Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info stand Nr. 2 / 2014

216 views

Published on

Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Info stand Nr. 2 / 2014

  1. 1. Realizări, planuri, obiective ... Au rămas doar câteva file din calendarul anului şi, după cum este primit la un final de an, realizăm bilanţuri, numărăm rezultate, trecem în revistă evenimentele ce au avut loc şi gândim obiective, planificăm produse, servicii noi, creative şi performante pentru anul 2015. Îmi doresc să Vă împărtăşesc rezultatele activităţii secţiunii de profil ABRM “Procese Tehnologice de Bibliotecă”, dar, totodată, şi să Vă dezvălui o activitate pe care dorim să o lansăm în 2015. Membrii secţiunii, în componenţa: V. Lupu, Iu. Tătărescu, A. Amorţitu, S. Ciubrei, M. Cîrmu, M. Staver, A. Bascacov, şi-au concentrat eforturile asupra realizării principalelor obiective ale secţiunii: identificarea şi diseminarea bunelor practici şi experienţe; elaborarea documentelor tehnologice şi difuzarea lor în comunitatea biblioteconomică; încurajarea transferului tehnologic între biblioteci. Rezultatele activităţii secţiunii s-au concretizat în anumite produse, acţiuni profesionale, printre care menţionăm: Nomenclatorul-tip al proceselor şi operaţiilor tehnologice în instituţiile infodocumentare; Documente ce reglementează procesul de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă (nomenclator-cadru); Servicii de consultanţă şi referinţe: instrucţiune-algoritm; Procedura internă de lucru şi control pentru organizarea catalogului topografic; Buletinul “InfoStand Biblioteconomic”; Atelierul profesional „Amplificarea cooperării tehnologice”; Atelierul profesional „Activitatea informaţional-bibliografică a bibliotecilor universitare: diversitate, complexitate şi interactivitate”. Ce n-am reuşit să realizăm în anul care se încheie, neapărat vom realiza în anul viitor... Interesul şi dorinţa bibliotecarilor de a avea acces la diverse produse şi servicii, de a găsi soluţii la probleme concrete cu care se confruntă în activitatea lor practică au condiţionat ideia dezvoltării unei rubrici noi în InfoStand Biblioteconomic şi anume – rubrica “Întrebări-Răspunsuri”. În cadrul rubricii ne propunem să răspundem la întrebări pe anumite activităţi de bibliotecă (de exemplu: evidenţa resurselor electronice, dezvoltarea serviciilor de referinţe virtuale, repozitoriilor instituţionale etc.), să facilităm accesul la tehnici şi informaţii profesionale concrete; să amplificăm comunicarea profesională a InfoStand bibloteconomic Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă» nr. 2 (10), 2014 SUMAR LUPU, Viorica. Realizări, planuri, obiective ... Nomenclator-cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice în instituţiile infodocumentare (Continuare) Documente ce reglementează procesul de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă (nomenclator-cadru) Ateliere profesionale în cadrul cărora învaţă toţi… Editor: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Secţiunea de profil „Procese Tehnologice de Bibliotecă” Redactor şef: Viorica LUPU Tehnoredactare: Iulia TĂTĂRESCU Adresa redacţiei: str. Mirceşti, 42, Chişinău, MD 2049 tel.(+373 22)432592 e-mail: v.lupu@uasm.md i.tatarescu@uasm.md
