Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kronikk nordlys

691 views

Published on

"Skal vi sitte å se på alle som kommer til Nord-Norge for å gjøre seg feit? Etter å ha begeistret andres lommebøker i århundrer, er det nå vår tur til å bli begeistret. Føle styrke og stolthet helt inn ryggmargen.
Slutte å ha fest i eget hus uten å bli invitert, og i tillegg slite med bakrus og fredagsvask på mandagen."

Maktskifte – taktskifte – Barentshavets røst

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

Kronikk nordlys

  1. 1. MENING56 LØRDAG 25. MAI 2013 NORDLYSAvChristineM.Annexstad,TRIKOAS–OlavsvernGroupASBarentskonferansen i Hammerfest22. april var en arena for oljeindus-trien, og det myldret av aktører ogunderleverandørersomharetablertseg aller lengst nord de siste årene.Vårtlilleland,verdensrikesteland,rik på det «svarte gullet».Eventyret startet i 1965 medEkofisk som på den tiden var detstørste oljefunnet verden haddesett. Det er med utgangspunkt fraHammerfest – verdens nordligsteby,70°39’48»nordforpolarsirke-len, at eventyret nå fortsetter.Byenhattmyeaktivitetgjennomårenes løp. Findus var en hjørne-steinsbedrift, en bærebjelke i byensom bidro til mange år med vekst,optimisme og inntekter. Fiskefa-brikkenblelagtnedi2000,ogcirka1200 arbeidsplasser ble borte. Daforsvantogsålivetigatene,pulsen,drivkraften og byen ble stille. Detvar en flamme som sloknet.FlammententigjenFraflyttingenøkteoginnbyggertal-let sank ned mot 9000. Ikke førSnøhvitfeltetpåMelkøyaåpnetforpetroleumsvirksomhet kom troenog håpet tilbake, og en flamme bletent igjen.Ordfører Alf E. Jakobsen uttalteunderåpningenavkonferansen22.april: «I dag er tallet steget til10.117 innbyggere i kommunen.Nå er det optimisme i nord, nå erdet vekst. De unge fløtte hjæm-over».87nyebedriftereretablertdesis-te årene. 1150 arbeidsplasser er di-rekterelatertgjennomStatoil.Ver-dierskapesogskalutvinnesihurtigtempo. Alle er på plass, alle er tilstede, og flere skal det bli. Oljesel-skapene kunne ikke kommet segraskereopptilnordennnå.Myevilha mer, og fanden vil ha fler.Det var ingen som snakket ellerfokuserte på miljø og klima dennedageniHammerfest.Dettevarikkeen konferanse hvor klimaendring-ene ble diskutert og vi fikk vitehvorforisbreenesmelter,hvilkeut-fordringer den sårbare arktiske na-turen står overfor og hva som vir-kelig holder på å skje med jordavår. Fokuset var på hvor fort isensmelter slik at vi kan nå nye høyderi området Arktis.Det ble snakket om at Nordøst-passasjen skal åpnes helt for ferd-sel, og hva som kan forventes avøktaktivitetinnenshipping,fiskeri,petroleum og turisme, hvordan nyteknologi er i gang med å utviklesfor å skape suksess i det vanskeligeog urørte landskapet i Arktis. Vifant, vi fant. Et nytt kapittel pånorsksokkel,somseruttilværeho-vedakten i dette stykke om Norgeeller Nord-Norge til nå, og ja, detvil vare noen år til.AlleskalfåOljebransjens egen analytiker Jar-dar Rystad sier: «Nord-Norge viløkefraenleveransetilpetroleums-næringen på 30 mrd. inneværendeår, til 300 mrd. år 2030», og etternoen dager samlet i Hammerfest,eller det som minner om et «PetroMekka», synes hovedbudskapetklart og tydelig. Oljen skal opp, utav mørket og inn i verdens banker.Alle skal få. Bare kom å ta. Vi skaldele med alle. Nå.Erdetsosialdemokratidetheter?Eller mangel på kunnskap, kompe-tanse, og sviktende dømmekrafthos dem som styrer staten Norge?Makta rår, og kunnskap er makt.Makt gir innflytelse og tilgang. Vigirdeinternasjonaleselskapenetil-gang fordi vi ikke klarer å gå i taktmedtiden.Itaktmedoljeindustrienogdeplanenesomskalgjennomfø-res i nord.Tid er penger, og Norge trengertid. Tid til å heve kompetansen ilandet, tid til å utvide utdannings-tilbudeneogfåflereungetilåvelgeseg en utdanning innen petro-leumsrettet næring.SynliggjørebehovetVimåsynliggjøredettebehovetforkunnskap hos de yngre. De må senytten av å velge realfag når det tarvideregående utdannelse. Heleveien opp til gullgruvene/oljefel-tene er det et like stort behov forinfrastruktur og transport, som deterbehovformenneskermedutdan-ning.Olje og energiminister Ola Bor-ten Moe (Sp) innledet