Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AVO - MPO

384 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AVO - MPO

 1. 1. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOPodpora výzkumu, vývoje a inovacína Ministerstvu průmyslu a obchoduAsociace výzkumných organizací25. dubna 2013
 2. 2. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPO oblast podpory podnikání a inovacíOperační program Podnikání a inovace (OPPI)Rizikový kapitál - seed fondCIP + Enterprise Europe Network oblast podpory výzkumu a vývojeProgram TIPPodpora výzkumných organizací nový Operační program podnikání a inovace prokonkurenceschopnostRole MPO:
 3. 3. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOOperační program Podnikání a inovaceZákladní programový dokument resortu průmyslu aobchodu pro čerpání finančních prostředků zestrukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013.Alokace:cca 91 mld. KčOPPI je financován• z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 85%• ze státního rozpočtu – 15%OPPI pro podnikatele a firmy6 prioritních os16 programůPrioritní osa 1 - Vznik firemStartJeremiePrioritní osa 2 - Rozvoj firemProgresZárukaICT v podnicíchICT a strategické službyRozvojPrioritní osa 3 - Efektivní energieEko-energiePrioritní osa 4 - InovaceInovacePotenciálPrioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovaceProsperitaSpolupráceŠkolicí střediskaNemovitostiPrioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikáníPoradenstvíMarketing
 4. 4. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOStrategická orientace OPPIPodpora podnikavosti, zakládání a rozvojefirem, a to zejména technologickyorientovaných, včetně vytváření vhodného prostředípro podnikáníVytváření a zlepšování služeb pro podnikáníEfektivní využívání všech zdrojů energií asurovin, především v energeticky náročnýchodvětvíchRozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů,posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem
 5. 5. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOPřipravujeme pilotní projekt na vytvoření novéhofinančního nástroje pro inovační start-upySeed/Venture capital fond – nový nástroj podpory z OP PI – podpora ve forměkapitálových vstupů především do nově vznikajících inovačních firem (v ČRdosud tento nástroj podpory neexistuje).Nutný podíl soukromého kapitálu min. 30 % na každé investici s výjimkounejmenších projektů.Cíl:Usnadnit zakládání a rozvoj nových inovačních podniků pomocí novýchfinančních nástrojůPodpořit rozvoj trhu rizikového kapitálu v ČR především v segmentuzačínajících firem
 6. 6. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOCIP - Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace2007-2013Alokace cca 3,6 mld. EUR3 tematické pilíře: Podnikání a inovace, Inteligentní energie pro Evropu, Podporapolitik informačních a komunikačních technologiíProjekt BISONet (BusInesS and InnOvation Support Network) – EnterpriseEurope NetworkPoradenství pro podnikatele - informace o podnikání na evropském trhuTechnologický transfer a inovaceProjektové poradenství – informace o programech na podporu VaVaI,poradenství při přípravě projektových návrhů atd.
 7. 7. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOTIP - program výzkumu a vývojePodpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti:nové materiály a výrobkynové progresivní technologienové informační a řídící systémyPříjemci: podnikatelské subjekty a výzkumné organizaceRozpočet (2009 – 2017): cca 12,3 mld. KčPodpořených projektů (2009 – 2012): 870Projekty dle oborů: průmysl 69 % (strojní zařízení, nástroje, elektronika,energetika, hutnictví ad.), chemie 10 %, lékařství a zdravotní technika 6 %atd.
 8. 8. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOPodpora výzkumných organizacíPodpora výzkumných organizací na jejich dlouhodobý koncepční rozvoj:MPO poskytuje nově od roku 201110 výzkumných organizací (v roce 2012)Příjemci: výzkumné organizace zřízené podle soukromého právaRozpočet 2013: 146 mil. KčPodpořené organizace:Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.Centrum výzkumu Řež s.r.o.VÚTS, a.s. ad.
 9. 9. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOProgramy ČR pro období kohezní politiky 2014 – 2020Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020Pro EFRR, FS a ESF cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ jsou navrženy:– OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO;– OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený MŠMT;– OP „Zaměstnanost“ řízený MPSV;– OP „Doprava“ řízený MD;– OP „Životní prostředí“ řízený MŽP;– „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR;– OP „Praha - pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;– OP „Technická pomoc“ řízený MMR.Pro EFRR cíle „Evropská územní spolupráce“ je navrženo 7 OPPro intervence EZFRV je navržen Program rozvoje venkova 2014–2020a pro ENRF OP Rybářství v gesci MZe
 10. 10. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPOOP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostNávrh prioritních os (PO) a specifických cílů zaměřených na oblast VaVaI:PO 1 - Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovacíZvýšení inovační výkonnosti podnikůZvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálníhoRozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializacePO 2 - Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostníekonomice a internacionalizace podnikáníZvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů, včetnězlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firemPO 3 - Udržitelné hospodaření s energií, podpora OZE a rozvoj inovací venergeticeVětší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovinPO 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních akomunikačních technologií
 11. 11. Ing. Martin Kocourekministr průmyslu a obchoduZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,INOVACE A INFRASTRUKTURAIng. Martin Štíchaředitel odboru výzkumu, vývoje ainovací, MPODalší informace naleznete na stránkáchwww.mpo.czwww.mpo-oppi.czwww.czechinvest.orgZelená linka: 800 800 777Zdroje informacíIng. Martin Štíchae-mail: sticha@mpo.czDěkuji za Vaši pozornost.

×