  2. 2. bibliotecarilor specializaţi pe anumite activităţi de bibliotecă. Rubrica va fi lansată în primul număr al anului 2015. În acest context, aşteptăm întrebările Dvs. la prima temă pe care o propunem “Referinţe versus referinţe ???”. Deci, să comunicăm, să răspundem la provocări, să creem produse utile şi să le difuzăm comunităţii. Viorica LUPU, preşedintele secţiunii NOMENCLATOR-CADRU AL PROCESELOR ŞI OPERAŢIILOR TEHNOLOGICE ÎN INSTITUŢIILE INFODOCUMENTARE Continuare... CICLUL VI. INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ ŞI DOCUMENTARĂ Proces 1. Elaborarea lucrărilor bibliografice Determinarea tematicii lucrării Stabilirea surselor de informare Selectarea informaţiei pertinente Culegerea şi structurarea materialului Stabilirea şi elaborarea indecşilor auxiliari Verificarea şi redactarea lucrării Proces 2. Efectuarea cercetării bibliografice tematice la cerere Concretizarea şi înregistrarea temei cercetării Stabilirea surselor de informare Căutarea şi selectarea informaţiei Întocmirea listei bibliografice Furnizarea informaţiei utilizatorului Proces 3. Elaborarea e-buletinelor de achiziţii Stabilirea periodicităţii buletinului Exportarea înregistrărilor bibliografice din sistemul automatizat Structurarea descrierilor bibliografice Redactarea buletinului Difuzarea e-buletinului Proces 4. Organizarea şi desfăşurarea Zilei Specialistului, Zilei Catedrei Stabilirea tematicii, locului şi timpului de desfăşurare a acţiunii de informare Determinarea categoriei de specialişti Elaborarea programului Întocmirea anunţului şi avizarea specialiştilor Pregătirea materialelor-suport pentru asigurarea conţinutului activităţii Desfăşurarea Zilei Specialistului / Zilei Catedrei Evaluarea acţiunii de informare Proces 5. Difuzarea Selectivă a Informaţiei Stabilirea abonaţilor şi temelor de cercetare Identificarea şi consultarea surselor de informare la tema de cercetare solicitată Selectarea informaţiei relevante temei de cercetare Întocmirea listelor bibliografice şi transmiterea lor abonaţilor Evaluarea DSI (format on-line sau prin analiza fişelor tradiţionale de evaluare) Proces 6. Organizarea expoziţiilor Stabilirea tematicii, locului şi perioadei de desfăşurare a expoziţiei Determinarea limitelor cronologice şi lingvistice, tipurilor şi genurilor de documente Consultarea cataloagelor şi bazelor de date bibliografice Selectarea şi pregătirea documentelor pentru expunere Amenajarea şi redarea aspectului estetic al expoziţiei Prezentarea sintezei bibliografice Proces 7. Organizarea expoziţiilor on-line Selectarea documentelor în funcţie de tipul expoziţiei Scanarea copertei şi a cuprinsului documentelor pentru expunerea on-line Redactarea datelor după scanare Întocmirea descrierilor bibliografice a documentelor Plasarea documentelor pe site-ul bibliotecii Proces 8. Pregătirea sintezei bibliografice Selectarea documentelor la tema sintezei Analiza şi caracterizarea documentelor sub aspect de conţinut, design, material grafic, ilustrativ şi bibliografic Întocmirea sintezei bibliografice Prezentarea sintezei bibliografice Proces 9. Îndeplinirea referinţelor bibliografice şi factologice Primirea şi concretizarea cererii de referinţă Identificarea, analiza şi selectarea surselor de informare adecvate Căutarea, evaluarea şi selectarea informaţiei pertinente Întocmirea şi prezentarea referinţei utilizatorului Proces 10. Formarea şi dezvoltarea culturii informaţiei a utilizatorilor Identificarea şi evaluarea necesităţilor de formare a utilizatorilor Întocmirea programului de formare şi dezvoltare a culturii informaţiei Pregătirea şi ţinerea cursului de cultură a informaţiei (prelegeri, practicumuri) Organizarea tururilor / excursiilor ghidate în spaţiile bibliotecii CICLUL VII. INFORMATIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE BIBLIOTECĂ Proces 1. Administrarea resurselor tehnice şi informaţionale Întreţinerea echipamentului tehnic Asigurarea funcţionării optime a reţelei locale de computere
