Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info stand Nr. 1 / 2014

201 views

Published on

Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Info stand Nr. 1 / 2014

  1. 1. Calitatea proceselor tehnologice influenţează calitatea servirii informaţionale Viorica LUPU, preşedintele secţiunii Creşterea influenţei tehnologiilor informaţionale moderne în toate sferele cunoaşterii duce la schimbarea paradigmelor tehnologice, transformă calitativ metodele şi tehnicile tradiţionale de prestare a serviciilor informaţionale în biblioteci. Bibliotecile trebuie să-şi orienteze eforturile în vederea amplificării proceselor tehnologice, raţionalizării şi evaluării eficienţei tuturor direcţiilor practice ale bibliotecii, fapt care va servi drept bază a dezvoltării şi îmbunătăţirii activităţilor bibliotecare. Sistemul documentar tehnologic constituie un suport informaţional de bază, ce contribuie la optimizarea proceselor tehnologice, îmbunătăţirea calităţii producţiei informaţionale ale bibliotecii, la amplificarea comunicării profesionale în cadrul bibliotecii şi în relaţiile cu utilizatorii săi, la ridicarea nivelului de cunoştinţe tehnologice al angajaţilor. În condiţiile actuale, se simte necesitatea elaborării, revizuirii, organizării, stocării şi asigurării transparenţei şi accesului eficient la documentele organizaţional-tehnologice ale bibliotecilor şi realizării unui control asupra ciclului complet de viaţă al acestora. În acest context, secţiunea de profil ABRM „Procese Tehnologice de Bibliotecă” îşi propune să publice pe paginile buletinului modele şi tipuri de documente tehnologice care ar putea fi utile bibliotecarilor în activitatea lor practică. Doar prin valorificarea bunelor practici, experienţelor profesionale, aplicarea transferului tehnologic de produse şi tehnologii, comunicarea profesională şi cooperarea la nivel naţional a bibliotecilor vom putea obţine succese în prestarea unor servicii de calitate utilizatorilor. InfoStand bibloteconomic Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă» nr.1(9), 2014 SUMAR  LUPU, Viorica. Calitatea proceselor tehnologice influenţează calitatea servirii informaţionale  CORGHENCI, Ludmila. Ateliere profesionale în cadrul cărora învaţă toţi…  SCHERLET, Ecaterina. Asigurarea metodologică a proceselor tehnolo- gice în bibliotecile universitare  Nomenclator-cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice în instituţiile infodocumentare (Continuare)  Model de procedură internă de lucru şi control pentru organizarea catalo- gului topographic Editor: Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Secţiunea de profil „Procese Tehnologice de Bibliotecă” Redactor şef: Viorica LUPU Tehnoredactare: Iulia TĂTĂRESCU Adresa redacţiei: str. Mirceşti, 42, Chişinău, MD 2049 tel.(+373 22)432592 e-mail: v.lupu@uasm.md i.tatarescu@uasm.md
  2. 2. Ateliere profesionale în cadrul cărora învaţă toţi… Ludmila CORGHENCI, director adjunct DIB ULIM lcorghenci@ulim.md Între anii 2001-2004 Departamentul Informaţional Biblioteconomic a iniţiat ciclul de ateliere profesionale „Biblioteci universitare: structuri organizaţionale şi aspecte de conţinut”, axându-se pe problemele activităţii de completare şi catalogare, a relaţiilor cu publicul, a activităţilor bibliografice. Multe dintre recomandările acestor reuniuni profesionale au prins rădăcini, fiind dezvoltate în timp (de exemplu, fenomenele „Agenţia Bibliografică Universitară”, „Depozit Obligatoriu Universitar” etc. În anul 2013 acest ciclu a fost reluat cu genericul „„Managementul