Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centres logístics, qualitat i models de negoci

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Centres logístics, qualitat i models de negoci

 1. 1. Centres logístics, qualitat i models de negoci Solsona, 11 de maig de 2012 Presenta Judit Rodríguez Elaboració de continguts Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ Projecte BTCII http://www.biomasstradecentre2.euEl contingut d’aquesta presentació només compromet a la seva autora i no reflecteix necessàriamentla opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea són responsables de la utilització que es podrà fer a la informació que figura a la mateixa I www.ctfc.cat www.ctfc.cat
 2. 2. De què parlarem?I. Perquè triar la bioenergia?II. Com entrar en aquest àmbit d’activitat? (models de negoci)III. ContractesIV. Qualitat en el subministrament d’estellaV. Centres de logística i comercialització de biomassesVI. Conclusions www.ctfc.cat
 3. 3. I. Perquè triar la bioenergia? Avantatges• Pel consumidor – Estalvi econòmic en la factura de calefacció – Per propietaris forestals, possibilitat d’autoabastiment• Pel que ofereix serveis – Nova oportunitat de desenvolupament – Sector de futur, amb perspectives creixents amb l’increment de preus dels combustibles fòssils• Per tothom, pel territori – Energia renovable – Retorn socioeconòmic i ambiental de proximitat: gairebé tota la despesa de calefacció invertida sobre el territori www.ctfc.cat
 4. 4. II. Com entrar en aquest àmbit d’activitat? Per al consumidor... Vostè vol…? COMPRAR CALOR COMPRAR BIOCOMBUSTIBLE Empresa de Quant control Serveis vol tenir sobre Energètics la instal·lació? Control mínim: Control intermedi: Control total: Tenir resolts el gestionar el gestionar el subministrament, el subministrament, subministrament, el manteniment i les però tenir resolts el manteniment i les revisions. manteniment i les revisions de la revisions instal·lació Contracte de Servei complert Claus en mà i Instal·lació claus en manteniment mà subministrament biocombustible • NNFCC Guide. Woodfuel Heating for Public Buildings www.ctfc.cat • http://www.nnfcc.co.uk/publications/nnfcc-guide-woodfuel-heating-for-public-buildings
 5. 5. II. Com entrar en aquest àmbit d’activitat? Per al subministrador de serveis... • Instal·lació i subministrament d’equips • Manteniment d’instal·lacions i revisions • Subministrament de biomasses • Serveis energètics – (ESE: empresa de serveis energètics) • Consultoria/enginyeria en bioenergia • Combinacions dels anteriors serveis www.ctfc.cat
 6. 6. Tipus d’emprenedor• Empresa individual• Agrupacions, associacions o cooperatives – Model austríac, finlandès, eslovè, francès... – Agrupacions de propietaris (2-10, generalment 3-5) inverteixen en una instal·lació de calefacció i la xarxa de distribució – És responsabilitat de la cooperativa la operació i manteniment – Es ven la calor en contractes de base de 15 anys – L’espai per a la instal·lació i la sitja es lloguen a la cooperativa durant els 15 anys de contracte• Agrupacions d’empreses (propietari, rematant, instal·lador, etc.) www.ctfc.cat
 7. 7. III. Contractes: Perquè fer contractes?• En general: – Es redueix la incertesa – Es crea confiança – Generació de llocs de treball, ingressos i valor afegit a zones rurals www.ctfc.cat
