Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مفهوم التاريخ مابعد الحداثة

 • Login to see the comments

مفهوم التاريخ مابعد الحداثة

 1. 1. WO UIŁ  UÝ«—œ ≥ ∫wŁ«b(« bFÐ UÄ dJHë w a¹—U²Ã« ÂuNHÄ bI½Ë ÷dŽ Êu²KG¹≈ ÍdOð ÆwzUž dÄ√ u¼ ¨©±®(history) a¹—U²Ã« ·ö Ð ¨(History) a¹—U²Ã« Ê√ WŁ«b(« bFÐ UÄ Èdð Ò Ò …œb×Ä W¹Už »u w{dž u×½ vKŽ „dײ¹ rÃUFë Ê√ ÁœUHÄ œUI²Ž« vKŽ ÂuI¹ t½√ Í√ ] Ò ÓÓ Ì dÒ u?¹ U?Ä u?¼Ë ¨ «c?ÃU?Ð WE×Kë Ác¼ w v²Š tO W¦ÂUÄ Ë√ tà W¦¹U×Ä W¹Už w¼ U?I³ Ä Î ¨’U)« tIDMÄ tà a¹—U²ÃU ÆÊUMOK¹ ô —uNþË q& sÄ UMMOŽ√ Á«dð U* WÄ“öë WOÄUM¹bë > W? U?)« t?OÄ«dÄ Âb ð ULO d¼UEë w …d?Š Ëb?³?ð w?²Ã« UMF¹—UAÄ V ²M¹ Ícë u¼Ë ÎÒ a¹—U²ÃU WÄUŽ …—uBÐ UÄ√ ¨„UM¼ Ë√ UM¼ ‚uF²Ã« sÄ  ôUŠ WLŁ ÊuJð bÁË ÆWIKG² *« Ò Ò ÆwL²ŠË ¨wÄbIðË ¨j)« ÍœUŠ√ Ò Ò Ò ¨WŽUMIë Ác¼ ÊuKL×¹ sÄ WNł«u* vK¦*« WI¹dDë ÊQAÐ oKIë vÃ≈ ¨l³DÃUÐ ¨WłUŠ ôË 5K−š ¨·uNJë iFÐ w —UE½_« sŽ s¹—«u²Ä «u½uJ¹ rà UÄË ÆbŠ√ rNMÄ o³¹ rà ¡ôRN «Ë√— bIà ÆsÄ“ cMÄ WDO ³Ã« tłË sŽ «uH²š« bÁ ¡ôR¼ q¦Ä ÊS ¨q−)« bý√ —uNEë sÄ Ò Ê√ «Ë√—Ë ¨ u?*«  «dJ FÄË ¨ UŽU:«Ë ¨»Ëd(UÐ ö? UŠ ÊËdAFë ÊdIë ÊU nOÂ Ò Î «u? dBM¹ Ê√ «Ë—dI ¨oI?ײë sÄ u½œ Í√ Êb?¹ r?à W¹d¹uM²Ã« Ë√ W¹ËUÐuDë q¦*« sÄ U¹√ Ò Ò Ò ÔÔ Î ¨©≤®5OG¹Ë œułË vKŽ ¨vCÄ bOFÐ sÄ“ w ¨U½b²Ž« UM½√ `O× ÆW½UOÝ√ W(U ÁułuÐ ‰—U ÊuJ¹ Ê√ tÐ „uJA*« sÄ Ê√ dOž ¨WŽUMIë Ác¼ «uKLŠ s2 5O —UÄË ¨5OKGO¼Ë Ò Èu?Ý s?J?¹ r?à f?—UL Æ©U?O? ?—U?Ä f?O?à t?½√ s?K?Ž√ Ícë u¼Ë® rNMÄ «b?Š«Ë f?—UÄ Ò Î Î 46
 2. 2. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ WKI² *« tMO½«uÁË tðU¹Už tà a¹—U²Ã« vŽb¹ U¾Oý WLŁ Ê√ Èdð w²Ã« …dJHë pK²Ã —UI²Šô« Ô Î q?F?H?¹ UL ¨vMF*« «cNÐ WOzUž WO —U*« Ê√ —u?B?²?½ Ê√Ë ÆW¹dA³Ã«  UMzUJë sŽ UÄU9 Ò Î UN½Qý WFAÐ W¼uAÄ …—u WO —U*« sŽ ÊuJ½ Ê√ wMF¹ ¨5OŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ dO¦Â ] Ò ¨d?š¬ ¡w?ý Í√ wMF¹ Ê√ ¡wý Í_ sJL*« sÄ ÊQ?Ð lM²IÄ «b¹d¹œ „Uł Ê√ U½—u?Bð ÊQý Ò Ò ÆWÐU²Jë ÈuÝ rÃUFë w ¡wý ô Ê√Ë WO½ Ë√ «bBÁ dLC¹ Ê√ sJ1 «bÐ√ bŠ√ sÄ UÄ Ê√Ë Î Ú Ó Î Ò W?O?½U?J?Ä≈ w?¼ W?¹U?G?ë Ác?¼Ë ¨U?Ä Ÿu½ sÄ W¹Už œułË ÷d²Hð WO«d²ýô« Ê√ o(«Ë Ò b?F?Ð U?Ä t?{d²H¹ UÄ «c¼Ë ÆWLŠ—Ë ¨WO½öIŽË ¨W¹dŠË ¨ôb?Ž d?¦Â√ wŽUL²ł« ÂUE½ ÂUOÁ Î W?O?zUž œułË Êu{d²H¹ 5OŁ«b(« bFÐ UÄ iFÐ Ê≈ qÐ ÆU?C¹√ 5OÃUJ¹œ«dë 5OŁ«b(« Î tOKŽ UÄu²×Ä ÊU d¹uM²Ã« Ê√ Èdð w²Ã« …dJHÃUÐ UNà q¦/ Ê√ sJ1 UŠuLÞ bý√ Ÿu½ sÄ Î Ò Ò Î Ò u?¼ U?Ä W?LŁ ÊQÐ bI²F¹ ô 5I¹dHë sÄ «bŠ√ Ê√ d?O?ž Æl?O?L−²Ã«  «dJ FÄ vÃ≈ wCH¹ Ê√ Î Ò w W Kš qLF¹ t½√ Ë√ ¨ôbŽ d¦Â√ lL²−Ä ÂUOIÐ q¦L²*« ·bNë ÊQAÐ UO ¹—Uð ÊuLCÄ Î Î Ò Î 5O«d²ýô« ÊS ¨‰UŠ W¹√ vKŽË Æd{U×Kà wH)« d¼u'« tH uÐ  «cÃUÐ WE×Kë Ác¼ Ò Ò »U³Ý√ sÄ «bŠ«Ë ÊU U0—Ë ÆiF³Ã« Èd¹ UL w ¹—U²Ã« lÐUDë ¡UH{SÐ 5LO²Ä «u OÃ Î Ò pÃUM¼ Ê√ dOž Æ…—ËdCÃUÐ UOÃUJ¹œ«— «dÄ√ fOà w ¹—U²Ã« lÐUDë ¡UH{≈ Ê√ WIOIŠ u¼ pÖ Ò Î Î Ò U?Ä w? ŸËe?½ WL¦ Æa¹—U²ÃUÐ w«d²ýô« »UOð—ô« «c¼ ¡«—Ë nI¹ WOL¼√ d¦Â√ dš¬ U³³Ý Î W¹UNMë Õu²HÄË «œbF²ÄË ¨rz«œ u×½ vKŽ U³KÁ «dÄ√ tH uÐ a¹—U²Ã« vÃ≈ Èd¹ WŁ«b(« bFÐ Î Î ]Ô Î ⁄UBð Ê√ sJ1 ô w²Ã«  UŽUDI½ô« Ë√ ‰«uŠ_« sÄ WŽuL−Ä tH uÐË ¨ZN³Ä u×½ vKŽ Ô Î Ì W?ŠËd?Þ_« Ác¼ ÊS r?Ł s?ÄË ÆÍd?E?M?ë n?MFë sÄ ¡wý dOž sÄ bŠu?Ä bŠ«Ë œd?Ý w Ò Ò ] Ì w²½«œ sÄ q vKŽ oKG¹ Y?OŠ ªoDM*« sŽ bF³Ã« q bOFÐ vBÁ√ bŠ vÃ≈ l bð UÄ U³ÃUž > Ú Ô Ì > ÚÔ Î l?ÄU?ł Í√ U?LNMOÐ lL−¹ ö ¨5²KBHM*« 5²O ¹—U²Ã« ULNO²E( w UL¼ UL uKOÃ ÍœË Ò Ê√ p?Ö ªt?C?OI½ vÃ≈ w ¹—U²Ã« lÐUDë ¡UH{≈ vÃ≈ l «bë VKIM¹ «cJ¼Ë ÆdÂcë o?ײ ¹ Ò Ò œd?−?Ä t?M?Ä q?F−¹ jЫd²Ã«Ë q «u²Ã« »Ëd{ tO q?×?Mð Ícë b?(« v?Ã≈ a¹—U²Ã« l œ Ò Ò Î U?ÄU9 VFB¹ w²Ã« ¨W¹bÐ_« …d{U(« WMÄ“_« sÄ UFL?&Ë ¨WM¼«dë ‰«uŠ_« sÄ …d−Ä Î Ò Ò ¨w ¹—U²Ã« tÁUOÝ w q¹uÄËd dçOÃË√ rNH½ Ê√ UMOKŽ Ê√ `O× Æa¹—U²ÃUÐ U¼uŽb½ Ê√ Ò Ï b?F?Ð U?Ä t?OKŽ `?K?ð U?L? ø‚U?O? ?ë «c?¼ b?¹b?% b?M?Ž U?MÐU Š w tKšbMÝ Ícë UÄ sJÃË Ò W?Ł—Ë U?M? ?H?½√ s?×½Ë Æ…—uH½Ë WKš«b²Ä  UÁUO ë lOLł Ê√ u?¼ ¨W?¹U?NMë w ¨WŁ«b(« Ò ÆtMÄ qJA²½ UÄ u¼ w{U*« Ê_ ¨tMÄ «¡eł q¹uÄËd ÊU Ícë a¹—U²Ã« Ò Ò Î f?O?K?Âu? u?Ý l?Ä 5?¦?¹bŠ ©bFÐU*«® s×½ tÐ „d²A½ U2 özU¼ «—b?Á WL?Ł Ê√ o(«Ë Î Î Ú Ó Ò Ò Ò ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô Ÿ«eMÃU ÆpÖ w pAë bŠ —uN²Ã« tÐ mKÐ bŠ√ sÄ UÄË ¨ôË— U½uÑUÝË Ò Ò Ì u?×?½ vKŽ WOKłË WMO?Ð h?zU?B?š w¼ w²Ã« W¹dA³Kà WO½uJë hzUB)« œułË vKŽ Ò ¨U?Nà VÓ ?Ú×ð w?²?ë W?O?L?¼_« Èb?Ä v?KŽ ªhzUB)« Ác¼ WOL¼√ ÈbÄ vKŽ U/≈Ë ¨`{U Ô X½U bÁ fOKÂu uÝ Ê√ UIŠ rNÄ u¼ qN ÆWMOFÄ WO ¹—Uð WOF{Ë W¹√ qOK% w ¨ö¦Ä Ò ÎÒ Ò Î 47
 3. 3. øÊuGO²½√ t²OŠd Ä vKŽ ¡u{ Í√ wIK¹ Ê√ pÃcà sJ1 q¼Ë ¨÷d²H¹ UL UMK¦Ä ÊU½–√ tÃ Ò ÓÓÚÔ UNO³ý «b ł fOKÂu uÝ „ö²Ä« Ê√ dOž ¨ÊuGO²½√ vKŽ ’Uš ¡u{ Í√ wIK¹ ô pÖ qFÃ Î Î Ò Ò Ò WÃQ Ä Òpý öÐ u¼ ¨ÍdA³Ã« a¹—U²Ã« Èd−Ä w öOKÁ ô≈ ‰b³²¹ rà U¹œUÄ öJýË ¨U½b −Ð Î Ò Î Î w ◊d M¹ Ê√ vKŽË ¨UMLKJ¹ Ê√ vKŽ «—œUÁ ÊU dš¬ UÁuK Ä Ê√ uÃË ÆWLOEŽ WOL¼√  «– Î Î Ò vKŽ sHÃUÐ ÎUNO³ý Ëb³¹ UÄ Z²M¹Ë ¨UMFÄ WO Mł  UÁöŽ rOI¹Ë ¨UM³½Uł vÃ≈ ÍœUÄ qLŽ ¨ u?1Ë Õe?1Ë ¨r?ÃQ?²?¹ Ê√Ë ¨W?¹U?ž Ë√ ·b?¼ ö?Ð Ëb?³¹ t½√ vMF0 iÄUžË rN³Ä u?×½ Ì ¡U?O?ý_« s?Ä q?zU?¼ œb?Ž v?K?Ž W?O?łuÃuO³Ã« lzUÁuë Ác¼ sÄ ‰b?²? ?½ Ê√ U?½—ËbI0 ÊUJÃ Ò w?½UF*« sÄ ¨qÁ_« vKŽ ¨«bŠ«Ë q¦1 «cN ÆUNOKŽ Vðd?²ð w²Ã« WOÝUO Ã«Ë qÐ WOÁöš_« Î Ò Ò ÎU?ÁöD½U ÆÂuO¼ bO繜 œUI²Ž« ÊU UÄ U?MzU ¨lzUÁuë sÄ U?LOÁ UNÐ b?L² ½ Ê√ sJ1 w²Ã« Î Î Ò `B¹ w²Ã« nÁ«u*« w¼ UÄ ¨UÄ …—uBÐ ·dF½ Ê√ sJ1  U½«uO(« Ác¼ œU ł√ qJý sÄ Ò Õ«e*«Ë ‰eNë bBIÐ UNÄ«bÁ√ lDÁ sŽ ŸUM²Äô«Ë ¨WLŠdÃ«Ë ¨Â«d²ŠôU ¨UNÃUOŠ U¼c ²½ Ê√ ÆtÐUý UÄË dOž ªUC¹√ W¹dA³Ã« dOž  U½«uO(« ‰UOŠ nÁ«u*« Ác¼ q¦Ä c ²½ Ê√ UMOKŽ Ê√ pý ô Î Ò w? ‚U d Ë√ ¨5—UAÄ 5HÃR?L? Ë√ ¨Ã«Ëeë w 5KL²×Ä ¡UÂdA rNOÃ≈ dEM½ sà UM½√ Ò UO½—uHOÃU oÞUMÄ bý√ sÄ …bŠ«Ë w gOF½ UM? «–≈ ô≈ rNKë ¨`KÓ Ä wÝUOÝ ÊUOBŽ Ò Ò Ò ] Ô Ò Ì UM?Ž nK² ð  U?Áu?K Ä lÄ UNLÝUI²½ Ê√ sJ1 w²Ã« …UO(« ‰UJý_ œËbŠ WL¦ ÆWÁULŠ Î rKJ²¹ Ê√ bÝ_ sJÄ√ uà t½≈ ‰UÁ 5Š 5²AMG²OÑ bKš w —Ëb¹ ÊU UÄ «c¼ qFÃË ¨U¹œUÄ ÓÓ Ò Î Ò ¨fOKÂu uÝ ’uB½ sÄ U¾Oý rNH½ Ê√ lOD² ½ s×M ÆtÃuI¹ UÄ rNH½ Ê√ lOD² ½ sK Î 5Š UM½S ¨qÐUI*UÐË ÆWŠUBHë ozU ÊËeKŠ dFý sÄ U¾Oý rNH½ Ê√ lOD² ½ ô UMMJà ΠW³¹dë tO U½cšQð bÁ ¨W¹d ë sŽ ełUŽ tMJà UMÐ t³Aë b¹bý Ëb³¹ UÁuK Ä ·œUB½ Î o?ÞU?MÄ w ¨Èdš√ …dÄ ¨gOF½ UM? «–≈ ô≈ r?N?Kë ¨WŽ«d³Ð WLLBÄ Wì t½√ s?EM pAÃ«Ë Ò Ò Ò Î UO Mł dŁUJ²ðË ¨qLFðË ¨rKJ²ð Ê√  U½«uOŠ —ËbI0 ÊuJ¹ 5ŠË ÆUO½—uHOÃU sÄ WMOFÄ s?J¹ ULNÄ WÝUO ë ‰UJý√ sÄ qJAÐ WHÃ√ vKŽ ÊuJð Ê√ sÄ c¾MOŠ bÐ ö ¨pÖ vÃ≈ UÄË Ì Ò ÎUC¹√ b?Ð ôË ÆV ŠË U¼œU łQÐ qLFð w²Ã«Ë rKJ²ð ô w²Ã«  U½«uO(« ·ö Ð ¨UOz«bÐ Ò Î U?N?ðU?O?ŠË UNKLŽ rE?M?ð ULO …u?I?ë W?L?E?½√ »Ëd?{ sÄ »d{ WÄUÁù …dDCÄ ÊuJð Ê√ Ò Ò ÌW?¹eÄ— ÌdÞ√Ô V?½U?ł v?Ã≈ ¨«d?−?LK¼Ë w M'« rOEM²Ã« sÄ ‰UJý√ sŽ ö?C? ¨WOŽUL²łô« Î ÆpÖ q UNML{ sÄ q¦9 WMOFÄ Ò Ò ¨l?zU?Áuë Ác¼ q¦Ä bMŽ ÀuJ*« qOD½ Ê√ Wł—«bë W{uLKà o «u*« sÄ bF¹ rà t½√ bOÐ fÒ ?³?ðË W UI¦Ã« WOL¼√ sÄ qKIð 5Š w ¨«b?ł q?OIŁ ¡VFÐ UOłuÃuO³Ã« vKŽ wIKð wN Ò Î åU¹uOłuÃuOÐò UOłuÃuO³ÃUÐ ÂUL²¼« q —U  UMOF³ ë sÄ WMOFÄ WE( wH ÆUN²LOÁ Î Ò ÆåU¹ËœUB²Á«ò ÍœUB²Áô«Ë åU¹u³¹d&ò w³¹d−²Ã« —U UL UÄU9 ¨U¼U×{Ë WOAŽ 5Ð Î Î Ò Î œdë vÃ≈ WŁ«b(« bFÐ UÄ  «—UOð iF³Ð WOëe²šô« WŽeMë sÄ o;« ·u)« l œ bIÃË Ò Ò 48
