Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info stand Nr. 2 / 2013

163 views

Published on

Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Info stand Nr. 2 / 2013

  1. 1. Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă» Nr. 2, 2013 Editorial Conţinutul numărului 2 al buletinului “InfoStand Biblioteconomic” este determinat, în primul rând, de dezideratele exprimate de către membrii comunităţii profesionale şi dorinţa colegiului de redacţie de a răspunde aşteptărilor cititorilor săi. Dorim să punem la dispoziţia bibliotecarilor instrumente profesionale nu doar la nivelul experţilor şi factorilor de decizie, ci şi al bibliotecarilor implicaţi direct în procesul de producţie. Doar prin schimb de experienţe, practici, dezbateri în comun a problemelor actuale din domeniu, deschidere către transferul tehnologic vom obţine succese şi vom contribui la optimizarea proceselor tehnologice, la îmbunătăţirea calităţii producţiei informaţionale ale bibliotecilor, la amplificarea comunicării profesionale în cadrul bibliotecilor şi în relaţiile cu utilizatorii săi. Aşteptăm provocări, idei, sugestii, informaţii despre proiecte, tehnologii, inovaţii implementate în instituţia Dvs. Îndrăzniţi să ne scrieţi, deoarece ne dorim să extindem cercul de autori, prezentând o panoramă mai largă a activităţii bibliotecilor. Viorica Lupu, preşedintele seţiunii Conferinţa ABRM: Consolidarea asociației: împreună mai puternici! Luni, 21 octombrie, 2013 Panel 4. Instrumente profesionale: tradiție și modernitate Moderator: Viorica Lupu, preşedintele secţiunii Procese tehnologice de bibliotecă Vorbitori: 1. Promovarea site-ului ABRM în sprijinul îmbunătățirii comunicării profesionale, Zinaida Stratan, preşedintele comisiei Informatizare şi tehnologii informaţionale; 2. Publicațiile ABRM – cheia succesului, Renata Cozonac, preşedintele comisiei Comunicare; 3. Ghid de cultură a informaţiei – instrument pentru bibliotecarii şcolari, Lilia Tcaci, preşedintele comisiei Cultura Informaţiei; 4. Elaborarea bibliografiilor tematice şi biobibliografiilor: ghid metodologic, Valentina Chitoroagă, preşedintele comisiei Catalogare şi Indexare. InfoStand biblioteconomic Sumar: Editorial Conferinţa ABRM TEHNOLOGII, PRACTICI Regulament-cadru cu privire la biblioteca electronică Digitizarea patrimoniului local Nomenclator-cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice STANDARDIZAREA ACTIVITĂŢII DE BIBLIOTECĂ Standarde cu privire la editarea şi prezentarea publicaţiilor periodice INFORMAŢII Resurse informaţionale profesionale Biblioteca internaţională Digitală pentru copii  Editor: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Secţiunea de profil „Procese Tehnologice de Bibliotecă” Redactor şef: Viorica LUPU Tehnoredactor: Iulia TĂTĂRESCU Adresa redacţiei: str. Mirceşti, 42 or. Chişinău MD 2049 tel.(+373 22)432592 e-mail: v.lupu@uasm.md i.tatarescu@uasm.md
  2. 2. Propunem atenţiei comunităţii bibliotecare „Regulamentul-cadru cu privire la Biblioteca Electronică a instituţiei de învăţământ superior”. Acest regulament a fost elaborat de Natalia Cheradi, discutat şi aprobat în cadrul Secţiunii ABRM „Biblioteci universitare” şi poate servi ca model pentru elaborarea regulamentelor şi crearea bibliotecilor electronice în fiecare instituţie de învăţământ în parte. REGULAMENT – CADRU CU PRIVIRE LA BIBLIOTECA ELECTRONICĂ A INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 1. Dispoziţii generale 1.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Electronice a instituţiei de învăţământ superior (sau e-biblioteca) în vederea punerii în aplicare a priorităţilor pentru informatizarea procesului de învăţământ, raţionalizarea proceselor de construire a unui fond de resurse şi publicaţii electronice din cadrul instituţiei de învăţământ superior. 1.2. Regulamentul defineşte scopul, obiectivele, resursele informaţionale şi cadrul organizatoric al Bibliotecii Electronice a instituţiei de învăţământ superior, descrie sursele de achiziţionare a documentelor electronice, valorificarea, condiţii de utilizare. 1.3. Regulamentul stabileşte modul de prezentare a documentelor electronice, inclusiv normele (regulile) de înregistrare şi cerinţele generale pentru elaborarea publicaţiilor electronice. 