calităţii în Biblioteca universitară: dezvoltare de structuri, resurse, procese, produse”, practica fiind îmbrăţişată (menţionăm cu satisfacţie profesională acest lucru!) de către secţiunile ABRM „Biblioteci Universitare” şi „Procese Tehnologice de Bibliotecă”, dar şi de către Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Astfel, au fost organizate deja două ateliere, care au întrunit responsabilii şi realizatorii nemijlociţi ai proceselor de dezvoltare a colecţiilor (la 6 decembrie 2013, DIB ULIM) şi a activităţii bibliografice (26 martie 2014, BRŞA a UASM). Comunitatea profesională a fost informată detaliat privind aceste reuniuni prin intermediul comunicatelor (a se vedea: http://www.slideshare.net/Dib_ulim/comuni cat-final şi http://www.abrm.md/files/ Comunicat_Inf_UASM_26_martie.pdf ). Prin ce se fac deosebite aceste reuniuni profesionale? În primul rând, credem că este vorba despre un mediu propice de comunicare profesională, creat atât de către organizatori, cât şi de către participanţi – cunoscători buni ai subiectelor puse în discuţie, iniţiatori de noi experienţe şi promotori de noi idei. În al doilea rând, este impresionantă aria instituţională, funcţională şi geografică a participanţilor – manageri superiori şi funcţionali, bibliotecari din biblioteci universitare, de colegii, şcolare, publice, naţionale – fapt ce confirmă necesitatea/importanţa eforturilor comune în dezvoltarea activităţii biblioteconomice. Reliefăm şi îmbinarea organică a abordărilor teoretice şi practice, prezentări de experienţe concrete, fapt ce facilitează procesul de îmbunătăţire a activităţilor. Nu în ultimul rând, e de menţionat impactul acestor reuniuni pentru întreaga comunitate şi domeniile concrete de activitate bibliotecară (dezvoltarea colecţiilor, activitatea bibliografică) – implementarea corectă şi relevantă a titulaturii structurilor bibliotecilor, în care sunt realizate procesele de achiziţii şi informare; elaborare de portofolii de cadru tehnologic şi de reglementare pentru domeniile concrete; elaborarea şi diseminarea în comunitate a nomenclatorului proceselor şi operaţiilor funcţionale etc. Atelierele constituie un liant între biblioteci, bibliotecarii creativi şi structurile Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, augmentând şi sprijinind cunoaşterea şi colaborarea în domeniu, integrând prevederile managementului calităţii în activitatea bibliotecilor (prin fundamentarea teoretico- metodologică a structurii organizaţionale, a asigurării documentare, a culturii organizaţionale etc.). În anul 2014 iniţiatorii ciclului de ateliere profesionale se vor axa pe problemele activităţii/relaţiilor cu publicul în bibliotecile din învăţământ, oferind şansa de abordare teoretică şi promovare a experienţelor în domeniu. Rămânem deschişi propunerilor şi sugestiilor Dvs. Asigurarea metodologică a proceselor tehnologice în bibliotecile universitare Ecaterina SCHERLET, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” În cadrul atelierelor profesionale „Asistenţă metodologică de specialitate – imperativ al timpului”, care au fost desfăşurate la 4 şi 15 aprilie 2014 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” s-au discutat probleme ce ţin de realizarea şi perfecţionarea proceselor tehnologice în bibliotecile universitare. Perfecţionarea proceselor tehnologice asigură buna funcţionare a bibliotecii universitare, calitatea serviciilor şi produselor, satisfacerea necesităţilor informaţionale şi comunicaţionale ale utilizatorilor la un nivel calitativ şi operativ.
