Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dziennik Ustaw Nr 116                     — 8783 —                        Poz....
Dziennik Ustaw Nr 116                — 8784 —                            Poz. 9...
Dziennik Ustaw Nr 116               — 8785 —                      Poz. 977 9) w § 12: ...
Dziennik Ustaw Nr 116                   — 8786 —                        Poz. 97...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nowelizacja z dn. 16 lipca 2009 r. 1258 dz.u_2009_116_977

30,768 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nowelizacja z dn. 16 lipca 2009 r. 1258 dz.u_2009_116_977

 1. 1. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8783 — Poz. 977 977 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko∏y i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tej dokumentacji Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4) po § 3 dodaje si´ § 3a i 3b w brzmieniu:7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´- „§ 3a. 1. Szko∏a podstawowa prowadzi ksi´g´puje: ewidencji dzieci podlegajàcych obowiàz- kowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej ustawy, i obowiàzkowi szkolnemu, za-i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu mieszka∏ych w obwodzie szko∏y.prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko∏y i pla- 2. Do ksi´gi ewidencji, o której mowacówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊci w ust. 1, wpisuje si´:wychowawczej i opiekuƒczej oraz rodzajów tej doku-mentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, 1) wed∏ug roku urodzenia, imi´ (imiona)poz. 1003) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a tak- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ˝e imiona i nazwiska rodziców (praw- „§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób prowa- nych opiekunów) oraz adresy ich za- dzenia przez publiczne przedszkola, szko∏y mieszkania, podstawowe, gimnazja, szko∏y ponadgim- 2) informacje o: nazjalne, a tak˝e przez publiczne placówki, a) przedszkolu lub oddziale przed- o których mowa w art. 2 pkt 3—5 i 7 usta- szkolnym zorganizowanym w szko- wy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie le podstawowej, w tym o przed- oÊwiaty, zwane dalej „placówkami”, doku- szkolu za granicà lub przy przedsta- mentacji przebiegu nauczania, dzia∏alnoÊ- wicielstwie dyplomatycznym inne- ci wychowawczej i opiekuƒczej. go paƒstwa w Polsce, albo oÊrodku 2. Sposób prowadzenia dokumentacji prze- rewalidacyjno-wychowawczym, biegu nauczania, dzia∏alnoÊci wychowaw- w którym dziecko spe∏nia obowià- czej i opiekuƒczej przez publiczne formy zek, o którym mowa w art. 14 ust. 3 wychowania przedszkolnego, o których ustawy, mowa w przepisach wydanych na podsta- b) spe∏nianiu przez dziecko obowiàz- wie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeÊ- ku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 nia 1991 r. o systemie oÊwiaty, zwanej da- ustawy, poza przedszkolem albo lej „ustawà”, oraz publiczne szko∏y arty- oddzia∏em przedszkolnym zorgani- styczne okreÊlajà odr´bne przepisy.”; zowanym w szkole podstawowej, 2) w § 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: ze wskazaniem zezwolenia dyrekto- ra przedszkola lub szko∏y podsta- „3. Do dziennika zaj´ç przedszkola zorganizowa- wowej, na podstawie którego nego w zak∏adzie opieki zdrowotnej dane, dziecko spe∏nia obowiàzek, o któ- o których mowa w ust. 2, wpisuje si´ chrono- rym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, logicznie wed∏ug daty przyj´cia dzieci do w tej formie, przedszkola.”; c) obj´ciu