Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014

536 views

Published on

Gazeta "JEMI EDHE NE" - Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID.

Donator: Norwegian Embassy, Prishtina, Kosove

Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numrohet.

U prezantua në Tiranë studimi “Viktimat e Municioneve Në Shqipëri -
Vështrim i përgjithshëm i gjendjes dhe nevojave”
Ky studim është botuar në kuadër të projektit “Vlerësimi i Nevojave Social –Ekonomike dhe Mjekësore i kërkesave të viktimave me UXO/ERW në Shqipëri.”, cili është zbatuar nga shoqata ALB-AID në 6 qarqe të Shqipërisë. Hapjen e takimit e bëri Z. Jonuz
Kola, i cili në fjalimin e tij theksoj se qëllimi i këtij workshopi kombëtar është njohja e institucioneve shtetërore me problematikën
dhe nevojat për shërbime e mbështetje të viktimave të municioneve si grupim me aftësi të kufizuar, duke u përqendruar tek sensibilizimi e qeverisë për përfshirjen e viktimave të municioneve në Ligjin Integral për Shërbimet për Personat me Aftësi të
Kufizuar. Gjithashtu ai theksoi se është shumë e rëndësishme nxitja e qeverisë për të kompletuar regjistrimin e viktimave të municioneve në të gjitha qarqet e Shqipërisë.

E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe Znj. Bardhulka Kospiri – zv.ministre e MMSRsë, e cila në fjalën e saj shprehu mirënjohjen për studimin e hollësishëm të kryer në 6 qarqet e vendit. Ajo theksoi se regjistrimi i personave të dëmtuar në një bazë të dhënash do t'ju shërbej të gjithë aktorëve të interesuar për planifikime të programeve të ndryshme për këtë shtresë.
Gjithashtu, përmendi punën që ka bërë qeveria ndaj kësaj shtrese dhe objektivat për të ardhmen që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë së jetës, dhe integrimin e plotë të tyre në shoqëri.
Workshopi vazhdoi me prezantimin e hollësishëm të gjetjeve të studimit dhe diskutimin e tyre nga të pranishmit..

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014

  1. 1. Aktivizohuni në veprimtaritë e shkollës në se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numrohet 1 Viti VI i botimit, nr. 48, nentor 2014 Jemi edhe ne... Mujore për fëmijë, botim i ALB-AID Kjo gazetë botohet me mbështetjen financiare të Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Komentet e shprehura këtu, në asnjë rast, nuk pasqyrojnë qëndrimin e Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e shoqatës “Alb-Aid” U mbetet të zgjedhin nga zgjedhja e bërë… Në këtë rifillim të botimit tw gazetës do të përcjellim për drejtoritë e shkollave, mësuesit ndihmës dhe senatorët e qeverive të nxënësve një intervistë të disa viteve më parë e gazetarit Sulejman Dida. Intervista është bërë me një senator të një prej shkollave të qytetit të Kukësit dhe fatkeqësisht edhe pse i përket disa viteve më parë është shumë aktuale dhe urojmë që të (IntervistëmenxënësinN.M. anëtariqeverisësë nxënësvenënjëprejshkollave9-vjeçaretëqytetitKukës) Pyetje: Si ngrihet kjo “qeveri”, dmth, a e bëjnë vetë nxënësit apo rekomandohet? Ngrihet në