Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan sainst4bab7(bm)

938 views

Published on

Published in: Science
 • Be the first to comment

Soalan sainst4bab7(bm)

 1. 1. BAB 7 CAHAYA, WARNA, DAN PENGLIHATAN Soalan Objektif 1 Rajah 1 Skrin putih dalam Rajah 1 di atas digerak ke hadapan dan ke belakang supaya satu imej yang tajam terbentuk padanya. Apakah ciri-ciri imej itu ? A Mengecil dan tegak B Membesar dan terbalik C Mengecil dan terbalik D Membesar dan tegak 2 Rajah 2 Rajah 2 di atas menunjukkan cahaya putih yang dilalukan melalui prisma serta dua penapis warna. Apakah warna yang diperhatikan di atas skrin putih ? A Merah, biru, dan ungu B Merah dan biru C Biru sahaja D Ungu sahaja 3 Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang warna-warna pelangi ? A Komponen merah mempunyai panjang gelombang terpanjang B Komponen ungu mempunyai halaju terbesar C Komponen biru lebih banyak disebarkan daripada komponen hijau D Setiap komponen mempunyai frekuensi yang sama © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 1 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 skrin putih kanta pemegang kanta cahaya putih prisma skrin putih Penapis biru Penapis magenta sinar cahaya dari objek jauh
 2. 2. X 4 Rajah 3 Rajah 3 di atas menunjukkan mata manusia. Bahagian kamera yang menjalankan fungsi yang sepadan dengan bahagian berlabel X pada mata ialah A pengatup B gelang pemfokus C diafragma D kanta kamera 5 Rajah 4 Rajah 4 di atas menunjukkan satu model teleskop astronomi. Kedudukan kanta objek diwakili oleh garis putus-putus. Jika jarak fokus bagi kanta mata ialah x cm, yang manakah di antara berikut menunjukkan dengan betul jarak fokus kanta objek dan jenis kanta objek itu? Jarak fokus (cm) Jenis kanta A 0.5x kanta cembung B x kanta cekung C 3x kanta cembung D 4x kanta cekung 6 Rajah 5 Satu alur cahaya putih ditujukan kepada satu prisma kaca seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5 di atas. Apakah warna bunga yang diperhatikan ? A Kuning B Hijau C Putih D Hitam © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 2 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 kanta mata kanta objek alur cahaya putih prisma kaca penapis sian penapis kuning bunga berwarna kuning
 3. 3. 7 Rajah 6 Antara alat berikut, yang manakah melibatkan kedudukan objek dari kanta seperti yang ditunjukkan pada Rajah 6 di atas? A Kamera B Mesin fotostat C Kanta pembesar D Projektor slaid 8 Rajah 7 Antara titik K, L, M, dan N, di manakah kedudukan imej yang dibentuk oleh kanta pada Rajah 7 di atas? A K B L C M D N 9 Rajah 8 Eksperimen pada Rajah 8 di atas dijalankan untuk menunjukkan penolakan cahaya berwarna oleh penapis. Antara jalur cahaya berwarna berikut, yang manakah dapat diperhatikan pada skrin putih ? A Kuning sahaja B Kuning dan merah sahaja C Merah dan hijau sahaja D Kuning, merah, dan hijau © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 3 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 2f f f 2f objek kanta K L M N objek kanta skrin putih prisma kaca alur cahaya putih penapis kuning f f f 2f
 4. 4. 10 Rajah 9 Rajah 9 di atas menunjukkan penambahan dua jenis cahaya berwarna. Apakah warna cahaya P yang mungkin ? A Hijau B Biru C Merah D Hitam 11 Satu imej yang tajam dan cerah dapat dibentuk pada skrin sebuah kamera lubang jarum apabila A objek didekatkan dengan kamera lubang jarum B satu kanta penumpu diletakkan di hadapan lubang jarum kamera C saiz lubang jarum dibesarkan D jarak di antara lubang jarum dengan skrin ditambah 12 Rajah 10 Rajah 10 di atas menunjukkan satu sinar cahaya dari satu titik P yang ditujukan kepada suatu cermin satah. Di kedudukan manakah imej P terletak ? A Q B R C S D T © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 4 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 putih Pkuning P RST Q