  3. 3. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor necesită schimbarea şi elaborarea documentaţiei care ar asigura realizarea proceselor tehnologice. Alături de cadrul de reglementare general, este necesar să existe instrucţiuni, proceduri, fişe tehnologice şi alte documente, care ar asigura respectarea metodologiei de realizare a etapelor de producere a produselor informaţionale în bibliotecă. În cadrul atelierelor s-a confirmat că în bibliotecile universitare, unde există serviciul Asistenţă de specialitate, sarcina de elaborare a documentelor tehnologice şi respectarea metodologiei realizării proceselor tehnologice revine metodiştilor. În bibliotecile în care nu există această funcţie şi serviciu, competenţa respectivă revine managerilor şi specialiştilor cu experienţă. Bibliotecile participante la ateliere şi-au împărtăşit propria experienţă în elaborarea documentelor tehnologice şi respectarea metodologiei realizării lor. Serviciul Metodologie. Cercetare. Instruire al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova a elaborat un şir de documente tehnologice, precum a iniţiat şi elaborarea unor proceduri de lucru şi control. Procedurile de lucru şi control sunt aceleaşi fişe tehnologice, instrucţiuni de lucru, ce conţin algoritme, metodologii de lucru şi pot fi elaborate pentru toate procesele de bază ale bibliotecilor. Ele vin în ajutorul specialistului şi fiecare le poate adapta la necesităţile sale, la condiţiile în care se află biblioteca, la softul sau la procesele pe care le realizează. Structura acestor documente include: definiţii, responsabili, toate etapele şi metodologia de realizare a proceselor tehnologice. Aceste documente constituie un important suport metodologic pentru noii angajaţi. Fişele tehnologice nu sunt norme, dar, la solicitarea bibliotecilor, în ele pot fi introduse şi norme. Scopul acestor fişe este de a urmări îndeplinirea corectă şi consecutivă a unui proces de lucru, prevenirea abaterilor de la metodologia şi cheltuielile de timp prevăzut. Totodată, fişa tehnologică devine un instrument managerial, asigurând realizarea eficientă a managementului calităţii. În cadrul Bibliotecii Ştiinţifice ASEM se realizează Sistemul de Management al calităţii, fiind elaborate proceduri de proces, proceduri de control şi audit anual. La Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi serviciul Asistenţă de specialitate şi managerii funcţionali se implică în realizarea şi actualizarea proceselor tehnologice prin elaborarea documentelor tehnologice. Au fost elaborate cca 40 de documente, care au fost incluse în 2 ediţii ale volumelor Cadrul de reglementare al Bibliotecii Ştiinţifice şi Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice din Moldova a elaborat instrucţiuni tehnologice ce ţin de evidenţa colecţiilor, recepţionarea documentelor din donaţii, casarea, schimbul de publicaţii. În cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” la asigurarea documentară a proceselor tehnologice sunt implicate grupuri de lucru, formate din specialişti ai bibliotecii. La Biblioteca Universităţii Cooperatist Comerciale, în care nu există serviciul Asistenţă de specialitate şi funcţia de metodist, în dezvoltarea şi actualizarea documentelor tehnologice sunt implicaţi manageri şi angajaţi ai bibliotecii. La DIB ULIM documentele tehnologice sunt elaborate de specialişti, care sunt implicaţi direct în activitate. Metoda dată, la părerea specialiştilor DIB, este considerată cea mai bună, deoarece la elaborarea documentelor tehnologice sunt implicaţi bibliotecari cu competenţe şi cunoştinţe specifice domeniului documentului elaborat. Un alt subiect al discuţiilor a fost metodologia realizării proceselor tehnologice în bibliotecă. S-a stabilit că metodistul este specialistul, care elaborează şi promovează cele mai progresive metode de lucru, evaluează rezultatul obţinut în urma implementării acestor metode. Metodistului îi revine realizarea monitoringului şi controlului asupra metodelor noi de lucru. Toţi participanţii au confirmat faptul că activitatea metodologică necesită a fi dirijată de manager. El creează comisii, dirijează realizarea proceselor, efectuează controlul şi evaluarea rezultatului obţinut. S-a constatat că impactul proceselor tehnologice constă în asigurarea realizării cu succes a misiunii bibliotecii, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, produselor şi proceselor de muncă. La
