Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem?

77 views

Published on

Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem eksporta darījumos? Māris Paipa, PwC Legal zvērināts advokāts

Published in: Business
 • Be the first to comment

Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem?

 1. 1. Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? 27/02/2018 Māris Paipa PwC Legal zvērināts advokāts www.pwclegal.lv Eksporta pēcpusdiena
 2. 2. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? 1. Dažādi līgumi – kopīgais un atšķirīgais 2. Līgumi – pakalpojumu nodošana, piegāde, īpašumtiesības 3. Līgumi – samaksa 4. Līgumi – zudumi atbildība par preces bojāeju 5. Līgumi – kvalitāte un standarti 6. Līgumi – intelektuālais īpašums 7. Līgumi – to izbeigšana 8. Līgumi – darbinieku un klientu pārvilināšana 9. Līgumi – tiesvedības vieta, izdevumi un piemērojamais likums 10. Līgumi – termiņu pagarināšana, beztermiņa saistības 11. Līgumi – attālinātā parakstīšana 12. Līgumi – atbildības ierobežošana, garantijas 13. Līgumi – konfidencialitāte 14. Citas tēmas – privātpersonu datu apstrāde, konkurence u.c. 15. Nodokļi 2. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem?
 3. 3. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 1. Dažādi līgumi – kopīgais un atšķirīgais 3. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Līgumi par preču pārdošanu • Līgumi par pakalpojumu sniegšanu • Līgumi par starpniecības pakalpojumiem • Aģentu līgumi • Franšīzes līgumi • Nodomu protokoli un priekšlīgumi • Vienošanās par konfidencialitāti
 4. 4. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 1. Dažādi līgumi – kopīgais un atšķirīgais 4. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Līgums kā risinājums • Nav Līgums –risinājumi jāmeklē likumos, regulās, konvencijās • Sagatavojiet savus līgumu paraugus • Apstipriniet līgumu paraugus un nosakiet darbiniekiem tos izmantot
 5. 5. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 1. Dažādi līgumi – kopīgais un atšķirīgais 5. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? Pakalpojumi Preces Aģents Īpašumtiesību pāreja (2) Pakalpojumu nodošana (2) Piegāde (2) Pakalpojumu pieņemšana (2) Samaksa (3) Samaksa (3) Samaksa (3) Zudumi (4) Pakalpojuma apraksts (5) Kvalitātes prasības (5) Pakalpojuma apraksts (5) Intelektuālais īpašums (6) Intelektuālais īpašums (6) Intelektuālais īpašums (6) Līguma izbeigšana (7) Līguma izbeigšana (7) Līguma izbeigšana (7) Darbinieku un klientu pārvilināšana (8) Klientu pārvilināšana (8) Klientu pārvilināšana (8) Piemērojamais likums (9) Piemērojamais likums (9) Piemērojamais likums (9) Tiesvedības vieta un izdevumi (9) Tiesvedības vieta un izdevumi (9) Tiesvedības vieta un izdevumi (9) Termiņu pagarināšana (10) Termiņu pagarināšana (10) Beztermiņa saistības (10) Beztermiņa saistības (10) Beztermiņa saistības (10) Attālinātā parakstīšana (11) Attālinātā parakstīšana (11) Attālinātā parakstīšana (11) Atbildības ierobežojums (12) Atbildības ierobežojums (12) Garantija (12) Konfidencialitāte (13) Konfidencialitāte (13) Konfidencialitāte (13) Tiesības piesaistīt apakašuzņēmējus Tiesības slēgt līgumu ar klientiem *Iekavās norādīta attiecīgā prezentācijas nodaļa
 6. 6. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 2. Līgumi - Pakalpojumu nodošana, piegāde un īpašuma tiesības 6. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? Īpašuma tiesības uz precēm un to piegāde: a) Pāriet tikai pēc pilnas pirkuma maksas samaksas b) ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem c) INCOTERMS 2010 d) Speciālas prasības –piemēram zālēm (transporta kompānijām jāzina) e) Nepieņēma – laužu līgumu, paturu naudu un preci, pēc saviem ieskatiem pārdodu Pakalpojumi: a) Pieņemšanas nodošanas akts b) Paziņojumi par darbu izpildi c) Saņemot pakalpojumus, būtiski iespējai izteikt iebildumus, atteikties no pieņemšanas, trūkumu novēršana Vēlams - nebūtiskas novirzes nav šķērslis, lai nepieņemtu darbu, pieņemt ar atrunām
 7. 7. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 3. Līgumi - samaksa 7. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Priekšapmaksa vai avanss • Banku garantijas, faktorings, galvojumi u.c. • Atcerieties, ka piedziņai būs nepieciešams finansējums, piemēram, par juridiskiem pakalpojumiem (ne visu kompensē no zaudētāja) / valsts nodevas
 8. 8. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 4. Līgumi – zudumi, atbildība par preces bojāeju 8. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Riku pāreja – par preces bojāeju un zudumiem • INCOTERMS 2010 • ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem
 9. 9. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 5. Līgumi – kvalitāte un standarti 9. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Preces – standarti (vietējie, starptautiskie) Viens no avotiem: Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” - mājas lapa www.lvs.lv • Pakalpojumiem – specifikācija
 10. 10. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 6. Līgumi - intelektuālais īpašums 10. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? Reģistrējiet – Preču zīme / izgudrojums Reģistrētai preču zīmei / izgudrojumam ir likuma aizsardzība, nereģistrētam nav
