Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nr. 1, 2013
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă. Tel.432-592; e-mail: v.lupu@uasm.md
“Procesele întotdeauna au ghi...
 Program de activitate pentru anul 2013
 Identificarea necesităţilor de elaborare a documentelor în susţinerea unor anum...
Rubrica 2. Tehnologii, practici
Secţiunea PTB propune atenţiei comunităţii biblioteconomice un material-model
(instrucţiun...
III. Etape de îndeplinire a referinţelor
3.1. Primirea, concretizarea şi analiza cererii:
 Determinarea scopului/temei ce...
VI. Răspunsuri
6. 1. Răspunsul încheie procesul de referinţe prin oferirea informaţiei solicitate.
6.2. Răspunsurile pot f...
Rubrica 3: Standardizarea activităţii de bibliotecă
Lista standardelor de profil în vigoare în RM la 01.01.2013
INDICATIV ...
similare
SM STAS 6590:2005 Publicaţii. Terminologie rom. 01. 01. 06
SM SR ISO 7154:2005 Documentare. Principii de ordonare...
Rubrica 4. Informaţii
 La 15 martie 2013, secţiunea de profil a ABRM “Procese tehnologice de bibliotecă” (PTB),
în colabo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Info stand Nr. 1 / 2013

138 views

Published on

Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă»

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Info stand Nr. 1 / 2013

  1. 1. Nr. 1, 2013 Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă. Tel.432-592; e-mail: v.lupu@uasm.md “Procesele întotdeauna au ghidat acţiunile şi au determinat rezultatele” Scurt editorial Procesele reprezintă motorul generator de valoare. Astfel, rezultatul dorit este mai sigur şi de un nivel superior dacã activitãţile desfăşurate sunt gestionate ca proces. Calitatea produselor şi serviciilor informaţionale este expresia finalã a calitãţii proceselor tehnologice de bibliotecă, de aceea este necesară o îmbunătăţire permanentă a acestora. În susţinerea acestui obiectiv în cadrul ABRM a fost creată secţiunea de profil “Procese tehnologice de bibliotecă”. Unul din obiectivele de bază ale secţiunii îl reprezintă consolidarea cooperării tehnologice a bibliotecilor la nivel naţional prin comunicare activă, parteneriate fiabile, transfer tehnologic, schimb de experienţă etc. În acest context, secţiunea de profil „Procese tehnologice de bibliotecă” doreşte să extindă abordarea problemelor ce vizează procesele tehnologice prin preluarea şi dezvoltarea buletinului “InfoStand biblioteconomic” lansat în anul 2010 de către comisia “Standardizarea activităţii de bibliotecă”. Standardizarea, fiind o activitate importantă ce contribuie efectiv la îmbunătăţirea proceselor tehnologice, îşi va găsi şi în continuare reflectarea pe paginile buletinului într-o rubrică specială. La momentul actual, buletinul se doreşte a fi un instrument de informare, un cadru de reflecţie şi dezbatere, un punct de reper, de concretizare şi elucidare a problemelor legate de procesele tehnologice. Viorica Lupu, preşedintele secţiunii Rubrica 1: Agenda secţiunii  Scopul secţiunii Secţiunea de profil „Procesele tehnologice de bibliotecă” are ca scop principal asigurarea unui nivel înalt al calităţii tehnologiilor bibliotecare prin: diagnosticare, cooperare, soluţionare şi asistenţă profesională.  Responsabilităţile secţiunii:  Perfecţionarea proceselor tehnologice de bibliotecă (coordonatori: V. Lupu, M. Cîrmu)  Standardizarea activităţii de bibliotecă (coordonator: Iu. Tătărescu)  Evidenţa, statistica şi evaluarea activităţilor de bibliotecă (coordonator: M. Staver)  Consolidarea cooperării tehnologice a bibliotecilor la nivel naţional (coordonator: S. Ciubrei)  Promovarea activităţii comisiei (coordonator: A. Amorţitu) InfoStand biblioteconomic Buletin de informare al secţiunii ABRM «Procese tehnologice de bibliotecă»
