Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak

Markarik gabeko produktu bat ez omen da saltzen. Harago, gure ustez: giza eskubideek marka guztien ADNaren parte izan beharko lukete. 30 Octubre 2013 Berria

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enpresak, gobernuak eta giza eskubideak

  1. 1. Zuzendaria: MartxeloOtamendi Zuzendariordea: IñakiPetxarroman Edizioarduraduna: JoseAnjelAldai Argitaratzailea: EuskalEditoreaSM Publizitatea:Bidera publizitatea Legegordailua: SS-0662/03 Batzordeparekidea: 0712I84059 Egoitzanagusia: MartinUgaldekulturparkea. GudarienEtorbidea,z/g. 20140Andoain. Telefonoa: (0034)943-304030 Faxa:(0034)943-300943 Webgunea: www.berria.info Postaelektronikoa: berria@berria.info Publizitatea: publi@bidera.eu Harpidetzasaila: (0034) 943-304345 Date:30/10/2013 Exemplaire:3.212 Editeur:EuskalEditoreas.l. Directeurdepublication: MartxeloOtamendi Comissionparitaire: 0712I84059 DelegationLabourd: Lisses3,64100-Baiona. Tel.:(0033)559256220. Fax:(0033)559254303. E-mail:lapurdi@berria.info ORDEZKARITZAK Araba:BizentaMogel,6. Postakodea:01008 Gasteiz.Telefonoa: 945-150452. Erredakzioko faxa:945-148307. Postaelektronikoa: araba@berria.info. Bizkaia:Uribitartekalea,18, 3.C.Postakodea:48001 Bilbo.Telefonoa: 94-4352600. Erredakzioko faxa:94-4234975. Postaelektronikoa: bizkaia@berria.info. Lapurdi:Lisses,3.Posta kodea:64100Baiona. Telefonoa:559-256220. Faxa:559-254303. Postaelektronikoa: lapurdi@berria.info. Nafarroa:IratxekoMonaste- rioa,45,13.Postakodea: 31011Iruñea.Telefonoa: 948-366622. Publizitatea:948-366623. Postaelektronikoa: nafarroa@berria.info. berria Enpresak,gobernuak eta giza eskubideak M arkarikgabeko produktubatez omendasal- tzen.Harago, gureustez:giza eskubideekmarkaguztienADNa- renparteizanbeharkolukete. Egiadazenbaitlegeketapoliti- kakenpresensorreraetajardue- rakarautzendituztela,bainakor- porazioekgizaeskubideetanduten eraginariurrihelduzaioetaurri heltzenzaio.Hamarkadaugari izandirazenbaitenpresakjardu- tendutenzigorgabetasunarenaur- kaborrokan,erosojokatubaitute etekinekonomikosoilarenbila; bainadirudienez,baliteke—gutxi- ka—desideratumhutsaizateariuz- tea,etaenpreseierantzukizuna erreklamatzenhastea,enpresek egindakoedobideemandakogiza eskubideenurraketakezestea,eta ordainakexijitzea.Esaterako,hori- xeberajazodaBangladeshen;izan ere,RanaPlazangeratutakoaren ostean,80markamultinazionalek akordiobatsinatubeharizandute fabriketakosegurtasunaareago- tzeko.Denaden,jorratzekodago biktimaetasenideentzakoordai- narenauzia,etaoraindikeregogo- andituguBhopal,Txernobyledo Nigeriakokasuak. NazioBatuenGizaEskubideen Kontseiluak2011koekaineanone- tsizituenEnpreseietaGizaEsku- bideeiburuzkoPrintzipioGida- riak,etaekarpenhandienaizan zenestatuetakorporazioentzat hiruoinarrizkobetebeharzehaz- tea:1)babesemateagizaeskubide- enurraketenaurka,gobernueida- gokienerantzukizunaizanik;2) gizaeskubideakerrespetatzea,en- preseietabesteerakundebatzuei dagokienerantzukizunaizanik; eta3)irtenbideaemateagertatzen direngizaeskubideenurraketei, guztieidagokienerantzukizuna izanik,gobernueietaenpreseiere bai.Etabultzadahorrijarraituta, EuroparBatasunakGizarteEran- tzukizunKorporatiboarenEstrate- giaeginzuen2011n.Horrenbidez, estatukideeideiegitendieplanna- zionalakeginditzaten,aipatuPrin- tzipioGidariakgauzatzearibegira. Europakoestatuenbiherenak