Law on anti terrorism(kh)

244 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Law on anti terrorism(kh)

 1. 1. ns¼rkm¼0707¼18RBHraCRkmeyIgRBHkruNaRBH)aTsemþcRBHbrmnafneratþmsIhmunIsmanPUmiCatisasnarkçtxtþiyaexmrardæra®sþBuT§i®nÞaFramhakSRtexmraCnasmUehaPaskm<úCÉkraCrdæbUrNsnþisuPmgÁla srIvibulaexmraRsIBiraRsþRBHecARkugkm<úCaFibtI-)anRTg;yl;rdæFmµnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa-)anRTg;yl; RBHraCRkwtüelx ns¼rkt¼0704¼124 cuHéf¶TI 15 Exkkáda qñaM2004 sþIBIkarEtgtaMgraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa-)anRTg;yl; RBHraCRkmelx 02¼ns¼94 cuHéf¶TI 20 Exkkáda qñaM 1994EdlRbkas[ eRbIc,ab;sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI-)anRTg;yl; RBHraCRkmelx ns¼rkm¼196¼04 cuHéf¶TI 24 Exmkra qñaM 1996Edl Rbkas[eRbIc,ab;sþIBIkarbegáItRksYgyutþiFm’-)anRTg;yl; esckþIRkabbgÁMTUlfVayrbs;semþcnaykrdæm®nþIénraCrdæaPi)alkm<úCanigrdæm®nþIRksYgyutþiFm’Rbkas[eRbIc,ab;sþIkarRbqaMgnwgePrvkmµ EdlrdæsPa)anGnum½tkalBIéf¶TI 26 ExmifunaqñaM 2007 nasm½yRbCuMrdæsPaelIkTI 6 nItikalTI 3 nigEdlRBwT§sPa)anyl;RsbtamTRmg; nigKtiénc,ab;enHTaMgRsug edayKµankarEkERbGVIeLIy kalBIéf¶TI 10 Exkkáda qñaM2007 nasm½yRbCuMeBjGgÁRBwT§sPaelIkTI 3 nItikalTI 2 ehIyEdlmanesckþITaMgRsugdUcteTAenH ³
 2. 2. c,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgePrvkmµ
 3. 3. 1CMBUkTI 1bTb,BaØtþiTUeTAmaRta 1>- eKalbMNg1-eKalbMNgénc,ab;enH KWedIm,Ipþl;bTb,BaØtiþdak;eTas]Rkidæ cMeBaHkarRbRBwtþ tamkarkMNt;eday ³k-GnusBaØaRbqaMgnwgePrvkmµTaMg 13 rbs;GgÁkarshRbCa-Cati nigBiFIsarTaMgLayEdlRtUv)anP¢ab;Ca]bsm<½n§ 1 énc,ab;enH nigx-esckIþseRmcTaMgLay rbs;RkumRbwkSasniþsuxGgÁkarsh-RbCaCati EdlBak;B½n§nwgePrvkmµ dUcCaesckIþseRmcelx 1267 elx1373 nigelx 1540 nigK-Gnusasn_TaMg 40 nigGnusasn_BiessTaMg 9 rbs;RkumkargarhirBaØvtßúsIþBIkarsm¥atR)ak; .2-kñúgkRmitmYyEdlc,ab;enHminmanEcg cMeBaHbBaðaTaMgT,ayEdlcaM)ac; sRmab;karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIePrvkmµ c,ab;déTeTot rYmTaMgc,ab;sþIBIkarsm¥atR)ak; nighirBaØb,TanePrvkmµRtUvykmkGnuvtþ .3-elIsBIenH c,ab;enHpþl;ynþkartamkarkMNt;rbs;GnusBaØa BiFIsar esckIþseRmc nigGnusasn_TaMgenHsRmab; ³k-kic©shRbtibtiþkarGnþrCatikñúgkarRbqaMgnwgePrvkmµ dUcCabtüab½n nigCMnYyeTAvijeTAmk nigx-karXat;TukRTBürbs;GgÁkar nigbuKÁlEdlmaneQµaHkñúgbBaI¢rbs;KN³kmµaFikarEdlRtUv)anbegIáteLIg eRkamesckIþseRmcelx 1267 rbs;RkumRbwkSasniþsuxGgÁkarshRbCaCati nigK-kardkhUtRTBükxVk; nigRTBürbs;ePrvkr nigGgÁPaBEdlCakmµsiTi§rbs; b¤EdlRtUv)anRKb;RKgedayePrvkr .
 4. 4. 2maRta 2>- karbkRsayPaBRsBicRsBilNamYy kñúgkarbkRsayc,ab;enH nwgRtUv)anedaHRsayedayÉksareyagénGnusBaØa nigBiFIsar nigesckIþseRmcrbs;RkumRbwkSasniþsuxGgÁkarshRbCaCati EdlRtUv)anP¢ab;Ca]bsm<½n§dUcmanEcgkñúgkfaxNÐ 1 énmaRta 1 xagelIenH .maRta 3>- niymn½yvaküs½BÞbec©keTskñúgc,ab;enH mann½ydUcteTA ³1-GaCJaFrmansmtßkic©Bak;B½n§nwgmuxgar mann½yfa CabuKÁlmYyrUb b¤sßab½nmYyEdlGnuvtþedayRsbc,ab; nUvmuxgarenaHenAkñúgrdæ .2-bTelIµsRsbKñaeRkamc,ab; rbs;rdæbreTsBak;B½n§ nwgbTelIµstambBaØtþi énc,ab;enH mann½yfa CabTelIµseRkamc,ab;rbs;rdæbreTsEdlrYmmanGMeBI b¤kareKcevH EdlGMeBIb¤kareKcevHxøH b¤TaMgGs;enaHRbsinebIRbRBwtþenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCanwgCabTelIµs tambBaØtþiénc,ab;enH .3-buKÁl mann½yfaCa rUbvnþbuKÁl nignItibuKÁl EdlminEmnCardæ .4-RTBü mann½yfa ³k-RTBüsm,tiþ nigFnFanesdækic©RKb;RbePTTaMgGs; TaMgrUbIb¤ GrUbI clnvtßú b¤Gclnvtßú eTaHCa)anmktamviFINakIþ nigx-Éksarnig]bkrN_c,ab; eTaHCakñúgrUbPaBNakIþ rab;bBa©ÚlTaMgeGLikRtUnik DIhSIútal; Edlpþl;PsþútagkmµsiTi§cMeBaH plRbeyaCn_ elIRTBüsm,tiþenH EdlrYmmandUcCaNTanFnaKarmUlb,Tanb½RtGñkdMeNIr GaNtiþéRbsNIy_ PaKh‘un sBaØab½NÑmUlb½Rt rUbiyaNtiþ b¤lixitNTan .
 5. 5. 35-nava mann½yfa CanavaRKb;RbePT EdlminRtUv)anP¢ab;CaGciéRnþy_eTAnwg)atsmuRT rYmman ³k-navaEdlmankarKaMRTRbkbedayfamBl .x-navaEdlGacmuCTwk)an b¤K-navadéTeTotNaEdlGENþt .6-brievNrdæ b¤rdæaPi)al mann½yfa brievNGciéRnþy_ b¤beNþaHGasnñb¤k¾yanCMniHTaMgLayNa EdlRtUv)aneRbIR)as; b¤kan;kab; ehIyEdlsRmab;katBVkic©pøÚvkarrbs;xøÜneday ³k-tMNagrdæ b¤x-smaCikrbs;rdæaPi)al sPa b¤tulakar b¤K-mRnIþrbs;rdæaPi)al b¤GaCJaFr b¤GgÁPaBsaFarN³déTeTot b¤X-nieyaCit b¤mRnIþrbs;GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati .7-RTBükxVk; mann½yfaCaRTBüEdl ³k-)anRtUv b¤kMBugRtUv)aneRbI b¤bRmugnwgRtUv)aneRbI kñúgkarRbRBwtþbTelIµsmYytambBaØtþiénc,ab;enH b¤bTelIµsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs b¤x-CaeKaledAénbTelIµs b¤K-Capl)anmkBI b¤TTYledaypÞal; b¤edayRbeyaltamry³karRbRBwtþbTelIµs .maRta 4>- karb:unb:gRbRBwtþbTelIµs niigkarTTYlxusRtUvxagRBhµTNÐ1-buKÁlNaEdlb:unb:gRbRBwtþbTelIµstambBaØtiþénc,ab;enHKW ³k-mankMhuscMeBaHbTelIµsenaH nigx-RtUvTTYleTasb,BaØtiþcMeBaHbTelIµsenaH .
 6. 6. 42-karb:unb:gRbRBwtþbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH GacpþnÞaeTas)ankalNalkçxNÐdUcxageRkamenH RtUv)anbMeBj ³k-carI)ancab;epþImGnuuvtþbTelµIs mann½yfa carI)anRbRBwtþGMeBI EdlmaneKalbMNgedaypÞal;edIm,IRbRBwtþbTelµIs .x-carImin)anbBaÄb;GMeBIrbs;xøÜneTAvijedaysµ½RKcitþ EtRtUv)anraMgsÞHedayT§iBl énkal³eTs³eRkAqnÞ³rbs;xøÜn .3-GMeBIRtombRmug edIm,IRbRBwtþbTelµIs minEmnCakarcab;epþImGnuvtþbTelµIseT .maRta 5>- GñkepþImKMnit nigkarTTYlxusRtUvxagRBhµTNÐ1-RtUvcat;Tukfa CaGñkepþImKMnit buKÁlNaEdlcat;Ecg bBa¢a b¤ júHjg;[buKÁldéTRbRBwtþ b¤b:unb:gRbRBwtþbTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enH .2-GñkepþImKMnit RtUvTTYleTascMeBaHbTelµIs EdleKcat;Ecg bBa¢ab¤júHjg;[buKÁldéTRbRBwtþ eTaHbICabTelµIsenaH RtUv)an b¤min)an b¤b:unb:gRbRBwtþkþI .maRta 6>- GñññksmKMniit nigkarTTYlxusRtUvxagRBhµTNÐ1-RtUvcat;Tukfa CaGñksmKMnit KWbuKÁlNaEdlCYysRmYldl;karb:unb:g b¤karseRmcbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH edaypþl;CMnYy b¤kar]btßmÖrbs;xøÜn edayectna .2-GñksmKMniitRtUvTTYleTasdUcKñanwgcarIEdr .maRta 7>- bTelµIisEdlRbRBwtþedaynItibuKÁl1-c,ab;enHGnuvtþcMeBaHnItibuKÁl dUcKñanwgkarGnuvtþcMeBaHrUbvnþbuKÁlEdr .
 7. 7. 52-nItiibuKÁlRtUvTTYlxusRtUvxagRBhµTNÐ cMeBaHbTelIµsNamYyRbqaMgnwgc,ab;enH rab;bBa©ÚlTaMgbTelIµs EdlGacdak;TNÐkmµCab;Bn§naKarpgEdr .3-RbsinebInieyaCit Pñak;gar b¤buKÁlikrbs;nItibuKÁl EdleFIVskmµPaBenAkñúgRkbxNÐénkargarrbs;xøÜn b¤edaymankarGnuBaØatBInItibuKÁl cUlrYmkñúgskmµPaB EdlCabTelIµsRbqaMgnwgc,ab;enH ehIyskmµPaBenH RtUv)anpSarP¢ab; eTAnwgnItibuKÁlenaHpgEdr .4-nItibuKÁlRbRBwtþbTelIµs RbqaMgnwgc,ab;enHedayectna b¤edaydwgxøÜn RbsinebIxøÜn)anGnuBaØat b¤yl;RBmedaypÞal; b¤edayRbeyalcMeBaHkarRbRBwtþbTelIµsenaH .5-RbsinebInItibuKÁl RtUv)anseRmc[Cab;eTas cMeBaHbTelIµsRbqaMgnwgc,ab;enH tulakarRtUvkMNt;Bin½yCaR)ak; CMnYs[ry³eBlCab;Bn§naKar edayGnuelamtamkfaxNÐTI 6 xageRkamenH .6-karBin½yCaR)ak;sRmab;nItibuKÁlKW 2>000>000 ¬BIrlan¦ erolsRmab;ry³eBlCab;Bn§naKarcMnYn 12 Ex Edltulakarnwgdak;elInItibuKÁlenaH RbsinebInItibuKÁlenaH CarUbvnþbuKÁl .7-bEnßmelIkarBin½yCaR)ak; tulakarGacdak;eTasbEnßmNamYydUcxageRkamenH ³k-karrMlay .x-kardak;[enAeRkamkartamdanRtYtBinitürbs;tulakar b¤karRtYtBinitürbs;sßab½ndéTeTot .K-karhamXat;elI ³K-1-kareFIVBaNiC¢kmµPaKh‘unenAkñúgnItibuKÁl b¤karGMBavnavrkmUlniFitamRKb;rUbPaB b¤K-2-karecj]bkrN_GacCYjdUr)antamry³FnaKar b¤
 8. 8. 6K-3-skmµPaBtamkarkMNt;epSgeTot .X-karbiTRKwHsßanEdlRtUv)aneRbI ³X-1-edIm,IerobcMkarRbRBwtþbTelIµs b¤X-2-edIm,Ib:unb:gRbRBwtþbTelIµs b¤X-3-edIm,IRbRBwtþbTelIµs .g-karpSBVpSayesckIþseRmcpþnÞaeTas rbs;tulakartammeFüa)ayNamYy b¤TaMgGs;dUcxageRkam ³g-1-sarB½t’man .g-2-TUrTsSn_ .g-3-viTüú .g-4-GaMgETrENt .c-karTTYYlxusRtUvxagRBhµTNÐrbs;nItibuKÁl minelIkElgnUvkarTTYlxusRtUvxagRBhµTNÐ rbs;rUbvnþbuKÁl kñúgGMeBIdEdlenaHeT .maRta 8>- yutþikmµ1-buKÁlNaEdlRbRBwtþbTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enH kñúgsßanPaBkarBar CaFmµanurUb b¤edaykarGnuBaØatedayc,ab; minRtUvcat;Tukfa)anRbRBwtþbTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enHeT,Iy .2-eTaHCakñúgkal³eTs³NakIþ mUlehtuneya)ay TsSn³viC¢a mena-KmviC¢a BUCsasn_ CatiBn§ sasna b¤mUlehtudUcKñadéTeTot BMuGacykmkeFVICayutþikmµénbTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enHeT,Iy .maRta 9>- GaCJayukalénbTelµIsbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH minGacputrlt;GaCJayukaleT,Iy .
 9. 9. 7CMBUkTI 2yutþaFikarmaRta 10>- yutþaFikarkm<úCatambBaØtþiénc,ab;enHc,ab;enHRtUvGnuvtþkñúgkrNINamYydUcxageRkam ³k-GMeBIEdlCabTelµIs)anekIteT,Ig ³k-1-enAkñúgbUrNPaBEdndI énRBHraCaNacRkkm<úCaEdlrYmTaMglMhGakas niigsmuRTEdlmancMNgcgP¢ab;nwgEdndIénRBHraCaNacRkkm<úCa b¤k-2-elInava b¤GakasyanEdlcuHbBaI¢enARBHraCaNa-cRkkm<úCa eTaHbInava b¤GakasyanenaHsßitenATINak¾eday b¤k-3-elInava b¤GakasyanEdlRbtibtiþkar edayraC-rdæaPi)al énRBHraCaNacRkkm<úCa b¤k-4-elInavabreTs RbsinebInavaenaHcUlkñúgEdndIénRBHraCaNacRkkm<úCa ehIymanCnelµIsenAkñúgnavaenaH b¤k-5-elInavabreTsEdlGaCJaFrkm<úCa )anTTYlkarGnuBaØat[BinitüemIl b¤[cab;tamsMeNIBIrdæbreTs b¤k-6-elIGakasyanbreTs RbsinebIGakasyanenaHcuHctenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ehIymanCnelµIsenAkñúgGakasyanenaH b¤k-7-elIGakasyanEdlRtUv)anCYl edayKµanGa-kasyanik [buKÁlNamYyEdlmanTItaMgGaCIvkmµcm,g enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤manTIlMenAGciéRnþy_ enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤¤
 10. 10. 8k-8-elIsßanTUt lMenAsßanTUt b¤kugs‘ul b¤RTBüsm,tþidéTeTot rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa enAkñúgrdædéTNamYy .x>-bTelµIsRtUv)anRbRBwtþ ³x-1-edayBlrdækm<úCa eTaHbICaGMeBIEdlCabTelµIsRtUv)anRbRBwtþ enAkñúg b¤eRkAEdndIénRBHraCaNacRkkm<úCa b¤rdæbreTskþI b¤x-2-elIBlrdækm<úCa eTaHbICaGMeBIEdlCabTelIµsRtUv)anRbRBwtþ enAkñúg b¤eRkAEdndIénRBHraCaNacRkkm<úCa b¤rdæbreTskþI b¤x-3-elIbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati Edlmanzan³enH edaysarkarGnuvtþmuxgar CatMNag[RBHraCaNa-cRkkm<úCa b¤x-4-edaybuKÁlKµansBa¢ati EdlmanlMenA b¤TIsMNak;Cab;lab; enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa eTaHbICaGMeBIEdlCabTelµIsenaH RtUv)anRbRBwtþ enAkñúg b¤eRkAEdndIIénRBHraCaNacRkkm<úCa b¤rdæbreTskþI b¤x-5-edaymaneKalbMNg bgçM[raCrdæaPi)alkm<úCaeFIV b¤mineFIVskmµPaBNamYy eTaHbICaGMeBIEdlCabTelIµsenaHRtUv)anRbRBwtþ enAkñúg b¤eRkAEdndIIénRBHraCaNacRkkm<úCa b¤rdæbreTskþI .maRta 11>-karGnuvtþc,ab;enH cMeBaHGMeBIePrvkmµ EdlmanGñkcUlrYmRbRBwtþenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa1-c,ab;enHRtUvGnuvtþeTAelIbuKÁlRKb;rUb EdlsßitenAkñúgRBHraCa-NacRkkm<úCa RbsinebIlkçxNÐTaMgBIr dUcxageRkamRtUv)anbMeBj ³
 11. 11. 9k-buKÁlenaH)ancUlrYmRbRBwtþGMeBIenAbreTs nigx-GMeBIenaHCabTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH RbsinebIRtUv)anRbRBwtþ enAkññúgRBHraCaNacRkkm<úCa .2-buKÁlEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 xagelIRtUvEt ³k-eFIVbtüab½neTAkan;rdæNamYy EdlmanyutþaFikarBak;B½n§nwgbTelIµs b¤x-ecaTRbkan;cMeBaHbTelIµsedayyutþaFikarkm<úCa .3-GMeBIEdlRtUv)anRbRBwtþenAbreTs EdlCabTelµIseRkamc,ab;rbs;rdæeFVIsMeNI ehIyEdlRsbKñanwgbTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enHRtUvcat;TukfaCa bTelµIsEdlGaceFVIbtüab½n . enAeBlNaEdlbtüa-b½nminRtUv)aneFIVeLIg CnenaHnwgRtUv)anecaTRbkan; enAkñúgRBHraCaNa-cRkkm<úCa dUcEdlbTelµIsenaH minRtwmEtRtUv)anRbRBwtþ enATIIkEnøgEdlva)anekIteT,IgeT KWEfmTaMgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCapgEdr .CMBUkTI 3bTelµIsEdlRtUv)anRbRBwtþ enAelIGakasyan b¤enAGakasyandæanEpñkTI 1karbkRsaymaRta 12>- eBlGakasyansißtkñúgkarehaHehIr1-enAkñúgc,ab;enH GakasyanRtUv)ancat;Tukfa sißtkñúgkarehaHehIrcab;taMgBIeBl EdlGakasyancab;epIþmkarehaHehIr rhUtdl;bBa©b;karehaHehIr.2-GakasyanRtUv)ancat;Tukfa )ancab;epIþmkarehaHehIr nAeBlNaEdlTVarxageRkAcugeRkaybMput rbs;GakasyanRtUv)anbiT edIm,IeRtomeFIVclnadMbUg énGakasyan sRmab;eKalbMNgcab;epIþmehaHehIr .
