Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIGimnazjum nr XX ...
Strona 2 z 2uczenie nowych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych dlachłopca.2. Usprawnianie funkcji percpecyjno -motor...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arkusz wielospecjalistycznej-oceny-funkcjonowania-ucznia (1)

39,180 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Arkusz wielospecjalistycznej-oceny-funkcjonowania-ucznia (1)

  1. 1. Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIGimnazjum nr XX w Poznaniu, ul. Betowska 4Nazwa szkoły lub placówkiImię i nazwisko uczniaData i miejsce urodzeniaOznaczenieklasyPodstawa WOFU (nr orzeczenia o potrzebie kształceniaspecjalnego, data jego wydania)Dominik Igrekowski04.07.1998r, PoznańI Orzeczenie nr 122/12-10/11 z dnia 14.04.2011r.Orzeczenie wydane przez: Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w PoznaniuOrzeczenie wydane na czas: nauki w gimnazjumOrzeczenie wydane z uwagi na: zagrożenie niedostosowaniem społecznymŹródło informacji UstaleniaOrzeczenie w załączeniu arkusz analizy orzeczeniaDokumentacja medyczna, lekarz(w tym przyjmowane leki i ich wpływ nafunkcjonowanie ucznia)Zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia rozwojowe, padaczka. Uczeń leczy sięw poradni neurologicznej od 2004r.Specjaliści(badania specjalistyczne prowadzone wszkole lub wyniki obserwacjipedagogicznych)Obserwacja zachowania chłopca podczas lekcji wskazuje, iż nie potrafi on oceniaćkrytycznie swojego postępowania. Ma kłopoty z przewidywaniem skutków ikonsekwencji swojego niewłaściwego zachowania. W związku z tym uczeń popadaczasami w konflikty z rówieśnikami, gdyż nie rozumieją oni, że niewłaściwezachowanie Dominika nie wynika z jego złej woli, lecz braku umiejętnościrozpoznawania przez niego swoich emocji i reakcji na sytuacje trudne.Nauczyciele(wyniki obserwacji pedagogicznych)Uczeń napotyka na trudności w nauce, szczególnie j. polskiego i matematyki.Dominik płynnie czyta nowy tekst, stosuje znaki interpunkcji. Nie czyta jednak zezrozumieniem. Podczas lekcji należy go wspierać, udzielać dodatkowych wyjaśnień,podpowiadać. Polecenia kierowane do ucznia muszą być dzielone na części ikolejno odczytywane.Wypowiedzi ustne Dominika przygotowane wcześniej wypadają dobrze. Natomiastzapytany podczas lekcji nie zawsze udziela składnej odpowiedzi.Chłopiec popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Samodzielnewypowiedzi pisemne są coraz lepsze, jednak w dalszym ciągu brakuje im płynności,powiązania wątków oraz zastosowania ustalonych schematów dla określonych form.Uczeń sprawnie przelicza, stosuje tabliczkę mnożenia. Zna algorytmy działańpisemnych: dodawania, odejmowania , mnożenia i dzielenia. Dominik często nierozumie poleceń do zadań. Nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych.Konieczna jest pomoc w postaci dzielenia zadań na części i kierowanie jego tokiemmyślenia.U ucznia występują duże wahania koncentracji uwagi. Jest bardzo wrażliwy nadystraktory. Dominik ma trudności w formułowaniu wypowiedzi ustnych.Rodzice Dziecko leczone farmakologicznie. Nosi okulary: P/L oko + 0,5 dioptrii. Rodzicewskazują na niedojrzałość społeczną oraz małą samodzielność chłopca.Podsumowanie Potrzeby rozwojowe i edukacyjne1.Konieczne jest dalsze wspieranie rozwoju społecznego Dominika, wszczególności:poprawa kontaktów z rówieśnikami;
  2. 2. Strona 2 z 2uczenie nowych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych dlachłopca.2. Usprawnianie funkcji percpecyjno -motorycznych, w szczególności:percepcję wzrokową;percepcję słuchową;sprawność grafomotoryczną.3. Doskonalenie umiejętności szkolnych w odniesieniu do:czytania;pisania;matematyki.4. Podczas pracy na lekcji potrzebna jest Dominikowi pomoc nauczyciela(udzielanie dodatkowych wyjaśnień, kierowanie tokiem myślenia, dzielenie zadań naczęści).Data Podpisy członków zespołu Podpisy rodzicówOprac. Piotr Wiliński i A. Werlichowicz-Perz na podstawie:Marcinkowska, B. (2011). Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia(WOPFU) i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).Pozyskano w dniu 28.08.2011 r. ze strony internetowej http://www.wsip.plLeśniewska, K. Puchała, E. (2011). Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymipotrzebami edukacyjnymi. Warszawa: ORE. Pobrano w dniu 11.05.11 r. ze stronyinternetowej

×