Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tourism In Society - Case Groninger Museum

1,466 views

Published on

De opdracht was: Ontwikkel een strategisch adviesrapport om het voortbestaan van het
museum te behouden en geef adviezen aan de directie van het Groninger Museum op welke
wijze dit strategische plan geïmplementeerd moet worden.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tourism In Society - Case Groninger Museum

 1. 1.  *Bron:www.groningermuseum.nl
 2. 2. VoorwoordOnze groep heeft de opdracht gekregen om het Groninger Museum toe te lichten. Wehebben getracht om een zo volledig beeld te geven van het museum en om aan de criteria tevoldoen die van te voren werden gesteld.Bij de start van dit project hebben alle leden informatie van het Groninger Museumverzameld. Alle groepsleden zijn daadwerkelijk naar het Groninger Museum geweest.Al snel bleek dat het Groninger Museum meer te bieden heeft dan dat wij hadden verwacht.We hebben met veel plezier en veel inzet gewerkt aan dit project en daarbij onze kennisaanzienlijk vergroot.We hebben geprobeerd om de talenten, vaardigheden en de kennis van elk groepslidoptimaal te benutten om een zo goed mogelijk verslag neer te zetten. Daarbij hebben werekening gehouden met de honger naar kennis van elk groepslid met betrekking tot hetmuseum.Wij hebben als voorbereiding en naslagwerk een hoop gehad aan de collega’s. Wij willendaarom alle gastsprekers bedanken voor de inzet en de wil om hun kennis te delen met ons.Daarnaast willen wij onze docent van Tourism in Society de heer Arjo van Es extrabedanken voor de lessen en de daarbij behorende adviezen.Deventer, April 2007Alexander Lamprecht, 2409149, HT1VFMaurice Palsgraaf, 2405389, HT2VTDaan Hegeman, 2408015, HT1VEPatrick Kagerer, 2408431, HT1VE 2
 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3
 4. 4. SamenvattingDe opdracht was: Ontwikkel een strategisch adviesrapport om het voortbestaan van hetmuseum te behouden en geef adviezen aan de directie van het Groninger Museum op welkewijze dit strategische plan geïmplementeerd moet worden. Middels een eerlijke loting werdons het Groninger Museum toegewezen. Direct na de loting werd ons gevraagd eeninventarisatie te maken over het Groninger Museum. De daarbij horende kernvragen warenonder anderen.-Wat houdt het Groninger Museum in?-Wat biedt het Groninger Museum en voor wie?-Wat is de geschiedenis van het Groninger Museum en hoe ziet de toekomst eruit?-Waar staat het Groninger Museum om bekend en wat is haar unieke product?Na deze korte inventarisatie hadden we allemaal een beeld bij het Groninger Museum enkonden we ons verdiepen in de materie en verzamelen van informatie. Gedurende zevenweken hebben we elke week een hoorcollege en een werkcollege kunnen volgen waarin onsdaadwerkelijke plan in zeven stappen werd uitgelegd en toegelicht. Naast de zeven stappenvan het plan was er elke week een opdracht ter verrijking en aanvulling op het plan. Dezestaan allen vermeld in de bijlage. Naast de weekopdrachten en de uitleg over de zevenstappen van het plan kregen we het advies om de nodige literatuur tot ons te nemen.Doordat de uiteindelijke opdrachten waren verdeeld over zeven weken en er elke weekcontrole op werd gehouden konden wij ons aan de planning houden zodat wij niet in tijd noodzouden komen.Na het onderzoek is naar voren gekomen dat er nog voldoende mogelijkheden voor hetmuseum zijn. Ook zijn er een aantal bedreigingen waarmee rekening moet wordengehouden. In zijn totaliteit is het Groninger Museum een aangenaam dagje uit voor jong enoud. De verschillende tentoonstellingen helpen eraan mee dat mensen vaker terugkomen.Voor u ligt het verslag van het Groninger Museum met de daarbij horende weekopdracht.Wij hopen dat ons strategisch adviesrapport bijdraagt aan het voortbestaan en het behoudtvan het museum. Tevens zijn wij benieuwd in hoeverre onze adviezen passen in dezienswijze van de directie van het Groninger Museum. 4
 5. 5. 1. InleidingIn kader van het moduul Tourism in Society is er onderzoek gedaan naar de adviezen die wijaan een museum kunnen geven. Onze opdracht was: Ontwikkel een strategischadviesrapport om het voortbestaan van het museum te behouden en geef adviezen aan dedirectie van ons museum op welke wijze dit strategische plan geïmplementeerd moetworden.Het museum dat wij geloot hebben is het Groninger Museum. Het Groninger Museum is eenkunst museum. Hier worden gedurende periodes verschillende kunst objecten vertoond. Ditveranderd echter regelmatig qua thema.Het onderzoek zelf verliep allemaal volgens plan. Wij denken dan ook een goed advies tekunnen geven aan het Groninger Museum. In de volgende hoofdstukken zal ons adviesbeschreven en uitgewerkt worden. 5
 6. 6. 2. Algemene Informatie2.1 Ligging en BereikbaarheidHet Groninger Museum ligt in het centrum van Groningen. Het museum ligt in het water, deingang van het museum is alleen te bereiken via een brug. Het museum ligt op ongeveer eenafstand van 50 meter vanaf het Centraal Station, bij het Centraal Station is ook hetbusstation. Binnen 5 minuten ben je midden in het centrum. Met de trein en met de bus is hetdus vrij gemakkelijk om het Groninger Museum te bereiken.Met de auto is het iets lastiger. Neem de A7 of A28 richting Groningen en volg vanaf hetEuropaplein (dat staat aangegeven) de bordjes richting het centrum. Op de borden wordtook de P-route aangegeven. De P-route is een route rondom het centrum van Groningen. Deroute gaat langs een aantal grote parkeergarages en andere parkeermogelijkheden. Als deeerste parkeergarage vol is dan wordt dat aangegeven, de route stuurt je dan richting devolgende parkeermogelijkheid. Het Groninger Museum ligt wat de P-route betreft gunstig,want op ongeveer 300 meter afstand is er een parkeergarage. Deze garage is handig als jealleen het museum wil bezoeken, maar als je bijvoorbeeld ook nog naar het centrum vanGroningen wil dan is het verstandig om de auto aan de stadsrand te parkeren, dat is namelijkveel goedkoper. Bij de stadsrand rijden de Citybussen, deze brengen je naar het centrumtoe. Er zijn voldoende mogelijkheden om het Groninger Museum te bereiken.*Bron:www.menkemaborg.nl2.2 ToegankelijkheidHet museum is voor zowel valide als minder-valide personen toegankelijk. Ook voorrolstoelgebruikers is het museum toegankelijk. Het museum heeft een aantal rolstoelen diebezoekers kunnen gebruiken, maar met een eigen rolstoel kan je ook binnenkomen. Voor demensen die een rolstoel willen lenen is het aan te raden om dat telefonisch door te geven.Automobilisten met een gehandicaptenkaart kunnen parkeren op de 2 parkeerplaatsen aande Ubbo Emmiussingel. Deze ligt op ongeveer 50 meter vanaf het museum.Toegankelijkheid voor verschillende groepen:Buiten de vaste collecties en de verschillende tentoonstellingen heeft het Groninger Museumeen belangrijke plek gekregen in het Groninger onderwijs gekregen waardoor het voorstudenten ook steeds toegankelijker wordt om het museum te bezoeken. Door het gebruikvan een kinderatelier en het organiseren van kinderactiviteiten is het museum ook zeertoegankelijk voor kinderen.*Bron:beleidsnota Groninger museum 6
