SlideShare a Scribd company logo

Ιδιότητες Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών» Διαμάντω Λάζαρη - Nαύπλιο 13-12-2014

Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα: “Καλλιέργεια και Μεταποίηση Αρωματικών / Φαρμακευτικών Φυτών – Μια πιο Ολοκληρωμένη προσέγγιση” Ναύπλιο 13/12/2014

1 of 63
Download to read offline
ORGANIZED BY
Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα:
“Καλλιέργεια και Μεταποίηση Αρωματικών /
Φαρμακευτικών Φυτών – Μια πιο Ολοκληρωμένη
προσέγγιση”
Ναύπλιο 13/12/2014
 Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας (ΕΑΦΦΕ)
 Ένωση Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών Ανατολικής Πελοποννήσου (ΦΑΦΑΠ)
«Ιδιότητες Αρωματικών Φαρμακευτικών
φυτών»
Εισηγήτρια:
Διαμάντω Λάζαρη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αλεζηκηέηεεκ Παθεπεζηήμεκ Θεζζαηκθίζγμ, Σξκηή Γπεζηγμυθ
Υαείαμ, Τμήμα Φαλμαζενηεζήμ, Τκμέαμ Φαλμαζκαθπζίαμ –
Φαλμαζκηκαίαμ, Γλααζηήλεκ Φαλμαζκαθπζίαμ, Θεζζαηκθίζγ, 54124
e-mail: dlazari@pharm.auth.gr
Ιδηυηεηεξ Ανςμαηηθχκ
Φανμαθεοηηθχκ θοηχκ
Δηαμάκης Λάδανε
Γπίθμονε Καζεγήηνηα
14 Δεθεμβνίμο 2014, Ναφπιημ
 Καηαζζενέμ (ζαηαητμαηα, μεηαθκλεζά
μέζα)
 Έθδνζγ
 Καηηππεζμσμ (ζαηηνθηεζά)
 Δεαζσζμγζγ
 Αθαονξή
 Δεαηλκθή – ζαηηεέλαεεεμ (ηλσθεμα)
 Αθηεμεηυπεζγ αζδεθεευθ – ίαζγ
(θάλμαζα)
Τα θοηά έξκνθ πλκζθέλεε ζαε ζνθεξίβκνθ
θα πλκζθέλκνθ ζηκθ άθδλππκ ζηκεξεευδγ
μέζα αεα ηγ δεαηήλγζγ ηγμ τπαλιήμ ηκν
΢ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, (Τπνπξγηθή απόθαζε ΤΙ/Γ.Π. 127962/03
άξζξν 2 – ΦΔΚ 395/Σεύρνο Γεύηεξν/27-2-2004, Κνηλνηηθή Οδεγία ΟΓ/2002/46/ΔΚ
(ΔΔ ΔL 183/12/12/7/2002) «ζρεηηθά κε ηα ΢πκπιεξώκαηα Γηαηξνθήο»),
σο «ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο» νξίδνληαη ηα δηαηξνθηθά πξντόληα αξκνδηόηεηαο
ΔΟΦ κε ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο, ηα νπνία απνηεινύλ
ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ή άιισλ νπζηώλ κε ζξεπηηθέο ή
θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο (π.ρ. βξώζηκα εθρπιίζκαηα θπηώλ θαη άιια ζπζηαηηθά
θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά όπσο βηηακηλνύρα, κέηαιια, ακηλνμέα,
πξσηεΐλεο, αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θιπ.), κεκνλσκέλσλ ή ζε ζπλδπαζκό θαη ηα νπνία
δηαηίζεληαη ζην εκπόξην ζε δνζηκεηξηθέο κνξθέο, ήηνη κνξθέο παξνπζίαζεο όπσο
θάςνπιεο, παζηίιηεο, δηζθία, ράπηα θαη άιιεο κνξθέο, θαζώο θαη θαθειάθηα ζθόλεο,
θύζηγγεο πγξνύ πξντόληνο, θηαιίδηα κε ζηαγνλόκεηξν θαη άιιεο παξόκνηεο κνξθέο
πγξώλ θαη θόλεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ιεθζνύλ ζε πξνκεηξήζηκεο κηθξέο
κνλαδηαίεο πνζόηεηεο
σο «ζξεπηηθά ζπζηαηηθά» νξίδνληαη : α. νη Βηηακίλεο θαη β. Σα αλόξγαλα ζηνηρεία
΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢
Φοημζεναπεία (θοημζεναπεοηηθή), είκαη ε πνήζε ηςκ θοηχκ,
ηςκ μενχκ ημο, ηςκ οδαηηθχκ ή άιιςκ πμηθίιςκ
εθποιηζμάηςκ, ηςκ αηζενίςκ ειαίςκ, ηςκ νεηηκχκ, ηςκ
θυμμεςκ, ηςκ εθθνίζεςκ ή άιιςκ ιίακ επελενγαζμέκςκ
μμνθχκ, πμο αθμνμφκ ζε πνμσυκηα θοηηθήξ πνμειεφζεςξ.
Αοηά πνεζημμπμημφκηαη ζεναπεοηηθά, με ζθμπυ κα ζηενίλμοκ
πμηθίια ζοζηήμαηα ημο μνγακηζμμφ ή κα ακηημεηςπίζμοκ, κα
ζεναπεφζμοκ ή κα πνμιάβμοκ μία αζζέκεηα ηςκ δχςκ ή ηςκ
ακζνχπςκ.
΢ηεκ Φοημζεναπεοηηθή, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί υιμ ημ θοηυ
ή μεμμκςμέκα, ηα οπένγεηα-επίγεηα ημήμαηά ημο (Herba), ηα
άκζε ημο (Flores), μη θανπμί ημο (Fructus), ηα ζπένμαηά ημο
(Semina), μη νίδεξ ημο (Radix), ηα θφιια ημο (Folium), μη
μθζαιμμί ημο (Gemmae), μη θιμημί ημο (Cortex), θιπ.
Φοημζεναπεία
Τα ηεηενηαία ξλσθεα παλκνζεάβεηαε μεα ηάζγ αθαΰίπζγμ ηγμ
δελαπενηεζήμ ξλήζγμ ηπθ θνηυθ.
Φοημζεναπεία
Ήπηα δνάζε με ιηγυηενεξ πανεκένγεηεξ.
Πνμιεπηηθή θαη ζεναπεοηηθή ακηημεηχπηζε
θαζεμενηκχκ πνμβιεμάηςκ ογείαξ.
Υαμειυ θυζημξ ζεναπείαξ.
Οιηζηηθή ακηημεηχπηζε ημο αζζεκμφξ
Πιεμκεθηήμαηα
Φανμαθμηεπκηθέξ
μμνθέξ
Γγπφμαηα, αθερήμαηα
Κυκεηξ / Κάρμοιεξ
Βάμμαηα / Λάδηα / Γθποιίζμαηα / ΢ηνυπηα
Αιμηθέξ, Λμζηυκ, ΢αμπμοάκ, Τπυζεηα

Recommended

πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.πρωτεσ βοηθειεσ  οικ.οικ.
πρωτεσ βοηθειεσ οικ.οικ.4Gym Glyfadas
 
Κινδυνοι στο διαδικτυο
Κινδυνοι στο διαδικτυοΚινδυνοι στο διαδικτυο
Κινδυνοι στο διαδικτυο7gymkava
 
Ποτε το παιδί μου χρειάζεται λογοθεραπεία
Ποτε το παιδί μου χρειάζεται λογοθεραπείαΠοτε το παιδί μου χρειάζεται λογοθεραπεία
Ποτε το παιδί μου χρειάζεται λογοθεραπείαChris Kasta
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ\ΦΩΤΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ\ΦΩΤΗΣΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ\ΦΩΤΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ\ΦΩΤΗΣ3odhmotiko
 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣdora19660
 
H soyla h anoiksoyla xoreyei kai tragoydaei
H soyla h anoiksoyla xoreyei kai tragoydaeiH soyla h anoiksoyla xoreyei kai tragoydaei
H soyla h anoiksoyla xoreyei kai tragoydaeissuser04ff74
 
φυματίωση Nikoleta kouk
φυματίωση Nikoleta koukφυματίωση Nikoleta kouk
φυματίωση Nikoleta koukprotagoras74
 

More Related Content

What's hot

έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)
έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)
έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)aggeliki2000
 
λεξιλόγιο
λεξιλόγιολεξιλόγιο
λεξιλόγιοdora19660
 
διδακτικο σεναριο για τα μαθηματικα
διδακτικο σεναριο για τα μαθηματικαδιδακτικο σεναριο για τα μαθηματικα
διδακτικο σεναριο για τα μαθηματικαEleni Tsirimpasi
 
H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4
H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4 H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4
H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4 Ηλιάδης Ηλίας
 
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ ΚυπαρισσίαΠαρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ ΚυπαρισσίαGeorge Koutsopoulos
 
εισήγηση γ.κοπάδη για υγεία
εισήγηση γ.κοπάδη για υγείαεισήγηση γ.κοπάδη για υγεία
εισήγηση γ.κοπάδη για υγείαkosalive
 

What's hot (7)

έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)
έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)
έγγραφο1(υγιεινή διατροφή)
 
λεξιλόγιο
λεξιλόγιολεξιλόγιο
λεξιλόγιο
 
διδακτικο σεναριο για τα μαθηματικα
διδακτικο σεναριο για τα μαθηματικαδιδακτικο σεναριο για τα μαθηματικα
διδακτικο σεναριο για τα μαθηματικα
 
ο γάμος τα παλιότερα χρόνια προξενιό
ο γάμος τα παλιότερα χρόνια προξενιόο γάμος τα παλιότερα χρόνια προξενιό
ο γάμος τα παλιότερα χρόνια προξενιό
 
H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4
H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4 H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4
H επικονίαση Ελευθερία Ι.- Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 4
 
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ ΚυπαρισσίαΠαρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
Παρουσίαση Ε.Θ.Δ. 2012-13 Β' Μηχανολόγων 1ο ΕΠΑΛ Κυπαρισσία
 
εισήγηση γ.κοπάδη για υγεία
εισήγηση γ.κοπάδη για υγείαεισήγηση γ.κοπάδη για υγεία
εισήγηση γ.κοπάδη για υγεία
 

