Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

269 views

Published on

Atelier profesional
Formarea culturii informaţionale – prioritate a bibliotecilor în societatea cunoaşterii.
Autor: Lilia GORE, Biblioteca Colegiului Politehnic din Chișinău

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

 1. 1. FORMAREA CULTURIIFORMAREA CULTURII INFORMAŢIONALEINFORMAŢIONALE A UTILIZATORILOR.A UTILIZATORILOR. CAZUL BIBLIOTECILOR DECAZUL BIBLIOTECILOR DE COLEGIICOLEGII Lilia Gore,Lilia Gore, Biblioteca Colegiului Politehnic din ChişinăuBiblioteca Colegiului Politehnic din Chişinău
 2. 2. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Societatea se caracterizează prinSocietatea se caracterizează prin schimbări esenţiale — modificareaschimbări esenţiale — modificarea atitudinii faţă de valoarea informaţiei,atitudinii faţă de valoarea informaţiei, devenind şi un element indispensabil aldevenind şi un element indispensabil al omului, societăţii şi statutului. Culturaomului, societăţii şi statutului. Cultura Informaţională devine un factorInformaţională devine un factor determinant în dezvoltarea Societăţiideterminant în dezvoltarea Societăţii Informaţionale.Informaţionale.
 3. 3. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Tinerii care seTinerii care se formează acum ştiu şiformează acum ştiu şi înţeleg din ce în ce maiînţeleg din ce în ce mai mult că a învăţa, a puteamult că a învăţa, a putea să te informezi cât maisă te informezi cât mai rapidrapid şi eficientşi eficient,, înseamnă progres pentruînseamnă progres pentru ei şi pentru societate.ei şi pentru societate.
 4. 4. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Bibliotecile de ColegiiBibliotecile de Colegii devin tot maidevin tot mai preocupate de modul înpreocupate de modul în care ar putea contribuicare ar putea contribui la formarea unui nivella formarea unui nivel înalt de Culturăînalt de Cultură Informaţională aInformaţională a beneficiarilor săi.beneficiarilor săi.
 5. 5. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  In acest sens menţin o veche tradiţie, deIn acest sens menţin o veche tradiţie, de formare a utilizatorilor. În fiecare Bibliotecăformare a utilizatorilor. În fiecare Bibliotecă de Colegiu se încearcă transmitereade Colegiu se încearcă transmiterea cunoştinţelor bibliotecar – bibliograficecunoştinţelor bibliotecar – bibliografice prinprin diferite forme de servire informaţională:diferite forme de servire informaţională: Zilele Bibliotecii la Catedre, ZileleZilele Bibliotecii la Catedre, Zilele Informării, În ajutorul Absolventului,Informării, În ajutorul Absolventului, Susţinerea noilor beneficiari,Susţinerea noilor beneficiari, Ziua BibliotecaruluiZiua Bibliotecarului etc.etc.
 6. 6. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Însă, fără a cunoaşte nivelul real alÎnsă, fără a cunoaşte nivelul real al competenţelor iniţiale ale studenţilor, fiecarecompetenţelor iniţiale ale studenţilor, fiecare formator nu poate decât să se bazeze pe propriaformator nu poate decât să se bazeze pe propria sa percepţie subiectivă, care poate să fiesa percepţie subiectivă, care poate să fie greşită.greşită.  Studierea efectelor cadrului legislativ naţional şiStudierea efectelor cadrului legislativ naţional şi internaţional de reglementare asupra abordăriiinternaţional de reglementare asupra abordării subiectului Cultura Informaţională, situaţia însubiectului Cultura Informaţională, situaţia în care se afla utilizatorul la ziua de azi, a constituitcare se afla utilizatorul la ziua de azi, a constituit motivul forte pentru a iniţia o cercetare, asupramotivul forte pentru a iniţia o cercetare, asupra nivelului Culturii Informaţionale, în mediulnivelului Culturii Informaţionale, în mediul utilizatorilor studenţi de Colegii.utilizatorilor studenţi de Colegii.
 7. 7. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Scopul cercetării are în vizor determinareaScopul cercetării are în vizor determinarea nivelului Culturii Informaţionale anivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor studenţi de Colegii. Prinutilizatorilor studenţi de Colegii. Prin intermediul studiului tindem săintermediul studiului tindem să îmbunătăţim procesul de formare aîmbunătăţim procesul de formare a Culturii Informaţionale care are un impactCulturii Informaţionale care are un impact major în satisfacerea necesităţilormajor în satisfacerea necesităţilor informaţionale în cadrul acestor instituţii.informaţionale în cadrul acestor instituţii.