  4. 4. moment nu există o coordonare şi colaborare în cadrul elaborării documentelor de reglementare a proceselor tehnologice la nivel naţional. Fiecare bibliotecă universitară încearcă să elaboreze propriile documente ale proceselor tehnologice, deseori apelând la experienţa altor biblioteci din ţara sau de peste hotare. S-a propus: - coordonarea la nivel naţional a activităţii de elaborare a documentelor de reglementare a proceselor tehnologice; - elaborarea în comun a documentelor tehnologice, bazându-se pe experienţele proprii şi utilizând diferite metode: ateliere profesionale, grupuri de lucru specializate etc.; - implicarea profesioniştilor cu experienţă în domeniu în elaborarea documentelor tehnologice, care ar permite realizarea proceselor tehnologice la un nivel mai înalt, fapt ce ar spori calitatea serviciilor şi produselor oferite utilizatorilor; - Centrul Biblioteconomic (Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova) în comun cu secţiunea de profil a ABRM „Perfecţionarea Proceselor Tehnologice de Bibliotecă” şi secţiunea „Biblioteci universitare” să iniţieze discutarea documentelor tehnologice pentru fiecare direcţie de activitate a bibliotecii în parte. NOMENCLATOR-CADRU AL PROCESELOR ŞI OPERAŢIILOR TEHNOLOGICE ÎN INSTITUŢIILE INFODOCUMENTARE Continuare... CICLUL TEHNOLOGIC III. ORGANIZAREA ŞI ŢINEREA LA ZI A SISTEMULUI DE CATALOAGE ŞI BAZE DE DATE Proces 1. Organizarea şi ţinerea la zi a cataloagelor alfabetic şi sistematic (tradiţional)  Repartizarea fişelor conform tipului de catalog  Orânduirea/clasarea fişelor pentru intercalare  Intercalarea fişelor  Verificarea corectitudinii aranjării fişelor  Redactarea fişelor din cataloage  Scrierea şi intercalarea divizionarelor  Excluderea fişelor documentelor eliminate Proces 2. Organizarea şi ţinerea la zi a catalogului topografic  Repartizarea fişelor conform localizării documentelor în subdiviziunile bibliotecii  Repartizarea fişelor după CZU şi număr de inventar  Intercalarea fişelor  Verificarea corectitudinii aranjării fişelor  Redactarea catalogului topografic  Excluderea fişelor / numerelor de inventar ale documentelor eliminate din cataloagele bibliotecii Proces 3. Organizarea şi ţinerea la zi a fişierului de autoritate persoane fizice  Concretizarea informaţiilor necesare despre autori persoane fizice (nume, prenume, funcţia, domeniul de activitate, titlurile ştiinţifice, distincţiile etc.)  Căutarea informaţiilor necesare în diverse surse de referinţă  Completarea câmpurilor fişierului de autoritate în baza datelor regăsite  Redactarea fişierului Proces 4. Organizarea şi ţinerea la zi a fişierului de autoritate al vedetelor de subiect  Verificarea existenţei termenului selectat la indexare în fişier  Verificarea vedetelor autorizate în cataloagele altor biblioteci de profil  Căutarea termenului în dicţionare, tezaure specializate  Identificarea sinonimelor, omonimelor termenului  Stabilirea formei gramaticale a termenului  Înregistrarea termenului în fişierul de autoritate a vedetelor de subiect  Întocmirea notelor explicative sau trimiterilor în scopul elucidării termenilor  Actualizarea termenilor învechiţi CICLUL TEHNOLOGIC IV. ORGANIZAREA ŞI CONSERVAREA COLECŢIILOR Proces 1. Organizarea colecţiilor  Primirea documentelor de către deţinătorii de colecţii  Evidenţa documentelor în RMF-ul subdiviziunii  Repartizarea documentelor conform criteriilor de aranjare a colecţiilor  Aranjarea documentelor la raft  Verificarea corectitudinii aranjării documentelor la raft şi eliminarea intercalărilor eronate  Reorganizarea colecţiilor la raft
  5. 5.  Scrierea şi intercalarea divizionarelor şi indicatoarelor de raft Proces 2. Evidenţa şi analiza cererilor de informare neonorate  Înregistrarea cererilor neonorate  Determinarea cauzei neonorării cererilor de informare  Analiza şi clasificarea cererilor neonorate conform cauzelor  Identificarea metodelor de rezolvare a cererilor neonorate Proces 3. Prezervarea colecţiilor Verificarea stării fizice a documentelor şi identificarea documentelor deteriorate Recondiţionarea documentelor deteriorate (reparaţii minore) Igienizarea spaţiilor, mobilierului şi documentelor din colecţii Proces 4. Verificarea colecţiilor  Instituirea comisiei de verificare a colecţiilor  Pregătirea documentelor de evidenţă şi control  Confruntarea documentelor din raft cu datele din cataloage sau registre  Aplicarea pe fişa