Dr Adam Gumkowski uniewinniony

1,418 views

Published on

Zarzut skierowany w stosunku do mnie był taki, że za późno odkryłem krwiaka i w nieodpowiedni sposób go ewakuowałem. Pani Hanna Bakuła zrobiła z tego aferę na całą Polskę, opowiadając niestworzone rzeczy o gronkowcu o oszpeceniu, o ogromnych dolegliwościach bólowych itd. Ale zarzut dotyczył właśnie tego krwiaka, co z medycznego punktu widzenia jest sprawą drobną. Nagłośnienie oszczerstw przez Panią Bakułę, nagonka medialna, wieloletnie perturbacje spowodowały, że przez pewien okres czasu zostałem praktycznie pozbawiony pracy.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dr Adam Gumkowski uniewinniony

  1. 1. WYWIAD Dr Adam Gumkowski 9 lat sądowej batalii Przez pierwsze pięć lat od rozpoczęcia sprawy w sądzie w 2003 roku z wyżyn kariery zawodowej spadłem na dno - mówi w rozmowie z portalem rynekestetyczny.pl dr Adam Gumkowski, chirurg, założyciel i właściciel AG Klinik w Warszawie.22 www.rynekestetyczny.pl
  2. 2. Rynek Estetyczny: - Panie potrafiłem stwierdzić, skądDoktorze, na czym polega- się brały dolegliwości bólo-ła ta sprawa z Panią Hanną we pacjentki. Po miesiącuBakułą, której wyjaśnienie okazało się, że wszystko sięzajęło sądom ponad 9 lat? goi dobrze, a pacjentka dalej manifestuje dolegliwości bó-Dr Adam Gumkowski: - Za- lowe. Oznaczało to, że alborzut skierowany w stosunku boli ją coś innego, albo mijado mnie był taki, że za późno się z prawdą. Dopiero póź-odkryłem krwiaka i w nieod- niej się okazało, że źródłempowiedni sposób go ewaku- bólu mogły być zmienioneowałem. Pani Hanna Bakuła zgorzelinowo zęby, a niezrobiła z tego aferę na całą operacja. Obecnie jestemPolskę, opowiadając niestwo- już przekonany, że tak było.rzone rzeczy o gronkowcu Ponieważ po usunięciu kilkuo oszpeceniu, o ogromnych zębów dolegliwości ustąpiły.dolegliwościach bólowych Kiedy pacjentka zgłaszałaitd. Ale zarzut dotyczył wła- bardzo ostre dolegliwościśnie tego krwiaka, co z me- bólowe zastanawiałem się:dycznego punktu widzenia “Może nie umiem stwier-jest sprawą drobną. Nagło- dzić ich źródła, może nieśnienie oszczerstw przez Pa- wiem?”. Poprosiłem o kon- - Na razie potrzebny mi jest sędziemu zajęło to następ-nią Bakułę, nagonka medial- sultacje Pana prof. Józefa prawomocny wyrok sądu. ne trzy lata. Myślę, że całana, wieloletnie perturbacje Jethona. Pomijając to, że Potem zobaczymy. procedura została przyspie-spowodowały, że przez pe- pacjentka na pierwszą wizytę szona, ze względu na to,wien okres czasu zostałem u profesora w ogóle nie przy- - Jak Pan uważa, czemu wy- że złożyłem pismo do sądupraktycznie pozbawiony pra- szła, to kiedy już się pojawiła, jaśnienie tej sprawy trwało o przewlekłość postępowa-cy. Co więcej był to najlepszy profesor również nie stwier- tak długo, czy teraz - w wy- nia. To postępowanie wy-czas dla rozwoju zawodowe- dził anomalii po zabiegu. To niku wprowadzenia nowych grałem, dostałem niewielkiego chirurga, czyli wiek około utwierdziło mnie w przeko- regulacji, dotyczących od- odszkodowanie. Skierowa-40 lat. Przemyślałem wiele naniu, że całą operację wy- powiedzialności zawodowej łem sprawę o przewlekłośćrazy sprawę tego krwiaka, od konałem prawidłowo. Tym lekarzy - ta sytuacja mogła- postępowania do Trybunałuktórego cała sprawa się za- bardziej, że liczne wykonane by się ciągnąć krócej? w Strasburgu. Tam będę sięczęła. W moim przekonaniu badania, łącznie z rezonan- domagał odszkodowania zaewakuowanie takiego nie- sem magnetycznym nic nie - Nie sądzę, aby wprowadzo- 9 lat niszczenia mojej karierywielkiego krwiaka za uchem pokazywały. Pani