 12. 12. 103-RtUvcat;Tukfa Gakasyancab;epIþmkarehaHehIr RbsinebIGakas-yanenaH )aneFIVclnaenAmuneBl EdlTVarxageRkARtUv)anbiT sRmab;eKalbMMNgcab;epþImkarehaHehIr .4-karehaHehIrrbs;GakasyanRtUvcat;Tukfa )anbBa©b; enAeBlEdl TVarxageRkATImYy RtUv)anebIk eRkayeBlEdlGakasyaneFVIkarcuHct ehIyQb;es¶ombnÞab;BIkarcab;epþImehaHehIr elIkElgkrNIdUcmanbBaØtþienAkñúgkfaxNÐ TI 5 TII 6 nigTI 7 énmaRtaenH .5-RbsinebIGakasyan eFIVkarcuHctedaybgçM enaHkarehaHehIrrbs;GakasyanRtUvcat;Tukfa )anbBa©b; enAeBlEdlGaCJaFrmansmtßkic© )ankan;kab;TTYlxusRtUvelIGakasyan mnusS nigRTBüsm,tiþelIGakasyanenaH .6-eRkayeBlGakasyan cab;epIþmkarehaHehIr RbsinebIGakas-yanRtUv)ankemÞc enAmuneBlEdlkarehaHehIr RtUv)ancat;TukfabBa©b;tambBaØtþi énkfaxNÐTI 4 b¤TI 5 énmaRtaenH enaHkarehaHehIrrbs;GakasyanRtUvcat;Tukfa )anbBa©b;enAeBlEdlGakasyanenaH RtUv)ankemÞc .7-eRkayeBlGakasyan cab;epIþmkarehaHehIr RbsinebIGakas-yanRtUv)ane)aHbg;ecal enAmuneBlEdlkarehaHehIr RtUv)ancat;Tukfa bBa©b;tambBaØtþi énkfaxNÐTI 4 b¤TI 5 énmaRtaenH enaHkarehaHehIrrbs;GakasyanRtUvcat;Tukfa )anbBa©b;enAeBlNaEdlGakasyanenaH RtUv)ane)aHbg;ecal .maRta 13>- eBlGakasyansißtkñúgesvakmµ1-RtUv)ancat;Tukfa Gakasyansißtkñúgesvakmµ enAeBlEdlcab;epIþmkarerobcMGakasyan edaybuKÁlikelIdI b¤edayRkumGakasyanik
 13. 13. 11muneBlcab;epþImkarehaHehIr nigbBa©b;kñúgGMT,úgeBl 24 em:ag eRkayBIkarcuHctrbs;Gakasyan .2-eBlGakasyansßitkñúgesvakmµ rYmbBa©ÚlTaMgGMT,úgeBlEdlGakasyansißtenAkñúgkarehaHehIrpgEdr .maRta 14>- karelIkElgcMeBaHkarGnuvtþCMBUkenHCMBUkTI 3 énc,ab;enH minRtUvykmkGnuvtþcMeBaHGakasyan EdlRtUv)aneRbIR)as;kñúgesvakmµeyaFa Ky b¤nKr)aleLIy .EpñkTI 2bTelµIs nigeTasb,BaØtþimaRta 15>- kardeNþImkan;kab;Gakasyan1-buKÁlsßitkñúgGakasyan EdlsßitenAkñúgkarehaHehIr )andeNþImkarkan;kab;Gakasyan edayeRbIhigSa b¤KMramnwgeRbiIhigSa b¤edayviFIepSgeTot RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 15 ¬db;R)aM¦ qñaM dl;30 ¬samsiib¦ qñaM .2-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarGs;mYyCIvit RbsinebIGMeBIdeNþImkan;kab;RtUv)anRbRBwtþ b¤kñúgeBlCamYy b¤bnÞab;BIkareRbIGMeBIhigSa EdlbNþal[manmrNPaB b¤rbYsdl;mnusSepSgeTot .maRta 16>- karRbRBwtþGMeBIhigSaelImnusS enAelIGakasyan sßitkñúgeBlehaHehIrbuKÁlNaRbRBwtþGMeBIhigSaedayectna elIbuKÁlNamYyepSgeTotenAelIGakasyanEdlsßitkñúgkarehaHehIr ehIyEdlskmµPaBenHGacnwgbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBehaHehiIr rbs;GakasyanRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKar BI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM .
 14. 14. 12maRta 17>- karkemÞcGakasyankñúgesvakmµ b¤karbgá[xUUcxatGakas-yan kñúgesvakmµRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMcMeBaHbuKÁlNaEdlkemÞcGakasyan b¤eFVI[xUUcxatedayectnadl;Gakasyansßitkñúgesvakmµ RbsinebIkarxUcxatenaH bNþal[Gakas-yanminGacehaHehIr)an b¤Gacnwgbgá[maneRKaHfñak;dl;suvtißPaBehaHehIr rbs;GakasyanenAeBlEdlnwgeFIVkarehaHehIr .maRta 18>- kardak; b¤bgá[mankardak;]bkrN_ b¤sarFatuelIGakasyankñúgesvakmµbuKÁlNa Edldak; b¤bgá[mankardak;]bkrN_ b¤sarFatukñúgGakasyansßitkñúgesvakmµedayectna ehIyedaydwgfa]bkrN_ b¤sarFatuenH GackemÞcGakasyan b¤bNþal[mankarxUcxatEdlnwgeFVII[GakasyanminGacehaHehIr)an b¤bNþal[mankarxUcxat EdlGacnwgeFIV[maneRKaHfñak;dl;suvtißPaBGakasyan kñúgeBlEdlnwgeFIVkaehaH-ehIr RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 15 ¬db;R)aM¦ qñaM .maRta 19>- karkemÞc b¤kareFVI[xUcxat dl;meFüa)aytRmg;TisehaHehIr1-buKÁlNa EdlkemÞcmeFüa)aytRmg;TisehaHehIredayectnaEdlbeRmIesvakmµtRmg;TisehaHehIr RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20¬émÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvit .2-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMcMeBaHCnNa EdleFVI[xUcxatedayectna dl;meFüa)aytRmg;TisehaHehIr b¤bg¥ak;Rbtibtþikar énmeFüa)aytRmg;TisehaHehIr EdlbeRmIesvakmµtRmg;TisehaHehIr RbsinebI GMeBIenHGacnaM[maneRKaHfñak;dl;suvtißPaBrbs;GakasyankMBugehaHehIr .
 15. 15. 13maRta 20>- karpþl;B½t’manminBit EdlbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaB rbs;Gakasyan kñúgeBlehaHehIrbuuKÁlNaEdlpþl;edayectnanUvB½t’man EdlxøÜndwgfaminBitehIyB½t’manenH eFVI[maneRKaHfñak; dl;suvtßiPaBrbs;GakasyankñúgeBlehaHehIr RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBII 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20¬émÖ¦ qñaM .maRta 21>- karRbRBwtþGMeBIhigSaenAkñúgGakasyandæan1-buKÁlNaRbRBwtþGMeBIhigSaelIImnusSedayectna edayeRbIsar-Fatu b¤vtßúNamYyenAkñúgGakasyandæan EdlbeRmIesvakmµGakascrN_sIuvil RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMRbsinebIskmµPaBenaH ³k-GacbNþal[manrbYsF¶n;F¶r b¤GacbNþal[søab; nigx-GacnwgeFVI[maneRKaHfñak; dl;RbtibtþiikarRbkbedaysuvtßi-PaBénGakasyandæan b¤suvtßiPaBrbs;mnusSenAkñúgGakasyandæan .2-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦qñaM kñúgkrNIIEdlskmµPaBenaH ³k-bNþal[manrbYYsF¶n;F¶r nigx-bNþal[maneRKaHfñak; dl;RbtibtþikarRbkbedaysuvtßiPaBénGakasyandæan b¤suvtßiPaBrbs;mnusSenAkñúgGakasyandæan .3-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarGs;mYyCIvit kñúgkrNIEdlskmµPaBenaHk-bNþal[manmrNPaBénCnrgeRKaH niigx-bNþal[maneRKaHfñak; dl;Rbtibtþikar RbkbedaysuvtßiPaBénGakasyandæan b¤suvtßiPaBrbs;mnusS enAkñúgGakasyandæan .
 16. 16. 14maRta 22>- karkemÞc kareFVI[xUcxatdl;smÖar³brikçar énGakasyandæanGakasyanminsßitkñúgesvakmµ nigkarbg¥ak;esvakmµRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNa Edl)anRbRBwtþedayectnanUvGMeBINamYydUcxageRkam ³k-kemÞc b¤eFIV[xUcxatF¶n;F¶rdl;smÖar³brikçar énGakasyandæan EdlbeRmIIesvakmµGakascrN_sIuvil b¤Gakasyan Edlminsßiitkñúgesvakmµ nigEdlsißtenAkñúgGakasyandæanbeRmIesvakmµGakascrN_sIuvil .x-bg¥ak;esvakmµrbs;Gakasyandæan EdlbeRmIesvakmµGakascrN_sIuvil .RbsinebIkarRbRBwtþiNamYydUcxagelIenH bNþal[maneRKaHfñak; b¤GacnwgbNþal[maneRKaHfñak;dl;RbtibtiþkarRbkbedaysuvtißPaBénGakasyandæan b¤suvtißPaBrbs;mnusSkñúgGakasyandæan .maRta 23>- bTelµIstambBaØtþi énc,ab;km<úCaepSgeTot EdlRtUv)anRbRBwtþelIGakasyanbuKÁlNasßitenAelIGakasyanEdl)aneFVIskmµPaBNamYy b¤eKcevHmiineFVIskmµPaBNamYy ehIyEdlskmµPaB b¤kareKcevHTaMgenHRtUv)anc,ab;km<úCaeRkABIc,ab;enH bBaØtþifaCabTelµIs RtUvpþnÞaeTastambBaØtþic,ab;sRmab;bTelµIs EdleK)anRbRBwtþenaH .
 17. 17. 15EpñkTI 3siT§iGMNacrbs;embBa¢akarGakasyanmaRta 24>- viFankaredIm,IkarBarsuvtßiPaBenAelIGakasyan1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIembBa¢akarGakasyanmanmUlehtusmRsbnwgeCOfamanbuKÁlmñak;;)anRbRBwtþ kMBugRbRBwtþ b¤ehobnwgRbRBwtþenAelIGakasyannUv ³k-bTelµIstambBaØtþiénc,ab;km<úCa b¤x-GMeBINamYyEdleFVI[maneRKaHfñak; b¤GacnwgeFVI[maneRKaHfñak;dl; ³x-1-suvtßiPaBGakasyan b¤x-2-suvtßiPaBrbs;mnusSenAelIGakasyan b¤x-3-suvtßiPaBrbs;RTBüsm,tþienAelIGakasyan b¤x-4-sNþab;Fñab; nigvin½yenAelIGakasyan .2-embBa¢akarGakasyan Gaccat;viFankarsmRsbNamYy elIbuKÁlEdl)ankMNt;kñúgkfaxNÐTI 1 EdlcaM)ac;edIm,I ³k-karBarsuvtßiPaBrbs;Gakasyan b¤mnusS b¤RTBüsm,tþienAelIGakasyan b¤x-rkSasNþab;Fñab; nigvin½yenAelIGakasyan b¤K-GnuBaØat[embBa¢akarGakasyan GacRbKl;xøÜnbuKÁlenaHeTA[GaCJaFrmansmtßkic© b¤dak;buKÁlenaHcuHBIelIGakasyaneyagtamEpñkenH .3-embBa¢akarGakasyan Edl)anpþl;siT§i[cab;xøÜn Xat;xøÜnbuKÁlNamñak;tambBaØtþiénmaRtaenHGac ³
 18. 18. 16k-tRmUv b¤pþl;siT§i dl;smaCikRkumGakasyanikdéTeTot[Xat;xøÜnbuKÁlenaH b¤x-esñIsuM b¤pþl;siT§i dl;GñkdMeNIr[Xat;xøÜnbuKÁlenaH .4-smaCikRkumGakasyanik b¤GñkdMeNIr Gaccat;viFankarTb;sáat;smRsb edayKµankarGnuBaØat RbsinebIImanehtuplsmRsbnwgeCOfaviFankarenaHmanlkçN³caM)ac;CabnÞan;edIm,I ³k-karBarsuvtßiPaBGakasyan b¤x-karBarsuvtßiPaBrbs;mnusS b¤RTBüsm,tþienAelIGakasyan .maRta 25>- buKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜn1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIbuKÁlNamñak;RtUv)anXat;xøÜn eyagtammaRta 24 xagelIenH .2-embBa¢akarGakasyan tamkarRbjab;Cak;Esþg nigebIGaceFVI)an muneBlGakasyancuHct RtUvEtCUndMNwgdl;GaCJaFrénTIkEnøg EdlGakasyannwgcuHct GMMBIIIbuKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜnenAelIGakasyannigmUlehtuEdlnaM[mankarXat;xøÜnbuKÁlenaH .3-buKÁlEdlRtUv)anXat;xøÜn Gacdak;[sßitenAeRkamkarXat;xøÜnbnþ)an enAelIGakasyanEdl)ancuHct EtenAkñúgsßanPaBdUcxageRkam ³k-buKÁlenaHRtUv)anXat;xøÜn edIm,IembBa¢akarGakasyanGacRbKl;buKÁlenaH [GaCJaFrmansmtßkic© b¤x-GaCJaFrmansmtßkic©enATIkEnøg EdlGakasyancuHctbdiesFTTYlykbuKÁlenaHcuHBIGakasyan b¤K-GakasyaneFVIkarcuHctedaybgçM ehIyembBa¢akarGakasyan minGacRbKl;buKÁlenaH [GaCJaFrmansmtßkic© b¤
 19. 19. 17X-buKÁlenaHyl;RBm[eKdak;xøÜn enAelIGakasyanCabnþeTot edaysßitenAeRkamkarXat;xøÜn .maRta 26>- kardak;buKÁlNamñak;cuHBIGakasyan1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIembBa¢akarGakasyan manmUlehtusmRsbnwgeCOfa manbuKÁlmñak;;)anRbRBwtþ b¤ehobnwgRbRBwtþenAelIGakasyan nUvGMeBINamYyEdleFVI[maneRKaHfñak; b¤GacnwgeFIV[maneRKaHfñak;dl; ³k-suvtßiPaBGakasyan b¤x-suvtßiPaBrbs;mnusSenAelIGakasyan b¤K-suvtßiPaBrbs;RTBüsm,tþienAelIGakasyan b¤X-sNþab;Fñab; nigvin½yenAelIGakasyan .2-embBa¢akarGakasyanGacdak;buKÁlenaH cuHenAkñúgEdndIénrdæNamYyEdlGakasyanenaHcuHct .3-embBa¢akarGakasyan RtUvraykarN_dl;GaCJaFrmansmtßkic©énrdæEdlxøÜn)andak;buKÁlenaHcuH GMBIbuKÁlEdlRtUv)an b¤niiwgRtUvdak;cuHniigmUlehtuénkardak;cuHenH .maRta 27>- CnelµIselIGakasyan1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIembBa¢akarGakasyanmanmUlehtusmRsbnwgeCOfa manbuKÁlNamñak;;)anRbRBwtþenAelIGakasyannUvGMeBINamYy EdlembBa¢akarGakasyanyl;fa CabTelµIsF¶n;F¶rmYyRbqaMgnwgc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa .2-embBa¢akarGakasyan GacRbKl;buKÁlenaH[GaCJaFrmansmtßkic© énrdæGnusBaØaenAkñúgeBlGakasyancuHct .
