MENING56 LØRDAG 25. MAI 2013 NORDLYSAvChristineM.Annexstad,TRIKOAS–OlavsvernGroupASBarentskonferansen i Hammerfest22. apri...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KRONIKK : MAKTSKIFTE, TAKTSKIFTE - Barentshavets røst

289 views

Published on

"Oljeeventyret" i Nord(Norge).

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KRONIKK : MAKTSKIFTE, TAKTSKIFTE - Barentshavets røst

  1. 1. MENING56 LØRDAG 25. MAI 2013 NORDLYSAvChristineM.Annexstad,TRIKOAS–OlavsvernGroupASBarentskonferansen i Hammerfest22. april var en arena for oljeindus-trien, og det myldret av aktører ogunderleverandørersomharetablertseg aller lengst nord de siste årene.Vårtlilleland,verdensrikesteland,rik på det «svarte gullet».Eventyret startet i 1965 medEkofisk som på den tiden var detstørste oljefunnet verden haddesett. Det er med utgangspunkt fraHammerfest – verdens nordligsteby,70°39’48»nordforpolarsirke-len, at eventyret nå fortsetter.Byenhattmyeaktivitetgjennomårenes løp. Findus var en hjørne-steinsbedrift, en bærebjelke i byensom bidro til mange år med vekst,optimisme og inntekter. Fiskefa-brikkenblelagtnedi2000,ogcirka1200 arbeidsplasser ble borte. Daforsvantogsålivetigatene,pulsen,drivkraften og byen ble stille. Detvar en flamme som sloknet.FlammententigjenFraflyttingenøkteoginnbyggertal-let sank ned mot 9000. Ikke førSnøhvitfeltetpåMelkøyaåpnetforpetroleumsvirksomhet kom troenog håpet tilbake, og en flamme bletent igjen.Ordfører Alf E. Jakobsen uttalteunderåpningenavkonferansen22.april: «I dag er tallet steget til10.117 innbyggere i kommunen.Nå er det optimisme i nord, nå erdet vekst. De unge fløtte hjæm-over».87nyebedriftereretablertdesis-te årene. 1150 arbeidsplasser er di-rekterelatertgjennomStatoil.Ver-dierskapesogskalutvinnesihurtigtempo. Alle er på plass, alle er tilstede, og flere skal det bli. Oljesel-skapene kunne ikke kommet segraskereopptilnordennnå.Myevilha mer, og fanden vil ha fler.Det var ingen som snakket ellerfokuserte på miljø og klima dennedageniHammerfest.Dettevarikkeen konferanse hvor klimaendring-ene ble diskutert og vi fikk vitehvorforisbreenesmelter,hvilkeut-fordringer den sårbare arktiske na-turen står overfor og hva som vir-kelig holder på å skje med jordavår. Fokuset var på hvor fort isensmelter slik at vi kan nå nye høyderi området Arktis.Det ble snakket om at Nordøst-passasjen skal åpnes helt for ferd-sel, og hva som kan forventes avøktaktivitetinnenshipping,fiskeri,petroleum og turisme, hvordan nyteknologi er i gang med å utviklesfor å skape suksess i det vanskeligeog urørte landskapet i Arktis. Vifant, vi fant. Et nytt kapittel pånorsksokkel,somseruttilværeho-vedakten i dette stykke om Norgeeller Nord-Norge til nå, og ja, detvil vare noen år til.AlleskalfåOljebransjens egen analytiker Jar-dar Rystad sier: «Nord-Norge viløkefraenleveransetilpetroleums-næringen på 30 mrd. inneværendeår, til 300 mrd. år 2030», og etternoen dager samlet i Hammerfest,eller det som minner om et «PetroMekka», synes hovedbudskapetklart og tydelig. Oljen skal opp, utav mørket og inn i verdens banker.Alle skal få. Bare kom å ta. Vi skaldele med alle. Nå.Erdetsosialdemokratidetheter?Eller mangel på kunnskap, kompe-tanse, og sviktende dømmekrafthos dem som styrer staten Norge?Makta rår, og kunnskap er makt.Makt gir innflytelse og tilgang. Vigirdeinternasjonaleselskapenetil-gang fordi vi ikke klarer å gå i taktmedtiden.Itaktmedoljeindustrienogdeplanenesomskalgjennomfø-res i nord.Tid er penger, og Norge trengertid. Tid til å heve kompetansen ilandet, tid til å utvide utdannings-tilbudeneogfåflereungetilåvelgeseg en utdanning innen petro-leumsrettet næring.SynliggjørebehovetVimåsynliggjøredettebehovetforkunnskap hos de yngre. De må senytten av å velge realfag når det tarvideregående utdannelse. Heleveien opp til gullgruvene/oljefel-tene er det et like stort behov forinfrastruktur og transport, som deterbehovformenneskermedutdan-ning.Olje og energiminister Ola Bor-ten Moe (Sp) innledet konferansenmed:«Detnorskepetroleumseven-tyret tilhører hele det norske