Viewers also liked

Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...
Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...
Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
 
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
 
Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...
Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...
Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
 

Viewers also liked (20)

P. Mpagatzounis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
P. Mpagatzounis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceP. Mpagatzounis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
P. Mpagatzounis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
Τα Πρώτα Αποτελέσματα - Ε. Μαλούπα - Ναύπλιο_13-12-2014
Τα Πρώτα Αποτελέσματα - Ε. Μαλούπα - Ναύπλιο_13-12-2014Τα Πρώτα Αποτελέσματα - Ε. Μαλούπα - Ναύπλιο_13-12-2014
Τα Πρώτα Αποτελέσματα - Ε. Μαλούπα - Ναύπλιο_13-12-2014
 
Svetimir Cukic - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
Svetimir Cukic - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceSvetimir Cukic - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
Svetimir Cukic - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
C.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
C.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceC.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
C.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
K. Grigoriadou - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
K. Grigoriadou - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceK. Grigoriadou - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
K. Grigoriadou - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
A. Mellios - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
A. Mellios - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceA. Mellios - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
A. Mellios - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
I. Sarakatsianos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
I. Sarakatsianos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceI. Sarakatsianos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
I. Sarakatsianos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
Oikonomakis chania 15.05.15
Oikonomakis chania 15.05.15Oikonomakis chania 15.05.15
Oikonomakis chania 15.05.15
 
Sarakatsianos chania 15.05.15
Sarakatsianos chania 15.05.15Sarakatsianos chania 15.05.15
Sarakatsianos chania 15.05.15
 
Kariolaki,maria chania 15.05.15
Kariolaki,maria chania 15.05.15Kariolaki,maria chania 15.05.15
Kariolaki,maria chania 15.05.15
 
I.Moraitis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
I.Moraitis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceI.Moraitis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
I.Moraitis - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...
Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...
Πολλαπλασιαστικό υλικό - Προϋποθέσεις ανάπτυξης επιτυχημένης μονάδας καλλιέργ...
 
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Προώθησης ΑΦΦ - Μαρία Ναλμπάντη (NOVACERT)
 
Fournaraki chania 15.05.15
Fournaraki chania 15.05.15Fournaraki chania 15.05.15
Fournaraki chania 15.05.15
 
Grigoriadou chania 15.05.15
Grigoriadou chania 15.05.15Grigoriadou chania 15.05.15
Grigoriadou chania 15.05.15
 
Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...
Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...
Πειραματική Καλλιέργεια Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών - ΦΑΦΑΠ - Ναυπλιο 13...
 
ΕΑΦΦΕ 29.11.14 - ΠΗΓΑΣΟΣ
ΕΑΦΦΕ 29.11.14 - ΠΗΓΑΣΟΣΕΑΦΦΕ 29.11.14 - ΠΗΓΑΣΟΣ
ΕΑΦΦΕ 29.11.14 - ΠΗΓΑΣΟΣ
 
Maloupa chania 15.05.15
Maloupa chania 15.05.15Maloupa chania 15.05.15
Maloupa chania 15.05.15
 
Kastrinakis chania 15.05.15
Kastrinakis chania 15.05.15Kastrinakis chania 15.05.15
Kastrinakis chania 15.05.15
 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ BRANDING - Χρήστος Δ. Κατσάνος
ΣΥΓΧΡΟΝΟ BRANDING - Χρήστος Δ. Κατσάνος ΣΥΓΧΡΟΝΟ BRANDING - Χρήστος Δ. Κατσάνος
ΣΥΓΧΡΟΝΟ BRANDING - Χρήστος Δ. Κατσάνος
 

Similar to Ιδιότητες Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών» Διαμάντω Λάζαρη - Nαύπλιο 13-12-2014

βιβλιοπαρουσίαση
βιβλιοπαρουσίασηβιβλιοπαρουσίαση
βιβλιοπαρουσίασηdora19660
 
εισαγωγή βιολογίας
εισαγωγή βιολογίαςεισαγωγή βιολογίας
εισαγωγή βιολογίαςDespina Setaki
 
5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτος5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτοςlykkarea
 
2 thyroid paidiatrico
2 thyroid paidiatrico2 thyroid paidiatrico
2 thyroid paidiatricopsaltakis
 
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑxpapas
 
Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014
Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014
Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014santziak
 
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-toolsExarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-toolstzin_x
 
η τύχη στην ελληνιστική εποχή
η τύχη στην ελληνιστική εποχήη τύχη στην ελληνιστική εποχή
η τύχη στην ελληνιστική εποχήKorasidi- Maria
 
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-toolsExarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-toolstzin_x
 
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπηΑφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπηvasso
 
Παρουσίαση
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
Παρουσίασηnickolaskats
 
Παρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιού
Παρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιούΠαρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιού
Παρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιού3ο Λύκειο Φλώρινας
 
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχέςειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχέςAreti Anagno
 
Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργειαΠαρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργειαvvars
 
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1fkiourts
 

Similar to Ιδιότητες Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών» Διαμάντω Λάζαρη - Nαύπλιο 13-12-2014 (20)

βιβλιοπαρουσίαση
βιβλιοπαρουσίασηβιβλιοπαρουσίαση
βιβλιοπαρουσίαση
 
ειρηνη πολεμοσ
ειρηνη πολεμοσειρηνη πολεμοσ
ειρηνη πολεμοσ
 
εισαγωγή βιολογίας
εισαγωγή βιολογίαςεισαγωγή βιολογίας
εισαγωγή βιολογίας
 
5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτος5. Αίγυπτος
5. Αίγυπτος
 
2 thyroid paidiatrico
2 thyroid paidiatrico2 thyroid paidiatrico
2 thyroid paidiatrico
 
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
 
Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014
Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014
Παρουσίαση Λογοθεραπείας 2013 - 2014
 
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-toolsExarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
 
η τύχη στην ελληνιστική εποχή
η τύχη στην ελληνιστική εποχήη τύχη στην ελληνιστική εποχή
η τύχη στην ελληνιστική εποχή
 
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-toolsExarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
Exarchou igglessi-lepenioti-c map-tools
 
Άγχος και Πανελλήνιες Εξετάσεις
Άγχος και Πανελλήνιες ΕξετάσειςΆγχος και Πανελλήνιες Εξετάσεις
Άγχος και Πανελλήνιες Εξετάσεις
 
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπηΑφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
Αφηγηματικές τενικές στα ομηρικά έπη
 
Παρουσίαση
ΠαρουσίασηΠαρουσίαση
Παρουσίαση
 
Παρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιού
Παρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιούΠαρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιού
Παρουσίαση ημερολογίου οι δρόμοι του κρασιού
 
πρώτες βοήθειες Μέρος α'
πρώτες βοήθειες Μέρος α' πρώτες βοήθειες Μέρος α'
πρώτες βοήθειες Μέρος α'
 
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχέςειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές
 
φυτα!
φυτα!φυτα!
φυτα!
 
φυτα!
φυτα!φυτα!
φυτα!
 
Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργειαΠαρουσίαση Πράσινη ενέργεια
Παρουσίαση Πράσινη ενέργεια
 
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1
 

More from ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE

Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...
Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...
Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
 
Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου
Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου
Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
 
Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...
Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...
Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
 

More from ASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE (9)

E. Sanidas - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
E. Sanidas - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceE. Sanidas - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
E. Sanidas - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
 
"Στο «μικροσκόπιο» τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά"
"Στο «μικροσκόπιο» τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά""Στο «μικροσκόπιο» τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά"
"Στο «μικροσκόπιο» τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά"
 
Πεπραγμένα ΕΑΦΦΕ 2014
Πεπραγμένα ΕΑΦΦΕ 2014Πεπραγμένα ΕΑΦΦΕ 2014
Πεπραγμένα ΕΑΦΦΕ 2014
 
Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...
Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...
Μηχανική Συγκομιδή Χαμομηλιού Ομόλιο Λάρισας - Ι. Σαρακατσιάνος - Ναυπλιο 13-...
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ VITIVA
ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ VITIVA ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ VITIVA
ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΔΕΝΤΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ VITIVA
 
Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου
Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου
Δυνατότητες οικονομικών ενισχύσεων τομέα ΑΦΦ - Κώστας Παπάζογλου
 
Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...
Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...
Η αγορά των ελληνικών αποξηραμένων ΑΦΦ. Εισαγωγές-Εξαγωγές - Παναγιώτης Μπαγκ...
 
ΧΑΜΟΜΗΛΙ - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - Γ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - Γ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣΧΑΜΟΜΗΛΙ - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - Γ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΧΑΜΟΜΗΛΙ - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - Γ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
 
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΒΑΡΣΟΣ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΒΑΡΣΟΣΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΒΑΡΣΟΣ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΒΑΡΣΟΣ
 

Ιδιότητες Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών» Διαμάντω Λάζαρη - Nαύπλιο 13-12-2014