 7. 7. 2.3 CollectieHet museum heeft een zeer brede en divers samengestelde collectie. Er zijn veel vastecollecties, zoals de collectie van de Groninger kunstvereniging de Ploeg, de Mesdagcollectie,de Menkemaborg en nog een aantal andere collecties. De 3 zojuist genoemde collecties zijnvooral van belang vanwege de Groningse geschiedenis op kunstgebied.De Groninger kunstvereniging de Ploeg is opgericht in 1918 als reactie op het artistiekeklimaat van Groningen in die tijd. Een aantal jongere kunstenaars vonden de mogelijkhedenom zich te uiten te beperkt. Daarom gingen de kunstenaars samenwerken, bijvoorbeeldtentoonstellingen organiseren. Het was hun doel om andere kunstenaars en het publiek denieuwe mogelijkheden op gebied van kunst te tonen.Iedereen kon lid worden van de Ploeg. Op dit moment bestaat de Ploeg nog steeds, maarhet is niet zo interessant meer. In de jaren 20 van de 19e eeuw ligt de kunsthistorischebetekenis van de Ploeg. Vanuit de Ploeg kwamen 2 richtingen, de expressionistische en deimpressionistische richting. De kunstenaars richten zich d.m.v. deze richtingen op deregionale gebondenheid. Deze manier van kunst sprak de mensen erg aan, ze herkendenallemaal iets vanuit de omgeving Groningen. Het Groninger Museum heeft een aantalkunstwerken in het museum, het museum verkoopt ook kunstboeken van de Ploeg.De Mesdagcollectie bestaat uit een aantal kunstwerken die aan het Groninger Museum zijngeschonken door de weduwe van Taco Mesdag. Taco Mesdag is in Groningen geboren in1928, hij kwam vanuit een grote bankiersfamilie. Taco Mesdag was net als zijn broer H.WMesdag een groot liefhebber van kunst. Hij stopte na de dood van zijn vader met het werk inde bank, hij trouwde met een schilderes genaamd Geesje van Calcar. Samen met zijn broeren zijn vrouw ontwikkelden ze de Haagse schilderkunst. Na de dood van Taco Mesdag in1902 heeft zijn weduwe de collectie aan het Groninger Museum geschonken. Op datmoment was dat de grootste en belangrijkste collectie in het museum.Rond 1950 is de gehele collectie die 2 grote zalen bedroeg verdwenen. Maar alle werken zijnopgeslagen in het depot. Er hangen nog een aantal werken van de Mesdagcollectie, zeworden nog veel gebruikt voor allerlei tentoonstelling in het Groninger Museum.De Menkemaborg behoort tot het Groninger Museum, maar het volledig ingerichte huis mettuinen,grachten en singles is te vinden in Uithuizen. Het geheel laat zien hoe het leven in de18e eeuw op een Groninger borg was. De laatste bewoner van de familie Alberda heeft hethuis geschonken aan het Groninger museum.In het Groninger Museum zijn veel wisselende tentoonstellingen van bekende en onbekendekunstenaars. Op de site is er te zien wat er allemaal voor tentoonstelling komen en welke eral zijn geweest. Het gebouw waarin het Groninger Museum is gevestigd is een artistiekhoogtepunt. Het gebouw is zelf ook een kunstobject.Dat principe wordt steeds meer toegepast. De kunstenaar Mendini heeft samen met 3gastarchitecten een heel plan samengesteld. Na jarenlange schetsen, voorstellen endebatteren is in 1994 het ontwerp uitgevoerd. In het museum zelf zijn ook rondleidingen eneducatieve activiteiten te doen.De collectie is onderverdeeld in 4 hoofdonderdelen:Archeologie en Geschiedenis van Groningen, Kunstnijverheid, met als belangrijkedeelcollectie Chinees en Japans porselein, Oude Beeldende Kunst (van ca. 1500 tot 1950)en Hedendaagse Beeldende Kunst (vanaf 1950 tot nu).*Bron:beleidsplan Groninger Museum 7
 8. 8. 2.4 GrootteHet museum is te verdelen in 3 losse objecten die in het water liggen. D.m.v. gangen zijn delosse objecten waarin de kunst wordt tentoongesteld met elkaar verbonden. Een brugwaarover voetgangers en fietsers vanuit het centrum naar het Centraal Station kunnen enandersom doorsnijdt het complex. Deze brug geeft ook toegang tot de ingang van hetmuseum. Het museum kan als toegangspoort tot het centrum worden gezien.De blikvanger van het museum is de ruim 30 meter hoge goudkleurige toren, deze toren isde toegang tot het depot, volgens ontwerper Mendini is het depot de schatkamer van hetmuseum, vanwege alle kostbare kunstwerken die er worden bewaard.Het museum is redelijk groot, er zijn 4 hoofdonderdelen binnen het museum te vindennamelijk: Archeologie en Geschiedenis van Groningen, Kunstnijverheid, met als belangrijkedeelcollectie Chinees en Japans porselein, Oude Beeldende Kunst (van ca. 1500 tot 1950)en Hedendaagse Beeldende Kunst (vanaf 1950 tot nu). Deze vier totaal verschillendecollecties vormen de identiteit van het museum en die zouden in het gebouw zichtbaarmoeten zijn en een eigen plek moeten hebben. Deze onderdelen zijn verdeeld over de 3verschillende bouwwerken.*Bron: beleidsplan Groninger Museum2.5 HistorieDe directe mogelijkheid om een nieuw Groninger Museum te bouwen wordt gegeven op 28september 1987. Op dat moment schenkt de Nederlandse Gasunie 25 miljoen gulden voorhet bouwproject. Het oude gebouw aan de Praediniussingel werd veel te klein. Het oudeGroninger Museum was precies 100 jaar gehuisvest aan de Praediniussingel. De schenkingvan de Gasunie van 25 miljoen gulden kwam doordat de Gasunie in 1988 hun 25 jarigjubileum vierde. Het project “ Het nieuwe Groninger Museum” duurde ruim zeven jaar enwerd op 29 oktober 1994 geopend.De keuze voor de hoofdarchitect valt vrijwel direct op de Italiaanse vormgever/architectAlessandro Mendini, van wie het Groninger Museum al verscheidene werken in collectieheeft. Alessandro Mendini is geboren in 1931 en is een veelzijdig man. Mendini is niet alleenkunstenaar en architect maar ook dichter, theoreticus en designer. Het is de Leonardo daVinci van de 20e eeuw. Zijn visie en werkwijze sluiten perfect aan op de ideeën van detoenmalige directeur van het museum, Frans Haks, omtrent de nieuwbouw. Bij debesprekingen over een nieuw Groninger Museum stonden een aantal aspecten van te vorenal vast, het moest en zou een museum worden waar men over kon discussiëren, het moesteen bijzonder gebouw zijn, het visite kaartje van het museum. Uitnodigend en toegankelijk.Dat Mendini met duizend dingen rekening moest houden staat vast maar toch had Mendinieen totaal eigen kijk over de bouw van het Groninger Museum. Volgens Mendini willen demensen geen massaproducten meer. De mens is een individu en heeft behoefte aanpersoonlijkheid in plaats van de anonimiteit van de functionele omgeving. Ieder mens isanders zegt Mendini, dus waarom een voorwerp dan niet.Voor bepaalde delen van het Groninger Museum werden gastarchitecten aangetrokken. DeItaliaanse vormgever Michele Lucchi, Philippe Starck uit Parijs en later Coop Himmelbau metkantoren in Wenen en Los Angeles. Ook werd er samengewerkt met Nederlandsearchitecten zoals Albert Geertjes en Geert Koster.Het nieuwe Groninger Museum is als geheel niet zomaar een omhulsel voor kunst, het is zelfeigenlijk ook een kunstwerk, een principe dat in de hedendaagse (museum)architectuursteeds vaker voorkomt. Het museum is eigenlijk het meest kostbare onderdeel van dekunstcollectie van het Groninger Museum. Een kunstwerk midden in de stad, doorkruist dooropenbaar terrein, waar passanten al direct geconfronteerd worden met allerlei kunstwerken.*Bron:www.groningermuseum.nl 8
