Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Flexibiliteit tijdens de arbeidsovereenkomst

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Flexibiliteit tijdens de arbeidsovereenkomst

 1. 1. Flexibiliteit tijdens de arbeidsovereenkomst
 2. 2. Flexibilisering van arbeid1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd2. Oproepovereenkomst (nul-uren of min/max)3. Voorovereenkomst4. Eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst5. Deeltijdontslag6. Inhuren uitzendkrachten7. Gebruik maken van payrollmedewerkers8. Inhuren ZZP-ers 2
 3. 3. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijdEr is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdals er een vooraf bepaalde einddatum is afgesproken: kalenderdatum een in tijd bepaalde periode (aantal dagen, weken, maanden, jaren) de duur van een bepaald werk of project een voorval (bijv. zwangerschapsverlof of terugkeer van zieke werknemer)Voorwaarde is dat de einddatum objectief bepaalbaar is. 3
 4. 4. Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijdEen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswegedoor het verstrijken van de overeengekomen duur.→ Uitzondering: bij een voorafgaand opzegbeding.Let op!Alleen tussentijdse opzegging als: dat voor beide partijen geldt; schriftelijk is overeengekomen; na toestemming UWV WERKbedrijf.Advies: neem altijd een tussentijds opzegbeding op. 4
 5. 5. Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd Expliciet: nieuwe overeenkomst met eventueel nieuwe afspraken. Stilzwijgend: dan gelden dezelfde duur (maximaal een jaar) en dezelfde voorwaarden.Beperking: Maximaal drie contracten (twee keer verlengen). Maximaal 36 maanden.Let daarbij op: Contracten die elkaar binnen 3 maanden opvolgen. Opvolgend werkgeverschap. Afwijking in CAO (aantal en/of duur) bijv. Horeca en Verzekeringsbedrijf. 5
 6. 6. Oproepcontracten1. Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht2. Voorovereenkomst 6
 7. 7. Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplichtDe basis is een arbeidsovereenkomst: Kalenderdatum Nulurencontract Min/max contractVoordeel Alleen oproepen bij werk. Alleen loon als wordt gewerkt of over minimum aantal uren.Nadeel: Verplichting tot oproepen. 7
 8. 8. VoorovereenkomstHierin is vastgelegd welke voorwaarden van toepassing zijn als eenoproepkracht wordt opgeroepen. De voorovereenkomst zelf is geenarbeidsovereenkomst.Voordeel: Geen verplichting op te roepen bij werk.Nadeel: Er ontstaat telkens een arbeidsovereenkomst met risico dat na drie oproepen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 8
 9. 9. Risico bij oproepcontracten RechtsvermoedenAls een arbeidsovereenkomst langer dan drie maanden duurt ontstaathet vermoeden dat de arbeidsduur gelijk is aan het gemiddeld gewerkteuren in de drie voorafgaande maanden. Minimum omvang per oproepWerknemer heeft bij een oproep voor minder dan drie uur toch rechtrecht op minimaal 3 uur loon als: De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor minder dan 15 uur per week. De tijdstippen waarop moet worden gewerkt zijn niet vastgelegd. De omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. 9
 10. 10. Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst1. Op grond van een eenzijdig wijzigingsbeding als: Zwaarwegend bedrijfsbelang. Belang werknemer moet naar maatstaven redelijkheid en billijkheid wijken.2. Op grond van goed werknemerschap als: Verandering van omstandigheden die een wijziging noodzakelijk maakt. Werkgever doet een redelijk voorstel. Van werknemer kan in redelijkheid worden gevergd dat dit voorstel wordt geaccepteerd. 10
 11. 11. Deeltijdontslag1. Ontslagvergunning aanvragen of verzoeken om ontbinding via de rechter, waarbij wordt toegezegd dat de werknemer voor een aantal uren weer in dienst kan treden.2. In een beëindigingsovereenkomst afspreken dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaald aantal uren eindigt.3. Ontheffing aanvragen als werkzaamheden in een onderneming tot abnormaal laag niveau zijn gedaald en de daling tijdelijk is. 11
 12. 12. UitzendovereenkomstUitzendwerk is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten doorhet uitzendbureau aan een bedrijf (ook wel genoemd de inlener).Een uitzendkracht is in loondienst van het uitzendbureau. Daardoorkan het inlenende bedrijf de samenwerking beëindigen zondergebonden te zijn aan het ontslagrecht, opzegverboden ofopzegtermijn.In de wet zijn enkele specifieke bepalingen opgenomen en er zijn in debranche twee CAO’s, waardoor uitzendbureaus uitzendkrachten langerflexibel in dienst kunnen houden. 12
 13. 13. Payroll Niet wettelijk geregeld. Verschil ten opzichte van uitzendbureau: het bedrijf waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, voert de sollicitatieprocedure. Payrollbedrijven sluiten een arbeidsovereenkomst met werknemers en stellen hen ter beschikking aan een onderneming. 13
 14. 14. In dienst nemen uitzendkracht/payrollwerknemerLet op!Als u de uitzendkracht of payrollwerknemer in dienst wilt nemen.Gebeurt dit binnen drie maanden en worden dezelfde werkzaamhedenverricht? Dan bent u opvolgend werknemer. Dat betekent: Geen proeftijd mogelijk. De contracten bij het uitzendbureau of payrollbedrijf tellen mee. Daarbij geldt niet de grotere flexibiliteit die uitzendbureaus wel hebben.TipIn de eigen CAO kan een bepaling staan waardoor deuitzendovereenkomst niet of slechts gedeeltelijk meetelt in deketenregeling. Bijvoorbeeld de CAO Ziekenhuizen. 14
 15. 15. Zelfstandigen zonder personeelFlexibiliteit is mogelijk, omdat bij het inhuren van een ZZP-ergeen arbeidsovereenkomst ontstaat met de daaruit voortvloeiendebeperkingen.Let op!Als een ZZP’er voor uitsluitend 1 of maximaal 2 opdrachtgeverswerkt geldt ontslagbescherming. Het maakt geen verschil ofde ZZP-er hetzelfde of ander werk verricht dan de opdrachtgever.TipVraag u bij een VAR Resultaat uit overige werkzaamheden altijd af of ersprake is van een dienstbetrekking. 15
 16. 16. TipsSluit altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst.Neem in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd altijd eenmogelijkheid tot tussentijdse opzegging op. Let op de formulering.Als u een oproepovereenkomst overweegt, stel u dan de vraag of erecht sprake is van behoefte aan wisselende inzet vanarbeidskrachten. Dit om te voorkomen dat de oproepkracht aanspraakkan maken op een vast aantal uren, of een arbeidsovereenkomst vooronbepaalde tijd. 16
 17. 17. TipsVerlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is nietonbeperkt mogelijk. Bedenk altijd vooraf of verlenging nog mogelijk is,zonder dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.Wees op uw hoede bij het in dienst nemen van een uitzendkracht ofpayrollmedewerker. Vraag u altijd af of een contract voor bepaalde tijdmogelijk is, zonder dat een overeenkomst voor onbepaalde tijdontstaat. 17

Views

Total views

754

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×