 • 1. ORGANIZED BY Ενημερωτικό Σεμινάριο με θέμα: “Καλλιέργεια και Μεταποίηση Αρωματικών / Φαρμακευτικών Φυτών – Μια πιο Ολοκληρωμένη προσέγγιση” Ναύπλιο 13/12/2014  Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας (ΕΑΦΦΕ)  Ένωση Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών Ανατολικής Πελοποννήσου (ΦΑΦΑΠ) «Ιδιότητες Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών» Εισηγήτρια: Διαμάντω Λάζαρη Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2. Αλεζηκηέηεεκ Παθεπεζηήμεκ Θεζζαηκθίζγμ, Σξκηή Γπεζηγμυθ Υαείαμ, Τμήμα Φαλμαζενηεζήμ, Τκμέαμ Φαλμαζκαθπζίαμ – Φαλμαζκηκαίαμ, Γλααζηήλεκ Φαλμαζκαθπζίαμ, Θεζζαηκθίζγ, 54124 e-mail: dlazari@pharm.auth.gr Ιδηυηεηεξ Ανςμαηηθχκ Φανμαθεοηηθχκ θοηχκ Δηαμάκης Λάδανε Γπίθμονε Καζεγήηνηα 14 Δεθεμβνίμο 2014, Ναφπιημ
 • 3.  Καηαζζενέμ (ζαηαητμαηα, μεηαθκλεζά μέζα)  Έθδνζγ  Καηηππεζμσμ (ζαηηνθηεζά)  Δεαζσζμγζγ  Αθαονξή  Δεαηλκθή – ζαηηεέλαεεεμ (ηλσθεμα)  Αθηεμεηυπεζγ αζδεθεευθ – ίαζγ (θάλμαζα) Τα θοηά έξκνθ πλκζθέλεε ζαε ζνθεξίβκνθ θα πλκζθέλκνθ ζηκθ άθδλππκ ζηκεξεευδγ μέζα αεα ηγ δεαηήλγζγ ηγμ τπαλιήμ ηκν
 • 4. ΢ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, (Τπνπξγηθή απόθαζε ΤΙ/Γ.Π. 127962/03 άξζξν 2 – ΦΔΚ 395/Σεύρνο Γεύηεξν/27-2-2004, Κνηλνηηθή Οδεγία ΟΓ/2002/46/ΔΚ (ΔΔ ΔL 183/12/12/7/2002) «ζρεηηθά κε ηα ΢πκπιεξώκαηα Γηαηξνθήο»), σο «ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο» νξίδνληαη ηα δηαηξνθηθά πξντόληα αξκνδηόηεηαο ΔΟΦ κε ζθνπό ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο, ηα νπνία απνηεινύλ ζπκππθλσκέλεο πεγέο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ή άιισλ νπζηώλ κε ζξεπηηθέο ή θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο (π.ρ. βξώζηκα εθρπιίζκαηα θπηώλ θαη άιια ζπζηαηηθά θπηηθήο πξνέιεπζεο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά όπσο βηηακηλνύρα, κέηαιια, ακηλνμέα, πξσηεΐλεο, αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο θιπ.), κεκνλσκέλσλ ή ζε ζπλδπαζκό θαη ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην εκπόξην ζε δνζηκεηξηθέο κνξθέο, ήηνη κνξθέο παξνπζίαζεο όπσο θάςνπιεο, παζηίιηεο, δηζθία, ράπηα θαη άιιεο κνξθέο, θαζώο θαη θαθειάθηα ζθόλεο, θύζηγγεο πγξνύ πξντόληνο, θηαιίδηα κε ζηαγνλόκεηξν θαη άιιεο παξόκνηεο κνξθέο πγξώλ θαη θόλεσλ πνπ πξννξίδνληαη λα ιεθζνύλ ζε πξνκεηξήζηκεο κηθξέο κνλαδηαίεο πνζόηεηεο σο «ζξεπηηθά ζπζηαηηθά» νξίδνληαη : α. νη Βηηακίλεο θαη β. Σα αλόξγαλα ζηνηρεία ΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ΢
 • 5. Φοημζεναπεία (θοημζεναπεοηηθή), είκαη ε πνήζε ηςκ θοηχκ, ηςκ μενχκ ημο, ηςκ οδαηηθχκ ή άιιςκ πμηθίιςκ εθποιηζμάηςκ, ηςκ αηζενίςκ ειαίςκ, ηςκ νεηηκχκ, ηςκ θυμμεςκ, ηςκ εθθνίζεςκ ή άιιςκ ιίακ επελενγαζμέκςκ μμνθχκ, πμο αθμνμφκ ζε πνμσυκηα θοηηθήξ πνμειεφζεςξ. Αοηά πνεζημμπμημφκηαη ζεναπεοηηθά, με ζθμπυ κα ζηενίλμοκ πμηθίια ζοζηήμαηα ημο μνγακηζμμφ ή κα ακηημεηςπίζμοκ, κα ζεναπεφζμοκ ή κα πνμιάβμοκ μία αζζέκεηα ηςκ δχςκ ή ηςκ ακζνχπςκ. ΢ηεκ Φοημζεναπεοηηθή, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί υιμ ημ θοηυ ή μεμμκςμέκα, ηα οπένγεηα-επίγεηα ημήμαηά ημο (Herba), ηα άκζε ημο (Flores), μη θανπμί ημο (Fructus), ηα ζπένμαηά ημο (Semina), μη νίδεξ ημο (Radix), ηα θφιια ημο (Folium), μη μθζαιμμί ημο (Gemmae), μη θιμημί ημο (Cortex), θιπ. Φοημζεναπεία
 • 6. Τα ηεηενηαία ξλσθεα παλκνζεάβεηαε μεα ηάζγ αθαΰίπζγμ ηγμ δελαπενηεζήμ ξλήζγμ ηπθ θνηυθ. Φοημζεναπεία Ήπηα δνάζε με ιηγυηενεξ πανεκένγεηεξ. Πνμιεπηηθή θαη ζεναπεοηηθή ακηημεηχπηζε θαζεμενηκχκ πνμβιεμάηςκ ογείαξ. Υαμειυ θυζημξ ζεναπείαξ. Οιηζηηθή ακηημεηχπηζε ημο αζζεκμφξ Πιεμκεθηήμαηα Φανμαθμηεπκηθέξ μμνθέξ Γγπφμαηα, αθερήμαηα Κυκεηξ / Κάρμοιεξ Βάμμαηα / Λάδηα / Γθποιίζμαηα / ΢ηνυπηα Αιμηθέξ, Λμζηυκ, ΢αμπμοάκ, Τπυζεηα
 • 7. Δεθ πλέπεε θα ιεξθάμε σηε αθ ζαε ηα «ΰσηαθα» είθαε ξλήζεμα, κ μγ εθδεδεεαμέθκμ ηλσπκμ ξλήζγμ ηκνμ μπκλεί θα πλκζαηέζεε ζκΰαλά πλκΰηήμαηα. Η επεζηήμγ ζήμελα ξλγζεμκπκεεί ηα αλπμαηεζά- θαλμαζενηεζά θνηά αεα θαλμαζενηεζή ξλήζγ εηέαξκθηαμ ζαε επεΰεΰαευθκθηαμ σηε ηα ζναζεζλεμέθα θνηά έξκνθ δνθαησηγηεμ πκν μπκλκτθ θα αιεκπκεγδκτθ. Σηγθ επκξή μαμ, ηα θνηά πκν ζνζηήθκθηαε αεα ξλήζγ ζηγ θνηκδελαπεία έξκνθ νπκζηεί εθδεηεξή επεζηγμκθεζσ έηεαξκ. Φοημζεναπεία
 • 8. Η Γνλππαρζή Γπεηλκπή Φαλμάζπθ Φνηεζήμ Πλκέηενζγμ (απκηεηεί Γπεηλκπή ηκν Γνλππαρζκτ Ολααθεζμκτ Φαλμάζπθ – Γuropean Medicines Αgency) ζνθηάζζεε ζαε ζαηαληίβεε επίζγμκ ζαηάηκακ θνηεζυθ κνζευθ ζαε ζζεναζμάηπθ πκν ξλγζεμκπκεκτθηαε αεα δελαπενηεζκτμ ζζκπκτμ επί αλζεηά μεαάηκ ξλκθεζσ δεάζηγμα ζαε ηα κπκία, πμ εζ ηκτηκν, ζλίθεηαε σηε δεθ είθαε επεΰηαΰή (ζε ζαθκθεζή ξλήζγ). Φοημζεναπεία
 • 9. Στμθπθα με ηγθ Γνλππαρζή Γπεηλκπή Φαλμάζπθ Φνηεζήμ Πλκέηενζγμ (ΰη. www.ema.europa.eu), ηα αλπμαηεζά- θαλμαζενηεζά θνηά ζαε ηα ζζενάζμαηά ηκνμ νπάακθηαε ζε ζαηγακλίεμ «Παναδμζηαθήξ Υνήζεξ» ή «Καιχξ Καζηενςμέκεξ Υνήζεξ», σηαθ νπάλξεε εζαθκπκεγηεζσμ αλεδμσμ μεηεηυθ πκν ζαηαδεεζθτεε ηεμ εδεσηγηέμ ηκνμ (έζηπ ζε αθ δεθ νπάλξκνθ ζηκεξεία μαζλκξλσθεαμ ξλήζγμ). Γπίζγμ γ επεηλκπή ανηή ζνθηάζζεε ζαε δγμκζεετεε πκηνάλεδμεμ μκθκαλαθίεμ ζναζεζλεμέθπθ θνηυθ πκν επεζζκπκτθ σηγ ηγθ επεζηγμκθεζή ΰεΰηεκαλαθία ζαε πελεηαμΰάθκνθ σηεμ ηεμ δεαδέζεμεμ πηγλκθκλίεμ ζξεηεζά με έθα θνηεζσ θάλμαζκ (ζτθδεζγ, εδεσηγηεμ, δλάζεεμ, ηλσπκε ξλήζγμ ζαε πλκθνηάιεεμ ζξεηεζά με ηγθ αζθάηεεα κμάδπθ- ζησξπθ). Φοημζεναπεία
 • 10. Στμθπθα με ηγθ παλαπάθπ επεηλκπή, πμ Φάνμαθμ Φοηηθήξ Πνμέιεοζεξ κλίβεηαε ζάδε θάλμαζκ ηκ κπκίκ πελεέξεε απκζηεεζηεζά πμ δλαζηεζά ζνζηαηεζά μία ή πελεζζσηελεμ θνηεζέμ κνζίεμ, ή έθα ή πελεζζσηελα θνηεζά παλαζζενάζμαηα, ή ζνθδναζμσ μεαμ ή πελεζζκηέλπθ θνηεζυθ κνζευθ με έθα ή πελεζζσηελα θνηεζά παλαζζενάζμαηα. Φοημζεναπεία κδγαία 2004/24/EΚ αεα ηα θάλμαζα θνηεζήμ πλκέηενζγμ
