Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CP-Care IO2 Модул 2 Основни принципи на терапия и грижа

CP-Care IO2 Модул 2 Основни принципи на терапия и грижа

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CP-Care IO2 Модул 2 Основни принципи на терапия и грижа

 1. 1. ИП2 Модул [2]: [Основни принципи на терапия и грижа] CP-CARE - 2016-1-TR01-KA202-035094 (01.12.2016 – 30.11.2019)
 2. 2. Раздел [1]: [Основни принципи на терапия]
 3. 3. Целта на терапията при церебрална парализа е детето да достигне до възможно най- високото си функционално ниво. Терапията е насочена към превенция на възможни вторични увреждания, развиване на притежаваните умения, обучаване в нови умения, превенция на анормално развитие и последващи разстройства.
 4. 4.  При терапията на ДЦ се следват няколко основни принципи: Уменията за справяне с всекидневни задачи трябва да се поддържат и да бъдат функционални. Вземат се предвид индивидуалните различия и клиничната картина на състоянието.
 5. 5. Детето трябва да бъде активно по време на терапията. Следват се биомеханичните принципи.
 6. 6. ◦ Сензорно–моторно– перцептивната интеграция е особено важна за постигане на самостоятелност. ◦ При необходимост трябва да се използва помощно оборудване за съответното дете.
 7. 7.  Основни принципи на грижата при церебрална парализа – оптимална среда
 8. 8. Необходимо е да се намери решение относно подобряване качеството на живот на лицето с церебрална парализа, осигуряване на социално му включване, както и преодоляване на проблемите, свързани със здравето, грижата и профилактиката.
 9. 9. В тази връзка:  са предприети нормативни мерки за осигуряване на спокоен живот, здравеопазване и пълноценна грижа за хората с церебрална парализа.  Вижте доклада от ИП1 (http://cpcare.eu/en/downloads) за съответното законодателство.
 10. 10. В тази връзка:  се предприемат мерки за защита достойнството на хората с ДЦ;  се работи за осигуряването на адекватна подкрепа на хората с ЦП в жизнената им среда, така че те: да се чувстват по-уверени; да имат по-позитивно отношение и поведение; да се сблъскват по-рядко с проблеми, свързани със здравето им и грижите, полагани за тях.
 11. 11. Основни принципи  Не трябва да има покровителствено отношение ◦ Да не се оказва помощ за извършването на ежедневни дейности, освен ако такава не е действително необходима. ◦ Хората с ЦП трябва да ссе даде възможност да бъдат независими.
 12. 12. Детето трябва да се насърчава да бъде независимо. Да се окуражава самостоятелното извършване на действия – независимо дали изискват полагането на малки или големи усилия от страна на детето с ЦП.
 13. 13. Трябва да се оказва целодневна помощ на детето за заемане на правилна позиция на тялото. При необходимост да бъдат използвани помощни уреди за сядане и ставане.
 14. 14.  Бъдете търпеливи и наблюдателни! Грижите и терапията при церебрална парализа представляват дълъг процес. Детето може да се нуждае от време, за да покаже развитие и напредък.
 15. 15.  Повторението и разнообразието са важни аспекти. Важно за развитието на детето е ежедневното повторение на дейностите, които то умее да прави, и извършването им под разнообразни форми.
 16. 16.  Родителите трябва да прекарват време и забавлявайки се заедно с детето. При провеждане на терапията и полагането на грижи за дете с ЦП от значение е родителите и полагащите грижи да реагират по начин, който окуражава и радва детето. При необходимост това може да се извърши под форма на игра. Не трябва да се забравя, че успехът на терапията ще бъде по-голям, ако детето участва пълноценно.
 17. 17. Негативни фактори, оказващи влияние върху качеството на грижата Неразбирането на детето или човека с ЦП. Условията в средата на отглеждане, и по-конкретно характеристики като шум, топлина, светлина и вентилация.
 18. 18. Негативни фактори, оказващи влияние върху качеството на грижата Игнориране на нуждата от уединение на детето/човека с ЦП и липсата на предприети мерки за сигурност Използването на медицински термини Негативно отношение от страна на асистентите/ полагащи грижи
 19. 19. Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид, при полагането на грижи  В случай, че се изисква медицинско или техническо обяснение, то трябва да бъде предоставено и разяснено по достъпен за човека с церебрална парализа начин. Не трябва да се използва сложна терминология.
 20. 20. Условията, свързани с топлина, светлина и вентилация трябва да бъдат взети предвид при осигуряването на грижи. Уверете се, че зоната за полагане на грижи и терапия не е пренаселена.
 21. 21. Трябва да се осигури уединение на лицето с ЦП. При предоставянето на грижи, лицето с ЦП може да пожелае до него да има човек, на когото има доверие или обича, и е необходимо да се прояви разбиране за това.
 22. 22. Индивидът трябва да бъде насърчаван да сътрудничи при вземането на решения, свързани с полаганите за него грижи. Чрез употребата на местоимението „Ние” вместо „Аз” се подчертава, че човекът/детето с ЦП и асистента са партньори в този процес. Например: „Ние разговаряме и решаваме”.
 23. 23. Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при полагане на грижи В случай, че навиците на лицето могат да му причинят вреда в медицинско отношение, трябва да се окаже по- специална подкрепа и при необходимост, да се дадат указания за промяна.
 24. 24. Източници: 1. Bülent Elbasan, Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017 2. https://www.childbirthinjuries.com/cerebral-palsy/treatment/therapy/ 3. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cerebral- palsy/diagnosis-treatment/drc-20354005 4. http://www.felc-romatizma.com/serebral-palsi/ailelere-serebral-palsi- kilavuzu/ [Japanese Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (JSRPD)]
 25. 25. Раздел[2]: Подпомагане на нормалното развитие
 26. 26.  Подпомагането улеснява поддържането на стойката и изпълнението на движенията.  Това ще рече, че движението се подпомага и се включва в цялостната терапията на принципа “вършиш възможното”, “върши се, каквото е необходимо”.  Дефиниция за „подпомагане"
 27. 27.  Терапевтът прави движението по- лесно, забавно и безопасно за детето.
 28. 28.  На детето започва да му харесва да се движи и да усеща движенията си.
 29. 29. Принципи на подпомагането Детските движения трябва да се проследят в рамките на функционалния модел. Трябва да се оцени спецификата на функциите и активният обхват на движение.
 30. 30.  Обхватът и посоката на движение трябва да бъдат зададени пространствено, а сензорните стимулатори– предварително подготвени. http://metaco.co.uk/wp-content/uploads/IMG_2562.jpg
 31. 31.  Необходимо е да се окаже помощ на детето при започване, продължаване и/или прекъсване на движението.