 11. 11. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 7. Līgumi – to izbeigšana 11. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? OBLIGĀTI ATRUNĀJIET LĪGUMOS: VAR VIENPUSĒJI IZBEIGT, JO LIKUMI PAMATĀ NEPAREDZ VIENPUSĒJU IZBEIGŠANU, TIKAI ĪPAŠOS GADĪJUMOS • Saņemtā nauda (paturam) • Prece (īpašuma tiesības pēc samaksas) • Padarītie darbi (samaksā par paveikto)
 12. 12. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 8. Līgumi – Darbinieku un klientu pārvilināšana 12. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Atrunājiet līgumā aizliegumus un soda sankcijas • Novērojums: IT nozarē – darbinieku pārvilināšana, jo īpaši, ja iesaistīti starpnieki un apakšuzņēmēji • Var arī darba līgumos, bet: a) Pēc darba attiecību beigām b) Jābūt ikmēneša kompensācijai (maksā pēc darba attiecībām) c) Pastāv īpaša kārtība, lai atkāptos no konkurences ierobežojuma
 13. 13. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 9. Līgumi – Tiesvedības vieta, izdevumi un piemērojamais likums 13. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? Ja neko līgumos neatrunāsiet: a) EU regulējums • Regula par tiesību aktiem, kas piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (“Roma II”) • Regula par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) b) Citas valstis Izdevumi: a) Attiecībā uz arbitrāžu, iesakām atrunāt līgumos, ka zaudētājs sedz izdevumus (nav vienotas prakses no valsts uz valsti atšķiras) b) Par tiesām – parasti piedzen no zaudētāja, nosaka lokālie likumi (bet no valsts uz valsti atšķiras apmēri) Piemērojamais likums – obligāti atrunāt. Pārbaudīt, lai nav tā, ka piemēro vienas valsts likumus, bet tiesājas citā valstī. Vēlams noteikt pirmās instances piekritību arī parastai tiesai.
 14. 14. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 10. Līgumi – Termiņu pagarināšana, beztermiņa saistības 14. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Nosakiet līgumā, ka pagarinās Jums noteiktie termiņa, ja iestājas kādi apstākļi, piemēram, nav saņemts avanss • Izvairieties no saistībām, kas paliek spēkā pēc līguma uz nenoteiktu laiku, izņēmums, ja tas ir noteikts otrai pusei
 15. 15. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 11. Līgumi – Attālinātā parakstīšana 15. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? Vienmēr droši – ar parakstiem Risks – parakstīšana izmantojot skanēšanu un nosūtot to parakstīt otrai pusei
 16. 16. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 12. Līgumi – Atbildības ierobežojums, garantijas 16. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Nosakiet līgumos savas atbildības robežas • Garantijas – ražotāja un papildus garantijas, kontrolējiet to apmēru un termiņus
 17. 17. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 13. Līgumi – Konfidencialitāte 17. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Ne viss ir komercnoslēpums. Pastāv arī tāda informācija, kas nav komercnoslēpums, bet kura tomēr ir uzskatāma par konfidenciālu • Īpaši svarīgi - vienošanās par konfidencialitāti ar aģentiem • Termiņš un soda sankcijas pēc izvēles
 18. 18. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 14. Dažādas citas tēmas - Privātpersonu datu apstrāde, Konkurence u.c. 18. lapa 28/02/2017Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? • Izvērtējam kuri regulējumi var uz jūsu darbību attiekties • Privātpersonu datu apstrāde: a) Izvērtējam kādus datus apstrādājat (klientu, darbinieku, jūsu klientu klientu datus) b) Kur ir mūsu serveri (EU vai citās valstīs) • Konkurences tiesības (cenas un atlaides) a) Vai esam asociāciju biedri, kur tiek spriests par cenām b) Liegums fiksēt cenas, par kurām partneri veic tālākpārdošanu c) Dažādās tirdzniecības ekspozīcijas un neformālās ceļošanas ar konkurentiem kā risks aizliegumam apmainīties ar komercnoslēpumu • Citas regulētās nozares: a) Patērētāju tiesības b) Būvniecība c) u.c.
 19. 19. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal 15. Nodokļi 19. lapa 27/02/2018Kā izvairīties no juridiskajiem riskiem? Mindlink Internetā pieejams PwC resurss Informācija par citu valstu nodokļiem un citām tēmām Bezmaksas 1 mēneša abonements
 20. 20. Dokuments ir sagatavota kā materiāls par vispārējiem jautājumiem un nav uzskatāma par specifisku profesionālu konsultāciju. Jums nevajadzētu pieņemt jebkādus lēmumus, paļaujoties uz šajā publikācijā iekļauto informāciju, bez iepriekšējas profesionālas konsultācijas saņemšanas. ZAB PricewaterhouseCoopers Legal nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas par publikācijā iekļautās informācijas precizitāti vai pilnību, un normatīvajos aktos pieļautajās robežās ne ZAB PricewaterhouseCoopers Legal, ne tās īpašnieki, darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās jums vai jebkurai trešajai personai, kas rīkojusies vai atturējusies no kādas darbības saskaņā ar šajā publikācijā iekļauto informāciju, kā arī par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, balstoties uz šo publikāciju. ©2017 ZAB PricewaterhouseCoopers Legal. Visas tiesības aizsargātas. Šajā dokumentā "PwC" nozīmē PricewaterhouseCoopers SIA, kas ir starptautiskā firmu tīkla PricewaterhouseCoopers International Limited dalībnieks, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskās personas statuss. Kontakti maris.paipa@pwc.com +371 67094400 +371 29284579 maris.butans@pwc.com Zvērinātu advokātu birojs PricewaterhouseCoopers Legal +371 67094400 +37126578281

×