Successfully reported this slideshow.

Noutati catalogare, clasificare

0

Share

1 of 25
1 of 25

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Noutati catalogare, clasificare

 1. 1. Noutăţile catalogării, clasificării şi indexării resurselor bibliografice Alla Panici – şef serviciu Catalogarea şi Clasificarea documentelor, BNRM
 2. 2. Evenimente, realizări, documente.
 3. 3. Descrierea bibliografică  „Declaraţia de principii Internaţionale de Catalogare” - „Principiile de la Paris” – în vigoare mai mult de 4 decenii  12 principii de bază  experţi din 53 de ţări şi 12 organizaţii internaţionale – au reuşit să unifice diverse reguli de catalogare naţionale  determinate:  funcţiile şi structura cataloagelor,  tipurile înregistrărilor bibliografice şi utilizarea lor  selectarea vedetei înregistrării bibliografice  crearea înregistrărior pentru autori persoane fizice, colectivi etc.
 4. 4.  Frankfurt, Germania, 2003 - I reuniune a experţilor IFLA  Cod Internaţional de Catalogare, bazat pe principii de catalogare unificate, renovate şi actualizate  FRBR, FRANAR  Revizuirea ISBD  l. engleză: http://ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm  l. română: http://ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist-ro.htm  despre ISBD (CR) – (Terminologie selectivă / Magazin bibliologic. – 2005. – Nr. 1-2. – P. 58-59)  GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”, în calitate de standard naţional.
 5. 5. Declaraţia de Principii de catalogare, Frankfurt, 19 decembrie, 2003  Principiile noi – înlocuiesc şi lărgesc Principiile de la Paris:  de la doar lucrări textuale - la toate tipurile de materiale  de la doar alegerea şi forma intrărilor - la toate aspectele înregistrărilor bibliografice şi de autoritate, folosite în cataloagele de biblioteca  Principiile propuse acoperă:  Aplicabilitatea;  Entitãţile, atributele şi relaţiile;  Funcţiile catalogului;
 6. 6.  Descrierea bibliograficã;  Punctele de acces;  Înregistrãrile de autoritate;  Fundamentele capabilitãţilor de cãutare Principiile se edificã pe baza:  marilor tradiţii catalografice ale lumii  modelele conceptuale expuse în documentele IFLA „Functional Requirements for Bibliographic Records” (FRBR) „Functional Requirements and Numbering for Authority Records” (FRANAR), care extind Principiile de la Paris pe tãrâmul indexãrii sau catalogãrii subiectuale (i.e. tematice, de subiect).
 7. 7. FRBR Cerinţele funcţionale pentru înregistrările bibliografice – FRBR (Functional Requirement for Bibliographic Records)  publicate de IFLA în a. 1998  acceptate foarte curând în spaţiul informaţional actual  model conceptual nou de stocare a datelor bibliografice la un nivel mult mai avansat, decât cel tradiţional  nu doar o simplă prezentare a informaţiei, dar şi reflectarea istoriei creării resurselor informaţionale
 8. 8.  FRBR - expresia viabilă de prezentare a informaţiei bibliografice, într-un mediu complex  un set de recomandări al IFLA de restructurare a datelor de catalogare din bazele de date bibliografice în scopul reflectării structurii conceptuale a resurselor informaţionale  Termenul esenţial al concepţiei FRBR este „entitate” - obiectul (sau unitatea) descrierii bibliografice
 9. 9. Structura şi aplicabilitatea FRBR Entităţile, studiate în FRBR, sunt reunite în 3 grupuri:  Primul grup - 4 entităţi, care în ISBD erau considerate ca o singură entitate şi definite printr-un termen comun: abstracte  lucrare (work)  expresie (expression) şi fizice:  manifestare (manifestation)  unitate (item )
 10. 10. Ex. de lucrări, expresii, manifestări W1 Wolfgang Amadeus Mozart Symphonia N. 40 în Sol minor W1 – un aranjament modern al acestei simfonii E1 Înregistrarea Orchestrei de cameră a Europei sub bagheta lui sir George Solti. Francoforte, Germania, 1984 E2 – orice altă înregistrare a acestei lucrări, în atranjament modern M1Casetă audio, realizată în 1985 la studioul London Records M2 CD, realizat în 1985 la studioul London Records Item (exemplar ) - un singur exemplar al unei manifestări.
 11. 11.  Al doilea grup – desemnează entităţile, responsabile pentru conţinutul intelectual sau artistic, precum şi pentru producerea fizică şi diseminarea entităţilor din Primul grup.  persoană (person) şi  colectivitate (corporate body)  Grupul al 3-lea de entităţi include categorii, ce definesc noţiunile:  concept (concept)  obiect (object)  eveniment (event)  loc (place)