 32. 32. Движението трябва да бъде плавно. Резултатите от движението следва да бъдат анализирани. Движението трябва да бъде повторено под различни форми.
 33. 33. http://www.christopherharold.com/guide- makes-huge-difference/ Уверете се, че детето се учи от грешките, които е допуснало при извършването на движението. Помощта с ръце при изпълнение на движенията трябва постепенно да бъде намалена, с цел движението да стане по- функционално.
 34. 34. Приближаване  Това е натиск, приложен върху ставата, с цел приближаване на костите едни към други. Видове подпомагане
 35. 35. Периодична ставна компресия Натиск, приложен върху ставата с прекъсване.
 36. 36. Леко докосване  Много леко докосване върху кожата. Може да се използва за насочване на движението и позиционирането. https://i.ytimg.com/vi/dF1DW38Rz3Q/maxresdefault.jpg
 37. 37. Източници: 1. Bülent Elbasan, Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017 2. Bobath Kavramı, Nörolojik Rehabilitasyonda Teori ve Klinik Uygulama, Çeviri editörleri: Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Prof. Dr. Öznur Tunca Yılmaz, Pelikan Yayınevi, 2012 3. VELICKOVIĆ, T. D. (2002). Basic Principles of the Neurodevelopmental treatment (NDT) Bobath. life, 4, 9- 11. 4. Bobath, K., & Bobath, B. (1964). The facilitation of normal postural reactions and movements in the treatment of cerebral palsy. Physiotherapy, 50, 246-262. 5. Zanon, M. A., Porfírio, G. J., & Riera, R. (2015). Neurodevelopmental treatment approaches for children with cerebral palsy. The Cochrane Library. 6. Neurological Disabilities: Assessment and Treatment, Susan E. Bennett, James L. Karnes, Lippincott Williams & Wilkins, 1998, (p:57-60) 7. Camacho, R., McCauley, B., & Szczech Moser, C. (2016). Pediatric neurodevelopmental treatment. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 9(4), 305-320.
 38. 38. Раздел[3]: Грижа за деца/лица с церебрална парализа
 39. 39.  Позиция за хранене при церебрална парализа
 40. 40.  Важна е позицията на детето по време на хранене и тази на хранещия го асистент. Ако асистентът се намира точно срещу детето, това ще улесни комуникацията им.
 41. 41. Създайте тиха обстановка и когато способностите на детето прогресиратзапочнете бавно да въвеждате различни елементи за разсейване. Може да започнете с фонов шум като радио, например. Използвайте храна с различна консистенция, температура и вкус за подобряване на сензорните отговори, но преди това се уверете, че сте преценили правилно коя консистенция е безопасна и не би могла да прични аспирация. Детето трябва да успее да преглътне храната си и да възстанови дишането си преди да му предложите нова лъжица с храна– дайте на детето време. Количеството храна в лъжицата трябва да бъде достатъчно, но също така безопасно за детето.
 42. 42.  Някои адаптирани прибори за хранене, като извита под ъгъл лъжица, съд за загребване и др., могат да помогнат на децата да постигнат самостоятелност при хранене.
 43. 43. Смяна на памперс на клиент с церебрална парализа Сменяйте памперса на детето винаги, когато е мокър или изцапан. При необходимост сменете и облеклото. Дръжте чисти пелени в близост до масата за смяна, но извън обсега на детето. Измийте и подсушете дупето на детето при всяка смяна на памперса, като използвате индивидуална мокра кърпа, хартиена кърпичка или кърпичка за пелени.
 44. 44. След като сложите чиста пелена, измийте ръцете на детето със сапун и ги подсушете с индивидуална хавлиена или хартиена кърпа. Сложете използваната пелена в затворен контейнер, оборудван с непромокаем ръб. Памперсите трябва да се изхвърлят ежедневно. Пелените за еднократна употреба трябва да се изнесат във външен кош за боклук с капак. Текстилните пелени и замърсеното облекло трябва да бъдат върнати на родителя на детето или изпрани в най-кратък срок.
 45. 45. Почистете зоната за смяна на детски пелени като използвате сапун и вода, а след това и дезинфектант. Измийте ръцете си със сапун и вода веднага след всяка смяна на пелени. Ако използвате еднократни ръкавици, първо ги изхвърлете.
 46. 46.  Как се поставят и свалят ортези Информацията в този Раздел е предоставена от “МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОМАШНИ И ЗДРАВНИ АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА” Проект (M- CARE) GA № 539913- LLP- 1- 2013- 1- TR- LEONARDO- LMP
 47. 47. Поставяне на ортеза глезен/стъпало (ОГС) на вашия клиент Ортеза: приспособление, което се поставя външно, с цел облекчаване на структурните и функционалните характеристики на невромускулната и костната система. Стъпка 1 – Подгответе крака Обуйте памучен чорап с дължина до коляното Изпънете гънките, ако има такива Сгънете бедрото и коляното Разтегнете мускулите на глезена като издърпате петата надолу и избутате пръстите на крака нагоре Никога не поставяйте ОГС върху изпънат крак
 48. 48. Стъпка 2 – Поставете стъпалото в ОГС С една ръка придържайте коляното и глезена, сгънати под ъгъл от 90 градуса. С другата ръка дръжте ОГС с разкопчани каишки. Започнете с петата, докато здраво придържате подложката на ОГС за пръстите. Плъзнете петата докрай надолу и назад в ОГС.
 49. 49. Стъпка 3 – Затегнете каишките С помощта на палеца си придържайте петата здраво в ОГС. Промушете каишката за глезена през халката и я затегнете. Издърпайте чорапа под каишката на глезена, за да премахнете гънките. Затегнете горната каишка.
 50. 50. Стъпка 4 – Спрете и направете проверка! По чорапа няма гънки. Каишките са стегнати в подходяща степен. Зад петата няма останало разстояние. Върховете на пръстите са точно от вътрешната страна на ръба на подложката за пръстите. http://www.hamiltonhealthsciences.ca/documents/ Patient%20Education/OrthosisPuttingOnChild- lw.pdf http://www.hamiltonhealthsciences.ca/docume nts/Patient%20Education/OrthosisPuttingOnChi ld-lw.pdf
 51. 51. Бъдете внимателни! ОГС трябва да премине през всяка една от тези проверки, за да бъде удобна и да се предотвратят проблеми, предизвикани от натиск върху кожата. Ако ОГС не премине успешно някоя от проверките, свалете я и започнете отново от Стъпка 1.