 5. 5. 13 Rajah 11 Rajah 11 di atas menunjukkan sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 20 cm. Sebuah objek diletakkan sejauh 50 cm daripada kanta tersebut seperti yang ditunjukkan id atas. Antara berikut, yang manakah bukan ciri imej yang terbentuk ? A Lebih besar daripada objek B Songsang C Nyata D Terbentuk pada sebelah kanan kanta 14 Kebiruan langit disebabkan oleh proses A penyebaran cahaya B pantulan cahaya C penyerakan cahaya D penolakan cahaya 15 Dalam proses pencetakan berwarna, warna merah tua didapati dengan menggunakan plat-plat A magenta dan kuning B magenta, kuning, dan hitam C sian dan kuning D sian, kuning, dan hitam 16 Rajah 12 Rajah 12 di atas menunjukkan suatu kanta cembung dengan jarak fokus F. Antara kedudukan berlabel A, B, C, dan D, di manakah objek harus diletakkan supaya imej yang terbentuk adalah maya? 17 Sebuah kotak biru yang diletakkan di bawah cahaya kuning akan kelihatan berwarna A hitam B putih C hijau D biru 18 Antara berikut, yang manakah tidak berlaku dalam proses pembentukan pelangi ? A Penyebaran cahaya B Biasan cahaya C Pantulan cahaya D Penyerakan cahaya © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 5 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 kanta cembung objek Kiri Kanan kanta cembung 2F F B D 50 cm
 6. 6. 19 Bunga kuning kelihatan berwarna merah apabila disinari cahaya merah kerana A hanya cahaya merah dipantulkan B hanya cahaya merah diserap C cahaya kuning dan merah dipantulkan D cahaya merah dan hijau dipantulkan 20 Apakah fungsi sel kon pada retina mata manusia ? A Bergerak balas terhadap perubahan keamatan cahaya B Bergerak balas terhadap bahan kimia C Mengesan bentuk objek D Mengesan warna objek 21 Apakah perubahan yang akan berlaku dalam mata seseorang apabila dia melihat suatu objek yang jauh? I Otot silia mengendur II Ligamen gantung mengecut III Kanta mata menjadi nipis A II sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I, II, dan III 22 Apabila seorang budak memasuki gua yang gelap pada waktu siang, I otot jejari matanya mengecut II otot keliling matanya mengendur III anak matanya mengecil A II sahaja B I dan II sahaja C I dan III sahaja D I, II, dan III 23 Rajah 13 Rajah 13 di atas menunjukkan objek X yang disinari dengan cahaya hijau. Jika objek X kelihatan hitam, apakah warna asal yang mungkin bagi X ? I Kuning II Magenta III Biru A II sahaja B III sahaja C I dan II sahaja D II dan III sahaja © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 6 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 cahaya hijau X
 7. 7. 24 Antara proses berikut, yang manakah berlaku semasa pembentukan pelangi ? I Penyebaran cahaya II Pantulan cahaya III Pembiasan cahaya A I sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I, II, dan III 25 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang objek legap ? I Objek merah hanya memantulkan cahaya merah sahaja II Objek biru akan menyerap cahaya kuning III Objek kuning boleh memantulkan cahaya hijau A I sahaja B III sahaja C II dan III sahaja D I, II, dan III 26 Antara berikut, campuran cahaya yang manakah akan menghasilkan cahaya putih ? I Merah + sian II Kuning + biru III Magenta + kuning A II sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I, II, dan III 27 Rajah 14 Berdasarkan Rajah 14 di atas, pemerhati yang manakah dapat melihat fenomena kemerahan Matahari ? I Kedudukan X II Kedudukan Y III Kedudukan Z A I sahaja B II sahaja C I dan III sahaja D I, II, dan III © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 7 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 atmosfera Bumi Z Y X
