SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


Imię i nazwisko ucznia __X Y

Szkoła        Gimnazjum nr 1 w ……..

Klasa        I

Rok szkolny     2011/2012                                    Strona | 1Podstawa założenia karty:

PP-P-1-1/10/11

Opinia w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję
rozwojową)

____________________________________________________________________________
                              Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


Zespół na posiedzeniu w dniu 30.10.2011 roku ustalił na rok szkolny 2011/2012

  Zakres (obszary) w którym uczeo wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na
  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne:

    Indywidualizacja i dostosowanie wymagao do możliwości ucznia w zakresie poziomu
                                                      Strona | 2
     wiedzy i umiejętności szkolnych
 Mocne strony ucznia:
        rozwój intelektualny na przeciętnym poziomie,
        dobry zakres wiedzy z różnych dziedzin,
        sprawnie przeprowadza rozumowanie na materiale wizualnym, jak i werbalnym,
        funkcjonowanie zdolności wzrokowych: strukturalizacja danych graficznych
        i ich zapamiętywanie,
        koncentracja na informacjach słuchowych i zapamiętywanie ich sekwencji;
        lateralizacja prawostronna, odpowiednia sprawnośd manualna,
        przeciętny poziom słuchu fonemowego i analizy słuchowej wyrazów,
        rozumie sens samodzielnie czytanego tekstu,
        znajomośd zasad pisowni języka polskiego;
 Słabe strony ucznia:
        integracja wzrokowo-słuchowa,
        zdolnośd dokonywania analizy struktury dźwiękowej wyrazów,
        percepcja słuchowa w zakresie syntezy głoskowo-sylabowej dłuższych wyrazów,
 Objawy trudności:
        wolne tempo czytania, zniekształcanie wyrazów,
        błędy ortograficzne w pisaniu (mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych
        fonetycznie, zmiękczenia, koocówki „-ął”, brak zróżnicowania „ę-en” i „ą-on”;
 Dostosowanie wymagao:
        tolerancyjne traktowanie błędów w pisaniu (j. polski, j. obcy), wydłużenie czasu
        pracy wymagającej czytania , nieobniżanie oceny, gdy uczennica nie dokooczy
        wszystkich zadao; czasem może byd potrzebne powtórzenie wyjaśnieo,
        systematyczne dwiczenie zaburzonych zdolności,
        angażowanie uczennicy do działao pozalekcyjnych,
        kontynuacja pracy z „Ortograffiti”
        dwiczenie czytania,
        pogłębianie wiadomości z zakresu zasad pisowni języka polskiego;                                 Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


  Dostosowanie warunków egzaminacyjnych:
      - Uczennica powinna przystąpid do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jej
      indywidualnych potrzeb psychofizycznych;


     Funkcjonowanie społeczno – emocjonalne (jako ucznia i uczestnika społeczności
                                                         Strona | 3
      klasowej1, motywacja do nauki, pracy.
      Mocne strony ucznia
      Uczennica jest dziewczynką solidną, systematycznie pracującą, kulturalną, spokojną.


      Słabe strony ucznia
      W kontakcie uczennica jest osobą nieśmiałą, niepewną, cichą i raczej wycofaną. Osiąga
      niezbyt satysfakcjonujące wyniki w nauce.
1
     W przypadku kategorii uczeo można wziąd pod uwagę, np. samoocenę, sukces, porażkę, radzenie
sobie ze stresem; w przypadku kategorii uczestnik społeczności klasowej, np. sposób funkcjonowania w grupie,
nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi, itp.                                    Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


 Zalecane przez zespół formy, sposoby okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

       FORMA              SPOSOBY           OKRES       PROPONOWANY
                                              WYMIAR GODZIN
(tu należy usunąd wiersze z formami  (indywidualnie lub w grupach  (semestr I lub/i II)  (tu wpisz za zgodą
pomocy, które nie dotyczą ucznia)      do ____ uczniów)                   dyrektora)
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
                                                          Strona | 4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze    Język polski          II             1 godzina
                                                w tygodniu
Zajęcia logopedyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Inne zajęcia o charakterze      Terapia dysleksji       II             1 godzina
terapeutycznym
                                                w tygodniu
Zajęcia związane z wyborem
kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej
Porady i konsultacje dla uczniów