  2. 2.  Program de activitate pentru anul 2013  Identificarea necesităţilor de elaborare a documentelor în susţinerea unor anumite procese tehnologice (instrucţiuni, regulamente etc.) prin chestionarea bibliotecilor (februarie)  Perfectarea listei standardelor în vigoare în RM în domeniul biblioteconomie şi ştiinţa informării şi plasarea pe site-ul ABRM (februarie)  Optimizarea comunicării / activităţii membrilor secţiunii prin implementarea programului Dropbox (februarie)  Recomandarea spre implementare a programului Dropbox în activitatea ABRM şi bibliotecarilor din RM (martie)  Elaborarea fişei-model a evidenţei referinţelor (aprilie)  Elaborarea Nomenclatorului-tip a proceselor şi operaţiilor tehnologice de bibliotecă (mai)  Elaborarea instrucţiunii-algoritm “Referinţe” (iunie)  Organizarea mesei rotunde „Evidenţa şi statistica resurselor şi serviciilor electronice de bibliotecă” (octombrie)  Elaborarea recomandărilor privind evidenţa şi statistica resurselor şi serviciilor electronice (octombrie)  Organizarea în colaborare cu secţiunea „Biblioteci specializate” a mesei rotunde „Dezbateri pe marginea alcătuirii listelor lucrărilor ştiinţifice anuale ale instituţiilor academice elaborate în conformitate cu SM ISO 690” (octombrie)  Editarea şi difuzarea buletinului „InfoStand biblioteconomic” (periodicitate bianuală) în comunitatea bibliotecară (aprilie, octombrie)  Promovarea standardelor din domeniul biblioteconomiei, informării şi documentării în comunitatea biblioteconomică (ianuarie-decembrie)  Încurajarea transferului tehnologic între biblioteci prin schimbul de documente tehnologice, produse şi servicii informaţionale (ianuarie-decembrie)  Publicarea articolelor despre activitatea secţiunii în publicaţiile ABRM (ianuarie-decembrie)  Participarea cu comunicări şi prezentări la acţiunile organizate de ABRM (ianuarie- decembrie)  Reuniuni profesionale preconizate:  Atelier profesional „Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor” (februarie)  Masă rotundă „Evidenţa şi statistica resurselor şi serviciilor electronice de bibliotecă” (octombrie) Componenţa secţiunii Viorica LUPU Director adjunct, BRŞA a UASM, preşedinte v. lupu@uasm.md Silvia CIUBREI Director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „N. Testemiţanu”, membru silvia_ciubrei@usmf.md Iulia TĂTĂRESCU Şef departament, BRŞA a UASM, membru i. tatarescu@uasm.md Angela AMORŢITU Şef oficiu, Biblioteca Ştiinţifică a ASEM, membru amortitu@gmail.com Marina CÎRMU Şef serviciu, Biblioteca Universităţii Pedagogice „Ion Creangă”, membru marina.cirmu@mail.ru Maria STAVER Şef oficiu, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, membru achizitii@hasdeu.md Maria BEJENARI Şef oficiu, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, membru bejenarim@ulim.md
  3. 3. Rubrica 2. Tehnologii, practici Secţiunea PTB propune atenţiei comunităţii biblioteconomice un material-model (instrucţiune-algoritm) în ajutor celor care sunt preocupaţi de perfecţionarea/reglementarea proceselor din instituţia sa. În cazul nostru am utilizat termenul matematic „algoritm” având în vedere sensul de: succesiune de operaţii necesare în rezolvarea unei probleme oarecare. Utilizând acest algoritm biblioteca va putea elabora o instrucţiune (recomandare, circulară) internă luând în consideraţie specificul fiecărei biblioteci în parte. Bibliotecile publice care vor avea intenţia să utilizeze acest algoritm trebuie să ia în consideraţie un gen aparte de referinţe, aşa numitele „informaţii comunitare” care, deşi includ toate tipurile de referinţe, trebuie evidenţiate aparte. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI REFERINŢE: instrucţiune-algoritm Motto: Serviciul de referinţe este un serviciu care răspunde la întrebări (William Katz 1992). Referinţele şi consultaţiile sunt forme de răspunsuri la interpelările utilizatorilor. Instrucţiunea-algoritm include următoarele compartimente: 1. Definiţii 2. Tipurile de referinţe 3. Etapele de îndeplinire 4. Sursele de căutare 5. Consultaţii 6. Răspunsuri I. Definiţii 1.1. Referinţa bibliografică este un răspuns ce conţine numai informaţii bibliografice. Referinţele bibliografice pot fi: tematice, de adresă, de concretizare a elementelor bibliografice. 1.2. Referinţa factologică este un răspuns ce conţine date faptice despre un eveniment, fapt concret, termen, citată, date statistice, date de concretizare. 