 8. 8. 28 Antara berikut, yang manakah menghasilkan imej maya ? I Cermin satah II Cermin cekung III Kanta cembung A I sahaja B II sahaja C I dan II sahaja D I, II, dan III 29 Peranan warna dalam kehidupan termasuklah I menarik perhatian pasangan untuk mengawan II memberikan amaran kepada haiwan yang lain III melindungi diri daripada bahaya A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I, II, dan III 30 Antara warna berikut, yang manakah tidak boleh diperoleh melalui pencampuran warna-warna yang berlainan ? I Hijau II Ungu III Jingga A I sahaja B II sahaja C I dan III sahaja D II dan III sahaja © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 8 Bank Soalan BPS Tingkatan 4
 9. 9. larutan natrium hipoklorus bikar Soalan Struktur 1 Rajah 1 Radas pada Rajah 1 di atas telah disimpan di dalam almari gelap selama beberapa hari. (a) Apakah kesan larutan itu ke atas kertas litmus biru ? __________________________________________________________________________________ (b) Nyatakan sifat yang ditunjukkan oleh larutan itu di (a). __________________________________________________________________________________ (c) Larutan natrium hipoklorus kemudian didedahkan kepada cahaya Matahari selama dua hari. Didapati sejenis gas tidak berwarna terbebas dan larutan dalam bikar tidak memberi kesan kepada kertas litmus. (i) Apakah gas yang terbebas itu ? ______________________________________________________________________________ (ii) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dalam eksperimen di (c) ? _______________________________________________________________________________ (d) Tuliskan satu persamaan kimia untuk menunjukkan tindak balas yang berlaku apabila larutan natrium hipoklorus didedahkan kepada cahaya Matahari. _________________________________________________________________________________ (e) Berikan satu bahan kimia lain yang menghasilkam gas yang sama apabila didedahkan kepada cahaya Matahari. _________________________________________________________________________________ [6 markah] © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 9 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 tabung uji
 10. 10. 2 Rajah 2 Rajah 2 di atas menunjukkan proses fotosintesis dalam daun. (a) Namakan gas X. _________________________________________________________________________________ (b) Apakah fungsi cahaya Matahari di dalam proses fotosintesis ? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (c) Namakan pigmen hijau dalam tumbuhan yang menyerap tenaga cahaya. _________________________________________________________________________________ (d) Apakah nama salur di dalam urat daun yang mengangkut air di dalam tumbuhan ? _________________________________________________________________________________ (e) Tuliskan satu persamaan perkataan untuk proses fotosintesis. _________________________________________________________________________________ [5 markah] Soalan Esei 1 (a) Berikan dua perbezaan di antara kanta cembung dengan kanta cekung. [2 markah] (b) Suatu objek setinggi 1.5 cm berdiri tegak pada paksi utama sebuah kanta cembung dengan jarak fokusnya, f = 3.0 cm. Dengan bantuan gambar rajah sinar yang berasingan, tunjukkan kedudukan dan saiz imej yang sebenar apabila objek tegak itu terletak di kedudukan (b) lebih daripada 2f, (b) kurang daripada f. Bagi setiap keadaan (i) dan (ii), nyatakan ciri-ciri imejnya dan satu jenis alat optik yang berfungsi atas prinsip yang sama. [8 markah] 2 (a) Huraikan perbezaan dalam pemfokusan dan pengawalan cahaya di dalam mata manusia dan kamera. [6 markah] (b) Dengan gambar rajah sinar yang sesuai, terangkan prinsip kerja sebuah teleskop astronomi. [4 markah] © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 10 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 cahaya Matahari karbon dioksida gas X air
