Jaar van het geloof en het Compendium

683 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaar van het geloof en het Compendium

 1. 1. Joseph Ratzinger / Benedicto XVICSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 1 27 oktober 2012
 2. 2. CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 2 27 oktober 2012
 3. 3. Catechismus Concilie van Trente 1566De Romeinse Catechismus ,-- Catechismus Romanus ex decreto SS. Concilii Tridentini-- Catechismus van het Concilie van Trente-- Catechismus van de Heilige Paus Pius Vsamengesteld tussen 1563 en 1566 in opdracht van hetConcilie van Trente, het concilie van Trente, 1545-1563 h. Pius V, 1504-1572CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 3 27 oktober 2012
 4. 4. Catechismus van de Katholiek Kerk 1992Zalige Johannes Paulus II: Apostolische Constitutie bij depublicatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk, 11-10-1992Voor mij (…) is het Tweede Vaticaans Concilie altijdhet vaste referentiepunt van heel mijn pastorale werk-zaamheid geweest.In deze geest heb ik op 25 januari 1985 een buitenge-wone vergadering van de bisschoppensynode samen-geroepen ter gelegenheid van de twintigste verjaar-dag van de sluiting van het Concilie. Het doel van dezevergadering was, de dankbaarheid voor de genaden engeestelijke vruchten van het Tweede Vaticaans Conciliete vieren, het onderricht ervan te verdiepen.Bij deze gelegenheid hebben de synodevaders hun wensgeuit "dat er een catechismus of compendium van de hele katholieke leer zowel overhet geloof als over de moraal zou worden voorbereid.In 1986 heb ik aan een commissie van twaalf kardinalen en bisschoppen, onder hetvoorzitterschap van Joseph Kardinaal Ratzinger, de opdracht gegeven om eenontwerp voor de catechismus voor te bereiden. CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 4 27 oktober 2012
 5. 5. Johannes Paulus II over het concilieHet 2e Vaticaans ConcilieCentrale leer van het concilie: De universele oproep tot heiligheid(Lumen gentium 5) (Novo milenio ineunte nr. 30, 6-1-2001)Nu het Jubileum is afgelopen, voel ikmij meer dan ooit ertoe verplicht omnaar het Concilie te wijzen als degrote genade die aan de Kerkgeschonken is in de twintigste eeuw.(Novo milenio ineunte nr. 57, 6-1-2001)....het 2e Vaticaanse Concilie, degrote genade beschikt door de Geestvan God voor de Kerk in onze tijd(Rosarium Virginis Mariae nr. 3, 16-10-2002)CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 5 27 oktober 2012
 6. 6. Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, 2005Benedictus XVI: Motu Proprio ter goedkeuring en afkondiging vanhet Compendium van de Catechismus van de Katholiek Kerk, 28-6-2005Ik ben God de Heer oneindig dankbaar dat Hij de Kerk dezeCatechismus geschonken heeft, die in 1992 door mijn ver-eerde en geliefde voorganger, Paus Johannes Paulus II,werd afgekondigd.Met grote vreugde verleen ik nu mijn goedkeuring aan hetCompendium van deze Catechismus, en kondig ik het af.Mijn betreurde voorganger is op dit verlangen ingegaan enbesloot in februari 2003 tot de voorbereiding van dit Com-pendium. Hij vertrouwde de redactie ervan toe aan een kleine commissie vanKardinalen, die door mij werd voorgezeten, en die bijgestaan werd door enkeledeskundige medewerkers.Ik vertrouw dit Compendium daarom met een gerust hart toe, allereerst aan heel deKerk en aan iedere christen in het bijzonder, opdat daardoor in dit derde millenniumieder zich met nieuw elan en hernieuwde inspanning zal inzetten voor deevangelisatie en de geloofsopvoeding. CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 6 27 oktober 2012