 • 11. Ωμ Παναδμζηαθά Φάνμαθα Φοηηθήξ Πνμέιεοζεξ κλίβκθηαε ηα θάλμαζα θνηεζήμ πλκέηενζγμ ηα κπκία πηγλκτθ ηεμ παλαζάηπ πλκςπκδέζεεμ: α. Έξκνθ εθδείιεεμ ζαηάηηγηεμ απκζηεεζηεζά αεα παλαδκζεαζά θάλμαζα θνηεζήμ πλκέηενζγμ ηα κπκία, ησαπ ηγμ ζτθδεζγμ ζαε ηκν ζζκπκτ ηκνμ, έξκνθ μεηεηγδεί ζαε πλκκλίβκθηαε θα ξλγζεμκπκεγδκτθ ξπλίμ εαηλεζή παλαζκηκτδγζγ αεα δεααθπζηεζκτμ ζζκπκτμ, ξπλίμ ζνθηαακαλάθγζγ ή παλαζκηκτδγζγ δελαπενηεζήμ ααπαήμ, ΰ. πλκκλίβκθηαε απκζηεεζηεζά αεα ξκλήαγζγ ζτμθπθα με ζαδκλεζμέθγ πελεεζηεζσηγηα ζαε δκζκηκαία, α. είθαε παλαζζενάζμαηα πκν ξκλγακτθηαε απσ ηκ ζησμα, ειπηελεζά ή/ζαε με εεζπθκή, δ. έξεε εζπηγλπδεί γ πελίκδκμ παλαδκζεαζήμ ξλήζγμ ηκνμ, δγηαδή ηκνηάξεζηκθ 30 έηγ δελαπενηεζήμ ξλήζγμ, ζνμπελεηαμΰαθκμέθπθ ηκνηάξεζηκθ 15 εηυθ εθησμ ηγμ Γνλππαρζήμ Κκεθσηγηαμ, ζαε ε. ηα ζηκεξεία αεα ηγθ παλαδκζεαζή ξλήζγ ηκν θαλμάζκν είθαε επαλζή. Γεδεζσηελα, δα πλέπεε θα απκδεεζθτεηαε σηε ηκ ζναζεζλεμέθκ πλκρσθ δεθ είθαε επεΰηαΰέμ νπσ ηεμ ζαδκλεβσμεθεμ ζνθδήζεμ ξλήζγμ, εθυ κε θαλμαζκηκαεζέμ εδεσηγηεμ ή γ απκηεηεζμαηεζσηγηα ηκν θαλμάζκν δα πλέπεε θα ηεζμαίλκθηαε απσ μαζλκξλσθεα ξλήζγ ζαε εμπεελία. Φοημζεναπεία
 • 12. Ο επίζγμκμ ζαηάηκακμ ηγμ Γνλππαρζήμ Γπεηλκπήμ Φαλμάζπθ Φνηεζήμ Πλκέηενζγμ πελεηαμΰάθεε έπμ ηυλα πελίπκν 180 δλσαεμ, κε πελεζζσηελεμ απσ ηεμ κπκίεμ έξκνθ κηκζηγλπμέθγ μκθκαλαθία, εθυ ζάπκεεμ ΰλίζζκθηαε ζηκ ζηάδεκ ηγμ πλκεηκεμαζίαμ. Φοημζεναπεία
 • 13. Πνμζμπή ζηε πνήζε θαη πμνήγεζε θοημζεναπεοηηθχκ ζθεοαζμάηςκ θαη ζομπιενςμάηςκ δηαηνμθήξ • Έαζνκε • Γαηκνξκτζεμ • Παεδεά έπμ 12 εηυθ • Σκΰαλά θκζήμαηα • Ιζηκλεζσ αηηελαευθ (Asteraceae/Compositae, Umpelliferae/Apiaceae)
 • 14. Πνμζμπή ζηε πνήζε θαη πμνήγεζε θοημζεναπεοηηθχκ ζθεοαζμάηςκ θαη ζομπιενςμάηςκ δηαηνμθήξ Asteraceae (αηηελαίεμ) Hypericum spp. (Αηηγηεπεδλάζεεμ με άηηα θάλμαζα, θπηκηκιεζσηγηα) Kava-kava (Ηπαηκηκιεζσηγηα)
 • 15. Αιιειεπηδνάζεηξ Φανμάθςκ θαη Φοημζεναπεοηηθχκ  Δεάθκλα θνηκδελαπενηεζά ξλγζεμκπκεκτθηαε πμ εθαηηαζηεζέμ ή ζνμπηγλπμαηεζέμ δελαπείεμ  Τα θνηκδελαπενηεζά δεπλκτθηαε αλζεηά αζθαηή σηαθ ξκλγακτθηαε μσθα ηκνμ  Μελεζά εμθαθίβκνθ επεζίθδνθεμ αηηγηεπεδλάζεεμ σηαθ ξκλγακτθηαε ηανησξλκθα με άηηα ζνμΰαηεζά θάλμαζα  Οε αζδεθείμ δεθ αθαθέλκνθ ηγ ηήογ ηκνμ
 • 16. Πλκρσθηα μεηαΰκηεζμκτ ηπθ θνηυθ, με πκητπηκζγ ξγμεζή ζτθδεζγ, ξαλαζηγλεζηεζή κζμή ζαε αετζγ, εηαευδκνμ ζτζηαζγμ ΢οζηαηηθά Αηζενίςκ ειαίςκ Απκηεηκτθηαε απσ πηγηεζά αλπμαηεζά ζνζηαηεζά πκν μπκλκτθ θα θηάζκνθ ζαε θα ιεπελάζκνθ ηα 150, ζαε αθήζκνθ ζε δεαθκλεηεζέμ ξγμεζέμ κμάδεμ (σππμ ηελπέθεα, αηζκσηεμ, θαεθσηεμ, εζηέλεμ, αηδείδεμ, ζεησθεμ ζαε αεθεζά εθυζεεμ μεζλκτ μκλεαζκτ ΰάλκνμ). ΑΙΘΓΡΙΑ ΓΛΑΙΑ ΚΤΡΙΓ΢ ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ΢ ΒΙΟΔΡΑ΢ΣΙΚΩΝ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ (ΑΦΦ)
 • 17. Βλίζζκθηαε ζε: άθδγ, θτηηα, ζαλπκτμ, θηκεκτμ, παλαζζενάβκθηαε ζαε απκδγζετκθηαε ζε εεδεζέμ αθαηκμεζέμ ζαηαζζενέμ σππμ: εηαεκθσλεμ ζκεησηγηεμ, αδεθυδεεμ ηλίξεμ ΑΙΘΓΡΙΑ ΓΛΑΙΑ Βεκηκαεζέμ δλάζεεμ: αθηεμεζλκΰεαζή, αθηεθηεαμκθυδγ, αθαζηκηείμ εθβτμπθ, εθηκμκζησθκ, αθηερεζή - αθηεελπγηεζή. επκνηπηεζέμ εδεσηγηεμ Φλήζεεμ: ΰεκμγξαθία θαλμάζπθ, ζαηηνθηεζυθ, ηλκθίμπθ, ζηγ ζαππθκπκεία, ζηγθ ζγλκπηαζηεζή ζηπ. ΚΤΡΙΓ΢ ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ΢ ΒΙΟΔΡΑ΢ΣΙΚΩΝ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ (ΑΦΦ)
 • 18. Φαηκμιηθέξ εκχζεηξ Πηζακά μθέιε ζηεκ ογεία ηςκ πμιοθαηκμιχκ (poly)phenols. (www.liebertpub.com/ars.) ΚΤΡΙΓ΢ ΚΑΣΗΓΟΡΙΓ΢ ΒΙΟΔΡΑ΢ΣΙΚΩΝ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΓΤΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ (ΑΦΦ)
 • 19. Πμηθηιυηεηα βημδναζηηθχκ ζοζηαηηθχκ Γπμπηθή πμηθηιυηεηα: μεηαΰκηή ηπθ ΰεκδλαζηεζυθ ζνζηαηεζυθ ζηκ έηκμ / ζηάδεκ αθάπηνιγμ ηκν θνηκτ. Γεςγναθηθή – θιημαηηθή πμηθηιυηεηα: μεηαΰκηή ηπθ ΰεκδλαζηεζυθ ζνζηαηεζυθ αθάηκαα με ηγθ πελεκξή ζαε ηκ ζηίμα. Υεμεηυηοπμη: Μεηαΰκηέμ ηπθ ζτλεπθ ΰεκδλαζηεζυθ εθυζεπθ εθσμ είδκνμ μεηαιτ ηπθ πηγδνζμυθ ζαε εθησμ εθσμ πηγδνζμκτ. Μπκλεί θα έξεε αεθεηεζή ΰάζγ.
 • 20. Η Ειιάδα δηαζέηεη ηελ 2ε πινπζηόηεξε ρισξίδα ηεο Επξώπεο ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηά ηεο 6.000 απηνθπή taxa (είδε θαη ππνείδε) Ο ρισξηδηθόο πινύηνο ηεο Ειιάδαο Μεηαμύ 33 πεξηνρώλ ηνπ πιαλήηε, ε κεζνγεηαθή πεξηνρή είλαη ε 3ε πεξηνρή πςειόηεξεο βηνπνηθηιόηεηαο >20.000 θπηηθά είδε Πνηθίια ελδηαηηήκαηα θαη βηόηνπνη 270 πεξηνρέο Natura 2000 400 πγξνβηόηνπνη Πνζνζηό ελδεκηζκνύ κεηαμύ 8-18 % πεξίπνπ (> 700 ελδεκηθά είδε) Πνζνζηό 7-20 % ηεο Ειιεληθήο ρισξίδαο αξσκαηηθά / θαξκαθεπηηθά είδε Πλούσια και μοναδική χλωρίδα
 • 21. Sideritis sipylea BOISS, Sideritis syriaca L. ssp. syriaca, Sideritis raeseri ssp. raeseri (BOISS. & HELDR.), Sideritis raeseri ssp. attica (HELDR.), Sideritis clandestina ssp. clandestina, Sideritis clandestina ssp. peloponnesiaca (BOISS. & HELDR.), Sideritis euboea HELDR., Sideritis scardica GRISEB., Sideritis perfoliata ssp. perfoliata, Sideritis perfoliata ssp. athoa (Papanic. & Kokkini). Σζάη ημο Βμοκμφ (Sideritis spp.) - Lamiaceae
 • 22. Σζάη ημο Βμοκμφ (Sideritis spp.) - Lamiaceae ακηημλεηδςηηθέξ ηδηυηεηεξ (αθερήμαηα, εθποιίζμαηα) ακηηθιεγμμκχδεηξ ηδηυηεηεξ (εθποιίζμαηα) ακαιγεηηθή δνάζε θαηαζηαιηηθή δνάζε ζημ Κ.Ν.΢. ακηη-οπενγιοθαημηθή δνάζε ακηημηθνμβηαθή δνάζε θοημζεναπεοηηθυ ζθεφαζμα “Melofer” παναζθεοάδεηαη απυ εθπφιηζμα ημο θοημφ Sideritis scardica, πενηέπεη 200 ppm ζίδενμ – πνυιερε ακαημίαξ
 • 23. ΢σζηαηικά % Carvacrol 1.49 β-Caryophyllene 25.94 β-Farnesene 3.94 Germacrene D 12.27 γ-Elemene 19.14 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Sideritis spp. Πιερία
 • 24. Sideritis raeseri subsp. raeseri Δςδχκε Σζεπέιμβμ Πενημπή Πιαηχ, υνμξ Βειμφπη (Ν. Eονοηακίαξ) Koutras et al., 16th Panhellenic Pharmaceutical Conference, 31 May-3 June 2013, Athens, GREECE
