Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20130924 models negoci_es_es_contractes_btc_camarles_jrb

261 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20130924 models negoci_es_es_contractes_btc_camarles_jrb

 1. 1. www.ctfc.cat Models de negoci, ESE’s i contractació Solsona, 10 de maig de 2013 Presenta Judit Rodríguez Elaboració de continguts Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ Projecte BTCII http://www.biomasstradecentre2.eu El contingut d’aquesta presentació només compromet a la seva autora i no reflecteix necessàriament la opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea són responsables de la utilització que es podrà fer a la informació que hi figura. I www.ctfc.cat
 2. 2. www.ctfc.cat La bioenergia des del punt de vista del consumidor... • NNFCC Guide. Woodfuel Heating for Public Buildings • http://www.nnfcc.co.uk/publications/nnfcc-guide-woodfuel-heating-for-public-buildings Contracte de subministrament biocombustible Vostè vol…? Empresa de Serveis Energètics Quant control vol tenir sobre la instal·lació? Control mínim: Tenir resolts el subministrament, el manteniment i les revisions. COMPRAR CALOR COMPRAR BIOCOMBUSTIBLE Control total: gestionar el subministrament, el manteniment i les revisions de la instal·lació Control intermedi: gestionar el subministrament, però tenir resolts el manteniment i les revisions Servei complert Claus en mà i manteniment Instal·lació claus en mà
 3. 3. www.ctfc.cat Des del punt de vista del que ofereixen serveis... • Instal·lació i subministrament d’equips • Manteniment d’instal·lacions i revisions • Producció i venda de biomasses • Serveis energètics – (ESE: empresa de serveis energètics) – Venda de calor – Estalvi energètic • Consultoria/enginyeria en bioenergia • Combinacions dels anteriors serveis
 4. 4. www.ctfc.cat Parts/agents implicats en un servei energètic • Empresa de Serveis Energètics (ESE o ESCO) • Subministrador/rs de biomassa • Consultoria/enginyeria energètica • Instal·lador/ constructor • Operador/mantenidor • Fabricant • Finançador • Client (principalment sector terciari i indústria) • Consumidor final d’energia
 5. 5. www.ctfc.cat Procés en la contractació de serveis energètics • Anàlisi inicial – Diagnòstic energètic previ (identificació del potencial d’estalvi) i recopilació d’informació • Proposta i contracte: signatura acord – Auditoria energètica – Disseny del projecte – Establiment d’una línea base de consum actual • Posada en marxa: signatura contracte – Construcció i instal·lació/ Implementació del projecte (projecte, instal·lació i controls de qualitat) • Operació i mesura – Operació i manteniment – Control, medició i verificació (sobretot per contractes d’estalvi energètic)
 6. 6. www.ctfc.cat Models de contractació • Subministrament d’energia – Venda de calor – Inversió sovint realitzada per la ESE – La ESE manté la propietat de la instal·lació i ven energia (vapor, aigua calenta, fred, etc.) – El client paga l’equivalent a la factura menys un % d’estalvi (5-15% segons el projecte= – Durada 5-20 anys • Altres: estalvi energètic
 7. 7. www.ctfc.cat Serveis que es poden oferir • P1- Gestió energètica: gestió energètica necessària per al funcionament correcte de les instal·lacions objecte del contracte; gestió del subministrament energètic de combustibles i electricitat de tot l’edifici, control de qualitat, quantitat i ús, i garanties d’aprovisionament. La ESE factura l’energia útil o tèrmica • P2- Manteniment: manteniment preventiu per aconseguir el perfecte funcionament i neteja de les instal·lacions amb tots els seus components, així com aconseguir la permanència en el temps del rendiment de les instal·lacions i de tots els seus components al valor d‟inici. La ESE factura el manteniment preventiu • P3- Manteniment correctiu i garantia total: reparació amb substitució de tots els elements deteriorats en les instal·lacions, segons es regula al Plec de garantia total. La ESE factura una quota que inclou qualsevol possible correctiu o substitució d’equips si fos necessari • P4- Obres de millora i renovació de les instal·lacions consumidores d’energia: realització i finançament d’obres de millora i renovació de les instal·lacions que, proposat pel titular de l’edifici, s’especifiquin en el Plec de condicions tècniques. Inversió a realitzar per part de l’empresa de Serveis Energètics. La ESE factura una quota en concepte d’amortització de les inversions executades • P5- Inversions en millores: a més de les prestacions enumerades, es podran proposar millores a les prestacions que fomentin l’estalvi i eficiència energètica
 8. 8. www.ctfc.cat Finançament de la instal·lació • El contracte establert amb l’Empresa de Serveis Energètics no té perquè incloure el finançament. Si l’ESE proposa i introdueix millores que requereixen una inversió, implícitament hi ha el servei energètic i el finançament, les quals són dues activitats ben diferenciades • A càrrec del client • A càrrec de tercers » Préstec a la ESE -> » <- Préstec al client