 8. 8. III. Contractes: Què cal per un bon contracte?• Per escrit• Comprensible i sense ambigüitats• Eficient en esforç• Que creï confiança entre les parts• Proporcioni els procediments a emprendre en cas de disputa• Vàlid al llarg del temps• Amb validesa legal www.ctfc.cat
 9. 9. Contingut al contracte de servei d’energia• Què inclou el contracte de subministrament d’energia? – Quantitat de calor a produir – Preu de la calor i bases de càlcul de la factura – Data d’inici del subministrament – La mesura de la quantitat de calor proporcionada – Propietat i responsabilitats sobre l’equipament de calefacció, elements de mesura, el seu manteniment i reparació – Garantia de subministrament de calor – Durada del contracte – Terminació del contracte i compensacions www.ctfc.cat
 10. 10. Contingut al contracte de subministrament de biomassa • Parts d’un contracte de subministrament de biomassa: – (Preàmbul) – (Contracte) – Especificació del tipus i qualitat de la biomassa – Durada del contracte – Quantitats – Preu – Lliuraments – Mostrejos – Producció de calor – Temes de pagament www.ctfc.cat – Altres termes I condicions
 11. 11. IV. Qualitat de d’estella: aspecte clau del subministrament i contractació Variació teórica del poder calorífic inferior segons la humitat de lestella• Aspectes més rellevants: 6000 5000 – Humitat Poder calorífic inferior (kWh/t) 4000• Granulometria 3000 – Absència de sorra i pedres 2000 1000 – Absència d’impropis (productes que no són fusta) 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45• Perquè són rellevants? Humitat % (base humida - contingut de aigua)• Hi ha referències o estàndards de qualitat?• Com s’aconsegueix la qualitat: processament www.ctfc.cat
 12. 12. www.ctfc.cat
 13. 13. Pedres amb sorra fosa www.ctfc.cat
 14. 14. Qualitat de l’estella: Existeix normalització?Existeixen normes austríaques (ÖNORM) i alemanyes (DIN) que regulen molts paràmetres d’estelles i pèl·lets AENOR (UNE) adopta les normes que emanen del Comitè Europeu de Normalització (CEN) No són de compliment obligatori (decret, llei, etc.) L’assoliment de la qualitat està relacionat amb el bon funcionament de la caldera (exigències dels usuaris) www.ctfc.cat
 15. 15. Granulometria• Les estelles catalanes es classifiquen segons les normes de referència austríaca (per l’abundància de calderes d’aquest origen) i europea (d’obligada referència) – ÖNORM M 7133 – UNE-EN 14961-1 i UNE-EN 14961-4 Valors extrems de les Rangs permesos segons tamisat Classe estella partícules màx. 20% 60-100% màx. 20% màx. 4% Secció Longitud G30 (calderes petites) >16 mm 16-2,8mm 2,8-1 mm <1 mm 3 cm2 8,5 cmG50 (calderes mitjanes) >31,5 mm 31,5-5,6 mm 5,6-1 mm <1 mm 5 cm2 12 cm G100 > 63 mm 63-11,2 mm 11,2-1 mm <1 mm www.ctfc.cat 10 cm2 25 cm
 16. 16. Humitat• Classes d’humitat – M20, M30, M35: humitats menors o iguals al 20, 30, 35% hbh• A l’aire lliure es poden assolir humitats del 20% hbh www.ctfc.cat
 17. 17. Implementació de la qualitat• Subministrament – Primera matèria adient – Reducció impureses – Absència de fulles – Propiciar l’assecat natural – Cribatge a l’estelladora i/o posterior – Paràmetres de tall adients• Emmagatzematge i transport – Condicions d’emmagatzematge (asoleiades i ventilades, temps, ferm, etc.) – Optimització de rutes de transport – Assecat natural o forçat – Sistema de transport adequat al lliurament – Informació sobre com el client ha d’emmagatzemar el biocombustible – Revisió de la qualitat de la biomassa• Usuari de la biomassa – Demandar una biomassa adient per la instal·lació – Instal·lació de la dimensió adient – Servei de manteniment adaptat a la instal·lació – Decisió sobre la gestió de les cendres – Coneixement sobre la instal·lació i el seu funcionament www.ctfc.cat