 8. 8. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Obiectivele sunt axate pe:Obiectivele sunt axate pe: - Interpretarea concepţiei- Interpretarea concepţiei Cultură InformaţionalăCultură Informaţională şi determinarea componentelor ei de bază.şi determinarea componentelor ei de bază. - Evaluarea gradului de cunoaştere şi de atitudine- Evaluarea gradului de cunoaştere şi de atitudine generală faţă de Cultura Informaţională agenerală faţă de Cultura Informaţională a utilizatorilor studenţi.utilizatorilor studenţi. - Determinarea nivelului Culturii Informaţionale a- Determinarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor (studenţi) Bibliotecilor de Colegii.utilizatorilor (studenţi) Bibliotecilor de Colegii. - Identificarea formelor şi metodelor de formare a- Identificarea formelor şi metodelor de formare a Culturii Informaţionale în corelaţie cu necesităţileCulturii Informaţionale în corelaţie cu necesităţile utilizatorilor.utilizatorilor. - Formularea propunerilor privind ridicarea- Formularea propunerilor privind ridicarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor.nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor.
 9. 9. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ IIpoteză de lucrupoteză de lucru::  Nivelul Culturii Informaţionale aNivelul Culturii Informaţionale a utilizatorilor Bibliotecilor din Colegiutilizatorilor Bibliotecilor din Colegiii (studenţi) diferă de la o instituţie la alta. Se(studenţi) diferă de la o instituţie la alta. Se manifestă un nivel de Culturămanifestă un nivel de Cultură Informaţională mediu, ceea ce explică şiInformaţională mediu, ceea ce explică şi gradul de interes al utilizatorilor faţă degradul de interes al utilizatorilor faţă de calitatea informaţională. În acest context,calitatea informaţională. În acest context, Bibliotecile trebuie să definitiveze politicaBibliotecile trebuie să definitiveze politica instituţională privind nivelul Culturiiinstituţională privind nivelul Culturii Informaţionale a utilizatorilor studenţi.Informaţionale a utilizatorilor studenţi.
 10. 10. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  În scopul realizării problemelor propuseÎn scopul realizării problemelor propuse am lansat un chestionar care a constituitam lansat un chestionar care a constituit drept un mecanism de măsurare a Culturiidrept un mecanism de măsurare a Culturii Informaţionale, cât şi eficienţa şiInformaţionale, cât şi eficienţa şi eficacitatea serviciilor de bibliotecă dineficacitatea serviciilor de bibliotecă din perspectiva utilizatorilor.perspectiva utilizatorilor.
 11. 11. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  StudiuluiStudiului Formarea Culturii Informaţionale aFormarea Culturii Informaţionale a utilizatorilorutilizatorilor, a permis de a scoate în evidenţă, a permis de a scoate în evidenţă aspecte cum ar fi insuficienţa abordăriiaspecte cum ar fi insuficienţa abordării conceptului Cultura Informaţională, fiind chiarconceptului Cultura Informaţională, fiind chiar necunoscut de către utilizatorii Bibliotecilor denecunoscut de către utilizatorii Bibliotecilor de Colegii, drept urmare nu sunt utilizate efectivColegii, drept urmare nu sunt utilizate efectiv pârghiile şi posibilităţile bibliotecilor, studenţiipârghiile şi posibilităţile bibliotecilor, studenţii părăsesc instituţiile de învăţământ mediu depărăsesc instituţiile de învăţământ mediu de specialitate fără abilităţile şi competenţelespecialitate fără abilităţile şi competenţele necesare de a se orienta /descurca înnecesare de a se orienta /descurca în Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii.Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii.