 20. 20. 183-embBa¢akarGakasyan tamkarRbjab;Cak;Esþg nigebIGaceFVI)anmuneBlGakasyancuHct RtUvEtCUndMNwgdl;GaCJaFrmansmtßkic©énrdæenaH GMBIeKalbMNgrbs;xøÜn kñúgkarRbKl;buKÁlenaH nigmUlehtuénkarRbKl;enH .4-embBa¢akarGakasyan RtUvEtpþl;[GaCJaFrmansmtßkic©enAkñúgrdæenaH nUvPsþútag nigB½t’mannana EdlxøÜnmanedayRsbc,ab;;; .5-kñúgmaRtaenH rdæGnusBaØamann½yfa KWCardæmYyEdlCaPaKIénGnusBaØasIþBI bTelIµs nigskmµPaBdéTeTot EdlRtUv)anRbRBwtþelIGakasyan EdleFVIenATIRkugtUküÚ éf¶TI 14 Ex kBaØa qñaM 1963 .maRta 28>- karminTTYlxuusRtUvcMeBaHkarXat;xøÜnRsbc,ab; CaGaT×1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIbuKÁlNamñak;; enAelIGakasyanRtUv)anXat;xøÜn XuMxøÜn b¤dak;cuHBIGakasyan EdlRtUv)aneFIVeLIgRsbtamCMBUkenH .2-KµanbuKÁlNaGaceFVIbNþwgrdæb,evNI b¤RBhµTNÐTak;TgnwgkarXat;xøÜn karXuMxøÜn b¤kardak;cuHBIGakasyan cMeBaH ³k-m©as;Gakasyan b¤x-embBa¢akarGakasyan b¤K-smaCikdéTeToténRkumGakasyanikrbs;Gakasyan b¤X-GñkdMeNIrEdleFVIdMeNIrtamGakasyan b¤g-GñkdéTeTotEdlTTYlxusRtUvcMeBaHkarehaHehIrénGakasyanenaH.
 21. 21. 19CMBUkTI 4bT]RkidæelIbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatiEpñkTI 1karbkRsaymaRta 29>- niymn½yvaküs½BÞbec©keTskñúgc,ab;enH mann½ydUcxageRkam ³buKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati mann½ydUcxageRkam ³k-Rbmuxrdæ .x-smaCikmYyrUbénsßab½nmYy EdlGnuvtþmuxgarrbs;RbmuxrdæRsbtamrdæFmµnuBaØrbs;rdæ .K-RbmuxrdæaPi)al b¤rdæmRnIþkarbreTs enAeBlNaEdlRbmuxdwknaMrdæaPi)al b¤rdæmRnIþkarbreTs sißtenAkñúgrdæbreTs .X-smaCikénRKYsarrbs;RbmuxrdæaPi)al b¤rdæmRnIþkarbreTsEdlGmdMeNIrRbmuxrdæaPi)al b¤rdæmRnIþkarbreTs eTAkan;rdæbreTs .g-tMNag b¤mRnIþénrdæmYy RbsinebIenAeBl nigenATIkEnøgEdlbTelIµseRkamCMBUkenH RtUv)anRbRBwtþRbqaMgnwgbUrNPaBénsiT§ibuKÁl esrIPaB esckþIéføfñÚr rbs;tMNag b¤mRnþIenaH EdltMNag b¤mRnþIenaH mansiT§ieRkamc,ab;GnþrCati .c-smaCikRKYsarrbs;tMNag b¤mRnIþdUcmanEcgkñúgcMNuc gEdlCaEpñkmYyénpÞHsEm,grbs;Kat; .
 22. 22. 20EpñkTI 2bTelIµsmaRta 30>- XatkmµelIbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati b¤karvayRbhardéTeTotelIbuKÁl EdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati1-buKÁlNaEdl)ansmøab;buKÁl EdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatiedayectna RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30¬samsib¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvit .2-buKÁlEdlRbRBwtþGMeBIhigSa edayectnaelIbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati RtUvpþnÞaeTasdUcxageRkam ³k-eTasdak;Bn§naKarBI 15 ¬db;R)aM¦ qñaM dl; 30 ¬samsiib¦qñaM RbsiinebIGMeBIenaHbNþal[manmrNPaBdl;CnrgeRKaH edayKµanectnanwgeFVI[søab; .x-eTasdak;Bn§naKarBII 7 ¬R)aMBIr¦ qñaM dl; 15 ¬db;R)aM¦qñaM kñúgkrNIepSgeTot .maRta 31>- karcab;BRgt; karbgçaMg b¤karbMBarbMBanelIesrIPaBrbs; buKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati1-buKÁlEdlcab;BRgt; b¤Edl)anbgçaMgbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatiedayectna RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl;20 ¬émÖ¦ qñaM .2-buKÁlEdlbMBarbMBanelIesrIPaBrbs;buKÁl EdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati edayectna RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaM dl;10 ¬db;¦ qñaM .
 23. 23. 21maRta 32>- karvayRbharelIGaKarpøÚvkar kEnøgsñak;enAÉkCn b¤meFüa)ayeFIVdMeNIrrbs;buKÁl EdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatibuKÁlNaEdlvayRbharedayectnaelIGaKarpøÚvkar kEnøgsñak;enAÉkCn b¤meFüa)ayeFIVdMeNIrNamYyrbs;buKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati b¤GaKar b¤GclnRTBüdéTTotEdlenAkñúgenaH b¤enAelIenaHbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatimanvtþman EdlGacnwgeFIV[maneRKaHfñak;dl;rUbragkay b¤esrIPaBrbs;buKÁl EdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatiRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 10 ¬db;¦ qñaM .maRta 33>- karKMramkMEhgRbRBwtþbTelIµs elIbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCatibuKÁlEdlKMramkMEhgfanwgRbRBwtþbTelIµseRkamCMBUkenH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 10 ¬db;¦ qñaM .CMBUkTI 5karcab;cMNab;xµaMgmaRta 34>- karcab;cMNab;xµaMg1-karcab;cMNab;xµaMgRtUv)aneFIVeLIgedayGMeBIIcab; b¤XMuXaMgbuKÁlNamñak; edayKMramsmøab; bgá[rbYs b¤bnþkarXMuXaMg kññúgeKalbMNgbgçM[sßab½nnItibBaØtþii nItiRbtibtþi b¤sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCaNa-cRkkm<úCa b¤enAkñúgrdæbreTs b¤sßab½nGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤buuKÁlb¤RkumbuKÁldéTeTot [eFVII b¤mineFVIskmµPaBNamYyCalkçxNÐcMh b¤mincMh sRmab;karedaHElgcMNab;xµaMg CaGMeBIIcab;cMNab;xµaMg .2-GMeBIcab;cMNab;xµaMgRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaMdl; 30 ¬samsib¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvit .
 24. 24. 22CMBUkTI 6karkarBarCarUbvnþelIsarFatunuyekøEG‘rniigkarbRgáabelIGMeBIePrvkmµnuyekøEG‘rEpñkTI 1esckþIepþImmaRta 35>- niymn½yvaküs½BÐkñúgCMBUkenH ³1-kardwkCBa¢ÚnnuyekøEG‘rCaGnþrCati mann½yfa CakarbBa¢Únsar-FatunuyekøEG‘r ³k-tamRKb;meFüa)aydwkCBa¢Ún edaymaneKalbMNgnaMykeTAhYsBIEdndIénrdæEdlCakEnøgcab;epþImkarbBa¢Ún nigx-edaycab;epþImBIkarecjdMeNIr BIbrievNrbs;GñkbBa¢ÚnTMnijenAkñúgrdæenaH nigEdlbBa©b;edaykarmkdl;kEnøgmYyenAkñúgrdæ EdlCaeKaledAcugeRkayénkarbBa¢Ún .2-eRKOgnuuyekøEG‘r sMedAelI ³k-eRKOgpÞúHnuuyekøEG‘r niigx-eRKOgsRmab;sayPayviiTüúskmµ b¤eRKOgEdlbeBa©jcuNÑPaKviTüúskmµ EdledaysarsmasFatuviTüúskmµrbs;va GacbNþal[manmrNPaB rbYsrUbkayF¶n;F¶r b¤mhnþraycMeBaHRTBüsm,tþi b¤cMeBaHbrisßan .3-brikçarnuyekøEG‘r sMedAelI ³k-ma:sIunRbtikmµnuyekøEG‘r rYmmanma:sIunRbtikmµnuyekøEG‘rEdlRtUv)antemøIgenAkñúgnava yanCMniH Gakasyan b¤vtßúkñúglMh
 25. 25. 23GakassRmab;eRbICaRbPBfamBl edIm,IeKalbMNgCRmujeTAmuxb¤edIm,IeKalbMNgdéTeTot nigx-eragcRk b¤yaneRbIR)as;kñúgplitkmµ rkSaTuk Ekéqñ b¤dwkCBa¢ÚnsarFatuviTüúskmµ .4-sarFatunuyekøEG‘r KWCasarFatuNamYydUcxageRkam ³k-PøúytUnIj:Úm elIkElgEtPøúytUnIj:Úm EdlmankMhab;GuIsUtUb elIsBI 80° enAkñúgPøúytUnIj:Úm 238 .x-G‘uyra:nIj:Úm 233 .K-G‘uyra:nIj:Úm EdlRtUvbegáInkRmitenAkñúgGuIsUtUb 235 b¤233 EdlCaG‘uyra:nIj:ÚmEdlRtUvbegáInkRmitenAkñúgGuIsUtUb 235b¤233 mann½yfaCaG‘uyra:nIj:ÚmEdlmanGuIsUtUb 235 b¤233b¤TaMgBIr enAkñúgbrimaNmYyEdlnaM[Gnu)aténbrimaNplbUkrbs;GuIsUtUbTaMgenaH mandl;GuIsUtUb 238 KWelIsBIGnu)aténGuIsUtUb235 dl; GuIsUtUb 238 EdlekIteLIgenAkúñgFmµCati .X-G‘uyra:nIj:ÚmEdlmanenAkñúgl,ayénGuIsUtUb EdlekIteLIgenAkúñgFmµCati eRkABITRmg;CaEr: b¤kaksMNl;Er: .g-sarFatuNamYyEdlmansarFatuu dUc)anerobrab;enAkñúgkfaxNÐTI 4 enH BIcMNuc k dl;cMNuc X .5-sarFatuviTüúskmµ KWCa ³k-sarFatunuyekøEG‘r nigx-sarFatuviTüúskmµepSgeTot EdlmancuNÑPaKviTüúskmµ µEdl ³x-1-qøgkat;karbMEbkCadMutUc²edayÉkÉg EdlCadMeNIrkarmYyEdlRtUv)anGmCamYy edaykarbeBa©jkaMrsµIGIuy:UdmYyRbePT b¤eRcInRbePTdUcCacuNÑPaKGal;hVa ebtab¤NWRtug nigkaMrsµIhÁama nig
 26. 26. 24x-2-GacedaysarsmasFatuviTüúskmµ b¤brmaNUrbs;vabNþal[mankarsøab; rbYsrUbragkayF¶n;F¶r b¤karxUcxatF¶n;F¶r cMeBaHRTBüsm,tþi b¤cMeBaHbrisßan .maRta 36>- karGnuvtþEpñkTI 2 nigEpñkTI 3 énCMBUkenHEpñkTI 2 nigEpñkTI 3 énCMBUkenH RtUvGnuvtþcMeBaHsarFatunuyekøEG‘r EdleRbIR)as;sRmab;eKalbMNgsnþiPaB ³k-kñúgry³eBldwkCBa¢ÚnsarFatunuyekøEG‘rCaGnþrCati nigx-kñúgry³eBleRbIR)as; rkSaTukkñúgXøaMg nigdwkCBa¢ÚnkñúgRsuk .EpñkTI 2karkarBarCarUbvnþEdlcaM)ac;sRmab;sarFatunuyekøEG‘rmaRta 37>- karkMNt;RbePTsarFatunuyekøEG‘rsarFatunuyekøEG‘enAkñúgCMBUkenH RtUvEbgEckCaRbePTtamtaragdUcmanenAkñúg]bsm<½n§ 2 énc,ab;enH .maRta 38>- kRmiténkarkarBarCarUbvnþ EdlRtUvGnuvtþenAkñúgkardwkCBa¢ÚnsarFatunuyekøEG‘rCaGnþrCati1-kRmiténkarkarBarCarUbvnþelIsarFatunuyekøEG‘r kñúgGMLúgeBlrkSaTukkúñgXøaMgEdlGacekIteLIgedayécdnü cMeBaHkardwkCBa¢ÚnsarFatunuyekøEG‘r CaGnþrCatienaH rYmmanviFankardUcxageRkam ³k-cMeBaHsarFatuRbePTTII 3 ³ karrkSaTukkúñgXøaMgenAkñúgtMbn;mYy EdlkarecjcUlenAtMbn;enaH RtUv)anRtYtBinitü .x-cMeBaHsarFatuRbePTTI 2 ³ karrkSaTukkúñgXøaMgenAkñúgx-1-tMbn;mYy ³
 27. 27. 25x-1>1-EdlsßitenAeRkamkarBinitütamdanCaRbcaMedayqµaM b¤eday]bkrN_eGLicRtUnik nigx-1>2-Edlh‘umB½T§edayr)aMgkarBarCarUbvnþ nigx-1>3-edaymancMnYnRckcUlRtUv)ankRmitenAeRkamkarRtYtBinitüy:agsmRsb b¤x-2-tMbn;mYyEdlmankarkarBarCarUbvnþkRmitesµIKña ³K-cMeBaHsarFatuRbePTTI 1 ³ karrkSaTukkúñgXøaMgenAkñúgtMbn;EdlRtUv)ankarBar KWdUcmanEcgkñúgRbePTTI 2 xagelI ³K-1-EdlkarecjcUlkñúgtMbn;enaH RtUv)ankMNt;cMeBaHEtbuKÁlNa EdlmankarseRmcGMBIkareCOTukcitþ nigK-2-EdlsßitenAeRkamkarBinitütamdanedayqµaM EdlmankarTak;TgB½t’manCitsñiT§ CamYykgkmøaMgeqøIytbsmRsb .2-GgÁPaBTTYlxusRtUvcMeBaHkarrkSaTukkúñgXøaMgnUvsarFatunuyekøEG‘rk¾RtUvEtcat;viFankarCaBiess edIm,rk[eXIj nigTb;sáat;karvayRbharkarecjcUledayKµankarGnuBaØat b¤karyksarFatunuyekøEG‘recjedayKµankarGnuBaØat .3-kRmiténkarkarBarCarUbvnþ sRmab;sarFatunuyekøEG‘r kñúgGMLúgeBldwkCBa¢ÚnCaGnþrCatienaH rYmmanviFankardUcxageRkam ³k-cMeBaHsarFatuRbePTTI 2 nigTI 3 kardwkCBa¢ÚnRtUveFVIeLIgenAeRkamkarRbugRby½tñCaBiess rYmman ³k-1-karerobcMCamunCamYyGñkepJIGñkTTYlnigGñkdwkCBa¢Únnigk-2-karRBmeRBogCamun rvagrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlGaRs½ytamyutþaFikar nigbTb,BaØtþirbs;rdæ EdleFVIkarnaMecj naMcUl edaybBa¢ak;GMBIeBlevla TIkEnøg nignItiviFIénkarepÞrkarTTYlxusRtUv kñúgkardwkCBa¢Ún .
 28. 28. 26x-cMeBaHsarFatu RbePTTI 1 kardwkCBa¢ÚnRtUveFVIeLIg ³x-1-enAeRkamkarRbugRby½tñCaBiess dUckMNt;xagelIsRmab;kardwkCBa¢ÚnsarFatuRbePTTI 2 nigTI 3 nigx-2-enAeRkamkarBinitütamdanCaRbcaM edaykarGmkarBar nigx-3-enAeRkamsßanPaBEdlFanafa mankarTak;TgB½t’manCitsñiT§CamYykgkmøaMgeqøIytbsmRsb .K-cMeBaHsarFatuG‘uyra:nIj:ÚmFmµCati ¬eRkABITRmg;CaEr: b¤kaksMNl;Er:¦ enaHkarkarBar elIkardwkCBa¢ÚnG‘uyra:nIj:ÚmnUvbrimaNelIsBI 500 ¬R)aMry¦ KILÚRkam RtUvCUnB½t’manCamunGMBIkarbBa¢ÚnTMnij edaybBa¢ak;GMBI ³K-1-viFIdwkCBa¢Ún nigK-2-eBlevlaeRKagnwgmkdl; nigK-3-esckþIbBa¢ak;GMBIkarTTYlTMnij .EpñkTI 3bTelµIsBak;B½n§nwgkarkarBarCarUbvnþnUvsarFatunuyekøEG‘rmaRta 39>- kic©karBarCarUbvnþnUvsarFatunuyekøEG‘r kñúgGMLúgeBldwkCBa¢ÚnnuyekøEG‘rCaGnþrCatibuKÁlEdl)anRbRBwtþelµIsnwgbBaØtþiénmaRta 38 xagelIenH EdlTak;Tgdl;kardwkCBa¢ÚnsarFatunuyekøEG‘renAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤naMcUl naMecjsarFatunuyekøEG‘rmkkñúg b¤BIRBHraCaNacRkkm<úCa RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKar BI5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 10 ¬db;¦ qñaM .