Porady, konsultacje, warsztaty
i szkolenia dla rodziców
Porady, konsultacje, warsztaty
i szkolenia dla nauczycieli
                                     Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


   Opracował zespół w składzie:
     Imię i nazwisko              Nauczyciel                   Podpis
                     (tu wpisz przedmiot nauczania
                         lub specjalnośd2)
  XX                  Religia

  XX                  J. polski                                      Strona | 5

  XX                  J. angielski

  XX                  J. włoski

  XX                  Historia

  XX                  Biologia

  XX                  Geografia

  XX                  Fizyka

  XX                  Matematyka

  XX                  Chemia

  XX                  Informatyka

  XX                  Plastyka

  XX                  Muzyka

  XX                  W–F

  XX                  Pływanie

  XX                  Pedagog
2
     Wpis dotyczy nauczanego przedmiotu – np. j. polski, matematyka itp. … lub specjalności – np. pedagog, specjalista
terapii pedagogicznej (pedagog terapeuta), socjoterapeuta, doradca zawodowy, logopeda, psycholog lub inne.


                                         Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


 Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-
 pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
 w roku szkolnym 2011/2012

       FORMA              SPOSOBY           OKRES       PROPONOWANY
                                              WYMIAR GODZIN
(tu należy usunąd/wykreślid wiersze   decyzja dyrektora szkoły  decyzja dyrektora    (decyzja dyrektora   Strona | 6
z formami pomocy, które nie dotyczą  (indywidualnie lub w grupach    szkoły         szkoły)
ucznia)                   do ____ uczniów)     (semestr I lub/i II)
Klasa terapeutyczna

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze    Język polski          II             1 godzina
                                                w tygodniu
Zajęcia logopedyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Inne zajęcia o charakterze      Terapia dysleksji       II             1 godzina
terapeutycznym
                                                w tygodniu
Zajęcia związane z wyborem
kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej
Porady i konsultacje dla uczniów

Porady, konsultacje, warsztaty
i szkolenia dla rodziców
Porady, konsultacje, warsztaty
i szkolenia dla nauczycieli
    ______________________________           _____________________________
       (miejscowośd, data)                (podpis dyrektora szkoły)
                                     Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012
(tu krótko należy wpisad ustalenia oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
którą uczeo był objęty)                                                   Strona | 7
                              Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA


  Oceny dokonał zespół w składzie:

     Imię i nazwisko              Nauczyciel                   Podpis
                     (tu wpisz przedmiot nauczania
                        lub specjalnośd3)
                    Religia
                                                               Strona | 8
                    J. polski

                    J. angielski

                    J. włoski

                    Historia

                    Biologia

                    Geografia

                    Fizyka

                    Matematyka

                    Chemia

                    Informatyka

                    Plastyka

                    Muzyka

                    W–F

                    Pływanie

                    Pedagog
     ______________________________              _____________________________
        (miejscowośd, data)                    (podpis dyrektora szkoły)
3
     Wpis dotyczy nauczanego przedmiotu – np. j. polski, matematyka itp. … lub specjalności – np. pedagog, specjalista
terapii pedagogicznej (pedagog terapeuta), socjoterapeuta, doradca zawodowy, logopeda, psycholog lub inne.