 9. 9. 2.6 UitstralingHet nieuwe Groninger Museum wat is geopend in 1994, is in het geheel een kunstwerk. Als uvanaf het centraal station Groningen naar het museum loopt is het echt een opvallend kunstgebouw. Doordat het midden in de stad ligt krijgt het ook een bijzondere rol.Aan het museum zelf is nog een restaurant en een museumwinkel gekoppeld. Daarmee kuntu ook een beetje rusten in het café of iets unieks in de winkel als herinnering kopen.Binnen het museum beleeft u kunst. De trap naar beneden bestaat uit mozaïek. In alleruimtes is er een special lichteffect op de verschillende schilderijen. Ieder schilderij hangtprecies op zijn plek. Op de bovenste verdieping heb je een grote ruimte, die is ook in zijngeheel kunst. Hier zijn af en toe ook tentoonstellingen.Het Groninger Museum is meer dan een kunstmuseum. De belangrijkste historische collectievan de stad en de provincie zijn ook tentoongesteld. Omdat de positie voor musea die zichalleen op het gebied historisch presenteren erg moeilijk wordt, zijn in het Groninger Museumvele wisselende tentoonstellingen te bewonderen. Daarmee blijft het Groninger Museumuniek en gaat het mee met de trends.Om voor het grote publiek steeds aantrekkelijk te blijven zal er op bijzondere wijzegepresenteerd moeten worden. Het Groninger Museum wil uniek blijven en de positie vaneen voorloper en vernieuwer niet verliezen. Het museum presenteert zich erg veelkleurig enextrovert voor het publiek.*Bron:www.groningermuseum.nlGroninger Museum magazine 032.7 Informatieverschaffing en Public RelationsAls u binnenloopt is er links de kassa en rechts de informatiebalie en de museumwinkel. Aande informatiebalie krijgt u alle informatie die u nodig heeft voor een museumbezoek. HetGroninger Museum heeft een samenwerkingsverband met de plaatselijke VVV die eenondersteunde rol biedt aan de informatiebalie De informatie wordt verschaft op verschillendemanieren:• Teksten op plasmaschermen in de hal• Zaalteksten• Audiotours• Informatiecentra bij de tentoonstellingen• Bewegwijzering• Museummagazine*Bron:www.groningermuseum.nl 9
 10. 10. Het Groninger Museum heeft een professionele website. Hier is alles te vinden wat u aaninformatie nodig hebt. Op de website zelf is er de keuzen tussen drie talen:Nederlands, Engels en Duits.Informatie op de website wordt gegeven over volgende items: Openingstijden,toegangsprijzen, toegankelijkheid, huisregels, plattegrond, vrienden van het GroningerMuseum, informatiecentrum, museumcafé, museumwinkel, museummagazine en links.Onder het punt informatiecentrum is er bijvoorbeeld een 100 jaar oud archief waaruit u alleinformatie kunt halen, waarin u geïnteresseerd bent. Er is ook een fotoarchief waar u alleschilderijen nog een keer kunt bewonderen. Voor informatie kunt u altijd de informatiebaliebellen of mailen.Het informatiecentrum heeft in zijn geheel drie functies:1. Bezoekers uitgebreid informeren2. Ondersteunende rol3. Goede documentatie om alle informatie goed in elkaar te zettenWaarvoor het Groninger Museum staat wordt weergegeven in een Mission Statement.Collecties en presentaties op het gebied van kunst en oudheden vormen de basis vanhet Groninger Museum. Het Groninger Museum is extrovert en veelkleurig en richtzich op een breed publiek. Met de presentaties, van nationale en internationalebetekenis wil het Groninger Museum het publiek verwonderen en aanzetten totmeningsvormingPublic Relations en een goede marketing afdeling zijn heel belangrijk voor het GroningerMuseum om zijn extroverte en veelkleurige manier naar buiten te dragen. Het GroningerMuseum is een merk. Het onderscheidende vermogen van het Groninger Museum tenopzicht van andere musea komt voort uit zijn Mission Statement en is herkenbaar in dekeuzes van presentaties, collecties en andere publieksactiviteiten.Er worden velen onderzoek methoden opgesteld op bv. projecten, motieven voor eenmuseumbezoek, ambitie of doelgroep gericht.Het museum biedt door het hele jaar verschillende activiteiten aan. Deze zijn onder teverdelen op commerciële en niet-commerciële activiteiten:1. Commerciële activiteiten:Deze activiteiten of evenementen hebben een vooral financiële doelstelling. Op de website iseen aanbod om te trouwen in het Groninger Museum. Dit is een unieke belevenis en trektvele mensen naar het museum. Na toezegging van de gemeente is in maart 2007 het eerstehuwelijk voltrokken in het Groninger Museum.2. Niet-commerciële activiteiten:Hebben een inhoudelijke doelstelling naast de basis elementen van het museum: collectiesen presentaties. Daarmee wordt het volgende bereikt:• Extra bezoekers aantrekken• Versterken de samenwerking met andere organisaties• Verbeteren de economische spin-off• Positieve uitwerking op het imagoAndere evenementen door het Groninger Museum (mede)georganiseerd als bv. hetlandelijke Museumweekend, de dag van de architectuur en het stedelijke festivalNoorderzon. Deze zorgen ervoor dat er een breed nationaal en internationaal publiek naarhet Groninger Museum wordt getrokken.*Bron:beleidsplan Groninger Museum 10
 11. 11. 2.8 Organisatiestructuur&OrganigramHet Groninger Museum werkt met een “platte” organisatiestructuur en een projectmatigeaanpak met de volgende kenmerken:• snelle wegen/ korte lijnen• doelmatig gericht werken• geen vergadercultuurwww.groningerrmuseum.nlDoor de projectgerichte aanpak van het Groninger Museum heeft iedereen een groteverantwoordelijkheid. Om steeds op een hoog niveau te presenteren zijn er in beperkte matecursussen en interne bijeenkomsten. Hierdoor wordt een betere communicatie en sfeeropgebouwd. 11