1.4. Regulamentul stabileşte regulile de bază ale introducerii documentelor electronice în circuitul informaţional şi modul în care utilizatorii au acces la acestea.. Scopuri şi obiective Biblioteca Electronică a instituţiei de învăţământ superior este un concept organizaţional, o construcţie informaţională fără precise delimitări spaţial-temporale, fără respectarea riguroasă a principiilor de construcţie, structurare, prelucrare, comunicare, utilizare şi prezervare a resurselor informaţionale. Biblioteca Electronică este o colecţie de documente text, AV, multimedia, transferate pe suport electronic şi impunând condiţii specifice de consultare. Biblioteca Electronică este parte integrată a mediului informaţional al instituţiei de învăţământ superior, construită pe baza unor sisteme informatice distribuite pentru asigurarea metodologică şi informaţională complexă a proceselor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. Biblioteca Electronică asigură servirea informaţională operativă a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, corpului profesoral-didactic şi altor categorii de utilizatori din instituţia de învăţământ superior, oferă servicii informaţionale şi acces la resurse informaţionale electronice. Sarcina fundamentală a Bibliotecii Electronice a instituţiei de învăţământ superior este dezvoltarea colecţiei de documente în raport cu cerinţele proceselor de învăţământ şi de cercetare. Crearea Bibliotecii Electronice este condiţionată de următoarele obiective:  asigurarea informaţională a proceselor de instruire şi de cercetare în cadrul instituţiei de învăţământ superior;  implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesele de instruire şi cercetare;  crearea condiţiilor optime pentru utilizarea activă a publicaţiilor electronice de către studenţi şi profesori;  sporirea calităţii educaţiei la toate nivelurile cu ajutorul utilizării tehnologiilor informaţionale moderne;  elaborarea arhitecturii, asigurarea mijloacelor logico-lingvistice şi informaţional-tehnologice pentru funcţionarea Bibliotecii Electronice;  determinarea cerinţelor faţă de sistemul de navigare sau interfaţa de utilizator a Bibliotecii Electronice;  dezvoltarea instruirii la distanţă şi asigurarea acestui proces cu materiale didactice electronice;  protejarea dreptului de autor şi a altor forme de proprietate intelectuală în procesul funcţionării Bibliotecii Electronice. Avantajul formatului electronic al informaţiei ştiinţifice oferă posibilitatea de a realiza cu succes obiectivele de organizare efectivă a proceselor de instruire şi cercetare în cadrul instituţiei. Acestea să referă la următoarele:  simplitatea, comoditatea şi rapiditatea căutărilor şi a recepţionării informaţiilor;  posibilitatea de căutare a informaţiilor concomitent într-un număr mare de surse;  comoditatea de redactare şi a utilizării ulterioare;  facilităţile ce ţin de salvarea, copierea informaţiilor, listarea, transmiterea documentului prin poşta electronică direct din sistem, crearea arhivei de copii;  posibilitatea de utilizare concomitentă a unui document de un număr nelimitat de utilizatori;  posibilitatea de accesare a documentelor de la toate terminalele amplasate în instituţia de învăţământ superior. TEHNOLIGII. PRACTICI
  3. 3. Biblioteca Electronică nu este o structură separată în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice, ci o parte componentă a fondului, integrând informaţiile în format electronic, accesul la care este realizat prin intermediul mijloacelor informatice. Structura Bibliotecii Electronice Colecţia Bibliotecii Electronice include documente prezentate în format electronic, care conţin informaţii sistematizate cu caracter ştiinţific şi aplicat, cuprinse într-o formă adecvată pentru studiu şi formare profesională. Colecţia Bibliotecii Electronice conţine atât e- publicaţii, precum şi link-uri la resurse de reţea (adrese, indicând locaţia fizică a documentului electronic în reţeaua locală sau Internet). Documentele electronice care constituie fondul Bibliotecii Electronice sunt supuse dreptului de autor şi protejate de legislaţia din Republica Moldova şi Convenţiile internaţionale. În cazul acţionării drepturilor de autor este încheiat un acord cu deţinătorul drepturilor. Acordul reglementează utilizarea de către instituţia