Bakuła ne w ostatnim czasie uregu- zawodowej przez nieudol-jest generalnie dosyć proste w pewnym momencie przy- lowania miały jakiś wpływ na ność sądów.i nie wiąże się z ryzykiem. słała do mnie dwóch prawni- czas trwania tej akurat spra-Wiele razy zastanawiałem ków, którzy zaprosili mnie na wy. W grę wchodziły zarzuty - Jaki był ostateczny wer-się: „Może coś zrobiłem nie spotkanie w Bristolu, gdzie prokuratorskie. W mojej opi- dykt sądu po dziewięciutak? Jakaś niedokładność? oznajmili mi, że moja pa- nii w żaden sposób nie po- latach batalii?Jakieś niedociągnięcie?”, cjentka w ramach odszkodo- parte merytorycznie, jednakale zawsze dochodzę do wania, chce 100 tys. zł. “Ale możliwe do postawienia, ze - Sąd stwierdził, że nie po-wniosku, że całe moje postę- za co?” - spytałem się. “ Je- względu na brak odpowied- pełniłem żadnego błędu me-powanie pooperacyjne było żeli nie, to ona Pana zniszczy niej wiedzy w prokuraturze. dycznego w związku z tymzgodne z możliwościami ja- w mediach” - usłyszałem. Prokuratorzy po prostu nie uznał mnie niewinnym zarzu-kie dała mi p. Bakuła. Zresz- Ponieważ nie poczuwałem znają się na medycynie. canych mi czynów.tą potem biegły w sądzie się do winy odmówiłem. W międzyczasie, podczasw swojej opinii potwierdził, trwania procesu, zmienił się - Jak ta sprawa wpłynęłaże dołożyłem zdecydowanie - Czy Pan będzie się starał skład sędziowski. Pierwsze- na Pana karierę zawodo-większej staranności w opie- o jakieś zadośćuczynienie, mu składowi sędziowskie- wą, na funkcjonowaniece nad tą pacjentką, niż jest bo takie są doniesienia pra- mu rozpatrywanie sprawy prowadzonych przez Panato przyjęte normalnie. Nie sowe? zajęło około 6 lat. Kolejnemu placówek?www.rynekestetyczny.pl 23
  3. 3. WYWIAD WYWIAD WYWIAD - Przez pierwsze pięć lat od wykonuję. Jeżeli czegoś nie - A jak sobie radzi obecnie - Zajmuję się liposukcją od rozpoczęcia sprawy w są- potrafię, to się za to po pro- Pana AG Klinik? blisko 20 lat. Przerobiłem dzie w 2003 r. z wyżyn ka- stu nie biorę. Z nikim się nie właściwie wszystkie metody riery zawodowej spadłem kontaktuję. Trzymam się na - Ja nie narzekam. Klinika liposukcji, jakie tylko są do- na dno. Jak już mówiłem, uboczu. Kiedy w 2003 r. wy- funkcjonuje na przyzwoitym stępne. Nadal uważam, że jako chirurg w wieku 40 lat buchnęła ta sprawa z Hanną poziomie. Wszystko działa liposukcja klasyczna jest naj- wchodziłem w najlepszy Bakułą, wielu lekarzy wypo- tak, że mogę spokojnie żyć. lepszym zabiegiem, ponie- dla lekarza tej specjalizacji wiadało się w mediach, że waż jesteśmy w stanie zaofia- okres. Jedną klinikę, którą Gumkowski popsuł, znisz- - Jakie są najpopularniej- rować pacjentowi najlepszy prowadziłem byłem zmu- czył, nie potrafił, nie wiedział, sze wykonywane u Pana wynik estetyczny. Z niemiec- szony zamknąć. Po prostu nie umiał. Bezkrytyczne zabiegi? kich badań porównawczych nie dało się utrzymywać cze- przyjmowanie do wiadomo- różnych metod liposukcji goś, co zupełnie przestało ści przez lekarzy tego, co - Ja zajmuję się - najogólniej wynika, że chociażby z punk- funkcjonować. Otworzyłem mówiła wówczas Pani Baku- mówiąc - modelowaniem czło- tu widzenia histopatologii, nową klinikę około czterech ła, nie mieści mi się w głowie. wieka. Czyli moimi podstawo- liposukcja klasyczna daje lat temu. Powoli odbudowa- Tymczasem te historie były wymi zabiegami są liposukcja najmniejszą destrukcję ko- łem swoją działalność, ale aprobowane. i wszystkie zabiegi z nią zwią- mórek tłuszczowych, oprócz zajęło mi to bardzo dużo zane. Takie procedury, które lipolizy laserowej. Oczywiście