 18. 18. Per pèl·lets: marca ENplus• ENplus està pensat per ser una etiqueta de qualitat per a la tota la cadena de subministrament de pèl·lets. Els pèl·lets només es poden vendre com pèl·lets ENplus quan tots els actors en la cadena de subministrament (productor, comercialitzadors, i detallistes) se certifiquen individualment.• Addicionalment, ENplus cobreix no solament aspectes de qualitat sinó també criteris de sostenibilitat i seguretat de subministrament, aspecte crucial pel desenvolupament futur del mercat de pèl·lets www.ctfc.cat
 19. 19. V. Centres de logística i comercialització de biomasses• Què són? – “Estació de serveis” regional de subministrament de biocombustibles llenyosos de diferents tipus i qualitats • Funciona gràcies a un/un grup de pagesos locals o d’empresaris forestals • Valor afegit pels gestors • Valor afegit pels clients • Subministrament de diferents biocombustibles (estella, llenya, pèl·lets, briquetes, etc.) de diferents qualitats. www.ctfc.cat
 20. 20. Centre de comercialització: Què més poden oferir?• Altres serveis: – Serveis energètics si cal – Assessorament competent respecte l´ús adequat dels biocombustibles – Garantia de subministrament, disponibilitat contínua – Àmbit de proximitat, renovable, economia local – Estabilitat i transparència de preus – Foment de projectes de biomassa forestal per energia – Garantia de qualitat i garantia de servei• Equipaments: – Edifici cobert – Zona d’emmagatzematge a l’aire lliure pavimentada – Bàscula calibrada – Registre de compres, vendes i lliuraments www.ctfc.cat
 21. 21. VI. Conclusions• Les condicions aquí són diferents que a altres països: – Si una calefacció austríaca funciona 3.000h/any; aquí treballa aprox. 1.000-1.500h/any. – Les condicions aquí són més favorables a l’assecat de la fusta i/o estella.• L’assecat natural de l’estella requereix temps.• La temporització del servei varia.• Vetllar per la qualitat del biocombustible: “lo barat, surt car”.• Evitar el sobredimensionament de les calderes.• El primer any és moment d’ajustaments.• Activitat progressiva, però creixent per a les empreses, cooperatives, associacions o agrupacions.• Casos d’èxit www.ctfc.cat
 22. 22. Contactes rellevants• Cercador ICAEN: aplicacions.icaen.cat/biomassa/• ICAEN: www.gencat.cat/icaen/• Gremi instal·ladors: www.ferca-catalunya.com• Més informació a: – www.biomasstradecentre2.eu: projecte BTCII – infobio.ctfc.cat: informació sobre bioenergia forestal – afib.ctfc.cat : l’equip de bioenergia del CTFC www.ctfc.cat
 23. 23. Gràcies per la vostra atenció Equip de l’Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa:Pere NavarroCap d’Àrea Mireia Codina Ignacio López Marisol Porquerespere.navarro@ctfc.cat mireia.codina@ctfc.cat Ignacio.lopez@ctfc.cat Marisol.porqueres@ctfc.cat Isart Gaspà Jairo Lindes Judit Rodríguez Isart.gaspa@ctfc.cat Jairo.lindes@ctfc.cat Judit.rodriguez@ctfc.cat Contacte: gafib@ctfc.cat/ http://afib.ctfc.cat/ Tlf: +34 973 48 17 52 www.ctfc.cat