formë të rregullt, apo demokratike? Përgjigje:. Të paktën në formë duket e tillë. Nëpër klasa votojmë për senatorin e më pas senatorët, pra në të zgjedhurit zgjedhim kryetarin e qeverisë. Me thënë të drejtën në klasë nuk kemi pasë fillim shumë të mirë sepse është mësuesi ai që rekomandon tre apo më shumë emra për tu votuar si senatorë, pra ato nxënës përzgjidhen nga mësuesi dhe jo nga nxënësit. Nxënësve u mbetet të zgjedhinjongamasaetyreporngazgjedhjaebërë.Nejse,ndoshtakështuështëmëmirëpërmësuesin,por jopërne. Pyetje:po mëpas në senat? Çfarëndodh atje? Përgjigje: Ka bërryla edhe aty, por të paktën këto janë mes nesh, nuk ka aq ndërhyrje, nuk ka fare ndërhyrje, por nuk jemi shumë të lirë, kemi pak përvojë dhe kam vënë re një përkujdesje për të mos dalë nga rrethi i nxënëseve që lidhen me drejtuesit e shkollës apo qëkanëinfluencë. Pyetje:sitakuptojmë fjalëninfluencë? Përgjigje: që janë psh, me pushtet apo janë bismensmenë. Se qe, për një nxënës, na thanë ky është i dhjetave, për një tjetër që nuk ishteidhjetavenathanë,ky ekababënbiznesmenëdheendihmonshkollënmedhurata.Hajt,mirëatëherë,kotqëbëhenzgjedhje... Pyetje:porsidoqoftë disa punë izgjidh qeveriaenxënësve, apo jo, amund tëmëthuash çfarëpunësh kenimarrëpërsipër? Përgjigje:Adoni tju njoh me rregulloret dhe me objektivat? Jo? Çfarë mbaj mend unë. Qe si asht tamam kjo puna e qeverisë tonë. Ne kemi një mësuese që merret me ne, sjell tek ne porosi të drejtorisë dhe ne ua komunikojmë nxënësve, unë ia komunikoj klasës time dhe senatorëve të tjerë të klasave të tyre. Këto janë për pastërtinë, për zbatimin e orarit dhe frekuentimin, për uniformat, për disiplinënnëmësim,mendihmundonjënxënëstëdobët,meorganizundonjëaktivitet. Pyetje:Dhe ikenizbatuargjithmonë? Përgjigje: Jo or burrë. U preke si të thashë, or burrë, e kam si shprehje, por ti nuk po i shkruan këto gjana apo jo? Nejse, bën si të duash, pormëmarrinnësy tëkeq. Pyetje:Nxënësit senatorë,presidentiapo mësuesit... kush ju merrnë sy tëkeq. Përgjigje:Jo, jonukedise kush, ndoshtatëgjithë,sepse do thonë,ubanetimenakritiku. Pyetje:Pyetjepo në fakt, çfarëka përtu kritikuarnëshkollën tuaj? Përgjigje: Ka plot gjana, në senat diskutojmë, kryetari ia thotë mësuesit që merret me ne, atij ia themi edhe ne, por ai ia thotë edhe drejtorisë.Nuk namarrininat,nathonëvazhdimisht,thonimendimintuaj,hajttëdiskutojmë. Pyetje: Le ta shohin çështjen në një këndvështrim tjetër, kush është problemi në shkollë, nxënësit apo edhe mësimdhënësit, drejtoriaapo sitëthemi,përtëdalëtek pyetja “çfarëka përtu kritikuar”. Përgjigje: Janë edhe mësuesit nganjëherë, qe, psh. Prej disa javësh nuk kemi mësues matematike, ky nuk është problem i qeverisë sonë por ne e pësojmë, sepse kur vjen mësuesi, o burra ia fut një vrap me mësimet e prapambetura. Në sjellje? Ke të drejtë. Mësuesi X i tha një ditë një nxënëses së klasës tonë, “kokëlopë” sepse nuk ishte përgatitur shumë mirë në mësim. Nxënësja i ishte ankuar babëssëvet,dhenuk edi,ndoshtakanëbafjalëmemësuesin. Pyetje:Poju sisenat nuk bëtëasgjë përrastinqë njëmësues ka ofenduarnjënxënëse? Përgjigje:Po, kemidiskutuarqëedhemësuesiduhettëjetëkorrekt,pornëpërgjithësi.Nuk kemifolurpërrastinkonkret,