 12. 12. 3. Marktsituatie3.1 MarktgrootteWe hebben met behulp van een aantal gegevens een tabel gemaakt van de top 10 vanMusea qua bezoekersaantallen. In de tabel zijn de bezoekersaantallen van 2001 tot 2004 tezien. We hebben in het beleidsplan van het Groninger Museum van 2004-2008 gevondendat er in 2005 185000 mensen het Groninger Museum hebben bezocht.We hebben geen bezoekersaantallen kunnen vinden van buitenlandse gasten, maar er zijnwel gasten die uit het buitenland komen. In het beleidsplan van 2004-2008 staat dat erDuitse en Belgische gasten het Museum bezoeken. Maar het zijn er niet zoveel want zewillen meer mensen uit deze en andere landen bereiken. Dat willen ze doen d.m.v. hetorganiseren van grote A-evenementen die op buitenlandse kunst is gericht.*Bron:www.hetimagovangroninger.nl*Bron:Trendrapport toerisme/recreatie en vrije tijd 2004-2005/tabel62/NBTCWe onderscheiden de indeling van uitgaan in de vrije tijd in drie categorieën. Horeca, Cultuuren overig uitgaan. Uitgaan in het algemeen beslaat 6% van de totale vrije tijd.Dat is 2,5 uur per week.Horeca: 66% 1,7 uur per weekCultuur: 18% 0,5 uur per week 0,1 uur per week aan museaOverig Uitgaan: 16% 0,4 uur per weekDeze gegevens gelden voor het jaar 2000.*Bron:http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037700683/Trends_in_de_tijd.pdf3.2 Nationaal en/of internationaal invloedenHet museum heeft in zijn laatste beleidsplan vermeld dat het van belang is om internationaleen nationale gasten te trekken. Dat doen ze d.m.v. de presentaties van nationale eninternationale betekenis. De Mission Statement van het Groninger Museum is hier bij vanbelang.Collecties en presentaties op het gebied van kunst en oudheden vormen de basis vanhet Groninger Museum. Het Groninger Museum is extrovert en veelkleurig en richtzich op een breed publiek. Met de presentaties van nationale en internationalebetekenis, wil het Groninger Museum het publiek verwonderen en aanzetten totmeningsvorming.Het Groninger Museum richt zich hoofdzakelijk op de Nederlandse gasten, de meestebezoekers komen uit Friesland, Groningen en Drenthe, de mensen uit deze provincieskiezen snel voor het Groninger Museum als ze een dagtrip maken. Dat komt omdat hetmuseum naamsbekendheid heeft in dat gebied. Het museum trekt de mensen aan door hetunieke gebouw dat ook als kunst mag worden gezien.Het beleid van het Groninger Museum is er op gericht om ook Groningen als provinciebekend te maken als recreatiegebied. Groningen wil meer toeristen naar Groningen halen,en daarom organiseert het Groninger Museum jaarlijks 3 grote tentoonstellingen. Dezetentoonstellingen moeten behoren tot de A-tentoonstellingen Een van deze tentoonstellingen 12
 13. 13. moet van internationale betekenis zijn. Door de 3 grote evenementen probeert het museummeer gasten uit Nederland, Duitsland en België te krijgen. Het museum is dus ookinternationaal gericht, er komen Duitse bezoekers naar het museum vanuit de Duitseplaatsen die dichtbij de grens liggen. In de beleidsnota van de Provincie Groningen genaamdToeristisch Groningen een karaktervol perspectief is deze bron te vinden, hierin wordtduidelijk uit welke gebieden/landen de Cultuurtoerist komt die Groningen bezoekt in devakantie/voor een vakantie.*Bron: beleidsnota toeristisch GroningenAlgemeen beeld van huidige cultuurtoeristHerkomst: West- en Zuid-Nederland, België, DuitslandInkomen: HoogLevensfase: Tweepersoonshuishouden, seniorenOpleiding: Hoog, met hoge maatschappelijke betrokkenheidVakanties: Veel korte binnenlandse vakanties, cultuurvakanties natuur- en gezondheidsvakantiesWensen: Kleinschaligheid, rust, ruimte, historische omgeving, persoonlijke aandacht, authenticiteit, exclusiviteit, comfort, hoge kwaliteit, gezelligheid, verschillende activiteiten, sfeerInteresses: Proeven van sfeer, dorpsleven, contact met bevolking, cultuurhistorie, kunst en cultuur, streekeigen producten, goede restaurants, musea, degelijkheid, rustige omgeving, aantrekkelijk landschap, kunst, cultuur, cultuurhistorieDagtoeristenLand van herkomst respondentenNederland 94%Duitsland 5%België 0%Elders 1%*Bron: beleidsnota toeristisch GroningenVerblijfstoeristenLand van herkomst respondentenNederland 91%Duitsland 6%België 2%Elders 1%Bron: beleidsnota toeristisch Groningen 13
 14. 14. 3.3 KapitaalverschaffersHet Groninger Museum heeft een aantal kapitaalverschaffers. De BankGiro Loterij schenkthet museum gedurende 5 jaar 300.000 euro. Het is de bedoeling dat het Groninger Museumhun collectie versterkt. De bankgiro loterij wil dat er een breed publiek naar de cultureleinstellingen komt. Ze schenken in totaal 51,2 miljoen euro aan 39 culturele instellingen. Demotivatie voor het schenken aan het Groninger Museum het feit dat het museum ervoorzorgt dat veel mensen naar Groningen afreizen om het museum te bezoeken. Het speeltmee dat het museum gebouw erg spectaculair is. De BankGiro loterij noemt het museum,het museum van het Noorden. Ze vinden dat het museum in staat moet zijn om grotereaankopen te doen, op dit moment is dat niet mogelijk.De BankGiro loterij bestaat sinds 1961, het is de eerste goederenloterij van Nederland.Elke maand kan je meespelen voor 6,75 euro en er zijn 13 trekkingen per jaar. 50% van hetgeld gaat naar de culturele instellingen. De BankGiro loterij kan je dus zien als eenbelangrijke kapitaalverschaffer voor de Nederlandse culturele instellingen. Hier volgen eenaantal namen die de Bank Giro loterij in 2006 steunde:ANP Historisch Fotoarchief, Cobra Museum, Het Concertgebouw, De Hollandsche Molen,Nederlands Openluchtmuseum, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rijksmuseum Amsterdam,Stichting DOEN, Stichting Museumkaart, Vereniging Hendrick de Keyser, de Young PianistFoundation, Amsterdams Historisch Museum, Anne Frank Stichting, Groninger Museum enMuseum Boijmans van Beuningen .Een andere kapitaalverschaffer is de Stichting Fonds Kunst en Economie.De Stichting Fonds Kunst en Economie is in 2003 opgericht met als doelstelling het leverenvan financiële bijdrages aan tentoonstellingen in het Groninger Museum. De financiëlebijdrages worden alleen gedaan als de tentoonstellingen van bovenregionale betekenis zijn.De mensen die het museum bezoeken moeten dus uit andere delen van Nederland komen.Er moeten tenminste 75000 bezoekers komen, deze moeten ervoor zorgen dat denoordelijke economie wordt versterkt. Zo heeft de stichting in 2003 de tentoonstelling FataleVrouwen ondersteund en in 2004 de tentoonstelling Het Russische Landschap. Het fonds iseen initiatief van het Groninger Museum en VNO-NCW Noord en is gestart met bijdragenvan het samenwerkingsverband Noord-Nederland, de provincie Groningen en de gemeenteGroningen.Het Groninger Museum draagt bij aan het fonds door middel van het zogenaamde ‘revolvingfund karakter’. Dit betekent dat extra inkomsten die worden gegenereerd uittentoonstellingen waarin het fonds participeert, worden teruggestort in het fonds.Het fonds moet groeien en daarom wordt er gezocht naar bedrijven die voor een periode van5 jaar 25000 euro willen steken in het fonds. Er zijn nu 13 deelnemers, en er zijn nog steedsgesprekken met andere mogelijke deelnemers. Er zijn wel voordelen aan de deelnameverbonden. Zo krijgen ze de beschikking over goldcards waarmee tijdens openingsuren altijdtoegang tot het museum is gegarandeerd zonder dat men in de rij hoeft te staan. 14
