Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ACE slaat haar vleugels | Jaarbeeld 2012

Het eerste ACE Jaarbeeld is een lakmoesproef voor het geheugen, want er is veel gepresteerd en gebeurd het afgelopen jaar. Events, spraakmakende onderzoeken, de opening van nieuwe ACE locaties, de voorbereidingen van de masteropleiding Entrepreneurship en het bezoek van (inmiddels) Koningin Máxima. Het magazine geeft een beeld in waar we met ACE staan, nu na vijf jaar samenwerking tussen de Amsterdamse universiteiten en hogescholen.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ACE slaat haar vleugels | Jaarbeeld 2012

 1. 1. JAARBEELD 2012Samenwerkingsverband vanUniversiteit van AmsterdamVrije Universiteit AmsterdamHogeschool van AmsterdamACE slaat HAAR vleugels uit!
 2. 2. INHOUDSOPGAVE14 INSPIREREN10 LEREN16 ONDERZOEKEN20 STARTEN24 GROEIENColofonConcept & tekstTabasco communicatie,AmsterdamFotografieACE / Fred van DiemRedactieErik Boer / Femmy van denElsakerVormgevingwww.crasborn.nlDrukwerkwww.pomp.deAmsterdam Center forEntrepreneurship (ACE)Roetersstraat 111018 WB Amsterdam(020) 525 4110 / ace-feb@uva.nlwww.ace-amsterdam.org2ACE JAARBEELD 2012 / inhoudsopgave
 3. 3. ‘Bij de realisatie van dit eerste ACE Jaar­beeld, kreeg ik de vraag om 2012 in éénwoord samen te vatten en daar gelijkmijn persoonlijke hoogtepunt aan toete voegen. Een lakmoesproef voor hetgeheugen, want wat is er onnoemelijkveel gepresteerd en gebeurd het afge­lopen jaar. Events, spraakmakendeonderzoeken, de opening van nieuweACE-locaties, de voorbereidingen vanonze masteropleiding Entrepreneurshipen het bezoek van onze (inmiddels)koningin Máxima.Het vastleggen en met u delen van aldie activiteiten, brengt ons naast over­zicht ook belangrijk inzicht. Inzicht inwaar we met ACE staan, nu na vijf jaarsamenwerking tussen de Amsterdamseuniversiteiten en hogescholen.2012 was wat mij betreft het jaarwaarin we definitief afscheid namenvan onze kinderjaren. Jaren waarin wenieuwsgierig waren en van elke lade enieder keukenkastje wilden weten waterin zat. Een tijd ook waarin we veelgeleerd hebben over onszelf en op zoekgingen naar een eigen plek in dezewereld.Die eigen plek hebben we inmiddelsgevonden. Door hard maar vooral ooksámen te werken. Als toonaangevendCenter for Entrepreneurship staan wein eigen land, maar ook daarbuiten,stevig op de kaart. Met gewaardeerdwetenschappelijk onderzoek en eenherkenbaar onderwijsprogrammabevorderen we op tal van plekken hetondernemersklimaat in ons land. In ditjaarbeeld krijgt u een beeld van onzegedrevenheid en van de mensen metwie we dat doen.De groei die wij hebben doorgemaakt,brengt ook verantwoordelijkheid metzich mee. Op het gebied van kwaliteiten continuïteit bijvoorbeeld, en de uit­voering van de masteropleiding Entre­preneurship die we gaan aanbieden.Een belangrijke stap, waaraan collega’svan de VU en UvA al sinds 2008 werken.Met deze masteropleiding geven wenieuwe invulling aan onze ambities.Mijn persoonlijke hoogtepunt gaatdan ook terug naar een koude novem­berdag, vorig jaar. Nog preciezer: mijnfietstocht naar het Maagdenhuis. Aanmijn stuur een tas vol belangrijkepapieren: onze definitieve aanvraagvoor de Masteropleiding Entrepreneur­ship! Hoewel het buiten ijzig koud was,brandde er in mij een groots vuur. Hetvuur van ACE en een succesvolle onder­nemende toekomst.’ /Veel leesplezier,Erik BoerDirecteurGrowing up‘Als toonaangevendCenter for Entrepre­neurship staan we ineigen land, maar ookdaarbuiten, stevig opde kaart’3ACE JAARBEELD 2012 / voorwoord
 4. 4. Tegenwind brengtde vlieger omhoogChinese wijsheid4ACE JAARBEELD 2012 / INSPIRERENInspireren
 5. 5. Hoe inspireer en motiveer je ondernemende studenten op het gebied vaninternationaal ondernemerschap? Door ze de mogelijkheid te bieden letterlijkover landsgrenzen heen te kijken. En door ze in contact te brengen met collega-ondernemers. ACE en investeerder 1&12 Ventures schetsen de kaders voor debuitenlandreizen en geven handvatten en coaching. Maar om de droomwerkelijkheid te maken, moeten de zestien vooraf geselecteerde studenten(The16) toch echt zélf aan de bak!The16 in ChinaJessie Brockhoff, oud-student van demaster Entrepreneurship VU en pro-jectleider van The16: ‘De uitdagingenvoor 2012: organiseer een reis die hetondernemersklimaat in China in kaartbrengt; richt gezamenlijk een bedrijf opwaarbinnen elke deelnemer zijn verant­woordelijkheid heeft; en zorg ten slottevoor betrouwbare klanten die de reisfinancieren. Op 5 mei 2012 zetten The16voet op Chinese bodem, waar zij tal vanondernemers spraken. Chinese buddy­studenten, met wie de studenten inNederland al contact hadden gelegd,zorgden voor praktische ondersteuningen begeleiding.’Jessie: ‘De Chinareis was niet alleen voordeelnemers een succes, ook voor ACEwas het waardevol: met verschillendeChinese universiteiten onderzoeken we,naar aanleiding van ons bezoek, demogelijkheden tot samenwerking, bij­voorbeeld in exchange programs.’Deelnemer Jordi van den Berg (22), vier-dejaars student Economie & Bedrijfs-kunde UvA: ‘Wat een ervaring! Zekerook de weg ernaartoe: samenwerkenmet mijn medereisgenoten, plannen,omgaan met tegenslagen, out of thebox-denken om geld in te zamelen. Ikdeed onder meer ter plekke onderzoeknaar de Chinese markt voor aanmaak­blokjes voor de barbecue. Ondernemenin China is een uitdaging en heel hardwerken: business is gestoeld op vertrou­wen en vriendschap, relaties zijn voor delange termijn. Ik gebruik alle opgedanekennis nu om een reis naar Japan teorganiseren voor mijn studentenvereni­ging van de faculteit (Sefa). Er moet nogveel gebeuren, maar ik hoop dat wedeze zomer ons licht kunnen opstekenin Tokio.’ /n 7 maanden voorbereidingn 16 studentenn 7 stedenn 30 georganiseerde bezoekenn www.the16.nl voor meerinformatie‘Business in China isgestoeld op vertrouwenen vriendschap, relatieszijn voor de langetermijn’5ACE JAARBEELD 2012 / INSPIREREN