 52. 52. Оказване на грижа при ежедневни дейности При обличане, или събличане на риза, панталон, блуза, т.н. При хранене (вкл. и когато детето се храни самостоятелно) При поддържането на хигиената
 53. 53.  Изберете подходяща поза. Спрете се на поза, при която детето ви е най- стабилно (с или без помощ). По този начин обличането и събличането ще са му по-лесни.  Включете детето да участва. Подканвайте детето да взема участие всеки път, когато го обличате или събличате. Давайте му ясни инструкции или му покажете как да изпъва ръцете и краката си. Така ще го научите как да ви оказва съдействие, когато порасне.
 54. 54. Започнете с по-просто облекло • Винаги започвайте с по-лесна за обличане дреха, като напр. свободна риза с откопчани предни копчета. • За него ще бъде по-лесно да я съблича и облича и по този начин опитите Ви да го научите ще имат по-голям успех. Първо го научете как да се съблича • Първо научете детето как да съблича дрехите си. Много по-лесно е, отколкото да се научи да ги облича.
 55. 55. Започнете рано • Обичайно родителите помагат на децата си да се обличат и събличат до 4 или 5-годишна възраст. Но ако детето ви е с увреждане, започнете да го учите възможно най-рано, тъй като за научаването на тези умения ще му бъде нужно повече време.
 56. 56. Купувайте или шийте дрехи, по- големи с един размер. • Когато взимате нови дрехи за детето ви, уверете се, че те са с един размер по-големи. • Обувките трябва да бъдат с точен размер, в противен случай детето ще изпитва затруднения да ходи.
 57. 57.  Децата с церебрална парализа са в риск да развият различни неинфекциозни заболявания.
 58. 58. При полагане на грижи за детето с ЦП, трябва да бъдат взети под внимание следните изисквания . Измиване на ръцете Изрязване на ноктите Заемане на различни пози през деня (в случай, че детето е неподвижно) Измиване на косата Почистване на ортезата Грижа за кожата
 59. 59. При полагане на грижи за детето с ЦП, трябва да бъдат взети под внимание следните изисквания: •Контролиране на алергичните реакции •Почистване на открити рани •Почистване на леглото и завивките •Грижа за дрехите и обувките •Редовна смяна на пелените в случай на уринарна инконтиненция
 60. 60.  За допълнителна информация относно ежедневната грижа, моля посетете www.pcgcare.eu
 61. 61. Източници: 1. https://www.braceworks.ca/2015/05/13/devices/lower-limbs/afo/a- schedule-for-wearing-your-brace/ 2. https://healthbeat.spectrumhealth.org/innovations-compression/ 3. www.pcgcare.eu 4. http://www.asksource.info/pdf/A932_dressingforthechild_1995.pdf 5. http://www.cerebralpalsy.org/information/mobility/orthotics 6. https://www.physio-pedia.com/Feeding_the_Child_with_Cerebral_Palsy 7. http://www.cerebralpalsycenter.org/wp- content/uploads/2014/04/Diapering-Guidelines.pdf
 62. 62. Раздел [4]: [Церебрална парализа и общуване]
 63. 63.  Децата с церебрална парализа могат да срещат затруднения при избора и използването на думи.  В ежедневното си общуване те използват по-малко думи от връстниците си. https://beautyboysj2sgq3.onion.link/2017/12/all-i-want-for-christmas/ Преодоляване на комуникационните бариери
 64. 64.  Понякога им е трудно да се изразяват.  Понякога се затрудняват да споделят емоциите и усещанията си (напр. вълнение, страх, дискомфорт).
 65. 65. Част от децата с ЦП се изразяват трудно, поради липсата на достатъчен речников запас. Децата с церебрална парализа могат да изпитват трудности при взаимодействие с околната среда, в резултат на проблеми със зрението или слуха.
 66. 66. В Модул 3, Раздел 2 са разгледани помощни технологии за подпомагане на комуникацията.
 67. 67.  Съвети за общуване: ◦ Ръкостискане; ◦ Представяне; ◦ Говорене пред група; ◦ Изслушване на разяснения; ◦ Отнасяне с възрастните с ЦП като с възрастни; ◦ Внимателно изслушване; ◦ Търпение; ◦ Задаване на кратки въпроси; ◦ Повторение; ◦ Зрителен контакт; ◦ Директен поглед; ◦ Четене по устните; ◦ Използване на обичайни изрази. Снимка: Stuart Miles, http://www.freedigitalphotos.net/
 68. 68. Когато се запознавате с човек с ЦП е подходящо да инициирате ръкостискане. В този случай ръкуването с лява ръка също е приемлив поздрав.
 69. 69. Когато се запознавате с дете с ЦП, което има зрителен проблем, винаги представете себе си и останалите около вас (лекари, мед. сестри, възпитатели).
 70. 70. Когато говорите пред група, не забравяйте да назовете човека, към когото се обръщате, в случай че присъстват хора с нарушено зрение.
 71. 71. Ако сте предложили помощ, изчакайте предложението Ви да бъде прието преди да пристъпите към действие. Помолете за допълнителни разяснения, когато не сте сигурни как ще сте най- полезни.
 72. 72.  Бъдете концентрирани и слушайте с внимание когато разговаряте с дете с ЦП, което има говорни затруднения.  Бъдете търпеливи и изчакайте детето да довърши, вместо да го поправяте, да предполагате отговора/въпроса или да говорите от негово име.  Когато е необходимо, задавайте по-кратки въпроси, които изискват кратки отговори, кимване или поклащане с глава.
 73. 73. Никога не се преструвайте, че разбирате казаното, ако не сте успели да го разберете. Вместо това повторете какво сте разбрали и позволете на детето да реагира.
 74. 74. https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.friendshipcircle.org%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F05%2FPediatric- Wheelchair-and-stroller.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.friendshipcircle.org%2Fblog%2F2013%2F05%2F10%2F10-must-have-products-for- individuals-with-cerebral-palsy%2F&docid=Jh8uNu09sRBVBM&tbnid=I-- SayHvKoy75M%3A&vet=10ahUKEwi3oI_ZiqHZAhWMjSwKHY9OAosQMwhVKBUwFQ..i&w=200&h=201&safe=strict&client=safari&bih=673&biw=1254&q=cer ebral%20palsy%2C%20wheel%20chair&ved=0ahUKEwi3oI_ZiqHZAhWMjSwKHY9OAosQMwhVKBUwFQ&iact=mrc&uact=8 https://whyy.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-12- e-lee-philadelphia-hms-school-adaptive-design-for-children- with-cerebral-palsy-3-675x450.jpg Винаги, когато разговаряте с дете в инвалидна количка, заставайте пред него на нивото на очите му за да общувате по-лесно.