 29. 29. 27maRta 40>- karTTYl karkan;kab; kareRbIR)as; karepÞr CaGaTi× nUvsar-FatunuyekøEG‘rbuKÁlNaTTYl kan;kab; eRbIR)as; epÞr pøas;bþÚr e)aHecal b¤eFVI[ray)a:ynUvsarFatunuyekøEG‘redayectna EdlbNþal[ b¤GacbNþal[manmrNPaB rbYsF¶n;F¶rdl;buKÁlNaepSgeTot b¤xUcxatF¶n;F¶r dl;RTBüsm,tþi b¤brisßan RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30¬samsib¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvit .maRta 41>- ecarkmµsarFatunuyekøEG‘r1-buKÁlNalYcsarFatunuyekøEG‘r RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5¬R)aM¦ qñaM dl; 10 ¬db;¦ qñaMM .2-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM kñúgkrNINamYydUcxageRkam ³k-karlYcRbRBwtþeLIgkñúgeBl b¤bnÞab;BIIkareRbIhigSa .x-karlYcRbRBwtþeLIgedaypÞal;edaymnusSeRcInnak; b¤edaymankarTmøúHTmøay .maRta 42>- karbnøMyksarFatunuyekøEG‘rbuKÁlNaEdlTTYl)ansarFatunuyekøEG‘r edaybnMøyk qe)akb¤eRbI])ayklTuc©ritepSgeTot RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaMdl; 10 ¬db;¦ qñaM .maRta 43>- karkMEhgyksarFatunuyekøEG‘r1-karkMEhgykmann½yfa KWCaGMeBIEdlRbRBwtþedayeRbIhigSaKMramkMEhgfanwgeRbIhigSa b¤bgçitbgçM b¤bMPitbMP½ytamRKb;rUbPaB edIm,ITTYl)annUvsarFatunuyekøEG‘r .
 30. 30. 282-karkMEhgyk RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl;20 ¬émÖ¦ qñaM .maRta 44>- karKMramkMEhgeRbIR)as;sarFatunuyekøEG‘r1-buKÁlNa KRmamkMEhgfanwgeRbIR)as;sarFatunuyekøEG‘r edayectna edIm,Ismøab; b¤bgá[manrbYsdl;buKÁlNaepSgeTot b¤bgá[manmhnþrayF¶n;F¶rdl;RTBüsm,tþi b¤brisßan RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM .2-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaMb¤Gs;mYyCIvit cMeBaHbuKÁlNaEdlKRmamfanwgRbRBwtþbTelµIsdUcmanbBaØtþenAkñúgmaRta 41 ¬ecarkmµsarFatunuyekøEG‘r¦ xagelIenH edaymaneKalbMNgbgçM[ ³k-sßab½nnItibBaØtþi sßab½nnItiRbtibtþi b¤sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤x-GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤K-buKÁlNamñak; b¤RkummnusSNamYy [eFVI b¤mineFVInUvskmµ-PaBNamYy .EpñkTI 4karRKb;RKgGavuuFnuyekøEG‘r KImI nigCIvsaRsþmaRta 45>- karplit eRbIR)as; CaGaT× nUvsarFatunuyekøEG‘r KImI nigCIvsaRsþ1-buKÁlNaplit Tij lk; kan;kab; GPivDÆ dwkCBa¢Ún epÞr b¤eRbIedayectna nUvGavuFnuyekøEG‘r GavuFKImI b¤GavuFCIvsaRsþ b¤meFüa)ay
 31. 31. 29bBa¢ÚnGavuFTaMgenH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30¬samsib¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvit .2-meFüa)aybBa¢ÚnGavuF EdlmanbBaØtþkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenHsMedAdl;kaMRCYcmIsIul RKab;epøag nigRbB½n§minmanmnusSdéTeTot EdlGacbBa¢ÚnGavuFnuyekøEG‘r GavuFKImI b¤GavuFCIvsaRsþ eTAdl;eKaledAmYynigRtUv)aneFIVeLIgCaBiessedIm,IkareRbIR)as;enaH .EpñkTI 5karbRgáabGMeBIePrvkmµnuyekøEG‘rmaRta 46>- karkan;kab; CaGaT× nUvsarFatunuyekøEG‘rbuKÁlNakan;kab;nUvsarFatuuviiTüúskmµ b¤plit b¤kan;kab;eRKOgnuyekøEG‘redayectna kñúgeKalbMNgeFVI[manmrNPaB b¤rbYsrUbkayF¶n;F¶r b¤mhnþray dl;RTBüsm,tþi b¤brisßan RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvit .maRta 47>- GMeBITaMgT,ayEdlBak;B½n§nwgsarFatuviTüúskmµ eRKOgnuyekøEG‘rbrikçarnuyekøEG‘rRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaMb¤Gs;mYyCIvit cMeBaHbuKÁlNaEdl ³k-edayectnaeRbIsarFatuviTüúskmµ b¤eRKOgnuyekøEG‘rtamRKb;viFI b¤eRbI b¤eFVI[xUcxatbrikçarnuyekøEG‘r kñúglkçN³mYYyEdlbeBa©jb¤bNþal[manhaniiP½yénkarbeBa©jsarFatuviTüúskmµ nigx-maneKalbMNgeFVI[manmrNPaB b¤rbYsrUbkayF¶n;F¶r b¤mhnþraydl;;RTBüsm,tþi b¤brisßan b¤K-maneKalbMNgbgçM ³
 32. 32. 30K-1-sßab½nnItiibBaØtþi sßab½nnItiRbtiibtþi sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤enAkñúgrdæbreTs b¤K-2-GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤K-3-buKÁlNamñak; b¤RkummnusSNamYy [eFVI b¤mineFVInUvskmµPaBNamYy .maRta 48>- karKRmamkMEhg nigkarTamTarRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNaEdl ³k-KMramkMEhgfanwgRbRBwtþbTelµIsdUcmanbBaØtþkñúgmaRta 47xagelIenHkñúgsßanPaBEdlbgðajfakarKMramkMEhgenaHGac[eCO)anb¤x-TamTarsarFatuviTüúskmµ b¤eRKOgnuyekøEG‘r b¤brikçarnuy-ekøEG‘r tamry³karKMramkMEhg kñúgsßanPaBEdlbgðajfakarKMramkMEhgenaH Gac[eCO)an b¤edayeRbIhigSa .CMBUkTI 7GMeBIRbqaMgnwgsuvtßiPaBnavacrN_pøÚvsmuuRTEpñkTI 1karGnuvtþmaRta 49>- karminGnuvtþCMBUkenHCMBUkenHminGnuvtþcMeBaH ³k-navacm,aMg b¤x-navaEdlCakmµsiTi§rbs;rdæNamYy b¤EdlRtUv)anRbtibtþiedayrdæNamYy b¤EdlCakmµsiTi§rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa b¤Edl
 33. 33. 31RtUv)anRbtibtþiedayRBHraCaNacRkkm<úCa enAeBlEdlnavaenaHRtUv)aneRbIR)as;Canavacm,aMgCMnYy b¤sRmab;eKaledAKy b¤nKr)al b¤K-navaEdlRtUv)anykecjBIkareFVInavacrN_ b¤RtUv)anelIkeT,Ig edIm,ICYsCul b¤Qb;eRbIkar .EpñkTI 2bTelµIsmaRta 50>- karrwbGUs b¤karRtYtRtaelInavabuKÁlNarwbGUs b¤eFVIkarRtYtRtaedayxusc,ab; b¤edayeRbIhigSa b¤KMramkMEhg b¤edaykarbMPitbMP½ytamRKb;rUbPaB RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKar BI 15 ¬db;R)aM¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaM .maRta 51>- karRbRBwtþiGMeBIhigSaRbqaMgnwgmnusSenAelInavaRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNaedayectnaRbRBwtþGMeBIhigSaelImnusSenAelInavaRbsinebIGMeBIenaHGacbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénkareFVInavacrN_énnavaenaH.maRta 52>- karbMpøaj b¤kareFVI[xUcxatnavaRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNaEdl edayectna bMpøaj b¤eFVI[xUcnava b¤TMnijelInava RbsinebI karxUcxatenaHGacbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaB énkareFVInavacrN_ rbs;navaenaH .maRta 53>- kardak;]bkrN_ b¤sarFatuelInavabuKÁlNa edayectna dak; b¤bgá[mankardak;nUv]bkrN_ b¤sarFatuEdlGacbMpøicbMpøaj b¤eFVI[xUcxatdl;nava b¤TMnijelInava ehIy
 34. 34. 32EdleFIV[maneRKaHfñak; b¤Gacbgá[maneRKaHfñak; dl;suvtßiPaBénkareFVInavacrN_rbs;nava RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 15¬db;R)aM¦ qñaM .maRta 54>-karkemÞc b¤kareFVI[xUUcxatdl;RbB½n§]bkrN_tRmg;TisnavacrN_buKÁlNakemÞc b¤eFVI[xUUcxatdl;RbB½n§]bkrN_tRmg;Tisnava-crN_ b¤bg¥ak;dl;RbtibtþikarénRbB½n§]bkrN_tRmg;TisnavacrN______+ edayectna RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMRbsinebIGMeBIenaH GacbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénkareFVInava-crN_rbs;navaenaH .maRta 55>- karpþl;B½t’manmiinBit EdlbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénkareFVInavacrN_énnavabuKÁlNaEdlpþl;edayectna nUvB½t’manEdlxøÜndwgfaminBitehIy B½t’manenHeFVI[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénkareFVInavacrN_rbs;nava RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM .maRta 56>- GMeBImnusSXatEdlTak;TgnwgbTelµIskñúgCMBUkenHbuKÁlNasmøab;buKÁlNaepSgeTotedayectna ehIyGMeBIenHmanTMnak;TMngeTAnwgbTelµIsEdl)anbBaØtþenAkñúgmaRta 50 dl;maRta 55énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦qñaM b¤Gs;mYyCIvit .maRta 57>- GMeBIbgárbYsEdlTak;TgnwgbTelµIskñúgCMBUkenHbuKÁlNaEdlbgá[manrbYs dl;buKÁlNaepSgeTotedayectnaehIy GMeBIenHmanTMnak;TMngeTAnwgbTelµIs dUcmanbBaØtþenAkñúgmaRta
 35. 35. 3350 dl; maRta 55 énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 15 ¬db;R)aM¦qñaM dl; 25 ¬émÖÖR)aM¦ qñaM .maRta 58>- karKMramkMEhgEdlbgáeRKaHfñak; dl;navacrN_RbkbedaysuvtßiPaBrbs;navaRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaMb¤Gs;mYyCIvit cMeBaHbuKÁlNaEdl ³k-KMramkMEhgfanwgRbRBwtþGMeBINamYy EdlCabTelµIsdUcmanbBaØtþkñúgmaRta 51 maRta 52 b¤maRta 54 énc,ab;enH ehIyx-karKRmamkMEhgenaH GacnwgbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaB énnavacrN_rbs;nava ehIynigK-karKRmamkMEhgenaHmaneKalbMNgbgçitbgçM ³K-1-sßab½nnItibBaØtþi sßab½nnItiRbtibtþi b¤sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤enAkñúgrdæbreTsNamYy b¤K-2-GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤K-3-buKÁlNamñak; b¤RkummnusSNamYy [eFVI b¤mineFVIskmµPaBNamYy .EpñkTI 3siT§iGMNacrbs;embBa¢akarnavamaRta 59>- siT§iGMNackñúgkarRbKl; CaGaT× nUvbuKÁlNamYy[eTAGaCJaFrmansmtßkic©1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIembBa¢akarnavamanmUlehtusmRsbnwgeCOfa buKÁlNamñak;;)anRbRBwtþ b¤kMBugRbRBwtþ b¤ehobnwgRbRBwtþbTelµIsdUcmanbBaØtþenAkñúgEpñkTI 2 CMBUkTI 7 énc,ab;enH .
 36. 36. 342-embBa¢akarnavaGaccab;xøÜn Xat;xøÜnbuKÁlenaH ehIyRbKl;[eTA ³k-GaCJaFrmansmtßkic©énrdæGnusBaØab¤x-GaCJaFrmansmtßkic©déTeTot .3-embBa¢akarnavaEdlmanbMNgRbKl;xøÜnbuKÁlNamñak; tambBaØtþiénkfaxNÐTI 2 xagelI RtUvCUndMNwgdl;GaCJaFrmansmtßkic©énrdæGnusBaØaenaH ³k-GMBIbMNgRbKl;xøÜnbuKÁlenaHdl;GaCJaFrmansmtßkic© nigx-GMBImUlehtuénbMNgRbKl;xøÜnbuKÁlenaH .4-embBa¢akarnavaRtUvCUndMNwgtambBaØtþiénkfaxNÐTI 3 xagelI ³k-enAmuneBlEdlnava)ancUleTAdl;EdnsmuRTrbs;rdæGnu-sBaØa RbsinebIIGaceFVIeTA)an b¤x-[)anqab;CabnÞan;smRsbtamsßanPaBCak;Esþg enAkñúgkrNIdéTeTot .5-enAeBlEdlembBa¢akarnava RbKl;xøÜnbuKÁlNamñak; tambBaØtþiénkfaxNÐTI 2 xagelI embBa¢akarnavaenaH RtUvpþl;[GaCJaFrmansmtßkic©énrdæGnusBaØanUvral;PsþútagTaMgGs;EdlxøÜnman ehIyEdlTak;TgeTAnwgbTelµIsedaysnµt .6-kñúgmaRtaenH rdæGnusBaØa mann½yfaKWCardæEdlCaPaKIénGnu-sBaØa sRmab;karbRgáabskmµPaBxusc,ab;RbqaMgnwgsuvtißPaBénnavacrN_pøÚvsmuRT EdleFVIenATIRkugr:Um naéf¶TI 10 ExmIna qñaM 1988 .maRta 60>- BMumaneTasb,BaØtiþsRmab;karXat;xøÜnRsbc,ab;1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebICnNamñak;elInavaRtUv)ancab; b¤XMuxøÜn b¤RtUv)anbBa¢ÚnxøÜn[GaCJaFrmansmtßkic© RsbtamCMBUkenH .
 37. 37. 352-KµanCnNamñak;Gacdak;bNwþgrdæb,evNI b¤bNwþgRBhµTNÐcMeBaHkarXMuxøÜn b¤karbBa¢ÚnxøÜnRbqaMgnwg ³k-m©as;nava b¤Rbtibtþikrnava b¤x-embBa¢akarnava b¤K-smaCikRkumnavikdéTNaeTotEdlTTYlbBa¢aBIembBa¢akarnavab¤X-GñkdMeNIrEdleFVIdMeNIrtamnavaNamYyEdlTTYlbBa¢aBIembBa¢akarnava b¤g-CndéTNaeTotEdlTTYlxusRtUvelIdMeNIrnavaenaH .CMBUkTI 8bTelµIsRbqaMgnwgsuvtiißPaBénTItaMgGcl½tEdlsßiitenAelIIx<g;rab)atsmuRTEpñkTI1karbkRsaymaRta 61>- niymn½yTItaMgGcl½t mann½yfaCaekaHsib,nimµit b¤mUldæan b¤sMNg; b¤GKarEdlP¢ab;nwg)atsmuRTCaGciéRnþy_ sRmab;eKalbMNgkñúgkarrukrk b¤eFVIGaCIvkmµFnFanFmµCati b¤sRmab;eKalbMNgepSgeTotxagesdækic© .
 38. 38. 36EpñkTI 2bTelµIsmaRta 62>-kardeNIþmkan;kab; karRtYtRtaelITItaMgGcl½tbuKÁlNa edayectna deNþImkan;kab; b¤eFVIkarRtYtRtaelIITItaMgGcl½t edayeRbIhigSa b¤edaykarKMramkMEhg b¤edaykarbMPitbMP½ytamRKb;rUbPaB RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 15 ¬db;R)aM¦ qñaMdl; 30¬samsib¦ qñaM .maRta 63>- karRbRBwtþiGMeBIhigSaRbqaMgnwgmnusSenAelIITItaMgGcl½tRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNaEdl)anRbRBwtþGMeBIhigSaelIImnusSenAelITItaMgGcl½t RbsinebIGMeBIenaH GacbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénTItaMgGcl½tenaH .maRta 64>- karkemÞc kareFVI[xUcxatTItaMgGcl½tRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNaEdl)ankemÞc b¤eFVI[xUUcxatTItaMgGcl½tedayectna RbsinebIGMeBIenaH GacbNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénTItaMgGcl½tenaH .maRta 65>- kardak;]bkrN_ b¤sarFatuenAelITItaMgGcl½tbuKÁlNa edayectna dak; b¤bgá[mankardak;nUv]bkrN_ b¤sar-Fatu EdlGacbMpøajTItaMgGcl½t b¤bNþal[maneRKaHfñak;dl;suvtßi-PaBénTItaMgGcl½t RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 10¬db;¦ qñaM .
 39. 39. 37maRta 66>-GMeBImnusSXatEdlTak;TgnwgbTelµIskñúgCMBUkenHbuKÁlNasmøab;buKÁlNamñak;epSgeTot ehIyGMeBIenHmanTMnak;TMngeTAnwgbTelµIs Edl)anbBaØtþenAkñúgmaRta 62 dl;maRta 65 énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦qñaM b¤Gs;mYyCIvit .maRta 67>- GMeBIbgárbYsEdlTak;TgnwgbTelµIskñúgCMBUkenHbuKÁlNaEdlbgá[manrbYsdl;buKÁlNamñak;epSgeTot ehIyGMeBIenH manTMnak;TMngeTAnwgbTelµIs dUcmanbBaØtþenAkñúgmaRta 62 dl;maRta 65 énc,ab;enH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 15 ¬db;R)aM¦ qñaM dl;25 ¬émÖÖR)aM¦ qñaM .maRta 68>- karKRmamkMEhgEdlbgáeRKaHfñak;dl;suvtßiPaBénTItaMgGcl½tRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖÖ¦ qñaM b¤Gs;mYyCIvitcMeBaHbuKÁlNaEdl ³k-KRmamkMEhgfanwgRbRBwtþGMeBINamYy EdlCabTelµIsdUcmanbBaØtþkñúgmaRta 62 dl;maRta 65 énc,ab;enH ehIyx-karKMramkMEhgenaHmaneKalbMNgbgçitbgçM ³x-1-sßab½nnItibBaØtþi sßab½nnItiRbtibtþi b¤sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤enAkñúgrdæbreTsNamYy b¤x-2-GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤x-3-buKÁlNamñak; b¤RkummnusSNamYy [eFVI b¤mineFVIskmµPaBNamYy .