 • 25. Sideritis raeseri subsp. raeseri Sideritis scardica Υεμηθή ΢φζηαζε (%) ηςκ αηζένηςκ ειαίςκ ημο γέκμοξ Sideritis - Πμζμζηηαία πενηεθηηθυηεηα ακά θαηεγμνία Koutras et al., 16th Panhellenic Pharmaceutical Conference, 31 May-3 June 2013, Athens, GREECE
 • 26. Σζάη ημο Βμοκμφ (Sideritis spp.) - Lamiaceae
 • 27. • ηα εθρπιίζκαηα ηνπ Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata παξνπζίαζαλ απμεκέλε αληηεξπεηηθή δξαζηηθόηεηα in vitro • DM εθρύιηζκα: ρακειή θπηηαξνηνμηθόηεηα θαη έληνλε αληηεξπεηηθή θαη ηνθηόλνο δξάζε • είδε ηνπ γέλνπο Sideritis ρξεζηκνπνηνύληαη από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ζηε ιατθή ζεξαπεπηηθή (θαη ζηε ζεξαπεία ηώζεσλ) επηινγή ηνπ θπηνύ πξνο βηνθαηεπζπλόκελν ρξσκαηνγξαθηθό δηαρσξηζκό (Απνκνλώζεθαλ θιαβνλνεηδή θαη δηηεξπέληα) • in vitro πξνζδηνξηζκόο αληηεξπεηηθήο δξαζηηθόηεηαο ελόο αξηζκνύ εθρπιηζκάησλ από 6 ειιεληθέο δξόγεο (πξσηόθνιιν δνθηκαζίαο ειάηησζεο ηνπ αξηζκνύ ηηθώλ πιαθώλ) ηα δηρισξνκεζαληθά (DM) εθρπιίζκαηα όισλ ησλ θπηώλ αλαζηέιινπλ ηνλ HSV-1 θαηά 95-100% (C:167κg/ml)
 • 28. ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟΔΟ΢Η ΑΙΘΕΡΙΟΤ ΕΛΑΙΟΤ % (όγθνο αηζεξίνπ ειαίνπ (ml)/100γξ μεξήο δξόγεο) ΓΔΙΓΜΑ 1, ΚΟΤΣΑ 2, ΦΑ΢ΚΟΜΗΛΟ 2,36 ΓΔΙΓΜΑ 2, ΚΟΤΣΑ 1, ΘΤΜΑΡΙ 3,1 ΓΔΙΓΜΑ 3Α, ΚΟΤΣΑ 1, ΡΙΓΑΝΗ 5,23 ΓΔΙΓΜΑ 3B, ΚΟΤΣΑ 1, ΡΙΓΑΝΗ 4,67 ΓΔΙΓΜΑ 4, ΚΟΤΣΑ 1, SIDERITIS 0,86 ΓΔΙΓΜΑ 4, ΚΟΤΣΑ 1, SIDERITIS 0,88 ΓΔΙΓΜΑ 5, ΚΟΤΣΑ 3, ΘΤΜΑΡΙ 2,06 ΓΔΙΓΜΑ 6, ΚΟΤΣΑ 2, ΦΑ΢ΚΟΜΗΛΟ 1,83 ΓΔΙΓΜΑ 7, ΚΟΤΣΑ 1, MELISSA 0,55 ΓΔΙΓΜΑ 8, ΚΟΤΣΑ 2, ΡΙΓΑΝΗ 4,19 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Καιιηενγμφμεκςκ ΑΦΦ ζηεκ Ανγμιίδα Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS)
 • 29. ΔΕΙΓΜΑ 4, ΚΟΤΣΑ 1, SIDERITIS % β-Pinene 6.16 β-Phellandrene 55.90 α-Copaene 2.50 β-Caryophyllene 4.68 Germacrene D 21.45 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) ΢ιδερίηης καλλιεργούμενος Αργολίδα
 • 30. Ρίγαλε είλαη ε θνηλή νλνκαζία ησλ αξσκαηηθώλ απνμεξακέλσλ θαη ηξηκκέλσλ θύιισλ θαη αλζνθόξσλ θνξπθώλ δηαθόξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Origanum. Φπηό θπξίσο ησλ παξακεζνγείσλ ρσξώλ. ΢ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν έρνπλ θαηαγξαθεί ηνπιάρηζηνλ 14 δηαθνξεηηθά είδε. Σν πιένλ θεκηζκέλν είδνο ζεσξείηαη ην Origanum vulgare subsp. hirtum. Ρίγαλε (Origanum spp.) – Lamiaceae
 • 31. Origanum vulgare – Lamiaceae ξίαλν, αξίγαλε, ξνύαλν, ξνύβαλν, νξίγαλν ην εξαθιεηώηηθν Αηζέξην έιαην (ζπκόιε, θαξβαθξόιε, π-θπκέλην, γ- ηεξπηλέλην, θ.ά.) Επξεία ρξήζε σο θαξύθεπκα ζηε κεζνγεηαθή καγεηξηθή. Επεξγεηηθή επίδξαζε ζην πεπηηθό θαη αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. Λακβάλεηαη εζσηεξηθά ζε θξπνινγήκαηα, γξίπε, ήπηεο εκπύξεηεο αζζέλεηεο, δπζπεςία, δπζκελόξξνηα. Εμσηεξηθά, ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνύ γηα εληξηβέο ζε πεξηπηώζεηο βξνγρίηηδαο, άζζκαηνο, αξζξίηηδαο θαη κπτθνύ πόλνπ. Μεξηθέο ζηαγόλεο αηζεξίνπ ειαίνπ αλαθνπθίδνπλ ζπρλά ηνλ πνλόδνλην. Σν αηζέξην έιαην ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνζεξαπεία. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο θζεηξνθηόλν, αλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκνύο ζην δέξκα. Επηπιένλ ην θπηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απσζεί ηα κπξκήγθηα. Θομυιε θανβαθνυιε
 • 32. ΔΕΙΓΜΑ 3Α, ΚΟΤΣΑ 1, ΡΙΓΑΝΗ % p-Cymene 5.02 γ-Terpinene 5.01 Thymol 0.36 Carvacrol 88.09 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Ρίγανη καλλιεργούμενη Αργολίδα
 • 33. ΔΕΙΓΜΑ 3B, ΚΟΤΣΑ 1, ΡΙΓΑΝΗ % p-Cymene 5.81 γ-Terpinene 5.00 Thymol 0.37 Carvacrol 87.20 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Ρίγανη καλλιεργούμενη Αργολίδα
 • 34. ΔΕΙΓΜΑ 8, ΚΟΤΣΑ 2, ΡΙΓΑΝΗ % p-Cymene 8.12 γ-Terpinene 4.94 Thymol 1.07 Carvacrol 79.19 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Ρίγανη καλλιεργούμενη Αργολίδα
 • 35. Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Ρίγανη ασηοθσής Περιοτή Καηερίνης ΟΤ΢ΙΑ % p-Κσμένιο 1.9-10.4 γ-Σερπινένιο 2.1-7.2 Θσμόλη 51.2-67.0 Καρβακρόλη 2.3-28.8 ΑΠΟΔΟ΢Η (%): 4,00 - 5,42 ΢σζηαηικά % α-Thujene 0.40 α-Pinene 0.34 1-Octen-3-ol 0.44 β-Myrcene 0.59 Terpinolene 0.33 p-Cymene 6.16 γ-Terpinene 2.24 Borneol 0.40 Σerpinen-4-ol 0.46 Thymol 4.29 Carvacrol 81.98 β-Caryophyllene 1.11 β-Bisabolene 0.90 Ρίγανη καλλιεργούμενη Περιοτή Κιλκίς
 • 36. ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΑ % ΑΝΔΡΟ΢ ΢ΤΡΟ΢ ΠΑΡΟ΢ ΢ΙΦΝΟ΢ ΢ΑΝΣΟΡΙΝΗ ΙΚΑΡΙΑ α-Thujene 2.46 α-Pinene 1.15 Sabinene 3.85 β-Myrcene 1.37 1.96 1.11 3.63 α-Terpinene 5.42 1.48 1.09 2.10 p-Cymene 13.99 4.46 3.66 2.53 7.74 Sylvestrene 4.19 0.61 γ-Terpinene 1.07 12.34 6.00 5.64 1.17 14.49 cis-Sabinene hydrate 3.19 Terpinolene 1.93 trans-Sabinene hydrate 37.17 Linalool 4.53 Borneol 2.53 1.79 1.22 Tepinen-4-ol 14.11 1.11 1.02 1.02 Thymol 14.88 Carvacrol 60.41 76.89 78.22 91.44 57.53 γ-Terpineol 3.42 β-Caryophyllene 1.87 0.97 1.19 1.28 3.49 α-Caryophyllene 0.20 β-Bisabolene 1.41 0.74 ΑΠΟΔΟ΢Η (ml/100 gr) 2.95 6.62 4.09 3.59 9.52 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) ΚΤΚΛΑΔΓ΢-ΡΙΓΑΝΗ
 • 37. Θπκάξη (Thymus spp.) – Lamiaceae Τα θφιια ημο ζομανημφ απκηεηκτθ παναδμζηαθυ θανμαθεοηηθυ πνμσυκ θοηηθήξ πνμέιεοζεξ πκν ξλγζεμκπκεείηαε πμ απκξλεμπηεζσ ζε ΰήξα πκν ζξεηίβεηαε με ζλτκ αεα ηγθ παλαζζενή ηζααεκτ ή άηηπθ ζζεναζμάηπθ θνηεζήμ πλκέηενζγμ ζε ναλέμ ή ζηελεέμ μκλθέμ δκζκηκαίαμ αεα ζηκμαηεζή ξλήζγ. Απσ ηκν ζησμαηκμ ξλήζγ: 4-5 ζηαασθεμ (εθάπαι δσζγ), 3-5 θκλέμ γμελγζίπμ. Η απσ ηκν ζησμαηκμ ξλήζγ ζε παεδεά ζαε εθήΰκνμ ζάηπ ηπθ 18 εηυθ δεθ ζνθεζηάηαε