de învăţământ superior a publicaţiei în condiţiile definite de acordul încheiat, cu respectarea intereselor reciproce, de acordare şi protejare juridică a documentului electronic. Transpunerea liberă în formă electronică a ediţiilor tipărite se realizează în conformitate cu Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010. Fondul Bibliotecii Electronice cuprinde următoarele tipuri de resurse:  ediţii electronice (publicaţii multimedia, produse software etc.) cu destinaţie educativă şi metodică, elaborate de către profesori şi personalul instituţiei de învăţământ superior pentru organizarea procesului de învăţământ, în condiţiile de îndeplinire a sarcinilor de serviciu la locul de muncă şi sunt proprietatea instituţiei de învăţământ superior;  ediţii electronice cu destinaţie educativă şi metodică, elaborate de către profesori şi personalul instituţiei de învăţământ superior din iniţiativă proprie pentru organizarea procesului de învăţământ, reprezentând proprietatea autorilor;  e-versiuni ale publicaţiilor editate în cadrul Editurii instituţiei de învăţământ superior în conformitate cu planul editorial şi sunt proprietatea instituţiei de învăţământ superior;  e-versiuni ale publicaţiilor din fondul Bibliotecii Ştiinţifice realizate folosind metodele de scanare a textelor;  catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice, reprezentând fondul integral al acesteia;  bazele de date bibliografice şi full text create şi achiziţionate de Biblioteca Ştiinţifică. În dezvoltarea Bibliotecii Electronice se ţine cont de politicile, strategiile de dezvoltare a colecţiilor bibliotecii, de tematica cursurilor, tematica cercetărilor, planurile şi strategiile de dezvoltare a instituţiei de învăţământ superior, principiul tipologic, cerinţele utilizatorilor, formularele de deziderate, studiile de marketing, planurile editoriale, cuantumul resurselor bugetare şi extrabugetare etc. Constituirea şi dezvoltarea colecţiei Bibliotecii Electronice Modul de prezentare a publicaţiilor electronice este stabilit de Regulamentul cu privire la activitatea editorială şi prezentul regulament. În Biblioteca Electronică sunt incluse şi înregistrate din catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice, resursele educaţionale electronice care au fost testate la respectarea obiectivelor educaţionale şi au devenit publicaţii. Toate celelalte resurse electronice educaţionale pot fi plasate pe portal/site-ul instituţional, fără înregistrare în catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice. Procedura de organizare a colecţiei Bibliotecii Electronice are loc după cum urmează: Înregistrarea publicaţiei electronice în Departamentul Editorial-Poligrafic şi în Biblioteca Ştiinţifică. Includerea publicaţiei electronice în catalogul electronic al Bibliotecii Ştiinţifice. Prelucrarea publicaţiilor şi documentelor electronice se efectuează în corespundere cu standardele bibliografice în vigoare pentru asigurarea identităţii informaţiilor descriptive privind documentul electronic. Documentele/publicaţiile electronice sunt plasate pe portalul/site-ul instituţiei de învăţământ superior. Localizarea fizică (CD, DVD) în Biblioteca Ştiinţifică. Cerinţe generale de elaborare a publicaţiilor şi documentelor electronice Documentele electronice pot fi elaborate în orice format convenabil pentru autor. Pentru documente de tip text sunt preferabile următoarele formate: HTML, PDF, MS Word (DOC sau RTF), textul ANSI. Imaginile (desene, fotografii etc.), care sunt incluse în documentul electronic, pot fi prezentate separat sau în corpul documentului. Formatul de imagine nu este reglementat, se recomandă doar o compresie optimă, care să permită utilizarea în reţea. În Biblioteca Electronică a instituţiei de învăţământ superior vor fi arhivate resursele de diferite tipuri (manuale, cursuri de lecţii, teze, autoreferate, reviste, standarde educaţionale, programe de studiu etc.) şi formate (texte