 40. 40. 38CMBUUkTI 9kardak;sBaØasmÁal;eRKOgpÞúHpøasiÞksRmab;eKalbMNgrkeXIjEpñkTI 1karbkRsaymaRta 69>- niymn½yenAkñúgCMBUkenH vaküs½BÞ ³1-sarFaturkeRKOgpÞúH mann½yfaKWCasarFatumYyEbbdUcerobrab;kúñgmaRta 71 EdlRtUv)andak;cUlkñúgeRKOgpÞúHNamYy edIm,IeFIV[eRKOgpÞúHenaH GacRtUv)anrkeXIj .2-]bkrN_eyaFamankarGnuBaØatRtwmRtUv KWCa]bkrN_EdlRtUv)anplitCaBiessedayELksRmab;eKalbMNgEpñkeyaFa b¤nKr)al Gnu-elamtamc,ab;rbs;rdæ EdlenAkñúgenaH ]bkrN_TaMgenaH RtUv)anplitedayminkMNt;RtwmEtRKab;kaMePøIg RKab;Ebk k,alRKab; RKab;mIn RKab;kaMRCYcmIsuIl RKab;ru:Ekát rMesv RKab;Ebkéd nigRKab;bukTmøúH .3-eRKOgpÞúH mann½yfaKWCaplitpleRKOgpÞúHEdlCaTUeTARtUv)ansÁal;faKWCaeRKOgpÞúHpøasiÞk rYmmaneRKOgpÞúHmanTRmg;CabnÞHTn;bt;)an b¤TajyWt)an dUcmanerobrab;kñúgmaRta 70 énc,ab;enH .4-karplit mann½yfaKWCadMeNIrkar rYmTaMgkarEkécñeLIgvij EdlplitecjnUveRKOgpÞúH .5-kardak;sBaØasmÁal; mann½yfaCakardak;bBa©ÚlsarFaturkeRKOgpÞúH eTAkñúgeRKOgpÞúHNamYyeyagtammaRta 70 énc,ab;enH .6-rdæEdlplit mann½yfaKWCardæmYyEdlenAkñúgEdndIénrdæenaHplitkrpliteRKOgpÞúH .
 41. 41. 397-eRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal; mann½yfaCaeRKOgpÞúHEdlminRtUv)andak;sBaØasmÁal;edaysarFaturkeRKOgpÞúHeyagtammaRta 71 énc,ab;enH .maRta 70>- karBiBN’naeRKOgpÞúH1-CMBUkenHGnuvtþcMeBaHeRKOgpÞúHEdl ³k-pliteLIgedayrUbmnþeRKOgpÞúHxøaMgcMnYnmYy b¤eRcIn EdltamTRmg;suT§rbs;vamansm<aFcMhayticCag 10-4eb:Ga enAkRmitsItuNðPaB 25 GgSa nigx-pliteLIgedaymansmÖar³cgruMP¢ab; nigK-Cal,aymYyEdlTn; b¤Gacbt;)anenAkRmitsItuNðPaBkñúgbnÞb;Fmµta .2-sRmab;eKalbMNgénCMBUkenH eRKOgpÞúHdUcxageRkamminRtUv)ancat;TukfaCaeRKOgpÞúHeLIy RbsinebIIeRKOgpÞúHTaMgenaHRtUv)anbnþrkSaTuk b¤eRbIR)as; sRmab;eKalbMNgEdlRtUv)anbBa¢ak;c,as;las; b¤RtUv)andak;bBa©ÚltamkarbBa¢ak;c,as;las; ³k-eRKOgpÞúHEdlRtUv)anpliteLIg b¤RtUv)anrkSaTukkñúgbrimaNmankMNt; sRmab;EtkareRbIR)as;enAkñúgkarRsavRCav karGPivDÆ b¤karsakl,g EdlmankarGnuBaØatRtwmRtUvnUveRKOgpÞúHfµI b¤eRKOgpÞúHEklm¥ .x-eRKOgpÞúH EdlRtUv)anpliteLIg b¤RtUv)anrkSaTukkñúgbrimaNmankMNt; sRmab;EtkareRbIR)as;enAkñúgkarhVwkhVWnEpñkravrkeRKOgpÞúH nig¼b¤karGPivDÆ b¤karsakl,gEdlmankarGnuBaØatRtwmRtUvnUv]bkrN_ravrkeRKOgpÞúH .K-eRKOgpÞúHEdlRtUv)anpliteLIg b¤RtUv)anrkSaTukkñúgbrimaNmankMNt; sRmab;EteKalbMNgnItievC¢saRsþ EdlmankarGnuBaØatRtwmRtUv .
 42. 42. 40X-eRKOgpÞúHEdlRtUv)aneRKagdak; ehIyRtUvdak;bBa©ÚlCaEpñkbEnßmmYyén]bkrN_eyaFa EdlmankarGnuBaØatRtwmRtUvenAkñúgEdndIénrdæplitkñúgeBlrvag 3 ¬bI¦ qñaM bnÞab;BIGnusBaØasþIBIkarkMNt;sBaØasmÁal;eRKOgpÞúHeFVIBIpøasiÞk sRmab;eKalbMNgrkeXIj RtUv)ancuHhtß-elxaenATIRkugm:uger:Gal;; naéf¶TI 1 Ex mIna qñaM 1991 cUlCaFrmancMeBaHrdæenaH .3-enAkñúgCMBUkenH ³mankarGnuBaØatRtwmRtUv mann½yfaRtUv)anGnuBaØateyagtamc,ab;;;;;nigbTb,BaØtþiénrdæEdlBak;B½n§ .eRKOgpÞúHxøaMg rYmmaneRKÓgpÞúHEdl)ankMNt;kñúg]bsm<½n§ 4 b¤CatipÞúHxøaMgdéTeTot .maRta 71>- sarFaturkeRKOgpÞúH1-sarFatudUcmanrayenAkñúgtarag]bsm<½n§ 3 énc,ab;enH KWCasarFaturkeRKOgpÞúH ehIymaneKalbMNgeRbIR)as; edIm,IeFVI[eRKOgpÞúHgaynwgRtUv)anrkeXIjtamry³kartamdanrkcMhay .2-sarFaturkeRKOgpÞúHRtUv)andak;cUlkñúgeRKOgpÞúH ³k-tamrebobmYy EdlseRmc)ankarlayesµIKñaenAkñúgplitplseRmc nigx-tamkRmitkMhab;Gb,brimadUcmanenAkñúgelxerogBak;B½n§ kúñgtaragenAkñúg]bsm<½n§ 3 enAkñúgplitplseRmcenAeBlplit .
 43. 43. 41EpñkTI 2bTelµIsmaRta 72>- karpliteRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal;buKÁlNapliteRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal; enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 7 ¬R)aMBIr¦ qñaM dl; 15 ¬db;R)aM¦ qñaM .maRta 73>- karkan;kab; kardwkCBa¢Ún karnaMecj karnaMcUl nUveRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal;1-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 7 ¬R)aMBIr¦ qñaM dl; 15 ¬db;R)aM¦ qñaMcMeBaHbuKÁlNaEdlkan;kab; b¤dwkCBa¢ÚnnUveRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal; b¤naMecj b¤naMcUlnUveRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal;mkkñúg b¤ecjBIRBHraCaN-acRkkm<úCa .2-kfaxNÐTI 1 xagelIenH minRtUvykmkGnuvtþeT,IycMeBaHkarkan;kab; dwkCBa¢Ún naMecj b¤naMcUUl nUveRKOgpÞúHKµansBaØasmÁal; EdlRtUv)anRbRBwtþ edayraCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa sRmab;eKalbMNgbMeBjmuxgareyaFa b¤nKr)al nigsRmab;eKalbMNgEdlsmRsbeTAnwgeKalbMNg énGnusBaØasþIBIkarkMNt;sBaØasmÁal;éneRKOgpÞúHpøasÞik sRmab;CakmµvtßúénkarRsavRCavrk EdleFVIenATIRkug m:uger:Gal;qñaM 1991 .
 44. 44. 42CMBUkTI 10kardak;RKab;EbkePrvkmµEpñkTI 1karbkRsaymaRta 74>- niymn½yvaküs½BÞkñúgCMBUkenH ³1-eRKOgpÞúH b¤eRKOgRbl½ydéTeTot mann½yfa ³k-CaeRKOgpÞúH b¤GavuFeFVI[qabeqH b¤]bkrN_NamYyEdleFVIeLIg b¤mansmtßPaB edIm,IbNþal[manmrNPaB b¤rbYsF¶n;F¶rdl;ragkay b¤ karxUcxatF¶n;F¶r b¤x-CaGavuF b¤]bkrN_NamYyEdleFVIeLIg b¤mansmtßPaBEdlbNþal[manmrNPaB b¤rbYsF¶n;F¶rdl;ragkay b¤karxUcxatF¶n;F¶redaysar karbeBa©j kar)acsacecj b¤plb:HBal;eday ³x-1-sarFatuKImIBul b¤x-2-sarFatuCIvsaRsþ b¤x-3-CatiBulb¤sarFatudUcKñab¤sarFatuRbhak;RbEhlb¤x-4-karsayPaykaMrsµI b¤x-5-sarFatuviTüúskmµ .2-brievNehdæarcnasm<½n§ mann½yfaKWCabrievNsaFarN³ b¤kan;kab;edayÉkCnEdlpþl; b¤EbgEckesvakmµ dUcCa Twk RbB½n§lUTwkzamBl eRbgn§n³ b¤KmnaKmn_ edIm,IplRbeyaCn_saFarN³Cn .3-TIkEnøgsaFarN³ mann½yfa ³k-EpñkmYyénGaKar dI pøÚvfñl; pøÚvTwk b¤TIkEnøgdéTeTot nig
 45. 45. 43x-TIkEnøgBaNiC¢kmµ GaCIvkmµ vb,Fm’ RbvtþisaRsþ Gb;rMsasna rdæaPi)al TIkMsanþ rmNIydæan b¤TItaMgdUcKñaenH EdlGacecjcUl)an b¤ebIk[saFarN³CnRKb;eBlevlatameBlkMNt; b¤mþgmáal .4-RbB½n§dwkCBa¢ÚnsaFarN³ mann½yfaCameFüa)ay nig]bkrN_dwknaMRKb;RbePT eTaHbICakmµsiTi§saFarN³ b¤ÉkCnkIþ EdlRtUveRbIR)as;enAkñúg b¤sRmab;esvakmµsaFarN³ edIm,IdwkCBa¢ÚnmnusS b¤TMnij .EpñkTI 2bTelµIsmaRta 75>- karbBa¢Ún kardak; kar)aj; b¤kareFVIII[pÞúHeRKOgpÞúH b¤ eRKOgRbl½y enATIkEnøgsaFarN³ CaGaT×RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 20 ¬émÖ¦ qñaM dl; 30 ¬samsib¦ qñaMb¤Gs;mYyCIvit cMeBaHbuKÁlNaEdl edayectna bBa©Ún dak; )aj; b¤eFVI[pÞúHRKab;Ebk b¤eRKOgRbl½ydéTeTotenAkñúg b¤cUleTAkñúg b¤RbqaMgnwgTIkEnøgsaFarN³ b¤brievNrbs;rdæ b¤rdæaPi)al b¤RbB½n§dwkCBa¢ÚnsaFarN³ b¤brievNehdæarcnasm<½n§ edaymaneKalbMNgeFVI[ ³k-manmrNPaB b¤rbYsF¶n;F¶rdl;ragkay b¤x-GnþrayF¶n;F¶rdl;TIkEnøg brievN b¤RbB½n§TaMgenaH ehIyRbsinebImankarGnþrayenaH nwgbNþal[man b¤GacnwgbNþal[mankarxatbg;esdækic©F¶n;F¶r .
 46. 46. 44CMBUkTII 11hirBaØb,Tan nigCMnYysRmab;ePrvkmµEpñkTI 1bTelµIsmaRta 76>- karpþl; b¤karRbmUlRTBüsRmab;eRbIR)as;kñúúgGMeBIePrvkmµ b¤kñúgkarCYydl;ePrvkr1-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMcMeBaHbuKÁlNaEdl edayectna pþl; b¤RbmUlRTBüedaymanbMNg b¤edaydwgfa RTBüenaHnwgRtUUv)aneRbIR)as;TaMgmUl b¤mYyEpñkedIm,IRbRBwtþþ ³k-GMeBImYyEdlCabTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH b¤c,ab;rbs;rdæbreTsEdlsßitenAkñúgrgVg;énGnusBaØa EdlmanraybBa¢IenAkñúg]bsm<½n§ énGnusBaØaGnþrCati sþIBIkarbRgáabhirBaØb,TanePrvkmµEdlRtUv)aneFVI enATIRkugjÚvy:k qñaM 2000 b¤x-GMeBImYyEdlmaneKalbMNgbgá[manmrNPaB b¤rbYsF¶n;F¶r dl;rUbragkaybuKÁlNamñak;epSgeTot eRkABIbuKÁlEdlcUUlrYmya:gskmµkñúgGriPaBRbdab;GavuF enAkñúgsßanPaBvivaTRbdab;GavuF RbsinebIeKalbMNgénGMeBIenaH tamRbePT nigbribTrbs;va KWedIm,IbMPitbMP½yRkumNamYyénRbCaCn b¤edIm,IbgMç ³x-1-sßab½nnItibBaØtþi sßab½nnItiRbtibtþi b¤sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCacRkkm<úCa b¤x-2-GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤x-3-buKÁlNamñak; b¤RkummnusSNamYy [eFVI b¤mineFVInUvskmµPaBNamYy .
 47. 47. 452-GMeBIEdl)anbBaØtþenAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH KWCabTelµIseTaHbICaRTBüEdlpþl; b¤RbmUlenaH minRtUv)anykeTAeRbIR)as;edIm,IRbRBwtþbTelIµisEdlmanbBaØtþkñúgc,ab;enH b¤bTelµIsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTsk¾eday .maRta 77>- karpþl;lT§PaB[eRbInUvRTBüsm,tþi FnFan b¤esvakmµdl;ePrvkr buKÁl b¤GgÁPaBEdlBak;B½n§nwgePrvkr1-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMcMeBaHbuKÁlNaEdl edayectna pþl;lT§PaBeRbIR)as;RTBüsm,tþi FnFanb¤esvakmµedaypÞal; b¤edayRbeyal sRmab;CaGtßRbeyaCn_rbs; ³k-buKÁlNamYyEdlRbRBwtþbTelµIsdUcmanbBaØtþenAkñúgc,ab;enH b¤bTelµIsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs b¤x-GgÁPaBEdlCakmµsiT§irbs; b¤EdlRtUv)anRKb;RKgedaypÞal; b¤edayRbeyaledaybuKÁlEdl)anbBaØtþenAkñúgcMNuc kxagelIenH b¤K-buKÁl b¤GgÁPaBNamYyEdleFVIskmµPaBkñúgnam b¤tamkarbBa¢arbs;buKÁl Edl)anbBaØtþkñúgcMNuc k xagelIenH .2-GMeBIEdl)anbBaØtþenAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH KWCabTelµIseTaHbICaRTBüsm,tþi b¤FnFan b¤esvakmµminRtUv)anykeTAeRbIR)as; edIm,IRbRBwtþbTelIµisEdlmanbBaØtþkñúgc,ab;enH b¤bTelµIsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTsk¾eday .maRta 78>- karekNÐ nigkarbNþúHbNþalePrvkr1-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 10 ¬db;¦ qñaM dl; 20 ¬émÖ¦ qñaMcMeBaHbuKÁlNaEdl edayectna cUlrYmkñúg ³
 48. 48. 46k-karekNÐmnusS[GgÁkar EdlRtUv)anbegáIt b¤EdlnwgRtUv)anbegáIteT,Ig edIm,IeKalbMNgePrvkmµ b¤x-karbNþúHbNþalmnusS edIm,IeKalbMNgePrvkmµ .2-sRmab;cMNuc k b¤cMNuc x énkfaxNÐTI 1 xagelIenH eKalbMNgePrvkmµ KW ³k-eKalbMNgRbRBwtþbTelµIs EdlbBaØtþkñúgc,ab;enH b¤bTelµIsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs b¤x-eKalbMNgRbRBwtþGMeBImYy EdlmanbMNgbgá[manmrNPaB b¤rbYsF¶n;F¶r dl;rUbragkaybuKÁlNamñak;epSgeTot eRkABIbuKÁlEdlcUUlrYmya:gskmµkñúgGriPaBRbdab;GavuF enAkñúgsßanPaBvivaTRbdab;GavuF RbsinebIeKalbMNgénGMeBIenaH tamRbePT nigbribTrbs;va KWedIm,IbMPitbMP½yRkumNamYyénRbCaCn b¤edIm,IbgçM ³x-1-sßab½nnItibBaØtþi sßab½nnItiRbtibtþi b¤sßab½ntulakarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤x-2-GgÁkarGnþrrdæaPi)alGnþrCati b¤x-3-buKÁlNamñak; b¤RkummnusSNamYy [eFVI b¤mineFVInUvskmµPaBNamYy .EpñkTI 2karbgák karXat;Tuk nigkarrwbGUsRTBüePrvkmµmaRta 79>- karbgákRTBürbs;buKÁl1-rdæmRnIþRksYgyutiþFm’ GaceFVIGFibBa¢a [GKÁRBHraCGaCJasala]T§rN_ b¤RBHraCGaCJasaladMbUg bgákRTBürbs;buKÁlNamYyRbsinebI ³k-eQµaHrbs;buKÁlenaH RtUv)andak;bBa©ÚlkñúgbBaI¢énbuKÁlnigGgÁPaBEdlCakmµsiTi§ EdlRtUv)anrkSaTukedayKN³kmµaFikarEdl
 49. 49. 47RtUv)anbegIáteLIg eRkamesckIþseRmcelx 1267 rbs;RkumRbwkSasniþsuxGgÁkarshRbCaCati b¤x-buKÁlenaHKWCa ³x-1-buKÁlEdl)anRbRBwtþbTelIµs EdlbBaØtþenAkñúgc,ab;enH b¤bTelIµsRsbKñaenAeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs b¤x-2-GgÁPaBEdlCakmµsiTi§rbs; b¤EdlRtUv)anRKb;RKgedaypÞal; b¤edayRbeyal edaybuKÁlenaH b¤x-3-buKÁl b¤GgÁPaBEdleFIVskmµPaBCMnYs[ b¤tambBa¢arbs;buKÁlenaH .2-RTBürbs;buKÁl Edl)anbBaØtþkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH rab;bBa©ÚlmUlniFiEdl)anmk b¤begIát)anBIRTBüEdlCakmµsiTi§rbs; b¤EdlRtUv)anRKb;RKgedaypÞal; b¤edayRbeyal edaybuKÁl b¤GgÁPaBxagelIenH .3-RbsinebIRTBürbs;buKÁlNamYyRtUv)anbgáktambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH buKÁlenaHGacesñIsMueTArdæmRnIþRksYgyutiþFm’tamry³GKÁRBHraCGaCJasala]T§rN_ b¤RBHraCGaCJasaladMbUg edIm,IsMudkkarbgákRTBüenaH)anedaysm¥agelImUlehtufa ³k-eQµaHrbs;buKÁlenaH RtUv)andak;bBa©ÚledaykMhusenAkñúgbBaI¢ EdlmanEcgkñúgcMNuc k énkfaxNÐTI 1 xagelIenH b¤x-eTaHbICaeQµaHbuKÁlenaHdUcKñanwgeQµaHenAkñúgbBaI¢enaHkIþ k¾buKÁlenaHminEmnCabuKÁlEdlmanenAkñúgbBaI¢enaHeLIy b¤K-buKÁlenaHminEmnCaRbePTCnEdlmanEcgkñúgcMNuc x énkfaxNÐTI 1 xagelI b¤X-eQµaHrbs;buKÁlenaH RtUv)anlubecjBIbBaI¢enaH .
