Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Payment Voucher.pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 1 Ad

More Related Content

Advertisement

Payment Voucher.pdf

  1. 1. 1/9/2021 1/1 राज व थापन सूचना णालीमा कर दा खला भएको िन ा भौचर िववरण आिथक वष: २०७७ / ०७८ कारोबार स े त: २०७७ - ३३९२३३३ भौचर िमित: २०७७/०९/२५ कायालय: आ रक राज कायालय भैरहवा राज ज ा गनको िववरण पान नं: ३०४७१३६२८ नाम: युिनसा स ायस ठे गाना: गोपीगंज २ तापपुर फोन: ०९८५७०२४०४७ िस. नं. भौचर नं िशषक िववरण वापत रकम आय वष ोतमा करक ी १ १७९१५१७३ आय कर - गत वा एकलौटी फम (१११११) आय िववरण ४३८२५ २०७६/०७७ होइन २ १७९१५१७५ आय कर - गत वा एकलौटी फम (१११११) अ ीम कर क ी ३७५० २०७७/०७८ हो ३ १७९१५१७४ पा र ािमकमा आधा रत सामािजक सुर ा कर (११२११) अ ीम कर क ी १३२३० २०७६/०७७ हो रकम भु ानी भएको , ज ा रकम : ६०८०५ िमित: 2077/09/25 बक: Everest Bank रकम अ रमा : साठी हजार आठ सय पाँच पैयाँ मा ।

×