  4. 4. integrale în formate DOC., PDF.,TXT şi alte formate tipice, fişiere sonore, video, resurse Internet (link-uri în caz dacă sursa este accesată on-line fără restricţii). Distribuirea responsabilităţilor Organizarea activităţii cu privire la constituirea Bibliotecii Electronice şi distribuirea responsabilităţilor pentru funcţionarea acesteia este în responsabilitatea prorectorului pentru activitatea didactică. Unităţile structurale, care interacţionează în activitatea de organizare, plasare şi depozitare a documentelor şi publicaţiilor electronice sunt: Departamentul Informatizare, Departamentul Editorial-Poligrafic, Biblioteca Ştiinţifică. Orice soluţii tehnice legate de Biblioteca Electronică trebuie convenite între aceste departamente. Achiziţiile noi de documente electronice în Biblioteca Electronică sunt reflectate pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice, în secţiunile relevante. Organizarea activităţii cu privire la elaborarea şi predarea publicaţiilor didactice şi metodice în format electronic la Departamentul Editorial- Poligrafic este în responsabilitatea şefilor de catedră. Responsabilitatea pentru crearea şi transmiterea publicaţiilor create la Departamentul Editorial-Poligrafic, îi revine şefului acestuia. Responsabili pentru plasarea şi utilizarea resurselor electronice în Biblioteca Electronică sunt şeful Departamentului de Informatizare şi directorul Bibliotecii Ştiinţifice. Responsabili pentru crearea de resurse electronice în alte subdiviziuni şi departamente ale instituţiei de învăţământ superior sunt şefii de departamente, catedre şi manageri de unităţi. Responsabilitatea pentru asigurarea sistemului de software şi asistenţa tehnică a Bibliotecii Electronice, organizarea modalităţilor de acces la resursele biblioteci, stocarea şi arhivarea resurselor o are şeful Departamentului de Informatizare. Accesul utilizatorilor la documente/ publicaţii electronice Accesul la resursele electronice ale Bibliotecii Electronice va fi asigurat atât pentru utilizatorii locali, cât şi pentru utilizatorii la distanţă. Utilizatorii locali vor lucra atât în modulul local al sistemului, cât şi în mediul oricărui browser de Internet, accesând site-ul instituţiei. Modalităţile de acces al utilizatorilor la documente şi publicaţii electronice, furnizate de către Biblioteca Electronică sunt următoarele:  Acces gratuit al profesorilor şi studenţilor pentru vizualizarea publicaţiilor electronice în reţeaua locală a instituţiei de învăţământ superior.  Accesul contra plată acordat persoanelor fizice sau juridice (din afara instituţiei de învăţământ superior) pentru utilizarea Bibliotecii Electronice în reţeaua locală.  Livrarea copiilor electronice ale publicaţiilor contra plată. Ordinea şi condiţiile efectuării comenzilor este reflectată în site-ul Bibliotecii Ştiinţifice, compartimentul „Livrarea electronică”. Accesul la documente şi publicaţii electronice prin intermediul Bibliotecii Electronice este organizat în conformitate cu acest regulament. Toţi utilizatorii Bibliotecii Electronice a instituţiei de învăţământ superior trebuie notificaţi/înregistraţi într-un mod sau altul. Utilizatorii nu pot modifica, distribui, publica documentele electronice în scopuri publice sau comerciale. Interdicţii Sunt interzise: modificarea, recompilarea, copierea, redistribuirea, publicarea sau republicarea oricăror texte din lucrări, rezultate ale cercetătorilor sau ale altor informaţii sau ale oricăror fragmente despre acestea, incluzând indicii ca: fără limitare, copyright, drept de proprietate etc., sub orice formă sau mediu. Este interzisă descărcarea a unei cantităţi mari de texte sau transmiterea electronică către persoane sau instituţii. Este interzisă descărcarea sistematică şi persistentă a unor fragmente din publicaţii online în scopul creării unor copii (cu excepţia zonelor de memorie tranzitorii conţinând materiale solicitate în mod individual) pentru redistribuire. Toate drepturile nerecunoscute în mod expres sunt rezervate proprietarului de copyright. Utilizatorii autorizaţi nu trebuie să împiedice sistemele de control al accesului şi să utilizeze sistemele sau serviciile în scopul obţinerii accesului neautorizat. Dispoziţii finale Prezentul Regulament se completează cu alte prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Electronice a instituţiei de învăţământ superior, reieşite din legislaţia în vigoare, ordinele Ministerului Educaţiei şi deciziile Senatului instituţiei de învăţământ superior. Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea lui de către Senatul instituţiei de învăţământ superior.
