Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elektronicznie                                                    podpi...
Dziennik Ustaw Nr 156                 — 11967 —                       Poz. 1047  ...
Dziennik Ustaw Nr 156                    — 11968 —                         Poz....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dokumentacji

31,056 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nowelizacja z dn. 24 sierpnia 2010 r. dz. u. nr 156 w sprawie prowadzenia dokumentacji

 1. 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.26Dziennik Ustaw Nr 156 — 11966 — 15:29:11 +0200 Poz. 1047 1047 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) l z dnia 24 sierpnia 2010 r. v.p zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2) informacje o:7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. a) przedszkolu, oddziale przedszkolnym zor-Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- ganizowanym w szkole podstawowej lubpuje: innej formie wychowania przedszkolne- § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo- go, w tym o przedszkolu za granicą lubwej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposo- przy przedstawicielstwie dyplomatycz-bu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły nym innego państwa w Polsce, albo miej-i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działal- scu realizacji zajęć rewalidacyjno-wycho-ności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej wawczych, o których mowa w przepisach .godokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, w sprawie zasad organizowania zajęć re-poz. 1003 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 977) wprowadza walidacyjno-wychowawczych dla dziecisię następujące zmiany: i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w którym dziecko 1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: spełnia obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, „1. Przedszkole i szkoła podstawowa, w której zor- ganizowano oddział przedszkolny, prowadzą b) spełnianiu przez dziecko obowiązku, dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszko- o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, la, w którym dokumentuje się przebieg pracy poza przedszkolem, oddziałem przed- wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w da- szkolnym zorganizowanym w szkole pod- nym roku szkolnym. stawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, ze wskazaniem zezwole- 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się nia dyrektora przedszkola lub szkoły pod- w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona stawowej, na podstawie którego dziecko rcl dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska spełnia obowiązek, o którym mowa i imiona rodziców (prawnych opiekunów) w art. 14 ust. 3 ustawy, w tej formie, i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnoto- c) objęciu dziecka w wieku powyżej 6 lat, po- wuje się obecność dzieci na poszczególnych siadającego orzeczenie o potrzebie kształ- godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy cenia specjalnego, wychowaniem przed- tych zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel szkolnym, ze wskazaniem tego orzecze- potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 20a nia, ust. 5.”; d) szkole, w tym o szkole za granicą lub przy 2) w § 3a ust. 2 otrzymuje brzmienie: przedstawicielstwie dyplomatycznym in- nego państwa w Polsce, albo miejscu w. „2. Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, wpisuje się: realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowaw- czych, o których mowa w przepisach wy- 1) według roku urodzenia, imię (imiona) i na- mienionych w lit. a, w którym dziecko zwisko, datę i miejsce urodzenia, numer spełnia obowiązek szkolny, PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, e) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkol- a także imiona i nazwiska rodziców (praw- nego poza szkołą, ze wskazaniem zezwo- nych opiekunów) oraz adresy ich zamieszka- lenia dyrektora szkoły podstawowej, na nia, podstawie którego dziecko spełnia obo- wiązek szkolny poza szkołą,1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracjiww rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 f) odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa- dziecko obowiązku szkolnego, ze wskaza- da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania niem decyzji dyrektora szkoły podstawo- Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). wej, na podstawie której nastąpiło odro-2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały czenie.”; ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 3) w § 3b ust. 2 otrzymuje brzmienie: poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, „2. Do księgi ewidencji, o której mowa w ust. 1, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 wpisuje się: i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 1) według roku urodzenia, imię (imiona) i na- Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, zwisko, datę i miejsce urodzenia, numer poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, a także imiona i nazwiska rodziców (praw- poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, nych opiekunów) oraz adresy ich zamieszka- Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991. nia,