catalogului sau în registru a semnului de control  Concretizarea documentelor lipsă  Organizarea fişierului/listei documentelor lipsă  Întocmirea procesului-verbal şi a notelor explicative privind rezultatele verificării colecţiilor Proces 5. Eliminarea documentelor din colecţii  Identificarea documentelor ce urmează a fi eliminate  Întocmirea listelor documentelor propuse spre eliminare  Examinarea documentelor de către comisia de eliminare  Verificarea validităţii propunerilor de eliminare  Scoaterea documentelor din raft  Scoaterea fişelor din buzunăraşele documentelor  Aranjarea fişelor documentelor după numărul de inventar  Întocmirea procesului verbal de eliminare şi înaintarea către forul tutelar spre aprobare  Operarea înscrierilor privind documentele aprobate spre eliminate în Registrul de Inventar  Înregistrarea datelor privind eliminarea documentelor în Registrul de Mişcare a Fondurilor  Excluderea fişelor / numerelor de inventar eliminate din cataloagele bibliotecii  Scoaterea fizică a documentelor din bibliotecă CICLUL TEHNOLOGIC V. COMUNICAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE Proces 1. Înregistrarea utilizatorului la bibliotecă  Realizarea interviului cu utilizatorul  Completarea fişei de înscriere a utilizatorului la bibliotecă  Înregistrarea datelor personale ale utilizatorului în baza de date  Perfectarea permisului de acces la bibliotecă a utilizatorului  Precizarea datelor utilizatorului înregistrat anterior Proces 2. Consultarea documentelor în sala de lectură  Primirea şi concretizarea cererii de informare  Căutarea documentului solicitat la raft  Eliberarea documentului utilizatorului  Asistenţă utilizatorului privind depistarea documentelor la raft (acces liber la raft) Proces 3. Împrumutul documentelor la domiciliu  Primirea buletinului de cerere a documentului  Verificarea corectitudinii completării buletinului de cerere  Căutarea documentului solicitat la raft  Informarea utilizatorului asupra termenului de restituire şi a stării fizice a documentului împrumutat  Împrumutul documentului utilizatorului în baza permisului de intrare Proces 4. Împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional (cu statut de beneficiar)  Primirea cererii de împrumut interbibliotecar de la solicitant  Verificarea corectitudinii elementelor bibliografice şi identificarea localizării documentului  Transmiterea cererii de împrumut bibliotecii care deţine documentul solicitat  Recepţionarea documentului solicitat
  6. 6.  Avizarea bibliotecii furnizoare asupra primirii documentului (copiei electronice)  Informarea solicitantului de împrumut interbibliotecar privind recepţionarea documentului  Împrumutul documentului utilizatorului spre consultare în sala de lectură / Transmiterea copiilor electronice utilizatorului prin poşta electronică  Returnarea documentului (original) împrumutat bibliotecii furnizoare Proces 5. Împrumutul interbibliotecar naţional şi internaţional (cu statut de furnizor)  Primirea comenzilor de împrumut interbibliotecar de la biblioteci din ţară şi de peste hotare  Consultarea cataloagelor bibliotecii privind existenţa documentelor în colecţiile bibliotecii şi disponibilitatea lor  Eliberarea directă a documentelor bibliotecii solicitante / expedierea prin poştă a documentelor bibliotecii solicitante  Digitizarea articolelor din seriale şi transmiterea lor prin poşta electronică bibliotecii solicitante  Avizarea bibliotecii furnizoare asupra transmiterii documentelor  Recepţionarea documentelor de la biblioteci Proces 6. Primirea documentelor împrumu- tate la domiciliu  Confruntarea datelor din fişa cărţii cu documentul primit  Verificarea integrităţii documentelor  Intercalarea fişelor în buzunăraşele documentelor  Ordonarea şi aşezarea documentelor primite de la utilizator la locul de depozitare corespunzător Proces 7. Avizarea utilizatorilor restanţieri  Verificarea indicatorilor documentelor împrumutate şi depistarea utilizatorilor restanţieri  Înştiinţarea prin telefon a restanţierilor privind necesitatea restituirii/prelungirii documentelor împrumutate  Scrierea şi transmiterea prin poştă a avizului privind restituirea/prelungirea documentelor Proces 8. Recuperarea documentelor pierdute  Determinarea valorii documentelor pierdute  Recepţionarea şi înregistrarea documentelor primite de la utilizatori în schimbul celor pierdute într-un registru special  Transmiterea documentelor în serviciul Completarea şi Evidenţa Colecţiilor Proces 9. Vizarea fişei de lichidare a împrumuturilor utilizatorului la plecarea din instituţie  Verificarea situaţiei împrumuturilor de documente ale utilizatorului  Vizarea fişei de lichidare a împrumuturilor