 75. 75. Източници: 1. http://www.cerebralpalsy.org/information/communication/communicating-effectively 2. http://news.psu.edu/story/313680/2014/04/28/academics/speech-language-and-hearing- clinic-helps-people-face-communication 3. https://www.brainchildmag.com/tag/cerebral-palsy/ 4. http://www.nfcacares.org/who_are_family_caregivers/ 5. http://www.nfcacares.org/pdfs/AARPSurveyFinal.pdf 6. http://www.womenshealth.gov/faq/caregiver-stress.cfm#a 7. http://www.womenshealth.gov/faq/caregiver-stress.cfm#a 8. http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/ltcwork.htm 9. http://www.healthcalculators.org/calculators/caregiver.asp 10. http://www.co.rock.wi.us/Dept/Aging/CaregiverBooks.htm 11. http://seniorliving.about.com/od/lifetransitionsaging/a/agingwellbooks.htm 12. http://www.caregivingcafe.com/blog/wp-content/uploads 13. http://seniorcarepartners.wordpress.com/our-caregivers/
 76. 76. Раздел[5]: Медикаменти, прилагани при церебрална парализа
 77. 77. Пероралните медикаменти играят важна роля за терапията при церебрална парализа (ЦП). Пероралните медикаменти могат да подобрят цялостното функциониране на децата с ЦП. Чрез перорално лечение се: • Намалява мускулната свръхактивност (спастичност, хипертоничност); • Намаляват неволевите движения (дискинетични движения); • Намаляват мускулните спазми; • Контролират се припадъците. Отидете на: Модул 0, Раздел 5
 78. 78. Перорални медикаменти при припадъци Това е най-старото използвано лекарство. То е предпочитано за деца в ранна детска възраст, поради малкото странични ефекти, които съпътстват приема му. В юношеска възраст употребата му е ограничена поради допълнително настъпващите странични ефекти. Фенобарбитал (Луминал или Луминалетен)
 79. 79. Перорални медикаменти при припадъци Това е най-често използваното лекарство. Ефективно е при множество форми на епилепсия. Първоначалните странични ефекти са сънливост и отпуснатост. Тези странични ефекти стават по-слабо изразени след като организмът на детето се адаптира към лекарството. Възможни са отражения при изследвания на чернодробната функция и в кръвната картина. Карбамазепин (Тегретол, Карбамазепин, Карбалекс)
 80. 80. Перорални медикаменти при припадъци Широкоспектърно лекарство при епилепсия. В зависимост от дозата, могат да се наблюдават странични ефекти като треперене и косопад. Без изразен упойващ ефект. Най-същественият страничен ефект е увреждането на черния дроб и потискането на костния мозък, особено при малки деца. Проявява се при 1/1000 деца, приблизително. Валпроат (Депакин, Конвулекс)
 81. 81. Перорални медикаменти при припадъци Лекарство за епилепсия от ново поколение. Честите странични ефекти от приема му са сънливост, неправилна координация и отпуснатост. Други странични ефекти са поява на камъни в бъбреците, отслабване и липса на потене. Топирамат (Топамакс)
 82. 82. Перорални медикаменти при припадъци Лекарство от ново поколение. Освен седативните ефекти, няма други значими странични ефекти. Използва се основно при резистентни епилепсии. Леветирацетам (Кепра)
 83. 83. Перорални медикаменти при припадъци Въпреки ефективността при отделни пациенти в детска възраст, съществуват малко доказателства за това, че Баклофен лекува спастичността. Странични ефекти са седация и хипотонус. Внезапното прекратяване на приема може да доведе до хипертермия, влошаване на спастичността, припадъци и промяна в менталното състояние. Баклофен (Лиорезал)
 84. 84. Перорални медикаменти при припадъци Ограничена употреба при деца. Еднократни мускулно-релаксиращи ефекти, директно върху клетките на скелетните мускули. Дантролен е ефективен предимно при сериозна спастичност. Най-честият страничен ефект от Дентролен е общата мускулна слабост. Нарушена функция на черния дроб, сънливост и умора са сред другите странични ефекти. Дантролен
 85. 85. Перорални медикаменти при припадъци Въпреки наличието на доказателства за добро действие на Тизанидин при увреждания на гръбначния стълб и МС, няма достатъчно проучвания при деца. Препоръчва се най-вече за намаляване на спазмите и подобряване на комфорта през нощта. Най-честият страничен ефект е седацията. Сънливост, хипотензия, чернодробна токсичност са сред другите странични ефекти. Тизанидин (Сирдалуд, Девалуд)
 86. 86. Перорални медикаменти при спастичност Има ограничени доказателства за ползата при лечението на деца със спастичност. Чести странични ефекти са сънливост, атаксия и влошаване на умствената дейност. Диазепам
 87. 87. Допаминергични медикаменти при церебрална парализа Използва се при деца с ЦП и дистония. Препоръчва се продължителен прием на Леводопа за 6 месеца, тъй като е нужно време за възникване на положителна реакция. Страничните ефекти включват гадене, повръщане, нарушения в съня, напълняване, влошаване на двигателния модел. L-ДОПА (Леводопа)
 88. 88. Други допълнителни заболявания и медикаменти Проблеми на стомашно-чревния тракт Рефлукс • H2-рецепторен антагонист • Инхибира секрецията на стомашна киселина Циметидин •Хистаминов H2-рецепторен антагонист, който инхибира секрецията на стомашна киселина и намира широко приложение в лечението на пептична язва и гастроезофагеална рефлуксна болест. Низатидин
 89. 89. Проблеми на стомашно-чревния тракт Констипация • Медикамент, използван за лечение на запек за кратък период от време. Магнезиев хидроксид • Действието му се състои в изтегляне на вода в дебелото черво. Лактулозен разтвор • Действието им е насочено към увеличаване на количеството вода, отделяща се в червата. Лаксативи с осмотично действие (Миралакс)
 90. 90. Хиперактивно разстройство и дефицит на вниманието Метилфенидат хидрохлорид (Риталин) • Използва се за засилване на вниманието и концентрацията. • Стимулира централната нервна система. • Използва се при деца и юноши между 6 и 18-годишна възраст.
 91. 91. Дефицит на вниманието и хиперактивно разстройство Атомоксетин (Атоминекс, Атекс, Стратера) • Симпатикомиметик, действащ върху централната нервна система. • Предписва се от психиатър или педиатър-невролог на пациенти между 6 – 25 г.