 24. 24. Bibliografia emprada• Glettler, R. 2012. Wood Energy Contracting. Biomass Trade Centre 2. http ://www.biomasstradecentre2.eu/scripts/download.php?file=/data/pdf_vsebine/Contracting/ Woodenergy_contracting.pdf• Metschina, C. 2011. Wood mobilisation and biomass projects in Styria. www.agriforenergy.com. http:// www.qm-heizwerke.at/Canada/Bioenergy_in_Styria_Metschina.pdf• Jaunschnegg, H. 2005. Farmers as energy seller: the “Holzenergie Contracting” model and the case of Mureck. http://www.arsia.toscana.it/eventiold/agrienergie/pdf/27p/horst.pdf• Gletter, R. 2010. The development of a biomass contracting project. http://www.woodheatsolutions.eu. http://www.woodheatsolutions.eu/documents/1-Energy%20contracting_at.pdf• Hodsman, L.; Smallwood, M. 2005. Woodfuel heating in the North of England: A Practical Guide. National Non-Food Crops Centre. 41pp. http://www.biomassenergycentre.org.uk/pls /portal/docs/PAGE/RESOURCES/USEFUL%20BIOMASS%20LINKS/ENGLAND/WOODFUEL%20BOOKLETV2_ FINAL.PDF; http://www.nnfcc.co.uk/publications/ nnfcc-guide-woodfuel-heating-in-the-north-of-england• Raitila, J. 2009. Contracts and pricing in heat entrepreneurship. WhS Study Tour in Finland. Eubionet 2. http://www.woodheatsolutions.eu/documents/WhS_Contracts%20and%20pricing%20long.pdf• Aigner, S. 2011. Making a project work. Ninth Biennial Wood Residue Conference. Vancouver. http:// www.forestnet.com/rwc/pdfs/Siegfried%20Aigner.pdf• Altres fonts d’informació:• Loignegger, T. 2010. Telling the story in Austria; Sustainable wood energy supply. Wood Heat Solutions. http://www.woodheatsolutions.eu/documents/Telling%20the%20story%20in%20Austria_sustainable %20wood%20energy%20supply.pdf www.ctfc.cat
 25. 25. Exemples i models de contractes• Carbon Trust. 2009. Contract for supply of biomass fuel. http://www.carbontrust.co.uk/ SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus%20Areas/Biomass %20Heat/REVISED%20CONTRACT%20FOR%20SUPPLY%20OF%20BIOMASS%20FUEL%20(2).doc• Carbon Trust. 2009. Contract for Supply of Heat Energy. http://www.carbontrust.co.uk/ SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus%20Areas/Biomass %20Heat/REVISED%20CONTRACT%20FOR%20SUPPLY%20OF%20HEAT%20ENERGY%20(2).doc• Carbon Trust. 2009. Guidance notes for completion of biomass fuel supply contract (weight or volume). http:// www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current %20Focus%20Areas/Biomass%20Heat/Guidance %20note%20for%20fuel%20supply%20contract%20CT%20Template.pdf• Carbon Trust. 2009. Guidance notes for completion of biomass heat supply contract. http:// www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current %20Focus%20Areas/Biomass%20Heat/Guidance %20note%20for%20supply%20of%20heat%20contract%20CT%20Template.pdf• Carbon Trust. 2009. Guidance notes for operation and maintenance agreement. http://www.carbontrust.co.uk /SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus%20Areas/Biomass%20Heat/ GuidancenoteforOperationandMaintenanceAgreement.pdf• Carbon Trust. 2009. Guidance Notes For Services Agreement. http://www.carbontrust.co.uk/ SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus%20Areas/Biomass%20Heat/ GuidancenoteforServicesAgreement.pdf.• Carbon Trust. 2009. Operation and maintenance agreement. http://www.carbontrust.co.uk/ SiteCollectionDocuments/Various/Emerging%20technologies/Current%20Focus%20Areas/Biomass%20Heat/ OPERATIONANDMAINTENANCEAGREEMENT.doc• Freeth Cartwright. 2007. Services Agreement. http://www.carbontrust.co.uk/SiteCollectionDocuments/Various /Emerging%20technologies/Current%20Focus%20Areas/Biomass%20Heat/SERVICESAGREEMENTv2.doc• Savolainen, M. 2006. Chip contract. TEKES-project. http://elearn.ncp.fi/materiaali/kainulainens/5eures/ economy_society/Contracts/material/Chipcontract.pdf www.ctfc.cat

×