  2. 2. 2 Nëntor 2014________________________________________________Jemi edhe ne... por ka psh, raste kur mësuesi pi duhan, kur mësuesi na thotë lexojeni mësimin vetë në shtëpi, dhe të nesërmen na pyet, apo kur ai gjuanmeshkumësnjënxënësqëbënzhurmë. Pyetje:Pomepsikologun apo mepsikologen eshkollës çfarëmarrëdhënieshkeni? Përgjigje:Pse, akanëprunëshkollëntonëpsikolog? Intervistoi Sulejman Dida Mbështetje qeverisë së nxënësve Ashtu si edhe vitin e kaluar shoqataALB-AID po zbaton projektin “Merrni pjesë në qoftë se doni që zëri juaj të dëgjohet dhe vota juaj të numërohet – Promovimi i qeverive të nxënësve”. Ky projekt financohet ngaAmbasada Norvegjeze në Prishtinë. Qëllimi i projektit konsiston në kthimin e shkollës në një vend ku demokracia ushtrohet nëpërmjet rritjes së pjesëmarrjes aktive të fëmijëve, familjeve dhe komunitetit në procesin mësimor-edukativ. Përfituesit e projektit janë 25 shkolla të Kukësit dhe Hasit. Në këtë kuadër janë mbështetur 25 shkolla duke i asistuar në krijimineqeverivetënxënësve. Shatërvani... SheshiSkënderbej Paratijkanjëshatërvan Sishatërvanisulltanar Mendryshiminseaty Lanopingatndonjëmalësor Gazeta “Jemi edhe ne” Një aktivitet i rëndësishëm i projektit do të jetë edhe gazeta “Jemi edhe ne” e cila së shpejti do të shpërndahet në të gjitha shkollat. Pas publikimit të 6 numrave vitin e kaluar dhe përmbylljes me aktivitetin ku u vlerësuan punimet më të mira, këtë nëntor do të fillojë ribotimi i gazetës “Jemi dhe ne…” në kuadër të projektit të sipër përmendur. Botimi, sërish do të bëhet nën kujdesin e shoqatës ALB – AID si pjesë e veprimtarive të parashikuara në projekt. Edhe në numrat vijues të gazetës do të ruajnë karakterin e saj fëminor dhe informativ – kulturor duke mbetur tribunë e zërit të fëmijëve, e mendimit të tyre alternativ për problemet që i shqetësojnë, e sprovave të para tëtalentittëtyrenëlëmëtëkrijimtarisëletrareefigurative. Veç sa më sipër gazeta do të vazhdojë të jetë burim informacioni interesant të fushave të ndryshme kryesisht nga vendlindja jonë. Duke i pasur edhe në të ardhmen këto drejtime në qendër të vëmendjes, nuk do heqim dorë, për asnjë moment, nga cilësia e përmbajtjes dhe kultura e paraqitjes. Këtu gjejmë rastin të inkurajojmë të gjithë nxënësit që të bëhen pjesë e gazetës me shkrimetetyre. Ainuk lançfarëubë Çfarëzhbëhetmeshpejtësi Eshumtahedhstërkalapërpjetë Silulenëshpatinetij Hasan Çaushi, kl VIII-të, shkolla 9-vjeçare Zahrisht, Has Ky shatërvannuk lankrimet bërëkundërpopullittëtij Mbrëmjet,mëngjeset,agimet Tëkaluaranërobëri
