Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva

220 views

Published on

Vesa Lipposen (TEM) esitys maakuntadigi-valmistelijoiden tapaamisessa 24.11.2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maakuntadigi-työryhmän tilannekuva

  1. 1. -24.11.2016 Lipponen Vesa1 Tilannekuva maakuntadigi – ryhmä Maakuntien digivalmistelijoiden tapaaminen 24.11.2016
  2. 2. - Kysymykset: • Kokonaiskuva (Vastaajat: Vesa ja Maritta  Maakuntadigi ja sotedigi tilannekatsaukset) • Kokonaisuuden tilannekuva ja tiekartta. Miten eri ryhmien valmistelussa olevat asiat/hankkeet linkittyvät toisiinsa. • Vastuumatriisit ja tarkemmat valmistelun aikataulut sekä resursointi. • Mitä kaikkia eri ryhmiä valmistelussa on mukana ja niiden koordinointi / yhteistyö (etteivät kaikki kyselisi samoja asioita vuorotellen esim. kunnilta) 24.11.20162 Lipponen Vesa
  3. 3. - Nyt meneillään: • Palvelut ja prosessit -ryhmä tuottaa ehdotuksen maakuntien arkkitehtuurisuunnittelun käynnistämisestä ja valmistelusta. • Aikataulullisesti työn organisointi ja tekotapa tulisi olla valmiina vuoden vaihteeseen mennessä, jotta yhteisten puitteiden rakentaminen valmistuisi väliaikaishallinnon käyttöön. • Maakuntien asiakkaat 10.10. ja palvelut 8.12. kokouksissa. • ICT:tä ja digitalisaatiota koskevien lainsäädäntötarpeiden sekä vaikutusten arviointia organisoitiin kiireellisenä ja verkostot ovat käynnistämässä toimintaansa. • Tiedonhallintaan liittyy n. 10 yleislakia, joiden lisäksi jokaisella hallinnonalalla on yhteensä tuhat erillislakia. Valtionhallinnossa on myös arviolta 100 rekisteriä, joiden käyttöä säätelee omat lakinsa. Lainsäädännön vuoksi tieto ei liiku, ellei sitä ole erikseen säädelty yksityiskohtaisesti. Tarvitaan yleislainsäädäntö tiedon liikkumisesta. Valmistelussa ovat mukana kaikki ministeriöt. • Maakuntadigin tehtäviin kuuluu myös tietohallinnon kansallisen ohjauksen valmistelu. • Vastaavaa valmistelua on tehty jo keväällä SOTEdigissä ja siksi ryhmässä käytiin läpi STM:n toimeksiannosta tehdyn selvitystyön pääkohdat (2016:35). • Todettiin selkeä tarve yhteispohdinnalle ainakin Maakuntadigin, SOTEdigin ja Rahoitus ja ohjaus-valmisteluryhmien kesken. • Palvelukeskukset palvelevat maakuntien tarpeita ja muodostuvat juuri sellaisiksi, joiksi maakunnat ne itse haluavat. 24.11.20163 Lipponen Vesa
  4. 4. - Vastuumatriisiluonnos kokonaiskuvan hahmottamiseksi • Kokonaiskuvan hahmottamiseksi luonnosteltiin vastuumatriisi RACI- konseptin mukaisesti (Responsible – Accountable – Consulted – Informed). • Vastuumatriisilla pyritään varmistamaan kokonaiskuvan lisäksi, että jokaisella tehtävällä on: • yksi ja vain yksi vastuutaho (A=Accountable) • vähintään yksi vastuullinen tekijä/toteuttaja (R=Responsible). • Vastuumatriisin riveillä ovat maakuntadigille asetetut tehtäväkokonaisuudet ja sarakkeina maakuntadigin tunnistamia ryhmiä, tahoja ja organisaatioita Lipponen Vesa24.11.20164
  5. 5. - Maakuntadigin toimeksiantojen vastuumatriisi 24.11.2016 Lipponen Vesa5 Tehtävä/Vastuutaho Määräaika Maakuntadigi -ryhmä SOTEdigi - ryhmä Palvelukeskus -valmistelun ryhmät Palvelut ja Prosessit - ryhmä VM Maakuntien valmisteluryhm ät (ml. ICT) Muut ryhmät tai verkostot Lopputulos tai tuote (esim. ohje, kuvaus, lausunto) Huomioita, esim. muun ryhmän nimi Palvelusopimusten siirtomahdollisuuksien selvittäminen 2016 A C R C R Kysely maakunnille lähdössä viikolla 46 Lainsäädäntötarpeet Marraskuun loppu 2016 A C R Lausunto Erikseen koottu väliaikainen verkosto 1.12. Vaikutusten arviointi Marraskuun loppu 2016 A C R Raportti Erikseen koottu väliaikainen verkosto 1.12. Kartoitus siirtyvistä/käytettävistä järjestelmistä 2016-2017 A R C R Kysely maakunnille lähdössä viikolla 46 Palveluiden ja asiakkaiden määrittely 2016 A R C Kuvaus ja ohje Tietohallinnon kansallinen ohjausmalli 2016-2017 AR R C R R R R kuvaus Keväällä 2017 tehty jo selvitys SOTEdigiä varten. Maakuntien muutosohjelma ja valmistelun tuki 2016-2017 R R R R AR R R Ohje näin digitalisoit maakunnan ABC Alueuudistus.fi sivulla myös tiekartta Jatkuvuuden varmistaminen, Visio 2017 ja 2019 2016-2017 A I R I C S E L I T T E E T : R R = Responsible (vastuullinen): suorittaa annetun tehtävän tai on osa suoritustiimiä. Jokaisella tehtävällä on ainakin yksi R-taho A A = Accountable (vastuussa oleva): valvoo, että tehtävä tulee valmiiksi. Jokaisella tehtävällä on vain yksi A-taho C C = Consulted (neuvoja): C-tahoilta voidaan kysyä ohjeita ja neuvoja. Jokaisella tehtävällä voi olla nolla - rajaton määrä C-tahoja I I = Informed (tiedotettava): I-tahoja tiedotetaan tehtävän suorittamisesta. Jokaisella tehtävällä voi olla nolla - rajaton määrä I-tahoja Solujen väritys tapahtuu R / A / C / I -järjestyksessä. Solu on punainen, jos on yksikin R.
  6. 6. - Digitalisaatio ja ICT TOIMINNAN KEHITTÄMINEN DIGITALISAATIO Tiivis kuntien, kuntayhtymien ja väliaikaishallinnon/maakunnan välinen yhteistyö Digitalisointi – uudet käytänteet ja ratkaisut Sähköiset ja monikanavaiset asiakaspalveluratkaisut Asiakkuudenhallinnan, palveluohjauksen ja tiedolla johtamisen ratkaisut TOIMINNAN TARPEET Konesali- ja kapasiteettiratkaisut Tietoliikenne- ja viestintäratkaisut Sovellusratkaisut Päätelaiteratkaisut Alusta- ja integraatioratkaisut(mm. KaPa- palvelut), kansalliset tietovarannot Tiivis kuntien, kuntayhtymien, sidosyksiköiden ja väliaikaishallinnon tietohallintojen/ICT-PAKE:n välinen yhteistyö PALVELUIDEN JATKUVUUS JA TOIMINNAN KEHITYKSEN MAHDOLLISTAMINEN ICT Toiminnan ja tietohallinnon välinen yhteistyö Tukeutuminen markkinoiden kehitykseen ja ratkaisujen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Konsolidointi ja uudistaminen Kansallisten tietovarantojen merkitys korostuu, Yhteisesti sovitut mittarit, Yhteiset arkkitehtuuri, standardit ja tietointegraatio eri toimijoiden välillä Toiminnan kehittäminen digitalisaation avulla 24.11.2016 Lipponen Vesa6
  7. 7. -24.11.2016 Lipponen Vesa7 • Valtakunnallisen ja maakunnissa tapahtuvan valmistelun kanssa • Valmisteluryhmien välillä • Maakuntadigin ja sotedigin välillä Yhteistyö on onnistumisen edellytys:

×