1.PUPUH ASMARANDANA
(Ngagambarkeun rasa deudeuh, asih, nyaah, birahi)
Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-i, 8-a, 8-...
1. Méga beureum surupna geus burit [10-i]
2. ngalanglayung panas pipikiran [10-a]
3. cikur jangkung jahé konéng [8-é]
4. n...
berkahna Pancasila,
ageman eusining nagri,
yu sauyunan,
ngawangun lemah cai.
5.PUPUH GAMBUH
(Ngagambarkeun kasedih, kasusa...
motor atawana sedan,
poho keur eundeuk-eundeukan,
na dahan emplad-empladan,
gujubar kana susukan.
7.PUPUH JURU DEMUNG
(Nga...
putra teh didama-dama,
dianggo pupunden ati.
9.PUPUH LAMBANG
(Ngagambarkeun anu lohong banyol, tapi pikiraneun)
Sapada diw...
11.PUPUH MAGATRU
(Ngagambarkeun nu sedih, bingung, handeueul atawa mapatahan)
Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (12-u,...
3. beuki lila beuki luhur baé [10-é]
4. larak-lirik ningali ka bumi [10-i]
5. milari sang rayi [6-i]
6. Pangéran Bimanyu [...
15.PUPUH PUCUNG
(Ngagambarkeun nu ambek ka diri sorangan atawa keuheul kulantaran teu
panuju hate)
Sapada diwangun ku 4 (o...
17.PUPUH SINOM
(Ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh)
Sapada diwangun ku 9 (salapan) padalisan (8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pupuh

486 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
486
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pupuh

 1. 1. 1.PUPUH ASMARANDANA (Ngagambarkeun rasa deudeuh, asih, nyaah, birahi) Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a). Watekna silihasih, silih pikanyaah, naséhat, atawa mépélingan 1. Éling-éling mangka éling [8-i] 2. rumingkang di bumi alam [8-a] 3. darma wawayangan baé [8-é] 4. raga taya pangawasa [8-a] 5. lamun kasasar lampah [7-a] 6. napsu nu matak kaduhung [8-u] 7. badan anu katempuhan [8-a] PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya. 2.PUPUH BALAKBAK (Ngagambarkeun heureuy atawa banyol) Sapada diwangun ku 3 (tilu) padalisan (15-é, 15-é, 19-é).Watekna pikaseurieun, banyol, atawa lulucon. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Aya warung sisi jalan ramé pisan, Citaméng [15-é] 2. Awéwéna luas-luis geulis pisan, ngagoréng [15-é] 3. Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyét, nyangéréng [19-é] DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng, gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng. 3.PUPUH DANGDANGGULA (Ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, kagumbiraan) Sapada diwangun ku 10 (sapuluh) padalisan (10-i, 10-a, 8-é/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a).Watekna kabungahan atawa kaagungan.
 2. 2. 1. Méga beureum surupna geus burit [10-i] 2. ngalanglayung panas pipikiran [10-a] 3. cikur jangkung jahé konéng [8-é] 4. naha teu palay tepung [7-u] 5. simabdi mah ngabeunying leutik [9-i] 6. ari ras cimataan [7-a] 7. gedong tengah laut [6-u] 8. ulah kapalang nya béla [8-a] 0. paripaos gunting pameulahan gambir [12-i] 10. kacipta salamina [7-a] MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran. 4.PUPUH DURMA (Ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, sumanget) Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 7-i, 5-a, 7-i).Watekna ngambek, paséa, gelut, atawa perang. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Moal ngejat sanajan ukur satapak [12-a] 2. geus dipasti ku jangji [7-i] 3. mun tacan laksana [6-a] 4. numpes musuh sarakah [7-a] 5. henteu niat seja balik [8-i] 6. najan palastra [5-a] 7. mati di médan jurit [7-i] LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia, diriksa tur dijaring, sumirat komarana,