 9. 9. www.ctfc.cat Instal·lacions objecte • Sector terciari – Hospitals – Centres comercials – Universitats/escoles – Instal·lacions esportives – Centres d’oficines • Sector industrial amb consum de calor o vapor elevat i continu
 10. 10. www.ctfc.cat Tipus de contracte • Probablement, tants com casos... • Típicament: – Contracte de Rendiment Energètic (estalvis garantits) – Contracte de Subministrament Energètic (venda de calor) – Contracte de Serveis Energètics i de Manteniment per al Sector Terciari
 11. 11. www.ctfc.cat Contracte integrat
 12. 12. www.ctfc.cat Perquè fer contractes? • En general: – Es redueix la incertesa – Es crea confiança – Generació de llocs de treball, ingressos i valor afegit a zones rurals
 13. 13. www.ctfc.cat Contingut al contracte de servei d’energia • Quantitat de calor produïda/consumida, la seva mesura i quanta se’n garantitza (min, max, promig) • Preu de la calor, bases de càlcul de la factura i actualitzacions • Despeses de manteniment i actualització • Mesures en absència o dèficit de consum • Penalitzacions per manca de producció (Garantia de subministrament de calor) • Assegurances, actualització i condicions • Propietat i responsabilitats sobre l’equipament de calefacció, elements de mesura, el seu manteniment i reparació • Garantia de cobrament • Despeses de gestió i tipus de finançament • Durada i condicions de finalització • Amortitzacions i/o drets de compra anticipada • Terminació del contracte i compensacions • Drets d’imatge
 14. 14. www.ctfc.cat Condicionants del contracte • Risc econòmic assumit • Responsabilitat del finançament (ESE, crèdit, ajuts o tercers) • Serveis prestats • Durada del contracte • Objectius del client i la ESE
 15. 15. www.ctfc.cat Contingut al contracte de subministrament de biomassa • Especificació del tipus i qualitat de la biomassa • Quantitats (min, max, promig) • Preu (en funció del material, indexació a diferents paràmetres, bonificacions/penalitzacións) • Lliuraments • Mostrejos i control de qualitat • Durada del contracte • Temes de pagament i facturació • Gestió de cendres • Terminació del contracte i compensacions
 16. 16. www.ctfc.cat Moltes gràcies per la vostra atenció
 17. 17. www.ctfc.cat Centres de logística i comercialització de biomasses • Què són? – “Estació de serveis” regional de subministrament de biocombustibles llenyosos de diferents tipus i qualitats • Funciona gràcies a un/un grup de pagesos locals, empresaris forestals o agrupacions d’empreses • Valor afegit pels impulsors: sinèrgies, seguretat, solidesa, major capacitat que un emprenedor sol. • Valor afegit pels clients: seguretat, garantia, confiança, valor regional, qualitat, etc. • Subministrament de diferents biocombustibles (estella, llenya, pèl·lets, briquetes, etc.) de diferents qualitats. – Presentació visible del proveïment de biomasses – Promoció de serveis associats (ESE, instal·lacions, etc.)
 18. 18. www.ctfc.cat Centre de comercialització: Què més poden oferir? • Serveis associats: – Serveis energètics – Assessorament competent respecte l’ús adequat dels biocombustibles – Garantia de subministrament, disponibilitat contínua – Àmbit de proximitat, renovable, economia local – Foment de projectes de biomassa forestal per energia – Garantia de qualitat i garantia de servei • Equipaments: – Edifici cobert – Zona d’emmagatzematge a l’aire lliure pavimentada – Bàscula calibrada – Maquinària: estelladora, ascladora, pales i vehicles de transport – Registre de compres, vendes i lliuraments
 19. 19. www.ctfc.cat Plantejament d’un Centre de comercialització i logística de biomasses (CCB) • 1. Definició de criteris per al CCB – Requeriments (Equipaments, matèries primeres, productes, control de qualitat, servei de confiança i traçable, compra fàcil i convenient, garantia de subministrament, estabilitat i transparència de preus) – Qüestions prèvies (origen matèries primeres, potencials clients, sectors energètics en competició) • 2. Estudi de viabilitat • 3. Avaluació de la viabilitat
 20. 20. www.ctfc.cat Estudi de viabilitat • Descripció de la ubicació i instal·lacions disponibles i previstes • Anàlisi de potencial de biomassa a la regió • Identificació de proveïdors/productors potencials • Identificació de clients potencials • Anàlisi de disponibilitat de maquinària i serveis (p.ex. Estelladores, ascladores de llenya, vehicles de transport d’estella, etc.)
 21. 21. www.ctfc.cat Càlcul de costos/ estudi econòmic • En base a .... – A) Despeses • Adquisició de biomasses • Transport de matèries primeres • Processament i maneig de biomassa • Lliurament de la biomassa • Despeses operacionals addicionals relacionades amb el consum – B) Ingressos • Venda de biomasses • Altres ingressos – C) Cost total del projecte – D) Finançament • S’obte el flux de caixa (cash flow) descomptat i acumulatiu
 22. 22. www.ctfc.cat Exemples
 23. 23. www.ctfc.cat
 24. 24. www.ctfc.cat
 25. 25. www.ctfc.cat
 26. 26. www.ctfc.cat
 27. 27. www.ctfc.cat
 28. 28. www.ctfc.cat
 29. 29. www.ctfc.cat
 30. 30. www.ctfc.cat
 31. 31. www.ctfc.cat
 32. 32. www.ctfc.cat
 33. 33. www.ctfc.cat Moltes gràcies per la vostra atenció

×