Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 23 Ad

More Related Content

Similar to Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma (20)

More from ALTUM (20)

Advertisement

Recently uploaded (15)

Piegādātāju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma

 1. 1. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Daudzīvokļu māju energoefektivitātes programmā
 2. 2. DME PROGRAMMAS APMĒRS KOPĀ AR BANKU FINANSĒJUMU ~ 330 milj. EUR 100% rezervēts finansējumsPieejami granti 136 (+30.1) milj. EUR
 3. 3. Konsultācijas (6 mēneši) Granta lēmums (2 mēneši) Granta izsniegšana (4-12 mēneši) RENOVĒTA MĀJA Tehniskā dokumentācija Iepirkums Vēlme renovēt Granta pieteikums Būvniecība Līgumi Noslēgums PROJEKTA REALIZĀCIJAS POSMI
 4. 4. PIEGĀDĀTĀJU ATLASE PĒC 3. JŪLIJA  Visiem finansējuma saņēmējiem viens regulējums  Elastīgāka procedūra  Publicēšana Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā  ALTUM saskaņo tikai norisi
 5. 5. KĀ RĪKOTIES PĒC 3.JŪLIJA? turpināt iesākto procesu pēc PIL vai ALTUM vadlīnijām - pārtraukt uzsākto procesu - sākt no jauna VAI
 6. 6. LĪDZ 03.07.2020. PĒC 03.07.2020. ALTUM sniedz atzinumu par iepirkuma norisi (tirgus cenas un norise) tiek izsludināts iepirkums un saņemti piedāvājumi (ja iepirkuma dokumentācijā tiek veikti grozījumi - saskaņojums no ALTUM) ALTUM sniedz atzinumu par iepirkuma dokumentāciju ALTUM sniedz atzinumu par iepirkuma norisi (tirgus cenas un norise)
 7. 7. FINANSĒJUMA SAŅĒMEJA ATBILDĪBA Līgumcenas noteikšana Procedūras izvēle Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, t.sk. tehniskās specifikācijas izstrāde Iepirkuma norise Vajadzību apzināšana
 8. 8. VAJADZĪBU APZINĀŠANA  Vai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir nepieciešama energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi  Finansiālais stāvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai  Līgumcenas noteikšana (kontroltāme, kas nav vecāka par 6 mēnešiem vai veikta cenu aptauja)
 9. 9. LĪGUMCENAS NOTEIKŠANA • lai nepieļautu iepirkuma sadalīšanu ar mērķi izvairīties no iepirkuma procedūras (piemēram: projekta izstrāde un autoruzraudzība tiek iepirkta atsevišķos iepirkumos, bet abu līgumu summas ir jāskaita kopā jo neatdalāmi) • pirms procedūras izsludināšanas veikt līgumcenas priekšizpēti, veikt tās dokumentēšanu • Var nedokumentēt, ja: • iepirkuma paredzamā līgumcena nepārsniedz 1 000 euro bez PVN • Pasūtītājs spēj pamatot, ka tirgus dalībnieku skaits ir nepietiekams, lai veiktu cenu aptauju
 10. 10. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZVĒLE Piegādēm un pakalpojumiem līdz 69 999 EUR Finansējuma saņēmēja (Pilnvarotās personas) izvēlēta iepirkuma procedūra (Altum veikt cenu aptauju, dokumentu paraugi pieejami www.altum.lv) 70 000 – un vairāk EUR MKN Nr.104 noteiktā procedūra Būvdarbiem līdz 169 999 EUR Finansējuma saņēmēja (Pilnvarotās personas) izvēlēta iepirkuma procedūra (Altum veikt cenu aptauju, dokumentu paraugi pieejami www.altum.lv) 170 000 – un vairāk EUR MKN Nr.104 noteiktā procedūra
 11. 11. Būvdarbiem 5 350 000 – un vairāk EUR Publisko iepirkumu likumā noteiktā procedūra Piegādēm un pakalpojumiem 139 000 – un vairāk EUR Publisko iepirkumu likumā noteiktā procedūra PIL SUBJEKTIEM PIL 1.panta 19.punkts var izmanto MKN104. regulējumu nepārsniedz PIL 12.pantā un MKN 105. noteiktās robežvērtības (Eiropas noteiktās robežvērtības), pārsniedzot tiek piemērots PIL regulējums
 12. 12. - + • ļoti vispārīgas prasības • konkrēti nosaukumi materiāliem • norādes uz noteiktu tehnoloģiju • Neprecīzi pakalpojumu vai būvdarbu apjomu • pārspīlētas prasības garantijām • īsi izpildes termiņi • Norādīt precīzi formulētas prasības, lai nerodas pārpratumi • Norādīt vispārīgu nosacījumu, ka visiem norādītajiem materiāliem ir iesniedzams ekvivalents. Norādot šo atsauci pie katras pozīcijas tāmē, pretendenti bieži vien šo atsauci aizmirst izņem iesniedzot piedāvājumu. • Aicinām precīzi noteikt pakalpojumu vai būvdarbu apjomus • Noteikt saprātīgas prasības garantijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī garantijas polisēm (avansa, darbu izpildes, garantijas laika), lai šī prasība nekļūst par deklaratīvu un nerealizējamu • Norādīt saprātīgus izpildes termiņus maksimāli paredzot iespējamos kavējumus, riskus IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA TEHNISKĀ SPECIFIKACIJA