 50. 50. 48maRta 80>-karbgákRTBükxVk;1-tulakarGacbBa¢a[bgákRTBü RbsinebItulakarBinitüeXIjfamanmUlehtusmehtuplnwgsgS½yfaRTBüenaHKWCaRTBükxVk; .2-tulakarRtUvdkbTbBa¢a EdlRtUv)aneFIVeLIgtambBaØtþiénkfaxNÐTI 1 xagelIenH RbsinebIBinitüeXIjfaRTBüenaHminEmnCaRTBükxVk;eT .maRta 81>- karXat;TukRTBüGaCJaFrGnuvtþc,ab; eRkayeBldwgfamanvtþmanénRTBükxVk; RtUvEtXat;TukRTBüenaH niigedayKµanbg¥g; ehIyy:agqab;tamEdlGaceFIVeTA)an sMubBa¢aBak;B½n§nwgRTBüenaH tambBaØtþiénmaRta 80 énc,ab;enH .maRta 82>- karrwbGUsRTBütulakarGacbBa¢a[rwbGUsdak;Casm,tþirdæ nUvRTBüEdlRtUv)anbgáktambBaØtþiénmaRta 79 b¤maRta 80 xagelIenH RbsinebItulakarBinitüeXIj nigeCOCak;faRTBüenaHCaRTBükxVk; CaCagRTBüEdlminEmnCaRTBükxVk; .maRta 83>- karecaTRbkan; b¤karseRmcdak;eTasEdlmincaM)ac;esckþIseRmcbgákRTBü tambBaØtþiimaRta 79 maRta 80 b¤karXat;TuktambBaØtþimaRta 81 b¤karrwbGUsRTBütambBaØtþimaRta 82 énc,ab;enHGacRtUv)aneFIVeLIgeTaHbICa ³k-BMumanbuKÁlNamñak;RtUv)anecaTRbkan; b¤seRmc[Cab;eTasBIbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH b¤bTelIµsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs b¤
 51. 51. 49x-buKÁlNamYyRtUv)anecaTRbkan; b¤RtUv)anseRmc[rYceTas BIbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH b¤bTelIµsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs .maRta 84>- RTBübBa©ÚlKñaenAeBlNaEdlRTBüEdlCa b¤RtUv)ansgS½yedaysmehtuplfaCaRTBükxVk;RtUv)andak;bBa©ÚlCamYyRTBüdéTeTot EdlminEmnCaRTBükxVk;enaH témøénRTBükxVk;EdlRtUv)anbgák b¤RtUv)anrwbGUstambBaØtþimaRta 80 nigmaRta 82 énc,ab;enH RtUvEtminelIsBItémøénRTBüEdlCa b¤RtUv)ansgS½y edaysmehtuplfaCaRTBükxVk;enaHeT,Iy .maRta 85>- bnÞúúkrbs;CnRbqaMgnwgesckþIseRmcCnEdlRbqaMgnwgesckþIseRmctambBaØtþimaRta 80 niigmaRta 82xagelIenH EdlsMudkRTBü EdlRtUv)anseRmc[bgák b¤rwbGUs b¤EdlsMubdiesFesckþIseRmcenH RtUvEtbgðajtulakarfaRTBüenHminEmnCaRTBükxVk; .maRta 86>-karTukCaemaX³nUvGMeBITaMgT,ay Edlb:unb:gbegáIt]bsKÁdl;karrwbGUs CaGaT×1-tulakarGacTukCaemaX³ b¤bdiesFRKb;sarlixit b¤TegVIITaMgT,ay eTaHbICabg;kéRm b¤minbg;kéRmkþI EdleFVIeT,IgkñúgeKalbMNgbEgVrRTBüTaMgT,ay [putBIviFankarbgák b¤rwbGUs .2-RbsinebItulakarTukCaemaX³ b¤bdiesFdUckñúgkfaxNÐTI 1xagelI enaHtulakarGacbBa¢a [Gñkm©as;edIménRTBüsgeTAGñkTijvijnUvtémøtbsñg RbsinebIGñkTTYlRTBüKWsucrit ehIy)anRbKl;témøtbsñgrYcehIy .
 52. 52. 50maRta 87>- karlk;edayrdænUvRTBüEdl)anrwbGUs1-RksYgesdækic© nighirBaØvtßú RtUvEtlk;RTBüEdl)anrwbGUsNaEdlminEmnCasac;R)ak; GnuelamtamnItiviFIsRmab;karlk;RTBüsm,tiþrdæ .2-R)ak;Edl)anmkBIkarlk; tambBaØtþiiénkfaxNÐTI 1 CamYynwgRTBürwbGUsdéTNaeTotCasac;R)ak; RtUvbg;cUleTAkñúgmUlniFiCatimYyEdlnwgRtUv)aneRbIR)as; ³k-edIm,ITUTat;bMNul nigcMNayRsbc,ab;TaMgGs; EdlekIteLIgBIkarrwbGUsRTBükxVk; rab;bBa©ÚlkarcMNayelIkarrwbGUs kardwkCBa¢Ún karTukdak; nigkarEfrkSa nigx-edIm,IsgCm¶Wcitþdl;CnrgeRKaHénGMeBIePrvkmµ b¤K-edIm,IeFIVhirBaØb,Tandl;skmµPaB eFIVeLIgedIm,IRbyuT§nwgePrvkmµ .3-karRKb;RKgmUlniFiCatienH RtUvGnuelamtamviFanEdlkMNt;edayGnuRkwtü .maRta 88>-kartamdan1-RBHraCGaCJa b¤ecARkmesIubsYrEdlTTYl)annUverOgkþI EdlCabTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enH GacGnuBaØat[GñkesIubGegát ³k-Binitü dak;[sßiteRkamkarXøaMemIlnUvKNnIFnaKar b¤KNnIÉeTotEdlcat;TukdUcCaKNnIFnaKar nigx-tRmUv[mankarRtYtBiinitü nigbgÁab;[pþl; b¤ftcmøglixityfaPUt b¤lixitÉkCn b¤ÉksarFnaKar hirBaØvtßú nigBaNiC¢kmµTaMgGs; nigK-tamdan nigdak;ExSTUrs½BÞeRkamkarlbsþab; nigX-cUleTABinitüRbB½n§kMuBüÚT½r
 53. 53. 51RbsinebImansBaØaFYnlµmsm[eXIjfaKNnI ExSTUrs½BÞ RbB½n§kMuBüÚT½rTaMgenaH kMBugRtUv)aneRbIR)as; b¤GacykeTAeRbIR)as; edaybNþa-Cn EdlRtUv)ansgS½yfa)anRbRBwtþ b¤manEpnkarRbRBwtþbTelµIsNamYy EdlmanbBaØtþenAkñúgc,ab; b¤kalebIlixit b¤ÉksarTaMgenaHBak;B½n§ b¤GacBak;B½n§nwgbTelIµsNamYyxagelIenH .2-viFankarxagelIenH minRtUv)ancat;TukfaCakarrMelaPelIkarsm¶at;viiC¢aCIv³eT,Iy .3-kartamdan kardak;ExSTUrs½BÞeRkamkarlbsþab; GacGnuBaØat)anEtkñúgfirevla 2 Ex . karbnþviiFankar nigfirevlaenH RtUv)anGnuBaØatEtedayecARkmesuIbGegátEdlkan;erOgenH .4-RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1 ¬mYy¦ qñaM dl; 5 ¬R)aM¦ qñaM cMeBaHbuKÁNaEdl ³k-)andwgedaysarkarRbkbviC¢aCIIv³rbs;xøÜn GMBIkarcat;viFankarNamYyEdlmanbBaØtþkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH ehIy)anR)ab;edayectna dl;buKÁlEdlsßitenAeRkamkarsgS½y GMBIkarGnuvtþskmµPaBTaMgenaH b¤x-)anpþl;eTAGaCJaFrmansmtßkic© nUvÉksar b¤lixitEdlmanbBaØtþkñúgcMNuc x énkfaxNÐTI 1 xagelIenH EdlxøÜn)andwgfaCaÉksarEkøgkøay b¤ÉksarEdlmankardkecjxøH b¤CaÉksarP½nþRcT,M b:uEnþmin)anCRmabGaCJaFrTaMgenaH[)andwg .maRta 89>- karsm¶at;viC¢aCIIv³FnaKarkarsm¶at;viC¢aCIIv³FnaKar BMuEmnCayutiþkmµsRmab;bdiesFminpþl;Psþútag Bak;B½n§nwgbTelIµs Edl)anbBaØtþenAkñúgc,ab;enHeT,Iy .
 54. 54. 52maRta 90>- karbRgáab]bsKÁénkarbgák nigkarrwbGUsRtuUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI5 ¬R)aM¦ qñaM dl; 10 ¬db;¦ qñaM cMeBaHbuKÁlNaCaPaKI b¤edayectnasRmYlkarlk;dUrRTBüEdlRtUv)anbgák b¤rwbGUs tamesckþIseRmc EdlmanbBaØtþenAkñúgEpñkenH elIkElgEtkarlk;dUrEdleFVIeT,IgtamlkçxNÐénEpñkenH b¤RtUv)anGnuBaØatedaytulakar .CMBUkTI 12btüab½n nigCMnYyeTAvijeTAmkTak;TgnwgbTelµIsePrvkmµEpñkTI 1esckþIepþImmaRta 91>-karbkRsayvaküs½BÞkñúgCMBUkenH ³1-CMnYyeTAvijeTAmk mann½yfaCakarCYyEdlRtUv)anesñIsuMedayraCrdæaPi)alkm<úCa b¤edayrdæaPi)alénrdæbreTsNamYyTak;Tgnwg ³k-karesuIbGegát b¤cMNat;kartulakar cMeBaHbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH b¤bTelIµseRkamc,ab;rbs;rdæbreTsEdlRsbKñanwgbTelIµs tambBaØtþiénc,ab;enH b¤x-karesIubGegát b¤cMNat;karTak;TgnwgRTBükxVk; .2-rdæeFIVsMeNI mann½yfaCardæmYyEdlesñIsuMkareFVIbtüab½nbuKÁlNamñak; b¤esñIsuMCMnYyeTAvijeTAmk .
 55. 55. 53maRta 92>- enAeBlEdlbTelIµsbreTsRsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH1-bTelIµseRkamc,ab;rbs;rdæbreTs RsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH RbsinebIGMeBI b¤kareKcevHxøH b¤TaMgGs;EdlCabTelµIseRkamc,ab;rbs;breTs nigCabTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH RbsinebIRtUv)anRbRBwtþenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa .2-lkçxNÐEdl)anbBaØtþenAkñúgkfaxNÐTI 1 xagelIenH Tak;TgnwgsMeNIBIrdæbreTsRtUv)anbMeBjeTaHbICa ³k-GMeBI b¤kareKcevH EdlCabTelIµsRtUvEbgEckenAkñúgRbePTbTelµIsmindUcKñakþI b¤x-eQµaHbTelIµs kareRbIbec©ksBÞ b¤niymn½y b¤karkMNt;lkçN³bTelIµsmindUcKñakþI nigK-karkMNt;GMBIFatupSMénbTelIµs énc,ab;rbs;rdæeFIVsMeNIxusKña GMBIFatupSMénbTelIµs EdlkMNt;edayc,ab;enH RbsinebIBicarNaeTAelIcMnYnsrubénGMeBI b¤kareKcevH EdlRtUv)anbgðajedayrdæeFIVsMeNI CabTelIµstambBaØtþiénc,ab;enHRtUv)anRbRBwtþ .maRta 93>- bTelµIsneya)aynigsareBIBn§bTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH nigbTelIµsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs nwgBMuRtUv)ancat;TukfaCabTelµIsneya)ayeLIy cMeBaHbTelIµsBak;B½n§nwgbTelIµsneya)ay b¤bTelIµsEdlekIteLIgedayehtuplneya)ay b¤CabTelµIssareBIBn§eLIy sRmab;eKalbMNgeFIVbtüab½n nigCMnYyeTAvijeTAmk .