 11. 11. JAWAPAN BAB 7 Soalan Objektif 1 C 2 C 3 B 4 C 5 C 6 B 7 B 8 B 9 D 10 B 11 B 12 B 13 A 14 C 15 B 16 D 17 A 18 D 19 A 20 D 21 A 22 B 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 A Soalan Struktur 1 (a) Melunturkan kertas litmus biru kepada merah dan kemudian melunturkannya (b) Peluntur (c) (i) Oksigen (ii) Cahaya Matahari menguraikan larutan natrium hipoklorus (d) Natrium hipoklorus → natrium klorida + oksigen (e) Air klorin 2 (a) Oksigen (b) Menguraikan molekul air (H2O) kepada hidrogen dan oksigen (c) Klorofil (d) Xilem (e) Karbon dioksida + air glukosa + oksigen Soalan Esei 1 (a) Kanta cembung Kanta cekung Bahagian tengah lebih tebal daripada bahagian sisinya Bahagian tengah lebih nipis daripada bahagian sisinya Ciri-ciri imej yang terbentuk bergantung kepada jarak objek dari pusat optik kanta cembung Ciri-ciri imej yang terbentuk adalah sentiasa maya, tegak, dan mengecil Ia menumpukan sinar-sinar cahaya yang selari dengan paksi utama Ia mencapahkan sinar-sinar cahaya yang selari dengan paksi utama (mana-mana dua) © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 11 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 cahaya klorofil
 12. 12. (b) (i) - Ciri-ciri imej : Nyata, tersongsang, dan mengecil - Alat optik yang sepadan : Kamera (ii) - Ciri-ciri imej : Maya, tegak, dan membesar - Alat optik yang sepadan : Kanta pembesar 2 (a) Mata manusia Kamera 1 Pemfokusan dilakukan oleh otot silia yang mengubah ketebalan kanta mata 1 Pemfokusan dilakukan dengan menggerakkan kanta kamera ke dalam atau keluar 2 Otot silia mengendur untuk objek yang jauh, dan mengecut untuk objek yang dekat 2 Kanta didekatkan ke filem untuk objek yang jauh, dan dijauhkan dari filem untuk objek yang dekat 3 Pengawalan amaun cahaya dilakukan oleh iris 3 Pengawalan amaun cahaya dilakukan oleh pengatup dan diafragma 4 Dalam keadaan terang, otot bulat mengecut lalu mengecilkan saiz anak mata. Dalam keadaan gelap, otot jejari mengecut lalu membesarkan saiz anak mata 4 Dalam keadaan terang, diafragma diselaraskan supaya bukaan adalah kecil dan kelajuan pengatup diselaraskan pada kelajuan tinggi. Dalam keadaan gelap, diafragma diselaraskan supaya bukaan adalah besar dan kelajuan pengatup direndahkan © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 12 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 objek 1.5 cm imej 1.3 cm 3 cm 3 cm 0 f 2f imej 3.1cm 3 cm 3 cm f 2f 0
 13. 13. (b) Fe : titik fokus kanta mata Fo : titik fokus kanta objektif Teleskop digunakan untuk melihat objek-objek yang jauh. Ia terdiri daripada susunan dua kanta cembung iaitu kanta objektif (dengan jarak fokus panjang) dan kanta mata (dengan jarak fokus pendek). Sinar-sinar dari objek yang jauh adalah selari dan akan membentuk imej pada Fo selepas melalui kanta objektif. Kanta mata disusun supaya jarak Fo dari kanta mata adalah kurang daripada jarak fokus kanta mata. Ini akan menghasilkan imej akhir yang diperbesarkan dan maya. © Pearson Malaysia Sdn. Bhd. 7 - 13 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 Pembesaran teleskop = Jarak fokus kanta mata Jarak fokus kanta objektif pemerhati sinar dari objek yang jauh imej akhir kanta objektif Fe Fo kanta mata

×