 4. 4. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ i?F?Ð w ÍœUB²Áô«Ë ¨włuÃuO³Ã« u×0 q¦?9 n?MFë mÃUÐ pO²J²Ð dD)« «c¼ vKŽ Ò r?K?J?²?ð  «—UO²Ã« Ác¼ XŠ«— ¨W UI¦Ã« vKŽ U?¹œUÄ ÂöJë sÄ ôb?ÐË ÆöÄU «u?×Ä ¨ÊUOŠ_« Î Î Î Î UN½≈Ë Æb '« Í√ ¨tJK/ ULO `{Ë_« ÍœU*« ¡e'« pÖ vKŽ W Uš ¨…œU*« vKŽ UO UIŁ Î Î b 'UÐ U?JýË U?ÐU?O?ð—« W?Ł«b?(« bFÐ UÄ Íb³ð Ê√ pÖ ¡u{ w …dšU ë  UÁ—UH*« s* ÎÒ Î W?³? ?M?ÃU?Ð ¨…œU?*U? ¨t?ð«– X?Áuë w WO uB)«Ë eO?L?²Kà U? öš«Ë U? ?¹dJðË …œU?LÂ Ò Î Î Ò U?L ÆWÒÁb?ë tłË vKŽ Êœd?H¹Ë eO?1 U?Ä w?¼ ¨w?M?¹u?Â_«Ë uDÝ—√ q¦Ä 5¹bOKIð s¹dJH* Ú ÓÔ Ò wM¹uÂ_« È√— w²Ã« ¨åfHMëò fOà ¨dOJH²Ã« sÄ jLMë «cNà W³ MÃUÐ ¨5HK² Ä UMKF−¹ Æ…œU*« sÄ …b¹d WÄu UMÄ ö Ê√ WFÁ«Ë qÐ ¨UMFOLł UMMOÐ «–≈ UÂd²AÄ b −Kà öJý UNO Î Ò ÚÓ Î Î Î ¨U¼—UJ½« sJ1 ô w²Ã« WO½uJë ŸuMë tłËQÐ oKF²¹ ULO ¨ —uBð bI WŁ«b(« bFÐ UÄ UÄ√ Ò vKŽ U?O½«d¼ułË U?OÃU¦Ä U?Äö ÊuJ¹ Ê√ b?Ð ô W?Âd?²AÄ W¹dAÐ WFO³Þ vKŽ Âö q Ê√ Î Î Î Ò Ò ¨T?D? ?ð U?N?½√ l?Ä ¨©WO½«d¼u'«® …dOš_« WHBë Ác¼ ÊQAÐ WI?×Ä UNK?FÃË Æ¡«uÝ bŠ Ò Ò Ò WHBë ÊQAÐ W¾D Ä UNMJÃË Æ…—ËdCÃUÐ WK¹–— WHBë Ác¼ w Èdð –≈ ¨UIŠô sOÐ√ ULÂ Ú Î Ò W?L?łd?ð W?ÐU?¦?0 ÍdA³Ã« szUJë Èd¹ w —U*« —uB²Ã« Ê√ p?ý ö? ¨©WOÃU¦*«® vÃË_« Ò Ò …—U³FÐË ÆW¹bÐ_«Ë WOÝUÝ_« VKIë ozUIŠ sŽ bF³Ã« q …bOFÐ ¨W¹dA³Ã« WFO³DKà W¹œUÄ ô d?Ä_U ªW¹dA³Ã« WFO³Dë sŽ UOÃU¦Ä UÄuNHÄ ÊËdLC¹ 5OŁ«b(« bFÐ UÄ ÊS ¨Èdš√ Î Î w UL ‰U:« «c¼ w r¼Ë ÆÊuOÃU¦*« UNK³I¹ ULMOÐ WFO³Dë Ác¼ ÊuC d¹ rN½√ ÈbF²¹ Ò ÆrNÄuB) WÐuKIÄ …—u ÁdOž hzUB)« Ác¼ q Ê≈ ‰UI¹ Ê√ UN½öD³Ã UðU³Ł≈ Ë√ W¹dA³Ã«  UOKJë ÁcNà UCŠœ fOÃË Ò Ô Î Ò Î Í√ t H½ ‰Q ¹ Ê√ ÈuÝ ¡d*« v?KŽ UÄË ÆnÃU ²Ä u?×½ vKŽ WHK²<«  U UI¦Ã« UNOM²³ð Ò Ì sÄ t H½ ÕdD¹ u¼Ë WOKJë ‰«RÝ b−¹ v²Š nÃU ²Ä u×½ vKŽ …UM²³*« w¼  UOÃUFHë Ò Ô «c?¼ q?¦?Ä ÊQ?A?Ð ÊU?O?Š_« i?FÐ w TD ½ Ê√ sJL*« sÄ Ê√ `?O?×? ÆœUMŽ q?J?Ð b¹bł Ò Ï Ò w? ‰ËU?×?¹ u?¼ U?L?M?O?Ð X?O?J?¹d?Jë q¦Ä UÄ W³Fà VFK¹ t½√ s?E?½ ÊQ? ª„d²A*« ”UÝ_« Ò Ícë bÝUHë U¼UMF0 ¨WOKJë WO½U ½ù« …dJ Ê√ `O× Ë Æ¡UL ë dDL² ¹ Ê√ WIOI(« Ò Ò Ï …d?D?O? ?ë U?N?à Êu?Jð Ê√ wG³M¹ W U)« WO UI¦Ã« Á¡«u¼√Ë ¡d*«  «eO?% ÒÊ√ v?Ã≈ dOA¹ Ò Î ö?O¦Ä a¹—U²Ã« tà ·dF¹ rà u×½ vKŽ s¹dšü« W¹dš¬ o× Ã ö?O³Ý X½U bÁ ¨WO*UFë Ì Î iFÐ w …œUÐ≈Ë qÐ ¨ULÝ dDIð UOłuÃu¹b¹« w UOÝUÝ√ «—Ëœ X³Fà UL Æt²OAŠË w Î ÎÒ Î Î Q?D)« sÄ U?Ðd?{ W?Ł«b(« bFÐ UÄ UN¹b³ð w²Ã« …—uŽc*« qFHë …œ— q?F−¹ U2 ¨ÊUOŠ_« Î Ò tÐ „d²Að UÄ Ê√ oÐU ë √b³*« vKŽ Vðd²¹ Ê√ Í—ËdCë sÄ fOà t½√ `O× Ë ÆqO³Më Ò Ï b¹bײë tłË vKŽ UM¼Ë ¨UNÐ oKF²¹ ULO r¼_« ¡wAë u¼ ÊËdIë d³Ž W¹dA³Ã«  UMzUJë ¨Êu??½U?I?Ã«Ë ¨q?L?F?Ã«Ë ¨f?M?'«Ë ¨W?G?K?ë Ê√ l??Ä ¨Êu?O?ëd?³?O?K?ë Êu?¹u?½U? ?½ù« T?D? ?¹ Ò Ê√ lOD² ¹ dOà pK*« Ê√ W?FÁ«u Ɖ«uŠ_« sÄ ‰UŠ ÍQ?Ð WK U½ ¡UOý√ X Oà WÝUO Ã«Ë Ò Ò 49
 5. 5. Ê√ pý ôË ÆUMFÄ ÈœUB²ð WOŠd *« qF−¹ UÄ X Oà ¨qÁ_« vKŽ XÁuë iF³Ã ¨wA1 Ò ”—b?½ 5?×? øW?O?L?¼_« Èdð d?E?½ W?N?łË W?¹√ sÄ ∫…dÄ q? w? ‰¡U? ?²?½ Ê√ s?J?L?*« sÄ Ô Ò WFÁ«Ë UMKOK% —u×Ä ÊuJ¹ Ê√ bF³² *« sÄ ¨XÝËdÐ  UÐU²Â w WMÄ«e²*« fOÝUŠ_« w¼ WŁ«b(« bFÐ UÄ WOzULžËœ Ê√ b¹bײë tłË vKŽ WÃQ *«Ë ÆÍdAÐ szU XÝËdÐ Ê√ Ò W? U?)« r?O?¼U?H?*« Ê√ ÃU?²?M?²?Ý« v?Ã«Ë ¨ UOKJKà i¼UM*« UNHÁuÄ rOLFð vÃ≈ UNF b¹ UÄ W?Ý—UL0 ¨ö?¦Ä ¨dÄ_« oK?F?ð uà v²Š ¨«b?Ð√ W?L?N?Ä X? ?Oà WÂd²A*« W¹dA³Ã« WFO³DÃUÐ Î Ò Î ÆV¹cF²Ã« «c¼ ¡UH{« sÄ UC¹√ qKIð ULÒ½≈ w ¹—U²Ã« lÐUDë ¡UH{≈ w ◊dHð –≈ WŁ«b(« bFÐ UÄ Ê≈ Î Ò ÚÔ Ú Ò U?N?ð«b?I?²?F?* `?{U? „U?N?²?½« w? ÁbOIFðË a¹—U²Ã« Ÿu?M?ð `?O?D? ?ð v?K?Ž q?L?F² ¨lÐUDë Ò ∫ÊdNKÄ fO ½«d V²Â ULÂË ÆW¹œbF²Ã« Ú ÚÔ u¼ ÆÆÆ◊dH*« a?¹—U?²Ã« sÄ Ÿu½ vÃ≈ Í√ ªdOG²Ã« v?Ã≈ a?¹—U²Ã« ‡Ã wMLCë ‰«e²šô« Ê≈ ÚÔ Î UÐd{ .bð UN½√ ô≈ ¨…dþUM*«Ë ‰«b'« w Âb ² ¹ U2 UÄU9 WÄuNH*«  «œUFë sÄ …bŠ«Ë Ô Î …—u?BÐ ¨U?C?¹√ —«d?L?²?Ý« u?¼ a¹—U²ÃU Æ»«dD{ô«Ë jK)« bÃu?¹ W?I?O?I(« nB½ sÄ Î ÚÓ Ò Ì W¹œbF²Ð r ²ð ªWHÃU ²Ä …—ËdOÝ WO ¹—U²Ã« …—ËdO Ã«Ë Æd³Â_« tL Á w Ë ¨WLÝUŠ Ò ”UI¹ UNCFÐ ¨VKI²Ã« qOKÁ UNCFÐË ¨VKI²Ã« b¹bý UNCF³ ¨UNðUŽdÝË UNðUŽUI¹« w Ô Ò Ò «cJ¼Ë ÆWOKLFë åoOLFë sÄeëò W¹bÐ√ vÃ≈ wL²M¹ UNCFÐË ¨.ËUI²Ã«Ë WŽd ë  «œ«bFÐ v?Ã≈ œu?F?ð ö? ¨UNFÐUÞ w …bI?F?Ä …—Ëd?C?ÃU?Ð w¼ ÆÆÆWO ¹—U²Ã« À«bŠ_«Ë v?M?³Ã« ÊS Ò Êu?J?ð Ê√ s?J?1  U?ÁU?O? ?ÃU Æ…bŠ«Ë WOMÄ“ vÃ≈ Ë√ ©ŸUDI½« Ø—«dL²Ý«® …bŠ«Ë WGO ¨W?G?î WFÝ«ËË WK¹uÞ U?C?¹√ Êu?J?ð b?Á U?N?MJà ©WOÝUOÝ WÄ“√ ¨qOł® WIO{Ë …dOBÁ Î ©¿® Æ UFÄ pÖ q ÊuJð Ê√ sJ1 UL ¨©5 M'« bŠ√ eO9 ¨ÃU²½« »uKÝ√ Î Ò s?Ä r?ždë vKŽ bF³Ã« ÍœUŠ√ ÊuJ¹ Ê_ wŁ«b(« bFÐ UÄ a¹—U²Ã« ŸeM¹ ¨«c¼ ·ö ÐË u¼ dOBÁ Èd?−?Ä v?Ã≈ t?Ãu?×¹Ë …b¹bFë  UI³Dë Í– sÄeë ÂuNHÄ jGCO ¨t²¹uOŠ Î ∫l?З_«  U?O?ŽU?Ðd?ë w?  u?O?Ã≈ Æ” Æ  ‰U?Á UL Ë√ Æs¼«dë l{uÃ«Ë ¨d UF*« ‚UO ë Ÿ—U ²Ý w²Ã« w¼ 5OŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ V ŠË WKÁ Ê√ lÄ ¨å«d²K$«Ë Êü« u¼ a¹—U²Ã«ò Ò Ò Âu?ÝdÄ Í√ u?¼ U?M?¼ t? ?H?½ Õd?D?¹ Íc?ë ‰«R? ?Ã«Ë ÆW?ŠËd?Þ_« Ác?¼ v?K?Ž t²I «uÄ vë Ò UÄ qF−¹ Ícë UÄ ø«Ëbë vKŽ r¼_« w¼ WOMÄeë Ác¼ ÊuJð Ê√ r²×¹ Ícë „«– ÍdBOÁ Ò Ò WO —U*« Ê≈ ør¼_« fOà q¹uDë qł_« Ê√ sÄ W d−F²*« WI¦Ã« Ác¼ WIŁ«Ë WŁ«b(« bFÐ Ò ÎUO ¹—Uð UF{Ë ÊUOŠ_« iFÐ w h×?H²ð YOŠ ¨œbBë «cNÐ W¹œbF²Kà UÄ«d²Š« bý√ Î Ò Î Ò w? n?A?J?²? ?ð U?L?MOÐ ¨© dÐU½uÐ f¹uà dOÄËdÐ sÄ dAŽ sÄU¦Ã« ¨ øqLFë UÄ® «œb?×Ä Î Ò (*) Francis Mullhern (ed), Contemporary Marxist Literary Criticism (London, 1992), P. 22. 50
 6. 6. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ »uKÝQÐ j³ðd¹ U2 bNŽ Ë√ W³IŠ ÈbÄ vKŽ ‰uD¹ Ícë åoOLFëò sÄeë Èdš√ ÊUOŠ√ Æ©≥® ©‰U*« ”√—® ÃU²½ù« sÄ —UON½« vÃ≈ ©¥®Èd³Jë  U¹œd ÃUÐ ÂUL²¼ô« ÍœR¹ Ê√ sÄ ÊuA ¹ 5OŁ«b(« bFÐ UÄ qFÃ Ò Èd½ Ê√ VFBë sÄ Ê√ d?O?ž ªvÃËúà —UŁ¬ œd−Ä vÃ≈ UNÃu%Ë …dOGBë  U¹œd ë qÂ Ò Ò ÃU?²?½ô« W?F?O?³?Þ s?Ä U? ½d w wI³Dë Ÿ«dBë WÃU( åëd ²Ý«ò œd−Ä dOÄËdÐ w q?Ð ÂU?F?ë s?J?ð r?à ¨q?Á_« vKŽ f—U* W³ MÃUÐ ¨qOKײë W¹UG ÆÂUŽ tłuÐ wÃULÝ√dë ¡UM²Ðô qO³Ý sÄ UÄ Ê√ ¨dš¬ qÁUŽ dJHÄ Í√Ë qGO¼ V½Uł vÃ≈ ¨„—œ√ t½√ dÄ_«Ë ª”uLK*« Ò Ò Ê√ Èu?Ý W?O? u?B? ?K?à r?N? ?H?½√ «Ë—c?½ s?Ä v?K?Ž fOÃË ÆWÄUŽ  ôuIÄ ÊËœ ”uLK*« Ê√ b?Ð ô W?Ðd?−²Ã« Ác¼ Ê√ «Ëd¹ ULO ¨ÌW?K?¼u?à u?ÃË  ôuI*« Ác¼ dOž sÄ qLFë «uÃËU×¹ Ò Íc?ë V?O¼dë rÃ_« «c¼ò …—U³Ž q¦Ä …—U³Ž v²× Æ«b?Ð√ rN¼«u √ `² ÂbŽ rNMÄ wC²Ið Î Æ UOÄuLFÃUÐ W× UÞ …—U³Ž w¼ åwÐ ÒrÃ√ UÒ2 n uë ‚uH¹ ÎU??J??ý ÊËb??³? ¹ r??N? ½√ l?Ä® W?¹—«d?L?²?Ýô« …d?J?H?Ð Êu?ÐU?ðd?¹ 5?O?Ł«b?(« b?F?Ð U?Ä q?F?ÃË Ò Ò ¡U?H?{≈ v?Ã≈ q?O9 dOJH²Ã« w …œUŽ W×z«— UNO ÊuLA¹ –≈ ©U?C?¹√ WKÄUJë  UŽUDI½ôUÐ Ò Ú Î b²F*« ÂbI²Ã« vMFÄ vKŽ ÍuDMðË q−³Ä bOKIð `³ý kÁuðË ¨5Hz«eë qŁUL²Ã«Ë f½U−²Ã« Ò Ò ] ÓÔ Ê√ ÊU³ (« w «uFC¹ Ê√ 5ÃU(« ö w rNOKŽ Ê√ dOž Æ“eI²Ã« dO¦¹ u×½ vKŽ t HMÐ Ò Ò ÊU?³? ?(« w «uFC¹ Ê√Ë ¨WOFLIë bOÃUI²Ã« sŽ ö?C? WOÁU²F½«Ë W¹—d% bOÃUIð WLŁ Î Ò W³;« WŽeMë vÃ≈ W¹œu³Fë sÄ wCH¹ w½u a¹—Uð sÄ UÄò ∫u½—Ëœ√ —ËœuOŁ ‰uÁ UC¹√ Ò Ò Î …u?Á U?N?ðu?Á ‰œU?F?ð w?²?ë WK³MIë vÃ≈ ŸöI*« sÄ wCH¹ a¹—Uð pÃUM¼ U/≈Ë ¨WO½U ½ûà «c¼ vÃ≈ d?J?¹ ‰«e?¹ ô Íc?ë b?O?Šu?ë b?Š«u?ë a¹—U²Ã« t½≈ ÆÆÆÆ  ÆÊ Æ  ‡Ã« sÄ sÞ ÊuOKÄ Ò Æ©¿®åUIKDÄ U*√ ÊuJ¹ Ê√ t²¹UžË ‡ ”UH½_« ◊UI²Ãô dšü«Ë 5(« 5Ð WHÁË lÄ ‡ ÂuOë Î Î u½—Ëœ√ tIKÞ√ Ícë ‰uIë «c¼ ÊS ¨WOÝUO ë t³ŠU WOÁuÞd¼ sŽ dEMë ·dB³ Ò d?J?H?ë È√— b?I?K? Æa?¹—U?²?K?à w?«d?²?ýô« v?MF*« V?à s?Ä U?M?Ðd?I?¹ ©µ® e?²?O?H?ýË√ ‰ö?þ w Ò Ò w?G?³?M?¹ WIOIŠË WHÝRÄ W¹œdÝ w¼Ë ¨qFHÃUÐ WLzUÁ Èd³Â W¹œdÝ WLŁ Ê√ w«d²ýô« (*) Theodor W. Adorno, Negative Dialectics (London, 1937), P.320. W?¹U?N?½ W?D?³?G?Ð W?O?ÃU?LÝ√dë ‚u Ã«Ë WOëd³OKë WOÞ«dI1bë ‰uKŠ …dJHÐ wM?G?²Ã« sÄ ôbÐò ©¿® Ò Î Ò ô√ U?M?O?K?Ž ¨Èd?³?Jë —dײë  UÐUDš W¹UN½Ë å UOłuÃu¹b¹_« W¹UN½ò ‡Ð ¡UH²Šô« sÄ ôb?ÐË ¨a¹—U²Ã« Î ∫ …b¹dHë rÃ_« ◊UI½ sÄ ÒbFë ÁdB×¹ ô UÄ U¼bÒ −¹ w²Ã« ¨W×{«uë WO½UOFë WFÁ«uë Ác¼ «bÐ√ qLN½ Î Ác¼ q¦* ¨oKD*« vMF*UÐË ¨«bÐ√ o³ ¹ rà t½√ q¼U−²¹ Ê√ ¡dLKà —d³ð ô ÂbI²Ã«  Uł—œ sÄ Wł—œ W¹√ Ê≈ Î Ò åWDO ³Ã« tłË vKŽ  bOÐ√Ô Ë√ ¨XŽuł Ë√ ¨XFCš√Ô Ê√ ‰UHÞ_«Ë ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë sÄ …dŁUJë …d¦Jë Ú Ó = Ô Ú Ó Ú bÁ rÃ_« ÊU «–≈ t½√ nOC½ Ê√ Vł«uë sÄ sJà Ʃ∏µ’ ¨±ππ¥ ¨ÊbMà ¨f—UÄ ·UOÞ√ ¨«b¹d¹œ „Uł® d?B?F?ë U?N?G?³? ?¹ w²Ã« WOL¼_«Ë ÆÂUŽ tłuÐË U?C?¹√  œ«œ“« b?Á t?¼U?& U?M²OÝU Š ÊS ¨ö?F œ«œ“« Î Î WIÐU ë  UFL²:« sÄ dO¦Â sŽ t ö²š« vKŽ  UÄöFë ÈbŠ« w¼ t¹œUHð Ë√ rÃ_« 5J ð vKŽ Y¹b(« ©≈ Æ ® Æd¹uM²Ã« vKŽ 51
 7. 7. ¨»«u? v?K?Ž «u?½U 5OŁ«b(« bFÐ UÄ XOà UO Æ¡UH²Šöà ô l−?H?²Ã«Ë »bMKà UMF bð Ê√ Ò tF œ wG³M¹ Ícë sL¦Ã« Ê√ dOž Æa¹—U²Ã« ÊQAÐ qB²ÄË bOÂ√ u¼ UÄ UIKDÄ WLŁ sJ¹ rÃË Ò Ò Î Ò Ò w?«d?²?ýô« n?Áu?²? ?¹ U?ÄË Æ¡U?OŠ_« WO³ÃUž W½UOšË ¨vðu*« W½UOš u¼ rNI¹bBð ¡UIÃ Ò w?M?Ž√ ¨ÿu?×?K?Ä ‚U? ?ð« s?Ä d?O?š_« «c?¼ Á«b?Ð√ UÄ u¼ Êü« vÃ≈ a¹—U²Ã« ÊQAÐ tMŽ U?Lž— Î lzUÁuë Ác¼ Ê√ l³DÃUÐ `O× Ë ÆŸUDI½« ÊËœ 5K «u²*« ‰öG²Ýô«Ë »«cFë lzUÁË Ï WOCH*« q³Ô ë sÄ dO³Jë —bIë pÖ u¼ g¼b¹ UÄ sJà ÆWHK² Ä WO UIŁ ôUJý√  c ð« bÁ Ô ÚÔ ] Î Ò wŁ«b(« bFÐ UÄ Ÿuł sÄ sJ ¹ Ê_ UÄU9 wHJ¹ Ícë —bIë pÖ ¨ÊUÄd(«Ë ŸuC)« vÃ≈ Ò Ò Î Ác¼ dÒ H½ Ê√ UMà nO ¨UIŠ UFDI²ÄË UÄU9 UOz«uAŽ a¹—U²Ã« ÊU UÄ «–S ÆW¹œbF²Ã« vÃ≈ ÎÒ Î Ò Î Î r?z«bë VÒK?I?²?ë p?Ö u?¼ ÍdA³Ã« a¹—U²Ã« ÊU UÄ «–≈Ë øW³¹dGë WK «u²*« W¹—«dL²Ýô« Ëb?³?ð ô√ ¨©∂®»u?J?ÝËb?O?ÃU?J?ë Ë√ ·U?O?D?*« w? Á«d?½ U?0 t?O?³AÃ«Ë W œUB*« vKŽ rzUIë øœUND{ô«Ë WÁUHë ‚U ½√ vKŽ …dÄ bFÐ …dÄ tÔFDÁ dI² ð Ê√ WЫdGë WGÃUÐ W œUBÄ Ò Ò Ó Ò a¹—U²Ã« Íb³¹ «–U* ødš¬ vÃ≈ 5Š sÄ V(«Ë Âö ë sÄ  «d²HÐ a¹—U²Ã« «c¼ lÁd¹ rà «–U* Ò ]ÓÔ a¹—U²Ã« ÊU UÄ «–≈Ë øtKI¦¹ Ë√ qš«bë sÄ ÁbA¹ t½QÂË Ëb³¹Ë ¨rÝU(« dOOG²Kà WÄËUIÄ Ò Ò Î ¨ÊuOëd³OKë ‰uI¹ UL ¨UMÄ q Èbà dAÃ«Ë dO)« sÄ ¡wý WLŁ ÊU UÄ «–≈Ë ¨UIŠ W œUBÄ Ò Ò ÎÒ lC³Ð dš¬Ë 5Š 5Ð a¹—U²Ã« lKD¹ Ê√ jÝu²*« »U Š Êu½UIà UF³ð lÁu²¹ ¡d*« ÊS Î Ò Ò rà pÖ Ê√ dOž ÆqÁ_« vKŽ wÁöš√ bO —  «– Ë√ ¨‚öšúà ôU¦Ä ÊuJð rJ(« sÄ ‰UJý√ Î Î «bÐ√ sJ¹ rà W?K?OC ¡U dAë dA³Ã« rEFÄ Ád³²F¹ UÄË ÆÁU³²½ô« XHK¹ u×½ vKŽ Àb×¹ Î Ì ÊS? ¨qÐUI*UÐË ÆwzUM¦²Ý« Ìu?×?½ vKŽË W³C²IÄ  «d²Hà ô≈ ¨WOÝUOÝ …dDOÝ WÃUŠ w dA³Ã« UNÐ dNþ w²Ã« WE×Kë cML ÆnO ÄË VŽdÄ q−Ý u¼ wÝUO ë W¹dA³Ã« q−Ý Ò Ò œU?³?F?²?Ýô«Ë ¨VK Ã«Ë ¨È–_« …—«dÄ U?C?F?Ð r?N?C?FÐ ÊuI¹c¹ r¼Ë ¨÷—_« tłË vKŽ Î dOA¹ U2 ¨q− ë pÖ w W¹uÄœ bý_« ÊdIë ÊU bI «c¼ ÊËdAFë UM½dÁ UÄ√ Ær]EM*« Ò ÓÔ W1bIë ÂU¹_« vÃ≈ 5MŠ vKŽ …—ËdCÃUÐ ÍuDMð ô WMOFÄ  «d² vÃ≈ œ«bð—ô« …dJ Ê√ vÃ≈ Ò vKŽ …—ËdCÃUÐ ÍuDM¹ ô Ícë ÂbI²Ã« sÄ WMOFÄ ◊U/QÐ ÊU1ù« ÊQý UN½Qý …bOF ë p?ÃU?M?¼ ÊU? b?Á t?½√ d?JM½ UM½√ l³DÃUÐ wMF¹ ô «c¼Ë Æ©¿®q?J? a?¹—U?²Kà W¹—UB²½« …¡«dÁ Ò w? U?MÐU−Ž≈ dO¦¹ U2 U?³½Uł Ê√ V? ?ŠË wMF¹ qÐ ¨¡U{u?ë dO)« sÄ rOEŽ —b?Á UC¹√ Î Ò Ò Ú Ó Î Ê√ v?KŽ …Ëö?Ž «c?¼Ë ÆV?O?−?F?ë g?¼b?*« ¡wAë WÐU¦0 wðQ¹ t½√ w q¦?L?²¹ dO)« pÖ Î Ò ÆÂUFë ‰uD¹ Ê√ ÊËœ ’U)« ‰U:« vKŽ dB²Á« bÁ tLEFÄ WÃUŠùUÐ ÁdÒ ?H?¹ Íc?ë w?×?O LKà W³ MÃUÐ WKJAÄ W¹√ qÄUAë ◊dAë «c¼ ÕdD¹ ô Î Ò U¹b% wŁ«b(« bFÐ UÄ Ë√ wëd³OKë vKŽ ÕdD¹ Ê√ wG³M¹ t½√ dOž ÆWOK _« W¾OD)« vÃ≈ w dEMë ¡UMŽ ö √ ULNO H½ ÊUHKJOÝ ULN½√ ÷«d² « vKŽ pÃ–Ë ¨Á«d½ UÄ ‚uH¹ U¹dE½ Î Ò Î ø“«e²Ðô«Ë …d ë sÄ wN²M¹ ô Ícë Œ—UBë —«dJ²Ã« «c¼ dÒ H½ Ê√ UMà nO ÆWÃQ *« Ác¼ UÄ «–≈Ë ÆU?I?×?Ä ÊuJ¹ bÁ dA³Kà Á—UJë h Aë ÊS ¨pÖ dO H²Ã qO³Ý WLŁ sJ¹ rà Ê≈ ÎÒ Ò Ú 52
 8. 8. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ ‰«R? ë ÕdDÔ¹ Ê√ w?FÁ«uë sÄ ÊS? ¨dL² ð Ê√ `łd?*« s?Ä ÊUÂË ¨UMÃUŠ w¼ Ác¼ X½UÂ Ò Ò ‰«R? ?ë «c?¼ ÊU? UÄ «–≈Ë ÆdL² ¹ Ë√ q «u²¹ ÊQÐ «d?¹b?ł Íd?A³Ã« a¹—U²Ã« ÊU «–≈ ULŽ Î Ò WŁ—UJë W UŠ vKŽ pÖ sŽ dEMë iGÐ tðdO Ä q «uOÝ a¹—U²Ã« Ê_ ¨UO1œUÂ√ ô«RÝ Ò Î Î ‘U?IMÃUÐ d¹bł dÄ√ u¼ dAë ‚uH¹ dO)« ÊU «–≈ UL?Ž ‰«R ë ÊS ¨WO¾O³Ã« Ë√ W¹ËuMë Ò Ò dO)« ÊQÐ bI²F½ Ê√ p×C*« fHMë Ÿ«bš sÄ Ê√ d³²Ž« bÁ —ËUNMÐuý Ê√ pý ôË ÆUL²Š Ò Î oKÞ√ bÁ UÄ «bŠ√ Ê√ uà wŠ«uMë lOLł sÄË dO¦JÐ qC _« sÄ Ê√ Èd¹ ÊUÂË ¨dAë ‚uH¹ Î Ò W?O?³?ÃU?G?K?à W?³? ?M?ÃU?Ð ¨a¹—U²ÃU Æt²ÄdÐ dÄúà «Îb?Š l?{ËË 5?M? ë ·ô¬ cMÄ …—UH?Bë Ò Ò ¨ÊUFDIM¹ ô œUND{«Ë Õb W¹UJŠ ÊU bÁ ¨5²O*«Ë ¡UOŠ_« ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë sÄ vLEFë Ì Ì ÚÓ rà rNðUNÄ√ Ê√ uà ÊuKCH¹ «u½U U0— dA³Ã« sÄ s¹dO¦Â Ê√ bŠ vÃ≈ ¨ÍešË rÃ√ W¹UJŠË ] Ò Ò Ò W?L?K? l?C?O?à ÊU?J? f?O?K?Âu? uÝ UÄ√ Æ…√dłË WŽU−AÐ —ËUNMÐuý ·d²Ž« UL ¨r¼bKð Æås¹dO¦Âò sÄ ôbÐ ålOLłò Î vMFð UN½√ vMF0 ¨åW¹u½U ½≈ò  öÄQðË «—UJ √  öÄQ²Ã«Ë —UJ _« Ác¼ X½U UÄ «–≈Ë Ô Î ¨W?L?K?JKà qzUH²*« v?M?F?*U?Ð W¹u½U ½≈ ÊuJð Ê√ VFBë sÄ ÊS ¨q?J? w½U ½ù« ŸuMÃUÐ Ò Ò WÁœ b?ý√ ÊU?Äu?N?H?Ä U?L?¼ åW?¹u?½U? ½≈ ‡ öëò Ë åW¹u½U ½ù«ò Ê√ v?Ã≈ d?O?A?¹ Ícë dÄ_« Ò Ò —uB²½ Ê√ uN bFÐ pÖ sÄ VF _« UÄ√ Æ5OŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ dO¦Â ÷d²H¹ U2 Uł—bðË Ò Ò Î Ò UÄ Ê√ pÖ ÆdOJH²Ã« «c¼ sÄ W¦¹b(« bFÐ UÄ WOÝU (« sŽ WÐdž bý√ dOJH²Ã« w UÐuKÝ√ Î ¨WJÐd*«Ë a¹—U²Kà …dÐUFë ozUI(« Ác¼ q¦0 …œUFë w vMFð ô ¨UM¹√— UL ¨WŁ«b(« bFÐ Ô sÄ WLOÁ qÁ_« ·UM _« UÄ√ ª«dšRÄ ô≈ WOÁöš_« qzU *UÐ «dO¦Â UN H½ ZŽeð rà w¼Ë Ò Î Ò Î Âö?J?ÃU?Ð p?ÃU?Ð UL ¨rÃ_« q¦Ä qzU Ä vKŽ rKJ²ð Ê√ sÄ …—«dž Òb?ý√ w?N WŁ«b(« bFÐ UÄ ô≈ ¨rNI×Ð U?H×−Ä ÊuÂ√ bÁ wM½√ sÄ rždë vKŽË ÆlO dë Èu² *« «c¼ q¦Ä vKŽ UNOKŽ Ò Î Ác?¼ q?¦Ä v?K?Ž d?N? ?ë Êu?K?O?D?¹ r?¼Ë U½UÑdMë W¹UŽœ ¡öÂË qO? ?²?½ Ê√ V?FBë sÄ Ê√Ò Ò sÄ ¡wý sO³ð vÃ≈ WŁ«b(« bFÐ UÄ l b½ Ê√ UMFD²Ý« UM½√ ÷d²HMà ¨pÖ lÄË ÆWOCIë Ò sÄR½ Ê√ UMOKŽ Ê≈ ‰uIð√ øUN²ÐU−²Ý« ÊuJ²Ý nOJ ¨W¹dA³Kà W¹ƒdë Ác¼ w WIOI(« qF& WOëd³Oà WOÄbIð W×z«dÐ ÕuH²Ã WÐU−²Ýô« Ác¼ q¦Ä Ê≈ øsÒ ×²ð bÁ —uÄ_« ÊQÐ Ò Ò WL?Ł f?O?à ¨W?Ł«b?(« b?F?Ð U?* W?³ MÃU³ Ɖu³Ië vMFÄ q?J?Ð UNÃu³Á r?²?¹ Ê√ V?FBë sÄ Ò Ò Ò œb×ð Ê√ sJ1 Ë√ ª—u¼b²Ã« Ë√ sÒ ?ײë t¹d²F¹ Ê√ sJ1 a¹—U²Ã« vŽb¹ œ]b×Ä å¡wýò ]Ó Ô Ô Ê≈ ¨u?½—Ëœ√ lÄ ¨‰uIÃUÐ WŁ«b(« bFÐ UÄ ZŽ“√Ô Ê_ w?M?F b¹ Ícë dÄ_« ¨W³ÃUGë tðUH Ò W?O?Äb?I?²?ë W?ÐU?−?²?Ýô« Ê√ b?O?Ð Æ«Ëb?ë v?K?Ž …œu?łu?Ä X?½U W³ÃUGë  UHBë Ác¼ q¦Ä a¹—U²Ã« «c¼ Ê√ vKŽ qOÃbë UL ÆUC¹√ 5Oëd³OKë 5OÄbI²Ã« Èbà WÃu³IÄ X Oà WOëd³OKë Ò Î U?N?FOLł WL«d²*« WÃœ_« Ê√ W? U?š øq?C? _« ÁU&UÐ ‰uײ¹ ·uÝ ¡UÄbÃUÐ m³DB*« Ò ô UM½√ o(«Ë Æ U³ždë vKŽ rzUIë dOJH²Ã« «c¼ b{ ¨pÖ sÄ fJFë vKŽ ¨nIð U³¹dIð Ò Ò Î Ê√ l?D?²? ½ rà UÄ ‰b?³?²¹ Ê√ sJ1 ô q?− ë «c¼ ÊQÐ Îôu?I?FÄ U?½U?1≈ s?ÄR½ Ê√ lOD² ½ Ò Ò Ò Î 53
 9. 9.  U?×?K?D?B?0 ª‚ö?š_U?Ð U?N?à W?Áö?Ž ô  U?×?KDB0 WOÁöš√ WŽUE sÄ tO UÄ dÒ ?H½ WÃUŠ bÃuðË ¨»d(« sÄ W1b² Ä WÃUŠ Àb% w²Ã« W¹œU*« ◊ËdAë ŸuMÐ ¨ö¦Ä ¨oKF²ð Î Ò Î Î l?³DÃUÐ WłUŠ ôË ÆÂu¹ q? d?Ä√ ÊU? ?½ûà ÊU ½ù« ‰öG²Ý« sÄ qF&Ë œUND{ô« sÄ Ò  U?M?zU?J?ë q?¼U? s?Ž `?¹e?OÝ t½√ Ë√ ¨W¹dA³Ã« Wë–dë q? dÒ ?H?OÝ «c¼ Ê√ —u?B²½ Ê_ Ò Ò Ò Ê√ bÐ ô W¹œU*« ◊ËdAë Ác¼ q¦Ä dOOGð Ê√ Ë√ ¨WOÁöš_« UNðUOÃËR Ä W¹œdHë W¹dA³Ã« Ò „—uÄ√ ÊQÐ „«—œù« ÈbF²¹ ô dÄ_U ÆÊUJ O ½dHë ÊU³¼dë sÄ ‚dŽ …œôË vÃ≈ wCH¹ Ò Ê√ s?Ä rždë vKŽ ¨gOFë sÄ WFÝ w Ë U?OMž ÊuJð Ê√ sÄ pà Òb?Ð ô WM Š ÊuJð ULOÂ Ò Î ”R?³?ë s?Ä ◊Ëd?ý w? d?A?³?ë l?C?ð 5?×? ÆU?C?¹√ W? U?)« t?K?z«–— b?¹b?A?ë v?M?G?K?à Π·ö Ð ÊuJK ¹ sÄ Ê≈ v²Š ¨t¹bà UÄ qC √ rNLEFÄ dNE¹ ô√ wFO³Dë sÄ œUND{ô«Ë Ò Ú Ô Ò Ê√ wG³M¹ UÄ dÒ Hð w²Ã« »U³Ý_« sÄ bŠ«Ë «c¼Ë Æ¡UM¦Ã« vKŽQÐ s¹d¹bł Êu½uJOÝ pÖ XIBÃ√Ô  U¹u¼ sÄ UOÝUOÝ ö³I² Ä «uD³M² ¹ ö¾Ã ”«d²Š«Ë WEI¹ sÄ dA³Ã« t¹b³¹ Ú Ó Ú Î Î ÆÊü« rNÐ ÆwŽUL²łô« qLFë vKŽ WLzUIë ‚öš_« W¹dE½ ÊQAÐ ‰UI¹ U2 dO¦Jë WLŁ Ê√ ‰U(«Ë Ô Ò  UMzUJë ÊQAÐ bFÐ tOKŽ rJ×½ Ê√ lOD² ½ ô U2 ¨WOÁöš_« WOŠUMë sÄ ¨dO¦Jë „UMN ÆrN¹bà UÄ qC √ —UNþ« UNO rNà sJ1 w²Ã« W¹œU*« ◊ËdAë pK²/ ô UM½√ pÖ ¨W¹dA³Ã« r?N?½√ W?Ł«b?(« U?O?łu?Ãu?¹b?¹« b?I?²?F?ð w?²?ë ·ËdEë w¼ ¨ÈuBÁ ·Ëdþ w r¼«d½ UM½≈ cšQð ¨UNNłË√ iFÐ Ë√ ¨WŁ«b(U Æ «cë nAJð sÄ Êu½uJ¹ UÄ bý√ vKŽ UNO Êu½uJ¹ Ò Ò W?I?OIŠ tO nA?J?²ð ÊUJÄ v?Ã≈ ¨vBÁ√ b?Š v?Ã≈ tF bðË åwŠ«uCë sÄò U?¹dAÐ U?MzUÂ Ò Ò Î Î w²Ã« ‚ULŽ_« nAJ² ð Ê√  œ—√ UÄ «–S ÆwJOðUÄ«—œ u×½ vKŽ dNEðË W³−²;« WOð«cë Ì Ê«–dł tO U?BHÁ  U?¼ ¨UÄ ÊU ½ù rŽUMë wł—U)« `D ë nKš W¹—«u²*« n uð ô Î q?¹Ë—Ë√ ×u?ł W?¹«Ë— w? U?L? ¨ÊU ½ù« «c¼ tłË v?Ã≈ t?²³?ŁË …Ë«d?C?ë v?²?Š WFzUł Ò W¹œUÄ ◊Ëdý w ”—«b*« ÊUO³ sÄ WŽuL−Ä lÓ{ Ë√ Æc¾½¬ tÃuIOÝ UÄ dE½«Ë ¨±π∏¥ Ú Ì U{dÐ VÁ«—Ë ¨»UÐcë bO?Ý U¼d¼uł w WOFłdë m½bÃuž rOÃË W¹«Ë— w UL ¨WOÝUÁ Ò «c¼ q Ê√ o?(«Ë ÆŸu?³Ý_« wCIM¹ Ê√ q³Á WO−LNë vÃ≈ ÊËbðd?¹ nO ∆œU¼ wðu¼ô Ò Ò Ò Ò  U?ŽËe?½Ë U?N?ðU?¹«b?Ð v?Ã≈ ¡U?Oý_« bOFð W¹uz«bÐ  UŽËe½ sÄ WŁ«b(« Èb?à U?0 j³ðdÄ Q?Dš WLŁ Ê√ b]ÂR*« sÄ Ê√ d?Ož ¨‰UOł√ …b?Ž b?F?Ð ·öÝ_«  UH —uNEÐ ‰uIð WOKÝQð Ò Ò Ò –d?ł Êu?J?¹ 5Š ÊU ½≈ tÃuI¹ UÄ Ê√ ÷d?²?H?½ «–U?L?K ÆUNOKŽ rJ(« Ë√ WÐd−²Ã« rN w Ò pý ôË Æ¡wý Í√ ‰uÁ√ bÁ UOB ý U½√ øWIOI(« u¼ t½U à rN²K¹ Ê√ pýË vKŽ lzUł Ò Ò Î WŁ«b(« bFÐ UÄ Ê√ ‰U(«Ë Æ«bÐ√ dNE¹ sà dšü« UNCFÐ sJà ¨dNEOÝ ozUI(« iFÐ Ê√ Ò Î WŁ«b×Kà WOIOIŠ WMЫ ÁdOž w UL «c¼ w w¼Ë ¨åÈuBIëò ŸU{Ë_UÐ «dO¦Â …–ušQÄ Î —UOF*« sŽ ŸUMIë q¹eð ¨5ðbOIFë 5ðU¼ öJà W³ MÃUÐ ¨ÈuBIë ‰U(U ÆU¼bI²Mð w²Ã« ÊuJð Ê√ sJL*« dOž sÄ ÊS ¨UIŠ UÄU¼Ë√ dO¹UF*« X½U «–≈ sJÃË ¨UL¼Ë Ë√ WÐc tH uÐ Ò ÎÒ Î Î 54
 10. 10. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ `?³?B?ð U?¼b?M?ŽË Æt?²?ÃU?³Á Ë√ tOKŽ UN OI½ U* œułË ô –≈ ¨U?C?¹√ Èu?B?Á  ôUŠ pÃUM¼ Ú Î WÃUŠ fOà ◊dAë «c¼ Ê≈ ‰uIë T UJ¹ Ícë dÄ_« ¨Íu ë Í—UOF*« UMÞdý W¹ËuBIë Ò Ò dO¹UF*« X½U «–≈ ÊuÐd²GÄ UM½√ ·dF½ Ê√ lOD² ½ ô UM½√ UL UÄU9 ¨‚öÞô« vKŽ ÈuBÁ Î ÚÊQ?Ð qOH UOK UЫd²ž« Ê√ p?Ö ÆU?M?K¦Ä WÐd²GÄ ◊dAë «c¼ vKŽ UNÐ rJ×½ Ê√ sJ1 w²Ã« Ï ÎÒ Î Ò Êü« v?Ã≈ ÊU? b?Á a?¹—U?²Ã« ÊS UÄ vMF0Ë ÆUM? Y?O?Š vÃ≈ U½bOF¹Ë tK? o?¹d?Dë u×1 Ò Ò rEF* W³ MÃUÐ pÃc sJ¹ rà tMJà ÊuJK1 ô s* W³ MÃUÐ ÈuBIë ·ËdEë sÄ WŽuL−Ä s¹dOš_« ¡ôuNà W³ MÃUÐ W¹uÝ Ë√ W¹œUŽ dOž w¼ w²Ã« ∆—«uDë  ôU× ªÊuJK1 sÄ rà Ê≈ p?Ö ·d?F?½ Ê√ l?O?D?²? ½ ô UMMJÃË Æ5ÃËúà W³ MÃUÐ wMOðË—Ë œU²FÄ ¡wý w¼ Ú Ò ‰c??ë s??Ä w??ÃU?)« ◊d?A?ë ¨v?B?Á_« d?O?ž ◊d?A?ë u?¼ U?L??Ž W??I? ³? ?Ä …d?J? U?M?¹b?à s?J?ð Ò ¡UOý_« sÄ bŠ«Ë «c¼Ë ¨tð«– bŠ«uë a¹—U²Ã« sÄ ô≈ pÖ l³M¹ Ê√ sJ1 ôË Æ‰öG²Ýô«Ë ÆÎUOKš«œ iÁUM²Ä Ë√ wJO²JÃU¹œ t½QÐ œd ë pÖ ÊuHB¹ 5Š ÊuO —U*« UNOMF¹ w²Ã« s?Ä r?¼ 5?O? ?—U?*« Ê√ …—u?D?Ý_ i??Šœ w?¼ U?C?ÁU?M?²?Ä t?H? u?Ð a?¹—U?²?ë W?¹ƒ—Ë Ò Ï Î UÄ iFÐ ÊU¼–√ w  dA×½« bÁ UN½√ Ëb³¹ w²Ã« WDÃUG*« Ác¼ ¨ÂbI²Kà ÃcÔ Ã« 5³BF²*« ] bI²F½ Ê√ QD)« sL ÆUNł«d ²Ý« —cF²*« sÄ  UÐ YO×Ð bOMŽ u×½ vKŽ 5OŁ«b(« bFÐ Ò s?Ä …bŠ«uÐ «–u?šQ?Ä ÊU? —ËU?N?M?Ðu?ý Ê√ pý ö ªWOÄbIð Èd³Jë  U¹œd ë lOLł Ê√ Î ÎULKŽ Æ÷—_« tłË vKŽ UăUAð bý_« ·u KOHë ÊU U0— t½√ lÄ ¨Èd³Jë  U¹œd ë Î Ò ÂÒbIð Í√ p?ÃU?M?¼ sJ¹ rà t½√ ¨l³DÃUÐ ¨wMF¹ ô U?O?Äb?Ið tH uÐ a¹—U²Ã« b{ ‰U− ë Ê√ Ò Î U?Ä t?¹b?³?ð U2 rždë vKŽ oDM*«Ë qIFë sŽ bF³Ã« q? b?O?FÐ œUI²Ž« «cN ¨‚öÞô« vKŽ Ò ÊuJð Ê√ U¹—Ëd{ fOK Æ…b¹bAë WO³KJë UNŠË— vKŽ rM¹ tÐ ¡UH²Š« sÄ WŁ«b(« bFÐ Î Ò i?F?Ð s?Ä d?{U?(« s?Ä q?C? √ ÊU w{U*« Ê√ Èd?ð U?L?O? w?³?¼– d?B?F?Ð 5?M?ÄR*« sÄ Ò t¹d u×½ vKŽ t H½ sŽ UO{«— UOG¹Ë ÊuJð Ê√ U¹—Ëd{ fOà t½√ UL UÄU9 ¨wŠ«uMë Ì Î Î Î Î W?O?³?¹d?& ÂU?J?Š√ W?L?¦? Æw?Š«u?M?ë iFÐ sÄ w{U*« sÄ qC √ d{U(« Ê√ Èd?ð U?LOÂ Ò l UMÄ Ë√ Y¹b(« d¹b ²Ã« l UMÄ q¦Ä ¡U?Oý√ UN½U³ Š w cšQð ¨WOI¹eO U²OÄ X OÃË sÄR¹ ô s* œułË ô ÊS vMF*« «cNÐË ÆW¹ËuMë W×KÝ_« sÄ WODÝËdIë UÐË—Ë√ uKš Ò W?ÐU?¦?0 u¼ «c¼ tLŽ“ ÊS «œu?łu?Ä h? ?A?ë «c?¼ q?¦Ä ÊU UÄ «–≈Ë ¨w ¹—U²Ã« ÂbI²ÃUÐ Î X³N½ Ê√ cMÄ œuF Ë sÒ % w a¹—U²Ã« Ê√ bI²F¹ sÄ ÊQý t½Qý UÄU9 Èd³Â W¹œdÝ Ú Ó Ô Ò Î u?LMÐ r ²¹ a¹—U²Kà U?O½u «—«dž WL?Ł ÊQÐ ÊU1ù« sŽ nK² ¹ ÊU1ù« «c¼ q¦ÄË ÆUÄË— Ò Î Î Ò ¨fJFë vKŽ ¨Ëb³¹Ë ª«cNÐ sÄR¹ rà f—UÄ Ê√ bÂR*« sL Æ5K¹ ô «Îu/ W−²M*« ÈuIë Ò X? ?Oà WO —U*U Æd¦Â√ w?D?L?M?ë ◊dAë u¼ uLMë fOÃË œuÂdë ÊQ?Ð b?I²F¹ ÊU t½√ Ò Ò r?J?(« T UJ¹ ô «c¼ Ê√ d?O?ž ª5J9 Ë√ q¹u ð UN½√ v?KŽ …uIë vÃ≈ Èd¹ uÂu Ê√ —u?NA*« sÄ ©¿® Ò Ò Ò ©≈ Æ ® Æ…bOHÄ Ë√ WF U½ ÊuJð Ê√ sJ1 UN½QÐ UNOKŽ wÁöš_« 55
 11. 11. …b¹bFë WO ¹—U²Ã« ÃU²½ô« VOÃUÝ√ Ê√ ¨ö¦Ä ¨Èdð w²Ã« WOłuÃuMJ²Ã« WOL²(« sÄ UHM Î Î Æ—U wJO½UJOÄ u×½ vKŽ dšü« sÄ U¼bŠ«Ë l³Mð Ê√ wG³M¹ Ì Âb?I?²?ÃU?Ð o?K?F?²?¹ U?L?O? W?Ł«b?(« b?F?Ð U?ÄË WO —U*« 5Ð U?Á—U? W?LŁ Ê√ ¨«–≈ ¨Ëb?³?¹ ô Î Ò Î Ê√ W?I?O?I?Š w? ‚—U?H?ë s?L?J?O ¨W¦¹b(« W³I(UÐ oK?F?²?¹ U?L?O? U?Ä√ Æw?½uJë w ¹—U²Ã« Ò Ò p?Ö d?O?ž u?¼ UÄË wÄbIð u¼ UÄ 5Ð WIOÁbë ‚ËdHKà U?«—œ≈Ë W?OÝU Š b?ý√ WO —U*« Î Ò «u½uJ¹ Ê_ ÊuŽeM¹ …dOš_« Ác¼ sÄ 5OÃUJ¹œ«dë iF³ ÆWŁ«b(« bFÐ UÄ iF³Ð UÝUOÁ Î ÂU?E?Më ‰UOŠ 5¹œUŠ√ «u½uJ¹ Ê_ ÊuŽeM¹ rNMJà WOÝUO ë W{—UF*« ‰UOŠ 5¹œbFð ÂUEMë vÃ≈ ÊUOŠ_« iFÐ w Èd¹ dJHë sÄ »uKÝ_« «c¼ Ê√ UM¹√— bIÃË ÆtNł«uð Ícë Ò Ã—Uš ÂUEMë «c¼ tłdš√ U* WOÐU−¹≈ WLOÁ sŽ Y׳¹Ë ¨V ŠË årÃUþò t½√ vKŽ dDO *« Ò VÝUM*« sÄ Ê√ Èd¹ Ícë wzUM¦Ã« dOJH²Kà UOJOÝö ôU¦Ä t²ÝUOÝ ÊuJð «cÐË ÆW³FKë Ò Î Î «c¼ Ê√ w UOzeł sLJO …dDO *« …uIë vÃ≈ WODO ³²Ã« …dEMë Ác¼ V³Ý UÄ√ ÆtF¹dIð Ò Î Ò ¨Êu?½U?I?Ã«Ë ¨ÂU?E?M?Ã«Ë ¨…u?I?ë Ê√ Èd?ð W?ł–U?Ý W¹—d% WŽUMÁ d¹U ¹ ¨UM¹√— UL ¨dJHë X?½U UÄ «–≈Ë ÆtO f³Ã ô oKDÄ u?×½ vKŽË UNð«– b?×?Ð WO³KÝ ¨W¹—UOF*«Ë ¨ŸULłù«Ë Ì Ò sJ1 UÄ ÊS ¨WÁœ d¦Â√ …dE½ dÄ_« «c¼ vÃ≈ dEMð UNMÄ ¡eł w WOŁ«b(« bFÐ UÄ WH KHë Ò Ò ¨W¹—uFAë UNð«œUŽË WOÝb(« UNF «Ëœ Í√ ¨WŁ«b(« bFÐ U* WÄUFë W UI¦ÃUÐ ÁuŽb½ Ê√ Ò ÚÓ U?NOŽË w œœd²ð å…u?ÁòË ¨åW?D?KÝòË ¨åÊu½UÁòË ¨å—UOFÄò q¦Ä  ULKJ ÆpÖ qFHð ô Ò Ò w? …“U²2 ¡UOý√ WDK Ã«Ë …uIë Ê√ b?OÐ ÆÂRAÃUÐ —cM¹ u?×½ vKŽ ÈœUB²ðË wFL'« Ò Ô Ì W?¹_Ë ·Ëd?þ W?¹√ w? Ë W?D?K? ?ë Ë√ …u?Ië Ác¼ “u×¹ sÄ vKŽ dÄ_« nÁu²¹Ë ªWIOI(« …uIÃ«Ë ¨UNMÄ dÓ Ú ¹ Ê√ ô UNÐ vH²×¹ Ê√ wG³M¹ »«cFKà «ÎbŠ lCð w²Ã« …uIÃU Æ÷«dž√ Ô ÓÓÚ Ô Ò V−Að Ê√ wG³MO W¹—UOF*« UÄ√ ÆoKD*UÐ UNÐ vH²×¹ Ê√ wG³M¹ oKD*UÐ «ÎbŠ tà lCð w²Ã« Ó Ú Ô Ò ÓÓÚ Ô Ò ‚UHðô« ¨ö¦Ä ¨wMFð 5Š UNMŽ ŸU bë wG³M¹ 5Š w ¨w M'« bOOI²Ã« wMFð X½U UÄ «–≈ Î ÆWMOFÄ ŸU{Ë√ w rNKLŽ «uÂd²¹ ÊQÐ o(« ‰ULFKà `O²¹ Ícë wMOðËdë Ò ‰U?O?Š Íe?¹d?G?ë »U?O?ð—ô« «c¼ vÃ≈ WŁ«b(« bFÐ UÄ l bð w²Ã« »U³Ý_« sÄ «bŠ«Ë Ê≈ Î Ò ©¿® ¨öF WO³KÝ ‰UJý√ w¼ UN¼U³²½« XHKð w²Ã« …uIë ‰UJý√ Ê√ u¼ WO³KÝ UNH uÐ …uIë Î Ò Æ…bŠ«Ë W³OÞ WLK UNI×Ð ‰UI¹ Ê√ UÄU9 VFB¹ w²Ã« ¨wÁdFë ‚uH²Ã«Ë WOÂd¹dD³Ã« q¦Ä Ò Ô Î Ò WI³Dë vKŽ dÄ_« «c¼ V× ð Ê√ WŁ«b(« bFÐ U* W³ MÃUÐ wIDM*« sÄ Ëb³Oà t½S rŁ sÄË ] WI³DÃU Æ…dJHë Ác¼ ÁU& WÝUL(« sÄ —bÁ Í√ bM& Ê√ XŽUD²Ý« UÄ «–≈ «c¼ ¨WOŽUL²łô« Ì ÚÓ Ò Ò »U?D?)« «c?¼ ¨w?ÃU?O½uÃuJë bFÐ UÄ »UD)UÐ vŽb¹ U?Ä U?C?¹√ W?¹u UI¦Ã« Ác¼ q¦Ä XLÝË b?Ià ©¿® Ô Î Ú ÓÓ Ó ô≈ ¨t?ÐU?ý U?ÄË ¨q?O¦L²Ã«Ë ¨W¹uNë œbBÐ UNÃuI¹ Ê√ sJ1 WOL¼_« WLOEŽ ¡UOý_« sÄ dO¦Â t¹bà Ícë ‰U?L?A?ë 5?Ð w?ÝUÝ√ u¼ UÄ Ê√ bÂR*« sÄ Ê√ l?Ä ÍœU?B?²?Áô« ‰ö?G²Ýô« qzU Ä VM?−²¹ UÄ U?³?ÃUž t½√ Ò Ò Î Ò ÆåW UI¦Ã«ò fOà »uM'«Ë ∫wÐU²Â dE½« ¨UNÐ j³ðd¹ UÄË qzU *« Ác¼ WAÁUMÄ qł√ sÄ ©¿¿® Ideology : An Introduction (London, 1991). 56
 12. 12. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ UNLC¹ Ícë ÀuÃU¦Ã« w «dBMŽ UNH uÐ WOŁb(« bFÐ UÄ W¹dEMë w œdð WOŽUL²łô« Ò Î W³ MÃUÐ  c ð« UÄ ÊUŽdÝ WGO q¦1 Ícë ÀuÃU¦Ã« «c¼ ¨fM'«Ë ‚dFë V½Uł vÃ≈ Ò Ò o?D?MÄ UÄ√ Æ5LOKà W³ MÃUÐ ”b?I*« ÀuÃU¦Ã« WDK Ð U?N?O³ý WDK ë sÄ U?Ðd{ —U OKÃ Ò Î Î 5?Ð e?OOL²Ã« «cÂË ¨¡wÝ dÄ√ WOÁdFÃU ªU?ÄU?9 `?{«Ë oDMÄ uN WOŁö¦Ã« WDЫdë Ác¼ Î «c?¼ w? ¨åW?O?I?³?D?ëò ‡ ÆåWOI³Dëò ‡Ð vŽb¹ Íc?ë ¡w?Aë pÖ «–≈ U?L?N?K¦ÄË ¨5 M'« Ô Î dÄ_« ¨WOŽUL²ł«  UI³Þ w dA³Ã« Êu³ÃuI¹ s¹cë p¾ÃË√ W¾ODš UN½√ vKŽ Ëb³ð ¨”UOIë VÄËdð bÃU½Ëœ nBð Ê√ UOÝUOÝ VzUBë dOž sÄ Ê√ w d(« ÁUMF0 cš√Ô «–≈ wMF¹ Ícë Î Ò Ò Ó Ác?¼ v?K?Ž «u?ÁœU?B?¹ Ê√ …u?I?Ð Êu?C? d?¹ 5?O?«d?²?ýô« ÊS? l?³?D?ÃU?ÐË Æw?ÃU?LÝ√— t½QÐ ¡U?G?Ã≈ ÊËb?¹d?¹ r?N?½√ s?Ä r?ždë vKŽ ¨U?¾?OÝ «d?Ä√ W?I?³?D?ë w? Èd?ð w?²?ë W?O –uŁ—ô« Î Î ÊuJ¹ sà U¼dOž sÄ Ê_ ¨WO«d²ýöà W³ MÃUÐ ¨“U²2 dÄ√ w¼ WKÄUFë WI³DÃU Æ UI³Dë Ú ] U¾OÝ «dÄ√ ÂU¹_« Ác¼ w ÊuJð bI W¹“«ułd³Ã« UÄ√ ƉU*« ”√— …uIÐ ÕUD¹ Ê√ sJL*« sÄ Î Î Ò Ó Ô qðUIð XŠ«— 5Š ¨Í—u¦Ã« UNłË√ w X½U ÂU¹√ dO³Â »U−Ž≈ j×Ä X½U UNMJà ¨UÄuLŽ Ò Î ¨WëbFÃ«Ë ¨W¹d(« sÄ ¡U{Ë UŁ«dOÄ UMŁ—u²Ã W1bIë WLE½_« rÃUEÄ b{ W² ô WŽU−AÐ Î Ò Î ÊS? ¨W?³?ÝU?M?*U?ÐË® Ɖö'« WIzU W UIŁ sÄ ÁU¹≈ UM²Ł—Ë√ UÄ pMŽ Ÿœ ¨ÊU? ½ù« ‚uIŠË Ò Ú Ó s¹dLF?²Ú *« s?Ä d?O?¦?ÂË 5?ŠœUJë ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë sÄ dO¦Â v?½U?Ž UÄ w¼ W UI¦Ã« Ác¼ ÓÚ Ó Ô UÄ U?C?¹√ w?¼Ë ¨W? U?)« r?N?ðU¹Už WÄbš w UN½uKF−¹ YO×Ð UNÐU ²Â« WOGÐ s¹dÄ_« Î Ò ‰U(«Ë Æ©ŸU²*« jIÝ Ë√ …œd)« sÄ »d{ œd−Ä 5OŁ«b(« bFÐ UÄ iF³Ã W³ MÃUÐ q¦1 Ò s?Ä Ÿu?½ s?Ä o?K?D?M?ð W?¹ƒd?ë w? W?I?¹d?Þ Èu?Ý X? ?O?à Ác?¼ W?Ł«b?(« b?FÐ UÄ W¹ƒ— Ê√ ÊQý UN½Qý ¨wHJ¹ U0 WHODà X Oà UN½√ vKŽ WI³Dë vÃ≈ Èd² WO ¹—Uðöë WOÁöš_« Æ5šb²Ã«Ë `K*« i?F³ ÆU?F?M?I?Ä fM'« ‡ ‚dFë ‡ WI³Dë ÀuÃUŁ Ëb³¹ ¨`D ë vKŽË ¨d¼UEë wH Î qCHÐ rNCFÐË ¨rNÁdŽ »U ( rNCFÐË ¨rN Mł V³ Ð œUND{ô« Êu½UF¹ dA³Ã« œ«d _« iFÐ Ê√ d?Ä_« fOK ÆŸ«b)«Ë qOKC²Ã« WGÃUÐ WžUOBë Ác¼ ÒÊ√ d?Ož ÆrN²I³Þ Ò Ær¼œUND{« vÃ≈ rŁ sÄ ÍœR¹ U2 ¨åWI³Þò ‡Â rNHOMBð vÃ≈ wCHð WMOFÄ  UH ÊËb³¹ Ò Ò Ô WOŽUL²ł« WI³Þ vÃ≈ ¡UL²½ô« Ê√ YOŠ ¨ÊuO —U*« È√— UL ¨pÖ sÄ fJFë vKŽ dÄ_« qÐ Ò WÃuIÄ w¼ vMF*« «cNÐ WI³DÃ«Ë Æ«bNDCÄ ÊuJð Ê√ Ë√ ¨Î«bNDCÄ ÊuJð Ê√ j³CÃUÐ u¼ Î Ó ¨Ê«dOš_« Ê«dÄ_« Ê«cN ÆUMOFÄ U½uà qL% p½u Ë√ …√dÄ« p½u ·ö Ð ¨UÄU9 WOŽUL²ł« Î Î Î Î oKF²ð WÃQ Ä UL¼ ¨UOI¹d « UOÂdOÄ√ Ë√ U¹u¦½√ p½u 5ÐË ULNMOÐ jKÚ ¹ ô√ wG³M¹ Ê«cKë Î Î Î Ó Ô Ò U?M?²?K Ë√ ¡wÝ l{Ë Í√ v?Ã≈ „—b?¹ sÄ q?ÂË ÆU?N?O?Ã≈ w?L?²?M?ð w?²?ë W? UI¦ÃUÐ ô „b −Ð Ò Ò UNÁuH¹ ô w²Ã« ¡UOý_« Ác¼ q¦Ä vKŽ bOÂQ²Ã« vÃ≈ WłU(UÐ pA¹ Ê√ sJ1 ô ©∑®W¹u UI¦Ã« ‰«u?Á_« s?Ä Ÿu?Më pÖ sÄ u¼ u?²?K?à t²KÁ UL Æ©¿®U?N?²?¼«bÐË UNŠu{Ë w dš¬ ¡wý Í√ Ò WOzULžËbÐ ÊuLŽe¹ YOŠ ¨bŠ bFÐ√ vÃ≈ UOÃUJý≈ ÁËb−¹ Ê_ 5OŁ«b(« bFÐ UÄ qO1 w²Ã« Ò Î 57
 13. 13. s?Ä Ÿu?½ w¼ ¨q?Á_« v?K?Ž W?¹d?A?³?ë ÊËR?A?ë w? ¨W?F?O?³?D?ë v?Ã≈ WÃUŠ≈ q? Ê√ W?³?O?−Ž Ò Ò Ò ÈuÝ fOà ¨r¼dE½ WNłË sÄ ¨wFO³DÃU ÆW½UO)«Ë —bGë vKŽ ÍuDM¹ Ícë ålO³D²Ã«ò Ò vKŽ U½b²Ž« w²Ã« WO UI¦Ã«  UÝ—UL*« pKð vKŽ oKDð –≈ WOLF²Ã«Ë ÷uLGë dAMð WLK ÓÚ Ô Ú vKŽ `B¹ «c¼ Ê√ Èd½ Ê√ qN ë sÄ ÊU UÄ «–≈Ë Æ‰«RÝ l{uÄ UN½√ lÄ  U¼«b³Â U¼cš√ Ò Ò Íd−¹ Ícë ÷«dF²Ýô« ÊËœ sÄ —UNMð ·uÝ W¹dA³Ã« …—UC(« Ê√ Èdð w²Ã« …dEMë Ò Àœ«uŠ vKŽ `B¹ Ê√ tà sJ1 nO Èd½ Ê√ VFBë sÄ ÊS ¨p¹dðUÐ f¹bIë bOŽ w Ò Ò Ã—u−Ð «¡bÐ ¨lOL'« tLŽe¹ UÄ UC¹√ `O×Bë dOž sÄ t½≈ qÐ ÆfHM²Ã« Ë√ ·eMë q¦Ä Î Î Ò  U?O?łuÃu¹b¹« w¼  UOłuÃu¹b¹_« lOLł Ê√ sÄ ¨©¿¿® —U?Ð ÊôË— vÃ≈ ôu Ë ‘UÂuà Πw? wHC¹ s?Ä w?¼ ål?O?³?D²Ã«ò ‡Ð œbMð w²Ã« WŁ«b(« bFÐ UÄ ÊS r?Ł s?ÄË ÆåWOFO³Dðò Ô Ú Ó Ò Ò W?OŽb?Ä U?N?ðd?O?I?Ž l? dð w²Ã« w¼Ë ÆwÃU(« ÂUEMë vKŽ WOÁöÞù« WH ÊUOŠ_« iFÐ Î Ò WOÁdFë WOłuÃuO³Ã« WŽeMë ‰UOŠ ÂuNH*« UNIKÁ WKÄUŠ ¨pÖ bFÐ ÂbI²ð ULO åW¹œUÄò UN½√ Ò ¨Íd?A?³Ã« szUJë ¡«eł√ 5Ð t²¹œUÄ w UŠu{Ë b?ý_« ¡e?'« pÖ V²J²Ã ¨WO M'« Ë√ Î Ò Ò ÆwłuÃuO³Ã« tM¹uJð Í√ e?O?2Ë ’U?š u¼ UÄ qHG¹ Ê_ dD?C?Ä W?¹u? UI¦Ã« sÄ nMBë «c¼ Ê√ w?¼ W?−O²MÃ«Ë Ò Ò Ò ÆW UI¦Ã«Ë WFO³Dë ‡Ã wMO³Ã« `D ë vKŽ „dײð w²Ã« œUND{ô« sÄ ‰UJý_« pKð ÊQAÐ Ò w?ŽU?L?²?ł« ¡UMÐ t½√ wMF¹ Ícë dÄ_« ¨5 M'« 5Ð eOO9 WÃQ Ä u¼ ¡U Më œUND{U ÌŸu?½ v?K?Ž ÍuDM¹ dÄ√ u¼Ë ¨¡U ½ sNH uÐ ÊbND?C¹ ¡U? Më Ê√ d?Ož ªWKÄU …—uBÐ Ó Ó Ú Ô Ò ¨qÐUI*UÐ ¨U?¹—U²OÃËdÐ Ë√ U?¹“«uł—uÐ ÊuJð Ê√ UÄ√ Æ¡d?*« tJK²1 Ê√ ·œUB¹ b '« sÄ Î Î Ò Ë√ W¹“«uł—uÐ WLŁ ÊuJ¹ sà o²FMÄ lL²−Ä w Ë Æ‚öÞù« vKŽ UOłuÃuOÐ U½Qý fOK Î Î ¡U ½ b$ Ê√ sJ1Ë ÆÊuO²KÝË ¡U ½ pÃUM¼ ÊuJOÝ t½√ bÂR*« sÄ Ê√ lÄ ¨U¹—U²OÃËdÐ Ò Ò d?Ož sÄ t½√ 5Š w ¨U?F?Ä Ê¬ w? 5?I²FMÄË ¡U Më fMł sÄ r¼ «œ«d? √ Í√ ¨ «—d×²Ä Î Î W?I³Dëò Ë ÆU?FÄ Ê¬ w 5I²FMÄË s¹—ułQÄ U?ÝU½√ Í√ ¨s¹—d×²Ä ¡«dÓł√Ô b?$ Ê√ sJL*« Î Î Ó Ê√ vMF0 ¨U?ÄU?9 ÊU?I?ÃUF²ÄË ÊUDЫd²Ä Ê«dÄ√ åU¹—U²OÃËd³Ã«ò Ë åWOŽUMBë vDÝuë Ò Î  ôu?I*« Ê√ 5?Š w? ¨Èd?š_« ÊËœ s?Ä U?L?¼«b?Š≈ v?K?Ž q?L?²?A?¹ Ê√ sJ1 lL²−Ä sÄ UÄ Ò Í—uÂcÃU Æw?K?JÃ«Ë qÄUJë u×Më «c¼ v?K?Ž s¹uJ²Ã« WÃœU³²Ä X Oà WOMŁù«Ë WO M'« Ò ¨b?O?ÂQ?²?ÃU?Ð b¹bײë ÊôœU³²ð ÊU²ÃuIÄ ¨wI¹d ù« wÂdOÄ_«Ë Í“UÁuIë ÊQý ¨Íu¦½_«Ë ÊuJ¹ Ë√ ¨dš¬ ÊuKÐ m³D « bÁ Á«uÝ bKł Ê_ 5FÄ ÊuKÐ ÁbKł m³DB¹ ô «bŠ√ Ê√ dOž Ò Î Ò ÷—√ öÐ 5ŠœU dA³Ã« iFÐ tO ÊuJ¹ Ícë u×Më vKŽ ¨…√dÄ« u¼ dš¬ «bŠ√ Ê_ «d– Î Î Æ÷—úà ÊuJÃUÄ œUOÝ√ r¼«uÝ Ê_ ‰UÁ ULÂË Æb¹bײë tłË vKŽ WI³DÃUÐ WD³ðdÄ X Oà WO —U*« ÊS ¨‰UŠ W¹√ vKŽË W?I?³?Dë ·UA²Â« fOà eK$≈ dJ Ë ÁdJ w qO √ u¼ UÄ ÊS ¨…d?Ä  «– t H½ f—UÄ Ò Ò Î U dŠ U³²J¹ Ê√ q³Á ©∏® Mont Blanc ‡Ã« Õu{Ë W×{«Ë X½U …dOš_« ÁcN ¨WOŽUL²łô« 58
 14. 14. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈  U?I?³Dë …œôË Ê√ ‘U?I?M?K?à …—U?Ł≈ b?ý_« U?LN²ŠËdÞ√ X½U UL½≈Ë Æq?¹u?Þ sÄeÐ «bŠ«Ë Ò Ò Î —uD²Ð WD³ðdÄ —uÄ√ w¼ ¨UNMOÐ ULO  UŽ«dBë sŽ öC ¨UNðuÄË U¼u/Ë WOŽUL²łô« Î ÒrN*« sÄ Ê√ dOž ¨ÊuJ¹ ô Ë√ U×O× «c¼ ÊuJ¹ bÁË ÆWO ¹—U²Ã« ÍœU*« ÃU²½ù« VOÃUÝ√ Ò Î eO?1 UÄ u¼ w ¹—U²Ã« —uEM*« «c¼ Ê√ o?(«Ë ÆqFHÃUÐ U½—ËU×Ä tÃuI¹ UÄ WÁbÐ rNH½ Ê√ Ò Ò Ò Ò U?¼—U?ŁP?Ð Èu?Ý v?M?F?ð Ê√ ÊËœ WI³Dë vÃ≈ t]łu?ð w?²?ë  «œU?I?²?½ô« p?K?ð sŽ WO —U*« Ó Ô ·UA²Â« w W½U½—Ë W½UMÞ WI¹dÞ œd−Ä X Oà WO —U*«Ë Æd{U(« w W¹œUND{ô« Ò Ò Ò W?M?O?F?Ä W?O?ŽU?L?²?ł« W?I?³?Þ v?Ã≈ d?A?³Ã« iFÐ wL²M¹ Ê√ åeO?L?²?*«ò s?Ä Ë√ t?¹dJë sÄ Ê√ Ò Ò iF³Kà ÕU²¹ Ê√ ‰u³I*« dOž sÄ Ê√ V % UN½√ uà UL ¨Èdš√ WI³Þ vÃ≈ dšü« rNCFÐË Ô …dO³Ã« sÄ W³KFÐ r¼dÄ√ «ËdÐb²¹ Ê√ r¼«uÝ vKŽ ÊuJ¹ 5Š w qO²ÂuJë  öHŠ —uCŠ  UI³Dë 5Ð Ÿ«dBë t³FK¹ Ícë —Ëbë w W¹dE½ w¼ WO —U*« ÆWłö¦Ã« sÄ UN½u³× ¹ pÃc WO —U*« sJð rà uÃË ¨w ¹—U²Ã« dOG²Ã« sÄ «bł WFÝ«Ë …—ËdOÝ w WOŽUL²łô« Ò Î W?O?ŽUL²łô« WI³Dë Ê≈ ‰u?I?ë sJL*« dOž sÄ ÊS ¨W¹dEMë ÁcNà U?F³ðË ÆU?¾Oý X½U U* Ò Î Î UÄ Ê≈ q?Ð Æ5? ?M'« 5Ð eOOL²Ã«Ë WOÁdFë 5ÐË UNMOÐ pÃcÐ jK M ¨oKD*UÐ ¡wÝ dÄ√ Ò a?¹—U?²?ë V?½«u?' w?Ł«b?(« bFÐ UÄ ‰UHžù« ÈuÝ fOà ö? √ j?K?)« «c?¼ q?¦0 `L ¹ Î Æ…œbF²*« „d²Að UL ÆtOKŽ l−A¹ Ê√ fM'« ‡ WI³Dë ‡ ‚dFë ÀuÃU¦Ã sJÄ√ dš¬ QDš WLŁË Ò Ò w? UNOKŽ dJMð W?K?ÄUJë UN²O½U ½≈ Ê√ W?F?Á«Ë u¼ Àö¦Ã« WOŽUL²łô«  UŽUL'« Ác¼ tÐ ÓÚÔ Ò UN²O½U ½≈ò …—U³FÐ ÊuÐUðd¹ ·uÝ 5OŁ«b(« bFÐ UÄ rEFÄ Ê√ ULKŽ ¨WM¼«dë ◊ËdAë Ò Î ÂU?L?²?¼« Ê√ d?Ož ÆUNð«– åWO½U ½ù«ò WLKJÐ ÊuÐUðd¹ ·uÝ rNCFÐ Ê√ U?LKŽË ¨åWKÄUJë Ò Î Èu?Á ‰ULFë qF−¹ UL ƉË_« ÂUI*« w wÁöš√ rJŠ WÃQ Ä fOà ‰ULFÃUÐ WO«d²ýô« Î Î U?I?K?F?²Ä dÄ_« ÊU uÃË Æ«d?O?¦? Êu?½U?F?¹ r?N?½u? f?O?à W?O«d²ýô« WOÞ«dI1bKà WMÄU Π5ŠöHÃ«Ë ¨s¹œdA²*U ªwÝUO ë lÁu*« «c¼ ‰ö²Šô «d¦Â 5×ÒýdÄ WLŁ ÊS ¨”R³ÃUÐ Î Ò f?O?à 5O«d²ýô« Ê√ l?ÄË Æ¡«d?I?H?ë »ö?D?ë v?²?ŠË ¨s¹bŽUI²*«Ë ¨¡UM− Ã«Ë ¨¡«dIHë Ò Ë√ r?N? H½√ r¼ ¡«dI U?Ðö?Þ «u?½U? r?N?C?FÐ Ê≈ qÐ ª UŽUL'« Ác¼ b{ ¡wý Í√ rN¹bà ΠUNðôU³Ä ô W³O³Aë XK «Ë UÄ «–≈ s¹bŽUI²*« sÄ Êu½uJOÝ UÄ ÊUŽdÝË ¨¡UM−Ý v²Š dOOG²Kà WKL²×Ä ÈuÁ X Oà  UŽUL'« Ác¼ Ê√ ô≈ ¨U?NOKŽ  d √Ë WOÝUO ë ‡ bFÐ UÄ Ò Ò 5LEMÄ Ë√ ¨ÃU²½ù« ÂUE½ sL{ rNK¦Ä 5F{u²Ä «u Oà rN½√ pÖ ¨‰ULFë q¦Ä w«d²ýô« Ò Ò Æw½ËUFð u×½ vKŽ ÁËdO ¹ Ê√ r¼—ËbI0 ÊuJ¹ YO×Ð ¨tFÄ 5KÄUJ²ÄË tÃöš sÄ rNK¦Ä Ì Ò W?ŽU?L?ł W?¹√ v?K?Ž 5?O?Ł«b?(« b?F?Ð U?ÄË 5?O?«d?²?ýô« 5?Ð Ÿ«e?½ W?ÃQ Ä X Oà WÃQ *U Ê√ p?Ö ¨WOÁd²Ã« ÊuJð UÄ býQÐ UN²OÁdðË UNOKŽ ÷UCI½ô« wG³M¹ w²Ã« w¼ …bNDCÄ ô «bŠ√ Ê√ U?L?³? ÆW?O?«d?²ýöà W³ MÃUÐ dÄ_« «c¼ w —UOš WLŁ ÊuJ¹ Ê√ sJL*« dOž sÄ Î Ò rN H½√ d¹dײРW*UEë …uIë U¹U×{ ÂuI¹ Ê√ …—Ëd{ ÊS ¨dš¬ «bŠ√ —d×¹ Ê√ lOD² ¹ Ò Î Ò 59
 15. 15. Ê«b?O?Ä w? w?M?F?¹ «c?¼ Ê√ wFO³ÞË ÆwÞ«dI1œ √b³Ä WÃQ Ä w¼ …uIë Ác¼ sÄ rN H½QÐ s?J?à ¨„UM¼ WLzUIë W*UEë …uIë sÄ …dýU³Ä …—uBÐ s¹—dC²*« p¾ÃË√ ÍœU*« ÃU²½ô« ÈuÁ s?¼ ¨‰U?L?F?ë f?O?ÃË ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨¡U Më Ê√ u¼ tð«– √b³*« «c¼ tF³²² ¹ UÄ Ò iFÐ QDš ÊU UÄ «–≈Ë ÆUNÐ WŠUÞù«Ë WOÂd¹dD³ÃUÐ dÄ_« oKF²¹ 5Š wÝUO ë dOOG²Ã« Ò  UÂd(«ò UN²KDÐ√ bÁ ¨dÂcë WH½¬ …uIë Ác¼ Ê√ ÊuKO ²¹ rN½√ 5OÃUð—b½UOMë 5O —U*« Ò Ò Ë√ ¨ÍœU?B?²?Áô« ‰ö?G?²?Ýô« œu?łË —U?J?½≈ U?Ä≈ u?¼ «c?¼ tOMF¹ UL Æå…b¹b'« WOÝUO ë s2 WOMŁù«  UŽUL'« Ë√ s¹–UAë Ë√ ¡U Më Ê√ åW¹u³ Mëò WŠUÁuë sÄ ŸuMÐ qO ²Ã« Ò Ò Íb?% w? WI³Dë Ác¼ q?×Ä «uK?×?¹ Ê√ r?N?à sJ1 WKÄUFë WI³Dë sÄ «¡e?ł ÊuKJA¹ ô Ò Ò Ò Î Æ‰U*« ”√— …uÁ U0 U?ÝU?O?Á W?OŽUL²łô« WI³Dë sÄ rNHÁ«uÄ w 5OÁöÞ≈ «u Oà ¨«–≈ ¨Êu?O«d²ýô«Ë Î Î b?zU? ë wŽUL²łô« ÂUEMë vÃ≈ ÊËd¹ ô rN½√ UL ªWO³ Më ‰uIFë ÍË– 5OŁ«b(« bFÐ pÖ qFH¹ sÄ Ê√ `?O?×? ÆoDM*« W¹œUŠ√Ë WOëe²šô«  U×KDB*« Ác¼ q¦Ä ‰öš sÄ Ò Ï U?L?M?OÐ WOÂöN²Ýô« W¹d×Kà —c×Ð oHB¹ UNMÄ U?CFÐ Ê√ Ú–≈ ¨UNK? WŁ«b(« bFÐ UÄ fOÃ Î Ò Ò dzU )«Ë ÕUЗúà »U (« «c¼ Ê√ dOž ¨Èdš√ V½«uł w WOÃULÝ√dKà tð«œUI²½« q «u¹ Ò q¼ ∫‰«R ë ¡«“S ÆUO ¹—Uð WCÁUM²*« ÂUEMë WFO³Þ rN sŽ «dO¦Â nK² Ä WO³¹d−²Ã« Î Î sÄ ¨pý ö Æ5²Ä“UŠ ôË rF½ u¼ ‰uIF*« bOŠuë »«u'« øwÄbIð wÃULÝ√dë ÂUEMë Ò ¨W?O?ÃULÝ√dÃU ÆUÄU9 UI?×Ä U?E?¹d?I?ð ÊU? bÁ WOÃULÝ√dKà f—UÄ k¹dIð Ê√ ¨vÃË√ WNł Î ÎÒ Î Î ö?O¦Ä a¹—U²Ã« tà ·dF¹ rà Ícë wŽUL²łô« ÂUEMë w¼ ¨‰uIë sŽ f—UÄ ÒqJ¹ rà UL ¨eł«u(UÐ `OD¹ Ícë ÂUEMë ¨wD ²Ã«Ë “ËU−²Ã« vKŽ tð—bÁË ¨t²¹—uŁË ¨t²OÄUM¹œ w Ò ¨w?N?²?M?ð ô W?³?žd?à ÊUMFë oKD¹Ë …dO¦Â WOðUOŠ ôU?Jý√ U?F?Ä l?L−¹Ë ¨œ«b{_« pJH¹Ë Î Î Î UÐuKÝ√ q¦LO ¨…dÄ q w ”UOI*« wD ðË ¨◊«d ù«Ë WLOIë qCHÐ q¦L²¹ Ícë ÂUEMë Ò Ò Ò Ò œdHÃUÐ U?O𬠨q³Á sÄ bŠ√ UNÐ rK×¹ rà W¹dA³Ã«  UÁUDë sÄ …ËdŁ sŽ dH ¹ ÃU²½ô« w Î W−²M*« ÈuIë w r«dð rEŽ√ UNH uÐ ¨WOÃULÝ√dÃ«Ë ÆoOÁbë ‚–U(« bOIF²Ã« …Ë—– vÃ≈ sÄ ‰U?š wŽUL²ł« ÂUEMÐ rKÚ×¹ Ê√ …d?Ä ‰Ë_ sJL*« sÄ qF& w²Ã« w¼ ¨a¹—U²Ã« ÁbNý Ì Ô sÄ Y?²& ¨U?I?Š w?*U?Ž w?łU?²?½≈ »u?K?Ý√ ‰Ë√ UNH uÐ ¨WOÃULÝ√dÃ«Ë ÆÕÚb?J?Ã«Ë WłU(« Ò Î Ó T?O?N?ðË w?½U? ?½ù« q? «u²Ã« tłË w nI¹ U2 oOCë o _«  «–  U³IFë q —Ëc'« d?¹d?I?ð ¨W?ëb?Fë ¨W¹d(« ‡ UOKFë WOÝUO ë UNK¦Ä UÄ√ Æw2√ „d?²ÚA* W?Ä“öë ◊ËdAë Ò Ò Ó Ó Ô ¨U?¼—u?E?M?Ä W?O?½uÂË WO½U ½ù« UN²Že½ oLŽ w nAJð œUJ² ‡ ’dHë R UJð ¨dOB*« Æ UOłuÃu¹b¹≈ sÄ UNI³Ý UÄ lOLł ¨qÁ_« vKŽ √b³*« YOŠ sÄË ‚ö?Þô« «c?N? ÆV?Žd?Ä sLŁ ÊËœ ¨Èdš√ WNł sÄË ¨l³DÃUÐ ¨sJ¹ rà tK? pÖ Ê√ dOž Ò UNO XKý ¨W?FOE Ë …b¹bÄ WO½U ½≈ …UÝQÄ UC¹√ u¼ WMÄUJë  UÁUDKà d «uë wÄUM¹bë Ú ]Ô Î s?Ä W?I?ŠU ë WO³Kž_« v?KŽ UNO Ór?JŠË ¨X?HKð√Ë  «u?OŠ UNO X?ÓI×ÝË ¨ œb?ÐË ÎÈuÁ Ô Ú ÚÔ Ú Ô Ú Ó= Ô 60
 16. 16. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ bÒÂR*« sÄË ÆV ŠË dA³Ã« sÄ WKÁ W×KB* ¡wAÐ rNOKŽ œuF¹ ô qLFÐ ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë Ò ÆWKBÐ ÂbI²Ã« vÃ≈ X9 ô UN½√ UC¹√ UÄU9 bÂR*« sÄË ¨wÄbIð ÂUE½ WOÃULÝ√dë Ê√ UÄU9 Ò Î Î Ò Î U?N?²?¹ƒ— v?K?Ž WŁ«b(« bFÐ UÄ q³Á sÄ Ê«bð w?²?ë w?¼ WO —U*« Ê√ «c?¼ b?FÐ «Ë—uBðË ÓÔ Ò w?¼ W?O? ?—U?*« U?N?Äb?Ið UL WOÃULÝ√dë …—u Ê≈ °W?OD?)«Ë ¨W?O?ëe²šô«Ë ¨W¹œUŠ_« Ò Ò ªqO¦9 qJÐ `ODð W³ž— „d×¹ t½√ ô≈ ¨W²ÐU¦Ã« WOKO¦L²Ã« tGO w bL−Ä ÂUE½ …—u Ò Î Ò ]Ó Ô sŽ «bÐ√ nÁu²¹ Ê√ ÊËœ ¨“ËU−²Ã«Ë ¨fÂUF²Ã«Ë ¨·ö²šô« sÄ özU¼ ôUç½d bÃu¹ ÂUE½ Î Î Î Ò o?¹d?Þ sŽ tð«– ÃU²½≈ bOF¹ ÂUE½ ªbOÞËË aÝ«— u?×?½ vKŽ tð«– lÄ U?IÐUD²Ä ÊuJ¹ Ê√ Ì Î —uC(« sÄ …b] −Ä ÃUŠ√ ¨WžË«dÄË WO׳ý lKÝ w¼ lK à WÄ«d Ë WÁbÐ rLJÄ ‰œU³ð Ì Ì ]ÓÔ WłU×Ð ÂUE½ ª…œd:« …«ËU *« sÄ W¹œU*« …«ËU Äöë dCײ ¹ wM¹ ô ÂUE½ ª»UOGÃ«Ë nÁu²¹ ô ÂUE½ ªU³½Uł UNKÂd¹ ÊQÐ œbN¹ W²ÐUŁ fÝ√ vÃ≈Ë ¨UNÐ √eN¹ pHM¹ ô WDKÝ vÃ≈ Î sÄ …b?Š«Ë X½U bÁ …dšU ë WÁ—UH*« Ê√ V?−Ž ôË ÆtÄuBš W¹cGðË ÁœËbŠ l œ sŽ Î Ò Æf—UÄ VKÁ vKŽ «bł …e¹eFë W¹“U:«  ôULF²Ýô« Î s?J?¹ ULNÄ ¨“ËU−²Ã«Ë ÂUEMë 5Ð ·ö²šô« pJHð UNð«– WOÃULÝ√dë ÊS ¨—UB²šUÐË Ò w²Ã« włUŠ_« sÄ WŽuL:« Ác¼ jI²KOà oKD½« Ícë »UD)« UÄ√ ªwzeł u×½ vKŽ pÖ Ò Ò Ì W?¹œU?*« Ê√ p?ý ôË ÆW?O? ?¹—U?²?ë W?¹œU?*« »U?D?š u?N UNÐ dJH?*« d?O?ž s?Ä Êu?J?¹ Ê√ œUJ¹ ]Ó Ô s?Ž q?O?*« v?Ã≈  «c?ÃU?Ð t?I?DMÄ tF b¹ Ícë ÂUEMë …dJ vKŽ  uD½« bÁ Ác¼ WO ¹—U²Ã« Æq¹uÞ sÄeÐ dJHë ‰ULŽ√ ‰Ëbł vKŽ U½UJÄ tà pOJH²Ã« b−¹ Ê√ q³Á UNMŽ ·«d×½ô«Ë tð«– Î b?F?Ð U?Ä s?Ä »d?C?ë p?Ö v?ÃË√ W?N?ł s?Ä i? d?¹ U?Ä w¼ WOJO²JÃU¹bë W¹ƒdë Ác¼ Ê≈Ë ] W?Nł sÄ i d¹ UÄ w¼Ë ¨«dŠUÝ UOÐU−¹≈ «d?Ä√ ‚u? ë w Èdð w²Ã« WOFłdë WŁ«b(« Î Î Î Y?×?³?½ Ê√ V?ł«uë sÄ Ê√ Èdð w²Ã« WOÃUJ¹œ«dë WŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ »dCë pÖ WO½UŁ ¨tðöC Ë√ tÁuIý w U/≈Ë ¨tð«– ÂUEMë oDMÄ w fOà WÁö)« WOŽ«bÐù« WLOIë sŽÒ ¨UL¼ö ÊöHGð dOJH²Ã« w ÊU²I¹dDë ÊUðUN ÆV ŠË WOÄUOIë tCzUI½ Ë√ tAÄ«u¼ w ÍuDM¹ w²Ã« W² öë WÁ—UH*« pKð ¨WCÁUM²*« WOÃULÝ√dë WFO³Þ ¨5HK² Ä 5¼U&« sÄË ÆÁeÂdÄ w tAÄ«u¼ X³B²½« ÂUE½ UNOKŽ Èdš√ WI¹dÞ ÈuÝ fOà ÁœËbŠ l œ sŽ nÁu²¹ ô wÃULÝ√dë ÂUEMë Ê≈ ‰uIë Ê≈ qÐ Ò Ò ‰u?IÃUÐ dÄUG½ Ê√ sJ1 UL Ætð«cà j³×Ä ŸËd?AÄ u¼ WŁ«b(« ŸËdAÄ Ê√ sŽ dO³F²KÃ Ú Ô vÃ≈ tÒłuÄ Ã–UÝ ‰ƒU ²Ð WIOI(« w dÓBÓ²Ú ¹ w«d²ýô« ŸËdA*« sÄ «dO³Â U³½Uł Ê≈ Ì Ô Î Î Ò …—u?B?Ð oIײð Ê√ WFz«dë d¹uM²Ã« «c¼ —UJ _ sJ1 ô «–U* ∫ÁœUHÄË wëd³OKë d¹uM²Ã« W?¹d?Š sÄ ¨»U−Žûà …dO¦*« —UJ _« Ác¼ XF œ w²Ã« W¹œU*« ◊ËdAë w¼ UÄ Ë√ øWOKLŽ ¡UL ë sÄ XD³¼ Ê≈ UÄ bOMŽ u×½ vKŽ UNCzUI½ vÃ≈ ‰uײÃUÐ √b³ð Ê_ ¨U¼dOžË WëbŽË Ú ¨ÎU?D?³?ðd?Ä pÖ ÊuJ¹√ øwÝUO ë lL²:« rÃUŽ vÃ≈ UOłuÃu¹b¹ù« rÃUŽ sÄ ¨÷—_« vÃ≈ (*) Ellen Meiksins Wood, “Introduction”, Monthly Review (July/ Aug. 1995), P. 4. 61
 17. 17. w? ‰ËR?¹ ÍœU?B?²?Áô« Ê«bO*« w W¹œdHë W¹d(« oI% Ê√ WFÁ«uÐ ¨‰U¦*« qO³Ý v?KŽ s?Ä f?O?Ã√ øq?J? l?L?²:« w ©…«ËU *«Ë WëbFë UNFÄË® W¹d(« i¹uIð vë W¹UNMë sÄ fOÃ√ øW¹uDKÝ WÃËœ bÃuð Ê√ …—ËdCÃUÐ ‚u ë v{uHà «—bÓIÄ ÊuJ¹ Ê√ qL²;« Ò Î ] Ô Ê√ W?¹œU?F?Ä W?¾OÐ vKŽ …dDO Kà WÄ“öë wð«œ_« qIFë ‰UJý_ «—bIÄ Êu?J¹ Ê√ qL²;« Î ]ÓÔ ÆørNFLÁ w Ë rN H½√ dA³Ã« bOOIð w Âb ² ð Ô Æ«b?Ð√ WLzUÁ W¹√ UNà rIð rà ŸËdAL WŁ«b(« Ê√ wMF¹ pÃc ¨U×O× «c¼ Òq ÊU «–≈ Î Î Ò q w tÄbIð ◊uOš q% wJà ô≈ d UEë w ö)« UNŽ«dý œdHð rà ¨ÈdŠ_UÐ ¨UN½√ Ë√ Ò Ò Ò WÃUײݫ sÄ l³Mð w²Ã« ¨WŁ«b(« bFÐ UÄ ¡uA½ dO H²Ã qO³Ý ÂUÄ√ «–≈ s×½ U¼Ë Æ…uDš Î Ác¼ Ê√ b?O?Ð ÆÈdš√ lÐUMÄ sŽ ö?C? ¨U?Nð«cà UNÄUN²Ã« Ë√ wKš«bë U¼d−?Hð sÄ ¨WŁ«b(« Ò Î Ò —U?ON½ô« sÄ U?Ðd?{ X? ?O?ÃË ¨W?¹«b?³?ë cMÄ UNO WK Q²Ä X½U WÃUײݫ w¼ WÃUײÝô« Î dš¬ U¹√— WO«d²ýô« tO Èdð UÄ Ê≈Ë ÆbÃuð Ê√ WŁ«b(« bFÐ U* rŁ sÄ `O²¹ Ícë wzUNMë Î Ò Ò 5?Š 5Ð UNLŽ“ Í√ ¨WŁ«b(« vKŽ WŁ«b(« bFÐ UÄ tÐ œdð Ícë l¹d ë œd?ë WOÃU¦Ä u¼ Ò Ò  «—u?B?²?ë s?Ä W?Žu?L?−?Ä Êu?J?ð Ê√ Ëb?F?ð ô …—U³'« WO ¹—U²Ã« W³I(« pKð Ê√ dš¬Ë Ò W?O? ?¹—U?²?ë ◊Ëd?A?ë W?ÃQ? ?Ä Õd?Þ w? U?NÁUHš≈ pÃcÂË ¨WOL¼uë  U¹œd Ã«Ë WHz«eë v?Ã≈ ‰u?×?²?ð Ê_ W?ëb?FÃ«Ë W¹d(«Ë qIFë —UJ Q WKOLł «—U?J? √ d?DCð w²Ã« W U)« Î  U?C?ÁU?M?²?ë Ác¼ u¼ WO«d²ýô« tOKŽ V?J?M?ð U?ÄË ÆW?IHAÃ«Ë nDFë dO¦ð WHz«“ —u Ò …UO×Kà Èd³Jë  U¹œd ë WOKÐUI WC×Ä WOKJý WÃQ Ä fOÃË ¨WŁ«b(« w W¹—ËdCë «c?¼ ÊS? ¨XIHš√ bÁ UNMOFÐ Èd³Jë W¹œd ë Ác¼ X½U UÄ «–≈ t½√ pÖ ÆUN²OKÐUÁ ÂbŽ Ë√ W?¹d?E?M?ë Ê_ ‡ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ ‡ qÐ ¨WC×Ä WOłuÃuL² Ы »U³Ý_ sJ¹ rà ‚UHšù« Ê_ Ë√ ¨bOÂ√ u×½ vKŽ UN{uIð Ê√ WOëd³OKë WÝ—UL*« Y³Kð ô WO½u ÕdDð WOëd³OKë Ò Ò Î Æs?¹d?šü« W?¹d?Š »U?O?ž s?Ž q?B?H?M?ð Ê√ s?J?1 ô ◊Ëd?Aë Ác¼ q¦Ä w iF³Ã« W¹dŠ q?¦Ä Èd³Â  U¹œdÝ ”ö ≈ v?Ã≈ ÍœR?ð Ê√ s?J1 ô WC;« WOłuÃuL² Ðô« »U³Ý_U Wž—U ¡U uł UN²Ł—Ë 5Ž√ w Ëb³ð Ê_ UOKFë tK¦Ä  dD{« a¹—Uð …UÝQÄ U/≈Ë ¨Ác¼ Ì Ô ÊS ¨w½UF*« sÄ vMF0Ë ÆUL( U¼u J¹ Ê√ sŽ U¹uOMÐ «e−Ž «ełUŽ a¹—U²Ã« «c¼ ÊU –≈ Ò Î Î Î Î Ú Î U?J³ðdÄË «d?zU?Š Èu?K²¹ Ícë qHDë ¨dBFë pÃcà w?³?¹œË_« qHDë w¼ WŁ«b(« bFÐ UÄ Î Ò lL²:« Ê_Ë Æ…ušdë WM¼«uë tÃUF √ 5ÐË ÁuÐ√ tIKD¹ Ícë dO³Jë ÂöJë 5Ð …uNë ¡«“≈ Ò s?Ä t¹bà UÄ vKŽ w?½u? l?ÐU?Þ ¡U?H{≈ sŽ ełUŽ ¨nOF{ „d¹dDÐ Ë√ »√ Í“«uł—u³Ã« Ò tð«– u¼ œU Hë t¹d²F¹ w½u u¼ U* Á—uBð ÊS? ¨‰öI²Ýô«Ë WëbFÃ«Ë W¹d(« —UJ √ Ò W?³?¹— l?{u?Ä w?¼ W?O?½u?J?ë Ê≈ ‰uIë sŽ l³DÃUÐ nK² ¹ «c¼Ë ÆWFÁ«uë Ác¼ ¡«d?ł sÄ Ò Ì  œb?Š b?Á U?N½uJà UNz«dÞ≈Ë WŁ«b(« `¹bÄ w ·d ð W?K?IMÐ ¨pÃc UN½u œd: pýË Ò q?×Ä q×?½ Ê√ w? d?O?³? V? JÄ sÄ UÄ Ê√ o?(«Ë ÆW?M?J?L?*« …b?O?Šu?ë WI¹dDÃUÐ ÂuNH*« ] Ô Ò Ò Æq¦*UÐ «œd−Ä UNà UC — WO½uJë vKŽ œd:« ÕU(ù« Î Ò Î 62
 18. 18. a¹—U²Ã« ÂuNHÄ ∫Êu²KG¹≈ W?ÃQ Ä ‰uŠ WŁ«b(« bFÐ UÄË WO«d²ýô« 5Ð ·ö)« ÊS ¨«c¼ q sÄ rždë vKŽË Ò Ò ÊU?M?ÄR?ð U?L?¼U?²?KJ ÆtO W¹u ²Kà ‰U−Ä ô Ícë ·ö)« pÖ W¹UNMë w fOà a¹—U²Ã« Ò Ì Ì ¨Èdš√ …—U³FÐË ÆWŠu²HÄ  U¹UN½Ë ¨W½ËdÄË ¨dŠ VFÃË ¨W¹œbFð a¹—Uð ÊuJ¹ a¹—U²Ð d?¹d?% w?¼ ¨f—U* W³ MÃUÐ ¨W¹UGÃU Æa¹—U²Ã« ÊuJ¹ ô a¹—U²Ð ÊUMÄRð ULNO²K ÊS ¨W?O?ÃœU?³?²Ã« WLOIKà wI¹eO U²O*« s− ë sÄ WOÃULF²Ýô« WLOIKà WOÒ ?(« WO uB)« 5Ð ·ö)«Ë ÆÍœUB²Áô« dOOG²Ã« œd−Ä sÄ dO¦JÐ rEŽ√ u¼ UÄ vKŽ ÍuDM¹ Ícë dÄ_« W³ MÃU³ ÆÁc¼ …œuAM*« W¹œbF²Ã« W¹Už vÃ≈ ‰u uë WOHO vKŽ ·öš u¼ 5²¹dEMë ¨ «cÃUÐ WE×Kë Ác¼ w ULzUÁ a¹—U²Ã« pÖ ÊU U0— ¨WŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ WANë  «—UO²KÃ Î Ò Ë√ …d? U?F?*«  «c?ë „«d?Š w? ¨d?O?³?J?ë d?−?²?*« Ë√ ¨fM'« Ë√ ¨»UD)« Ë√ ¨W UI¦Ã« w v?KŽ q³I² *« jIÚ ð W?Hz«“ W¹ËUÐuÞ Ác¼Ë ÆUNðUŽu?M?ðË WOŽUL²łô« …UO(«  U¹œbFð Ô Ò WI×Ä UN½√ dOž Ætð«– w d{U(« s− ðË tJK²9 Ê√ q³Á q³I² *« lO³ð «cÐË ¨d{U(« Ò rà UÄ ¨d{U(« w sO³²Ã« iFÐ tMO³ð sJ1 qL²×Ä q³I² Ä WLŁ sJ¹ rà UÄ t½√ Èdð –≈ Ò Ú ÊS? ¨W?O?ÃU(«  «e−M*«Ë  U¹d(« sÄ tKJý b?L?²? ¹ Ê√ sJ1 UÄ vÃ≈ dOA½ Ê√ lD² ½ Ò «c?¼Ë Ædš¬ Ÿu½ sÄ WHz«“ UOÐuÞu¹ ÊuJðË ¨W³ŠUý …œd?−Ä …dJ vI³ð q³I² *« …dJ Ò ÍbOKI²Ã« —U OKà l¹dIð WÐU¦0 UC¹√ w¼ WŁ«b(« bFÐ UÄ Èbà WHO<« …—«dGë Ê√ wMF¹ Î ÆrOLB²Ã«Ë Âe(« qJÐ UNKOłQðË …œUF ë ¡Uł—≈ w WŽ«dÐ UL¹√ ŸdÐ Ícë Í—uÂcë Ò Ò Ê√ wMF¹ U?O? ?¹—U?ð „œułË ÊS ¨WŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ bOMFë ŸuMë pÃcà W³ MÃUÐ UÄ√ Î Ò Ì·u?H?×Ä Ìu?×?½ v?K?Ž g?O?F?ðË UNOKŽ Ãd ðË n¹eKà …bÃu?*« a?¹—U?²?ë WLOÝdð ‚d² ð Ò …dOAJ²Ã« pK²Ã ÊUMFë oKDð Ê√Ë ¨‰u √ Ë√ fÝ√ Ë√  U¹Už öÐË ¨eÂdÄ öÐ ¨dÞU<UÐ dOHý vKŽ UOA²MÄ hÁdð Ê√Ë …—«d*«Ë rJN²Ã« vKŽ ÊULMð 5²Kë 5²³¹dGë …d−ÄeÃ«Ë Î Ò Ò sÄ ÆWÝ—UL*« w Ë UOKLŽ pÖ tOMF¹ Ícë UÄ ·dF½ Ê√ VFBë sÄ Ê√ o(«Ë ÆW¹ËUNë Î Ò Ò ©∏® ¨ s?ð—u?½ m?M?³¹UAð w åeÂdÄ öÐò ¡d*« gOF¹ Ê_ oOÁbë vMF*« jI²K½ Ê√ VFBë Ÿ—œ s?Ä —U?Þ≈  «–  «—U?E?½ l?{Ë lÄ o ²?¹ W?¹ËU?N?ë d?O?H?ý vKŽ hÁdë ÊU «–≈ UÄË Ò Òpý ôË Æœb;« bŽu*« w W³²J*« sÄ U¼—UF²Ý« w²Ã« V²Jë ¡d*« …œUŽ≈ lÄ Ë√ …UH×K ë ] ‡ W?³?ÝUM*UÐ ‡ ÊuLC¹ s2 ¨W?D?Ыd?²*« dOž WFD?I?²?*«  «cÃUÐ ÊuH²×¹ s¹cë p¾ÃË√ Ê√ Ò Ò Ò U?Ä «–≈ U?M?²?O?I?Ð q?¦?Ä ÊuIKI¹ ·uÝ ¨WŁ«b(« bFÐ UÄ rNM¹bð s¹cë 5O³¹d−²Ã« sÄ «d?O¦Â Î «uŽœË√ Ícë ·dB*« vÃ≈ «u³¼– «–≈ Ë√ ¨dš¬ vÃ≈ Ÿu³Ý√ sÄ rN² dFÄ w r¼ƒUMÐ√ oHš√ rà t½√ W−×Ð rNOÃ≈ U¼bOF¹ Ê√ UOH K nI¦*« Ád¹bÄ i —Ë dNý√ W²Ý cMÄ rNëuÄ√ tO Ò Î Ò …dEMë ÁcNà sJ1 nO Èd½ Ê√ UC¹√ VFBë sÄ t½√ UL ÆrNà UN½≈ ‰uIë sJL*« sÄ bF¹ Î …¡«d?Á w? U?N?à W³ MÃUÐ W¹d(« sLJð –≈ ¨W?O?ÃU?¦?*« ‰U?Jý√ sÄ dš¬ qJý œd−Ä ÊuJð ô√ Ú Ò ÆnK² Ä u×½ vKŽ rÃUFë Ì ‰«e?¹ ô W¹œbF²Ã«Ë W¹d(« ÊS ¨WŁ«b(« bFÐ UÄ sÄ wÃUJ¹œ«dë ÁU&öà W³ MÃUÐ UÄ√ U?Ä b?{ ‰U?CMë ‰öš sÄ ô≈ r?²?¹ Ê√ sJ1 ô Ícë dÄ_« ¨U?O?ÝU?O?Ý U?LNIKš Vł«uë sÄ Ò Î 63
 19. 19. ÂuOë W¹œU*« tÞËdý  dÒ Ë Íc?ë d?Ä_« ¨5?OFLÁ ‚öG½«Ë ÂU²š sÄ a¹—U²Ã« tÐ eOL²¹ Ò a?¹—Uð lÄ Â¡ö²ð U?C¹√ WO«d²ýô« Ê√ U?M?¹√— bIÃË Ætð«– ÂUEMë w W¹—u¦Ã«  ôuײë Î Ò Ô pM{ W¹œdÝ U?ÄuLŽ X½U Èd³Â W¹œdÝ bÒÐRð Ê√ w W³ž— W¹√ UN¹bà fOà –≈ ªwŽ«d Î Ú Ò tO sJ1 Ícë b(« vÃ≈ tð«– dOž bÁ ÂUEMë ÊQÐ ·d²Fð ô WO«d²ýô« Ê√ dOž ÆWÃcÄË Ò Ò ¡wý vë WłU×Ð tO ÊËœuF¹ ô Ë√ ¨ÊËb¹d¹ U2 W¹UHJë vKŽ «uKB×¹ Ê√ 5O«d²ýöà ÆtÐ W³ÃUD*« vKŽ «ËœU²Ž« U2 ¨Èdł UÄ qJ Æa¹—U²Ã« rÝUÐ Êü« vÃ≈ ÀbŠ UÄ q q−³¹ Ê√ t H½ f—UÄ i — bIÃ Ò Ò Ë ÆrOI*« ‰öG²Ýô« dðË vKŽ l¹uMð dŁ≈ q2 l¹uMð ¨åa¹—U²Ã« q³Á UÄò u¼ ¨tà W³ MÃUÐ Ì Ò Ï u?N? Æ5?O?Ł«b?(« b?F?Ð U?Ä a?¹—U?ð s?Ä w?Š«u?M?ë i?F?Ð s?Ä V¹dÁ «c¼ åa¹—U²Ã« q³Á UÄò Ícë ”uëb¹œ sHO²ÝË f—UÄ sÄ q? ‰uI¹ UL ¨tMÄ kIO² ½ Ê√ ‰ËU×½ å”uÐUÂò Ò t½√ pÖ bFÐ nA²JOà tMÄ kIO²Ý« bÁ t½QÐ ¡d*« rKŠ Ê√ dOž ªf¹uł fLOł rKÁ tŽbÐ√ …—«dGë qÒ¦9 W³ÝUMÄ …—u Ë ¨”uÐUJë sÄ b¹eÄ ÈuÝ WIOI(« w fOà kIO² ¹ rà ‰u? uë Vłu²¹ Ϋd?Ä√ ‰«e?¹ ô ¨W?O?«d²ýöà W³ MÃUÐ ¨a¹—U²Ã«  uL ÆW¦¹b(« bFÐ UÄ Ò Ë√ U?ÄU?¹u?Âu? …¡«d?IÐ U0— ¨Êü« tÐ ÂuI½ Ê√ sJ1 w{ULKà U?F¹dÝ U?M?×ý fOÃË ¨tOÃ≈ Î Î p?K?ð  U?LO¦Ã« sÄ WKOKÁ WK?I?à U?N?½≈Ë Æb?¹bł sÄ √b³½ Ê√ UMà `O²O ¨—UðuOà «u ½«d ÊUł Ò Æa?¹—U?²?ë l?Ä l?D?I?½ Ê√ l?OD² ½ UM½√ …dJ sÄ d¦Â√ qOKł w ¹—Uð b²×Ä UNà ÊU w²Ã« 5Ã≈ ‰uÁ bŠ vKŽ ¨UNð«– WH KHë ÂbÁ .bÁ a¹—Uð UNà WOłuÃuL² Ð_« WOJAë WŽeMÃU Ò Ò Ãd ½ Ê√ qÐ ¨a¹—U²Ã« W¹Už »u „dײ½ Ê√ X Oà f—U* W³ MÃUÐ WÃQ *«Ë Æ©¿®œËË WLzöÄ a¹—«uð iNMð Ê√ sJ1 ULOÂË ªW¹«bÐ oK ½ Ê√ UMà sJ1 YO×Ð pÖ q X% sÄ Î Ò “U?$ù« W?ÐU?¦?0 W?¹UNMë w ÊuJOÝ UÄ «c¼Ë Æ·ö²šô« …ËdŁ sÄ tOKŽ ÍuDMð UÄ qJÐ t?½_ pÃ–Ë ÆVMł vÃ≈ U?³?M?ł W¹œbF²Ã«Ë WO½uJë dO ²Ý U¼bMŽË ÆbOŠuë åw ¹—U²Ã«ò Î W¹œU*« ◊ËdAë d «u²ð rà Ê≈ WKO _« W¹œbF²Ã« vKŽ Âö WLŁ ÊuJ¹ Ê√ sJL*« dOž sÄ Ú wFO³Dë sÄ ÊuJOÝ YOŠ ¨W¹d×Ð r¼dzUBÄ «Ë—dI¹ Ê√ ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë qJà `O²ð w²Ã« Ò UM¹bà sJð rà UÄ a¹—U²Ã« ‡Ð s¹bOIÄ qE½ s×M ÆWHK² Ä oz«dDÐ rN ¹—«uð «uAOF¹ Ê√ Ò W?O½U ½ù« …dJHë ÊS? ¨v?MF*« «cNÐË ÆW U)« UM ¹—«uð d¹dI²Ã WOðU ÝR*« qzUÝuë Ò U Oà ¨…œbF²*«  «cÃUÐ ’U)« Y¹b(« bFÐ UÄ —uB²Ã«Ë ¨U¼dOB* …—dIÄ …uIÐ W U)« Ò Ò Ò Ò ◊ËdAë pKð oKš Ê_ ªÊü« UMŽ ÊU³¹dž ULN½√ bOÐ Ædšü« sŽ UL¼bŠ«Ë W¹UNMë w 5³¹dž Ò ‰U?J?ý√Ë ¨W?IOI(« sŽ —UJ √Ë ¨…œb?×?Ä  U¹Už vKŽË ¨w?ð«œ√ q?F? vKŽ ÍuDM¹ Ê√ bÐ ô Ò Ò Ê√ b?Ð ô t½S ¨—UB²šUÐË ªWMOFÄ cz«cKÐ WO×CðË ¨WOFLł  «Ë–Ë ¨W dF*« sÄ WIOÁœ ÆΫdHMÄË UCOGÐ WOÂöN²Ýô« WŽeMë  «– WŁ«b(« bFÐ UÄ Á«dð UÄ q vKŽ ÍuDM¹ = Î WO«d²ýöà W³ MÃUÐ a¹—U²Ã« UNO „dײ¹ w²Ã« w½UF*« sÄ dš¬ vMFÄ «c¼ Ê√ o(«Ë Î Ò d]Äbð Ê√ qN ë sÄ Ê√ pÖ ¨UC¹√ …dODš WÁ—UHÄ UN½≈ qÐ Æ…dšU ë WÁ—UH*« WÄöŽ X% ÓÔ Î W?¹U?GÃUÐ WOHOþuë qzUÝuë —d?³ð Ê√Ë ¨U?¼¡«—Ë w?ð«œ_« wF ë w WOð«œ√ ‡ öë W¹UGë ] ÓÔ 64

×