 56. 56. 54EpñkTI 2btüab½nmaRta 94>- btüab½neTAkan; b¤mkBIrdæbreTsEdlRBHraCaNacRkkm<úCamansni§sBaØabtüab½nCamYybTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH nigbTelIµsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTsnwgRtUv)ancat;TukCabTelIµsbtüab½n eRkamsni§sBaØabtüab½nNamYy rvagRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæbreTsenaH .maRta 95>- btüab½neTAkan;rdæbreTs EdlRBHraCaNacRkkm<úCaminmansni§-sBaØabtüab½nCamYy b:uEnþCaPaKImYyénGnusBaØa b¤BiFIsarBak;B½n§GnusBaØa b¤BiFIsar GacbegáIt)anCamUldæanc,ab;sRmab;kareFVIbtüab½nbuKÁlNamYy ecjBIRBHraCaNacRkkm<úCaeTAkan;rdæbreTs b¤sRmab;eFIVsMeNI edayRBHraCaNacRkkm<úCa cMeBaHrdæbreTsenaH Tak;TgnwgGMeBIEdlGnusBaØa b¤BiFIsarenaHEcgkñúgkrNIEdl ³k-RBHraCaNacRkkm<úCaminmansn§isBaØabtüab½nCamYyrdæbreTs nigx-TaMgRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæbreTsenaH KWCaPaKIénGnusBaØab¤BiFIsarEdlP¢ab;mkCa]bsm<½n§énc,ab;enH nigK-GnusBaØa b¤BiFIsarenaH EcgfavaGacpþl;mUldæanc,ab;sRmab;btüab½n .maRta 96>- btüab½neTAkan;rdæbreTs EdlRbeTskm<úCa minmansni§sBaØabtüab½nCamYyRbeTskm<úCa Gnuelamtamc,ab;Tak;Tinnwgbtüab½n GaceFIVbtüab½nbuKÁlNamYy eTA[rdæeFIVsMeNIkñúgkrNIEdl ³
 57. 57. 55k-raCrdæaPi)alkm<úCa TTYlsMeNIBIrdæNamYysuMeFVIbtüab½nbuKÁlNamñak; EdlmanvtþmanenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa cMeBaHGMeBIEdl)anbgáCabTelµIs eRkamc,ab;rbs;rdæbreTsenaH EdlRsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH nigx-RbeTskm<úCaminmansn§isBaØabtüab½nCamYyrdæeFIVsMeNI ehIyK-rdæeFIVsMeNIpþl;karsnüafa xøÜnnwgGnuvtþtamsMeNIdUcKñaenH BIRBHraCaNacRkkm<úCa .maRta 97>- karbgðajÉksarsRmab;sMeNIsMueFIVbtüab½n1-sMeNIsMueFIVbtüab½nbuKÁlNamYyeTAkan;rdæbreTs RtUvEteFIVCalayl½kçN_GkSrEdlP¢ab;CamYy ³k-kñúgRKb;krNITaMgGs; nUv ³k-1-ÉksarEdlmanlkçN³RKb;RKan; kñúgkarBiBN’naGtþsBaØaNnigTIkEnøgRbhak;RbEhl énbuKÁlEdlRtUv)antamrk nigk-2-r)aykarN_GMBIGgÁehtuénkrNIenH nigk-3-GtßbTénmaRtaBak;B½n§énc,ab;EdlbegIátbTelIµsenaH nigk-4-GtßbTénmaRtaBak;B½n§énc,ab;EdlkMNt;eTasb,-BaØtiþ nigk-5-GtßbTénmaRtaBak;B½n§énc,ab; EdlbBa¢ak;karkMNt;eBlevlaEdlBak;B½n§ nigk-6-B½t’mandéTNaeTotEdlcaM)ac;RtUvpþl;CUn eRkamsni§sBaØaEdlenAkñúgenaHRBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæbreTsKWCaPaKI nig
 58. 58. 56x-kñúgkrNIEdlbuKÁlenaHRtUv)anEsVgrk edIm,ITTYlkarGnu-vtþeTas eday ³x-1-salRkm b¤esckþIcmøgsalRkmmYyc,ab; rbs;tulakar nigx-2-esckIþEføgkarN_GMBIkRmiteTas Edlkarkat;eTas)anRtUvGnuvtþ .2-ÉksarTaMgGs;RtUvEtRtUv)ancuHhtßelxa e)aHRtaCapøÚvkar nigbiTeRsam ehIyRbsinebIminEmnCaPasaExµr b¤Gg;eKøs RtUvEtP¢ab;mkCamYynUvÉksarbkERbCaPasamYy énPasaTaMgBIrenH EdlmanesckIþbBa¢ak;pg .maRta 98>- mUlehtucaM)ac;sRmab;bdiesFsMeNIeFIVbtüab½n1-raCrdæaPi)alkm<úCaminRtUvyl;RBmtamsMeNIsuMeFVIbtüab½nbuKÁlNamñak; cMeBaHbTelµIseRkamc,ab;rbs;rdæbreTsEdlRsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enHeLIy RbsinebIIyl;eXIjfa ³k-sMeNIenaHRtUv)aneFVIeLIgedIm,Ikat;eTas b¤pþnÞaeTasbuKÁlNamñak;edaysarEtCatisasn_ sasna sBa¢ati edImkMeNItCatiBn§ b¤TsSn³neya)ay rbs;buKÁlenaH b¤x-sßanPaBrbs;buKÁlenaH GacRtUvrgbuernicä½y edaysarEtCatisasn_ sasna sBa¢ati edImkMeNItCatiBn§ b¤TsSn³neya)ay rbs;buKÁlenaH b¤K-buKÁlenaH RtUv)ankat;eTasenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCab¤rdæbreTsNamYy cMeBaHbTelµIsenaH ehIysalRkm)ancUlCasßaBr nigRtUv)anGnuvtþcMeBaHbuKÁlenaHehIy b¤X-buKÁlenaHRtUv)anpþnÞaeTasBIbTelIµsenaHedaykM)aMgmuxnig³
 59. 59. 57X-1-edayBMumankarCUnB½t’manRKb;RKan; GMBIkarkat;eTasenaH b¤edaybuKÁlenaHBMuRtUv)anpþl;»kas[erobcMkarkarBarxøÜn nigX-2-edaybuKÁlenaHBMuman b¤nwgBMuman»kassMu[mankarkat;eTaskrNIenaHeLIgvij edaymanvtþmanrbs;xøÜn .2-raCrdæaPi)alkm<úCaminRtUvyl;RBmtamsMeNIsuMeFVIbtüab½nbuKÁlNamñak; cMeBaHbTelµIseRkamc,ab;rbs;rdæbreTs EdlRsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enHeLIy RbsinebIIyl;eXIjfaenAeBlRbKl;[eTArdæbreTsenaH buKÁlenaHnwgTTYlrgnUvkareFVITaruNkmµ .maRta 99>- bc½©yénkarbdiesFmineFIVbtüab½nkñúgkrNIEdlraCrdæaPi)alkm<úCa edaymUlehtuNamYybdiesFkareFIVbtüab½nbuKÁlNamYy eTA[rdæeFIVsMeNI eRkaykarBicarNasmRsbelIsMeNIbtüab½n ³k-raCrdæaPi)alkm<úCa RtUvEtbBa¢ÚnsMNMuerOgenH eTA[GaCJa-FrTTYlbnÞúkecaTRbkan; edIm,IeKalbMNgénkarecaTRbkan; nigx-GaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan; RtUvEteFIVesckIþseRmccitþelIsMNuMerOg dUcKñanwgkrNIénbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH .maRta 100>- btüab½nedays½µRKcitþ1-raCrdæaPi)alkm<úCa Gacyl;RBmedayBMucaM)ac;eFIVcMNat;karbtüab½npøÚvkareLIy cMeBaHkareFIVbtüab½nbuKÁlNamYy cMeBaHbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH RbsinebIbuKÁlenaHyl;RBmCalayl½kçN_GkSrenAcMeBaHmuxtMNagTTYlxusRtUv énGaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan;fasuxcitþTTYlrgkareFIVbtüab½neTAkan; rdæeFIVsMeNIcMeBaHbTelIµsenaH .
 60. 60. 582-raCrdæaPi)alkm<úCa minRtUvyl;RBmcMeBaHbtüab½ntambBaØtþi énkfaxNÐTI 1 xagelIeLIy luHRtaNaEt ³k-rdæeFIVsMeNI)aneFIVsMeNIpøÚvkar sMueFVIbtüab½nbuKÁlenaH nigx-muneBlEdlkaryl;RBmRtUv)anpþl; CnenaHRtUvEt)anTTYlB½t’maneBjelj GMBIplvi)akénkaryl;RBmelIbtüab½n .maRta 101>- karcab;xøÜn karXat;xøÜn nigkarXMuxøÜnbeNþaHGasnñ1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebII ³k-GaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan; TTYlsMeNIBIrdæbreTsNamYyedaypÞal; b¤tamry³karsRmbsRmYl énGgÁkarnKr)alRBhµTNÐGnþrCati suM[eFVIkarcab;xøÜnbuKÁlNamñak;beNþaHGasnñcMeBaHbTelµIs tambBaØtþiénc,ab;enH ehIymankrNINamYyénkrNIxageRkamenH ³k-1-RBHraCaNacRkkm<úCa CaPaKIénsn§isBaØabtüab½nCamYyrdæEdlesñIsuMCMnYy b¤k-2-TaMgRBHraCaNacRkkm<úCa TaMgrdæbreTsenaH KWCaPaKIénGnusBaØa b¤BiFIsarEdlP¢ab;mkCa]bsm<½n§ 1 énc,ab;enH nigGnusBaØa b¤BiFIsarenaH EcgfavaGacpþl;mUldæanc,ab;sRmab;btüab½n b¤k-3-rdæeFIVsMeNIpþl;karsnüafaxøÜnnwgGnuvtþtamsMeNIdUcKñaenH BIRBHraCaNacRkkm<úCa nigx-rdæeFIVsMeNIsnüanwgepIJCUnRBHraCaNacRkkm<úCa nUvsMeNIsuMeFVIbtüab½nbuKÁlenaH .2-GaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan; GacecjdIkacab;xøÜnbuKÁlenaHRbsinebII BinitüeXIjfa ³
 61. 61. 59k-buKÁlenaH manvtþmanenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ehIyx-eTaHbICa ³x-1-tulakar b¤GaCaJFrenAkñúgrdæeFIVsMeNI)anecjdIkab¤bBa¢aEdlmanlkçN³dUcKña edIm,Icab;xøÜnbuKÁlenaHrYcehIycMeBaHbTelµIsTak;TgnwgdIkacab;xøÜnbeNþaHGasnñ EdlRtUv)ansMuenaH b¤x-2-buKÁlenaHRtUv)anseRmc[Cab;eTascMeBaHbTelµIsenaHrYcehIy enAkñúgrdæeFIVsMeNI .3-Ep¥ktamkfaxNÐTI 4 xageRkamenH buKÁlEdlRtUvcab;xøÜnnigXuMxøÜntamdIka nwgRtUvXuMxøÜntamc,ab;rhUtTal;EtrdæeFIVsMeNI esñIsuM[raCrdæaPi)alkm<úCaeFVIbtüab½nbuKÁlenaH .4-RbsinebIraCrdæaPi)alkm<úCa min)anTTYlsMeNIsuMeFVIbtüab½nBIrdæeFIVsMeNIkñúgGMT,úgeBl 60 ¬huksib¦ éf¶ bnÞab;BIbuKÁlenaHRtUv)anXuMxøÜntamdIka GaCJaFrTTYlbnÞúkecaTRbkan; RtUvEtecjbBa¢a[edaHElgbuKÁlenaH .5-buKÁl EdlRtUv)anedaHElg eyagtamkfaxNÐTI 4 xagelIenHGacRtUvcab;xøÜnsarCafµI RbsinebIrdæeFIVsMeNIbBa¢ÚnsMeNIsuMeFVIbtüab½nbnÞab;BIbuKÁlenaHRtUv)anedaHElg .maRta 102>- btüab½nmkBIrdæbreTsEdlRBHraCaNacRkkm<úCaminmansni§-sBaØabtüab½nCamYy1-raCrdæaPi)alkm<úCa GaceFVIsMeNIeTArdæbreTs suMeFVIbtüab½nbuKÁlNamYy mkRBHraCaNacRkkm<úCa kñúgkrNIEdl ³k-buKÁlenaH )anRbRBwtþbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH ³k-1-enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa b¤
 62. 62. 60k-2-enAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa b:uEnþsßitenAkñúgyutþa-FikarénRBHraCaNacRkkm<úCa tambBaØtþiénc,ab;enH ehIyx-RBHraCaNacRkkm<úCa minmansni§sBaØabtüab½nCamYyrdæbreTs EdlbuKÁlenaHmanvtþman .2-sMeNIGacRtUv)aneFIVeLIgEp¥kelImUldæanénkarpþl; edayraCrdæa-Pi)alkm<úCa nUvkarsnüafaxøÜnnwgGnuvtþtamsMeNIdUcKñaenHBIrdæbreTsEdlbuKÁlenaHmanvtþman .EpñkTI 3CMnYyeTAvijeTAmkmaRta 103>- sMeNIrbs;rdæbreTs cMeBaHRBHraCaNacRkkm<úCa edIm,IsMuCMnYykñúgkaresIubGegát b¤cMNat;kartulakarenAkñúgrdæbreTs1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebIIraCrdæaPi)alkm<úCa TTYlsMeNIBIrdæbreTsNamYy suMCMnYyTak;Tgnwg ³k-karesuIbGegátbTelµIsenAeRkamc,ab;rbs;rdæbreTs EdlRsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH b¤x-cMNat;karerOgkþItulakar cMeBaHbTelµIsenH b¤K-karesIubGegátTak;TinnwgRTBükxVk; b¤X-cMNat;karsRmab;karbgák b¤karrwbGUsRTBükxVk;enAkñúgrdæeFIVsMeNI b¤g-karbgák b¤karrwbGUsRTBükxVk;enAkñúgRbeTskm<úCa .2-tamry³tulakar b¤GaCJaFrmansmtßkic©Bak;B½n§déTeTotenaHraCrdæaPi)alkm<úCa Gacpþl;CMnYytamviFINamYYydUcxageRkam ³k-eFVIkMNt;ehtuPsþútagCalayl½kçN_GkSr b¤edaysYrpÞal;mat;BIbuKÁlnana .
 63. 63. 61x-CYy[buKÁlTaMgenaH rYmTaMgbuKÁlEdlRtUv)anXuMxøÜn edaymankaryl;RBmrbs;xøÜn[)anpþl;;Psþútagb¤[CYykñúgkaresuIbGegát.K-pþl;Éksartulakar .X-GnuvtþkarEqkeqr .g-CYykñúgkartamdanrkRTBükxVk; .c-esIubGegátkarCYjdUrhirBaØvtßú .q-TTYlB½t’manb¤PsþútagEdlGacCYykñúgkarsþareT,IgvijnUvRTBü kxVk;edIm,IdkhUt.C-bgákRTBükxVk;edIm,ITb;sáat;karlk;dUr b¤karepÞr b¤kare)aHbg;ecalRTBüEdlrg;caMkarseRmcGMBIkardkhUt .Q-rwbGUsRTBüsm,tþikxVk; rYmTaMgÉksar .j-GnuvtþesckIþseRmccugeRkayrbs;rdæbreTs kñúgkarrwbGUsRTBükxVk; .d-ekaslvic½yvtßútag nigkEnøgekItehtu .z-pþl;B½t’man nigvtßútagdl;rdæbreTs .D-pþl;ÉksaredIm b¤c,ab;cmøgEdlRtUvmanbBa¢ak;énÉksarb¤kMNt;ehtuBak;B½n§ rYmman ÉksarFnaKar hirBaØvtßú saCIvkmµb¤GaCIvkmµ CaGaT× dl;rdæbreTs .3-B½t’man nigvtßútagEdlGacRtUv)anpþl;[rdæbreTs eyagtamkfaxNÐTI 2 cMNuc z xagelIenH rYmman B½t’manEdlTTYl)anRsbc,ab;TaMgGs; rYmTaMgB½t’manEdl)anmkedaykarQøbykBIbNþajTUrKmnaKmn_ b¤ edaykareRbI]bkrN_lbsþab; .4-edIm,IGnuvtþsMeNIsuMCMnYyBIrdæbreTs nItiviFI nigdMeNIrkarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa sRmab;karesuIbGegát b¤karecaTRbkan;cMeBaH
 64. 64. 62bTelµIs tambBaØtþiénc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa GacRtUv)aneRbIR)as;sRmab;karpþl;CMnYYydl;rdæbreTs .maRta 104>- CMnYyGacRtUv)anpþl;CUnEp¥kelIlkçxNÐraCrdæaPi)alkm<úCaGacpþl;CMnYydl;rdæbreTsenAeRkamCMBUkenH Ep¥kelIlkçxNÐ .maRta 105>- mUlehtucaM)ac;sRmab;karbdiesFsMeNIsMuCMnYyraCrdæaPi)alkm<úCanwgminRtUvyl;RBm tamsMeNIsuMCMnYyTak;TgnwgbTelµIstambBaØtþiénEpñkenH RbsinebIIyl;eXIjfa ³k-sMeNIenaHRtUv)aneFVIeLIg edIm,Ikat;eTas b¤pþnÞaeTasbuKÁlNamñak; edaysarEtBUCsasn_ sasna sBa¢ati edImkMeNItCatiBn§ b¤TsSn³neya)ayrbs;buKÁlenaH b¤x-sßanPaBrbs;buKÁlenaHGacRtUvrgbuernicä½y edaysarEtCatisasn_ sasna sBa¢ati edImkMeNItCatiBn§ b¤TsSn³neya)ayrbs;buKÁlenaH b¤K-CasMeNITak;TgeTAnwgkarkat;eTasbuKÁlenaH cMeBaHbTelµIs ehIyK-1-buKÁlenaH RtUv)anseRmc[rYceTas b¤elIkElgeTasedaytulakar b¤GaCJaFr mansmtßkic©enAkñúgrdæbreTs b¤K-2-buKÁlenaH)anTTYleTastambBaØtiEcgedayc,ab;énrdæenaH cMeBaHbTelµIsenaH b¤cMeBaHbTelµIsdéTeTot EdlCaGMeBIdUcKñanwgbTelµIsenaHrYcehIy .maRta106>-viFanénkarsm¶at;FnaKarminb:HBal;dl;CMnYyeTAvijeTAmkeLIykaresñIsuM;CMnYytambBaØtþiénEpñkenH minRtUv)anbdiesFedaysarehtupl énviFanénkarsm¶at;rbs;FnaKareLIy .