  5. 5. DIGITIZAREA PATRIMONIULUI LOCAL La începutul secolului XXI societatea informaţiei a devenit o realitate. Politicile şi strategiile de informatizare europene stipulează că informaţia digitală este necesară pentru dezvoltarea economică şi bunăstarea socială în sec. XXI. Încă din anul 1999 Comisia Europeană a lansat principalele direcţii strategice de dezvoltare informaţională: e- Europe, e-Europe 2005 şi iniţiativa i2010 care prevăd crearea, promovarea şi susţinerea Bibliotecii Digitale Europene (European Digital Library); promovează creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă în societatea informaţională. Prin aceste documente, la nivel european, este încurajată crearea conţinutului digital şi constituirea de baze de date pentru a permite utilizatorilor accesul online la resurse, pentru promovarea şi prezervarea digitală a patrimoniului cultural naţional şi european în format electronic. Documentele numerice includ texte, baze de date, imagini fixe şi animate, documente sonore şi grafice, sisteme informaţionale şi pagini web. Multe din aceste documente au o valoare şi o importanţă durabilă şi, în consecinţă, trebuie să fie protejate şi conservate pentru generaţiile prezente şi viitoare. Acest lucru se referă, în cazul Bibliotecii Municipale, la patrimoniul cultural municipal. Evident este faptul că informaţia digitizată poate fi mai simplu prezervată, accesată şi partajată. De ex., un document istoric original poate fi accesibil numai pentru persoanele care vin la bibliotecă, în schimb conţinutul documentului digitizat este accesibil pentru persoane din lumea întreagă. Crearea bibliotecii digitale este o orientare strategică a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care, credem, va fi o parte componentă a Bibliotecii Naţionale Numerice. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, conform statutului ei de bibliotecă a capitalei, acţionează ca agent central de diseminare a conţinutului local şi, în acest sens, işi propune ca scop de a deveni un repozitoriu de documente despre Chişinău. Acest patrimoniu include documente, publicaţii seriale, materiale audiovizuale, precum şi documente electronice despre capitala Republicii Moldova. În 2007 BM a întreprins primii paşi în digitizarea conţinutului cu caracter local. Au fost digitizate 3743 de pagini din creaţia criticului literar, acad. M. Cimpoi, 964 de pagini din documentele de arhivă referitoare la istoria Bibliotecii Municipale. În 2008 CID Chişinău a iniţiat constituirea bazei de date „Chişinăul virtual”, care include în afară de baza de date de documente digitale şi colecţia digitizată „Chişinău” (circa 35 000 de pagini), localizată pe blogul Chişinău, oraşul meu. În 2012 pentru publicarea documentelor electronice, create de bibliotecă, s-au utilizat platformele de publicare digitală Issuu şi Calameo (38 publicaţii, 1200 de vizualizări, 105 945 de aprecieri) după cum se vede din tabel. Analizând datele concluzionăm că materialele oferite de bibliotecă prezintă interesul utilizatorului, ceea ce ne demonstrează numărul de comentarii (1228 per publicaţie) şi 16 vizualizări per publicaţie. În totalitate colecţia de documente digitale şi digitizate despre Chişinău, finalizate şi aflate în prelucrare, a ajuns la cifra de 59 de documente: cărţi, periodice, documente de arhivă, imagini etc. Unii pot spune ca este puţin, dar este un început realizat fără tehnică specială. O altă bază de date “Monitorul de Chişinău” (www.monitoruldechisinau.md), proiectul Chişinăul juridic online: acces deschis la documentele publice, creată în 2011 de Biblioteca Publică de Drept a înregistrat în 2012 un număr de 14648 de sesiuni (1545 - în 2011), în bază fiind plasate circa 5000 de documentele oficiale (1200 - în 2011). Şi nu în ultimul rând trebuie menţionată încă o bază de date, baza revistei Bibliopolis, care se bucură de popularitate în mediul biblioteconomic. Pentru a avea un repozitoriu digital unificat de creare şi distribuire a acestui conţinut electronic, la momentul actual, BM testează un soft special pentru baze de date. Ludmila Pânzaru, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Iniţiativa i2010. Disponibil: http://ec.europa.eu/information_society/eeuro pe/i2010/index_en.htm