                                         Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda

More Related Content

Similar to Kipu dyslektyk

Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
admin16
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
Aga Szajda
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Aga Szajda
 
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniówPlan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
Aga Szajda
 
PDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiPDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksji
Aga Szajda
 
PDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksjiPDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksji
Aga Szajda
 
Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013
Filip Jaworski
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
themewa
 
Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....
Angelika Skiba
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowania
Aga Szajda
 
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docxPROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
Justyna74
 

Similar to Kipu dyslektyk (20)

Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniówPlan działań wspierających dla grupy uczniów
Plan działań wspierających dla grupy uczniów
 
PDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksjiPDW_Terapia dysleksji
PDW_Terapia dysleksji
 
PDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksjiPDW terapia dysleksji
PDW terapia dysleksji
 
Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013Prezentacja kze 15_10_2013
Prezentacja kze 15_10_2013
 
Program wychowawczy
Program wychowawczyProgram wychowawczy
Program wychowawczy
 
Nowa metoda LdL
Nowa metoda LdLNowa metoda LdL
Nowa metoda LdL
 
Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających
 
Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....Prezentacja refleksje....
Prezentacja refleksje....
 
Czechy - pomoc psychologiczna
Czechy  - pomoc psychologicznaCzechy  - pomoc psychologiczna
Czechy - pomoc psychologiczna
 
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
Zalety i wady nauczyciela na starcie - prezentacja wyników badań
 
Wielokulturowość w szkole - warsztaty dla nauczycieli i nie tylko
Wielokulturowość w szkole - warsztaty dla nauczycieli i nie tylko Wielokulturowość w szkole - warsztaty dla nauczycieli i nie tylko
Wielokulturowość w szkole - warsztaty dla nauczycieli i nie tylko
 
PL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczekPL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczek
 
Prezentacja systemy edukacyjne_europa
Prezentacja systemy edukacyjne_europaPrezentacja systemy edukacyjne_europa
Prezentacja systemy edukacyjne_europa
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowania
 
Wstęp do oligofrenopedagogiki
Wstęp do oligofrenopedagogikiWstęp do oligofrenopedagogiki
Wstęp do oligofrenopedagogiki
 
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docxPROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
PROGRAM_NAUCZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO_W.docx
 
Pwd dyslektyk
Pwd  dyslektykPwd  dyslektyk
Pwd dyslektyk
 

More from Aga Szajda

Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
Aga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Aga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Kipu dyslektyk