 65. 65. 63maRta 107>- sMeNIsMupþl;PsþútagenAkñúgsvnakarenAkñúgrdæbreTs1-maRtaenHRtUvGnuvtþ RbsinebII ³k-svnakarTak;Tgnwg ³k-1-bTelIµseRkamc,ab;rbs;rdæbreTs EdlRsbKñanwgbTelIµstambBaØtþiénc,ab;enH b¤k-2-karbgák b¤karrwbGUsRTBükxVk; )ancab;epIþmenAkñúgrdæbreTs nigx-rdæbreTsenaHesñIsuM[mankarcUlrYmenAkñúgsvnakar Tak;TgnwgdMeNIrkarkat;kþInUvbuKÁlNamYyEdlsßitenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa nigK-manmUlehtusmehtuplnwgeCOfabuKÁlenaHmansmtßPaBkñúgkarpþl;PsþútagBak;B½n§nwgdMeNIrkarkat;kþI ehIynigX-buKÁlenaH)anyl;RBmpþl;PsþútagenAkñúgrdæbreTs .2-rdæbreTsRtUvEtpþl;karsnüadUcxageRkam ³k-buKÁlenaH nwgmin ³k-1-RtUv)anXuMxøÜn kat;eTas b¤pþnÞaeTas cMeBaHbTelµIsNamYyRbqaMgnwgc,ab;rbs;rdæbreTs EdlRtUv)anecaTRbkan;fa )anRbRBwtþ b¤Edl)anRbRBwtþ muneBlbuKÁlenaHcakecjBIRBHraCaNacRkkm<úCa b¤k-2-RtUvTTYlrgnUvbNþwgrdæb,evNINamYy cMeBaHGMeBIb¤kareKcevHrbs;buKÁlenaH EdlRtUv)anecaTRbkan;fa)anekIteLIg b¤Edl)anekIteLIg muneBlbuKÁlenaHcakecjBIRBHraCaNacRkkm<úCa RbsinebIbuKÁlenaH minRtUvTTYlrgnUvbNþwgrdæb,evNI kñúgkrNIEdlbuKÁlenaH minsßitenAkñúgrdæbreTsenaHeT b¤
 66. 66. 64k-3-RtUv)antRmUv[pþl;PsþútagkñúgdMeNIrkarkat;kþIepSgeTot kñúgrdæbreTs eRkABIdMeNIrkarkat;kþIEdlBak;;B½n§nwgsMeNIenaH .elIkElgEtbuKÁlenaH )ancakecjBIrdæbreTs b¤buKÁlenaHman»kascakecjBIrdæbreTs ehIyEbrCasßitenAkñúgrdæbreTsenaHteTAeTot eRkABIeKalbMNgpþl;PsþútagkñúgdMeNIrkarkat;kþI EdlBak;;B½n§nwgsMeNIenaH .x-PsþútagNaEdlbuKÁlenaHpþl;[kñúgdMeNIrkarkat;kþIEdlBak;;B½n§nwgsMeNIenaH minGacTTYlyk)an b¤min)ankar sRmab;karkat;eTasCnelµIsRbqaMgnwgc,ab;énrdæbreTsenaH minEmnCabTelµIspþl;skçIPaBEkøgkøay cMeBaHkarpþl;PsþútagTaMgenaH .K-buKÁlenaHnwgRtUv)anbBa¢ÚnmkRbeTskm<úCavij eyagtamkarRBmeRBog EdlRtUv)anÉkPaBedayraCrdæaPi)alkm<úCa .X-RbsinebIbuKÁlenaH kMBugsßitenAkñúgkarXMuxøÜnenAkúñgRbeTskm<úCa ehIyraCrdæaPi)alkm<úCa esñIsuMrdæbreTs[eFVIkarcat;EcgedIm,IrkSabuKÁlenaH[sßitkñúgkarXMuxøÜn enAeBlEdlbuKÁlenaHsßitenAkñúgrdæbreTsenaH ³X-1-rdæenaHRtUveFVIkarerobcMsmRsbsRmab;eKalbMNgenH ehIyX-2-buKÁlenaH nwgminRtUv)anedaHElgBIkarXMuxøÜn kñúgrdæbreTseLIy luHRtaNaEtraCrdæaPi)alkm<úCaCUndMNwgdl;GaCaJFrsmRsb énrdæbreTsenaHfabuKÁlenaHTTYl)ansiT§iRtUvedaHElg tambBaØtþic,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa nigX-3-RbsinebIIbuKÁlenaH RtUv)anedaHElgenAkñúgrdæbreTs dUc)anEcgenAkñúg X-2 éncMNuc X xagelIenH
 67. 67. 65rdæbreTsenaH RtUvTTYlbnÞúkcMNayelIkarsñak;enA nigcMNayepSg²rbs;buKÁlenaHrhUtdl;cMNat;karerOgkþI EdlBak;B½n§nwgsMeNIenaHRtUv)anbBa©b; .maRta 108>-sMeNIedayRbeTskm<úCa cMeBaHrdæbreTsmYy edIm,IsMuCMnYykñúgkaresIubGegát b¤cMNat;kartulakar1-raCrdæaPi)alkm<úCaGacesñIsuMrdæbreTsNamYy[pþl;CMnYyTak;-Tgnwg ³k-karesuIbGegátbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH b¤x-cMNat;kartulakar cMeBaHbTelµIstambBaØtþiénc,ab;enH b¤K-karesuIbGegátTak;TgnwgRTBükxVk; b¤X-cMNat;karedIm,Ibgák b¤karrwbGUsRTBükxVk;enAkñúgRBHra-CaNacRkkm<úCa b¤g-karbgák b¤karrwbGUsRTBükxVk;enAkñúgRbeTsEdlRtUv)anesIñsMu .2-sMeNIGacRtUv)aneFVIeLIgedIm,IsuMCMnYy enAkñúgkrNINamYyEdlmanEcgkñúgkfaxNÐTI 2 maRta 103 énc,ab;enH .3-PsþútagEdlTTYl)anedayRsbc,ab;enAkñúgrdæbreTs GacRtUv)aneRbIR)as;CaPsþútagenAkúñgcMNat;karerOgkþI enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa .4-RbsinebIbuKÁlmYyrUbEdlkMBugRtUv)anXMuxøÜnenAkñúgrdæbreTs RtUv)an[pþl;PsþútagenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ehIyrdæbreTsenaHesIñsMu[raCrdæaPi)alkm<úCa cat;EcgedIm,IrkSabuKÁlenaH kñúgkarXMuxøÜnenAeBlEdlbuKÁlenaH sißtenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa raCrdæaPi)alkm<úCa ³
 68. 68. 66k-RtUveFIVkarcat;EcgsmRsbsRmab;eKalbMNgenaH b¤x-minRtUvedaHElgbuKÁlenaHBIkarXMuxøÜnenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaeLIy elIkElgEtrdæbreTsCUndMNwgdl;GaCJaFrsmRsbénraCrdæaPi)alkm<úCafa buKÁlenaHTTYl)ansiT§iRtUvedaHElg eRkamc,ab;énrdæbreTsenaH ehIyK-RbsinebIbuKÁlenaHRtUv)anedaHElgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa dUcmanEcgkñúgcMNuc x xagelIenH RtUvTUTat;cMNayelIkarsñak;enA nigcMNayepSg²rbs;buKÁlenaH rhUtdl;cMNat;karerOgkþIEdlBak;B½n§nwgsMeNIenaHRtUv)anbBa©b; .5-buKÁlNaEdlRtUv)an[pþl;PsþútagenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaedayrdæbreTs RtUvEt)anbBa¢ÚneTAkan;rdæenaHvij edayBMucaM)ac;mancMNat;karbtüab½n eyagtamkarRBmeRBogEdlRtUv)anÉkPaBCamYyrdæbreTsenaH .maRta 109- shRbtibtþikarGnþrCatibTb,BaØtþiEdlmanEcgkñúgEpñkTI 3 énc,ab;enH min)ankMNt; b¤raraMgcMeBaHkarpþl; b¤karTTYlB½t’man b¤shRbtþikarGnþrCatiTak;TgnwgbTelµIsNamYytambBaØtþiénc,ab;enH b¤bTelIµsRsbKñaeRkamc,ab;rbs;rdæbreTseTaH CaviFINak¾eday .CMBUkTI 13Gvsanb,BaØtþimaRta 110>- TMnak;TMngCamYyc,ab;epSgeTotc,ab;enHRtUvmanGaTiPaB RbsinebIbTb,BaØtþiénc,ab;epSgeTot minRsbKñanwgbTb,BaØtþiénc,ab;enH .
 69. 69. 67)anykesckþIRkabbgÁMTUlfVaysUmLayRBHhsþelxaRBHmhakSRtnaykrdæm®nþIhtßelxahu‘n Esn)anCRmabCUsemþcnaykrdæm®nþIrdæm®nþIRksYgyutþiFm’htßelxaGgÁ vgSvDÆanaelx³305 c>ledIm,IcmøgEckraCFanIPñMeBj> éf¶TI 25 Exkkáda qñaM 2007GKÁelxaFikarrgraCrdæaPi)alXun CinekneFVIenARBHbrmraCvaMgraCFanIPñMeBjéf¶TI 20 Exkkáda qñaM 2007RBHhsþelxa nigRBHraClBaäkrneratþm sIhmunImaRta 111>- karGnuvtþc,ab;enHRtUvRbkasCakarRbjab; .Bl>0707>311
 70. 70. 68]bsm<½n§ 1]bsm<½nénc,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgePrvkmµbBaI¢énGnusBaØanigBiFIsarGnþrCatirbs;GgÁkarshRbCaCati1> GnusBaØasþIBIbTelIµsnigskmµPaBepSg²eTotEdl)anRbRBwtþenAelIynþehaH ¬RkugtUküÚ éf¶TI 14 Ex kBaØa qñaM 1963¦ .2> GnusBaØaBhuPaKIsRmab;karbRgáabelIkarcab;CMritynþehaHedayxusc,ab; ¬RkugLaeG éf¶TI 16 Ex FñÚ qñaM 1970¦ .3> GnusBaØasþIBIkarbRgáabGMeBIxusc,ab;RbqaMgnwg suvtßiPaBGakascrN_suIvil ¬Rkug m:uger:Gal; éf¶TI 23 Ex kBaØa qñaM 1971¦ .4> BiFIsarsþIBIkarbRgáabGMeBIhigSaxusc,ab;enAtamGakasyandæanEdlbeRmIGakascrN_suIvilGnþrCati ¬qñaM 1971¦ . bEnßmelIGnusBaØasþIBIkarbRgáabGMeBIxusc,ab;RbqaMgnwgsuvtßiPaBGakascrN_suIvil¬Rkugm:uger:Gal; éf¶TI 23 Ex kBaØa qñaM 1971¦ .5> GnusBaØasþIBIkarTb;sáat; nigdak;eTaseTAelI]RkidækmµTaMgLayRbqaMgnwgbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati ¬RkugjÚvy:k éf¶TI14 Ex FñÚ qñaM 1973¦ .6> GnusBaØaGnþrCatiRbqaMgnwgGMeBIcab;CacMNab;xµaMg ¬RkugjÚvy:k éf¶TI17 Ex FñÚ qñaM 1979¦ .7> GnusBaØasþIBIkarkarBarrUbkayBIsarFatunuyekøEG‘r ¬RkugvIEy:néf¶TI 26 Ex tula qñaM 1979¦ .
 71. 71. 698> GnusBaØasþIBIkarbRgáabGMeBIxusc,ab;eTAnwg suvtßiPaBénnavacrN_tampøÚvsmuRT ¬Rkugr:Um qñaM éf¶TI 10 Ex mIna qñaM 1988¦ .9> BiFIsarsþIBIkarbRgáabGMeBIxusc,ab;eTAnwg suvtßiPaBénTItaMgGcié®nþy_enAtamx<g;rab)atsmuRT ¬Rkugr:Um éf¶TI 10 Ex mIna qñaM 1988¦ .10> GnusBaØasIþBIkarkMNt;sBaØasmÁal;éneRKOgpÞúHpøasiÞksRmab;CakmµvtßúénkarRsavRCavrk ¬Rkugm:uger:Gal; éf¶TI 1 Ex mIna qñaM 1991¦ .11> GnusBaØaGnþrCatisIþBIkarbRgáabkardak;RKab;EbkpÞúHrbs;ePrvkr¬RkugjÚvy:k éf¶TI 12 Ex mkra qñaM 1998¦ .12> GnusBaØaGnþrCatisIþBI karlubbM)at;ecalnUvkarpþl;hirBaØb,Tandl;GMeBIePrvkmµ ¬RkugjÚvy:k éf¶TI 10 Ex mkra qñaM 2000¦ .13> GnusBaØaGnþrCatisþIBIkarbRgáabGMeBIePrvkmµnuyekøEG‘r ¬Ex emsaqñaM 2005¦ .
 72. 72. 70]bsm<½n§ 2]bsm<½nénc,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgePrvkmµkarkMNt;RbePTvtßúFatunuyekøEG‘rl>r sarFatu TRmg; RbePTI1 RbePTI2 RbePTI31 PøúytUnIj:ÚmPlutonium1minsayPaycMhayUnirradiated22 KRkb¤elIsticCag 2KRk EtelIsBI500 Rk500 Rk b¤ticCag EtelIsBI 15Rk2 G‘uyra:nIj:Úm- 235Uranium-235minsayPaycMhay -G‘uyra:nIj:ÚmbegáInkRmitdl; 20°235Ub¤elIsUnirradiated2- uraniumenriched to20% 235U ormore5 KRkb¤elIsticCag 5KRk EtelIsBI 1KRk1 KRkb¤ticCagEtelIsBI15 RkG‘uyra:nIj:ÚmbegáInkRmitdl; 10°235UEtticCag20°- uranium10 KRkb¤elIsticCag 10KRkEtelIs BI1 KRk
 73. 73. 71l>r sarFatu TRmg; RbePTI1 RbePTI2 RbePTI3enriched to10% 235U butless than 20%3 G‘uyra:nIj:Úm- 233Uranium-233G‘uyra:nIj:ÚmbegáInkRmitelIsBIFmµCati EtticCag10°235U- uraniumenriched abovenatural, butless than 10%235U10 KRkb¤elIsminsayPaycMhayUnirradiated22 KRkb¤elIsticCag 2KRkEtelIsBI500 Rk500 Rk b¤ticCag EtelIsBI 15Rk4n§n³EdlsayPaycMhayIrradiatedfuelRtUv)anbnßykRmit b¤G‘uyra:nIj:ÚmFmµCati -thoriumb¤n§n³begáInkRmitTab¬kRmitpÞúHtic
 74. 74. 72l>r sarFatu TRmg; RbePTI1 RbePTI2 RbePTI3Cag 10°¦Depleted ornaturaluranium,thorium orlow-enrichedfuel (less than10% fissilecontent)4
 75. 75. 73kMNt;smÁal;³1 PøúytUnIj:Úm TaMgGs; eRkABIPøúytUnIj:Úm EdlmankMhab;GuIsYtUb elIsBI 80° kñúgPøúytUnIj:Úm-2382 vtßúFatu minsayPaycMhay enAkñúger:Gak;T½r (Reactor) b¤sarFatusayPay cMhayenAkñúger:Gak;T½r b:uEnþmankRmitcMhayPayecjesµInwg b¤ticCag 100 rads/ 1 ema:g (100rads/hour) enAcm¶ay 1 Em:Rt edayKµanr)aMgkarBar .3 brimaN minFøak;cuHdl; RbePT 3 ehIyG‘uyra:nIj:ÚmFmµCatiRtUvEtRtUv)ankarBar eyagtamkarRKb;RKgedayRbugRby½tñ .4 n§n³déTeTot EdledaysarEtbrimaNsarFatupÞúHedImrbs;vaRtUv)ancat;fñak;CaRbePT 1 nigRbePT 2 muneBlkarsayPaycMhay GacRtUv)anbnßykRmitRbePTvamYykRmitenAeBlEdlkRmitsayPayBIn§n³enaH elIsBI 100 rads¼1 ema:g (100 rads/hour) enAcm¶ay 1 Em:Rt edayKµanr)aMgkarBar .
 76. 76. 74]bsm<½n§ 3]bsm<½nénc,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgePrvkmµsarFaturkeRKOgpÞúHl>r eQµaHsarFaturkeRKOgpÞúH rUbmnþm:UelKulm:as;m:UelKulkMhab;Gb,brima1 eGTIELn hÁlIkul DInIRtat¬GWehSedGin¦Ethylene glycol dinitrate (EGDN)C2H4(NO3)2152 0/2°Kittamm:as;2 2/3-DIem:TIl2/3DINIRtUb‘uytan¬edGwmedeb¦2,3–Dimethyl2,3dinitro butane(DMDB)C6H12(NO2)2176 1/0°Kittamm:as;3 )a:ra-m:UNUnIRtUtUluyEGn¬eb:-GwmGinet¦para-Mononitrotoluene (p–MNT)C7H7NO2137 0/5°Kittamm:as;
 77. 77. 75]bsm<½n§ 4]bsm<½nénc,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgePrvkmµeRKOgpÞúHxøaMgeRKOgpÞúHxøaMg rYmman ³• sIukøÚetRtaem:TIleLeNetRtanIRtamIn(cyclotetramethylenetetranitramine (HMX))• b:g;RtarIRTItUl etRtanIRtat (pentraerythritol tetranitrate (PETN))• sIukøÚRTIemTIeLeNRTInIRtamIn (cyclotrimethylenetrinitramine (RDX))
 78. 78. imatikaCMBUkTI 1>-bTb,BaØtþiTUeTA 1CMBUkTI 2>-yutþaFikar 7CMBUkTI 3>-bTelµIsEdlRtUv)anRbRBwtþenAelIGakasyanb¤enAGakasyandæan 9EpñkTI 1>-karbkRsay 9EpñkTI 2>-bTelµIs nigeTasb,BaØti 11EpñkTI 3>-siT§iGMNacrbs;embBa¢akarGakasyan 15CMBUkTI 4>-bT]RkidæelIbuKÁlEdlRtUv)ankarBarCaGnþrCati 19EpñkTI 1>-karbkRsay 19EpñkTI 2>-bTelIµs 20CMBUkTI 5>-karcab;cMNab;xµaMg 21CMBUkTI 6>-karkarBarCarUbvnþelIsarFatunuyekøEG‘rnigkarbRgáabelIGMeBI ePrvkmµnuyekøEG‘r 22EpñkTI 1>-esckþIepþIm 22EpñkTI 2>-karkarBarCarUbvnþEdlcaM)ac;sRmab;sarFatunuyekøEG‘r 24EpñkTI 3>-bTelµIsBak;B½n§nwgkarkarBarCarUbvnþnUvsarFatunuyekøEG‘r26EpñkTI 4>-karRKb;RKgGavuFnuyekøEG‘r KImI nigCIvsaRsþ 28EpñkTI 5>-karbRgáabGMeBIePrvkmµnuyekøEG‘r 29CMBUkTI 7>-GMMeBIRbqaMgnwgsuvtßiPaBnavacrN_pøÚvsmuuRT 30EpñkTI 1>-karGnuvtþ 30
 79. 79. iiEpñkTI 2>-bTelµIs 31EpñkTI 3>-siT§iGMNacrbs;embBa¢akarnava 33CMBUkTI 8>-bTelµIsRbqaMgnwgsuvtiißPaBénTItaMgGcl½tEdlsßiitenAelIIx<g;rab)atsmuRT 35EpñkTI1>-karbkRsay 35EpñkTI 2>-bTelµIs 36CMBUUkTI 9>-kardak;sBaØasmÁal;eRKOgpÞúHpøasiÞksRmab;eKalbMNgrkeXIj 38EpñkTI 1>-karbkRsay 38EpñkTI 2>-bTelµIs 41CMBUkTI 10>-kardak;RKab;EbkePrvkmµ 42CMBUkTII 11>-hirBaØb,Tan nigCMnYysRmab;ePrvkmµ 44EpñkTI 1>-bTelµIs 44EpñkTI 2>-karbgák kardkhUt nigkarrwbGUsRTBüePrvkmµ 46CMBUkTI 12>-btüab½n nigCMMnYyeTAvijeTAmkTak;TgnwgbTelµIsePrvkmµ 52EpñkTI 1>-esckþIepþIm 52EpñkTI 2>-btüab½n 54EpñkTI 3>-CMnYyeTAvijeTAmk 60CMBUkTI 13>-Gvsanb,BaØtþi 66

×