  3. 3. 3 KRIJIME LETRARE Nëntor 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Bota Emadheporseshikoj kazhurmaporsi dëgjoj kanjerëzqësinjoh dhegjëraqës'mund tishoh por edise njëditë do tëmësojshumëngakjobotë do tëudhëtojmëshumë do tëkemaventuraplot Arlinda Brati, shkolla e mesme e bashkuar,Golaj,Has Sido tëishte Sidotëishtebota potëmoskishtelumturi Sidotëishtebota potëmoskishtefantazi Sidotëishteplaneti pahënënepadiellin Sidotëishtenjerëzimi patokënepaqiellin Sidotëishte sikur asgjëtëmos kuptoja Sidotëishtesikur gjithçkatëharroja Sidotëishtebota pateknologji? Sidotëjetoninnjerëzit papasurlumturi Çdotëbënintërinjtë potëmosishteinterneti Çfarëdo tëndodhte potëmosishteplaneti Sidotëishtebota Eshkretuar,paasgjë Sidotëishtebota potëmosishteasnjë Sidotëishtesikur vetëmunëtëekzistoja Sidotëishte sikur asgjëtëmos kuptoja Sidotëishtesikur Tëvazhdojatëshkruaja Asgjëtëmos mendoja Elona Kastrati, shkolla e mesme e bashkuar,Golaj,Has Pse Pse s;mundtëkërcej? Pse s'mund tëkëndoj? Pse s'kma njëjetë? Pse s'mund tëjetoj? Pse gjithçkaështëterr? Pse s'mund tëshikoj? Pse s'kam familje? Pse s'kam fëmijëri? Pse s'kam miq? Pse s'njoh shoqëri? Pse'në mashpjegoni Pse'në nuk ekuptoj Jamnjëfëmijë kamtëdrejtëtëjetoj Edona Brati, shkolla e mesme e bashkuar, Golaj,Has Perëndimi Hapsytëmelindjenediellit dhezemrambushteplotdritë zgjohemmeafshinetij nëshpirtnukka vendpërfrikë Kur nëdritarenjëvesërrëshqet Dielli me vezullimin më përshëndet rrezetetijkristal mëngrohinshpirtin kur ështëmemall Tashmëshpirtido qëtëpushojë diellinukkundërshton zemrakanjëmendim t'imbyllsytëmeperëndim Argjentina Kastrati, shkolla e mesme e bashkuar,Golaj,Has Mes errësirës ndihem e ndrojtur ndihem pa shpresë sikur po vdes kërkoj ndihmë, askush nuk më ndihmon hija ime më frikëson Një moment më duket sikur zemra më ka dalë nga vendi Një moment ka pushuar dhe kurrë s'ka për tu zgjuar Dita nuk ekziston, as nata vetëm errësirë me sy shikoj Në qiell dua të shkoj por prapë në tokë dua të jetoj Esa Sopaj, kl VII-të, shkolla “Ahmet Voka”, Gostil
  4. 4. 4 KRIJIME LETRARE Nëntor 2014_______________________________________________Jemi edhe ne... Venijem Ediniçdotëthotëtëmos kesh dritënesyve? Veçaiqëekaprovu mundtathotë Tësorollatesh,padestinacion tëtëflasinet'uktheshpërgjigje portëmos kesh mundësinët'ishohësh n'sy Kjojamunë Ikaqëevogëlngavendijem shtash dhepsemunohemtakujtojs'munem sytëihupatujpunuememunim etashjetojveçmekujtime Zemram'thotëshko dhenjiher,veçnjiherë n'venintem,n'Shqipni podojetëedhimbshmenukdo shoh asnisen dumejurikthyjetës pavarësishtsa emundshmeasht dut'kemarsyepse mejetue T'munit'nigjojfshikëllimënelisitt'madh t'ndjejerëneashpërqëm'përkdhellehtë t'imarrerëdheuttem,tandjejzemrëntujpunue Enësedo m'pysnin sekadumepaparaset'vdes Shqipnindokishathanëpaumenue. SabinaCenaj,klVII-të,shkolla“AhmetVoka”, Gostil Fëmijët U lindamebekimineprindërve dotëduadijen porritemmeurimin tëpasurohemmedije polutemngaqielli qëfatitëmëmbështeti poluftojmeshpirt tejemaleat qëmjegullënpadije tarrëzojngapushteti seeshkuarametëardhmen vijojnëtëkëndojnërefreninenjëkënge qësuksesin po lajmërojnë Jemiunëdheti,idashur fëmijë qënjëbotëetërëpëruletpërne josejanëservilaas hipokrit porshohin teknenjërrezemedritë Vitetdo tëikintërriturdotënagjejnë poremrinfëmijëpranëdotëkenë sejetaebukur quhetmrekulli kurmezërinetijfletnjëfëmijë. Sueda Gjana, shkolla 9-vjeçare “Vehbi Shehu”, Bicaj