 6. 6. Jaarlijks organiseert ACE, in samen-werking met het Loopbaan AdviesCentrum UvA en het Centrum voorStudie en Loopbaan VU, de Entrepre-neurship Day. E-Day is hét event omstudenten en (pas) afgestudeerdenvan de HvA, UvA en VU warm temaken voor het ondernemerschap.Deelnemer Wouter Meys (27) afgestudeerdaan UvA/VU, Information Science: ‘Inspirerendwaren de verhalen van de entrepreneurs:starters en mensen die al tijden aan de wegtimmeren en hun successen en valkuilen metons deelden. Ik had al de ambitie om de stapnaar het ondernemerschap te wagen. Dustoen Erik Boer mij tijdens E-Day enthousiastmaakte voor de Rabobank/ACE SummerschoolOndernemerschap heb ik me snel aangemeld.De grootste winst van de Summerschool?Het dwong mij en mijn partner een bedrijfs-plan te schrijven. En inmiddels zetten wijmooie stappen met www.GreenCorn.nl, onsbedrijf in data-analyses en -visualisaties.’Krijg adviesvan ervarenondernemersGa zelf aande slag tijdenseen workshopZet een volgendestap met jouwbusinessideeOntmoetstudent­ondernemersBedenk nieuweideeën en deelervaringenEntrepreneurship DayDromen, denken, durven,doorzetten, doen!Met, in 2012, onder meer inspirerendesprekers: ondernemers met een flinkestaat van dienst, zoals Danny Mekić, diemet zijn openhartige verhaal hoge ogengooide en Iens Boswijk, die het publiekboeide met haar aansprekende verhaal.Maar ook: acht verschillende work­shops – uiteenlopend van ‘Hoe verkoopik mijn product’ tot ‘Hoe financier ikmijn bedrijf’ – professionele coachings­sessies en, natuurlijk, gelegenheid totnetwerken. Helen Couwenberg, project­leider ACE (VU): ‘Zo’n 200 enthousiastepotentiële ondernemers van elke denk­bare opleiding, bezochten op 15 meiE-Day. Met het event willen we studen­ten een eerlijk beeld geven van onder­nemerschap en hen enthousiasmereneen eigen bedrijf te starten en/of hunondernemerstalenten te ontwikkelen.’ /6ACE JAARBEELD 2012 / INSPIREREN
 7. 7. Breaking Out! De ultieme katalysatorvan ondernemerschapOp 15 november 2012 kwamen 250 licht­gespannen studentondernemers samenvoor een evenement dat naam en faamverdiende: Breaking Out! De vierde editievan dit unieke netwerkevenement stondook dit jaar in het teken van inspiratie,coaching door bekende topondernemersen netwerken dat het een lieve lust is.Een uniek en terugkerend onderdeel isLive-Matchmaking, waarin Ralph vanHessen ter plekke studenten-met-een-plan koppelt aan topondernemers.www.breakingoutcongres.nlGido Kruisinga (23), derdejaars Bouw-technische bedrijfskunde, HvA: ‘Toenik hoorde dat een oud-student tijdenseen event live in contact was gebrachtmet Virgins Richard Branson, dacht ikalleen nog: daar moet ik bij zijn! Samenmet mijn collega ontwikkelde ik name­lijk de STOOL: een stoelontwerp geba­seerd op het middeleeuwse ‘strycsitten’(www.stooldesign.nl – red.). En ik wildemaar wat graag Jan des Bouvries meningerover horen. Ondernemer Ralph vanHessen – ‘je wordt gewoon bang vanzijn netwerk’ – belde Des Bouvrie terplekke tijdens Live-Matchmaking. Stondik daar ineens ons idee te pitchen voorhem en 250 man! Wat volgde, was eenpersoonlijke afspraak in Het Arsenaal.Jan was onder de indruk en gaf onsadviezen, onder meer over conceptver­koop op basis van royalty’s. We hebbenook gepraat met de directeur van hetGemeentemuseum in Den Haag.Ralph, bedankt!’ /Tijdens het Live-Matchmaking brengt Ralph van Hessen een student in contact met Jan des Bouvrie Minor studenten tonen hun kledinglijn tijdens Breaking Out!7ACE JAARBEELD 2012 / INSPIREREN
 8. 8. Een weekend met hoofd en hartwerken aan je businessconcept omhet vervolgens te presenteren aan jecollega’s en een professionele jury.En: leren van ervaren ondernemers,kennis delen, met daarbovenop: plezier.Het allereerste Snelkookpanweekend(23 en 24 juni 2012, Studio HvA) zette17 medewerkers van de HvA in vuuren vlam.Martin Haring, coördinator minorOndernemerschap en initiator van hetSnelkookpanweekend: ‘Het idee achterhet Snelkookpanweekend is: onderne­merschap stimuleren bij medewerkersvan de hogeschool, in de hoop dat zijeen eigen onderneming starten. Mede­werkers hebben een voorbeeldfunctievoor studenten, maar de meeste vanhen hebben nauwelijks ervaring met hetondernemerschapsproces. Het is belangrijkdat zij ervaren met welke methodesonze studenten werken en dat zij ont­dekken welke stappen studenten door­lopen op de weg naar ondernemerschap.’Docent wordt studentZo kwam het dat medewerkers eenweekend lang ‘studenten’ werden enonder hoge tijdsdruk tot een aantrekke­lijk businessconcept moesten komen.Alle 17 deelnemers beschikten over eenondernemende mindset en gebruiktenhun creativiteit in hun werk, les- en/ofcoachingsprogramma’s.Veel bruikbare conceptenHet pitchen van het businessconceptvoor de jury zorgde voor een gezondedosis spanning. Want wat kun je in zo’nkorte tijd eigenlijk bereiken? Martin:‘Veel. Zo bleek nadat tal van bruikbareconcepten de revue waren gepasseerd:van een docente die met haar zus eenKoreaans restaurant wil starten tot eenPO-medewerker met geheel eigen recep­turen voor kroketten en het Duitse broodvan Michael Tuguntke (zie kader – red.).’Eerlijk verhaalOnder anderen Boris Veldhuijzen vanZanten (serial entrepreneur en Snelkook­panweekend-spreker en -jurylid) leverdeeen belangrijke bijdrage aan het succesvan het weekend. Martin: ‘Boris, die dekunstacademie volgde, weet als geenander hoe je creativiteit kunt ombuigennaar ondernemerschap. Zijn eerlijkeverhaal over de hobbels die hij moestnemen, maakte indruk. Zo voorspeldezijn basisschoolleerkracht hem een wei­nig rooskleurige toekomst.’ Dat het Snel-kookpanweekend een welkom, succes­vol evenement is, bewijst de verdubbe­ling van het deelnemersaantal voor hetweekend in 2013. Bekijk een impressieop: www.snelkookpanweekend.nl. /Snelkookpanweekend 2012Onder druk ontstaan de beste ideeënDe jury zag er wel brood inMichael Tuguntke (projectmanager/docentminor Ondernemerschap) kwam, zag en(over)won met zijn Meister­baeckerplan:‘Mijn idee om Duits brood naar de Neder-landse markt te brengen, viel letterlijk in desmaak; ik won de pitch. De prijs? Een halfjaaréén dag per week werken aan mijn idee,betaald door ACE. Het idee werd geboren uiteen gemis: ik ben geboren in Duitsland engenoot van het brood. Er is een variant ver-krijgbaar die erop lijkt, maar die kost € 7,50;in Duitsland betaalde ik € 3,20. Dit prijsver-schil betekent handel. Mijn product-markt-verkenning bevestigde de kansen. Uit diverseonderzoeken bleek onder meer dat Duitsbrood in Australië en de VS al een hit is endat Duitsers die in Nederland wonen hetmeest missen: “fatsoenlijk brood”.’De persoonlijke verbintenis met eenproduct of dienst, de voorbereiding en hetnetwerk: het zijn allemaal zaken waarop wede plannen van onze studenten Ondernemer-schap beoordelen. Het inhoudelijke verhaalis natuurlijk gesneden koek, maar wat hetenorm interessant maakt, is dit proces nueens van binnenuit doorlopen. Zo krijg jebeter zicht op wat studenten doormaken enkun je ze nog beter begeleiden. Wat het pro-gramma daarnaast voor mij heeft betekend:veel inspiratie, energie en plezier.’8ACE JAARBEELD 2012 / INSPIREREN
 9. 9. Ondernemenis bluezzz!Een idee om te vertellen wat ACE allemaal doet,evolueerde tot een muzikaal epos. Een waarspektakel dat zijn première beleefde tijdensBreaking Out en de start van het Snelkookpan-weekend. Alex van Heeswijk, docent voor deminor Ondernemerschap, vertelt.Een muzikaal epos?‘Vier studenten en ikzelf hebben een muziekstuk geschrevenover de minor Ondernemerschap. Een student van deRietveld Academie heeft daar een twintig minutendurende animatie bij gemaakt. Ons stuk bestaat uit zevennummers, die we live spelen voor het doek waar de ani-matie op geprojecteerd wordt.’Wat is de verhaallijn?‘Ondernemen begint op een roze wolk. Je maakt plannen,je werkt ideeën uit. Maar dan? Dan moet je zorgen dat jegezien wordt, dat je geld kunt verdienen met je idee.Vervolgens is het vallen en opstaan. En steeds jezelf terug-vinden. Vandaar ook de titel van het epos: Ondernemen isbluezzz.’Epos, dat is een ‘heldendicht’?‘Inderdaad. Ik noem het zo, omdat wij ondernemers heldenvinden. Ze gáán ergens voor. Ze durven risico’s te nemen.“Stap in de werkelijkheid die ondernemen heet, het kanconfronterend zijn, soms ook frustrerend zijn”, is een vande regels die gezongen worden. Maar ook: “Ideeën enkansen laten ons dansen.”’ /Youtube: zoek op ‘Ondernemen is bluezzz’.Muzikanten: www.hetpakt.netStudio HvAzien eten,doet etenEen toegankelijke, transparante,sfeervolle ruimte waar studentenvan de minor Ondernemerschap(HvA) elkaar in optima formastimuleren en gebruikmaken vanelkaars netwerk. Waar ruimte isom te werken en te overleggen enwaar het creatieve proces hoogtijviert. Met altijd binnen handbereik:ondersteunende docenten enmedestudenten, voor als een stu­dentondernemer eens vastloopt enzijn ideeën en onzekerheden wiltoetsen. Een utopie? Toch niet. Inseptember 2012 opende Studio HvAhaar deuren: een ruimte die geheelis toegespitst op de behoeften vanhaar gebruikers. Een wereldplekdie van bovenstaand scenario eenfeit maakte. Martin Haring is trots:‘Elk halfjaar zien in Studio HvAzo’n 50 nieuwe bedrijfjes het dag­licht. Studenten en docenten wer­ken hier sámen aan iets moois.Een studente die aan haar eigenkledinglijn werkt en vanachterhaar naaimachine met de tassen­ontwerpster overlegt? Hier gebeurthet. Deze transparantie en laag­drempeligheid komen ook totuiting in ons wekelijks BroodjeKaas: elke woensdagmiddag staande deuren van Studio HvA wagen­wijd open voor gevestigde onder­nemers uit Amsterdam en omge­ving. Wie wil, luistert naar hunondernemerschapsgeheimen,-missers, -kennis en de kansendie zij grepen.’ /‘Elk halfjaar zien in Studio HvA zo’n50 nieuwe bedrijfjes het daglicht’Arghawan Efat, derdejaars Media, Marketing en Publishing, schilderde zojuist het logo van haartassenmerk dat ze wil ontwikkelen: ‘Studio HvA gaat niet om de ruimte, maar om de mensen erin.Door de manier waarop deze plek is opgezet, wordt iedereen coproducent van je product.’9ACE JAARBEELD 2012 / INSPIREREN
 10. 10. Minor OndernemerschapNog nooit zoveelin één semester1 0ACE JAARBEELD 2012 / lerenleren
 11. 11. zoveel geleerdesterACE biedt de minors Ondernemerschapaan de HvA en Entrepreneurship aan deVU en de UvA. Bart Sutorius en CamielSelker zijn ondernemers met verschil-lende achtergronden en één gemeen-schappelijk doel: studenten helpen deondernemer in zichzelf te ontdekken.Bart is sinds 2008 coach bij de minorOnder­nemerschap van de HvA, Camielcoacht sinds 2011 UvA-studenten. Viervragen aan beide coaches.1 1ACE JAARBEELD 2012 / leren