 92. 92. Източници: 1. http://sinancomu.info/ilaclar.html 2. http://www.drdenizdogan.com/2012/06/kas-gevsetici- ilaclar.html 3. Baker, S. S., Liptak, G. S., Colletti, R. B., Croffie, J. M., Di Lorenzo, C., Ector, W., & Nurko, S. (1999). Constipation in infants and children: evaluation and treatment. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 29(5), 612-626. 4. Gremse, D. A. (2004). GERD in the pediatric patient: management considerations. Medscape General Medicine, 6(2) 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353606/ 6. http://www.ilacabak.com/ilacgoster.php?Id=7495
 93. 93. Раздел[6]: Ботулинов токсин тип A (Ботокс) и церебрална парализа
 94. 94. Церебралната парализа (ЦП) е сложно моторно разстройство, което изисква мултидисциплинарен подход. Ботулиновите невротоксини са важен аспект от лечението на ЦП. Ботулиновите невротоксини се използват в продължение на 20 години при двигателни нарушения, свързани с ЦП. Като допълнение към многобройните методи на лечение, прилагането на Ботокс трябва да се извършва при необходимост.
 95. 95. БОТОКС Ботулиновият токсин тип А е най-често използван при деца с ЦП. Идентифицирани са седем подгрупи на този токсин. Сред тях Ботулин тип А и тип Б се използват за терапевтични цели. БОТОКС е търговското наименование на токсин, произведен от бактерията Clostridium botulinum
 96. 96.  Ботокс спира отделянето на ацетилхолин в невро- мускулните синапси и забавя мускулната контракция.  Ботокс намалява мускулния тонус и подобрява движението на ръцете и краката при деца с ЦП.
 97. 97. Ботокс се прилага от ортопед в мускула. Мускулната релаксация започва след 48-72 часа, а ефектът трае 3- 6 месеца. Страничните ефекти са много редки: • Болка по време на инжектирането; • Инфекция; • Кръвоизлив; • Хладно усещане на мястото на инжектирането; • Алергични реакции; • Слабост и умора.
 98. 98. • Подборът на пациенти е много важен. Групата пациенти, които се повлияват най-добре от инжекциите, са деца със спастичност без постоянни контрактури. • Докато реакцията към лечението при дискинетични пациенти варира, атетоидната група не се повлиява добре от това лечение. • Ботокс може да се прилага от минимум 18-месечна възраст. • Не е посочена горна граница.
 99. 99. Цели на прилагането на Ботулинов токсин тип А: Да се развият уменията за ходене при деца със спастична диплегия и хемиплегия. Да се намали аддукторния мускулен тонус при деца с бедрена дислокация. Да се редуцират спазмите и болката при пациенти със спастична дистония. Да се редуцира мускулния тонус на псоаса. Да се улесни физиотерапията чрез намаляване на спастичността.
 100. 100.  Последващата физиотерапия е от голяма важност след инжектирането на ботокс След инжектирането на ботокс и с помощта на физиотерапията трябва:  Да се укрепят мускулите агонисти и антагонисти;  Да се придобият селективни движения;  Да се осигури изравняване;  Да се увеличи обхватът на движение на ставите;  Да се повиши контролът върху стойката и торса;  Да се осигури модел на правилна походка
 101. 101. Източници: 1. Başarır M., & Özek M. M., Spastiste ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, 23(2): 158-173. 2. Strobl, W., Theologis, T., Brunner, R., Kocer, S., Viehweger, E., Pascual-Pascual, I., & Placzek, R., Best clinical practice in botulinum toxin treatment for children with cerebral palsy. Toxins, 2015, 7(5): 1629-1648. 3. https://www.hakanbuzoglu.com/botoxun-etkimekanizmasi-nedir
 102. 102. Раздел [7]: Селективна дорзална ризотомия и церебрална парализа
 103. 103.  Съществуват различни хирургични процедури, които могат да се използват за повишаване на функционирането при децата с церебрална парализа (ЦП).  Една от тези хирургични процедури е селективната дорзална ризотомия.
 104. 104. При селективната дорзална ризотомия (СДР) нервните влакна, образуващи задните корени между втория лумбален прешлен и втория сакрален сегмент на гръбначния стълб, се разделят и стимулират чрез електрически ток. Обикновено, когато тези влакна се стимулират, няма активиране в мускулите. Когато влакната се стимулират при деца с церебрална парализа, възниква мускулна активност. Поради това, тези нервни влакна се считат за анормални и се прекъсват. Хирургичната процедура се нарича СДР. Чрез СДР влакната от задния корен се разрязват на определено разстояние. Двигателните влакна остават непокътнати.
 105. 105. Предписания за СДР • Идеални за процедурата са деца с диплегия между 4 – 8 годишна възраст. • Не оказва ефект при атетоза или дистония.  Детето да бъде с диплегия  Да се движи самостоятелно  С нефиксирани контрактури  Да има добър баланс и контрол върху торса
 106. 106.  СДР има ефект при спастичност.  Основното действие на СДР е върху спастичността на краката, като ефектът му при горните крайници е много малък.  Не всяко дете с ЦП се повлиява добре от тази хирургична интервенция, затова трябва да се направи внимателен подбор.
 107. 107. Физиотерапия преди и след СДР • Трябва да се повиши издръжливостта и гъвкавостта на мускулите. Преди СДР • Укрепване на мускулите • Осигуряване на контрол върху торса • Увеличаване на обхвата на движение на ставите • Важно е да се осигури двустранно изравняване. След СДР
 108. 108. Усложнения от СДР ◦ Уринарна или фекална инконтиненция; ◦ Значителна слабост в долните крайници; ◦ Изтичане на цереброспинална течност (развитие на фистула); ◦ Инфекция; ◦ Сензорна загуба; ◦ Нестабилност на бедрата.
 109. 109. Източници 1. Başarır M., & Özek M. M., Spastiste ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 2013, 23(2): 158-173. 2. Steinbok, P., Selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy: a review. Child's nervous system, 2007, 23(9): 981-990. 3. http://www.tuncaycentel.com/cp14.htm
 110. 110. Раздел [8]: Ортопедични операции и церебрална парализа
 111. 111. Патологии, наблюдавани в опорно-двигателния апарат при церебрална парализа (ЦП):  Скъсяване/контрактури на мускулите и сухожилията;  Контрактури на ставите (ограничение на обхвата на движение);  Нестабилност на ставите;  Торсионна деформация на костите. Извършени са редица ортопедични операции за предотвратяване или лекуване на мускулно- скелетните патологии, обобщени по-горе. В това отношение целта е да се увеличи максимално движението и качеството на живот на детето с ЦП.