  3. 3. Asigurarea accesului Internet şi gestionarea accesului la bazele de date pentru care biblioteca deţine abonament sau licenţă Administrarea programului specializat de bibliotecă Crearea aplicaţiilor speciale pentru informatizarea anumitor procese de bibliotecă Proces 2. Întreţinerea paginii web a bibliotecii Proiectarea, design-ul site-ului Întreţinerea tehnică a site-ului Introducerea şi actualizarea informaţiei pe site (text, imagini, video) Transferul site-ului de pe un hosting pe altul Modificări sau adăugiri la site Asigurarea prezenţei bibliotecii în reţele sociale şi blogging Proces 3. Tehnoredactarea computerizată şi design-ul lucrărilor bibliotecii Tehnoredactarea lucrărilor Realizarea design-ului lucrăriilor Proces 4. Crearea şi întreţinerea repozitoriului instituţional Elaborarea politicii instituţionale privind Accesul Deschis Înregistrarea politicii instituţionale privind Accesul Deschis în registrul ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies) Elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a repozitorului Instalarea şi testarea softului specializat pentru crearea repozitoriului Stabilirea structurii repozitoriului Digitizarea publicaţiilor selectate pentru repozitoriu Convertirea documentelor în format PDF Arhivarea publicaţiilor de către personalul bibliotecii Autoarhivarea în repozitoriul instituţional Înregistrarea repozitoriului instituţional în Registrul Arhivelor cu Acces Deschis (ROAR, Registry of Open Access Repositories). CICLUL VIII. METODOLOGIE ŞI CERCETARE Proces 1. Asistenţă metodologică a personalului bibliotecii şi a reţelei de biblioteci Interviu cu solicitantul soluţionării unei probleme tehnologice Recomandarea publicaţiilor referitoare la problema data Acordarea consultaţiilor metodice în problema respectivă direct sau prin telefon, e-mail Vizită de asistenţă metodologică la bibliotecile din reţea: analiza nivelului de organizare şi funcţionare a bibliotecii, concluzii şi recomandări Proces 2. Elaborarea documentelor de reglementare (regulamente, fişe post etc.) Documentarea prealabilă Elaborarea conceptului documentului Întocmirea textului şi prezentarea pentru discuţii a variantei iniţiale Redactarea materialului, pregătirea variantei finale pentru aprobare Revizuirea documentelor de reglementare Proces 3. Elaborarea documentelor tehnologice Documentarea, determinarea scopului, destinaţiei lucrării Conceptualizarea lucrării, elaborarea unei variante iniţiale a lucrării Întocmirea textului, prezentarea pentru discuţii a variantei iniţiale Revizuirea materialului, pregătirea variantei finale pentru editare Proces 4. Formarea continuă a angajaţilor bibliotecii Analiza necesităţilor de formare continuă a angajaţilor Determinarea subiectelor instruirii şi identificarea formatorilor Elaborarea programului anual de instruire Realizarea activităţilor programate Proces 5. Organizarea practicii şi a stagiilor Organizarea practicii studenţilor din instituţiile superioare de învăţământ Asigurarea stagiilor personalului de bibliotecă care are o pregătire alta decât biblioteconomia şi/sau ştiinţa informării Evaluarea practicii studenţilor Proces 6. Efectuarea cercetării ştiinţifice Stabilirea temei de cercetare Documentarea Argumentarea actualităţii cercetării şi formularea obiectivelor Pregătirea cadrului teoretic al cercetării Alegerea metodelor, tehnicilor de cercetare, procedeelor de analiză şi sinteză Desfăşurarea propriu-zisă a cercetării Analiza şi sinteza informaţiei, interpretarea rezultatelor Elaborarea recomandărilor Elaborarea raportului ştiinţific