 12. 12. daarbij geweldig motiverend. Op basisvan pitch én ondernemingsplan kiesteen jury de winnaar, die bekendge­maakt wordt tijdens de Kick-Out inFelix Meritis.’Wat willen jullie bereiken?Bart: ‘Veel studenten zeggen dat dit hetleukste is wat ze ooit hebben gedaan enwaar ze het meeste van hebben geleerd.Dat moeten we erin houden!’Camiel: ‘Het ondernemerschap moet eenserieuze carrièreoptie voor ze worden.De maatschappij vraagt daar steedsmeer om, studenten willen het en hetonderwijs gaat nu gelukkig mee.’Wat typeert jullie studenten?Bart: ‘Ze hebben al interesse voor hetondernemerschap. Gaandeweg zie jehet besef groeien dat ze meer kunnendan ze denken. Just do it! Pak die tele­foon, ga naar buiten. Dan kom je verder.’Camiel: ‘Er zijn erbij die elke dag vanuitDelft, Utrecht of nog verder weg naarAmsterdam komen. Dat toont aan hoegemotiveerd ze zijn. Aan sommigen zieje meteen dat ze nooit van hun leven inloondienst gaan. Ammehoela!, zie je zedenken.’ /Meer weten over onderwijsprogramma’s?www.ace-amsterdam.org/nl/onderwijs Waarin verschillen jullie minors? Bart: ‘De minor Ondernemerschap aande HvA ís ondernemen! Studenten gaanin teams echt een bedrijf opzetten, onderbegeleiding van een coach. Naar buitentoe: marktonderzoek doen, klantenbenaderen, een prototype ontwikkelenen producenten zoeken, bijvoorbeeld.Het onderwijs ondersteunt dat.’Camiel: ‘Het begin van het programma,de bootcamp en de coaching, hebbenwij van de HvA gekopieerd. Dat is eengoed voorbeeld van de samenwerkingbinnen ACE. Wij vragen wel iets andersvan onze studenten. Niet alleen eenbedrijf opzetten, maar ook de formelezaken goed regelen. De administratie,een goed onderbouwd businessplan,voortgangsrapportages en tussentijdsepitches zijn bij ons erg belangrijk.’Waar werken jullie naartoe?Bart: ‘Elk groepje maakt eerst een start-up-document met daarin hun eindtar­gets en tussentijdse mijlpalen. In weke­lijkse coachingsgesprekken besprekenwe de voortgang. Voor de eindbeoorde­ling zijn belangrijke vragen: Is er daad­werkelijk ondernomen? En hebbenstudenten gewerkt aan hun onderne­mende competenties?’Camiel: ‘Wij verwachten wat meer zelf­standigheid van onze studenten. Webeoordelen ze vooral op de kwaliteitvan het ondernemingsplan aan heteind. Het competitie-element werkt‘Aan sommigen zie jemeteen dat ze nooit vanhun leven in loondienstgaan. Ammehoela!, zieje ze denken’Eerste bijzonder kenmerkondernemenDe minor Entrepreneurship van de VU ontvingop 6 februari 2013 als eerste opleiding inNederland en Vlaanderen het bijzonderkenmerk “ondernemen”. De NVAO kende hetkenmerk toe, omdat de opleiding studenteneen goede basis biedt op het gebied vanondernemen. Met een bijzonder kenmerkkunnen instellingen zich profileren op aspectendie niet direct gerelateerd zijn aan het niveau,maar bijvoorbeeld de oriëntatie. De HvA-minorOndernemerschap zit in het traject om het-zelfde kenmerk te ontvangen.‘Het ondernemerschapmoet een serieuzecarrièreoptie voor zeworden. De maatschappijvraagt daar steeds meerom, studenten willenhet en het onderwijsgaat nu gelukkig mee’1 2ACE JAARBEELD 2012 / leren
 13. 13. masterclass wordt verzorgd door EnnoMasurel zelf. Hij gaat vooral in op maatschap-pelijk verantwoord ondernemerschap in healthand life sciences, innovatie en kritischesuccesfactoren.Businesscase uitwerkenDeelnemers kunnen ervoor kiezen om alleende colleges te volgen of om daarnaast – indi-vidueel of in kleine groepjes – een business­case uit te werken. Daarin worden ze uitge-daagd om een eigen idee, dat ze naar demarkt willen brengen, op de tweede dag aanelkaar te presenteren. ‘Niet iedere genees-kundestudent wil immers arts worden’, zegtMasurel. ‘Een aantal van hen wordt onderne-mer, of er worden ondernemersvaardighedenvan ze gevraagd in hun verdere loopbaan. Ineen maatschap bijvoorbeeld, of als hoofd vaneen afdeling chirurgie.’Interactie is essentieelDe cursus is kleinschalig van opzet. ‘Veelinteractie is essentieel’, zegt Masurel stellig.‘In een kleine groep ontstaat snel het ver-trouwen om met elkaar in discussie te gaan.Zo krijg je veel uitwisseling van ideeën enervaringen. En het aan elkaar presenterenvan je eigen businessplan (het zogeheten pit-chen) is al een ervaring op zich. Een goedepitch voorbereiden leert je veel over jezelf enover je businessidee.’ Wat de deelnemerstypeert? ‘Hoe verschillend ze ook zijn, het zijnstuk voor stuk zeer professionele volwassenmensen met grote ambities.’ /Van oudsher is er binnen de geneeskunde­opleidingen vooral aandacht voor onderwijs enonderzoek en weinig aandacht voor ondernemer-schap. ‘Dat kan beter’, zegt prof. dr. Enno Masurel,directeur van ACE bij de VU. ‘Valorisatie, waardetoevoegen door kennis naar de markt te brengen,biedt kansen voor universiteiten, studenten ende zorg.’ ‘Een goede pitchvoorbereiden leert jeveel over jezelf en overje businessidee’‘Niet iederegeneeskundestudentwil arts worden’ACE organiseerde daarom in 2012 voor deeerste keer, samen met de AMC Graduateschool een tweedaagse cursus Entrepre-neurship in Health and Life Sciences voorPhD-studenten van het AMC. Een succes,dat in 2013 een vervolg krijgt. En op termijnwordt de cursus ook opengesteld voorandere instellingen, zoals het VUmc.Theorie én praktijkDe eerste cursusdag staat in het teken vanondernemerschap in theorie en praktijk. Ophet programma staan twee masterclassesen drie sprekers uit de praktijk. De eersteTweedaagse PhD-cursus Entrepreneurship in Health and Life Sciences1 3ACE JAARBEELD 2012 / leren
 14. 14. ACE gaat een stapAls alles volgens verwachting verloopt, starten de VU en deUvA vanuit de samenwerking met ACE in 2014 een eigen master­opleiding Entrepreneurship. Een mijlpaal. ‘Ondernemerschap isstraks op alle onderwijsniveaus geïntegreerd’, zegt KarenVerduijn, beoogd directeur van de opleiding.Masteropleiding Entrepreneurship1 4ACE JAARBEELD 2012 / leren