dziecka w wieku powy˝ej 3) uchyla si´ § 3; 6 lat, posiadajàcego orzeczenie——————— o potrzebie kszta∏cenia specjalne-1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administra- go, wychowaniem przedszkolnym, cji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ze wskazaniem tego orzeczenia, ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia d) szkole, w tym o szkole za granicà 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu lub przy przedstawicielstwie dyplo- dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). matycznym innego paƒstwa w Pol-2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y sce, albo oÊrodku rewalidacyjno- og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, -wychowawczym, w którym dziec- poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, ko spe∏nia obowiàzek szkolny, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, e) spe∏nianiu przez dziecko obowiàzku poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, szkolnego poza szko∏à, ze wskaza- poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, niem zezwolenia dyrektora szko∏y poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, podstawowej, na podstawie które- Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz go dziecko spe∏nia obowiàzek z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458. szkolny poza szko∏à,
 2. 2. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8784 — Poz. 977 f) odroczeniu rozpocz´cia spe∏niania b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: przez dziecko obowiàzku szkolne- „3a. W klasach I—III szko∏y podstawowej opiso- go, ze wskazaniem decyzji dyrekto- we oceny roczne i oceny zachowania, spo- ra szko∏y podstawowej, na podsta- rzàdzone komputerowo i podpisane przez wie której nastàpi∏o odroczenie. wychowawc´ klasy, mo˝na do∏àczyç do § 3b. 1. Gimnazjum prowadzi ksi´g´ ewidencji dziennika lekcyjnego, co jest równoznacz- dzieci i m∏odzie˝y, b´dàcych absolwenta- ne z wpisem do dziennika lekcyjnego.”; mi szko∏y podstawowej, podlegajàcych 7) § 8 i 9 otrzymujà brzmienie: obowiàzkowi szkolnemu, zamieszka∏ych w obwodzie gimnazjum. „§ 8. Wewnàtrzszkolne ocenianie uczniów mo˝e byç tak˝e dokumentowane w innym ni˝ 2. Do ksi´gi ewidencji, o której mowa dziennik lekcyjny dokumencie, okreÊlonym w ust. 1, wpisuje si´: w statucie szko∏y, z tym ˝e ustalone dla ucznia 1) wed∏ug roku urodzenia, imi´ (imiona) oceny roczne (semestralne) i ocen´ zachowa- i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia nia wpisuje si´ do dziennika lekcyjnego. oraz adres zamieszkania dziecka, a tak- § 9. 1. Specjalny oÊrodek szkolno-wychowaw- ˝e imiona i nazwiska rodziców (praw- czy, specjalny oÊrodek wychowawczy, nych opiekunów) oraz adresy ich za- m∏odzie˝owy oÊrodek wychowawczy, mieszkania, m∏odzie˝owy oÊrodek socjoterapii oraz 2) informacje o: placówka zapewniajàca opiek´ i wycho- wanie uczniom w okresie pobierania na- a) szkole, w tym o szkole za granicà uki poza miejscem sta∏ego zamieszkania lub przy przedstawicielstwie dyplo- prowadzà dla ka˝dej grupy wychowanków matycznym innego paƒstwa w Pol- dziennik zaj´ç wychowawczych, w którym sce, albo oÊrodku rewalidacyjno- dokumentuje si´ przebieg zaj´ç wycho- -wychowawczym, w którym dziecko wawczych w danym roku szkolnym. spe∏nia obowiàzek szkolny, 2. Do dziennika zaj´ç wychowawczych wpi- b) spe∏nianiu przez dziecko obowiàzku suje si´ w porzàdku alfabetycznym nazwi- szkolnego poza szko∏à, ze wskaza- ska i imiona wychowanków, daty i miejsca niem zezwolenia dyrektora gimna- ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców zjum, na podstawie którego dziecko (prawnych opiekunów) i adresy ich za- spe∏nia obowiàzek szkolny poza mieszkania, klas´ i okresy nauki, prowa- szko∏à.”; dzone zaj´cia edukacyjne, liczb´ opusz- czonych godzin zaj´ç edukacyjnych, 5) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: w tym godzin usprawiedliwionych i nie- „1. Specjalny oÊrodek szkolno-wychowawczy, usprawiedliwionych, oceny Êródroczne specjalny oÊrodek wychowawczy, m∏odzie˝o- i roczne oraz ocen´ zachowania, uwagi wy oÊrodek wychowawczy, m∏odzie˝owy o wychowankach, zaj´cia organizowane oÊrodek socjoterapii oraz placówka zapew- w dniach nauki, zaj´cia powtarzajàce si´ niajàca opiek´ i wychowanie uczniom w okre- okresowo, plan pracy na okres, tygodnio- sie pobierania nauki poza miejscem sta∏ego we za∏o˝enia wychowawcze i realizacj´ zamieszkania prowadzà ksi´g´ wychowan- planu pracy oraz informacje o kontaktach ków. z rodzinà wychowanka.”; 2. Do ksi´gi wychowanków wpisuje si´ imi´ 8) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (imiona) i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia „1. Przedszkole, szko∏a i placówka prowadzà wychowanka, imiona i nazwiska rodziców dzienniki zaj´ç dydaktyczno-wyrównawczych (prawnych opiekunów) i adresy ich zamiesz- i specjalistycznych oraz innych zaj´ç, które nie kania, adres dotychczasowego miejsca za- sà wpisywane odpowiednio do dziennika zaj´ç mieszkania wychowanka, dat´ przyj´cia do przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika placówki oraz dat´ i przyczyn´ skreÊlenia z li- zaj´ç wychowawczych, je˝eli jest to uzasad- sty wychowanków, a tak˝e nazw´ i adres pla- nione koniecznoÊcià dokumentowania prze- cówki, do której wychowanek zosta∏ przenie- biegu nauczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej siony.”; i opiekuƒczej, w szczególnoÊci zaj´ç opiekuƒ- czych i wychowawczych wynikajàcych z po- 6) w § 7: trzeb i zainteresowaƒ uczniów, o których mo- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: wa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycz- nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. „3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje si´ z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên. zm.3)).”; obecnoÊç uczniów na zaj´ciach edukacyj- nych oraz wpisuje si´ tematy przeprowadzo- ——————— 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y nych zaj´ç, oceny uzyskane przez uczniów og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, z poszczególnych zaj´ç edukacyjnych, oceny poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, zachowania, a tak˝e przeprowadzone hospi- poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, tacje zaj´ç edukacyjnych. Przeprowadzenie poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 zaj´ç edukacyjnych nauczyciel potwierdza i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, podpisem.”, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.
 3. 3. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8785 — Poz. 977 9) w § 12: imiona i nazwiska dzieci, uczniów lub wy- chowanków obj´tych ró˝nymi formami po- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: mocy, w szczególnoÊci pomocy psycholo- „3. W klasach I—III szko∏y podstawowej opiso- giczno-pedagogicznej, oraz informacje we oceny roczne i oceny zachowania, spo- o kontaktach z osobami i instytucjami, rzàdzone komputerowo i podpisane przez z którymi pedagog, psycholog, logopeda wychowawc´ klasy, mo˝na do∏àczyç do ar- lub doradca zawodowy wspó∏dzia∏a przy