1.3. Consultaţie – părere, indicaţie, lămurire, îndrumare, sfat. II. Tipuri de referinţe 2.1. Referinţe bibliografice: 2.1.1. de adresă - existenţa şi/sau localizarea documentului 2.1.2. tematică - informaţii bibliografice (liste) pe o temă anumită 2.1.3. de concretizare - elemente necunoscute sau eronate ale descrierii bibliografice 2.2. Referinţe factologice: 2.2.1. de concretizare – data evenimentului, date biografice, geografice, cetăţenie, naţionalitate etc. 2.2.2. date statistice – greutate, volum, măsură, suprafaţă, date demografice etc. 2.2.3. terminologice – definiţia şi forma gramaticală a unui termen, descifrarea abrevierilor şi prescurtărilor, traducerea unui termen dintr-o limbă în alta 2.2.4. citate – căutarea unei citate la o temă sau despre o persoană concretă
  4. 4. III. Etape de îndeplinire a referinţelor 3.1. Primirea, concretizarea şi analiza cererii:  Determinarea scopului/temei cererii;  Stabilirea limitelor cronologice ale căutării;  Stabilirea parametrilor lingvistici;  Determinarea surselor de îndeplinire a referinţei. 3.2. Selectarea şi analiza surselor  Selectarea surselor  Analiza surselor  Determinarea consecutivităţii vizualizării surselor 3.3. Regăsirea informaţiei necesare  Consultarea surselor şi regăsirea informaţiei  Evaluarea informaţiei regăsite şi selectarea informaţiei relevante 3.4. Întocmirea şi prezentarea referinţei utilizatorului  Întocmirea şi prezentarea referinţei  Înregistrarea referinţei IV. Sursele de îndeplinire a referinţelor Sursele pentru îndeplinirea referinţelor sunt diversificate în dependenţă de tipul referinţei. 4.1 Surse pentru îndeplinirea referinţelor bibliografice: 4.1.1 De adresă şi de concretizare: - cataloagele bibliotecii (tradiţional şi electronic) şi cataloagele electronice ale altor biblioteci din ţară şi de peste hotare; 4.1.2. Tematice: - resurse informaţionale locale (catalogul electronic şi catalogul sistematic tradiţional, fondul documentar); - resurse informaţionale la distanţă (cataloagele electronice ale altor biblioteci, site-uri, baze de date accesibile în reţeaua Internet) 4.2. Surse pentru îndeplinirea referinţelor factologice:  fondul documentar  resurse electronice  baze de date (statistice, de adresă, de servicii, mărfuri, etc.)  enciclopedii  dicţionare universale, specializate, terminologice  calendare, ghiduri  cataloage : de adresă, de reclamă, industriale, etc. V. Consultaţii 5. 1. Consultaţiile prevăd ajutor, explicaţii privind:  utilizarea cataloagelor bibliotecii  completarea buletinului de cerere  regăsirea informaţiilor în surse bibliografice şi de referinţă  întocmirea referinţelor bibliografice  serviciile, colecţiile, structura bibliotecii
  5. 5. VI. Răspunsuri 6. 1. Răspunsul încheie procesul de referinţe prin oferirea informaţiei solicitate. 6.2. Răspunsurile pot fi: simple şi complexe. 6.2.1. Răspunsurile simple sunt prezentate în formă verbală şi nu pot fi mai mari de 3-4 fraze. 6.2.2. Răspunsurile complexe sunt prezentate prin diverse modalităţi:  Culese la calculator  Scanate  Xeroxate  Înregistrate pe un purtător electronic  Transmise prin poşta electronică  Plasate pe site-ul bibliotecii SCHEMA GENERALĂ A SERVICIULUI DE REFERINŢE Cerere Utilizator Bibliograf Răspuns NOTĂ: Instrucţiunea-algoritm are şi o anexă ce reprezintă scheme cu săgeţi pentru fiecare tip de referinţă. Din economie de loc nu le putem plasa pe toate aici. La necesitate, pentru cei interesaţi, le putem expedia prin poşta electronică. EXEMPLU: 7.2. Algoritmul referinţei bibliografice de adresă Căutare în catalogul bibliotecii Căutare în cataloagele altor biblioteci Document regăsit Lipsă document Prezentarea răspunsului Recomandare alte surse Fiecare bibliotecă va ţine evidenţa serviciilor de referinţe după un model propriu, comisia PTB vă propune cea mai simplă variantă: Referinţe bibliografice Data Utilizator Tema referinţei temat. concret. adresă Referinţe factologice Sursele utilizate Realizată de ... Primirea cererii Determinarea surselor