 2. 2. Dziennik Ustaw Nr 156 — 11967 — Poz. 1047 2) informacje o: 3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obec- a) szkole, w tym o szkole za granicą lub przy ność uczniów na poszczególnych zajęciach przedstawicielstwie dyplomatycznym in- edukacyjnych oraz wpisuje się tematy prze- l nego państwa w Polsce, albo miejscu re- prowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny alizacji zajęć rewalidacyjno-wychowaw- uzyskane przez uczniów z poszczególnych v.p czych, o których mowa w przepisach wy- zajęć edukacyjnych, a w przypadku szkoły mienionych w § 3a ust. 2 pkt 2 lit. a, w któ- prowadzącej kształcenie zawodowe na pod- rym dziecko spełnia obowiązek szkolny, stawie modułowego programu nauczania dla zawodu — również oceny uzyskane przez b) spełnianiu przez dziecko obowiązku szkol- uczniów z poszczególnych modułów, oraz nego poza szkołą, ze wskazaniem zezwo- oceny zachowania. Przeprowadzenie zajęć lenia dyrektora gimnazjum, na podstawie edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpi- którego dziecko spełnia obowiązek szkol- sem, z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.”, ny poza szkołą.”; 4) w § 4: b) uchyla się ust. 4; a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 8) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) „§ 8a. 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetli- i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer cy, w którym dokumentuje się zajęcia .go PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imio- prowadzone z uczniami w świetlicy w da- na i nazwiska rodziców (prawnych opieku- nym roku szkolnym. nów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do któ- 2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje rej ucznia przyjęto. W księdze uczniów odno- się plan pracy świetlicy na dany rok szkol- towuje się datę ukończenia szkoły albo datę ny, imiona i nazwiska uczniów korzysta- i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucz- jących ze świetlicy oraz klasę, do której nia.”, uczęszczają, a także tematy przeprowa- b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: dzonych zajęć, oraz odnotowuje się obec- „2a. Do księgi uczniów prowadzonej przez szko- ność uczniów na poszczególnych godzi- łę dla dorosłych wpisuje się wyłącznie da- nach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wy- ne rodziców (prawnych opiekunów) słu- chowawca świetlicy potwierdza podpi- chaczy niepełnoletnich.”; sem, z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.”; rcl 5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 9) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „2. Do księgi wychowanków wpisuje się imię „1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą odpo- (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia wiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrów- oraz numer PESEL wychowanka, imiona i na- nawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, zwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adre- które nie są wpisywane odpowiednio do dzien- sy ich zamieszkania, adres dotychczasowego nika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, miejsca zamieszkania wychowanka, datę przy- dziennika zajęć w świetlicy i dziennika zajęć jęcia wychowanka do placówki oraz datę i przy- wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione czynę skreślenia z listy wychowanków, a także koniecznością dokumentowania przebiegu nazwę i adres placówki, do której wychowanek nauczania, działalności wychowawczej i opie- w. został przeniesiony.”; kuńczej. 6) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, „§ 5a. W przypadku gdy dziecko, uczeń lub wycho- wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwi- wanek nie posiada numeru PESEL, do księ- ska i imiona odpowiednio uczniów lub wycho- gi ewidencji, o której mowa w § 3a ust. 1 wanków, indywidualny program pracy z ucz- i § 3b ust. 1, księgi uczniów i księgi wycho- niem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć wanków zamiast numeru PESEL wpisuje się grupowych — program pracy grupy, tematy serię i numer paszportu lub innego doku- przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów mentu potwierdzającego tożsamość.”; i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnoto- wuje się obecność uczniów lub wychowankówww 7) w § 7: na zajęciach.”; a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 10) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w po- rządku alfabetycznym lub innym ustalonym „3. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowa- przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona nych do indywidualnego obowiązkowego rocz- uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adre- nego przygotowania przedszkolnego, indywi- sy ich zamieszkania, imiona i nazwiska ro- dualnego nauczania albo uczestnictwa w indy- dziców (prawnych opiekunów) i adresy ich widualnych zajęciach rewalidacyjno-wycho- zamieszkania, tygodniowy plan zajęć eduka- wawczych, przedszkole i szkoła prowadzą od- cyjnych, a w szkołach dla dorosłych prowa- rębnie dla każdego ucznia i wychowanka od- dzących kształcenie w formie zaocznej — se- powiednio dziennik indywidualnych zajęć, mestralny plan zajęć edukacyjnych, a także dziennik indywidualnego nauczania lub dzien- imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących nik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wy- poszczególne zajęcia edukacyjne. chowawczych.”;