 • 38. Θπκάξη (Thymus spp.) – Lamiaceae Αηζένημ έιαημ Απσ ζησμαηκμ ξλήζγ: ζαηαλλκή ηκν αθυηελκν αθαπθενζηεζκτ ζνζηήμαηκμ, ΰλκαξεζκτ ζαηάλλκν, ζνμπηυμαηα ΰλκαξίηεδαμ, ζπαζηεζσμ ΰήξαμ Φλήζγ απσ ηκν ζησμαηκμ: αθηεζγπηεζσ ζηκμαηεζσ δεάηνμα, κδκθησζλεμεμ Δελμαηεζή ξλήζγ: ζθγζμσμ πκν ζξεηίβεηαε με δελμαηκπάδεεεμ Γεζπθκέμ: νπκζηγλεζηεζή δελαπεία ηπθ κιείπθ ζαε ξλσθεπθ παδήζεπθ ηπθ αθαπθενζηεζυθ κδυθ Θομυιε θανβαθνυιε π-θομέκημ γ-ηενπηκέκημ
 • 39. Θπκάξη (Thymus spp.) – Lamiaceae Αθηεθδείιεεμ Υπελεναεζδγζία ζηγ δλαζηεζή κνζία. Φλήζγ πμ πλκζδεηεζσ ηκνηλκτ: Τα πηήλγ ηκνηλά αθηεθδείζθνηαε ζε πελεπηυζεεμ αθκεζηυθ πηγαυθ, ζε μεαάηκνμ ηλανμαηεζμκτμ ηκν δέλμαηκμ, κιείεμ αζδέθεεεμ ηκν δέλμαηκμ, νογησ πνλεησ, ζκΰαλέμ μκητθζεεμ , ζκΰαλά ζνζηκθκλεζέμ δεαηαλαξέμ ζαε ζαλδεαζή αθεπάλζεεα
 • 40. ΔΕΙΓΜΑ 5, ΚΟΤΣΑ 3, ΘΤΜΑΡΙ % p-Cymene 9.60 γ-Terpinene 9.73 Linalool 5.74 Thymol 36.57 Carvacrol 35.52 β-Caryophyllene 1.71 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Θσμάρι καλλιεργούμενο Αργολίδα
 • 41. ΔΕΙΓΜΑ 2, ΚΟΤΣΑ 1, ΘΤΜΑΡΙ % p-Cymene 10.53 γ-Terpinene 10.56 Linalool 6.53 Thymol 34.40 Carvacrol 35.84 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Θσμάρι καλλιεργούμενο Αργολίδα
 • 42. Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oils isolated from Greek and Albanian Thymus species Lazari D. et al., 2008, 13th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry (HSMC-13), 14-15 March 2008, Athens Identified components (% v/v) in the essential oils of Thymus sibthorpii and Thymus striatus Compound RIa T. sibthorpii T. striatus α-Thujene 925 - 0.19 α-Pinene 931 - 0.51 Camphene 945 - 0.27 1-Octen-3-ol 978 - 1.07 β-Myrcene 990 0.11 1.09 α-Terpinene 1014 - 1.15 p-Cymene 1022 0.17 18.56 Limonene 1026 0.52 - β-Phellandrene 1026 - 0.49 Eucalyptol 1028 - 0.53 γ-Terpinene 1056 0.16 9.42 Terpinolene 1085 0.09 - Linalool 1097 1.28 3.16 1-Octen-3-ol, acetate 1112 0.37 - Camphor 1141 - 0.45 Isoborneol 1162 - 0.88 Terpinen-4-ol 1174 0.38 0.83 α-Terpineol 1187 10.99 0.17 Thymol, methyl ether 1232 - 0.09 Carvacrol, methyl ether 1242 0.16 0.97 Geraniol 1252 3.61 - Isobornyl acetate 1283 0.48 - Thymol 1289 7.86 53.62 Carvacrol 1298 0.17 2.95 α-Terpinyl acetate 1347 68.89 - Geranyl acetate 1381 0.47 - β-Caryophyllene 1417 2.08 1.09 Geranyl propanoate 1472 - 0.16 γ-Muurolene 1480 0.45 0.06 β-Bisabolene 1507 0.50 - γ-Cadinene 1512 - 0.13 δ-Cadinene 1522 - 0.17 Caryophyllene oxide 1583 0.74 0.56 epi-α-Cadinol 1640 - 0.14 Total 99.48 98.71 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M1 MA1 Thymol Thymol 0,1 DPPH TE S T (20 min, 10ul) 0 2 4 6 8 10 12 14 M1 MA1 Thymol Thymol 0,1 DPPH TE S T (20 min, 20ul) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 M1 MA1 Thymol Thymol 0,1 DPPH TE S T (60 min, 10ul) 0 2 4 6 8 10 12 14 M1 MA1 Thymol Thymol 0,1 DPPH TE S T (60 min, 20ul) 0 2 4 6 8 10 12 14 M1 MA1 Thymol Thymol 0,1 L OX% 10ul 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 M1 MA1 Thymol Thymol 0,1 L OX% 100ul The aerial parts of the two Thymus taxa were collected when in flower, as follows: T. sibthorpii from Chortiatis mountain, on June 2006 and T. striatus from South Albania, on July 2006. • Interaction of the tested compounds with 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) stable free radical. • Soybean lipoxygenase inhibition Collection of essential oils: All Essential oils are diluted in absolut ethanol (3mgr/ml). Two solutions of thymol was used: one was 3mgr/ml and the other was 0.1 Mm Distillation and analysis of the volatile fraction: Dried aerial parts of T. sibthorpii (30g) and T. striatus (43.0 g) have been hydro distillated for 3h, using a Clevenger apparatus according to standard procedures. The volatile fractions obtained from T. sibthorpii and T. striatus were different in yield ca. 1,33 % and 2.12 % (v/w) respectively on dry weight basis. Gas chromatography-Mass spectroscopy:The composition of the volatile constituents was established by GC-MS analyses (Shimadzu GC-2010 – GCMS-QP2010)
 • 43. Aerial parts of Thymus sibthorpii Bentham were collected when in flower from Chortiatis mountain, on June 2006 Air-dried aerial parts of the plant (381.3 gr) were exhaustively extracted with petroleum ether (40o-60o) (PE), chloroform (DM) and methanol (M). The methanol extract was concentrated and the residue redissolved in boiling water. The water-soluble fraction was filtered and extracted successively with Hexane (HE), Et2O (ET), EtOAc (EA) and n- BuOH (BU) • Determination of Total Phenolic Content (Folin-Ciocalteu reagent) • Interaction of the tested compounds with 1,1-diphenyl-2-picryl- hydrazyl (DPPH) stable free radical. • Inhibition of lionoleic acid superoxidation with the dihydrochloric acid of 2,2-Azabis-2-aminepropane (AAPH). • Scavenging activity of superoxide anion using the xanthine – xanthinoxidase system. • Soybean lipoxygenase inhibition Table 1. Polyphenol Content of Different Plant Extracts Extra cts mg of GAE/ 1gr extract PE 1,5 DM 0,2 M 5,4 HE 2,5 ET 1,5 EA 3,5 BU 0,4 Table 2: % Interaction of different plant extracts with DPPH Extr acts (100 κL) (10 κL) 20 min 60 min 20 min 60 min PE 38,4 62,2 17.9 34.2 DM 23,7 22,4 7.9 49.5 M 95,3 87,6 91.7 92.1 HE 89,8 91,1 39,8 60,2 ET 99,7 93,1 95,2 94,7 EA 92,8 92,1 92,4 95,9 BU 85,4 87,6 90,7 86,4 W 83,7 86,4 86,4 87,9 Table 3. Percentage soybean LOX inhibitory activity of extracts Extracts (10 κL) % Inhibitio n PE 12,6 DM 48,3 M 14,1 HE 36,8 ET 27,1 EA 8 BU 13,5 W 9,68 STUDY OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THYMUS SIBTHORPII BENTHAM (LAMIACEAE) Lazari D. et al., 2009, 14th Panhellenic Pharmaceutical Congress, May 9th -11th 2009, Athens Table 4. Percentage interaction of compounds with DPPH Compound s (50 κΜ) 20 