  6. 6. Rubrica 3: Standardizarea activităţii de bibliotecă Lista standardelor de profil în vigoare în RM la 01.01.2013 INDICATIV TITLU Limba Valabil din SM SR ISO 4:2003 Informare şi documentare. Reguli pentru abrevierea cuvintelor din titluri şi a titlurilor de publicaţii rom. 01. 01. 06 SM SR ISO 8:2012 Documentare. Prezentarea redacţională a publicaţiilor periodice rom. 01. 04. 04 SM SR ISO 9:2005 Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine. Limbi slave şi neslave rom. 01. 03. 13 SM SR ISO 18:2012 Documentare. Cuprinsul publicaţiilor periodice rom. 01. 03. 13 SM 165:1998 Descrierea bibliografică a documentelor. Documente normative şi cataloage industriale rom. 01. 02. 06 SM 201:2001 Descrierea bibliografică a documentelor. Documente grafice rom. 19. 10. 09 SM SR ISO 233-2: 2005 Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor arabe în caractere latine. Partea 2: Limba arabă. Transliterare simplificată rom. 01. 03. 13 SM SR ISO 259-2: 2005 Informare şi documentare. Transliterarea caracterelor ebraice în caractere latine. Partea 2: Transliterare simplificată rom. 01. 04. 04 SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare rom. 01. 03. 13 *SMV ISO 639-1/- 6: 2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. eng., fr. 30. 09. 10 SM SR ISO 832:2005 Informare şi documentare. Descriere şi referinţe bibliografice. Reguli pentru abrevierea termenilor bibliografici rom. 01. 06. 06 SM SR ISO 999:2003 Informare şi documentare. Principii directoare pentru conţinutul, structura şi prezentarea indexurilor rom. 01. 01. 13 SM SR ISO 2108:2012 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru carte (ISBN) rom. 01. 10. 05 SM SR ISO 2145:2012 Documentare. Numerotarea diviziunilor şi subdiviziunilor în documentele scrise rom. 10. 12. 01 SM SR ISO 2788:2005 Documentare. Reguli generale pentru elaborarea şi dezvoltarea tezaurelor monolingve rom. 01. 01. 06 SM ISO 2789:2009 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă rom. 01. 01. 06 SMV ISO 3166-1:2008 Coduri pentru reprezentarea denumirilor de ţări şi a subdiviziunilor lor. Partea 1: Coduri de ţări eng. Pînă la 15. 08. 13 SM SR ISO 3297:2012 Informare şi documentare. Numărul internaţional standardizat pentru seriale (ISSN) rom. 30. 04. 12 SM SR ISO 3901:2012 Informare şi documentare. Cod internaţional standardizat al înregistrărilor (ISRC) rom. 01. 03. 13 SM SR ISO 5122:2012 Documentare. Sumar analitic pentru publicaţii în serie rom. 01. 03. 13 SM STAS 5309/2:2005 Transliteraţia în alfabetul latin. Transliteraţia caracterelor greceşti rom. 01. 01. 06 SM STAS 5309/5:2005 Conversia caracterelor nelatine. Transliteraţia caracterelor chineze rom. 01. 01. 06 SM STAS 6075:2007 Publicaţii periodice. Manşeta bibliografică rom. 31. 05. 07 SM STAS 6442:2005 Rezumate pentru publicaţii şi documentare rom. 01. 02. 06 SM STAS 6443:2007 Prezentarea articolelor din publicaţiile periodice ştiinţifice şi tehnice şi din alte publicaţii seriale rom. 31. 05. 07
  7. 7. similare SM STAS 6590:2005 Publicaţii. Terminologie rom. 01. 01. 06 SM SR ISO 7154:2005 Documentare. Principii de ordonare bibliografică rom. 01. 02. 06 SM SR ISO 7275:2012 Documentare. Prezentarea titlurilor de colecţii rom. 01. 03. 13 SM STAS 8301:2005 Informare şi documentare. Terminologie rom. 01. 02. 06 SMV ISO 9230:2010 Informare şi documentare. Determinarea indicilor de preţ pentru documentele tipărite şi electronice achiziţionate de biblioteci eng. 20. 12. 10 SM SR ISO 9706:2012 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă rom. 01. 03. 13 SMV ISO 9707:2010 Informare şi documentare. Statistici referitoare la producţia şi distribuţia cărţilor, ziarelor, periodicelor şi publicaţiilor electronice eng. 20. 12. 10 SM STAS 10746:2005 Prezentarea datelor pe bandă magnetică pentru schimbul de informaţii bibliografice rom. 01. 02. 06 SM ISO 11620:2011 Informare şi documentare. Indicatori de performanţă pentru biblioteci rom. 30. 12. 11 SM STAS 12598:2003 Informare şi documentare. Metode de analiză a documentelor, de determinare a conţinutului lor şi de selectare a termenilor de indexare rom. 01. 04. 04 SM STAS 12943:2005 Identificarea bibliografică (biblid) a contribuţiilor din publicaţii seriale şi publicaţii monografice rom. 01. 02. 06 SM SR 13420:2005 Biblioteconomie şi documentare. Clasificare zecimală universală. Indici de bază rom. 01. 