 3. 3. Dziennik Ustaw Nr 156 — 11968 — Poz. 104711) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „§ 11a. 1. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowa- „6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adno- tację o wydaniu świadectwa ukończenia l nych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu ze- 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela zwolenia na indywidualny program lub tok v.p (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz zm.3)). Do dziennika wpisuje się imiona sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.”, i nazwiska uczniów, daty oraz tematy d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: przeprowadzonych zajęć lub czynności, „8. W przypadku przejścia ucznia do innej szko- liczbę godzin tych zajęć lub czynności ły przesyła się do tej szkoły lub wydaje, za oraz odnotowuje się obecność uczniów, pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opie- z zastrzeżeniem ust. 2. Przeprowadzenie kunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną z zastrzeżeniem § 20a ust. 5. przez dyrektora szkoły za zgodność z orygi- 2. Jeżeli w ramach zajęć i czynności, o któ- nałem kopię arkusza ocen ucznia.”, rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy e) uchyla się ust. 9; z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia 13) uchyla się § 17; .go opieki świetlicowej, o których mowa 14) w § 20a: w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje „1. Dzienniki, o których mowa w § 2, 7, 8a—11a, tematy przeprowadzonych zajęć i odno- 18 i 20, mogą być prowadzone także w for- towuje obecność uczniów na poszcze- mie elektronicznej; dzienniki prowadzone gólnych godzinach zajęć oraz dodatko- w formie elektronicznej zwane są dalej wo odnotowuje, że przeprowadzenie „dziennikami elektronicznymi”. tych zajęć stanowi realizację zajęć i czyn- 2. Za zgodą organu prowadzącego przedszkole, ności, o których mowa w art. 42 ust. 2 szkołę lub placówkę, dzienniki, o których mo- pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. wa w § 2, 7, 8a—11a, 18 i 20, mogą być pro- — Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie wadzone wyłącznie w formie elektronicznej.”, zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.”; rcl „4. System informatyczny służący do prowadze-12) w § 12: nia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: oraz sporządzenie w formie papierowej „2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się dzienników, o których mowa w § 2, 7, na podstawie danych zawartych w księdze 8a—11a, 18 i 20.”, uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: egzaminów klasyfikacyjnych i poprawko- „5. W przypadku prowadzenia dzienników, wych, protokołach sprawdzianów wiadomo- o których mowa w § 2, 7, 8a i 11a, wyłącznie ści i umiejętności, protokołach z prac komisji w formie elektronicznej, wpisanie przez w. powołanej w celu ustalenia rocznej oceny nauczyciela w dzienniku elektronicznym klasyfikacyjnej zachowania, protokołach ze- tematu zajęć, o których mowa w § 2 ust. 2, brań rady pedagogicznej, informacji o wyni- § 7 ust. 3, § 8a ust. 1 i § 11a, jest równoznacz- ku sprawdzianu przeprowadzonego w ostat- ne z potwierdzeniem przez nauczyciela prze- nim roku nauki w szkole podstawowej i wy- prowadzenia tych zajęć.”; niku egzaminu przeprowadzonego w ostat- nim roku nauki w gimnazjum albo o zwol- 15) w § 20b pkt 3 otrzymuje brzmienie: nieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub eg- „3) odczytania danych stanowiących dziennik elek- zaminu przez dyrektora okręgowej komisji troniczny w okresie przewidzianym dla prze- egzaminacyjnej, a także innych dokumen- chowywania dzienników, o których mowa tach potwierdzających dane podlegająceww w § 2, 7, 8a—11a, 18 i 20.”. wpisowi. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność § 2. W terminie do dnia 1 marca 2011 r. szkoły wpisów z dokumentami, na podstawie któ- i placówki uzupełnią księgi ewidencji, o których mowa rych ich dokonano.”, w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1 rozporządzenia wymienione- go w § 1 niniejszego rozporządzenia, księgi uczniów b) uchyla się ust. 5, i księgi wychowanków o numery PESEL odpowiednio uczniów i wychowanków, a w przypadku uczniów3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały i wychowanków nieposiadających numeru PESEL — ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, o serię i numer paszportu lub innego dokumentu po- poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, twierdzającego tożsamość. poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 1 września 2010 r. Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

×