 12. 12. Atribute  Atribute – mijloace cu ajutorul cărora utilizatorul caută informaţii despre o entitate concretă:  titluri entităţi;  formele (tipurile) entităţilor;  date despre entităţi;  alte caracteristici distinctive, proprii fiecărei entităţi separate.  investigaţia analizează atributele, specifice fiecărei entităţi: proprietăţile şi caracteristicile acestora Ex. de atribute ale lucrării (W):  titlul lucrării; forma lucrării; data lucrării; alte caracteristici distinctive ale lucrării, etc.  investigaţia analizează de asemenea relaţiile dintre atribute
 13. 13. Concluzii: FRBR - set de recomandări ale IFLA, în scopul restructurării bazelor de date cu masive enorme de informaţie  Următorii 4 ani – prevăzuţi de IFLA pentru crearea unui Cod internaţional de catalogare şi a standardelor FRBR  Recomandările IFLA - FRBR vor putea fi aplicate integral doar pentru autori fecunzi şi opere seminale  Pentru lucrările obişnuite se vor utiliza şi în continuare procedeele catalogării tradiţionale.
 14. 14. FRANAR  FRANAR (Cerinţe funcţionale şi numerotarea înregistrărilor de autoritate) : Model conceptual pentru datele de autoritate Scopul investigaţiei  determinarea cerinţelor funcţionale pentru datele de autoritate  determinarea entităţilor, proprii înregistrărilor de autoritate  determinarea elementelor informative, ce alcătuiesc înregistrarea de autoritate, precum şi studiul relaţiilor dintre elementele, ce alcătuiesc informaţia  controlul ulterior al relaţiilor şi înregistrărilor, în scopul determinării gradului de corespundere cerinţelor utilizatorului
 15. 15. GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”  din 01.05.2005 standardul interstatal – standard naţional: http://www.arbicon.ru/downloads/pdf/std7_1_2003.pdf  include regulile de descriere a tuturor tipurilor de documente conform ultimelor cerinţe din domeniu  include 7 capitole şi Anexa A „Exemple de descriere bibliografică”  elaborat în baza:  recomandărilor IFLA „Descrierea bibliografică internaţională standardizată” – ISBD pentru diverse tipuri de documente  Ghidului de utilizare a ISBD pentru descrierea părţii componente a documentului
 16. 16.  regulilor de utilizare şi aplicare a formatelor MARC  investigaţiilor ştiinţifice şi metodice, realizate la Camera Cărţii din Rusia, Biblioteca de Stat şi Biblioteca Naţională a Rusiei, precum şi la alte instituţii, responsabile de bibliografierea documentelor  În calitate de obiecte ale descrierii bibliografice se examinează:  toate tipurile publicaţiilor şi non-publicaţiilor pe orice purtător de informaţie  părţile componente ale resurselor bibliografice  grupuri de documente omogene şi eterogene.
 17. 17. Deosebiri esenţiale ale standardului in vigoare de standardele precedente  repetarea numelui autorilor în menţiunea de responsabilitate, în formula, indicată pe foaia de titlu  Introdusă o zonă nouă a datelor specifice pentru:  note; hărţi; materiale cartografice; materiale audiovizuale; seriale; resurse electronice; materiale grafice; documente normative şi tehnice  pentru aceste doc. speciale sunt prevăzute elemente noi, deosebite:  reflectă datele despre particularităţile informaţiei  purtătorul ei fizic,  tipul publicaţiei  alte date, caracteristice tipului concret al resursei, supuse bibliografierii.
 18. 18.  punctuaţia – recomandată anterior pentru zonele descrierii  excepţie – zona seriei: în cazul repetării acestei zone datele despre fiecare serie se indică în paranteze rotunde, fără punct şi cratimă, în calitate de semne distinctive.  În zona titlului şi menţiunilor de responsabilitate – un element nou – desemnarea generală a materialului:  caracteristica informaţiei, expuse în document: text, note, hărţi, imagine, tipăritură Braille [ ] : Dacia – ţara zeilor [Text];  sau forma fizică a obiectului descrierii: microfişe, microfilme, resursă electronică [ ]: Scrisori în Emissia Offline [Resursă electronică]  Prioritate – desemnarea fizică a materialului  lipsa datelor despre a. ed. - a. ed. se determină aproximativ de către catalogator; se indică în zona datelor de ediţie [….?]. Menţiunea „s. a..” – nu se utilizează  regula celor 3