  7. 7. Procedură internă de lucru şi control pentru organizarea catalogului topografic* Model Procedură internă de lucru şi control pentru organizarea catalogului topografic Denumirea bibliotecii Cod document: Versiunea 1.0 DATA Exemplar nr. SEMNĂTURA ELABORAT VERIFICAT APROBAT 1. SCOP: 1.1. Reflectarea exactă a colecţiilor bibliotecii 1.2. Identificarea şi regăsirea documentelor 1.3. Facilitarea verificării colecţiilor bibliotecii 1.4. Reinventarierea fondului de documente 2. DOMENIU: 2.1. Procedura se aplică pentru toate tipurile de documente achiziţionate de bibliotecă, de către Serviciul Completare şi Evidenţă a Colecţiilor 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ: 3.1. GOST 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления 3.2. SM SR ISO 4:2003 Informare şi documentare. Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii 3.3. SM SR ISO 9:2005 Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine. Limbi slave şi neslave 3.4. SM SR ISO 639:2005 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi 3.5. SM SR ISO 13420:2005 Biblioteconomie şi documentare. Clasificarea zecimală universală. Indici de bază 3.6. Clasificarea zecimală universală. Ed. prescurtată. Ch.: Biblioteca Naţională a RM, 1994. 249 p. 4. PRESCURTĂRI 4.1. CZU – Clasificarea Zecimală Universală 4.2. GOST – gosudarstvennzj standart 4.3. SM – standard moldovean 4.4. SR – standard român 4.5. ISO – International Standardization Organization 4.6. u.m. – unitate materială 5. RESPONSABILITĂŢI: 5.1. Şeful serviciului Completarea şi Evidenţa Colecţiilor 5.1.1. Verifică respectarea procedurii 5.2. Bibliotecar, serviciul Completarea şi Evidenţa Colecţiilor 5.2.1. Răspunde de punerea în practică a procedurii 6. DESCRIEREA PROCEDURII: * Ca bază metodologică în elaborarea procedurii date a servit lucrarea: Sistemul de control managerial: Model experimentat de Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov. Bucureşti, 2012.
  8. 8. 6.1. Date de intrare: unităţile materiale 6.2. Date de ieşire: fişele topografice 6.3. Catalogul topografic cuprinde descrierile tuturor documentelor existente în colecţiile bibliotecii. Este un instrument de evidenţă care se dezvoltă în acelaşi timp cu creşterea colecţiilor, oglindind exact întregul fond al bibliotecii. Catalogul topografic se actualizează permanent în funcţie de schimbările care intervin (modificări de indici CZU, intrări - ieşiri de documente etc.). 6.3.1. Catalogul topografic se organizează cu fişe de catalog de format internaţional (75 x 125 mm) 6.3.2. Fişa topografică conţine o descriere principală simplificată care presupune menţionarea următoarelor elemente:  vedeta: autor persoană fizică (nume, prenume) / autor colectiv / titlu  titlul documentului  informaţii la titlu (dacă este cazul)  locul de apariţie  anul de apariţie  numărul volumului  preţul  cota topografică  numărul de inventar Exemplu: 628 954057 M 78 MOGOREANU, Nicolae Iluminatul electric: Curs universitar. - Ch., 2013. - 208 p. 85.00 6.3.3. Cota topografică se înscrie în colţul stâng de sus al fişei, iar numărul de inventar – în partea de sus a fişei, centru. 6.3.4. Fişele topografice se ordonează conform localizăriii documentelor în subdiviziuni, apoi în ordinea crescătoare a indicilor de cotă, conform tabelei cu indicii CZU prescurtaţi, iar în cadrul fiecărui indice de cotă în ordinea crescătoare a numerelor de inventar. 6.3.5. Fişele se intercalează în catalogul topografic imediat după prelucrarea documentelor şi repartizarea lor în subdiviziunile şi filialele bibliotecii 6.3.6. În fiecare cutie a fişierului trebuie să se rezerve un spaţiu de dezvoltare. Pentru delimitarea grupelor tematice (indicii CZU prescurtaţi) şi simplificarea intercalării şi căutării în catalog se utilizează fişe divizionare. 6.3.7. La scoaterea unităţilor de bibliotecă din gestiune, se identifică fişele topografice corespunzătoare unităţilor materiale respective, se extrag din catalogul topografic, se aşează în ordinea crescătoare a numărului de inventar şi se păstrează, separat, până la aprobarea procesului - verbal de casare. 7. ACTUALIZĂRI: Nr. crt. Sinteza actualizării Versiunea curentă Data

×