 15. 15. Er zijn bijvoorbeeld gratis rondleidingen voor door de deelnemers zelf samen te stellengroepen, standaarduitnodigingen voor de openingen en er is een mogelijkheid om gratis vooreen bepaalde dag of voor een bepaald deel van de dag gebruik te maken van een ruimte inhet museum. Hier volgen de deelnemers aan het fonds tot nu toe:Er is ook een groep genaamd Vrienden Van het Groninger Museum(VVGM). De Verenigingvan Vrienden van het Groninger Museum ondersteunt het museum financieel. Door hetgeven van deze steun zijn er voor de leden extra voordelen, zoals het bijwonen van lezingen,excursies en de toegang is gratis voor deze leden*Bron:www.groningermuseum.nl3.4 ToegangsprijzenDit zijn de toegangsprijzen tot het museum 2007:Volwassenen € 10,00Kinderen t/m 5 jaar gratisKinderen 6 t/m 11 jaar € 4,00Kinderen 12 t/m 16 jaar € 6,00CJP/Studenten/65+ € 9,00Groepen (vanaf 10 personen) € 9,00Schoolgroepen, p.p. € 2,00Museumkaart € 2,00Vrienden van het Groninger Museum € 2,00Stadjerspas (coupon pasboek) € 2,00*Bron:www.groningermuseum.nlGemiddelde entreeprijs is gesteld op € 4,41 15
 16. 16. 4. Concurrentie4.1 ConcurrentenKijkend naar het Groninger museum is het af te vragen wat er onder concurrentie wordtverstaan. Het Groninger museum is uniek in zijn soort. Het steeds wisselende collecties enexposities en heeft een gebouw wat met niets is te vergelijken.Concurrenten op meso niveau, dus concurrenten in de buurt van het Groninger museum endie enigszins nog beïnvloedbaar zijn door het Groninger museum.Er zijn diverse musea in Groningen, we zullen de meest bekende hieronder aangeven:• Noordelijke Scheepvaartmuseum/ Neimeyer Tabaksmuseum, Brugstraat 24, Groningenwww.noordelijkscheepvaartmuseum.nl• Het Nederlands Stripmuseum, Westhaven 70 / 71, Groningenwww.stripmuseumgroningen.nl• Nationaal Rijtuigmuseum, Nienoord 1, Leekwww.rijtuigmuseum.nl• Grafisch museum Groningen, Rabenhaupstraat 65, 9725 CC, Groningenwww.grafischmuseum.nl• Natuurmuseum (Voormalig pand van het Groninger museum), Preadiniussingel 59, 9711AG, Groningenwww.natuurmuseumgroningen.nlOp het internationale gebied zijn musea in Duitsland en België belangrijke concurrenten. InAntwerpen is er bv. de oorsprong voor vele Nederlandse kunstenaars. Rubens, van Dyck,Plantin zijn hier vandaan gekomen. Een echter trekker is het huis van Plantin, het Plantin-Mortus-Museum. In Brussel krijgt het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten veelaandacht.Volgende drie steden in Duitsland beschikken over een kwalitatief goed en divers aanbodvan kunst. In Münster ligt het Picasso Museum. In Berlijn bevindt het museaeiland welke ergbekend is. In het geheel zijn hier vijf musea verzameld: Alte Museum, Neue Museum,Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, Bodemuseum. In 2005 bezochten 959.955 mensenhet “Pergamonmuseum”, 423.246 de “Alte Nationalgalerie” en 386.498 het “Alte Museum”. InMünchen zijn er ook een aantal echt bekende musea, waaronder ook het Duitse Musea is.Dit musea behoort toe de top musea in Europe.*Bron:www.deutschesmuseum.de www.museumsinsel-berlin.de www.graphikmuseum-picasso-muenster.de www.fine-arts-museum.be www.museum.antwerpen.be/plantin_moretus 16
 17. 17. 4.2 Concurrentie verhoudingen*Bron:Trendrapport toerisme/recreatie en vrije tijd 2004-2005/tabel62/NBTCVan de mail die wij hebben gekregen van het Groninger Museum is aangegeven dat er geenconcrete cijfers bekend zijn over de concurrentie vanuit het buitenland. De mail is als bijlagein dit verslag toegevoegd.4.3 ProductaanbodIn het Groninger museum zelf is er een horeca gelegenheid. Dit café dat in de avondfungeert als restaurant heeft een Italiaanse kaart met dagelijks wisselende gerechten.Naast een bezoek aan het culturele gedeelte van het museum is er ruimte en plaats vooreen bezoek aan het restaurant welke het Groninger Museum herbergt. Het is een horecaestablishment die onder andere geschikt is om er een kop koffie te drinken om even bij tekomen, om er van een heerlijke lunch te genieten, of om aan s’avonds te dineren. De kaart inhet restaurant biedt aldoor een connectie met de tentoonstelling die op dat moment wordtgetoond. Het restaurant voelt zich gesterkt door de streek gerechten die geserveerd wordenzoals de “Hooghoudt ut Groning”, de taarten van Rozenveld en het brood van Schuurman”Het café is geopend van dinsdag t/m zondag 9.30 - 18.00 uur en als Italiaans restaurant van18.00 - 23.00 uur op dinsdag t/m zaterdag.Museumwinkel:De winkel bevindt zich in de hal van hetGroninger museum. Dit museum iszonder toegangsbewijs toegankelijkomdat het een onderdeel is van deopenbare ruimte van het museum. Hetassortiment is vooral geënt op design endan met name design van AlessandroMendini, Philippe Starck en Alessi. Naasthet design zijn er in de winkel ookkunstboeken te koop. Vaak is het aanbodaangepast aan de lopendetentoonstelling. Bron:www.groningermuseum.nl 17
 18. 18. Mocht u onverhoopt de winkel vergeten zijn te bezoeken en wilt u graag in het bezit komenvan zo’n exclusief kunstboek dan kan deze boeken ook bestellen via het internet. Uiteraardverkoopt de museumwinkel ook ansichtkaarten die dan wel direct of indirect verbonden zijnmet het Groninger Museum. De gedachten van de beleidsbepalers gaat dat er in detoekomst uitgaven worden geproduceerd die exclusief verbonden zijn met het GroningerMuseum.B en W stellen de gemeenteraad voor om het aantal trouwlocaties in de gemeenteGroningen verder uit te breiden. Het college wil dat bruidsparen binnenkort ook terechtkunnen in het Groninger Museum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de Euroborg vooreen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Met deze bijzondere trouwlocaties creëert degemeente nog meer ruimte voor de persoonlijke wensen van aanstaande bruidsparen.De tegenstanders roepen dat het zo slecht nog niet gaat met de Groninger Binnenstad.Inderdaad zou je kunnen zeggen dat, na een gestage groei, het bezoekersaantal van deBinnenstad zich stabiliseert. Maar de groei in het verleden is er niet zo maar gekomen. HetGroninger Museum, de Westerhaven en het Waagstraatproject zijn er in belangrijke matedragers van. Uitblijven van nieuwe investeringen heeft het risico dat de daling wordt ingezet.Ook omdat de concurrentie niet stil zit. Daarom is een nieuwe parkeergarage Damsterdiepnodig en moet er iets aan de Grote Markt gebeuren. Maar veel belangrijker dan cijfers is devisie die je hebt op de Binnenstad. Is het acceptabel wanneer belangrijke plekken daarinverpauperen? Hebben we voldoende durf om kansen te benutten voor vernieuwing? Hebbenwe een visie op een Binnenstad die veel aantrekkelijker is voor iedereen? Zonder visie endurf gebeurt er niks.*Bron:www.groningermuseum.nl 18