 15. 15. ‘Entrepreneurship is zo’n breed thema,dat er uiteraard verschillen zijn tussenbeide bestaande masterspecialisatiesbinnen VU en UvA’, vertelt KarenVerduijn. ‘Toch is er ook veel overlap.Beide opleidingen zijn meer en meer intrek. Zowel VU als UvA hebben kleine,maar groeiende secties, die zich specifiekrichten op ondernemerschapsonderzoeken -onderwijs. Er valt veel winst te halendoor de inspanningen van beide tecombineren. Samen verdergaan als éénopleiding onder de vleugels van ACE,biedt de mogelijkheid om de studenteneen interessanter, inhoudelijk sterkeronderwijspakket te bieden.’Academici met bagage!Dat is nodig, want op alle niveaus in demaatschappij wordt ondernemerschapgestimuleerd en worden hoogwaardigerondernemers gevraagd. Daarom moetende studenten van morgen een hogerabstractieniveau van denken ontwikke­len. Verduijn: ‘Wij willen échte acade­mici opleiden, maar wel met de bagageom hun eigen vertaalslag van theorienaar praktijk te maken. Een voorbeeld.Studenten van de huidige masteroplei­dingen ontdekken veel aan de hand vancases. Bij ACE gaan we straks een stapjeverder. Dan werken ze aan de hand vancases die ze zélf maken. Door ze zelf dedilemma’s waar ondernemers mee temaken hebben te laten formuleren enuit te werken, komt de theorie echt totleven en leren ze die echt doorgronden.’Voldoende perspectiefEen nieuwe masteropleiding beginnenvergt een gedegen voorbereiding. Al in2008 begonnen de gesprekken tussenUvA (Amsterdam Business School) enVU (afstudeerrichting Ondernemer­schap binnen de masteropleidingBedrijfskunde) om te onderzoeken ofhet haalbaar en zinvol was hun beidespecialisaties samen te voegen. De ideeënzijn eerst voorgelegd aan andere univer­siteiten, die ronduit positief waren.Vervolgens heeft de Commissie Doel­matigheid Hoger Onderwijs begin 2013geoordeeld dat het doel helder is, devooruitzichten goed en de arbeidsmarkt­perspectieven voor de studenten gunstig.De volgende stap is om groen licht tekrijgen van de Nederlands-VlaamseAccreditatieorganisatie (NVAO). ‘Beidefaculteiten willen graag, we kunnenniet wachten!’, besluit Verduijn. /verder‘De beste vakken uit mijn specialisatie wordensamengevoegd in de nieuwe masteropleidingEntrepreneurship. Die opleiding lijkt me enorminteressant: een heel praktisch en dynamischvakgebied, gecombineerd met een wetenschap­pelijk denkniveau.’Nino de Rijk is bijna klaar met de MSc Business Administration, specialisatie Entrepreneurship.1 5ACE JAARBEELD 2012 / leren
 16. 16. Mirjam van Praag blikt terug en vooruitOnderzoek dat ertoe doet1 6ACE JAARBEELD 2012 / onderzoeken
 17. 17. (Inter)nationale aandacht voor verschillendeACE-onderzoeken, publicaties in toonaangevendewetenschappelijke tijdschriften en als kroon ophet jaar: een bezoek van (toenmalig) prinsesMáxima aan ACE. Hoewel veel ondernemers inons land 2012 graag snel willen vergeten, is datvoor Mirjam van Praag geenszins het geval. Deondernemende wetenschappelijk directeur vanACE praat ons kort bij over de oogst van 2012.Hoe kijk je terug op 2012?‘Met een heel goed gevoel. Het klinktwat dubbel, maar met de economischetegenwind is de aandacht voor onderne­merschap toegenomen. Ondernemer­schap staat sinds de oprichting van ACEcentraal in ons onderzoeksprogramma.Daarin focussen we vooral op het humancapital – de mens – en proberen we bij­voorbeeld antwoorden te vinden op devraag in welke mate, en hoe ondernemer­schap te leren is. We onderzoeken ditvoor de verschillende levensfases vande ondernemer, van geboorte totvolwassenheid.’Onderzoek vanaf de geboorte?‘Samen met de University of Stockholmhebben Joeri Sol en ik, beiden ACE, onder-zoek gedaan naar wat nu bepalender isvoor de kans dat iemand ondernemerwordt, de genen of de opvoeding. In onsonderzoek ‘Why Do EntrepreneurialParents Have Entrepreneurial Children?’hebben we allerlei gegevens bij elkaargebracht van 4.000 volwassen adoptie­kinderen om hun carrièregeschiedenisen die van hun adoptieouders én hunbiologische ouders te bestuderen. Eenunieke dataset. Uit het onderzoek bleekdat zowel genen (de biologische ouders)als opvoeding en omgeving (de adoptie­ouders) belangrijk zijn voor de keuzeom zelf ook ondernemer te worden.Wel blijken de omgeving en opvoedingtwee keer zo belangrijk te zijn als degenetische aanleg.’Wat is er op vaderlandse bodemonderzocht?‘Ook daar is nuttig werk verricht metinteressante uitkomsten als resultaat,voor onderzoek en beleid. Zo kunnenToen nog prinses Máxima neemtACE onderzoek in ontvangst1 7ACE JAARBEELD 2012 / onderzoekenonderzoeken
 18. 18. we met wetenschappelijk onderzoekeen bijdrage leveren aan bijvoorbeeldhet verbeteren van ondernemerschaps­onderwijs in het basisonderwijs.’Je doelt op jullie onderzoek naarde effecten van BizWorld?‘Precies. BizWorld is een programmavoor kinderen uit groep acht, opge­bouwd rond de simulatie van hoe eenbedrijf opereert. In een team van zesleren de basisschoolleerlingen hoe zeeen eigen bedrijf in vriendschapsarm­bandjes moeten opzetten. En terwijlze dat doen, werken ze actief aan hunondernemerskennis en -vaardigheden.Wij wilden weten of het onderwijspro­gramma ook écht effect had.’Hoe hebben jullie dat aangepakt?‘Er is al veel onderzoek gedaan naar hetnut van onderwijsprogramma’s inondernemerschap. Maar niet altijd meterg duidelijke uitkomsten of waterdichteconclusies. En voor de basisschoolleef­tijd was nog helemaal geen onderzoekgedaan. Samen met Laura Rosendahl-Huber en Randolph Sloof is dat in 2012wél gelukt. In Laura’s PhD-onderzoekin het kader van ACE, hebben we deontwikkeling opgemeten in belangrijkeondernemersvaardigheden en kennis,bij meer dan 2000 kinderen die BizWorlddeden of in de zogenaamde controle­groep zaten. Zonder controlegroep enbijbehorende dubbele toetsing reken jejezelf al snel, ten onrechte, rijk. In dezeleeftijdsfase leren kinderen namelijk insneltreinvaart. Dus ook wanneer ze níétaan BizWorld zouden meedoen.’Wat was de belangrijksteuitkomst?‘We hebben kunnen aantonen datBizWorld een positief effect heeft op deontwikkeling van negen ondernemers­vaardigheden. Zeven ervan namen zelfssignificant toe. Een voor het onderwijswaardevolle uitkomst, waarin ookMáxima bijzonder geïnteresseerd was.Aan haar hebben we in de aula van deUniversiteit van Amsterdam op 30 mei2012 het eerste onderzoeksexemplaaruitgereikt. Voor ACE een belangrijkmoment, waarmee ons onderzoek inde schijnwerpers stond.’Wat zijn de pijlen op de boog voordit jaar?