 13. 13. - +• Vairāku darbu pieredzei jābūt iegūtai tikai vienā līgumā • pārspīlētas prasības garantijas termiņam, kas kļūst par deklaratīvām, nerealizējamām prasībām • pieredzi vairākos līdzvērtīgu objektu būvniecībā, pakalpojumu sniegšanā, neuzskatot vienu līdzvērtīgu objekta par pietiekamu • reģistrēšanās noteiktos LR reģistros jau uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi • iesniegt dokumentus, kas ir brīvi pieejami publiskās datubāzēs • pieredze publiskajā sektorā, konkrētā reģionā • Komplicētiem darbiem, kurus var sadalīt, Pieredzes prasībā norādīt, ka tā var būt iegūta vairākos līgumos (piemēram – jumta un fasādes atjaunošana – atsevišķa pieredze par fasādi un atsevišķa par jumta atjaunošanu tiek atzīta) • Paredzēt minimālo garantijas laiku, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un samērīgu maksimālo garantijas laiku • Pieredze vismaz 1 līdzvērtīgā objektā tiek atzīta par pietiekamu, nav nepieciešami 5 objekti, lai atzītu, ka pretendents ir kvalificēts • reģistrēšanās noteiktos LR reģistros tikai uz līguma slēgšanas brīdi, nevis piedāvājuma iesniegšanas • • Pasūtītājs pats iegūst informāciju no brīvi pieejami publiskās datubāzēs, neliekot administratīvu slogu pretendentiem • Vērtēt pieredzi konkrētajā jomā, nevis reģionā vai pie noteikta pasūtītāja (piemēram, fasādes atjaunošana ir veikta Latgales reģionā pie publiska sektora pasūtītāja, tas neietekmē pretendenta spējas Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBU NOTEIKŠANA
 14. 14. - + • piešķir punktus par lielāko garantijas termiņu (min 3 gadi) • Izpildes termiņš (atbilstoši MK 160 nedrīkst vērtēt) • Nosakot Kvalitātes kritērijus materiāliem ir jābūt uzmanīgiem, jo veicot kādas izmaiņas materiālos apjomos ir jāpārvērtē atbilstoši šim nosacījumam • Speciālistu pieredze • Altum iesaka izvēlēties uzvarētāju tikai atbilstoši ZEMĀKĀS CENAS kritērijam. Nosakot papildus prasības tās jāņem vērā pie līguma izpildes, proti, ja tiek grozīts līgums, tad jāizvērtē vai noteiktais izvērtēšanas kritērijs netiek mainīts Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana IZVĒLES KRITĒRIJI
 15. 15. IEPIRKUMA NORISE IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI  jāpārbauda interešu konflikta iespējamība (apliecinājums)  jāveic pārbaudi sankciju sarakstos saskaņā ar Sankciju likuma 11.1 pantu  pārliecinās par pretendenta nodokļu parādu neesamību
 16. 16. - • Groza līguma priekšmetu • Maina iepirkuma mērķi • Maina puses • Groza samaksas kārtību + • Iespējamie izpildes termiņu grozījumi atrunāti līgumā • Atrunāta materiālu maiņas kārtība • Atrunāta darbu apjomu izmaiņas līguma izpildes laikā Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana GROZĪJUMI IEPIRKUMA LĪGUMĀ
 17. 17. IEPIRKUMU DOKUMENTU PALĪGMATERIĀLI, bet jāņem vērā, ka tie ir izveidoti vispārīgi , tādēl tos izmantojot ir jāpieskaņo savām vajadzībām Pieejami altum.lv
 18. 18. Iepirkuma norise NO 3.JŪLIJA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI (PILNVAROTĀS PERSONAS) IEPIRKUMU PROCEDŪRAS UN TO GROZĪJUMUS PUBLICĒ IEPIRKUMA UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ procesa apraksts pa soļiem iub.gov.lv
 19. 19. Iepirkuma norise – publikācija IUB mājas lapā
 20. 20. IEPIRKUMA/PIEGĀDĀTĀJU ATLASES NORISE Izsludināšana (iesniegšanas ne īsāks kā 10 darba dienas preču/pakalpojumu iepirkumiem ne īsāks kā 15 darba dienas būvdarbiem) Pretendenti/s iesniedz piedāvājumus Izvērtēšana/ Lēmuma pieņemšana ALTUM ATZINUMS PAR NORISI Līgumu slēgšana
 21. 21. Sanita Brūvere sanita.bruvere@altum.lv t. 67774115

Editor's Notes

 • Process no idejas līdz nodotai ēkai ALTUM ir jārēķinās vismaz gads, tas ir atkarīgs no ēkas lieluma, sarežģītības pakāpes.

  Īsumā par katru posmu.
  Konsultācijas
  Granta lēmums
  Granta izsniegšana

×