 112. 112.  Ортопедичната операция не представлява лечение на основното заболяване, а по-скоро подобряване на независимостта на индивида чрез увеличаване на функциите и способностите му. Изравняване на крайниците Ежедневие/Функциониране/Мобилност/Походка/ По-добро общуване
 113. 113.  Ортопедичните операции на деца с ЦП се резделят на операции на меките тъкани (сухожилия и мускули) и костни операции. Хирургичните операции на меките тъкани се разделят на сухожилни и мускулни. Ортопедични операции Сухожилия Мускули Кости Удължаване Удължаване Остеотомия Трансфер Лицева операция Артродеза Тенатомия Ресекция Артропластика
 114. 114. Операции на меките тъкани Целта на операциите за удължаване на мускулите е да се удължат някои сухожилия или част от дадено сухожилие, да се увеличи обхвата на движение на ставите, които са освободени и засегнати от мускулите. Например, при дете, което ходи, стъпвайки на върха на пръстите си, петата ще може да стигне до земята след удължаване на ахилесовото сухожилие. Колянното движение ще се осъществява чрез удължаване на подколянните сухожилия, които се разпъват при дете, огъващо коляното си.
 115. 115. https://www.pexels.com/search/surgery Понякога, при децата с ЦП, работата на мускулите се преразпределя, посредством сухожилни трансфери. Например, в случай на ограничена супинация на ръката, пронаторът се отстранява от прилежащата позиция, сменя се посоката и се прикрепя към различно място, за да може да се осигури супинация.
 116. 116. Ако е подходящо, децата с ЦП могат да бъдат насочени също и към костна хирургична интервенция. Често срещани при деца с ЦП са тазобедрените проблеми. Повишената спастичност води до дисплазия на тазобедрената става (особено при диплегия и тетраплегия).
 117. 117. Детето с ЦП има нормални хълбоци при раждането- проблемите започват да се проявяват в процеса на порастване, особено когато спастичността се повлиява от абнормални процеси, причинени от самото порастване. Това се отразява не само върху ходенето, но и върху обличането и поддържането на хигиената на детето, появяват се перинеални затруднения, асиметрия на позата, сколиоза и болка. Поради това, коригиращите костни операции играят важна роля при деца с ЦП.
 118. 118. Костни операции  Остеотомия ◦ Деротационната остеотомия e остеотомия за промяна на усукването на костта в правилна ъглова позиция.
 119. 119. Артродеза  Операцията за костна или ставна фузия, наречена артродеза, се извършва с цел осигуряване на функционирането и облекчаване на болката в китките, глезените, пръстите, палците или гръбначния стълб.  Чрез извършване на артродеза двете кости на ставите се съединяват, а ставата се премахва изцяло от костите.
 120. 120. Операции на горните крайници Целта е да се подобри функционирането и външния вид. • Пациенти със спастична хемиплегия и тетраплегия се срещат по-често. • Сред хирургичните намеси могат да се споменат динамичните трансфери, удължаване на мускулите и сухожилията, ставните стабилизатори и корекцията на мускулния баланс.
 121. 121. Операции на долните крайници Основната цел на интервенциите на долните крайници е подобряването на ходенето. • Сред най-честите проблеми при деца с ЦП са т.нар. конско ходило и сублуксация на хълбоците. • При операциите на долните крайници е важно също да се предотвратят ситуации, при които болката може да бъде причина за нарушения в ходенето или за ограничена възможност за ходене при децата. • Сред най-често извършваните операции на долните крайници са тези на хълбоците, адукторите, подколянните сухожилия, гастрокнемиусите.
 122. 122. Определяне на подходящ момент за операция При ортопедичните операции е много трудно да се посочи точният момент, в който трябва да бъдат извършени, както и кога точно могат да бъдат постигнати най-добри резултати от тях. Това зависи изцяло от специалната схема на лечение на всеки отделен пациент. Например,твърде ранната операция за удължаване на мускулите и сухожилията може да доведе до необходимост от повторение на оперативната процедура на по-късен етап.
 123. 123. Определяне на подходящ момент за операция Смята се, че успехът е по-голям и рецидивите са по-редки, когато коригиращите остеотомии на кости се извършват след 7-годишна възраст. Освен това, начинът, по който детето ходи, става по-изразен на тази възраст. Затова, най-добре е да се изчака навършването на 7-годишна възраст за извършване на костни и мускулни операции.
 124. 124. Източници: 1. Yıldız, C., Kılınçoğlu, V., Yurttaş, Y., & Başbozkurt, M. Serebral Paralizide Ortopedik Tedavi Prensipleri: Genel Bakış. TOTBİD, 2009, 8(1-2):25-29. 2. https://avicenna-klinik.com/tr/hastaliklar-ve terapileri/eklemler/eklem- sabitleme-artrodez/ 3. https://www.hemensaglik.com/makale/artrit-tedavisinde-eklem-fuzyon- ameliyati-artrodez 4. Bülent Elbasan, Pediatrik Fizyoterapi Rehabilitasyon, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017
 125. 125. Раздел 9: Поставяне на гипс при церебрална парализа
 126. 126. • Един от негативните ефекти на спастичността при децата с церебрална парализа (ЦП) e скъсяване на мускулите. • Скъсяването на мускулите води до контрактури в бъдеще. • В случай на контрактура се наблюдава ограничаване на обхвата на движение на ставата, при което може да възникнат ограничения в ежедневието. • Един от важните начини за лечение, който може да бъде използван при лечение на контрактура и ставни ограничения при деца с ЦП, е серийното поставяне на гипс.
 127. 127. Серийното гипсиране представлява поставяне и премахване на гипс на равни интервали от време. С всяко следващо поставяне на гипс обхватът на движение на ставите постепенно се увеличава.
 128. 128.  Серийното поставяне на гипс спомага мускулът да остане неподвижен в изпъната позиция, като по този начин повишава неговата и на околните структури от меки тъкани разтегливост. Механизмът на действие на серийното гипсиране се постига чрез увеличаване на дължината и броя на сакромерите в целевия мускул. Целта на гипсирането при деца с ЦП е коригиране на деформацията, удължаване на контрактурите и намаляване на спастичността.
 129. 129. Последователното поставяне на гипс при деца с ЦП може да се прилага самостоятелно или с ботокс в допълнение. Въпреки различните мнения относно периода на поставяне на гипс, гипсирането трябва да бъде извършвано за 5 – 7 дни, след което гипсът се сваля за 1 ден. Необходимо е това да се прави в продължение на 3 – 4 седмици.
 130. 130. По този начин се постига желаният ефект. Това е най-важната особеност по отношение на последователното гипсиране. Мускулът, върху който се прилага гипсирането, трябва да бъде в максимална дължина.
 131. 131. Серийното гипсиране трябва да се извършва от ортопед. Гипсът трябва да се постави след изтичане на максималния период за възстановяване от предходната процедура. В края на всяка седмица се извършва физическо разтягане и раздвижване чрез физиотерапия. Трябва да се използва ортеза за запазване обхвата на движение след гипсирането.