 19. 19. Schimbări în clasificarea şi indexarea pe subiecte a resurselor bibliografice  Variantă actualizată în l. rusă, inclusiv IAM - http://udk-codes.net/  schimbări esenţiale - domeniile ştiinţelor sociale şi umanistice  modificare revoluţionară - sistemul de indici comuni pentru notaţia limbilor afectează: – tabela indicilor comuni de naţionalitate – clasa 8 Lingvistică. Filologie. Literatură – Toate clasele, în care se utilizează i.c.l (Tab.1c) şi i.c.n Tab- 1f  modificare importantă – afectează toate clasele – lichidarea indicilor auxiliari comuni „din punct de vedere” (sau de aspect) - . 00 … şi elaborarea unei noi tabele de indici comuni – 02 Proprietăţi  radical – 681.3 tehnologii computaţionale – lichidată din cadrul clasei 6 – trecută integral la 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor
 20. 20.  din 2001 – subdiviz. abstractă 005 „Studiul organizării. Metodologie” - elaborată într-o temă concretă, detalizată minuţios : 005 Administrare. Management. (N23 al E&C)  în cadrul Cl. 0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere – amplasată subdiviz. 006. 9 Metrologie – anterior amplasată în diverse subdiviz. ale şt. Exacte şI sociale  1 Filozofie. Psihologie, 2 Religie şi 3 Ştiinţe sociale – introduse noţiuni şi termeni noi în fiecare domeniu corespunzător  lichidată subdiviziunea 369, din cadrul div. 36 a cl. 3: toate problemele asigurării sociale - unificate în cadrul unei singure subdiviziuni şi vor fi tratate la 364 Asigurare socială.  348 Drept religios - trecut la cl. 2 Religie
 21. 21.  extinsă, precizată şi actualizată subdiviziunea 338.48 Economia turismului  ştiinţe naturale :  revizuite diviziunile: Generalităţi; Sistematizare biologică  diviziunea 502. Natura. Protecţia mediului înconjurător – reorganizată în întregime  problemele studiului daunelor naturii, cauzate de factori diverşi – evidenţiate într-o subdiviziune nouă – 504 Pericolele poluării mediului înconjurător.  541 Chimia teoretică – trecută la 544 Chimie fizică - problemele teoretice ale structurii substanţei şi influenţei factorilor fizici asupra proceselor chimice
 22. 22.  55/59 Geofizică, geologie, paleontologie, biologie – modificate tabelele sistematizării paleontologice, botanice şi zoologice ale organismelor  În domeniul tehnologiilor tradiţionale – o singură schimbare radicală: divizarea cl. 629.1, care includea şi transporturile terestre şi cele nautice în 2 clase diferite:  629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine  629.5 Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave.  c. 7 – revizuiţi indicii auxiliari speciali  în cadrul cl. 9, istoria individuală – clasată la 94. Istorie generală. Istorie universală, dezvoltată în continuare cu ajutorul indicilor comuni de loc şi timp
 23. 23.  schimbări mai puţin cardinale - excluderea cl. 002.5 Activitatea organelor de informare tehnico-ştiinţifică – dezvoltată după modelul clasificării tehnologiilor de bibliotecă  clasa tehnologiilor de bibliotecă – trebuie modificată şi completată în asemenea mod, ca să fie posibilă sistematizarea şi reflectarea adecvată a problemelor informării tehnico-ştiinţifice.  02 biblioteconomie – dezvoltarea subdiviziunilor  tehnologii computaţionale şi de reţea  biblioteci electronice, care nu sunt încă reflectate nicăieri până în prezent
 24. 24. Revizuiri programate şi în dezvoltare : http://www.udcc.org/news.htm  Clasa 53 – Fizică (clasificare nouă) – revizuire în progres  Clasa 54 – Chimie (amendamente extensive)  Clasa 61 – Medicină (clasificare nouă) – revizuire în progres  Clasa 77 – Fotografie (amendamente extensive)
 25. 25. Indexarea pe subiecte  BNR - creat un grup pentru tarducerea RAMEAU. Manager de proiect – dna Tabita Chirita, specialist în indexare, BNR  se traduce ultimul volum, al 8-lea RAMEAU  in prima parte a anului 2006 – Biroul RERVS (Repertoriul Enciclopedic Romanesc de Vedete de Subiect) - varianta RAMEAU în l. română  2006 - softul în care vor fi puse traducerea celor 8 volume  RERVS - dezvoltat în continuare în calitate de tezaur multilingv  Ghidul de indexare - cu regulile de lucru pentru indexarea RAMEAU

×