‘Die schijnwerpers zijn belangrijk. Maaronze kracht zit ’m in de manier waaropwe betrouwbaar wetenschappelijkonderzoek doen. En ook in hoe we onzeonderwerpen kiezen en internationaalsamenwerken. Dat laatste gebeurt steedsvaker en intensiever; een goede zaak.Ook lokaal en binnen de deelnemendeACE-partijen is er nog winst te behalen.Ik denk bijvoorbeeld dat we vanuit deUvA en VU nog meer kunnen profiterenvan elkaar. Door elkaar meer op te zoekenen onderzoeksdata te delen, worden weals onderzoeksnetwerk nog krachtiger ensterker. Ja, ik geloof erg in die synergieen de kwaliteit van onze mensen.’ /Meer weten over onderzoek?www.ace-amsterdam.org/nl/onderzoek‘Die schijnwerperszijn belangrijk. Maaronze kracht zit ’m inde manier waaropwe betrouwbaarweten­schappelijkonderzoek doen’1 8ACE JAARBEELD 2012 / onderzoeken
 19. 19. ACE-onderzoeker Sander Hoogendoornvond binnen de hbo-opleiding InternationalBusiness (HvA) een unieke omgeving voor eenveldonderzoek naar de impact van diversiteitop teamprestaties. Een onderzoek dat op hetgebied van geslacht, proefondervindelijk vast-stelde dat gemengde teams – bestaande uitongeveer de helft vrouwen – beter presteren danteams die vooral zijn opgebouwd uit mannen.Om dit oorzakelijk verband vast te stellen,volgde Sander 45 teams met gemiddeldelf studenten die een jaar lang gezamenlijkwerkten aan de opstart van een bedrijf. Deteamsamenstelling varieerde van 10 tot90 procent vrouwen. Sander: ‘Een waanzinniglaboratorium met échte mensen in een échteomgeving. Alle teams startten op hetzelfdemoment, onder dezelfde omstandig­heden.Voorwaarde: de bedrijven moesten aan heteind van het jaar weer worden opgeheven.Voor ons hét moment om de balans op temaken: welke teams scoorden, op basisvan hun samenstelling, het beste op omzeten winst.’Hot itemDe uitkomsten van het onderzoek kregennationale en internationale aandacht. ‘Er isonnoemelijk veel gespeculeerd over ditthema en de resultaten zijn daarom voorvelen van belang. In veel kennisintensievebedrijven spelen teams een belangrijke rol:maar hoe vaak kijkt men bij de teamvormingnaar de ideale mix van seksen? Wij hebbennu proefondervindelijk vastgesteld dat teamsmet ongeveer de helft vrouwen beter scorenen meer omzet en winst boeken.’Meervrouwen?Beterresultaat!‘Nu is het aandeelvrouwen in deNederlandse top noggeen 10 procent; eenpercentage dat absoluutomhoog kan’Onderzoek impact van diversiteit op teamprestatiesHet einde van het mannen-bolwerk?Bedrijven met zo’n vijftig procent vrouwenaan het roer, boekten de beste resultaten.Sander: ‘Nu is het aandeel vrouwen in deNederlandse top nog geen 10 procent; eenpercentage dat absoluut omhoog kan.’ Eenveel gestelde vraag is waardoor gemengdeteams beter presteren. ‘Die vraag bleekmoeilijker te beantwoorden. Het komt waar-schijnlijk niet doordat vrouwen risico’sanders inschatten, voor een betere sfeer zor-gen of op een andere manier besluitennemen. Wat kan het dan wel zijn? Dat is echtiets voor vervolgonderzoek’, besluit Sander. /1 9ACE JAARBEELD 2012 / onderzoeken
 20. 20. ‘De vonkgaat hieroverslaan’De start van Venture LabEen kansrijke wetenschappelijke start-up is helaas nog geensuccesvol bedrijf. Maar als het aan de initiatiefnemers vanACE Venture Lab ligt, is dat slechts een kwestie van tijd. Hetinitiatief waarin naast ACE ook 112 Ventures deelneemt,beleeft een vliegende start op het Science Park. ‘Op dezeunieke locatie slaan we de brug tussen onderzoek en onder-nemerschap’, zegt mede-initiatiefnemer, ondernemer eninvesteerder Hans Roeland Poolman.2 0ACE JAARBEELD 2012 / starten
 21. 21. 2 1ACE JAARBEELD 2012 / startenStarten
 22. 22. om te zetten in succesvolle bedrijven enklinkende munt.’Ideale broedplaatsHoewel het ACE Venture Lab pas begin2013 zijn deuren opende, huisvest hetnu al zeven science based start-ups. ‘Webeleven een vliegende start en willendat deze gang eind 2013 vol zit’, zegtHans Roeland. ‘Maar we leggen de lathoog en focussen in alles op kwaliteit.’Aan dat laatste is volgens de investeer­der geen gebrek op het Science Park.‘Met drie topkennisinstituten zoalsNikhef, Amolf en CWI als directe burenen te midden van duizenden ambitieuzebètastudenten, is er in deze stad geenbetere broedplaats voor hightechstart-ups te vinden.’Zijn ze er écht klaar voor?De start en basis van het begeleidings­programma is ons Venture Lab BootCamp. ‘Ook die organiseren we samenmet het MIT/Stanford Venture Lab ende experts uit ons eigen netwerk’, aldusHans Roeland. ‘De geselecteerde deelne­mers gaan een week lang onze pressurecooker in. We leggen ze op tal van onder­delen het vuur aan de schenen. Eenbriljant idee of innovatieve techniek isslechts het begin. Uiteindelijk bepaalteen scala aan andere vaardigheden ofdie techniek ook leidt tot een succesvolproduct of krachtige dienst, continuïteiten duurzame winst. Het gaat uiteindelijkom de kwaliteit van het team dat hetmoet doen.’ Tijdens Venture Lab BootCamp blijkt hoe eager, klaar en geschiktde ondernemers in spe zijn om hunbedrijf ook echt verder uit te bouwen.‘De kans dat een start-up uiteindelijksuccesvol zal zijn, is helaas niet heelgroot. Ze zullen dus enige risk-appetiteen vooral veel doorzettingsvermogenmoeten hebben.’Vroege interesseBij groen licht kan de start-up naastprofessionele bedrijfsruimte rekenen opeen breed, professioneel begeleidings­programma van ten minste twee jaar.