Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagsasalita

3,204 views

Published on

Paraan ng Pagsasalita

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pagsasalita

 1. 1. Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay ng malaki sa partisipant nito. Kung gayon, malaki ang impluwensiya ng mabisang pagsasalita sa epektibong proseso ng komunikasyon. Maraming iminumungkahi ang ibang manunulat na diumano’y mga katangiang dapat taglayin ng isang mabisang tagapagsalita. Sa pagtalakay na ito, nilimita lamang ang mga katangian ayon sa tatlong pinakabatayan ng iba pa. 11/8/2016 1:47 PM1 KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 2. 2. Upang maging isang epektibong tagapagsalita, kailangang may sapat kang kaalaman hinggil sa iba’t ibang bagay: Una: Kailangang alam mo ang paksa sa isang usapan. Hindi magiging kapani-paniwala kung mahahalata kang parang nangangapa sa iyong pagsasalita sapagkat hindi mo alam o kulang ang iyong kaalaman sa paksang tinatalakay. Tandaan:* Hindi mo laging malilinlang ang iyong tagapakinig. * Hindi madali ang magpanggap na may nalalaman sa isang paksa nang hindi ka naghahagilap ng mga salita sa sandaling nagsasalita ka na. 11/8/2016 1:47 PM2 KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 3. 3. Ikalawa: Kailangang may sapat kang kaalaman sa gramatika. Hindi magiging epektibo ang paggamit mo ng salita at ang pagpapahayag mo ng mga pangungusap kung ang pandiwa mo ay laging nasa maling aspeto, halimbawa, o kung hindi angkop ang mga panghalip na ginagamit mong panghalili sa mga pangngalan, o kung laging bitin ang iyong mga pangungusap o kung hindi mo maorganisa nang maayos ang iyong mga pahayag. Ikatlo: Kailangang may sapat ka ring kaalaman sa kultura ng pinanggalingan ng wikang ginagamit mo, sa iyong sariling kultura, at maging sa kultura ng iyong kausap. Ang wika ay nakasandig sa kultura, hindi ga? Kung gayon, gayon din ang komunikasyon. Kung kaya’t sa pagsasalita ay kailangang maisaalangalang lagi ang mga nakaiimpluwensiyang kultura upang maiwasan ang miskomunikasyon. 11/8/2016 1:47 PM3 KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 4. 4. 11/8/2016 1:47 PM4 Ang pagsasalita ay isa sa lima na makrong kasanayan. Kung gayon, katulad ng iba pang kasanayang pangkomunikasyon, ang pagsasalita ay isang kasanayang maaaring linangin. Mga Kasanayan sa Pagsasalita na Dapat Linangin: Una: Kailangang may sapat siyang kasanayan sa pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling panahon. May mga sitwasyon kasing nangangailangan ng presence of mind. Sa mga gayong sitwasyon, kailangan ng bilis ng pag-iisip upang agad na masabi ng isang tao ang kailangan niyang masabi. Ikalawa: Kailangang may sapat siyang kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita tulad ng tinig, tindig, galaw, kumpas at iba pang anyong di-berbal. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO Ikatlo: Kailangang may sapat siyang kasanayan sa pagpapahayag sa iba’t ibang genre tulad ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatuwiran.
 5. 5. 11/8/2016 1:47 PM5 KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO Isa ring mahalagang pangangailangan ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ng isang tagapagsalita. Ang isang taong walang tiwala sa sarili ay karaniwang nagiging kimi o hindi palakibo. Mapilitan man siyang magsalita paminsan-minsan, inilalantad naman ng kanyang mahinang tinig, garalgal na boses, mabagal na pananalita, pautal-utal na pagbigkas o di kaya’y ng kanyang panginginig, o paninigas, o pag-iwas ng tingin, o labis na pagpapawis ang kakulangan niya o kawalan ng tiwala sa sarili.
 6. 6. Masusukat ang bisa ng isang tagapagsalita sa lakas ng kanyang panghikayat sa kanyang tagapakinig o di kaya’y sa kakayahan niyang mapanatili ang interes ng kanyang tagapakinig sa kanyang sinasabi. Makikita ito sa reaksyon ng kanyang tagapakinig sa kanya. 11/8/2016 1:47 PM6 KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 7. 7. 11/8/2016 1:47 PM7 Ito ang pinakamahalagang puhunan ng isang nagsasalita. Sa maraming pagkakataon, kinakailangan ang tinig ay maging mapanghikayat at nakakaakit pakinggan. May mga sitwasyong nangangailangan ng malakas na tinig ngunit may pagkakataon na mahinang tinig lamang ang kailangan. Katulad ng lakas, kinakailangang iniaangkop din ang himig ng pagsasalita sa sitwasyon at damdamin at maging sa kaisipan o mensaheng ipinapahayag ng isang nagsasalita. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 8. 8. 11/8/2016 1:47 PM8 Napakahalagang maging wasto ang bigkas ng isang nagsasalita. Kailangang maging malinaw ang pagbigkas niya sa mga salita. Ang maling pagbigkas sa mga salita ay maaaring magbunga ng ibang pagpapakahulugan sa salitang iyon lalo pa’t ang wika natin ay napakaraming mga homonimo (mga salitang pareho ang baybay, ngunit magkaiba ng paraan ng pagbigkas at may magkaibang kahulugan). Kaugnay nito, kailangang maging maingat din siya sa pagbibigay diin (stress) sa mga salita at sa paghinto at paghinga sa loob ng mga pangungusap at talata sapagkat nakatutulong din ito upang maging malinaw ang mensahe ng kanyang pahayag. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 9. 9. 11/8/2016 1:47 PM9 Sa isang tagapagsalita, lalo na sa isang pagtitipon o sa mga timpalak-pambigkasan napakahalaga ng tindig. Kinakailangang may tikas, ‘ika nga eh, mula ulo hanggang paa. Hindi magiging kapani-paniwala ang isang mambibigkas kung siya’y parang nanghihina o kung siya’y mukhang sakitin. Sapagkat ang isang tagapagsalita ay kinakailangang maging kalugod-lugod hindi lamang sa pandinig ng mga tagapakinig. Kailangan din niyang maging kalugod-lugod sa kanilang paningin upang siya’y maging higit na mapanghikayat. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 10. 10. 11/8/2016 1:47 PM10 Ang kumpas ng kamay ay importante rin sa pagsasalita. Kung wala nito, ang nagsasalita ay magmumukhang tuod o robot. Ngunit ang kumpas ng kamay ay kailangang maging angkop sa diwa ng salita o mga salitang binabanggit. Tandaan: * Ang bawat kumpas ay may kalakip ding kahulugan. * Kailangang maging natural din ang kumpas. * Iwasan ang pagiging mekanikal ng mga ito. * Kailangang nasa tama at hindi labis, hindi kulang o alanganing kumpas ng kamay. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 11. 11. 11/8/2016 1:47 PM11 Sa pagsasalita, ang ibang bahagi ng katawan ay maaari ring gumalaw. Ang mga mata, balikat, paa at ulo -> ang pagkilos ng mga ito ay maaaring makatulong o makasira sa isang pagsasalita. Halimbawa: Ang labis na paggalaw ng mga mata o ang kawalan ng panuunan ng paningin sa kausap o sa madlang tagapakinig ay malamang na magsilbing distraksyon sa halip na pantulong sa isang tagapagsalita. Ang mabisang pagpapanatili ng pakikipag-ugnayan sa tagapakinig sa pamamagitan ng panuunan ng paningin ay maaaring makatulong sa nagsasalita. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 12. 12. 11/8/2016 1:47 PM12 Tinig Bigkas TindigKumpas Kilos KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 13. 13. “Ang pinakamabuting paraan ng paglaban sa takot, kung gayon, ay ang pagharap, hindi ang pagtalikod dito.” 11/8/2016 1:47 PM13 KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 14. 14. 11/8/2016 1:47 PM14  Xenophobia o Stage Fright - ito ay tawag sa takot sa pagsasalita sa harap ng madla. - ito ang takot na mapagtawanan bunga ng maling gramar, maling bigkas, masagwang tindig o postyur, kakatwang ideya o anyong pisikal. Ito ang takot na hindi tanggapin ng madla bunga ng kawalan o kakulangan ng tiwala sa sarili at di-pagkaalam kung ano ang sasabihin at kung paano iyon sasabihin. Ang Stage Fright ay may mga manipestasyon. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod: panginginig ng kamay, pangangatog ng tuhod, kawalan ng ganang kumain, pananakit ng tiyan, di- pagkatulog, pananakit ng ulo, pagkautal, pagkalimot ng sasabihin, paninigas sa pagkatayo, kawalan ng panuunan ng paningin, biglang pagbilis ng pulso at mataas na presyon ng dugo. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 15. 15. 11/8/2016 1:47 PM15  Iba’t Ibang Dahilan ng Stage Fright 1. Takot sa malaki at di-pamilyar na madlang tagapakinig. 2. Di-kaaya-ayang karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. 3. Kakulangan o kawalan ng karanasan sa pagsasalita sa harap ng madla. 4. Damdaming kakulangan o insekyuriti bunga ng anyong pisikal tulad ng katabaan, kapayatan, di-kaaya-ayang mukha o kulay o di- magandang postyur. 5. Kakulangan o kawalan ng kahandaan. 6. Kakulangan o kawalan ng pamilyaridad sa lugar o okasyon. KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 16. 16. 11/8/2016 1:47 PM16  Mga Mungkahi Kung Paano Mamiminimays Ang Stage Fright 1. Magkaroon ng positibong atityud. Isiping kaya mong magsalita sa harap ng madla. Isipin ding hindi ka nag-iisa, dahil lahat ng tagapagsalita ay kinakabahan sa mga unang segundo o minuto ng pagsasalita. 2. Magtiwala sa iyong sarili. Isiping mayroon kang mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. 3. Tanggapin mo ang iyong sarili, ang iyong mga tagumpay at kabiguan, ang iyong mga kalakasan at kahinaan, ang iyong mga kagandahan at kapintasan. Isiping maging ang mga taong may depekto ay maaaring magtagumpay. 4. Magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mahusay na tagapagsalita. 5. Harapin mo ang takot, huwag mong takasan. Hindi ka magkakaroon ng karanasan kung hindi mo susubukan. 6. Magpraktis ka nang magpraktis. Magsimula sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa pagharap sa malalaking madla. 7. Isiping ang madlang tagapakinig ay ay palakaibigan at hindi mapanghusga. 8.Magbihis ng naayon sa okasyon. 9. Mag-imbak ng maraming kaalaman. 10. Dumating ng maaga upang maging pamilyar sa lugar at sa tagapakinig. 11. Magdasal. Humingi ka ng lakas at dunong sa Panginoon Jesus.KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO
 17. 17. 11/8/2016 1:47 PM17 END!!! KOMUNIKASYONG EPEKTIBO SA WIKANG AKADEMIKO

×