konferansenmed:«Detnorskepetroleumseven-tyret tilhører hele det norske folk».Svaret er JA, det tilhører oss. Vier jo norsk (eller samisk). Selv omklimautfordringeneerheftig.Erdetmoral eller umoral å gripe mulig-heten til å gjenreise lokalsamfunn,blåse liv og vekst i næringer somnesten var døde og utrydningstruetfor noen år tilbake? Ta del i, og ut-vikle vår egen virksomhet?Det ser ut som store deler avNord-Norgeheldigvisharbegyntåvåkne opp. Mange har tydeligvisogsåtenktogplanlagtengodstund.Se på Tromsø: Aker Solutions harvalgt å etablere seg med en strategipå å ansette 200–300 i løpet av tretil fem år.GunnarWilhelmsenharfåttmedsegengrupperingmedkompetanselokalt og innen base/offshore virk-somhet fra Vestlandet til å utvikleOlavsvern til en petro-klynge.Et overordnet mål er å gjøreTromsø til Subsea-hovedstaden inord, og basen skal etter hvertsupplere næringen med en «Onestopshop»forRigg-Tromsø.Kom-munen har satset 300 millioner påutbygging av en industrihavn påGrøtsundtilåblietkompetanse-oglogistikknutepunkt for nordområ-dene.SterkerebroerEventyret vil fortsette med ellerutenoss. Detheltvesentligåbyggesterkere broer mellom nærings-klyngene, forskningsinstitutter,høyskoler, universiteter enn detsom er tilfellet i dag. Vi har et valgom å bidra til et fellesskap og ennæring som kan leve i «fritt falloppover». I fri flyt mellom fylker,kommuner med variasjon av tett-sted og byer. Kanskje får Nord-Norgeetørlite,omikkestørreplas-ter på såret etter at Røkke & Costøvsugdekystenogfiskerinæring-ene for det som fantes av ressurser.Fornybare ressurser, som kan for-nyes og foreviges om vi vil.Nordlys skrev i en artikkel i de-sember 2012 at Røkke sloss for en-dring av kjærlighet til egne penger.At Røkke har et poeng. At det rettog slett byr ham imot å foredle fiskpåhvertnesfordideterdårligbusi-ness.Skal vi bruke energi på å forban-ne «milliardæren»? Sitte å se påalle som kommer til Nord-Norgefor å gjøre seg feit. Blakk, tynn, oglykkelig? Etter å begeistret andreslommebøker i århundrer, er det nåvår tur til å bli begeistret. Føle styr-ke og stolthet helt inn ryggmargen.Slutte å ha fest i eget hus uten å bliinvitert, og i tillegg slite med bak-rus og fredagsvask på mandagen.Det er på tide å drive businesssomomdetvarvårtegetfirma,somet børsnotert selskap med løn-ningslistestørreennstatsbudsjettetville gjort.EventyretbegynnernåBarentshavetsrøst–HØR:Blimo-tivert, engasjert og inspirert av ti-dens tann, og gårsdagens begiven-heter. Bygg en framtid i nord med«Kjærlighetforegnepænga».Visenordnorsk raushet til å drive hver-andre framover. Det er drivet overlengre tid som til slutt vil synlig-gjøre motorkraften, og den virkeli-ge powern.Drivstoff fungerer. Det er nåeventyretbegynnerfoross,turboenkickerinn,ogdettarfyr.Finntakta.Uansett regjeringsmakt. Ikke i går,ikke i morgen. Det er i dag, i nord,det skjer akkurat nu.Maktskifte – taktskifte – Barentshavets røstSkal vi sitte å se på alle som kommer til Nord-Norge for å gjøre seg feit? Etter å ha begeistret andreslommebøker i århundrer, er det nå vår tur til å bli begeistret. Føle styrke og stolthet helt inn ryggmargen.Slutte å ha fest i eget hus uten å bli invitert, og i tillegg slite med bakrus og fredagsvask på mandagen.OPTIMISME I NORD:IkkeførSnøhvitfeltetpåMelkøyaåpnetforpetroleumsvirksomhetkomtroenoghåpettilbake,ogenflammebletentigjen.Foto:YngveOlsenSæbbeAvBengtErikPaulsen,TromsøMiljøvernforbundetiTromsøvilikke ha fritidsaktivitet på områ-det Langnes Vest, det skal bareligge der, uframkommelig ogurørt. Er det dette som er Miljø-vernforbundets agenda?Jeg kan opplyse at Tromsøkommune har fått tilsendt arki-tektplaner som beholder sjøbuk-ten i midten og stranden mot sør– og opprusting med strandpro-menade i tilknytning til kommu-nalboligbyggingcirka200meterutmotSandnessundet.Hererdettiltenkt leddbrygger for hobby-fiskere.Eksisterende bukt vil bli luk-ket ved høyvann, og vil kommeblant annet jolleseilere og kajak-knybegynneremedfleretilgode.Om ikke dette er en god kom-binasjonmellomutbyggingogetgodt miljøtiltak som allmennhe-ten kan nyttiggjøre seg av, vetikke jeg.Friområdebaretilvisuellglede?

×