 7. 7. grondgedachte van Ratzinger “Ik ben geneigd te denken dat de crisis die wij nu meemaken van de Kerk en de mensheid nauw ermee samenhangt dat het probleem van God buitengesloten is van het bereik van het verstand.” Joseph Ratzinger, Theorie van de theologische beginselen (Theoría de los principios teológicos), Herder, Barcelona, 1985CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 7 27 oktober 2012
 8. 8. In het begin was het Woord, de LogosIs het alleen Grieks om te geloven dat handelen in strijd metde rede, strijdig is met het wezen van God, of is dat altijd enin zich zelf waar? Ik denk dat op dit punt de diepeovereenstemming zichtbaar wordt tussen wat in de bestebetekenis van het woord Grieks is, en het op de Bijbelgebaseerde geloof in God. (Toespraak Regensburg, 12-9-2006)argument:Joh. 1,1: Εν αρχη ην ο λογος (In het begin was het Woord).Johannes heeft de proloog van zijn Evangelie geopend met eenvariant op het eerste vers van Genesis, op het eerste vers vande Heilige Schrift als zodanig: "In het begin was het Woord,de Logos." (Joh. 1, 1). Dit is precies het woord, dat de keizergebruikt: "God handelt σὺν λόγω, met Logos." Logos is redeen woord tegelijk. (Toespraak Regensburg, 12-9-2006)CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 8 27 oktober 2012
 9. 9. grondgedachte van Ratzinger nauwe relatie tussen:-rede -geloof-filosofie -theologie-natuur -genade-schepping -verlossing-oude testament -nieuwe testament-menselijke natuur -goddelijke natuurvan Jezus Christus van Jezus Christus CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 9 27 oktober 2012
 10. 10. Compendium punt 1Welk plan heeft God met de mens?God die oneindig volmaakt en gelukkig is in zichzelf, heeftvolgens een plan van zuivere goedheid in vrijheid de mensgeschapen, om hem te laten delen in zijn eigen gelukzaligleven. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God deVader zijn Zoon gezonden als Verlosser en Redder van demensen, die in zonde gevallen waren, om hen in zijn Kerksamen te roepen, opdat zij door de werking van de HeiligeGeest zijn aangenomen kinderen, en erfgenamen van zijneeuwige gelukzaligheid zouden worden. CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 10 27 oktober 2012
 11. 11. Een vergelijk: natuur en genade heilige Jozefmaria Vrienden van God (homilie natuurlijke deugden) nr. 73 Christus is perfectus Deus, perfectus homo (Geloofsbelijdenis Quicumque), God, Tweede Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, en volmaakte mens. Hij brengt het heil en niet de vernietiging van de natuur. nr. 91 De natuurlijke deugden — nogmaals— zijn het fundament voor de bovennatuurlijke.CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 11 27 oktober 2012
 12. 12. mening wordt uitspraak van het leerambt IDe ideen van de jonge theoloogRatzinger worden bevestigd:-- door de rijpe Ratzinger,Benedicto XVI;-- door de Zalige Johannes PaulusII: hij benoemt Ratzinger in 1981 torprefect van de Congregatie voor deGeloofsleer;-- door de kardinalen bij dePauskeuze in 2005.CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 12 27 oktober 2012
 13. 13. mening wordt uitspraak van het leerambt II Inspiraties van de jonge priester Jozefmaria Escrivá worden bevestigd -- door Vaticanum II; -- door de zelf-organisatie van de Kerk, de persoonlijke prelatuur, en de apostolische Constitutie Ut sit, 1983; -- door de zalige Johannes Paulus II: heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá (2002).CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 13 27 oktober 2012
 14. 14. mening wordt uitspraak van het leerambt IIIIn beide gevallen: initiatief van de zalige Johannes Paulus II CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 14 27 oktober 2012
 15. 15. Alfred Driessen, Zonnewende, 27-10-2012CSR: Culture, Science and Religion Jaar van het Geloof en het Compendium pagina 15 27 oktober 2012

×