 132. 132. Когато се избира серийно поставяне на гипс за деца с ЦП, трябва да няма: Малки рани върху кожата Отоци Сензорна загуба Когнитивни нарушения
 133. 133. Други противопоказания Открити рани Нелекувани фрактури Наличие на външен фиксатор Проблеми с кръвообращението Остри възпаления
 134. 134. Източници: 1. Stoeckmann, T. (2001). Casting for the person with spasticity. Topics in stroke rehabilitation, 8(1), 27-35. 2. Booth, M. Y., Yates, C. C., Edgar, T. S., & Bandy, W. D. (2003). Serial casting vs combined intervention with botulinum toxin A and serial casting in the treatment of spastic equinus in children. Pediatric Physical Therapy, 15(4), 216-220. 3. http://www.lisebiyoloji.com/destek-hareket.html
 135. 135. Раздел [10]: Други алтернативни и допълващи терапии]
 136. 136. Допълващите и алтернативните терапии са методи, прилагани при много групи от заболявания. Те са предпочитани от родители и здравни специалисти при различни педиатрични заболявания. С увеличаване на тежестта на заболяването или нарушението, семействата проявяват по-голямо желание да използват такива методи.
 137. 137.  Това е медицински метод за лечение, който се прилага чрез вдишване на 100% кислород в изцяло затворени помещения под налягане. anita-whyibelieve.blogspot.com.tr/p/hyperbarics.html www.oxygenunderpressure.com www.centralfloridahyperbarics.com Хипербарна кислородна терапия (ХБКТ)
 138. 138. o Има два вида помещения – за един човек и за много хора. o Видът на лечението, което се прилага в хипербарната камера, се определя в зависимост от текущото състояние на пациента.
 139. 139. o Средната продължителност на лечението е между 60-90 минути. o Броят на процедурите може да варира от 3-5 сесии до 50-60 сесии.
 140. 140.  Зоната, в която са разположени засегнатите нерви, е изложена на повишено количество кислород: за предотвратяване на клетъчната смърт; за предпазване на функциониращите нерви; за по-лесно достигане на кислорода до тъканите; за повишаване устойчивостта срещу микоплазма.
 141. 141. o Кислородът се превръща в озон с помощта на машина (озонов генератор), след което се използва за лечение. Озонова терапия
 142. 142. o Това е ефективен метод за лечение на неврологични проблеми, напр. церебрална парализа. Повишава снабдяването с кислород на мозъка Подобрява кръвообращението Предизвиква релаксация Спомага за намаляване на болката Повишава устойчивостта към микоплазма
 143. 143.  Има различни методи на приложение: Инхалация (Дишане) Вътреставна озонова терапия (С поставяне на игла в ставата) Второстепенна озонова терапия От пациента се взема 3-5 мл кръв След това кръвта се обогатява с озон Кръвта се инжектира обратно във вената на пациента Основна озонова терапия От пациента се взима 50-100 мл кръв След това кръвта се обогатява с озон Кръвта се инжектира обратно във вената на пациента
 144. 144.  Честотата и продължителността на озоновата терапия зависи от степента на заболяването и вида му.  След използване на приблизително 10 сесии, всяка сесия варира между 3 и 30 минути.
 145. 145. Акупунктура По тялото има повече от 365 акупунктурни точки. В дадена точка се поставят акупунктурни игли. Акупунктурата включва също електрическа акупунктура, лазерна акупунктура, акупресура и поставяне на вендузи. Отидете на: Модул 6, Раздел 6
 146. 146. Акупунктура се прилага както върху възрастни, така и върху деца. Акупунктурата се отразява благотворно на деца с церебрална парализа като подобрява функционирането им, подобрява моториката, подобрява качеството на съня, подобрява дейности като ходене, бягане, скачане.
 147. 147. Недостатъци на акупунктурата Въпреки, че акупунктурата е с широко приложение при деца, страхът им от игли и болка затруднява прилагането й върху тях. Нестерилните игли за акупунктура могат да причинят инфекция. Кървенето и болката от иглите са странични ефекти на акупунктурата. Още едно от сериозните усложнения, което може да се наблюдава след прилагане на акупунктура, е пневмоторакс.
 148. 148. Рефлексология Рефлексологията представлява техника за прилагане на натиск върху рефлексните точки по стъпалата, ръцете и ушите, с цел създаване на специфично въздействие върху дадена зона от тялото и органите. Тези рефлексни зони играят ролята на сензор и отговарят за различни части на тялото.
 149. 149. Резултати от рефлексологията Намаляване на болката Засилване на кръвообращението Физическо, емоционално и духовно лечение Хормонален баланс Спомагане за цялостна релаксация на тялото Подобряване на цялостното здравословно състояние
 150. 150. How is Reflexology Applied?Пациентът се поканва да седне или да легне в удобна позиция. За разгряване се започва с разтегливи и потупващи движения върху зоната на глезена и стъпалото, които помагат на клиента да се отпусне. За масаж на съответната зона се прилагат техники като движение с палци, движение с пръсти, разтриване, стискане и потупване.
 151. 151.  Лечебните сесии продължават между 10 и 45 минути.  Броят на сесиите се определя в зависимост от здравословното състояние, физическите характеристики и възрастта на лекуваното лице.
 152. 152.  Като допълнение към рефлексология на стъпалата, в програмата от години е включено и извършване на рефлексология върху ушите и лицето.
 153. 153. Раздел[11]: Управление на болката при церебрална парализа
 154. 154. Болката е често срещан проблем при деца с проблеми в развитието, като напр. церебрална парализа (ЦП). Механизъм на болката при ЦП Загуба на мотивация, депресия, формиране на тревожност: всичко това може да доведе до намаляване на продуктивността и качеството на живот. Продължителната болка при деца с ЦП оказва вредно и деструктивно въздействие върху всички области на живот.
 155. 155. Без болка Лека/средна болка, която не се отразява на активността Средна болка, която пречи на извършването на някои дейности Средна/силна болка, която пречи на извършването на някои дейности Силна болка, която пречи на извършването на много дейности Характеристика на болката при деца и млади хора с церебрална парализа. Официален журнал на Американската академия по педиатрия. Юли, 2013 г.
 156. 156. Причини, свързани с мускулно-скелетната система: структурни промени, причинени от нарушения в стойката; нарушения, които с времето се развиват в стъпалата и глезените; ортопедични проблеми, като напр. бедрена дислокация; скъсяване на мускулите; гръбначни изкривявания;
 157. 157. Причини, свързани с невро- мускулната система: притискане на нерви; прекомерно използване на незасегнатите части; неволно съкращаване на мускулите при деца с ЦП: кръвоносна, респираторна и храносмилателна система.
 158. 158. Храносмилателна система и фактори, свързани с храненето: затруднено преглъщане; стомашни проблеми като рефлукс, гастрит и язва; запек и хранене с помощта на сонда; затлъстяването може да причини болка като доведе до увреждане на ставите.