‘Begeleiding en coaching bij het over­bruggen van slimme technologie in hetlab, naar het oplossen van een probleemerbuiten bijvoorbeeld. Maar ook bij hetacquireren en binnenhalen van de eersteklanten en de wijze waarop je je bedrijfmoet financieren. Ze moeten het echterwel zelf doen!’, besluit Hans Roeland,die veel verwacht van ACE Venture Lab.‘En wij niet alleen. We worden nu algeregeld benaderd door externe partijendie begrijpen dat hier iets moois staatte gebeuren!’ /Meer weten? www.ace-amsterdam.org‘We leggen de lat hoogen focussen in alles opkwaliteit’Rogier Savelsberg, projectmanager bijtechnische start-up Amsterdam ScientificInstruments: ‘We zitten hier in het hartvan de harde wetenschap. Een plek waarde drempel laag is om samen te werkenen zo te profiteren van kruisbestuivingen synergie.’ De gangen van ACE Venture Lab –gevestigd in het voormalige Sterren­kundegebouw van de UvA – ademenwetenschap én bedrijvigheid. ‘Mooi, hè’,zegt een trotse Hans Roeland Poolmandie met zijn bedrijf 112 Ventures entwee start-ups al in 2012 neerstreek ophet Science Park. ‘In 2012 hebben allebetrokken partijen keihard gewerkt omdeze plek geschikt te maken en de plan­nen van ACE Venture Lab te concretise­ren.’ Daarvoor werd nauw samengewerktmet het MIT/Stanford Venture Lab vande beroemde universiteiten in de VS.‘In de academische wereld hebben wegoede relaties aan de East en West Coast,maar ook in de rest van de wereld.’Plekken waar het, net als op het SciencePark, wemelt van de kennis en het top­talent. ‘In ACE Venture Lab moet dattalent de kans krijgen om – in de juisteomgeving – hun innovatieve concepten‘Ze zullen dus enige“risk-appetite” envooral veel doorzettings­vermogen moetenhebben’2 2ACE JAARBEELD 2012 / starten
 23. 23. Niet alleen is de minor Ondernemerschap eensucces op de HvA; de opleiding zorgt er ook voordat steeds meer start-upbedrijven succesvol zijnen dat vooral ook willen blijven. Daarom is hetsinds 2010 mogelijk om aan de HvA in het vierdejaar af te studeren in je eigen bedrijf. Alleen,wie moet je daar nu als stagebegeleider vooraanwijzen? Alex van Heeswijk, docent, coach enbedrijfsbegeleider geeft en is het antwoord.‘De begeleiding en coaching van het afstu-deertraject is in de “ondernemende handen”van ACE’, zegt Alex van Heeswijk in ‘zijn’Studio HvA. ‘We hebben hier een ijzersterkteam met “bedrijfsbegeleiders” die studententijdens hun derdejaarsstage en afstudeer-stage in het vierde jaar van dichtbij coachen.Professionals met ruime praktijkervaring ophet gebied van sales, marketing of event­management. Alle docenten hebben boven-dien een waardevol netwerk waaruit studen-ten vrij kunnen putten.’Op scherp gezetHet winnen van de European EnterpriseAward in 2011 was voor Alex en zijn teamgeen reden om achterover te leunen. ‘Integen-deel. We wilden laten zien dat die titel terechtwas. Daarvoor hebben we onszelf kritischtegen het licht gehouden en hebben we eennieuw begeleidingstraject geschreven.’Begeleider of ondernemer?Het ACE-begeleidingstraject voor de afstu-deerstage bestaat uit een compleet pro-gramma. ‘Coaching, gastcolleges, intervisieen netwerkactiviteiten: alles zit er in de juisteverhoudingen in’, aldus Alex. ‘Zo hebbenstudenten tijdens hun stage in twintig wekentijd dertig contacturen met de coaches. Hetlijkt soms net alsof wij zélf deel uitmaken vanal die bedrijven’, zegt Alex, die vorig jaar35 studenten via een stage in eigen onderne-ming zag afstuderen. ‘Dit jaar zullen dat erminstens zestig zijn. Dat zegt zeker iets overhet succes van onze aanpak.’ /‘Coaching, gastcolleges,intervisie en netwerk­activiteiten: alles zit er inde juiste verhoudingen in’n 20 weken stagen 35 afstudeerders (2012)n 60+ afstudeerders (2013)HvA ACECum laude afgestudeerd,in eigen bedrijf natuurlijk!2 3ACE JAARBEELD 2012 / starten
 24. 24. Growing BeyondRuimte en aandacht voor groei2 4ACE JAARBEELD 2012 / GROEIEN
 25. 25. ‘We zijn van meningdat een masterclassgeen netwerkbijeen­komst moet zijn: hetprogramma moetinhoudelijk zijn, opniveau en je alsondernemer échtwat brengen’Frank Blenderman, partner bij Ernst Young, een van de sponsoren vanACE en de masterclass Growing Beyond:‘Deze masterclass sluit perfect aan bijde doelen van onze samenwerking metACE. Daarin willen we onze gezamen­lijke kennis op verschillende momentenen plaatsen delen om ondernemers teinformeren, motiveren en inspireren.Growing Beyond richt zich vooral op(snel)groeiende ondernemingen. Op deweg naar duurzame groei en succes loopje als ondernemer tegen een hoop zakenaan. Fiscale en juridische zaken en inge­wikkelde financiële constructies, bij­voorbeeld. Het vroegtijdig en met dejuiste hulp opzetten van een goedefinanciële structuur kan je later veelgeld en kopzorgen besparen. Ernst Young helpt wereldwijd veel grote orga­nisaties en multinationals; maar wehebben ook toegevoegde waarde voorstart-ups en ambitieuze ondernemersdie de “garage” net verlaten hebben.We zijn van mening dat een masterclassgeen netwerkbijeenkomst moet zijn:het programma moet inhoudelijk zijn,op niveau en je als ondernemer échtwat brengen. De thema’s van GrowingBeyond doen dat en geven concrete toolsen waardevolle inzichten. Een van desuccesvolle initiatieven waarmee weondernemerschap in Nederland eenimpuls proberen te geven.’ /Thiemo van Rossum is naast oprichteren algemeen directeur van Studelta,ook deelnemer én medeorganisatorvan de Growing Beyond: ‘Het uniekevan deze serie bijeenkomsten is demanier waarop de thema’s inhoud enwaarde krijgen. Customer Reach, CostCompetitivenes of Operational Agility;elk onderwerp wordt benaderd vanuitde wetenschap én de praktijk. Gerenom­meerde hoogleraren belichten state-of-the-artinzichten en de wetenschappelijkekant. Theorie die tot leven komt met depraktijkervaringen van topondernemers.Arko van Brakel, Annemarie van Gaalen zelfs TomTom-topman Harold Goddijnlaten zien wat de belangrijkste keys tosucces zijn. Heel concreet. En met hetuitwerken van opdrachten, wordt ookécht de verbinding gemaakt tussen demasterclassthema’s en je eigen situatieen groeiambities. Daarbij biedt de infor­mele setting veel ruimte voor doorvra­gen en interactie. Ja, ik kijk uit naar delaatste masterclass. Die is over een paarweken, met Alexander Rinnooy Kan enJan Peter Balkenende als slotsprekers.Fantastisch, toch?’‘Met het uitwerkenvan opdrachten, wordtook écht de verbindinggemaakt tussen demasterclassthema’s enje eigen situatie engroeiambities’In november 2012 startte ‘Growing Beyond’:een serie van zes masterclasses waarinwetenschap en ondernemerschapspraktijkaan groeiondernemers impulsen en hand­vatten bieden om verdere groei en succesvan hun bedrijf te realiseren. Niet zomaarmasterclasses, zo blijkt …2 5ACE JAARBEELD 2012 / GROEIENGroeien