02. 06 SM SR ISO/TR 15489- 2:2012 Informare şi documentare. Managementul înregistrărilor. Partea 2: Linii directoare rom. 27. 04. 12 SM SR ISO 15489-1: 2012 Informare şi documentare. Managementul înregistrărilor. Partea 1: Generalităţi rom. 27. 04. 12 SMV ISO 23081- 1:2011 Informare şi documentare. Procese de management al înregistrărilor. Metadate pentru înregistrări. Partea 1: Principii eng. 01. 08. 11 GOST 7. 1-2003 СИБИД. Библиографическое описание. Oбщие требования и правила составления rus. 01. 05. 05 GOST 7. 11-2004 (ISO 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. rus. 01. 10. 06 * Prestandardele naţionale se identifică prin sigla SMV şi se adoptă pe un termen nu mai mare de 5 ani. SMV ISO 639 este o serie de 6 standarde (de la 639-1 până la 639-6) cu privire la codurile pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Pentru concretizare consultaţi site-ul INSM al RM: www.standard.md Ce prezintă aceste standarde? Să încerc să le descurc!
  8. 8. Rubrica 4. Informaţii  La 15 martie 2013, secţiunea de profil a ABRM “Procese tehnologice de bibliotecă” (PTB), în colaborare cu Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” a organizat un atelier profesional cu genericul “Amplificarea cooperării tehnologice a bibliotecilor”. Atelierul a avut ca scop optimizarea comunicării, cooperării şi conlucrării membrilor ABRM prin recomandarea utilizării programelor Dropbox şi Google Docs în activitatea profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova. În calitate de formator a fost dna Silvia Ciubrei (membru al secţiunii PTB, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Medicale a USMF “Nicolae Testemiţanu”), care a instruit pas cu pas participanţii în utilizarea Dropbox-ului. Drept rezultat, fiecare participant a obţinut deprinderi privind instalarea aplicaţiei şi crearea unui cont de utilizator, precum şi abilităţi eficiente de lucru cu programul Dropbox. O atenţie deosebită în cadrul atelierului s-a acordat oportunităţilor şi facilităţilor oferite de aplicaţiile Dropbox şi Google Docs pentru bibliotecari: partajare de fişiere şi imagini, crearea grupurilor de lucru profesionale, fapt care permite lucru în echipă (de la distanţă) în elaborarea şi perfectarea documentelor de bibliotecă, transparenţă totală a contribuţiei şi a aportului fiecărui membru al grupului, promovarea activităţii profesionale şi diseminarea rezultatelor acesteia, participarea la discuţii şi propuneri. La atelier au participat 16 bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci: publice, universitare, şcolare şi de colegiu. Participanţii au apreciat conţinutul atelierului şi au remarcat utilitatea acestor aplicaţii atât în activitatea de bibliotecă, cât şi în activitatea ABRM.  În luna februarie a anului curent Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) a organizat, în cooperare cu AGEPI, o masă rotundă cu genericul „Limitele protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe a articolelor din revistele ştiinţifice în cadrul bibliotecilor”. Cu un cuvânt de salut s-a adresat către participanţi vice-directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică, dl Tudor Bajura, care în discursul său a menţionat importanţa bibliotecii în promovarea dreptului de autor şi combaterea plagiatului. Comunicarea de bază la masa rotundă a fost prezentată de juristul AGEPI, dl Sergiu Brânză, şi a avut tema: Excepţiile şi limitările - impiediment sau promotor al accesului la informaţie în cadrul bibliotecilor. Secretarul ştiinţific al IEFS, dna Angela Timuş, a vorbit despre revistele ştiinţifice ca indiciu de performanţă al cercetării-inovării şi accesul utilizatorilor la publicaţiile ştiinţifice. În discuţiile participanţilor la masa rotundă (reprezentanţii bibliotecilor universitare şi specializate din capitală) a fost subliniată importanţa concordanţei între „Legea cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe” şi obiectivele bibliotecii de a promova iniţiativa Open Access. AŞTEPTĂM PĂRERILE ŞI DOLEANŢELE DUMNEAVOASTRĂ! Informaţii contact: tel.: 022 43 25 92; e-mail: v.lupu@uasm.md

×