czasu i wysiłku. - Ma Pan trochę żalu? pozwalają poprawić figurę. stosuję także lipolizę lasero- Ostatnio najwięcej wykonuję wą. Uważam, że ta metoda - Borykał się Pan o ze „złą - Nie, absolutnie nie. Uwa- laserowego modelowania twa- jest najbardziej przydatna prasą”, ale także ze swego żam, że każdy z lekarzy, rzy i szyi. Zgłaszają się głownie do drobnych rzeczy, czyli na rodzaju ostracyzmem czę- którzy operują, ma różne kobiety, młode oraz w średnim twarz. W tej okolicy lipoliza ści środowiska. Czy myśli problemy w swojej działalno- wieku. W takim wieku - około laserowa jest narzędziem Pan, że to rozstrzygnięcie ści. Każdego z nas tego typu 40 roku życia - uzyskuje się na niezastąpionym. Właściwie sądu coś zmieni? kłopoty spotkają wcześniej, ogół najlepsze wyniki. jeżeli cokolwiek obecnie ro- czy później. Ja akurat trafi- bię na twarzy, to stosuję la- - Nie sądzę, żeby w tej kwe- łem na wyjątkową pacjentkę, - Jest wiele doniesień o me- ser operacyjny. Nic nie daje stii wiele się zmieniło. Ja chy- na “kobietę kontrowersyjną” todach, które pozwalają na lepszych efektów. Używam ba jestem - jak to się mówi - jak sama siebie określa. wykonywanie liposukcji, też lasera w końcowej fazie - czarną owcą. Nie wiem dla- Nie wiedziałem wówczas ograniczając inwazyjność liposukcji, do obkurczenia czego. Generalnie staram się w 2003 r. kim jest, bo pewnie zabiegu, w porównaniu do skóry. Połączenie liposukcji być samowystarczalny. To z założenia zrezygnowałbym zabiegu klasycznego. Co klasycznej z laserową daje co jestem w stanie zrobić, to z operowania tej pacjentki. Pan o tym sądzi? dobre efekty. Mogę się na-24 www.rynekestetyczny.pl
  4. 4. wet pokusić o stwierdzenie, - Opracowuje Pan autorskie zabiegów, chociażby ze pacjentów są inne. Pacjent że to jest obecnie najlepsza techniki operacyjne? względu na te doświad- wie, że chodzi o wyleczenie. metoda. Dzięki tej metodzie czenia związane z dziewię- Tymczasem w klinice chi- jesteśmy w stanie wyrzeźbić Ostatnio opracowałem kilka cioletnią batalią w sądzie rurgii estetycznej pacjent na świetną sylwetkę. Oczywiście autorskich technik, dzięki po- z pacjentką? ogół przychodzi po to, żeby jeżeli lekarz posiada odpo- łączeniu elementów, których sobie poprawić samopoczu- wiednie umiejętności. się nauczyłem z własnymi - Nie mam takich obaw. Te za- cie - żeby wyglądać lepiej, przemyśleniami. Mam swoje biegi, które opracowałem są atrakcyjniej, młodziej, żeby - Pojawiają się też informa- własne techniki poprawiania w gruncie rzeczy dosyć pro- postrzegać siebie jako lep- cje na temat tzw. liftingu twarzy za pomocą procedur ste. Trudno coś w tych proce- szą osobę. Taki pacjent ma bez skalpela, który ma da- małoinwazyjnych, praktycz- durach popsuć. Istotne jest wyższe wymagania. Uważa, wać efekty porównywalne nie bezśladowych. Jeszcze dobre opanowanie sprzętu, że jeżeli zapłacił pieniądze, to z klasycznym zabiegiem… pół roku temu nie myślałem, który się wykorzystuje, cho- wszystko musi być idealnie. że dzięki tym technikom ciażby lasera. Przeszedłem Nie zawsze tak jest. Jest jakiś - Mówimy tu o wolumetrii twa- osiągnę tak znakomite efek- specjalne szkolenie z obsłu- niewielki procent pacjentów, rzy. Jest to jeden z zabiegów ty. Łączę zabiegi przezskór- gi lasera Nd Yag 1444nm u którzy mają problemy poope- estetycznych, ale nie najważ- ne liftingujące z lipofilingiem producenta w Korei. racyjne. Jednak to jest nor- niejszy. To że większość der- i laserem Nd Yag o czę- malna sprawa. Nie ma chirur- matologów skupia się na wo- stotliwości działania 1444 - Stosuje Pan jakieś spe- ga, który mógłby