 3. 3. berkahna Pancasila, ageman eusining nagri, yu sauyunan, ngawangun lemah cai. 5.PUPUH GAMBUH (Ngagambarkeun kasedih, kasusah, kanyeri) Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (7-u, 10-u/i, 12-i, 8-u, 8-o). Watekna bingung, samar polah, tambuh laku. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Ngahuleng banget bingung [7-u] 2. henteu terang ka mana nya indit [10-i] 3. turug-turug harita téh enggeus burit [12-i] 4. panon poé geus rék surup [8-u] 5. keueung sieun aya méong [8-o] KADUHUNG Kaduhung sagede gunung, kuring sakola teu jucung, lalawora resep ulin, hanjakal tara ti heula, ayeuna kari peurihna. 6.PUPUH GURISA (Ngagambarkeun nu ngalamun atawa malaweung) Sapada diwangun ku 8 (dalapan) padalisan (8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8a).Watekna pangangguran, tamba kesel, pikalucueun. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Hayang teuing geura beurang (8-a) 2. geus beurang rék ka Sumedang (8-a) 3. nagih kanu boga hutang (8-a) 4. mun meunang rék meuli soang (8-a) 5. tapi najan henteu meunang (8-a) 6. teu rék buru buru mulang (8-a) 7. rék tuluy guguru nembang (8-a) 8. jeung diajar nabeuh gambang (8-a) SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan, pangrasa bisa nyetiran,
 4. 4. motor atawana sedan, poho keur eundeuk-eundeukan, na dahan emplad-empladan, gujubar kana susukan. 7.PUPUH JURU DEMUNG (Ngagambarkeun nu bingung ku kalakuan sorangan) Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u). Watekna kaprihatinan, kaduhung, atawa hanjakal. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Mungguh nu hirup di dunya [8-a] 2. ku kersaning anu Agung [8-u] 3. geus pinasti panggih [6-i] 4. jeung dua rupa perkara [8-a] 5. senang paselang jeung bingung [8-u] ADIGUNG Lolobana mungguh jalma, embung hina hayang agung, hayang hirup mukti, tapina embung tarekah, tinangtu mo bakal nanjung. 8.PUPUH KINANTI (Ngagambarkeun nu nungguan, deudeupeun atawa kanyaah) Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i).Watekna miharep atawa prihatin. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Budak leutik bisa ngapung [8-u] 2. babaku ngapungna peuting [8-i] 3. nguriling kakalayangan [8-a] 4. néangan nu amis-amis [8-i] 5. sarupaning bungbuahan [8-a] 6. naon baé nu kapanggih [8-i] KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung, lir jaladri tanpa tepi, lir gunung tanpa tutugan, asihna teuing ku wening,
 5. 5. putra teh didama-dama, dianggo pupunden ati. 9.PUPUH LAMBANG (Ngagambarkeun anu lohong banyol, tapi pikiraneun) Sapada diwangun ku 4 (opat) padalisan (8-a, 8-a, 8-a, 8-a).Watekna banyol, atawa pikaseurieun. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Nawu kubang sisi tegal [8-a] 2. nyair bogo meunang kadal [8-a] 3. atuh teu payu dijual [8-a] 4. rék didahar da teu halal [8-a] WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan, saperti tatarucingan, cik naon atuh maksudna, teangan naon wangsalna, gedong ngambang di sagara, ulah kapalang diajar, keuyeup gede di lautan, kapitineung salawasna. 10.PUPUH LADRANG (Ngagambarkeun anu banyol tapi bari nyindiran) Sapada diwangun ku 4 (opta) padalisan (10-i, 8-a, 8-i, 12-a). Watekna banyol, atawa pikaseurieun Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Aya hiji rupa sato leutik [10-i] 2. éngkang-éngkang, éngkang-éngkang [8-a] 3. sok luluncatan di cai [8-i] 4. ari bangun arék sarupa jeung lancah [12-a] MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik, mokahaan, maksudna ngelehkeun sapi, nahan napas antukna bitu beuteungna.