 • 1. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Imię i nazwisko ucznia __X Y Szkoła Gimnazjum nr 1 w …….. Klasa I Rok szkolny 2011/2012 Strona | 1 Podstawa założenia karty: PP-P-1-1/10/11 Opinia w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową) ____________________________________________________________________________ Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 2. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Zespół na posiedzeniu w dniu 30.10.2011 roku ustalił na rok szkolny 2011/2012 Zakres (obszary) w którym uczeo wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne:  Indywidualizacja i dostosowanie wymagao do możliwości ucznia w zakresie poziomu Strona | 2 wiedzy i umiejętności szkolnych Mocne strony ucznia: rozwój intelektualny na przeciętnym poziomie, dobry zakres wiedzy z różnych dziedzin, sprawnie przeprowadza rozumowanie na materiale wizualnym, jak i werbalnym, funkcjonowanie zdolności wzrokowych: strukturalizacja danych graficznych i ich zapamiętywanie, koncentracja na informacjach słuchowych i zapamiętywanie ich sekwencji; lateralizacja prawostronna, odpowiednia sprawnośd manualna, przeciętny poziom słuchu fonemowego i analizy słuchowej wyrazów, rozumie sens samodzielnie czytanego tekstu, znajomośd zasad pisowni języka polskiego; Słabe strony ucznia: integracja wzrokowo-słuchowa, zdolnośd dokonywania analizy struktury dźwiękowej wyrazów, percepcja słuchowa w zakresie syntezy głoskowo-sylabowej dłuższych wyrazów, Objawy trudności: wolne tempo czytania, zniekształcanie wyrazów, błędy ortograficzne w pisaniu (mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie, zmiękczenia, koocówki „-ął”, brak zróżnicowania „ę-en” i „ą-on”; Dostosowanie wymagao: tolerancyjne traktowanie błędów w pisaniu (j. polski, j. obcy), wydłużenie czasu pracy wymagającej czytania , nieobniżanie oceny, gdy uczennica nie dokooczy wszystkich zadao; czasem może byd potrzebne powtórzenie wyjaśnieo, systematyczne dwiczenie zaburzonych zdolności, angażowanie uczennicy do działao pozalekcyjnych, kontynuacja pracy z „Ortograffiti” dwiczenie czytania, pogłębianie wiadomości z zakresu zasad pisowni języka polskiego; Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 3. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Dostosowanie warunków egzaminacyjnych: - Uczennica powinna przystąpid do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb psychofizycznych;  Funkcjonowanie społeczno – emocjonalne (jako ucznia i uczestnika społeczności Strona | 3 klasowej1, motywacja do nauki, pracy. Mocne strony ucznia Uczennica jest dziewczynką solidną, systematycznie pracującą, kulturalną, spokojną. Słabe strony ucznia W kontakcie uczennica jest osobą nieśmiałą, niepewną, cichą i raczej wycofaną. Osiąga niezbyt satysfakcjonujące wyniki w nauce. 1 W przypadku kategorii uczeo można wziąd pod uwagę, np. samoocenę, sukces, porażkę, radzenie sobie ze stresem; w przypadku kategorii uczestnik społeczności klasowej, np. sposób funkcjonowania w grupie, nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi, itp. Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 4. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Zalecane przez zespół formy, sposoby okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: FORMA SPOSOBY OKRES PROPONOWANY WYMIAR GODZIN (tu należy usunąd wiersze z formami (indywidualnie lub w grupach (semestr I lub/i II) (tu wpisz za zgodą pomocy, które nie dotyczą ucznia) do ____ uczniów) dyrektora) Zajęcia rozwijające uzdolnienia Strona | 4 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Język polski II 1 godzina w tygodniu Zajęcia logopedyczne Zajęcia socjoterapeutyczne Inne zajęcia o charakterze Terapia dysleksji II 1 godzina terapeutycznym w tygodniu Zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej Porady i konsultacje dla uczniów Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 5. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Opracował zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczyciel Podpis (tu wpisz przedmiot nauczania lub specjalnośd2) XX Religia XX J. polski Strona | 5 XX J. angielski XX J. włoski XX Historia XX Biologia XX Geografia XX Fizyka XX Matematyka XX Chemia XX Informatyka XX Plastyka XX Muzyka XX W–F XX Pływanie XX Pedagog 2 Wpis dotyczy nauczanego przedmiotu – np. j. polski, matematyka itp. … lub specjalności – np. pedagog, specjalista terapii pedagogicznej (pedagog terapeuta), socjoterapeuta, doradca zawodowy, logopeda, psycholog lub inne. Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 6. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012 FORMA SPOSOBY OKRES PROPONOWANY WYMIAR GODZIN (tu należy usunąd/wykreślid wiersze decyzja dyrektora szkoły decyzja dyrektora (decyzja dyrektora Strona | 6 z formami pomocy, które nie dotyczą (indywidualnie lub w grupach szkoły szkoły) ucznia) do ____ uczniów) (semestr I lub/i II) Klasa terapeutyczna Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Język polski II 1 godzina w tygodniu Zajęcia logopedyczne Zajęcia socjoterapeutyczne Inne zajęcia o charakterze Terapia dysleksji II 1 godzina terapeutycznym w tygodniu Zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej Porady i konsultacje dla uczniów Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli ______________________________ _____________________________ (miejscowośd, data) (podpis dyrektora szkoły) Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 7. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012 (tu krótko należy wpisad ustalenia oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą uczeo był objęty) Strona | 7 Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda
 • 8. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Oceny dokonał zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczyciel Podpis (tu wpisz przedmiot nauczania lub specjalnośd3) Religia Strona | 8 J. polski J. angielski J. włoski Historia Biologia Geografia Fizyka Matematyka Chemia Informatyka Plastyka Muzyka W–F Pływanie Pedagog ______________________________ _____________________________ (miejscowośd, data) (podpis dyrektora szkoły) 3 Wpis dotyczy nauczanego przedmiotu – np. j. polski, matematyka itp. … lub specjalności – np. pedagog, specjalista terapii pedagogicznej (pedagog terapeuta), socjoterapeuta, doradca zawodowy, logopeda, psycholog lub inne. Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda