Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Reconstituting Bodies Of Knowledge

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Abc U12 L22 Te Dg 100708
Abc U12 L22 Te Dg 100708
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 57 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Reconstituting Bodies Of Knowledge (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Reconstituting Bodies Of Knowledge

 1. 1. Reconstituting Bodies of Knowledge • Disciplining the body • Simplifying the corpus • Reconstructing the community albrecht.hofheinz@ikos.uio.no
 2. 2. Identities ʁ constructed
 3. 3. körper corpus körperschaft
 4. 4. bOdIeS mINds gRoUpS
 5. 5. constructed
 6. 6. Muslim identities ᴙ constructed
 7. 7. 1. Disciplining the body Internalizing (scriptural) norms => (Super)Ego becomes instance of control
 8. 8. !!quot;#$%&'(quot;)*&$+,- SHAYKH MU˘AMMAD MAJDHÜB SCRIPTURAL ISLAM AND LOCAL CONTEXT +,('&$($.#!/(,+,$'$$,'& 0%$,'1#/(213.,
 9. 9. 1. Disciplining the body Internalizing (scriptural) norms => (Super)Ego becomes instance of control
 10. 10. 1. Disciplining the body Paradigm of sexual morality Emphasis on morality [over spirituality & external law] => ‘Moralization’ of what Islam ‘means’
 11. 11. @ internalization
 12. 12. ‫اﻹﺣﺴﺎن :‬ ‫اﻋﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاه .. ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك ..‬
 13. 13. ‫ﺷﻴﺨﻚ ﻳﺮاك‬ ‫اﻋﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاه .. ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك ..‬
 14. 14. ‫ﻓﺎﻧﻚ ﺗﺮاك‬ ‫ﺷﻴﺨﻚﺗﺮاك‬ ‫ﻳﺮاك‬ ‫اﻧﻚ‬ ‫اﻋﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاه .. ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاه ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك ..‬
 15. 15. @ sexual morality
 16. 16. ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺍﳌﺆﻟﻒ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ‬ ‫ﺭﺩﻭﺩ ﻭﺗﻌﻘﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ‬ ‫298771‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻈﻤﺂﻥ ﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻥ‬ ‫945951‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻬﻢ ﺑﲔ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺇﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫400751‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ‬ ‫ﺩﻣﻮﻉ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﺎﺕ .. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ‬ ‫ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻴﺤﻴﻰ‬ ‫994251‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳋﻀﺮ‬ ‫295631‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ‬ ‫ﺗﺄﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﳒﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ‬ ‫ﺩ.ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﻝ‬ ‫805521‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ‬ ‫ﺻﺮﺧﺔ .. ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ !!‬ ‫ﺩ.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻔﻲ‬ ‫368021‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺩ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﳌﺴﻴﺮﻱ‬ ‫426111‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ‬ ‫ﻗﺼﺺ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺩﻭﻳﻼﻥ‬ ‫504901‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 1-52‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‬ ‫61239‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ‬ ‫ﻛﻴﻒ ﲢﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺩﺣﺪﺡ‬ ‫01618‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ‬ ‫ﺑﻨﺎﺕ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ - ﻗﺼﺺ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺼﻘﻌﺒﻲ‬ ‫99308‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻜﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ‬ ‫ﻣﻄﻮﺭ‬ ‫96977‬ ‫ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ‬ ‫ﻧﺴﺎﺅﻧﺎ ... ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ‬ ‫ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﳉﺒﺎﺭ‬ ‫31967‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ‬ ‫ﻭﻫﻢ ﺍﳊﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺴﻨﺪ‬ ‫76957‬ ‫ﺍﻋﺮﻑ ﻧﺒﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻴﻖ ﺍﳌﺨﺘﻮﻡ‬ ‫ﺻﻔﻲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭﻱ‬ ‫55047‬ ‫ﺍﻋﺮﻑ ﻧﺒﻴﻚ‬ ‫ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺪﻱ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ‬ ‫42007‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‬ ‫60196‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ‬ ‫quot;ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢquot; ﻣﻌﺎﻥ ، ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺇﺳﻼﻡ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ‬ ‫55686‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻜﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫quot; ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ quot; ﲢﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ 51 ، ﺷﻌﺒﺎﻥ 9241 ﻫﺠﺮﻱ‬ ‫ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻲ‬ ‫05686‬
 17. 17. (most popular Islamic website)
 18. 18. @ moralization internalization
 19. 19. The Ten Commandments (al-Banna)
 20. 20. “I’m a maker, not a taker”
 21. 21. bOdY CoRpUs gRoUpS
 22. 22. 2. Simplifying the corpus Simplification (for sake of greater spread) pamphlets / poetry / vernacular … “What every Muslim needs to know”
 23. 23. 2. Simplifying the corpus Anti-taqlid: Kitab & Sunna ! Flattened hierarchy of access to knowledge (“even an unlettered bedouin!”)
 24. 24. Hierarchical vs individualized access to knowledge pÅÜçä~êäó pìÑá jçÇÉêå dçÇ e~èáè~ dçÇ EqêìíÜF nìêÛ~å e~ÇáíÜ náó~ë fàã~Ú pÜ~óâÜ nìêÛ~å=C=pìåå~ EmêçéÜK=qê~ÇáíáçåF E^å~äçÖóF E`çåëÉåëìëF “íÜÉ=pÜ~êáÚ~Ò “fëä~ãÒ cáèÜ jìêáÇ Ú^äáã jìÛãáå pÜ~óâÜ EgìêáëéêìÇÉåÅÉF EpÉÉâÉêF EpÅÜçä~êF E_ÉäáÉîÉêF Ej~ëíÉêF jìâÜí~ë~ê E^Äê¨Ö¨F Úrä~ã~Û EpÅÜçä~êëF jìÛãáå E_ÉäáÉîÉêF
 25. 25. 2. Simplifying the corpus Greater practical importance of Qur’an & Sunna Growing importance of the Prophet Erosion of fiqh / madhhab system Simplification Individual decision & responsibility Right to judge teacher by shari‘a Later: “Islamic reform”, politicization, “Islamic economy”, “Islamic science”…
 26. 26. CoRpUs gRoUpS
 27. 27. 3. Re- constructing the comm- unity Individual voluntary association (as opposed to communities into which one is born) Faith-based supersedes ethnically-based
 28. 28. 3. Re- constructing communities New names/types/ self-definitions/ horizons, e.g.: Tariqa (Muhammadiyya)
 29. 29. Muslim
 30. 30. Muslim Life Makers
 31. 31. 3. Reconstructing communities New names/types/self-definitions/horizons, e.g.: Tariqa (Muhammadiyya) Ikhwan, Jama’a, Umma, “Muslim”, “Life Makers”, … Voluntary, individual religious adhesion rather than ethnic affiliation Success often first among peripheral groups, whose weight they strengthen different educational background often younger often from social/geographical peripheries ‘Creolized’, intermediate communities of discourse
 32. 32. 3. Reconstructing communities New names/types/self-definitions/horizons, e.g.: Tariqa (Muhammadiyya) Ikhwan, Jama’a, Umma, “Muslim”, “Life Makers”, … Voluntary, individual religious adhesion rather than ethnic affiliation Success often first among peripheral groups, whose weight they strengthen different educational background often younger often from social/geographical peripheries ‘Creolized’, intermediate communities of discourse
 33. 33. 3. Reconstructing communities New names/types/self-definitions/horizons, e.g.: Tariqa (Muhammadiyya) Ikhwan, Jama’a, Umma, “Muslim”, “Life Makers”, … Voluntary, individual religious adhesion rather than ethnic affiliation Success often first among peripheral groups, whose weight they strengthen different educational background often younger often from social/geographical peripheries ‘Creolized’, intermediate communities of discourse
 34. 34. 3. Reconstructing communities New names/types/self-definitions/horizons, e.g.: Tariqa (Muhammadiyya) Ikhwan, Jama’a, Umma, “Muslim”, “Life Makers”, … Voluntary, individual religious adhesion rather than ethnic affiliation Success often first among peripheral groups, whose weight they strengthen different educational background often younger often from social/geographical peripheries ‘Creolized’, intermediate communities of discourse
 35. 35. Live, Love & Success MY ISLAM … with Islam MUSLIM MAN IS A STRANG
 36. 36. INDIVIDUALS EN MASSE BODY internalization of norms into the super-ego of every individual CORPUS direct, individual access to what every Muslim needs to know COMM- individual, voluntary association to UNITY faith-based communities