 159. 159. Хирургични причини: мускулна релаксация, екстензия на сухожилията; поставяне на устройства за отделяне на мускулни релаксанти; костни операции; операции на гръбначни изкривявания; инжектирането на мускулни релаксанти също може да причини болка.
 160. 160. Зъбобол:  Съобщава се за болки в зъбите и челюстните стави при деца с ЦП.
 161. 161. Болка в резултат на рехабилитация: упражнения за разтягане и укрепване; серийно поставяне на гипс; електрическа мускулна стимулация. Сменяйте навреме ортезите, шините и позициониращите устройства!
 162. 162. Диференциална диагноза на болката при деца с ЦП Контрол върху орално- моторната дисфункция Лошо дентално здраве Стомашни проблеми Запек Други Бедрена дислокация / сублуксация Фрактури Недохранване Сколиоза Деформация на стъпалата Хипертония Неволеви двигателни нарушения Дишане / Инфекции на респираторния тракт Начини на лечение: ортези/шини/гипс, ботулинов токсин тип АНеобичайна походка
 163. 163. o Тъй като децата с ЦП усещат болка на различни мяста и в с различен интензитет, се прилагат различни методи за интервенция. o Програмите за превенция на болката, изготвени от лекари и физиотерапевти, включват:  Медикаменти  Операции  Физиотерапия Превенция на болката при ЦП
 164. 164. oПредпочитаните от лекарите лекарствени средства се използват за: Лекарствени средства и други медицински интервенции при болка намаляване спастичността и неволевите движения; повишаване на чревната активност; намаляване на депресията; редуциране на тежестта и честотата на припадъците, наблюдавани при ЦП.
 165. 165. Операцията е най-малко предпочитаният метод за лечение. Често се прилага: Ортопедична операция: екстензия на мускулите и структурите, свързващи мускулите с костта, напр. операция при влошена костна структура. Операция на гръбначния стълб: целта е отстраняване на проблемите чрез коригиране на гръбначния стълб и свързаните проблеми. Селективна дорзална ризотомия: включва прекъсване и репозициониране на свръхактивни нерви.
 166. 166. Физиотерапия при лечение на болката Подобряване на движенията Потискане образуването на ставни дислокации Подобряване на увереността при движение Осигуряване на баланс и координация Запазване и подобряване на силата и гъвкавостта на мускулите
 167. 167. Цели на физиотерапевтичните интервенции: освобождаване на болката; нарастване на мускулната сила; повишаване на баланса; увеличаване на обхвата на действие; подобряване на ежедневните дейности; цялостно подобряване на качеството на живот; подобряване на позата / изравняване.
 168. 168. Мануални методи Електрофизични агенти Упражнения Масаж Транскутанна електрическа нервна стимулация (TENS) Проприоцептивна невромускулна фасилитация (PNF) Техники за раздвижване Ултразвук Укрепване Студени компреси Разтягане Горещи компреси Йога Биофийдбек Отидете на: Модул 4 – Раздел 1, 2; Модул 6 – Раздел 1
 169. 169. Източници: 1. Characteristic of pain in children and youth with cerebral palsy. Official Journal of The American Academy of Paediatrics. July,2013. 2. www.bobathterapistleri.org/serebral-palsi-ve-agri2,60,1. 3. https://www.cerebralpalsyguidance.com/cerebral- palsy/associated-disorders/pain/ 4. https://www.aacpdm.org/UserFiles/file/fact-sheet-pain- 011516.pdf 5. https://www.medscape.com/viewarticle/491005_3 6. www.cerebralpalsy.org/information/pain-management
 170. 170. Раздел [12]: Транскраниална електромагнитна стимулация
 171. 171. Транскраниалната електромагнитна стимулация (ТМС) е терапия, използвана за реорганизиране, активиране и подобряване активността в тази област чрез насочване към определена област на мозъка. Част от мозъка е изложена на влиянието на магнитно поле, като по този начин тя бива стимулирана или потискана.
 172. 172. Върху скалпа, в близост до челото се поставя електромагнитна намотка. Създава се късо магнитно поле с безболезнен ефект върху мозъка. Мускулите се стимулират чрез кратък и много силен предупредителен сигнал, като по този начин се засилва двигателното развитие. Обичайно се прилага при пациенти с едностранна ЦП.
 173. 173. При такива пациенти ТМС се прилага върху противоположното полукълбо, което обикновено съответства на здравата половина на тялото. По време на всяка сесия се подават приблизително 1200 импулса. Лечението продължава 20 минути. Пациентът не усеща болка по време на процедурата.
 174. 174. • Това е ново и обещаващо лечение, което през последните години се прилага при пациенти с инсулт. Очакват се добри резултати и при пациенти с церебрална парализа.
 175. 175. Мускулният тонус в долната част на ръката на пациента намалява, ако има мускулно напрежение в цялата ръка. При ТМС незасегнатата част от мозъка се потиска и функционирането на ръката, която пациентът забравя да използва, се повишава.
 176. 176. Наблюдават се незначителни странични ефекти като: Неблагоприятни ефекти от ТМС Главоболие Чувствителност на кожата Изтръпване или спазми на лицевите мускули Лека сънливост Шумови смущения по време на лечението
 177. 177. Източници: 1. www.tmstedavi.net/makale.asp?id=32&durum=0 2. Gupta M, Rajak B.L. Transcranial Magnetic Stimulation Therapy in Spastic Cerebral Palsy Children Improves Motor Activity. November,2016. 3. http://manyetikstimulasyon.com/serebral-palsili- hastalarda-tms-tedavisi.html 4. https://npistanbul.com/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu 5. https://www.mayoclinic.org/tests- procedures/transcranial-magnetic-stimulation/about/pac- 20384625 6. https://www.hopkinsmedicine.org/psychiatry/specialty_ar eas/brain_stimulation/tms/index.html
 178. 178. Партньори по проект CP-Care  Gazi University (Турция)  PhoenixKM BVBA (Белгия)  Bilge Special Education And Rehabilitation Clinic (Турция)  Spastic Children Foundation Of Turkey (Турция)  Serçev- Association For Children With Cerebral Palsy (Турция)  Asociacion Espanola De Fisioterapeutas (Испания)  Национална асоциация на професионалистите работещи с хора с увреждания (България)
 179. 179. Учебният план, учебният материал и ръководството по проекта CP-CARE в www.cpcare.eu са лицензирани съгласно Creative Commons Attribution-Non Commercial 3.0 Unported License. Базирани са върху труд, поместен в www.cpcare.eu Разрешения извън обхвата на този лиценз могат да се намерят на адрес www.cpcare.eu Този проект (CP-CARE - 2016-1-TR01- KA202-035094) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

×