  6. 6. Nomenclatorul proceselor şi operaţiilor tehnologice este un document în care sunt enumerate procesele şi subprocesele tehnologice ale bibliotecii într-o ordine sistemică, logică şi funcţională, oferind o viziune asupra integrităţii activităţii bibliotecii ca sistem tehnologic, a proceselor în întregime şi a fiecărui element al procesului în ciclul tehnologic general. Nomenclatorul serveşte drept:  instrument managerial în relaţiile cu fondatorul şi alţi decidenţi (demonstrarea complexităţii, volumului amplu de muncă în structura infodocumentară)  instrument de planificare (planificare curentă şi strategică, elaborare de noi procese şi reactualizare a celor existent, de determinare a potenţialului necesar de resurse umane, de coordonare şi cooperare a activităţii unităţilor de structură, de îmbinare organică a proceselor tehnice (de rutină) de muncă cu cele care necesită creativitate şi deprinderi analitico-sintetice)  organizarea raţională a muncii în bibliotecă (consecutivitate, lipsa paralelismului, siguranţa procedurilor operaţionale etc.)  instrument de amplificare a transparenţei, a participării angajaţilor în procesul de luare a deciziilor  suport pentru efectuarea analizelor comparate, a nivelului de implicare profesională, a volumului de muncă efectuată  suport pentru activităţile de promovare a instituţiei info-bibliotecare şi a angajaţilor acesteia, pentru activităţile de lobbyng Nomenclatorul este structurat în zece cicluri tehnologice, fiecare ciclu include lista proceselor şi operaţiilor. Ciclul I. Dezvoltarea resurselor documentare Ciclul II. Prelucrarea analitico-sintetică a resurselor informationale Ciclul III. Organizarea şi ţinerea la zi a sistemului de cataloage şi baze de date Ciclul IV. Organizarea şi conservarea colecţiilor Ciclul V. Comunicarea resurselor informaţionale Ciclul VI. Informare bibliografică şi documentară Ciclul VII. Informatizarea activităţilor de bibliotecă Ciclul VIII. Marketing Ciclul IX. Metodologie şi cercetare Ciclul X. Management CICLUL I. DEZVOLTAREA RESURSELOR DOCUMENTARE Proces 1: Completarea curentă a resurselor documentare Operaţii: 1. Investigarea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor în baza curriculum-urilor universitare, programelor de cercetare de nivel instituţional şi naţional, propunerilor utilizatorilor, cererilor de informare neonorate ale utilizatorilor 2. Cercetarea producţiei editoriale (bibliografii, planuri, prospecte, cataloage editoriale elaborate de furnizori sau de structuri specializate) 3. Consultarea cataloagelor de presă pentru abonarea serialelor 4. Confruntarea comenzilor curente cu cele din anul precedent în scopul depistării noilor titluri 5. Selecţia documentelor ce ţin de profilul instituţiei şi necesităţile informaţionale ale utilizatorilor 6. Determinarea cantităţii documentelor pentru achiziţii şi întocmirea listelor 7. Perfectarea comenzii: elaborarea demersului privind necesitatea achiziţiilor, relaţii profesionale cu ofertantul, corespondenţa Proces 2: Completarea retrospectivă a resurselor documentare Operaţii: 1. Analiza cererilor înaintate de cadrele didactice sau alte categorii de utilizatori 2. Analiza fişierului de refuzuri 3. Alcătuirea listei documentelor lipsă din colecţiile bibliotecii 4. Regăsirea documentelor în alte biblioteci, edituri şi librării Proces 3. Realizarea schimbului naţional şi internaţional de documente Operaţii: 1. Realizarea corespondenţei contractuale (de iniţiere) a schimbului de documente cu instituţii similare din ţară şi de peste hotare 2. Organizarea şi ţinerea la zi a fişierului partenerilor de schimb 3. Trimiterea listelor de documente disponibile pentru schimb bibliotecilor partenere 4. Pregătirea coletelor pentru schimb 5. Expedierea documentelor destinate schimbului Ca bază în elaborarea materialului ce urmează au servit documentele: “Harta proceselor/operaţiilor funcţionale” a Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM (elaborat de L. Corghenci) şi „Nomenclatorul proceselor şi operaţiilor tehnologice” al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM (elaborat de V. Lupu, V. Sobeţchi, Iu. Tătărescu). Buletinul intenţionează să prezinte pe paginile sale documentul integral, publicat consecutiv în următoarele apariţii. Numărul doi al buletinului va include ciclurile tehnologice I şi II. Nomenclator-cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice în instituţiile infodocumentare