 19. 19. 5. Bezoekers5.1 Bezoekersaantallen op jaarbasisHet Groninger Museum telt 185.000 bezoekers in 2005. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deA-tentoonstellingen samen minstens 175.000 bezoekers trekken en dat de overigeactiviteiten nogmaals minstens 10.000 bezoekers genereren. Dit succes is voornamelijk tedanken aan de programmering van de tentoonstellingen met nationale en internationaleonderwerpen met daarbij de educatieve en activiteiten programma’s.De best bezochte tentoonstellingen waren: In dienst van Diaghilev met 90.000 bezoekers enHussein Chalayan met 64.000 bezoekers. De tentoonstelling van Kirchner tot Kandinsky wasin dezelfde periode te bezichtigen als de expositie van Chalayan. De fotografietentoonstellingOog in Oog. De fotocollectie van het Groninger Museum werd door 31.200 bezoekersbezocht. De media besteedde veel aandacht aan de tentoonstellingen In Dienst vanDiaghilev en Hussein Chalayan. Het Groninger Museum verwacht het aantal bezoekers tevergroten onder meer door de tentoonstelling van wijlen Herman Brood.*Bron:beleidsplan Groninger Museum5.2 Doelgroep(en)• Alle leeftijden/ gezinnen/ouderen/kinderenDit omdat er voor alle leeftijden wel wat te zien is. Zo zijn er voor de volwassenen deverschillende kunstwerken. Dit is verdeeld in de nieuwe kunst en de oude kunst. Hetmuseum organiseert doorlopend een aantal activiteiten voor individuele bezoekers engroepen.Van groot belang is het schoolvak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Sinds enkele jaren ishet een verplicht vak op de havo en het vwo en vanaf september 2003 zal het ook eenonderdeel zijn van het lesprogramma op het vmbo. Het Groninger Museum trekt door zijnmanier van presenteren en door de keuze van tentoonstellingen een bovenmatig aantaljongeren (13.000 in 2004 school gerelateerd) dat in het kader van het CKV het museumbezoekt. Landelijk kan het Groninger Museum meer CKV-jongeren trekken. Ten behoevevan het CKV worden door het museum digitale nieuwsbrieven samengesteld, speciale cd-roms gemaakt en informatiebijeenkomsten georganiseerd.Er worden tevens initiatieven genomen om kunsteducatie op te laten nemen in het reguliereaanbod van de basisscholen.Het museum biedt de scholen ook diensten aan via de digitale weg. In de komendebeleidsperiode zal worden verder gewerkt aan het ‘virtueel museum’. Door middel van hetinternet worden speciale educatieve projecten aangeboden waarin gevraagd wordt omactieve participatie van leerlingen.Voor de allerjongsten museumbezoekers beschikt het museum over een apart kinderatelieren over de zogenaamde Vestini.In het kinderatelier worden cursussen en workshops voor kinderen tot 12 jaar georganiseerd.Zij worden begeleid door deskundige museumdocenten.De Vestini is een apart door het museum ontworpen leren vest waarmee kinderen alles overde tentoonstellingen en het gebouw kunnen ontdekken. De Vestini is in gebruik sinds 1998.De afdeling educatie zal het project eind 2005 afsluiten. In 2004 zal een nieuwe enverrassende kinderactiviteit worden gepresenteerd ter vervanging van Vestini.*Bron:beleidsplan Groninger Museum 19
 20. 20. 5.3 Belangrijkste bezoekersDe belangrijkste bezoekers zijn hiervoor al in het bezoekersaantal geformuleerd. Dit zijnmensen die geïnteresseerd zijn de programmering van de tentoonstellingen met nationale eninternationale onderwerpen met daarbij de educatieve en activiteiten programma’s.*Bron:www.groningermuseum.nl5.4 KlantentrouwAfgezien van de cd-roms en brochures en andere bronnen die beschikbaar zijn voor deCKV-jongeren, waardoor de scholen ook veel sneller dan normaal naar het museum gaan, isnatuurlijk nog een punt te noemen die de klantvriendelijkheid versterken: Namelijk eenlidmaatschap op het museum.Voordelen van het lidmaatschap:• Gratis toegang tot lezingen die de Vrienden organiseren• Gratis bezoek aan het museum (in sommige gevallen, b.v. bij speciale tentoonstellingenkan een toeslag gevraagd worden)• Gratis toegang tot voorbezichtigingen van exposities• Gratis toezending van de Groninger Museummagazine, met daarin opgenomenmededelingen van de Vrienden• Gratis toegang tot de Kunsthalle in Emden.• Korting van 10% op artikelen uitgegeven door het Groninger Museum (alleen in demuseumwinkel)• Excursies tegen kostprijs*Bron:www.groningermuseum.nl 20
 21. 21. 6. Rol van de overheid6.1 SubsidiesIn het najaar van 1999 dreigde voor het Groninger Museum een faillissement. Dankzij extrasteun van de gemeente Groningen en de provincie Groningen kon in 2000 onder gewijzigdefinanciële omstandigheden een doorstart worden gemaakt. De subsidie werd structureelverhoogd. De omzet van € 6.365,600 is als volgt onder te verdelen:Gemeente: 48%Provincie: 15%Diverse fondsen: 17%Groninger Museum: 20%Subsidies 2006 2007Exploitatiesubsidies € 3.718,854 € 3.811,826Budget subsidie huur € 441,982 € 441,982Doelsubsidies collecties € 56,950 € 56,950Doelsubsidies incidenteel € 66,042 € 66,042Totaal € 4.283,828 € 4.376,800*Bron: beleidsplan Groninger Museum6.2 Voorwaarden voor subsidiesIn principe geldt de regel dat de directie de verplichting heeft alle boekjaren budgetneutraalof met een positief resultaat dient af te ronden voor de gemeente en de provincie. Het is eenbasisvoorwaarde waar de directie en de raad van toezicht onverkort aan vasthouden.Het Groninger Museum doet een beroep op de middelen van de Mondriaan Stichting in hetkader van de A-regeling. Het is een regeling waarbij om de twee jaar een subsidie verzoekingediend kan worden ter versterking van de collectie. Voorwaarden is dat het museumvoldoende middelen in zijn begroting heeft opgenomen ter versterking van de collectie.Voor bijzondere incidentele aankopen hedendaagse kunst kan het museum een beroepdoen op de C-regeling van de Monderiaan Stichting. Toekenning is afhankelijk van debeoordeling van de aanvraag van een externe commissie.*Bron: beleidsplan Groninger Museum6.3 Ontwikkeling van subsidiesGesubsidieerde medewerkers:Het Groninger Museum maakt al ruim 10 jaar gebruik van gesubsidieerde banen. In totaalgaat het om circa 30 medewerkers van wie twaalf met een ID-baan en 18 met een WIW-baan. De ID subsidies worden afgeschaft wat grote gevolgen heeft voor het GroningerMuseum. Zou het Groninger Museum deze 12 medewerkers met een ID-baan omzetten ineen reguliere aanstelling dan zou dat een verhoging van de loonsom betekenen van maarliefst € 350.000 per jaar. Het college van B&W van Groningen komt met een voorstel datdoor het Groninger Museum van harte wordt ondersteund.Vorm van subsidieBij de sanering van de schulden in 2000 besloot de gemeente aan het museum een bedragvan € 816.000 te lenen op basis van een rentepercentage van 5,9%. De rente betekent eenverzwaring van de vaste lasten voor het Groninger Museum dat het de verlangde ambitieonder grote druk zet. Het Groninger Museum stelt voor om alleen zorg te dragen voor deaflossing van de geleende €816.000 en niet voor de rente. De verlichting van de constantekosten van 5,9% (€ 70.608 per jaar t/m 2028) zou een vorm van subsidie kunnen zijn.*Bron:beleidsnota Groninger museum 21