 12. 12. CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ  Se pare, de altfel că utilizarea InternetuluiSe pare, de altfel că utilizarea Internetului sau în tot cazul a dispune de conectare lasau în tot cazul a dispune de conectare la Internet în cadrul studiilor (la momentulInternet în cadrul studiilor (la momentul cercetării nu toate Bibliotecile de Colegiicercetării nu toate Bibliotecile de Colegii sunt conectate la Internet) nu amelioreazăsunt conectate la Internet) nu ameliorează această performanţă, utilizatorii studenţiaceastă performanţă, utilizatorii studenţi nu cunosc decât foarte puţine posibilităţinu cunosc decât foarte puţine posibilităţi de combinare a diverselor elemente alede combinare a diverselor elemente ale unei căutări, atât a informaţiilor în formatunei căutări, atât a informaţiilor în format tradiţional cât şi electronic.tradiţional cât şi electronic.
 13. 13. CONCLUZIICONCLUZII  Educaţia pentru cultura informaţiei esteEducaţia pentru cultura informaţiei este o responsabilitate a tuturor bibliotecarilor.o responsabilitate a tuturor bibliotecarilor. Este necesar însă abordarea strategică aEste necesar însă abordarea strategică a acesteia şi, de asemenea, colaborareaacesteia şi, de asemenea, colaborarea între specialiştii din structurileîntre specialiştii din structurile infodocumentare şi experţii din zonainfodocumentare şi experţii din zona învăţământului, a tehnologiei şi a altorînvăţământului, a tehnologiei şi a altor discipline, pentru dezvoltarea unordiscipline, pentru dezvoltarea unor programe care să favorizeze culturaprograme care să favorizeze cultura informaţieiinformaţiei..
 14. 14. CONCLUZIICONCLUZII  Pentru a avea specialişti moderni, formaţiPentru a avea specialişti moderni, formaţi într-un mediu informaţional benefic,într-un mediu informaţional benefic, competenţi, emancipaţi şi apţi de a facecompetenţi, emancipaţi şi apţi de a face parte din spaţiul european al educaţiei,parte din spaţiul european al educaţiei, este inevitabil astăzi iniţierea unuieste inevitabil astăzi iniţierea unui program pentru formarea Culturiiprogram pentru formarea Culturii InformaţionaleInformaţionale în cadrul structuriiîn cadrul structurii învăţământului mediu de specialitate.învăţământului mediu de specialitate.
 15. 15. CONCLUZIICONCLUZII Bibliotecile de ColegiiBibliotecile de Colegii deţin o politică evidentădeţin o politică evidentă privind educarea şi instruirea informaţională aprivind educarea şi instruirea informaţională a utilizatorilor săi. Pentru dezvoltarea continuă,utilizatorilor săi. Pentru dezvoltarea continuă, pentru ridicarea nivelului existent al Culturiipentru ridicarea nivelului existent al Culturii Informaţionale a utilizatorilor studenţi, propun unInformaţionale a utilizatorilor studenţi, propun un plan de activităţi a unei Campanii de Culturăplan de activităţi a unei Campanii de Cultură Informaţională “Informaţională “FormareaFormarea utilizatorilor înutilizatorilor în Bibliotecile de ColegiuBibliotecile de Colegiu ” la nivel naţional, ce ar” la nivel naţional, ce ar pune în evidenţă rolul şi importanţa Culturiipune în evidenţă rolul şi importanţa Culturii Informaţionale în activitatea beneficiarilor.Informaţionale în activitatea beneficiarilor.
 16. 16. CONCLUZIICONCLUZII  Tot odataTot odata promovarea Logo-ului internaţional al Culturiipromovarea Logo-ului internaţional al Culturii Informaţionale de către toţi specialiştii implicaţi înInformaţionale de către toţi specialiştii implicaţi în formarea Culturii Informaţionaleformarea Culturii Informaţionale;; - Promovarea documentelor internaţionale cu privire la- Promovarea documentelor internaţionale cu privire la Cultura Informaţională şi instruirea pe parcursulCultura Informaţională şi instruirea pe parcursul întregii vieţi;întregii vieţi; - Elaborarea materialelor metodice şi didactice privind- Elaborarea materialelor metodice şi didactice privind Cultura Informaţională;Cultura Informaţională; - Crearea cataloagelor electronice, paginilor web de- Crearea cataloagelor electronice, paginilor web de bibliotecă pentru un transfer de informaţii rapid şi eficient.bibliotecă pentru un transfer de informaţii rapid şi eficient. - Extinderea parcului de computere pentru a asigura- Extinderea parcului de computere pentru a asigura accesul utilizatorilor la resursele informaţionale, fiind şi oaccesul utilizatorilor la resursele informaţionale, fiind şi o oportunitate a Bibliotecilor de Colegii şi o necesitateoportunitate a Bibliotecilor de Colegii şi o necesitate prioritară de asigurare a accesului la informaţii.prioritară de asigurare a accesului la informaţii.