  7. 7. 6. Realizarea corespondenţei tehnice prin trimiterea avizelor de expediţie, a scrisorilor de confirmare a primirii documentelor, a scrisorilor de solicitare a documentelor Proces 4. Recepţionarea documentelor achiziţionate Operaţii: 1. Primirea, verificarea integrităţii şi desfacerea coletelor cu documente 2. Confruntarea conţinutului cantitativ al lotului de documente cu actul însoţitor (factură, act de transfer, schimb, donaţie), verificarea stării fizice a documentelor 3. Verificarea conţinutului valoric al lotului de documente cu actul însoţitor (preţul fiecărui document, valoarea totală a documentelor) 4. Confruntarea titlurilor şi numărului de exemplare primite cu titlurile şi numărul de exemplare comandate 5. Întocmirea unui proces verbal cu borderou în cazul depistării neconcordanţelor între documentele însoţitoare şi situaţia documentelor din lot 6. Sesizarea furnizorilor privind neconcordanţele depistate 7. Întocmirea actului de primire pentru documentele recepţionate fără act însoţitor 8. Evaluarea documentelor primite fără preţ 9. Indicarea preţului în actul de primire şi pe coperta documentului Proces 5. Evidenţa documentelor achiziţionate Operaţii: 1. Înregistrarea globală a fiecărui lot de documente (cantitate, valoare, provenienţă, categorie, structură tematică) în Registrul de Mişcare a Fondurilor (RMF) 2. Înregistrarea individuală a documentelor în Registrul Inventar (RI) 3. Înregistrarea publicaţiilor seriale în fişa de evidenţă preliminară şi în baza de date (modulul Seriale) 4. Verificarea existenţei în catalogul electronic a titlurilor documentelor (dublete) 5. Descrierea preliminară a documentelor achiziţionate în baza de date a bibliotecii Proces 6. Prelucrarea tehnică a documentelor Operaţii: 1. Ştampilarea documentelor 2. Lipirea buzunăraşelor pe documente 3. Lipirea etichetei pentru înregistrarea cotei documentului 4. Lipirea etichetei de interdicţie a împrumutului la domiciliu 5. Aplicarea etichetei cu cod de bare 6. Completarea fişei documentului 7. Înscrierea numărului de inventar pe document şi pe buzunăraş 8. Indicarea pe document a preţului şi localizării documentului în subdiviziuni CICLUL II. PRELUCRAREA ANALITICO- SINTETICĂ A RESURSELOR INFORMATIONALE Proces 1. Descrierea bibliografică completă a documentelor Operaţii: 1. Examinarea documentului şi identificarea elementelor pentru descrierea bibliografică 2. Înregistrarea elementelor bibliografice în sistemul automatizat de bibliotecă Proces 2. Clasificarea documentelor conform sistemului CZU Operaţii: 1. Examinarea documentului şi determinarea ariei de subiecte a documentului 2. Identificarea în tabele a indicilor corespunzători subiectelor documentului 3. Alcătuirea indicelui / indicilor CZU 4. Organizarea şi ţinerea la zi a indexului alfabetic pe materii la catalogul sistematic Proces 3. Cotarea sistematico-alfabetică a documentelor Operaţii: 1. Stabilirea indicelui principal de clasificare CZU pentru cotă 2. Stabilirea semnului de autor conform tabelelor de autor 3. Înregistrarea cotei sistematico-alfabetice pe document, pe eticheta şi fişa documentului Proces 4. Indexarea coordonată a documentelor Operaţii: 1. Examinarea conţinutului şi definirea subiectului documentului 2. Identificarea şi selectarea conceptelor ce caracterizează documentul 3. Identificarea conceptelor selectate în vocabularul controlat existent în baza de date 4. Atribuirea vedetelor de subiect Proces 5. Alcătuirea rezumatelor la documente (dacă biblioteca realizează acest process) Operaţii: 1. Analiza textului şi stabilirea temei principale a documentului 2. Selectarea din conţinutul documentului a informaţiei privind subiectul, scopul, metodele utilizate, rezultatele şi concluziile 3. Sintetizarea informaţiei selectate într-un text integru Process 6. Reclasificarea documentelor Operaţii: 1. Modificarea indicelui CZU 2. Schimbarea cotei pe document, fişa de catalog şi fişa cărţii 
  8. 8. Standarde cu privire la editarea şi prezentarea publicaţiilor periodice Standardele din domeniul Biblioteconomie. Informare. Documentare sunt concepute pentru a asigura caracteristicile de calitate pentru prezentarea publicaţiilor, tehnologiilor de bibliotecă, terminologiei profesionale. Bibliotecile, în special bibliotecile de învăţământ, fiind centre de informare şi documentare pentru instituţiile fondatoare sunt implicate în procesul de editare a revistelor ştiinţifice. Fiecare bibliotecă trebuie să cunoască aceste documente pentru a da un răspuns concret la referinţa de tipul: Cum se prezintă redacţional o publicaţie periodică? În acest număr al buletinului Vă prezentăm adnotări scurte la standardele referitoare la prezentarea publicaţiilor periodice: 1.SM STAS 