NënëTereza NënëTerez,bijëshqiptare mezemërtëmadheebujare NënëTerezabijëeShqipërisë simbolipaqesdheimirësisë Gonxhe ekishteemrin trëndafilekishtezemrën nënëemahdemezemërflori dhuroijetëebëriplotmrekulli Nënë Tereza me paqe e lumturi nëzemër Eridona Mici, shkolla 9-vjeçare “SejdiDida”, Krumë 1 qershori Një flutur e bardhë u ndal sot në sup moj flutur bardhoshe e di se ç'kam sot? Kam festën time 1 qershorin kam sot mi jep pak këto flatra të fluturoj në botë t'i them botës mbarë fëmijët falin veç paqe Leontina Voka, shkolla “Ahmet Voka”, Gostil Përklasëntime Atoemraqënëbankaishkruam Atodetyraqënëmurikopjuam Atofjalëqënjëri-tjetritithamë Atogrindjeqëndonjëherëibëmë Atogrindjeapohidhërime Tëgjithëkëtondodhënnëklasëntime 9vitetëbukuraatyipata, atyqesha,atyqava Tanidalëngadalëfundipo afrohet Ështëevështirëpor duhettëpranohet Tëgjithakëtoatyikishimkaluar Kurrënëjetës'kam përtiharruar Ky qershor ibukur tëgjithëigëzon Saesakujtimedo tënaruajzemra Ditariishkollësdotënaruajemrat Paemër.
  5. 5. 5 KRIJIME LETRARE (ese) Nëntor 2014_______________________________________________Jemi edhe ne... Dashuria enjeriut në një qytet të Egjiptit, në një provincë të vogël, në një nga varret ku ndodheshin varrezat ishte shkruar “lindi – 1930 vdiq 2000, jetoi 2 vjet. Menjëherë të vjen në mendje pyetja; përse i shkruan 2 vjet? Dhe përgjigjja e njërit prej të afërmve ishte; ne shkruajmë sa vite jetoi i lumtur dhe jo sa vite jetoi gjithsej. Njerëzit jetojnë shumë pak vite të lumtura, dashuria, lumturia, urrejtja janë pjesë e jona, që lindin e vdesin me ne. Njeriu ka shumëdashurinëjetë,eparaështëajoeprindërve,metëcilënrritemidhenuk eharrojmëkurrë. KleaKoldashi,klIX-të,shkolla“LidhjaePrizrenit”,Kukës Fëmijëria ime Sapo lapsin mora në dorë më erdhën shumë mendime, momente që kisha kaluar.Athua kjo fletë e bardhë do të mjaftonte? – thashë me vete. Që momentin kur erdha në jetë, ku u bashkova me shumë persona që më donin dhe fillova të dua, e para ishte nëna ajo që për mua mund të quhet edhe më e shtrenjta, pa lënë pa përmendur babain që me kujdesen e tij më bëri kjo që jam sot, motrat vëllain dhe shumë e shumë persona pa mbarim që përbënin edhe fisin tim. Gjatë viteve unë fillova që çdo ditë që kalonte për mua ishte diçka e re, ishte momenti ku unë fillova të shqiptoja fjalët e para, të hidhja hapat e parë. U rrita dhe u futa në kopsht.Aty mësoja gjëra që flisnin për shkollën, mendoja se si do të ishte ajo, mos ndoshta do të merrja qortime nga mësuesit. Vitet kalonin sa hap e mbyll sytë dhe nuk mendoja se do të vinte koha që edhe unë të shkoja në shkollë dhe mendimet që kisha për mësuesit ishin ndryshe sepse fillova të kuptoj është prind i dytë për mua dhe qortimet e tij do të ishin vetëm për të mirën time. Në shkollë nuk shoqërohesha me askënd, qëndroja e vetmuar dhe gjithçka ishte monotone. Por vetmia ime nuk zgjati shumë sepse fillova të shoqërohesha me dy vajza që tani janë shoqe të pandashme për mua. Kuptova se sa e çmuar ishte shoqëria. Klasa e parë ishte e vështirë për mua sepse aty nuk