 37. 37. Internalization of scriptural norms 18th/19th c. Sufi preaching: growing role of individual as instance of behavior & belief control Obligation to understand primary normative sources & act accordingly Right to judge secondary authorities (Later:) Obligation to judge others as well
 38. 38. Rise of the individual (19th c.) Internalized norm control Criticism of shaykh if not conforming to sharia Fragmentation of authority with individual to judge & choose Voluntary adhesion (to shaykh), not group affiliation (to faki)
 39. 39. Individuality (today) Ever more urgent & conscious attempt to break free of authoritarian structures Pursuit of self-expression, individuality, rational order, “My Islam” Chatting & discussion of ‘taboo’ topics (sex, religion, politics), fatwas & councelling, blogs, personals, … Market logic; loss of social self-evidence
 40. 40. <examples>
 41. 41. MY Islam “Don’t blame me by saying <I couldn’t believe that one of “us” would see this the same way>, because I am simply following the EXACT rules of Islam. The TRUE Islam as in the message by prophet Mohammad, not the Islam of the Taliban, Khomeini or the Brotherhood. The DOCUMENTED Hadeeth (7adeeth sa7ee7) mentioned the prophet saying support your brother when he is right or wrong. This is the part you are speaking of, but DISREGARDING that it has a continuation. When he was asked, he continued that supporting him when wrong is by stopping and opposing him and preventing him from his evil. Islam NEVER said that I support a Moslem in his evil doings. At least MY Islam never said that.” “Sameh Arab” <s-arab@menanet.net>, Focus on Egypt, 14 Sep 2001
 42. 42. MY Islam “You mentioned Sh. Qardawy’s statement. Who is Sh. Qardawy? Isn’t he one like many others, since we have no clergy in Islam?” “Sameh Arab” <s-arab@menanet.net>, Focus on Egypt, 15 Sep 2001
 43. 43. THIS IS MY ISLAM !!! “what is real islam salah we soom we zakaah? da2n we gallabeyya we sewak? dah el zaher bass lakin min gowwa eeh ??? islam to me is: - enn beta3 el fool ya3’sel eedo abl ma ya3mil akl lel nas … - enn el mowazzaf ma ye2olshy ta3ala bokra 3ashan ye2ra el gornan… - enn doctor el gam3a yesalla7 wara2 el talameez be nafso we ma yeddehoosh lel mo3edeen …” Wael Abbas <waelabbas@hotmail.com>, 25 Feb 2003
 44. 44. historical development?
 45. 45. New media… reach new audiences (bodies) reshape the corpus create new communities
 46. 46. Explosion of writing since 18th c. Use of vernacular => include periphery Printing => re-construction of canon Printed fiction => self-consciousness Newspapers, radio, cinema, TV, cassettes => reshape mass audiences’ culture Islamic booklets => mass mission SatTV => erodes state control Cellphones => independence Internet => individualization of access
 47. 47. Individualization: Long-term development with accelerated dynamic For 250 years at least, “intermediate” cultural brokers reworked Islamic heritage & preached it to ever more people Focus on individual’s responsibility Media: Acceleration & true mass spread Synergy Media & market logic
 48. 48. Individualization of understanding generalization of order Imitatio Mohammedi = precondition for individualization of access to & interpretation of Islamic order Personalized model of Mohammedan order Authority subjected to common order accessible to all
 49. 49. albrecht.hofheinz@ikos.uio.no

×