV }qs©«sª«sÛÍÁ[ @²ïR¶VgS ¬sÖÁÀÁ, −dsVNRPV xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶gRiÌÁ ªy®²¶ª«s®²¶©y D©yõ²y? C xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁV ZNP[ª«sÌÁLi ®ªsWxqsLiÍÜ[ xms²T¶ ¥ ¤£¢¡ ª«so©yõLRiV. ª ©¨ §¦ 21. INRP®ªs[ÎÏÁ A¸R¶V©«s −dsV ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶¬s Azms®ªs[}qsò, −dsVNRPV ÒÁª«s©¯[Fyµ³j¶ B¿Á[èªy²R¶V ±° ®¬« Fsª«s²R¶V©yõ²R¶V? @LiVV©y ªyLRiV »R½ÌÁÕÁLRiVxqsV »R½©«sLiÍÜ[ ª«sVV¬sgji (xqs»yù¬sNTP) µR¶WLRi®ªsV º¹¸¶ ´³² F¡»R½V©yõLRiV. 22. G−dsV? Fsª«s®²¶¾»½[ »R½©«s ª«sVVÅÁLi−dsVµR¶ ¿¾½ ¼» ®µ¶[ª«soÍزR¶V»R½W ©«s²R¶Vryò²][, @»R½²R¶V xqslLi©«sª«sWLæRiLi F~LiµR¶V»y²y?1 ÛÍÁ[NPR ¿RÁNRPägS Å Ä Ã Â ÁÀ ÊÁVVÇÁÙª«sWLæRiLi −dsVµR¶ ©«s²T¶Â¿Á[ªy²R¶V F~LiµR¶V»y²y? Æ 23. ªyLji»][ BÍØ@©«sV: ""A¸R¶V®©s[ −sVª«sVøÖÁõ xqsXÑÁLi¿y²R¶V. ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V®©s[ −dsVNRPV −s¬sNTP²T¶¬ds, µR¶XztísQ¬ds ª«sVLji¸R¶VV x¤¦¦¦XµR¶¸R¶WÌÁ©«sW B¿yè²R¶V. (@LiVV©y) −dsVLRiV NRPX»R½ÇìÁ»R½ÌÁV ¾»½ÖÁ}msµj¶ ¿yÍØÁ »R½NRPV䪫s!'' 24. (BLiNS) BÍØ @©«sV: ""A¸R¶V®©s[ −sVª«sVøÖÁõ ˳ÏÁW−sVÍÜ[ ªyùzmsLixmsÛÇÁ[aS²R¶V ª«sVLji¸R¶VV A¸R¶V©«s ª«sµôR¶®©s[ −dsVLRiLi»y xqsª«sW®ªs[aPR xmsLRi¿RÁÊÁ²R¶»yLRiV.'' 25. ª«sVLji¸R¶VV ªyLRiV BÍØ @²R¶VgRiV »R½V©yõLRiV: ""−dsVLRiV xqs»R½ùª«sLi»R½VÛÍÁ[ @LiVV¾»½[, C ªygôS©«sLi FsxmsöV²R¶V ®©sLRi®ªs[LRi©«sV©«sõµj¶?'' 1. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 17:97.
 32. 32. 67. xqsWLRi£¤¦¦¦ @ÍÞ-ª«sVVÍÞä ˳ØgRiLi: 29 1316 26. ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""¬saRPè¸R¶VLigS, µy¬s ÇìØ©«sLi ZNP[ª«sÌÁLi @ÍýØ£¤¦¦¦ZNP[ DLiµj¶.1 ª«sVLji¸R¶VV ®©s[©sV xqsöxtísQLigS |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP « ¿Á[}qsªy²T¶¬s ª«sWú»R½®ªs[V!'' 27. »R½LRiVªy»R½ ªyLRiV µy¬s¬s xqs−dsVxmsLiÍÜ[ EDCBA DLi²R¶ÈÁLi ¿RÁWzqs©«sxmsöV²R¶V, xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ ª«sVVÆØÌÁV µR¶VMÅÁLi»][ ¬sLi²T¶ ©«sÌýÁÊÁ²T¶F¡»yLiVV.2 JIH GF ª«sVLji¸R¶VV ªyLji»][ BÍØ @©«sÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶: ""−dsVLRiV ®µ¶[¬s ©«sLiVV¾»½[ @²R¶VgRiV»R½W DLi®²¶[ªyL][ NML K @µj¶ (A ªygôS©«sLi) B®µ¶[!''3 28. (J úxmsª«sNSò!) ªyLji»][ BÍØ @©«sV: TSRQPO ""G−dsV? −dsVLRiV AÍÜ[ÀÁLi¿yLS? INRP®ªs[ÎÏÁ @ÍýØ£¤¦¦¦ ©«s©«sVõ ª«sVLji¸R¶VV ©y »][ÉÓÁªyLji¬s YXW V U ©yaRP©«sLi ¿Á[¸R¶V©«sW ª«s¿RÁVè! ÛÍÁ[µy ª«sVª«sVøÖÁõ NRPLRiVßÓáLi¿RÁ©«sW ª«s¿RÁVè. NS¬s ^][Z xqs»R½ù¼½LRiryäLRiVÌÁ©«sV Ëص³yNRPLRi®ªsV©«s bPORPQ ©«sVLi²T¶ Fsª«s²R¶V LRiOTPQLi¿RÁgRiÌÁ²R¶V?'' 29. ªyLji»][ BLiNS BÍØ @©«sV: d cba `_ ""A¸R¶V®©s[ @©«sLi»R½ NRPLRiVßت«sV¸R¶VV²R¶V, ®ªs[Vª«sVV A¸R¶V©«s®©s[ −saRP*zqsLi¿yª«sVV ª«sVLji¸R¶VV kjihg fe A¸R¶V©«s®©s[ ©«sª«sVVøNRPV©yõª«sVV. BNRP Fsª«sLRiV xqsöxtísQ®ªsV©«s ª«sWLæRiQú˳ÏÁxtísQ»R½*LiÍÜ[ xms²T¶D©yõL][ ml »R½*LRiÍÜ[®©s[ −dsVLRiV ¾»½ÌÁVxqsVN][gRiÌÁLRiV!'' 30. ªyLji»][ BÍØ @©«sV: ""G−dsV? −dsVLRiV AÍÜ[ÀÁLi¿yLS? INRP®ªs[ÎÁ −dsV Ëت«soÌÁÍÜ[¬s s rq pon Ï ¬dsLRiV, ˳ÁW−sVÍÜ[¬sNTP BLiNTPF¡¾»½[, úxmsª«sz¤¦ ¦Li¿Á[ Ï C ¬dsÉÓÁ EÈÁÌÁ©«sV −dsV N]LRiNRPV Fsª«s²R¶V x wv ut ÊÁ¸R¶VÉÓÁNTP ¾»½[giÌÁ²R¶V?'' (1/8) R ***** 1. BLiNS ¿RÁW²R¶Li²T¶, 7:187. 2. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 3:106. 3. ¿RÁW²R¶Li²T¶, 38:16 ª«sVLji¸R¶VV 8:32 ®ªsVVµR¶ÛÍÁ©«s−s.

×