 6. 6. 11.PUPUH MAGATRU (Ngagambarkeun nu sedih, bingung, handeueul atawa mapatahan) Sapada diwangun ku 5 (lima) padalisan (12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o). Watekna piwuruk, prihatin, sarta kalucuan. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Majalaya Ciparay Banjaran Bandung [12-u] 2. Kopo reujeung Cisondari [8-i] 3. Cicaléngka Ujungberung [8-u] 4. Rajamandala Cimahi [8-i] 5. Lélés Limbangan Tarogong [8-0] KASAR - LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung, pipi mah disebat damis, upami buuk mah rambut, ceuli sok disebat cepil, kasarna angkeut mah gado. 12.PUPUH MASKUMAMBANG (Ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes hate) Sapada diwangun ku 4 (opat) padalisan (12-i, 6-a, 8-i, 8-a).Watekna prihatin, sasambat, atawa nalangsa. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Hé manusa mana kaniaya teuing [12-i] 2. teu aya rasrasan [6-a] 3. kaula maké disumpit [8-i] 4. naha naon dosa kula [8-a] BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail, jangjangna getihan, rek hiber teu bisa usik, duh manusa kaniaya. 13.PUPUH MIJIL (Ngagambartkeun kasedih tapi gede harepan) Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u). Watekna susah, sedih, cilaka, tiiseun, atawa jempling. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Mesat ngapung puta sang Arimbi [10-i] 2. jeung méga geus awor [6-o]
 7. 7. 3. beuki lila beuki luhur baé [10-é] 4. larak-lirik ningali ka bumi [10-i] 5. milari sang rayi [6-i] 6. Pangéran Bimanyu [6-u NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring, kade ulah bodo, kudu tetep nungtut elmu bae, sabab jalma nu loba pangarti, hirup tangtu hurip, mulus tur rahayu. 14.PUPUH PANGKUR (Ngagambarkeun nu gede ambek atawa nyanghareupan tugas beurat) Sapada diwangun ku 7 (tujuh) padalisan (8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8a).Watekna lumampah, napsu, sadia rék perang. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Seja nyaba ngalalana [8-a] 2. ngitung lembur ngajajah milang kori [12-i] 3. henteu puguh nu dijugjug [8-u] 4. balik paman sadaya [7-a] 5. nu ti mana tiluan semu rarusuh [12-u] 6. Lurah bégal ngawalonan [8-a] 7. Aing ngaran Jayapati [8-i] KA SAKOLA Seja miang ka sakola, rek diajar nambahan elmu pangarti, pigeusaneun bekel hirup, sabab mungguhing manusa, kudu pinter beunghar ku elmu panemu, komo jaman pangwangunan, urang kudu singkil bakti.
 8. 8. 15.PUPUH PUCUNG (Ngagambarkeun nu ambek ka diri sorangan atawa keuheul kulantaran teu panuju hate) Sapada diwangun ku 4 (opat) padalisan (12-u, 6-a, 8-é/o, 12-a).Watekna piwuruk, wawaran, kaget, atawa éling. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Lutung buntung luncat kana tunggul gintung [12-u] 2. monyét loréng leupas [6-a] 3. luncat kana pager déngdék [8-é] 4. bajing kuning jaralang belang buntutna [12-a] TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun, tanda jalma iman, nyarita jeung amis budi, da basa mah lain barang anu mahal. 16.PUPUH WIRANGRONG (Ngagambarkeun anu kawiwirangan, era ku polah sorangan) Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a).Watekna kawirang, kaéraan, karugian, kaapesan. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Barudak mangka ngalarti [8-i] 2. ulah rék ka dalon-dalon [8-o] 3. enggong-enggon nungtut élmu [8-u] 4. mangka getol mangka tigin [8-i] 5. pibekeleun saréréa [8-a] 6. modal bakti ka nagara [8-a] SIEUN DORAKA Kuring moal deui-deui, gaduh panata nu awon, ngabantah nu jadi indung, sieun dibendon ku Gusti, kawas Dalem Boncel tea, doraka ti ibu-rama.
 9. 9. 17.PUPUH SINOM (Ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh) Sapada diwangun ku 9 (salapan) padalisan (8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a/8-a, 8-i, 12-a).Watekna gumbira. Perambah Anda belum mendukung elemen audio. 1. Warna-warna lauk émpang [8-a] 2. aya nu sami jeung pingping [8-i] 3. pagulung patumpang-tumpang [8-a] 4. Ratna Rengganis ningali [8-i] 5. warnaning lauk cai [7-i] 6. lalawak pating suruwuk [8-u] 7. sepat patingk(ar)océpat [7-a (8-a)] 8. julung-julung ngajalingjing [8-a] 9. sisi balong balingbing sisi balungbang [12-a] TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah, lemah cai awit jadi, sarakan asal gumelar, amanat Ilahi Robbi, titipan nini aki, wajib dijaga dijungjung, basa katut budayana, padumukna luhung budi, insya-Allah tatar Sunda karta harja.

×