 26. 26. SociaalOndernemen(voor een duurzame toekomst)2 6ACE JAARBEELD 2012 / groeien
 27. 27. Nicole Verhoeven, initiator en managervan de leergang kijkt uit naar het pro-gramma van 2013: ‘Dat bestaat ondermeer uit twee intensieve trainings­weekenden, vijf ‘How-to’ businessbasics-dagen en een intensief coachings-en intervisietraject (9 maanden). Wemeten de resultaten van de leergangmiddels de Social Evaluator: een unieketool, ontwikkeld door een oud-deelne­mer, die de professionele groei en socialeimpact van deelnemers in kaart brengt.Tevens organiseren we bijeenkomstenvoor oud-deelnemers: de meeste gevenaan ondanks de crisis te zijn gegroeid ofmet minder mensen een grotere afzet­markt te bedienen. Mooie resultaten,waar ik trots op ben.’ Start Foundation,Stichting DOEN, Noaber Foundation,Stichting Porticus, Van Ede Partnersen Krauthammer International onder­steunen de leergang.De ACE-leergang Sociaal Ondernemen is in2011 speciaal ontwikkeld voor sociale onder­nemers die een zakelijke ambitie combinerenmet een maatschappelijke missie. Sinds destart behaalden 40 sociaal entrepreneurs huncertificaat.‘De opleiding heeft me geholpen mijn bedrijfmeer richting te geven. Het zorgde voor eenkader waardoor ik mezelf als ondernemerverder kon ontwikkelen’Cathelijne Lania (37) volgde in 2012 deLeergang Sociaal Ondernemen: ‘Namijn studie Bedrijfskunde, een marke­tingfunctie bij koffiefabrikant DouweEgberts en veel ontwikkelingswerk,richtte ik in 2006 mijn bedrijf in hand­gemaakte fairtrade sieraden op (A Beau­tiful Story). Vanuit de gedachte dat ikmeer voor de wereld wilde doen danrijke aandeelhouders nog rijker maken.Ik meldde me aan voor de LeergangSociaal Ondernemen, omdat ik de ambi­tie heb te groeien, persoonlijk en metmijn bedrijf. Ik zocht handvatten om inde toekomst écht het verschil te kunnenmaken. De opleiding heeft me geholpenmijn bedrijf meer richting te geven. Hetzorgde voor een kader waardoor ikmezelf als ondernemer verder kon ont­wikkelen. En dwong me keuzes temaken en bepaalde zaken aan te pakken.Werken in een netwerk met medeonder­nemers is leuk en houd je bovendienscherp. Met een aantal van hen heb iknog altijd contact en waar mogelijkhelpen we elkaar. Heel waardevol.’ /www.abeautifulstory.nlEnkele sieraden uit de collectie van A Beautiful Story2 7ACE JAARBEELD 2012 / groeien
 28. 28. en dat is wat de organisatoren van de Rabobank/ ACE SummerschoolOndernemerschap dan ook vooral niet deden in 2012, het jaar waarin hetsuccesvolle event alweer zijn zevende editie beleefde. De organisatiehad ook dit jaar niet te klagen over de kwaliteit en ambities van de24 geselecteerde deelnemers. Zij werkten een week lang keihard omhun businessidee uit te werken tot een professioneel businessplan.Met vakantie?Summerschoolzul je bedoelen!Never change a winning team…Eric Traa, directeur Markt CentrumRabobank Amsterdam: ‘Een ontzettendleuk en vooral leerzaam event, waarinstudenten in één week tijd een wereldaan waardevolle kennis en ervaringopdoen. Kennis die ze nodig hebbenbij de start, maar ook bij het verderontwikkelen van hun eigen bedrijf. Enwij ondersteunen dit event vanuit deRabobank niet alleen financieel, maarook met de aanwezigheid van onzeexperts. Voor mij is dit een perfect voor­beeld van hoe onderwijs en bedrijfslevende krachten kunnen bundelen om onder­nemend talent een duwtje in de goederichting te geven. En dat dat duwtjeeffect heeft, bewijst het aantal start-upswel, dat tijdens de Summerschool hetlevenslicht ziet. In 2012 waren dat er zes.Ja, we hebben de intentie om hier vanuitde bank zeker mee door te gaan. En netals voor onze eigen internationale activi­teiten, is het misschien wel tijd voor eeninternationale versie van dit succes.Want dit beproefde concept is natuur­lijk net zo goed interessant voor studen­ten in Sao Paulo of Shanghai.’ /‘Ik heb mijn bedrijfontzettend veel stappenverder geholpen in die weeken ga nu beter voorbereidhet ondernemerschap in’Eva Rennen werd met haar businessplan Melt,Icepop’s Fashion Label verkozen tot winnaar vande Summerschool.editie 2012n 7e editien 24 deelnemersn Winnaar 2012: MeltIJskoud de beste van 2012De winnende ijsjes van Melt, het Icepop’s FashionLabel van ondernemend talent Eva Rennen

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Het eerste ACE Jaarbeeld is een lakmoesproef voor het geheugen, want er is veel gepresteerd en gebeurd het afgelopen jaar. Events, spraakmakende onderzoeken, de opening van nieuwe ACE locaties, de voorbereidingen van de masteropleiding Entrepreneurship en het bezoek van (inmiddels) Koningin Máxima. Het magazine geeft een beeld in waar we met ACE staan, nu na vijf jaar samenwerking tussen de Amsterdamse universiteiten en hogescholen.

Views

Total views

1,489

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

113

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×