kusza ocen ucznia, co jest równoznaczne wykonywaniu swoich zadaƒ. z wpisem do arkusza ocen.”, § 19. Przedszkole, szko∏a i placówka gromadzi, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: w indywidualnej teczce, dla ka˝dego dziec- „5. Oceny z zaj´ç edukacyjnych, ocen´ zacho- ka, ucznia lub wychowanka obj´tego po- wania, klas´ i miesiàc urodzenia ucznia wpi- mocà psychologiczno-pedagogicznà doku- suje si´ wyrazami w pe∏nym brzmieniu bez mentacj´ badaƒ i czynnoÊci uzupe∏niajà- stosowania skrótów. W rubryce, która nie cych prowadzonych w szczególnoÊci przez jest wype∏niona, wstawia si´ poziomà kre- pedagoga, psychologa, logoped´, doradc´ sk´, a w przypadku niewype∏nienia kilku ko- zawodowego i lekarza.”; lejnych rubryk mo˝na je przekreÊliç ukoÊnà kreskà, z wyjàtkiem pierwszej i ostatniej 13) po § 20 dodaje si´ § 20a i 20b w brzmieniu: wolnej rubryki, w których wstawia si´ pozio- „§ 20a. 1. Przedszkole, szko∏a lub placówka mogà me kreski. W przypadku zwolnienia ucznia prowadziç dzienniki, o których mowa z zaj´ç edukacyjnych wpisuje si´ „zwolnio- w § 2, 7, 9—11, 18 i 20, tak˝e w formie ny(a)”. W przypadku nieklasyfikowania elektronicznej, zwane dalej „dziennika- ucznia z zaj´ç edukacyjnych wpisuje si´ mi elektronicznymi”. „nieklasyfikowany(a)”.”, 2. Za zgodà organu prowadzàcego przed- c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: szkole, szko∏´ lub placówk´, dzienniki, „8. W przypadku przejÊcia ucznia do innej szko- o których mowa w § 2, 7, 9—11, 18 i 20, ∏y przesy∏a si´ do tej szko∏y odpis arkusza mogà byç prowadzone wy∏àcznie w for- ocen ucznia lub potwierdzonà przez dyrekto- mie elektronicznej. ra szko∏y za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ ar- 3. Prowadzenie dziennika elektronicznego kusza ocen ucznia.”; wymaga:10) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) zachowania selektywnoÊci dost´pu „1. Szko∏a dla doros∏ych kszta∏càca w formie za- do danych stanowiàcych dziennik ocznej wydaje s∏uchaczom indeksy. Dopuszcza elektroniczny, si´ mo˝liwoÊç wydawania indeksów s∏ucha- 2) zabezpieczenia danych stanowiàcych czom szko∏y dla doros∏ych kszta∏càcej w for- dziennik elektroniczny przed dost´- mie stacjonarnej, a tak˝e uczniom szko∏y poli- pem osób nieuprawnionych, cealnej dla m∏odzie˝y.”; 3) zabezpieczenia danych stanowiàcych11) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: dziennik elektroniczny przed znisz- „1. Sprawdziany uzdolnieƒ kierunkowych prze- czeniem, uszkodzeniem lub utratà, prowadzane dla kandydatów do klas i gimna- 4) rejestrowania historii zmian i ich au- zjów sportowych, mistrzostwa sportowego torów. oraz do szkó∏ lub oddzia∏ów dwuj´zycznych, a tak˝e post´powanie kwalifikacyjne dla kan- 4. System informatyczny s∏u˝àcy do pro- dydatów do klas pierwszych szkó∏ ponadgim- wadzenia dzienników elektronicznych nazjalnych dokumentuje si´ odpowiednio powinien umo˝liwiaç eksport danych w protoko∏ach tych sprawdzianów i protoko- do formatu XML oraz sporzàdzenie ∏ach post´powania kwalifikacyjnego.”; w formie papierowej dzienników, o któ- rych mowa w § 2, 7, 9—11, 18 i 20.12) § 17—19 otrzymujà brzmienie: § 20b. W terminie 10 dni od dnia zakoƒczenia ro- „§ 17. W szko∏ach organizujàcych zaj´cia rewali- ku szkolnego, a w przypadku szkó∏ police- dacyjno-wychowawcze dla dzieci i m∏o- alnych dla m∏odzie˝y oraz szkó∏ dla doro- dzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym s∏ych — w terminie 10 dni od dnia zakoƒ- w stopniu g∏´bokim — w stosunku do dzie- czenia semestru, dane stanowiàce dzien- ci i m∏odzie˝y uczestniczàcych w tych