bainogehiagokplanpropioakdi- tuzte,bainaEstatuespainiarraegi- tekoprozesuandabiloraindik.Es- painiakoGobernuarenGizaEsku- bideenBulegoak,Atzerri ArazoetarakoetaLankidetzako Ministerioarenbarruan,aurrei- kustenduurtehonenamaieran bukatzeaEnpresenetaGizaEsku- bideenPlanNazionala.Hasieraba- teanpositiboabadirudiere,eki- menhoriegitenaridirenbitarte- an,Gobernuamartxanjartzenari denneurriekbabesgabetasuneta ahultasunhandiagoadakarkiehe- rritarrei;besterenartean,lanerre- formaketabesteneurribatzuekes- kubideakmurriztearenaldeegiten dute,baitazerbitzuetabaliabide publikoakpribatizatzeakere,eta enpresainteresaknagusitzendira interespublikoarenaurrean.Non dira,bada,gizaeskubideenarloko betebeharrak?Etakoherentziapo- litikapublikoetan? EnpresenetaGizaEskubideen PlanNazionalaegitenaridiraau- rreeginbeharrekoegoerarenau- rretikodiagnosirikgabe,etazirri- borroakhelburugenerikoakbaino ezdituaipatzen,honezkeronazio- artekozuzenbideanzehaztutadau- denak.Hala,ezduaurreraegiten gizaeskubideaketaoinarrizkoas- katasunakbehardenmoduanber- matzeko,litezkeenarriskueneta enpresekegindakourraketenau- rrean.Herriadministraziobatek egindakoedozeinplanarenxedeak ongierkideabeharduizan,etaho- bekuntzanabariakplanteatube- hardituenpresenjarduerekbene- tankaltetutakoedokalteditzake- teneskubideedokolektiboetan eraginaizateko(lanadutenpertso- naketaeureningurukoak,kontsu- mitzaileak,komunitateak,arrisku edoahultasunegoerandaudenko- lektiboak...).Neurrizehatzakfin- katubeharlituzke,besteakbeste, koherentziapolitikohorizontala etabertikalaziurtatzeko,errekla- mazioetaordainerakomekanismo eraginkorrakbermatzeko,arauak etagaitasunakindartzeko,aplika- tzekotresnakgaratzeko,kontrola etazaintzaziurtatzekoedoherrita- rraksentsibilizatzeko.Azkenba- tez,guztiongizaeskubideakbabes- tenetaerrespetatzenlaguntzen dutenneurriakbehardira,kolekti- boedoeragilebakoitzarenbeharri- zanberezieierantzutendienerrea- litatearenanalisianoinarrituta, mundukobazterguztietan:amaie- raematea,lehenik,soldatapekoko- lektibokokideenartekoerrentaal- deari;bigarrenik,emakumeeneta gizonenartekodesberdintasunari (soldatari,baldintzeietasoldataes- kuratzekobidearidagokienez);hi- rugarrenik,pertsonaimmigrante- enaurkakobereizkeriazkoarau- diei;laugarrenik,zigorrikgabeko ingurumenkutsadurari... Estatumailakoprozesuaren amaierakoemaitzabainoharago, EuskoJaurlaritzakaukerainteres- garriadugauregun,ekoizpeneta kontsumomotazehatzaksustatu etaakuilatzekoetabestebatzukzi- gortzeko.AintzatizandaEuskadin azkenaldianbizidugunprozesuin- teresgarria,ustedugupertsona guztiengizaeskubideguztiak errespetatzeakizanbeharduela bultzatzenaridirenEuskadiBas- queCountrymarkarenberezko ezaugarria.Horidelaeta,Argitu- zekEuskoJaurlaritzarideiegiten diolankidetzazkoneurriakdiseina etagaraditzanerantzukidetasune- tikabiatuta,euskalenpresetangi- zaeskubideaketaoinarrizkoaska- tasunakbermatzekoeraginaduen eremuosoan,hemenetaenpresek jardutendutenlurraldeetan.Ho- rrenondorioz,aipatugizaeskubi- deakazpierrentanhartzendutenei etahornitzaileeierebermatubehar zaizkie.Horrelajokatutabaino