min 60 min 1 31,3 54,4 2 5,8 16,4 3 17,3 21,1 4 54,3 53,7 5 61,9 58,9 6 78,8 79,9 7 81,6 81,2 8 65,0 70,2 Table 5. Percentage inhibition of lionoleic acid superoxidation Compoun ds 10 κΜ 50 κΜ 100 κΜ 1 nt nt 0,0 2 nt nt 46,6 3 nt nt 0,0 4 79,2 100,0 100,0 5 22,7 nt 100,0 6 nt 0,0 50,2 7 45,8 nt 100,0 8 75,8 nt 100,0 Table 6. Percentage soybean LOX inhibitory activity of the isolated compounds Compound s 10 κΜ 100 κΜ 1 0,0 29,2 2 0,0 34,0 3 19,8 72,4 4 nt 0,0 5 nt 39,3 6 22,9 87 7 25,9 92,4 8 10,6 79,4 Table 7. Percentage inhibition of xanthinoxidase Compound s 10 κΜ 100 κΜ 1 nt 15,2 2 0,0 0,0 3 7,2 0,0 4 27,4 nt 5 nt 21,3 6 nt 13,7 7 nt 28,6 8 13,3 0,0 Flavonoids: apigenin (1), 7-methoxy- apigenin (2), naringenin (3), eriodictyol (4) eriodictyol-7-glucoside (5) Phenolic acids: caffeic acid methyl ester (6), rosmarinic acid (7) and rosmarinic acid methyl ester (8)
 • 44. O OCH3 OH HO HO 1 3 4 7 8 HO OH O O COOCH3 OH OH 9 9´ 8 7 1 6 3 8´ 7´ 1´ 4´ HO O O O HO HO OH O OCH3 O OH OH 1 3 5 7 81' 5' 3' 7' 9' 9'' 1''8'' 3'' 5'' H3CO O O O HO HO OH O OCH3 O OH OH 1' 2' 7' 9' 9 8 7 5 6 9'' 8'' 7'' 5'' H COOHO HO OH OH 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 10 1HO O 2 STUDY OF THE THYMUS THRACICUS VELEN. PLANT Papagrigoriou and Lazari, 16th Panhellenic Pharmaceutical Conference, 31 May-3 June 2013, Athens, GREECE Ονεζμπημοζίκε Α Ρμζμανηκηθυ μλφ Ρμζμανηκηθυξ μεζοιεζηέναξ 9΄΄-Ληζμζπενμηθυξ μεζοιεζηέναξΛηζμζπενμηθυξ δημεζοιεζηέναξ
 • 45. Γ. Βανζμιμμάημξ, Θ. Παπαγνεγμνίμο, Δ. Λάδανε, ΜΓΛΓΣΗ ΣΗ΢ ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΓΣΑΛΙΑΚΗ΢ ΔΡΑ΢Η΢ ΟΤ΢ΙΩΝ ΣΟΤ ΓΙΔΟΤ΢ THYMUS THRACICUS (LAMIACEAE), 24μ Πακειιήκημ Αημαημιμγηθυ ΢οκέδνημ, 14 – 16 Νμεμβνίμο 2013, Αζήκα, ζει. 140 ημο βηβιίμο πενηιήρεςκ ημο ζοκεδνίμο ΢πκπεξάζκαηα: H παξαπιήζηα ζπκπεξηθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζπζζώξεπζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηνπο δηαθόξνπο αγσληζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζώο θαη ε ππνπνιιαπιάζηα πνζόηεηά ηνπο vs αζπηξίλε ζηελ αλαζηνιή ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ, ππνδειώλεη ηελ επεξγεηηθή δξάζε πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηαηκνπεηαιηαθή αγσγή. Η πεξεηαίξσ κειέηε ηνπο ζην κηθξν-πεξηβάιινλ ηνπ αίκαηνο ζρεηηθά κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζηα ιεπθνθύηηαξα ε δεκηνπξγία micro particles θξίλεηαη αλαγθαία, ώζηε λα γίλεη κία νιηζηηθή βηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ησλ νπζηώλ απηώλ γηα πηζαλή εθαξκνγή ηνπο ζε ζεξαπεπηηθό επίπεδν. ΑΓΩΝΙ΢ΣΕ΢ (Φπζηνινγηθέο Σηκέο) AU Α΢ΠΙΡΙΝΗ RTH-1 RTH-2 Απνηέιεζκα αλαζηνιήο ADP (6,5Μ) (53-122) AU 42 AU 40 AU 45 AU ΘΕΣΙΚΟ ASP, RTH-1, RTH-2 AA (0,5mΜ) (60-120) AU 10 AU 3 AU 35 AU ΘΕΣΙΚΟ ASP, RTH-1, RTH-2 COL (3,2mg/ml) (46-117) AU 50 AU 55 AU 45 AU ΘΕΣΙΚΟ RΣΗ-2 ΟΡΙΑΚΟ ASP, RTH- 1 TRAP-6 (32κΜ) (94-156) AU 120 AU 105 ΑU 105 AU AΡΝΗΣΙΚΟ ASP, RTH-1, RTH-2 PAF (10κΜ) (20-50) AU 23 AU 29 AU 27 AU ΑΡΝΗΣΙΚΟ ASP, RTH-1, RTH-2 RTH-1: Ονεζμπημοζίκε Α O OCH3 OH HO HO 1 3 4 7 8 HO OH O O COOCH3 OH OH 9 9´ 8 7 1 6 3 8´ 7´ 1´ 4´ RTH-2: Ρμζμανηκηθυξ μεζοιεζηέναξ Οη αγςκηζηέξ: ADP (6,5μΜ), Κμιιαγυκμ COL (3,2mg/ml), Αναπηδμκηθυ μλφ AA (0,5mΜ), (Thrombin Receptor Activator for Peptide-6) TRAP-6 (32μΜ), (Platelet Activating Factor) PAF (10μΜ).
 • 46. Φαζθόκειν (Salvia officinalis) – Lamiaceae θαζθόκειν, θαζθνκειηά, ρακνζθαθηά, κεινθαζθηά, ινπζθάθη, θάζθνο, αγξηνζθαθηά, κνζραθίδε, αιηθαζθηά Δλσαγ πμ αθέογμα αεα ξλήζγ απσ ηκν ζησμαηκμ. Δλσαγ (αεα ηγθ πλκεηκεμαζία εαξτμαηκμ) αεα ζηκμαηεζσ ΰηεθθκασθκ ζαε δελμαηεζή ξλήζγ. Φνηεζά παλαζζενάζμαηα ζε ζηελεά ή ναλή μκλθή αεα ξλήζγ απσ ηκ ζησμα. Υαλά ή γμε-ζηελεά ζζενάζμαηα αεα ζηκμαηκΰηεθθκακθεζή ξλήζγ.
 • 47. Φαζθόκειν (Salvia officinalis) – Lamiaceae θαζθόκειν, θαζθνκειηά, ρακνζθαθηά, κεινθαζθηά, ινπζθάθη, θάζθνο, αγξηνζθαθηά, κνζραθίδε, αιηθαζθηά Παξαδνζηαθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα α) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ηεο ήπηαο δπζπεςίαο, όπσο θανύξα θαη θνύζθσκα, β) ηελ αλαθνύθηζε ηεο ππεξβνιηθήο εθίδξσζεο, γ) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ησλ θιεγκνλώλ ζην ζηόκα ή ην ιαηκό, δ) ηελ αλαθνύθηζε ησλ θιεγκνλώλ ηνπ δέξκαηνο ησλ αλήιηθσλ. α-ζμογηυκε Αηζένημ έιαημ (ζμογηυκε, π-θομέκημ, θηκευιε, βμνκευιε θ.ά). β-ζμογηυκε
 • 48. Φαζθόκειν (Salvia officinalis) – Lamiaceae θαζθόκειν, θαζθνκειηά, ρακνζθαθηά, κεινθαζθηά, ινπζθάθη, θάζθνο, αγξηνζθαθηά, κνζραθίδε, αιηθαζθηά Η πνυζιερε ηςκ ζμογημκχκ δεκ πνέπεη κα οπενβαίκεη 5,0 mg / εμένα Παλαζζενάζμαηα θαζζσμγηκν δεθ δα πλέπεε θα ηαμΰάθκθηαε αεα πελεζζσηελκ απσ 2 εΰδκμάδεμ. Αιιειεπηδνάζεηξ Παλαδκζεαζή ξλήζγ : Δεθ έξκνθ αθαθελδεί. Η πλσζηγογ παλαζζεναζμάηπθ ηπθ θτηηπθ ηκν θαζζσμγηκν δα μπκλκτζε θα επγλεάζεε ηκ απκηέηεζμα ηπθ θαλμαζενηεζυθ πλκρσθηπθ πκν εθελακτθ μέζπ ηκν νπκδκξέα GABA (π.ξ. ΰαλΰεηκνλεζά, ΰεθβκδεαβεπίθεμ), αζσμγ ζαε αθ δεθ έξεε παλαηγλγδεί ζηεθεζά. Ωμ εζ ηκτηκν, γ ηανησξλκθγ ξλήζγ με ηέηκεα θαλμαζενηεζά πλκρσθηα δεθ ζνζηήθεηαε.
 • 49. ΔΕΙΓΜΑ 1, ΚΟΤΣΑ 2, ΦΑ΢ΚΟΜΗΛΟ % α-Pinene 4.30 β-Pinene 8.45 Myrcene 12.62 Eucalyptol 40.46 γ-Terpinene 1.36 α-Thujone 5.29 Camphor 2.62 α-Terpineol 3.57 β-Caryophyllene 13.88 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Φαζκόμηλο καλλιεργούμενο Αργολίδα
 • 50. ΔΕΙΓΜΑ 6, ΚΟΤΣΑ 2, ΦΑ΢ΚΟΜΗΛΟ % α-Thujene 0.16 α-Pinene 2.25 β-Pinene 5.51 β-Myrcene 10.23 Sylvestrene 1.00 Eucalyptol 33.73 α-Thujone 0.18 β-Thujone 3.60 Camphor 3.74 α-Terpineol 6.25 β-Caryophyllene 16.52 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Φαζκόμηλο καλλιεργούμενο Αργολίδα