folk».Svaret er JA, det tilhører oss. Vier jo norsk (eller samisk). Selv omklimautfordringeneerheftig.Erdetmoral eller umoral å gripe mulig-heten til å gjenreise lokalsamfunn,blåse liv og vekst i næringer somnesten var døde og utrydningstruetfor noen år tilbake? Ta del i, og ut-vikle vår egen virksomhet?Det ser ut som store deler avNord-Norgeheldigvisharbegyntåvåkne opp. Mange har tydeligvisogsåtenktogplanlagtengodstund.Se på Tromsø: Aker Solutions harvalgt å etablere seg med en strategipå å ansette 200–300 i løpet av tretil fem år.GunnarWilhelmsenharfåttmedsegengrupperingmedkompetanselokalt og innen base/offshore virk-somhet fra Vestlandet til å utvikleOlavsvern til en petro-klynge.Et overordnet mål er å gjøreTromsø til Subsea-hovedstaden inord, og basen skal etter hvertsupplere næringen med en «Onestopshop»forRigg-Tromsø.Kom-munen har satset 300 millioner påutbygging av en industrihavn påGrøtsundtilåblietkompetanse-oglogistikknutepunkt for nordområ-dene.SterkerebroerEventyret vil fortsette med ellerutenoss.Detheltvesentligåbyggesterkere broer mellom nærings-klyngene, forskningsinstitutter,høyskoler, universiteter enn detsom er tilfellet i dag. Vi har et valgom å bidra til et fellesskap og ennæring som kan leve i «fritt falloppover». I fri flyt mellom fylker,kommuner med variasjon av tett-sted og byer. Kanskje får Nord-Norgeetørlite,omikkestørreplas-ter på såret etter at Røkke & Costøvsugdekystenogfiskerinæring-ene for det som fantes av ressurser.Fornybare ressurser, som kan for-nyes og foreviges om vi vil.Nordlys skrev i en artikkel i de-sember 2012 at Røkke sloss for en-dring av kjærlighet til egne penger.At Røkke har et poeng. At det rettog slett byr ham imot å foredle fiskpåhvertnesfordideterdårligbusi-ness.Skal vi bruke energi på å forban-ne «milliardæren»? Sitte å se påalle som kommer til Nord-Norgefor å gjøre seg feit. Blakk, tynn, oglykkelig? Etter å begeistret andreslommebøker i århundrer, er det nåvår tur til å bli begeistret. Føle styr-ke og stolthet helt inn ryggmargen.Slutte å ha fest i eget hus uten å bliinvitert, og i tillegg slite med bak-rus og fredagsvask på mandagen.Det er på tide å drive businesssomomdetvarvårtegetfirma,somet børsnotert selskap med løn-ningslistestørreennstatsbudsjettetville gjort.EventyretbegynnernåBarentshavetsrøst–HØR:Blimo-tivert, engasjert og inspirert av ti-dens tann, og gårsdagens begiven-heter. Bygg en framtid i nord med«Kjærlighetforegnepænga».Visenordnorsk raushet til å drive hver-andre framover. Det er drivet overlengre tid som til slutt vil synlig-gjøre motorkraften, og den virkeli-ge powern.Drivstoff fungerer. Det er nåeventyretbegynnerfoross,turboenkickerinn,ogdettarfyr.Finntakta.Uansett regjeringsmakt. Ikke i går,ikke i morgen. Det er i dag, i nord,det skjer akkurat nu.Maktskifte – taktskifte – Barentshavets røstSkal vi sitte å se på alle som kommer til Nord-Norge for å gjøre seg feit? Etter å ha begeistret andreslommebøker i århundrer, er det nå vår tur til å bli begeistret. Føle styrke og stolthet helt inn ryggmargen.Slutte å ha fest i eget hus uten å bli invitert, og i tillegg slite med bakrus og fredagsvask på mandagen.OPTIMISME I NORD:IkkeførSnøhvitfeltetpåMelkøyaåpnetforpetroleumsvirksomhetkomtroenoghåpettilbake,ogenflammebletentigjen.Foto:YngveOlsenSæbbeAvBengtErikPaulsen,TromsøMiljøvernforbundetiTromsøvilikke ha fritidsaktivitet på områ-det Langnes Vest, det skal bareligge der, uframkommelig ogurørt. Er det dette som er Miljø-vernforbundets agenda?Jeg kan opplyse at Tromsøkommune har fått tilsendt arki-tektplaner som beholder sjøbuk-ten i midten og stranden mot sør– og opprusting med strandpro-menade i tilknytning til kommu-nalboligbyggingcirka200meterutmotSandnessundet.Hererdettiltenkt leddbrygger for hobby-fiskere.Eksisterende bukt vil bli luk-ket ved høyvann, og vil kommeblant annet jolleseilere og kajak-knybegynneremedfleretilgode.Om ikke dette er en god kom-binasjonmellomutbyggingogetgodt miljøtiltak som allmennhe-ten kan nyttiggjøre seg av, vetikke jeg.Friområdebaretilvisuellglede?

×