njihja askënd përveç dy shoqeve. Mësova alfabetin, numrat dhe shumë gjëra të tjera. Vitet ecnin dhe unë u rrita. Tani jam në klasë të 8-të. Gjatë këtyre viteve mësova të respektoj njerëzit. mësova të ndaj të mirën me të keqen. Tani, ndonjëherë mendoj të jem ajo vajza e vogël, e përkëdhelur e prindërve, dua që të gjitha kujtimet e mia të mos i harroj asnjëherë dhe të kujtoj me mall sa herë që mendoj se janedukeu veniturnemendjentime. Zara Braha, kleVIII,shkolla9-vjeçare“VehbiShehu”, Bicaj Vlera editurisë Disa njerëz në botë mendojnë që të kesh para ke gjithçka, por gabohen. Paraja nuk është gjithçka. Me para nuk mund të kesh dije, por me dije mund të kesh para. Nëse të gjitha rrugët e jetës i ke të mbyllura dija të hap një dritare, prej së cilës mund të dalësh nga aty ku ke ngelur. Të jesh mendjendritur është një vlerë e madhe që të bëhesh i ditur duhet ta duash shumë librin, sepse libri është mjeti me të cilin del i fituar.Të lexosh sa më shumëlibraështëpërvetentënde,sepse bëheshiditur.Dijaështëjeta,suksesi dhefitorjaenjeriut. ArtemisaAliaj,klVi-të,shkolla9-vjeçareZahrisht, Has Librat Fjalen libër e kemi përmendur shumë herë dhe ndoshta ska pasur raste kur nuk e kemi ditur vlerën e këtij thesari të çmuar që e kemi mbajtur në duart tona. Eh të lexosh do të thotë të udhëtosh në kohë dhe të kesh mundësinë të zgjerosh horizontin e njohurive të tua dhe të pasurosh mendjen me dije. Leximi të hap një portal nga ku mund të shohësh botën dhe ta kesh nën kontrollin tënd. Libri, një fjalë që gjen dashuri në zemrat tona dhe shpresë në mendjet tona e ngulet brenda në to që ti ndriçoje. Sa ndjesi e bukur të lexosh, të kesh mundësinë të njohësh vetveten, atë çka ti je në të vërtetë. Të lexosh do të thotë të humbasësh në një botë imagjinare diku mes atyre shkronjave të gdhendura në faqet e librit. Ah, sa bukur të largohesh nga realiteti mizor në të cilin jeton dhe të futesh në një botë fantazie ku me çdo veprim që bën del i fituar. Libri është perla mëeçmuar,bukurinëetëcilitmundtashijojëmbarënjerëzimi.Samefatqëjemi... EridonaMici,shkolla9-vjeçare“SejdiDida”, Krumë
  6. 6. 6 Nëntor 2014________________________________________________Jemi edhe ne... KRIJIME FIGURATIVE Nxënësi Sokol Kastrati, shkolla e mesme e bashkuar Golaj
  7. 7. 7 KRIJIME FIGURATIVE Nëntor 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Anjeza Halili, shkolla 9-vjeçare “Vehbi Shehu”, Bicaj Artjola Kerxhaliu, shkolla 9-vjeçare “Vehbi Shehu”, Bicaj Emanuela Godeni, shkolla 9-vjecare Zahrisht, Has Diana Cenaj shkolla “Ahemt Voka”, Gostil Elsa Alisj, shkolla 9-vjecare Zahrisht, Has
  8. 8. KRIJIME FIGURATIVE 8 Jonuz Kola drejtor; Gentian Palushi sekretar i redaksisë; Tel/Fax: +355 (0)24 24006; Mobil: +355 (0)682070905; E-mail: albaid@alb-aid.org Nëntor 2014________________________________________________Jemi edhe ne... Malvina Bilali, shkolla 9-vjecare “Vehbi Shehu”, Bicaj Medin Murati, shkolla “Ahmet Voka”, Gostil Zana Bileri, shkolla 9-vjecare “Vehbi Shehu”, Bicaj Ervisa Voka, shkolla “Ahmet Voka”, Gostil

×