zaj´- nik elektroniczny zapisuje si´ na informa- ciach — nie stosuje si´ przepisów § 2—3b, tycznym noÊniku danych, wed∏ug stanu 7, 8, 10 i 12—16. odpowiednio na dzieƒ zakoƒczenia roku szkolnego oraz na dzieƒ zakoƒczenia se- § 18. Pedagog, psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony odpowiednio mestru, w sposób zapewniajàcy mo˝li- w przedszkolu, szkole lub placówce prowa- woÊç: dzi dziennik, do którego wpisuje tygodnio- 1) sprawdzenia integralnoÊci danych sta- wy plan swoich zaj´ç, zaj´cia i czynnoÊci nowiàcych dziennik elektroniczny przez przeprowadzone w poszczególnych dniach, zastosowanie podpisu elektronicznego,
 4. 4. Dziennik Ustaw Nr 116 — 8786 — Poz. 977 o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy sy dyrektora poradni przekazujàcej i dy- z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie rektora poradni w∏aÊciwej do udzielania elektronicznym (Dz. U. Nr 130, pomocy dziecku oraz dat´ przekaza- poz. 1450, z póên. zm.4)), nia.”; 2) weryfikacji podpisu elektronicznego 15) § 22 otrzymuje brzmienie: lub danych identyfikujàcych, 3) odczytania danych stanowiàcych dzien- „§ 22. 1. Sprostowania b∏´du i oczywistej omy∏ki nik elektroniczny w okresie przewidzia- w ksi´gach ewidencji, o których mowa nym dla przechowywania dzienników, w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1, a tak˝e w ksi´- o których mowa w § 2, 7, 9—11, 18 dze uczniów, ksi´dze wychowanków oraz i 20.”; arkuszu ocen ucznia dokonuje dyrektor szko∏y lub placówki albo osoba przez nie-14) po § 21 dodaje si´ § 21a w brzmieniu: go upowa˝niona na piÊmie do dokonania sprostowania. „§ 21a. 1. W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym 2. Sprostowania b∏´du i oczywistej omy∏ki publiczna poradnia specjalistyczna, sta- w pozosta∏ej dokumentacji przebiegu na- ∏a si´ niew∏aÊciwa do udzielania pomo- uczania, dzia∏alnoÊci wychowawczej cy dziecku, w szczególnoÊci w zwiàzku i opiekuƒczej dokonuje osoba, która taki ze zmianà terenu dzia∏ania poradni lub b∏àd lub omy∏k´ pope∏ni∏a, lub dyrektor zmianà miejsca zamieszkania dziecka, szko∏y lub placówki albo osoba przez nie- dyrektor poradni, na wniosek rodziców go upowa˝niona na piÊmie do dokonania (prawnych opiekunów) dziecka, nie- sprostowania. zw∏ocznie przekazuje publicznej poradni 3. Sprostowania b∏´du i oczywistej omy∏ki psychologiczno-pedagogicznej, w tym dokonuje si´ przez skreÊlenie kolorem publicznej poradni specjalistycznej, czerwonym nieprawid∏owych wyrazów w∏aÊciwej do udzielania pomocy dziec- i czytelne wpisanie kolorem czerwonym ku, indywidualnà teczk´ zawierajàcà do- nad skreÊlonymi wyrazami w∏aÊciwych kumentacj´ badaƒ i czynnoÊci uzupe∏- danych oraz wpisanie daty i z∏o˝enie czy- niajàcych. telnego podpisu przez osob´ dokonujàcà 2. Dyrektor publicznej poradni psycholo- sprostowania.”. giczno-pedagogicznej przekazujàcej in- dywidualnà teczk´ sporzàdza protokó∏ § 2. Dyrektorzy publicznych szkó∏ podstawowych zawierajàcy w szczególnoÊci: oznacze- dostosujà prowadzone przez te szko∏y w dniu wejÊcia nie poradni przekazujàcej i poradni w∏aÊ- w ˝ycie rozporzàdzenia ksi´gi ewidencji dzieci podle- ciwej do udzielania pomocy dziecku, gajàcych obowiàzkowi szkolnemu do wymogów okreÊ- chronologiczny spis dokumentów za- lonych w § 3a rozporzàdzenia wymienionego w § 1 ni- wartych w indywidualnej teczce, podpi- niejszego rozporzàdzenia w terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.———————4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. 14 dni od dnia og∏oszenia. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

×