6072:2007 Prezentarea cuprinsului publicaţiilor periodice 2.SM STAS 6073: 2007 Prezentarea redacţională a publicaţiilor periodice 3.SM STAS 6443:2007 Prezentarea articolelor din publicaţiile periodice ştiinţifice şi tehnice şi din alte publicaţi seriale similare 4.SM STAS 6442:2005 Rezumate pentru publicaţii şi documente. SM STAS 6072:2007 - Standardul respectiv nu se referă la ziare, reviste de artă, de cultură generală şi de popularizare, ci la publicaţiile periodice ştiinţifice. Conţine şase capitole în care sunt prezentate regulile generale de prezentare, elementele şi amplasarea cuprinsului unei publicaţii periodice. SM STAS 6073: 2007 - Standardul stabileşte reguli care permit redactorilor şi editorilor să dea publicaţiilor periodice o formă care să faciliteze utilizarea lor şi care se referă la titlul publicaţiei periodice, numerotarea fascicolelor, modul de tipărire, numerotarea paginilor etc. SM STAS 6443:2007 - Prezentul standard stabileşte regulile de redactare şi de prezentare a articolelor şi răspunde la întrebările: care sunt elementele de identificare a unui articol, cum trebuie prezentat textul principal al articolului, cum se prezintă ilustraţiile, figurile, anexele. SM STAS 6442:2005 - Standardul stabileşte reguli de întocmire, redactare şi prezentare a rezumatelor pentru documente primare (articole din publicaţii ştiinţifice, tratate, monografii şi alte lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie) şi documente secundare (publicaţii citate de autor în text). Standardul include şi unele reguli de prezentare tipografică şi de amplasare a rezumatului. Resurse informaţionale profesionale Baza de date „Documente tehnologice” conţine documente tehnologice fulltext (în format .pdf şi html) elaborate de Biblioteca Publică Tehnico-Ştiinţifică a Rusiei, precum şi de alte instituţii infodocumentare din Rusia. Baza de date conţine documente ce reglementează activitatea bibliotecilor şi vizează diverse procese tehnologice: servirea utilizatorilor, organizarea colecţiilor, sistemul de cataloage, resurse electronice şi baze de date, prelucrarea documentelor, activitatea informaţional-bibliografică. Baza de date permite realizarea căutărilor după următorii parametri: titlu, cuvinte cheie, subiecte, tipul documentului, locul şi anul editării. Disponibil: http://www.spsl.nsc.ru/ professionalam/organizacionno-texnologicheskaya- dokumentaciya-gpntb-so-ran/ “Университетская книга” este o revistă analitică şi de informare ce are ca scop evidenţierea problemelor cu privire la editarea şi distribuirea literaturii didactice şi ştiinţifice, formarea colecţiilor de bibliotecă, dezvoltarea pieţei de carte, implementarea de tehnologii inovaţionale în domeniul industriei cărţii, bibliotecilor şi centrelor de informare. Revista include peste 20 de rubrici, printre care menţionăm: biblioteci, bibliogeografie, bibliotehnologii, biblioteci electronice, arta de a edita etc. Disponibil: http://www.unkniga.ru/about.html) «Библиосфера» este o revistă ştiinţifică în domeniul biblioteconomiei, bibliografiei şi bibliologiei, inclusă în lista revistelor şi publicaţiilor ştiinţifice recomandate de Comisia Superioară de Atestare a Rusiei. Principalele rubrici ale revistei: Biblioteconomie, Bibliografie, Bibliologie, Informatică, Metodologia activităţii de cercetare ştiinţifică, Master- class, Schimb de experienţă Revista «Библиосфера» conţine diferite tipuri de documente tehnologice, practici inovaţionale, experienţe reprezentative care pot fi preluate de bibliotecile din RM şi aplicate în activitatea lor. Disponibil: http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ bibliosfera/ Biblioteca Internaţională Digitală pentru Copii ICDL (International Children s Digital Library) este un proiect lansat de un grup de cercetare interdisciplinară de la Universitatea din Maryland în colaborare cu Internet Archive. La acest proiect au participat bibliotecari, profesori, graficieni, specialişti în IT, precum şi un grup de copii cu vârste cuprinse între 7-11 ani. Pentru a gândi cum să arate produsul final şi ce funcţionalităţi să aibă, pentru a se ajunge la interfaţa folosită de ICDL s-au realizat numeroase studii şi cercetări, atât la nivel local în SUA, cât şi în alte ţări unde biblioteca are parteneri. Cercetătorii, fiind interesaţi să înţeleagă ce vor copiii şi ce îi interesează pe ei, i-au implicat activ în procesul de design. Disponibil: http://ru.childrenslibrary.org STANDARDIZARE INFORMAŢII

×