  4. 4. Documente ce reglementează procesul de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă (nomenclator-cadru) Nr. Denumirea documentului Descriere 1. Politica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă Determină priorităţile şi principiile de achiziţie, criteriile de selectare a documentelor, stabileşte normele şi nivelurile de completare, defineşte etapele de achiziţie. 2. Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului ”Dezvoltarea colecţiilor” Descrie structura internă a serviciului, scopul, obiectivele, activităţile, atribuţiile şi modul de funcţionare a lui. 3. Fişa postului angajaţilor Includ competenţele, atribuţiile, responsabilităţile angajaţilor serviciului ”Dezvoltarea colecţiilor” 4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei „Managementul Colecţiilor” Prevede atribuţiile comisiei privind elaborarea politicii, principiilor de dezvoltare a colecţiilor, exercitarea controlului asupra achiziţiei de carte şi abonării publicaţiilor periodice, bazelor de date, precum şi a corectitudinii trierii şi excluderii documentelor din colecţiile bibliotecii. 5. Regulament de organizare şi funcţionare a fondului de rezervă şi schimb Conţine informaţii privind obiectivele, modul de organizare şi gestiune a fondului de rezervă şi schimb: constituirea, evidenţa şi scoaterea din evidenţă a documentelor, precum şi mostre de documente ce însoţesc procesul de schimb (acte, procese verbale, borderouri etc.). 6. Acorduri de colaborare a Bibliotecii cu instituţii din ţară şi de peste hotare privind schimbul de publicaţii Include obiectul contractului, părţile semnatare şi adresele juridice, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, durata acordului. 7. Calea documentului în bibliotecă Indică traseul documentului de la intrare în bibliotecă şi până la etapa în care devine disponibil pentru utilizator. 8. Instrucţiune privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă Determină regulile generale de evidenţă (globală şi individuală) a documentelor, verificarea colecţiilor, eliminarea documentelor din colecţii şi termenii de păstrare a documentelor de evidenţă. 9. Registrul de mişcare a fondului (RMF) Formular tipizat obligatoriu ce serveşte la evidenţa primară (globală) a fondului documentar şi reflectă dinamica internă a colecţiilor, volumul, valoarea şi componenţa (structura) colecţiilor. 10. Registrul inventar (RI) Document obligatoriu pentru toate bibliotecile, ce conţine înregistrarea nominală a fiecărei unităţi materiale achiziţionate de bibliotecă. 11. Fişa de evidenţă preliminară (reviste, ziare) Serveşte pentru evidenţa individuală (fiecare titlu), număr cu număr, a revistelor şi ziarelor primite prin abonament. 12. Instrucţiune privind termenii de păstrare şi scoaterea din gestiune a documentelor din colecţiile bibliotecii Stabileşte termenii de păstrare pentru toate tipurile de documente din colecţiile bibliotecii şi criteriile de selectare pentru scoaterea din gestiune a publicaţiilor. 13. Instrucţiune privind recuperarea de la utilizatori a documentelor pierdute sau deteriorate Reglementează modalităţile de recuperare a documentelor pierdute, distruse ori deteriorate de utilizatori, stabileşte cuantumul contravalorii documentului lipsă. 14. Registru de evidenţă a publicaţiilor primite în schimbul celor pierdute Înregistrează fiecare document pierdut şi documentul primit în schimbul celui pierdut 15. Facturi/acte/procese verbale şi borderourile anexate Factura lotului de documente primite; Act de primire (pentru documentele primite de bibliotecă fără act insoţitor); Proces verbal de constatare (în cazul constatării unor neconcordanţe între documentele însoţitoare şi publicaţiile primite - lipsuri în stocul de cărţi, cărţi deteriorate etc.); Proces verbal de predare – primire în gestiune (în subdiviziunile bibliotecii); Proces verbal privind eliminarea documentelor din colecţia bibliotecii; Borderou (lista documentelor primite, predate sau scoase din gestiunea bibliotecii)