 22. 22. 6.4 CultuurnotaHoewel de huidige cultuurnotaperiode nog niet geheel is verstreken, is er voldoende grondvoor de conclusie dat de Cultuurnota 2001-2004, Cultuur als confrontatie, veel teweeg heeftgebracht. Mede dankzij een structurele verhoging van het cultuurnotabudget met ten minste50 miljoen euro, speciale aandacht voor de werving van nieuw publiek en anderemaatregelen om de diversiteit van publiek en programmering te versterken, zijncultuurmakers en publiek dichter bij elkaar gekomen. Ook de parallel daaraan gerichteactiviteiten op de flanken van het programma Cultuur en School en het ActieplanCultuurbereik hebben hieraan bijgedragen. Initiatieven om cultureel ondernemerschap aan temoedigen en verbanden te leggen met de culturele industrie bevestigen de zakelijkebenadering van de cultuursector die met Cultuur als confrontatie werd ingezet. Dat wiloverigens niet zeggen dat de aandacht voor het artistieke element ontbrak. ‘Maak het goedepopulair en het populaire beter’, was het motto waaronder elitaire en meer democratischekunstuitingen meer met elkaar verbonden moesten raken. Dankzij verschillende ICT-toepassingen, zoals het digitaliseren van erfgoed en het tonen van dat erfgoed op musealewebsites, kon de toegankelijkheid van ons culturele erfgoed worden vergroot. Het concept‘culturele planologie’ bleek een geschikt vehikel voor een geïntegreerde benadering van hetbelang van goede architectuur, planologische uitgangspunten en van de culturele waardevan zowel de bebouwde omgeving als van het cultuurlandschap. Cultuur als confrontatieheeft ook ruimte geschapen voor de instroom van jonge theatermakers en musici. Demuseumsector toonde dynamiek door het organiseren van tentoonstellingen opongebruikelijke plekken zoals het gebouw van de Tweede Kamer en luchthaven Schiphol.De basis van het internationale cultuurbeleid kon worden verstevigd dankzij de verdere groeivan de HGIS-cultuurmiddelen. De reorganisatie van de Raad voor Cultuur in deze periodehad vooral tot doel de verschillende adviesonderdelen beter op elkaar te betrekken.*Bron:www.cultuurnota.nl/cn2005-20087. Analyse, conclusie en adviezen7.1 SWOT analyse en confrontatiematrixS Strenghts Interne analyseW Weaknesses Interne analyseO Opportunities Externe analyseT Treaths Externe analyse 22
 23. 23. INTERNE ANALYSE:Strenghts: • Wisselende Internationale tentoonstellingen • Centrale ligging • Goede collectie • tentoonstellingen vanuit de regio en Nederland(geschiedenis Groningen) • Het artistieke gebouw • Subsidies • Goede reputatie in Nederland • Veel bezoekers per jaar • Rolstoelvriendelijk • Kindvriendelijk • KapitaalverschaffersWeaknesses: • Depotprobleem • Geautomatiseerd collectieregistratiesysteem • weinig uitbreidingsmogelijkheden • Dure entree • Het gebouw zelf is artistiek en prachtig gelegen, maar daarom denken wij dat je minder oog voor de kunst en tentoonstellingen zelf hebt, het gebouw zelf blijft je bij. • aanvoer en afvoer van producten, omdat het in het water ligt, verzekering duurder. extra vocht kan kunstobjecten aantasten. • geen uitbreiding qua grote museumEXTERNE ANALYSE:Opportunities: • Vergrijzing in Nederland • Scholen CKV • De Ploeg collecties in het buitenland presenteren • Generatie "babyboomers" meer vrije tijd • Hogere welstandsklasse • Meer kunst / cultuur interesse mensen • Uitbreiden collectie • Internationale musea uitnodigen om virtueel in depots te kijken • SamenwerkenTreaths: • Gesubsidieerde banen • Minder subsidies • Verschillende concurrenten in Nederland • Altijd blijven uitbreiden/ vernieuwen anders komen klanten niet terug • Veranderde wensen van deze tijd 23
 24. 24. Confrontatiematrix:Bronnen: Syllabus en Verhage boek7.2 ConclusieUit de SWOT-analyse blijkt dat er verschillende positieve en negatieve punten ter sprakekomen. We komen uiteindelijk tot een positief resultaat.Het blijkt dat de Ploeg collectie een sterk punt is van het museum. De mogelijkheden om dePloeg collectie in bruikleen te geven aan andere musea is een kansrijk aspect. Door metinternationale musea collecties te ruilen krijgt het Groninger Museum een steeds wisselendekarakter. Dat dit goed is voor de bezoekers aantallen bewees het Groninger Museum aleerder (zie beleidsplan Groninger Museum) Door de Ploeg collectie uit te lenen zal deinternationale naamsbekendheid van het Groninger Museum verder stijgen.-Doordat de collectie van het Groninger Museum zo uitgebreid is en nog steeds verderuitbereid zal er een depotprobleem op treden. De capaciteit van de drie depots die nu ingebruik zijn, zijn bijna bereikt. De kwaliteit van de collecties is daarom niet meer tewaarborgen en een nieuwe de depot is een pre.-De vergrijzing neemt toe, de interne sterke punten van het Groninger Museum zijn bekend.Om de bezoekersaantallen in de toekomst te doen laten stijgen moet het Groninger Museuminspelen op de ontwikkeling dat de vergrijzing toe neemt. 24
 25. 25. 7.3 Strategisch adviesrapport-Ontwikkel een samenwerkingsverband met gerenommeerde musea uit het buitenland(Internationaal hoog aangeschreven musea) in dit samenwerkingsverband zou plaatskunnen zijn om collecties met elkaar te ruilen, waardoor er een grotere naamsbekendheidontstaat en er meer bezoekers naar de musea komen. Ook zou het kunnen zijn om alleeneen collectie af te staan. Dit geval zal er een financiële vergoeding tegenover moeten staan.Wat wel blijft is de naamsbekendheid.-Mocht de gemeente en de provincie mee willen denken voor de aanschaf van een nieuwdepot dan is het waarschijnlijk dat er in het nieuwe depot ook de collecties wordengerestaureerd. Door middel van het ophangen van webcams in de depots kunnengeïnteresseerde een kijkje nemen in de depots. Zo kunnen ze inloggen op de systeem eneen keuze maken voor een bepaalde collectie. Tevens is er dan ook de mogelijkheid om derestauratie live bij te wonen.-Het Groninger Museum dient in te spelen op het feit dat de vergrijzing toeneemt. De nieuwesenioren zijn cultureel ingesteld en zijn actief. Door deze twee aspecten te combinerenkomen wij uit om actief aan kunst en cultuur deel te nemen. Door zeer grote doeken teplaatsen op de bovenste etage van het Groninger Museum is er de mogelijkheid om denieuwe senioren zelf met de kunst in aanraking te komen. Dit staat onder begeleiding vaneen opkomend kunstenaar-In dit verslag is al gesproken over brandstrechting. Het Groninger Museum onderneemt alcommerciële activiteiten zoals trouwerijen in het museum. Dit zou verder uitgebreid kunnenworden. We hebben zelf een logo ontworpen die het Groninger Museum weergeeft(zie rechtsboven aan elke blz.) Door middel van het logo te koppelen aan een product zoalsdrop of pepermunt. 25