 • 51. Μειηζζυπμνημ (Melissa officinalis) Lamiaceae μειηζζμβυηακμ, μειηζζάθη, μέιηζζα, θηηνμβάιζαμμ Αηζέξην έιαην (θηηξάιε, θηηξνλειιάιε, ιηλαινόιε, γεξαληόιε). ΢ηελ αξσκαηνπνηία θαη ζηελ παξαζθεπή εδύπνησλ. Δηαζέζηκεο θξέκεο κε εθρύιηζκα ηνπ θπηνύ γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ ηνύ ηνπ απινύ έξπεηα. Παξαδνζηαθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ αλαθνύθηζε α) ήπησλ ζπκπησκάησλ ςπρηθνύ ζηξεο – ππλαγσγό. β) ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ήπησλ γαζηξεληεξηθώλ δηαηαξαρώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηπκπαληζκνύ θαη ηνπ κεηεσξηζκνύ.
 • 52. ΔΕΙΓΜΑ 7, ΚΟΤΣΑ 1, MELISSA % Geranial 21.75 Neral 35.01 Thymol 2.43 Carvacrol 11.32 β-Caryophyllene 17.25 α-Caryophyllene 0.98 Germacrene D 6.11 Caryophyllene oxide 4.34 Ακάιοζε αηζενίςκ ειαίςκ Αένηα Υνςμαημγναθία-Φαζμαημθςημμεηνία Μάδαξ (GC-MS) Μελιζζότορηο καλλιεργούμενο Αργολίδα
 • 53. Φπηηθό θάξκαθν θαζηεξσκέλεο ρξήζεο γηα α) ηε ζεξαπεία επεηζνδίσλ ήπηαο έσο κέηξηαο θαηαζιηςεο (ζύκθσλα κε ην ICD- 10), β) ηε βξαρπρξόληα ζεξαπεία ησλ ζπκπησκάησλ ησλ ήπησλ θαηαζιηπηηθώλ δηαηαξαρώλ Παξαδνζηαθό θαξκαθεπηηθό πξντόλ θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα α) ηελ αλαθνύθηζε ηεο πξνζσξηλήο ςπρηθήο εμάληιεζεο, β) ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία ησλ ήζζνλσλ θιεγκνλώλ ηνπ δέξκαηνο (όπσο ην ειηαθό έγθαπκα), θαη σο βνήζεκα ζηελ επνύισζε ησλ κηθξώλ πιεγώλ. γ) ηελ αλαθνύθηζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ ήπησλ γαζηξεληεξηθώλ δηαηαξαρώλ. H y p e r i c i n H y p e r f o r i n Τπεξηθό (Hypericum perforatum) – Hypericaceae ζπαζόρνξνην, βαιζακόρνξην, ιεηρελόρνξην, πεξίθε, ρεισλόρνξην, θνςνβόηαλν, ςεηξνβόηαλν, θνπθηζνύδη ακηηζπαζμςδηθυ, επμοιςηηθυ θαη βειηηςηηθυ ηεξ πμηυηεηαξ ημο φπκμο ζε ατπκίεξ
 • 54. Ακηεκδείλεηξ Γθπζηή νπελεναεζδγζία ζηκ θνησ. Ιζηκλεζσ θπηκεναεζδγζίαμ. Σε ηάζεεμ ανηκζηκθίαμ πκν κθείηκθηαε ζε ζκΰαλή ζαηάδηεογ ή μαθεκζαηάδηεογ. Γαζνμκζτθγ. Ακεπηζφμεηεξ εκένγεηεξ Αηηελαεζή αθηίδλαζγ μεηά ηγθ έζδεζγ ζηγθ γηεαζή αζηεθκΰκηία (θπηκεναεζδγζία). Κεθαηαηαία. Καηαζλάηγζγ ναλυθ / ζνξθκκνλία. Τπεξηθό (Hypericum perforatum) – Hypericaceae ζπαζόρνξνην, βαιζακόρνξην, ιεηρελόρνξην, πεξίθε, ρεισλόρνξην, θνςνβόηαλν, ςεηξνβόηαλν, θνπθηζνύδη
 • 55. Τπεξηθό (Hypericum perforatum) – Hypericaceae ζπαζόρνξνην, βαιζακόρνξην, ιεηρελόρνξην, πεξίθε, ρεισλόρνξην, θνςνβόηαλν, ςεηξνβόηαλν, θνπθηζνύδη  Η ξλσθεα ξλήζγ ηκν Hypericum πλκζαηεί επααπαή ηκν CYP3A4  Κηεθεζά ζγμαθηεζέμ αηηγηεπεδλάζεεμ με θάλμαζα σππμ: -Δεακιίθγ -Βαλθαλίθγ -Κνζηκζπκλίθγ -Ιθδεθαΰίλγ  Οε αηηγηεπεδλάζεεμ κδγακτθ ζε αθαπκηεηεζμαηεζή δελαπεία Αιιειεπηδνάζεηξ
 • 56. •Ακηημλεηδςηηθέξ ηδηυηεηεξ. •Ηπαημπνμζηαηεοηηθέξ δνάζεηξ – ηδηαίηενα πνήζημμ ζηεκ πνμζηαζία ημο ήπαημξ απυ ηεκ ημληθή επίδναζε ημο αιθμυι. •Ακηημηθνμβηαθή δνάζε ζε Gram + μηθνμμνγακηζμμφξ Silybum marianum (L.) Gaertner (Asteraceae) Γατδνπξάγθαζν, Kνπθάγθαζν, Aγθάβαηνο O OOH HO O O OCH3 OH H H OH CH2OH Σιλυβίνη O OOH HO O O H H OH CH2OH OH OCH3 Ισοσιλυβίνη
 • 57. Η απόζηαμε ησλ ξόδσλ άξρηζε ζηελ Πεξζία ην 810 ή 817 κ.Υ. Η δξόγε είλαη νη θαξπνί ηνπ θπηνύ, ηα θπλόξνδα, νη νπνίνη είλαη πινύζηνη ζε βηηακίλεο C, A, ξηβνθιαβίλε, ληθνηηληθό νμύ, θηηξηθό νμύ, ζάθραξα, θαξνηέληα, θιαβνλνεηδή. ΢πιιέγνληαη όηαλ αξρίζνπλ λα σξηκάδνπλ, όηαλ είλαη αθόκε ζθηθηά, αθαηξείηαη ε ζάξθα ηνπο μεξαίλνληαη ζηε ζθηά θαη θπιάζζνληαη. Υξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζηππηηθό, αληηδηαξξντθό, γηα αλαπλεπζηηθέο νδνύο ζε βξνγρίηηδα, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θξπνινγήκαηνο, αηκόπηπζε, σο πεγή βηηακίλεο C θαη εμσηεξηθώο ζε πιύζεηο νθζαικώλ. Litozin (θάξκαθν θαηά ηεο νζηεαξζξίηηδαο): κεηώλεη ηνπο πόλνπο θαη ηε δπζθακςία ησλ αξζξώζεσλ Αγξηνηξηαληαθπιιηά (Rosa canina L.) – Rosaceae
 • 58. Crataegus monogyna Jacq. – Rosaceae Σξηθνπθθηά, Μνπξηδηά, Μνπκνπηδειηά, Κξάηαηγνο κνλόγπλνο Flores Crataegus ηαιεαθδίεμ ηπθ αθδέπθ (ΰσηλνμ) ζαε μελεζέμ θκλέμ ζαε απσ ηκνμ ζαλπκτμ (ζάοα) ηπθ θνηυθ Crataegus Laevigatα (Poiret) DC. C. oxycantha L. ζαε C. monogyna Lindmum ηγμ κεζ. Rosaceae Πελεέξεε ίξθγ αεδελίκν εηαίκν, 1-2% θηαΰκθκεεδή ζαε 2-3% πλκαθδκζναθεδίθεμ
 • 59. Crataegus monogyna Jacq. – Rosaceae Σξηθνπθθηά, Μνπξηδηά, Μνπκνπηδειηά, Κξάηαηγνο κνλόγπλνο Δεεαείλεε ηγθ ζνζηκθκλία ηκν αίμαηκμ, ΰεηηευθκθηαμ ηγ λκή ζηεμ ζηεθαθεαίεμ αληγλίεμ ζαε ηγθ κμαηή ηλκθκδκζία ηκν εαζεθάηκν με αίμα. Φλγζεμκπκεείηαε ζαθ λνδμεζηεζσ ηγμ αληγλεαζήμ πίεζγμ, ζαθ ηκθπηεζσ ηγμ ζαλδεάμ με γλεμεζηεζή επίδλαζγ ζηκ ζαλδεαααεεαζσ ζτζηγμα, πκν ΰκγδά ζηγ ζηγδάαξγ, ζε ηαξνζαλδίεμ ζαε ζνζηκθκλεζέμ αθπμαηίεμ Παναδμζηαθή πνήζε: δελαπεία άαξκνμ, θενλεζσηγηα, δεαηαλαξέμ ηκν τπθκν, έηεαξκμ ηκν πσθκν
 • 60. Crataegus monogyna Jacq. – Rosaceae Σξηθνπθθηά, Μνπξηδηά, Μνπκνπηδειηά, Κξάηαηγνο κνλόγπλνο Ακηεκδείλεηξ Γαζνμκζτθγ. Παεδεά ζάηπ ηπθ 12 εηυθ. Ακεπηζφμεηεξ εκένγεηεξ Ταξνζαλδία, ίηεαακμ. Πκθκζέθαηκμ. Γαζηλεθηελεζέμ δεαηαλαξέμ. Αιιειεπηδνάζεηξ Σνθέλαεεα αθηεπγζηεζήμ δλάζγμ θαλμάζπθ. Πεδαθή ζνθέλαεεα δλάζγμ ζε ζαλδεαζκτμ αηνζκζίδεμ.
 • 61. Σζαπνπξληά (Prunus spinosa L.) – Rosaceae Αθδκζνάθεμ Πλκζπλεθή αθαζκτθεζγ ηγμ ζσππζγμ ζαε ηγμ δηίογμ Πκθσηαεμκμ, αεα θηεαμκθέμ ηκν ζησμαηκμ ζαε ηκν θάλνααα. Καδαληεζσ Θελαπεία αεα ηεμ ζλάμπεμ, θκτζζπμα, δνζπεοία ζαε δεάλλκεα. Αηηελαεζή λεθίηεδα ζαε ήπεα εαμκλίηεδα Ομκεκπαδγηεζή: πλκΰηήμαηα ηκν κνλκπκεγηεζκτ, αδτθαμγ ζαλδεά, θενλεζσ ζαε πκθκζεθάηκνμ.
 • 62. Κξαληά (Cornus mas) – Cornaceae Καηά ηγμ δεάλλκεαμ ζαε ηπθ εθηελεζυθ παδήζεπθ. Ο θηκεσμ, κε ΰηαζηκί ζαε κε λίβεμ ξλγζεμκπκεκτθηαθ πμ αθηεπνλεηεζά. Τα ζλάθα ξλγζεμκπκεκτθηαε ζε ζαλδεαζέμ παδήζεεμ, ζκεησπκθκ, ζε πσθκνμ πελεσδκν, ζηκμαξεζέμ ζαε εθηελεζέμ δεαηαλαξέμ, πμ ξπθενηεζσ ζαε πμ ηκθπηεζσ. Ταθθίθεμ Φηαΰκθκεεδή