  5. 5. Ateliere profesionale în cadrul cărora învaţă toţi… .... astfel s-a numit articolul dnei Ludmila Corghenci din numărul precedent al InfoStandului biblioteconomic. Ne-am gândit că este un titlu foarte potrivit pentru o rubrică ce va include opinii, precizări, comentarii despre lucrările diverselor activităţi profesionale ce au loc în comunitatea biblioteconomică. Astăzi această rubrică va include unele idei sugerate de şedinţa clubului bibliografilor „BiblioArtis” din 23 decembrie 2014. Şedinţa a avut loc la DIB ULIM într-o componenţă de 57 persoane, reprezentanţi ai bibliotecilor naţionale, universitare, publice, de colegii şi specializate. Temele prezentărilor puse în discuţie le veţi găsi menţionate în comunicatul dnei Ludmila Corghenci pe marginea şedinţei clubului şi le puteţi vizualiza pe site-ul DIB ULIM. Toate prezentările din cadrul clubului au avut o rezonanţă pozitivă, noi, însă, ne vom opri doar la înregistrările (numere) standardizate atât ale producţiei editorilale, cât şi a numelor de autori, editori, organisme de informare şi documentare. Am accentuat în informaţia prezentată doar cele mai frecvent utilizate şi cunoscute Numere Standard, amintindu-vă unele definiţii şi prezentând mici exemple. Informaţia se bazează pe prezentarea dnei Renata Cozonac, care a avut ca temă: ISBN – ISTC – ISNI – DOI / ISBN-A – ISMN – ISRC. ISBN - Număr Internaţional Standard pentru Cărţi (International Standard Book Number) ISSN - Număr Internaţional Standard pentru Seriale (International Standard Serial Number) ISNI - Identificator Internaţional Standard pentru Nume (International Standard Name Identifier) DOI - Identificator Digital al Obiectelor (Digital Object Identifier) Exemple: ISBN 978-9975-53-067-5 (Babuc Vasile. Pomicultura. Chişinău, 2012). ISSN 1454-2382 (Bulletin of UASVM Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies). DOI (articol) 10.1007/s00707-013-0974-3 (Seremet, Victor. A new approach to constructing Green's functions. and integral solutions in thermoelasticity). ISNI 0000 0000 7733 2063 (Name: Dent, Bob; Dates: 1949-; Creation role: author, editor; Creation classes: Text; Related names: @Ràcz, Katalin, @Tedeschi, Mària; Titles: Inside Hungary from outside). NOTĂ: baza de date ISNI a OCLC o puteţi accesa la: http://isni.oclc.nl/ Prin analogie cu informaţia de mai sus vă reamintim şi despre o altă abreviere, care nu este un număr de înregistrare, ci este un set de reguli care reglementează descrierea bibliografică atât a publicaţiilor tipărite, cât şi a documentelor electronice: ISBD - International Standard Bibliographic Description. ISBD este un ansamblu de norme care definesc structura, forma şi conținutul înregistrărilor bibliografice. Există un ISBD general şi ISBD-uri specifice: – ISBD (G) : general (2004) – ISBD (A) : monografii vechi şi rare (1991) – ISBD (M) : monografii curente (2002) – ISBD (NBM) : materiale/resurse non-carte (AV) (1987) – ISBD (CM) : materiale/ resurse cartografice (1987) – ISBD (PM) : publicaţii muzicale tipărite (1991) – ISBD (ER) : resurse electronice (1997) – ISBD (CR) : periodice şi alte publicaţii în serie (2002) În anul 2011 a apărut ediţia consolidată a ISBD, elaborată de IFLA, care este tradusă în limbile: bulgară, catalană, spaniolă, franceză, italiană, rusă şi chineză. Ediţia consolidată a ISBD în limba rusă a apărut în a. 2014 şi este disponibilă la: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-2011-ru.pdf ISBD : Международное стандартное библиографическое описание / Рос. библ. ассоц., Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. Н. В. Шпановой ; науч. ред. пер.: Т. А. Бахтурина, Н.Н. Каспарова (рук. проекта). – Москва, 2014. – 325 с. ISBN (рус.). – ISBN 978-3-11-026379-4 (англ.). Informaţie pregătită de I. Tătărescu

×