 26. 26. 8. ImplementatieVoorafgaand hebben we een strategisch advies opgesteld. Nu willen we een paar ideeënpresenteren om meer mensen naar het Groninger museum te trekken. Uiteraard zijn alledoelgroepen van harte welkom in het Groninger museum maar in dit werkstuk willen wij onsrichten op 1 doelgroep. De doelgroep waar wij voor hebben gekozen zijn de 55 plussers.Deze doelgroep heeft volgens onderzoek meer vrije tijd en meer geld te besteden,bovendien is deze doelgroep gevoelig voor cultuur en activiteiten.1) Imitatie hoofdpersoon van een schilderij gefotografeerd:Op de bovenste etage van het Groninger museum willen we een ruimte inrichtten waarbezoekers kunnen poseren. Door middel van een frame te plaatsen naast een schilderijkunnen bezoekers achter het frame plaatsnemen en wordt er een foto gemaakt. Debedoeling is om eenzelfde pose aan te nemen dan dat van de persoon op het schilderij. Erzal een ruimte beschikbaar zijn waar bezoekers zich kunnen omkleden. Voor vrouwen zal ereventueel een schminksessie mogelijk kunnen zijn. Tevens zal het Groninger museum hetframe van een achtergrond voorzien zodat de bezoekers zich in de geest van het schilderijwanen. De achtergrond, het omkleden en het schminken is een beleving. Als de bezoekerklaar is om de pose aan te nemen zal een fotograaf er diverse foto’s van maken. Dezekunnen aan het einde van het museumbezoek bekeken worden en gekocht.2) Zelf actief op kunst inspelen:Bezoekers kunnen naar aanleiding van een tentoongesteld doek (of meerdere doeken) zelfeen aanzet geven tot het schilderen van een kunstwerk. Het thema staat dan vast en hetschilderen is onder begeleiding van een aanstormend kunsttalent. Dagelijks wordt er eendoek beschikbaar gesteld en die wordt door de bezoekers gemaakt. Dus 1 bezoeker begints’ochtends en neemt een deel van het kunstwerk voor zijn rekening. De volgende bezoekervervolgt deze, en op deze manier is er aan het einde van de dag een nieuw kunstwerkgeboren. De deelnemende bezoekers schrijven hun in en later worden die namen getoondbij de expositie. Zo kan het zijn dat 1 doek geschilderd is door wel 200 bezoekers. Ons ideehierbij is om elke zondag een expositie te laten plaats vinden.3) Logo:Om als museum zijnde een begrip te worden is een logo een goede manier om eenbepaalde uistraling te verwerven. Een logo laat in 1 oogopslag zien wat de ondernemingbezig houdt.We hebben een logo bedacht en deze kunt u zien op elke bladzijde rechts bovenaan . Eenkennis van ons die goed op het vakgebied grafiek design is, Uwe Neugebauer heeft onzegedachte omgezet. Op het logo zelf wordt ingespeeld op de wisselende tentoonstellingendoor de rondje en de verschillende kleuren. Italië speelt in op de herkomst van Mendini en ditgaat door naar Groningen zelf.Door het logo bestaat de mogelijkheid het Groninger museum te koppelen aan een product.Dit kan bv. gebeuren doordat aan de ontvangst gratis pepermuntjes met het logo verdeelt.Hierdoor kan het museum aan naamsbekendheid winnen.4) Virtueel een kijkje nemen in de depots.Door middel van een aantal webcams op te hangen in de drie depots kunnengeïnteresseerde via hun pc een kijkje nemen in de depots. Door in te loggen op deGroninger Museum site kunnen de geïnteresseerde een keuze maken uit het aanbod van decollectie van het Groninger Museum die zich in de depots bevind. In een van de drie depotsvinden restauratiewerkzaamheden plaats. Ook deze kunnen live door geïnteresseerdeworden gevolgd. 26
 27. 27. 5) Personal guide:Een gedeelte van de bovenste verdieping in het Groninger museum is vrij van expositiesgehouden. In deze ruimte kan een beperkt aantal schilderijen worden tentoongesteld(ongeveer 20 schilderijen) Ons idee hierbij is om bij elk schilderij een kunstenaar in wordingte positioneren. Deze kunstenaar in wording (of talent) is gespecialiseerd in het schilderij/kunstenaar en het thema. Deze kunstenaar in wording is in staat om de bezoekers alles tevertellen over dit schilderij / kunstenaar / thema / achtergronden / totstandkoming .6) Foto tentoonstelling:Elke maand bedenkt het Groninger museum een bepaald thema. Aan de hand van dit themakunnen bezoekers van het museum of bezoekers van de site foto’s aanleveren dieraakvlakken heeft met het vastgestelde thema. Deze foto’s worden digitaal aangeleverd. Aanhet einde van de maand kiest het Groninger museum zelf een keur aan foto’s uit en belegteen expositie. Het Groninger museum behoudt het recht om ingezonden foto’s niet tetentoonstellen. Op deze manier is de kans dat uw foto kunstwerk tentoongesteld wordt in hetGroninger museum.7) Lezingen:Op een bepaalde plek in het museum willen we diverse lezingen aanbieden. Daarmee wordtbedoeld lezingen met een bepaald thema die betrekking heeft op de kunstenaars. Dit kunnenkunstenaars zijn van naam, maar we willen zeker ook inspelen op het desbetreffende thema.Dit wil zeggen dat er lezingen gegegeven worden over de kunstenaars gerelateerd aan deexpositie die op dat moment wordt aangeboden. Naast de lezingen over de kunstenaarswillen we ook lezingen geven over de diverse thema’s die afwisselend worden aangebodendoor het Groninger museum. 27
 28. 28. 9. Bronnen 1. www.groningermuseum.nl 2. www.menkemaborg.nl 3. beleidsnota Groninger museum 4. beleidsplan Groningermuseum 5. beleidsplan Groningermuseum 6. www.groningermuseum.nl 7. www.groningermuseum.nl 8. Groninger museum magazine 03 9. www.groningermuseum.nl 10. beleidsplan Groninger museum 11. www.groningermuseum.nl 12. www.hetimagovangroningen.nl 13. Trendrapport toerisme/ recreatie en vrije tijd/tabel62/NBTC 14. //www.scp.nl/publicaties/boeken/9037700683/Trends_in_de_tijd.pdf 15. Beleidsnota toeristisch Groningen 16. Beleidsnota toeristisch Groningen 17. Beleidsnota toeristisch Groningen 18. www.groningermuseum.nl 19. www.groningermuseum.nl 20. www.deutschesmuseum.de 21. www.museumsinsel-berlin.de 22. www.graphikmuseum-picasso-muenster.de 23. www.fine-arts-museum.be 24. www.museum.antwerpen.be/plantin_moretus 25. Trendrapport toerisme/ recreatie en vrije tijd/tabel62/NBTC 26. www.groningermuseum.nl 27. www.groningermuseum.nl 28. Beleidsplan Groninger museum 29. Beleidsplan Groninger museum 30. www.groningermuseum.nl 31. www.groningermuseum.nl 32. Beleidsplan Groninger museum 33. Beleidsplan Groninger museum 34. Beleidsnota Groninger museum 35. www.cultuurnota.nl/cn2005-2008 36. Syllabus en Verhage 28

×