 17. 17. CONCLUZIICONCLUZII  Utilizarea eficientă a informaţiei înUtilizarea eficientă a informaţiei în Bibliotecile de Colegii este o condiţie aBibliotecile de Colegii este o condiţie a succesului pentru ziua de azi şi de mâine.succesului pentru ziua de azi şi de mâine. Un sistem de învăţământ bine articulatUn sistem de învăţământ bine articulat poate cultiva persoane active,poate cultiva persoane active, competente, cu gândire analitică, flexibilă,competente, cu gândire analitică, flexibilă, capabile să se orienteze şi să utilizezecapabile să se orienteze şi să utilizeze fluxurile informaţionale.fluxurile informaţionale.
 18. 18. CONCLUZIICONCLUZII  Structurile infodocumentare trebuie sǎ-şiStructurile infodocumentare trebuie sǎ-şi formeze utilizatorii. Aşa dar ideiaformeze utilizatorii. Aşa dar ideia dominantă este centrată pe cititor iardominantă este centrată pe cititor iar efortul bibliotecarului trebuie dirijat spreefortul bibliotecarului trebuie dirijat spre necesitatea ca acesta să fie cât mai binenecesitatea ca acesta să fie cât mai bine informat.informat.
 19. 19. Bibliografie:Bibliografie:  1.1.Bazele culturii informaţionale: curs universitar/ coord. Elena Harconiţă; V.Bazele culturii informaţionale: curs universitar/ coord. Elena Harconiţă; V. Cabac, V. Guţan Universitatea de Stat din Bălţi „A. Russo”. Biblioteca Ştiinţifică aCabac, V. Guţan Universitatea de Stat din Bălţi „A. Russo”. Biblioteca Ştiinţifică a USB. – Bălţi, 2007. – 160 p.USB. – Bălţi, 2007. – 160 p.  2.2. Cerchez, Emanuela. Internet. Utilizarea reţelei Internet. Proiectarea paginilorCerchez, Emanuela. Internet. Utilizarea reţelei Internet. Proiectarea paginilor Web. – Iaşi: Polirom, 2000. – 256 p.Web. – Iaşi: Polirom, 2000. – 256 p.  3.3. Stoica, Ion. Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi aStoica, Ion. Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti: o încercare de sinteză. Bucureţti: Ed. Alternative, 1997. – 142cercetării româneşti: o încercare de sinteză. Bucureţti: Ed. Alternative, 1997. – 142 p.p.  4.4. Ciubrei, Silvia. Utilizatorii resurselor informaţionale electronice: aspecte deCiubrei, Silvia. Utilizatorii resurselor informaţionale electronice: aspecte de comportament // Magazin Bibliologic. – 2006. - Nr. 4. – P. 55-58comportament // Magazin Bibliologic. – 2006. - Nr. 4. – P. 55-58  5.5. Doroftei, Claudia. Crearea motivaţiei pentru performanţă în bibliotecă // MagazinDoroftei, Claudia. Crearea motivaţiei pentru performanţă în bibliotecă // Magazin Bibliologic. – 2006. - Nr. 1. – P. 16-19Bibliologic. – 2006. - Nr. 1. – P. 16-19  6.6. Linic, Natalia. Cultura informaţională: difiniţii, conţinut, evoluţie în societateaLinic, Natalia. Cultura informaţională: difiniţii, conţinut, evoluţie în societatea informaţională // Buletin ABRM. – 2008. – Nr. 1(7). – P. 117-119.informaţională // Buletin ABRM. – 2008. – Nr. 1(7). – P. 117-119.  7.7. Stoica, Ion. Profesiile informării documentare şi educaţia permanentă //Stoica, Ion. Profesiile informării documentare şi educaţia permanentă // Biblioteca. - 2002. - Nr. 1. – P. 1-2Biblioteca. - 2002. - Nr. 1. – P. 1-2  8.8. http://www.bnrm.md/publicatii/files/1/2006-1-07.pdfhttp://www.bnrm.md/publicatii/files/1/2006-1-07.pdf
 20. 20. VĂ MULTUMESCVĂ MULTUMESC Lilia GoreLilia Gore

×