ezingodugu«balioerantsia»gehi- tu,enpresakbereizteaetalehiako- rragobilakatzeahelburuduena. Aregehiagoegungotestuingu- ruan,krisiekonomikoabaitagai- len:gizaeskubideakerrespetatze- koirizpideakezindirazamagehi- garrietaonartezintzatjo;aitzitik, —gureirudiko—plusestrategikoa diraHerrialdeirudirakoetatokiko nahizplanetaosokoiraunkortasu- nerako.Gakoadaaurrerabide ameslarietabidezkoagobatekin konpromisoahartzea,gizagarape- nareneredubermatzaile,integra- tzaileetaberritzaileakoinarri. IzaskunAlonso, OlatzLandaeta Andrés Krakenberger Argituz Giza Eskubideen Aldeko Elkartearen izenean Sotilezia E HBildusotilaizandaberejarraitzai- leeikartzelatikateraberridireneta aterakodirenpresoeiongietorriakegin ezdiezazkieteneskatzean. Harritzennausotiltasunabertutekar- dinalenetateologalenarteanezegote- ak,ezta—kontsolagarrilitzatekeeta akuilagarri—zazpibekatuenartean ereez.Askokahaztutaetagutxia- gokpraktikanjarritabadaere, oraindikaurkidaitekekasuaipa- garririk.Nikgaurongietorriekinze- rikusiadutenbiaurkituditut, munduzakaretanabarme- negihonetanezbaitagu- txi. EH Bilduk —egunkari honetan bertan dirakurt— «Ongietorrisaioa kentzeko eskatu dio ETBren zuzendaritzari».Luxuaren era- kuskeria hutsa den telebista saio hori kentzearekin ezinago ados nago ni ere, baina lerro artean irakurtzen dakienak orok eskakizunean argi hauteman dezake mezu subliminala.Ongietorri- rik? Ez,eskerrik asko.Pena,estetikari zor behar zitzaiona bestelakoek eragi- tea. Bigarrensotillana.Asturiasko PrintzeaSariaemanaldiarensa- rreranErregeFamiliariongietorri ofizialaemandiongaitajotzaile- enudalbandakIronMaidenen kantabatjodu,zeinarenle- trakhaudioen:«Thereign ofterrorandcorruption mustend».Ustelareneta izuarenerreinaldiak amaitubehardu. Jira AngelErro Mortadelo E zdugulanmakalapostmodernitate, hipermodernitateedodenadelako garailausootakojendeokgeureburua- renkontaketakoherentexamarbatjos- ten.Eta,halaere,horretantematzenga- raetengabe:kafemakinakosolasetan, laguneiegindakoaitorpenetan,umeei errepikatutakopasadizoetan,eraguz- tietakoterapeutenkontsultetan... Zerda,bada,Twitterrekotxioketa sarriagurebizipusketabakartuekin collageharmoniatsuxamarra osatzekosaioabaino?Zerda Facebookekoberriketaon- berahoribesterik? Eta,gutxi-asko,kontake- tahoriarnasasakoneko kontakizunserioaizatea nahidugu:izanditzalaumoreprintzak, onartukoduguukituabsurdorenbat, saihetsezinakizangodirazoritxarzan- tzuak,badakiguezgarelaheroiak...Bai- naakatsguztiengainetikizandadilaon- dorioprobetxugarrietarairitsikodenna- rraziozentzudunbat;izandezalazintzo- tasunarrastobat.Horiduguametsherri- tararruntokguremikroipuinarentzat. Bainaboteredunek,errealitateesaten diogunhorrenegiazkoehuleek,Histo- riarenidazleek,di-dabateanpikuta- rabidaltzendituztegurezentzu emateahaleginak.Esatebaterako, jokoarauak,zintzotasunarrasto denak,txantxatxarbatenpare uztendituztenespioijola- sekin—ene,Merkel!—:fi- nean,Mortadelorentebe- oetakotxistebihurtudute makroipuinglobala. Bira IdurreEskisabel Harian›Iritzia 4 berria 2013kourriaren30a,asteazkena

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Markarik gabeko produktu bat ez omen da saltzen. Harago, gure ustez: giza eskubideek marka guztien ADNaren parte izan beharko lukete. 30 Octubre 2013 Berria

Views

Total views

90

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×