powiedzieć: lumetrii twarzy, nie znaczy, że nanometra. Dzięki takiemu cjalne procedury, czy za- “ nie mam żadnych proble- Ja ona działa cuda. Jest to tylko połączeniu uzyskuję bardzo sady związane z kontak- mów pooperacyjnych”. Jeżeli jedna z możliwości poprawy dobre wyniki w obrębie twa- tem z pacjentem, tak żeby tak powie to będzie oznaczać, twarzy. W celu osiągnięcia rzy. Opracowałem leczenie uniknąć nieporozumień, że oszukuje. Pacjentów trze- bardzo dobrych efektów rynofymy (Rhinophima), czyli niejasnych sytuacji. Jak ba o wszystkim informować. zwykle stosuję lifting lase- rodzaju guzowatego przero- kontaktować się z pacjen- Ja mam specjalne obszerne rowy, przezskórną transpo- stu nosa. Wykonałem zabie- tem, żeby wszystko było dokumenty, w których wszyst- zycję tkanek i wolumetrię za gi kilku pacjentom i wyniki są transparentne? kie możliwe nieoczekiwane pomocą tkanki tłuszczowej, bardzo obiecujące, ponieważ problemy pooperacyjne są czy innego rodzaju wypełnia- ustępują objawy choroby. Do - Większość pacjentów opisane. Chodzi o to, żeby cza - moim zdaniem najbez- tej pory nie było w rynofymie w trakcie terapii współpracuje każdy pacjent miał świado- pieczniejsza dla pacjenta jest skutecznego leczenia przy- z lekarzem. To jest 99 proc. lu- mość tego, że czasami coś tkanka tłuszczowa. W takim czynowego, leczono tylko dzi. Jest jednak pewna grupa się nie udaje. zestawie zabiegów wolume- objawy - ścinano przerost, pacjentów, do których należy tria twarzy jest chyba najmniej wyrównywano nos. Ja opra- Pani Hanna Bakuła, z którymi - Lekarz może zaradzić ta- ważna. Efekty zabiegów ope- cowałem leczenie przyczy- trudno o porozumienie. Ta- kim sytuacjom? racyjnych małoinwazyjnych nowe poprzez odnerwienie kich pacjentów lepiej unikać. są nieporównywalnie lepsze, skóry od strony wewnętrznej, Jeżeli widać już na początku, - Jeżeli pacjent chce współ- niż wyniki po wolumetrii. Róż- co powoduje zmniejszenie że z pacjentem nie uda się pracować z lekarzem, to zde- nica polega m. in. na tym, że wydzielania łoju, obkurcze- nawiązać porozumienia, że cydowana większość takich podanie wypełniacza, to jest nie się skóry, zmniejszenie trudno będzie o współpracę, problemów pooperacyjnych kwestia minut i pacjent wraca wyrośli guzowatych. Podkre- to lepiej zrezygnować z wy- jest do uniknięcia, albo do do pracy, natomiast w przy- ślam, że jest to terapia lecz- konywania zabiegu. W ten naprawienia. Jeżeli jednak padku operacji, nawet mało- nicza, nie estetyczna, która sposób oszczędzimy przede nie ma współpracy między inwazyjnych, rekonwalescen- ma pomóc ludziom chorym. wszystkim swoją psychikę, pacjentem, a lekarzem, wów- cja zajmuje kilka dni . Trzeba Opracowałem też nowe spo- nie mówiąc już o innych spra- czas nikt nie zmusi danej dodać jednak, że różnica soby na operacje plastyczne wach. Trzeba podkreślić, że osoby, żeby sobie pomogła. objawia się także w trwałości upiększające w okolicach chirurgia jest specjalnością, Przykładowo w przypadku efektów. Przy wypełniaczach piersi. Chodzi np. o zmniej- w której występują czasami Pani Bakuły zabrakło tej chę-FOT. 123RF, AG Klinik jest to kwestia kilku miesięcy szanie zbyt dużych broda- powikłania i to jest normalna ci współpracy. i pacjent musi powtarzać za- wek piersi. rzecz. Każdy chirurg ma róż- bieg. W przypadku operacji ne wyniki. Jeżeli jest to szpital, Dziękuję za rozmowę jest to czas dużo dłuższy, li- - Nie obawia się Pan prze- gdzie prowadzi się zabiegi ty- Rozmawiał: czony w latach. prowadzać autorskich powo lecznicze, wymagania Daniel Mieczkowski www.rynekestetyczny.pl 25

×