Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cuprins:
Conferinþa anualã a Asocþiaþiei Bibliotecarilor din Republica Moldova:
ACCESUL DESCHIS LA INFORMAÞIE ªI CUNOAªTER...
Masa rotundã
SISTEMUL EUROPEAN DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIONIªTI ÎN BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE,
DOCUMENTARE: DESCHIDERI ...
35
Figura 1. Repartizarea repozitoriilor dupã þãri (datele OpenDOAR)
8
Deja s-a menþionat cã sistemul actual de editare cerinþe academice: dezvoltarea inovatoare,
nu mai poate satisface necesit...
Figura 5. Diferenþa dintre modelul tradiþional de
comunicare ºtiinþificã ºi modelul OA
321
327
329
31
32
36
Referinþe bibliografice
1. Coþeri, Tatian
profesioniþtilor europeni din domeniul informãrii þi documentãrii. 61 p.
Vol....
Nr.
crt.
Denumirea bibliotecii
1. Biblioteca Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice din Moldova
2. Biblioteca Centra...
ROLUL BIBLIOTECII ÎN FORMAREA SPECIALIªTILOR:
REFLECÞII ASUPRA SONDAJULUI
Elena RAILEAN, Natalia CHERADI,
Biblioteca ªtiin...
5 4 3 2 1
Foarte Foarte
mulþumit nemulþumit
Evaluarea operativitãþii de furnizare a informaþiilor
371
Dezacord Dezacord In...
78
379
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010

76 views

Published on

Conferința anuală a Asocțiației Bibliotecarilor din Republica Moldova:
ACCESUL DESCHIS LA INFORMAȚIE ȘI CUNOAȘTERE:
SUSȚINEREA PROGRESULUI DURABIL.
11-12 noiembrie 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Buletinul ABRM Nr.2(12)/2010

 1. 1. Cuprins: Conferinþa anualã a Asocþiaþiei Bibliotecarilor din Republica Moldova: ACCESUL DESCHIS LA INFORMAÞIE ªI CUNOAªTERE: SUSÞINEREA PROGRESULUI DURABIL. 11-12 noiembrie 2010 Ala COTELNIC. Rolul bibliotecii în asigurarea accesului la informaþie ºi cunoaºtere 3 Ludmila COSTIN. Realizãrile Asociaþiei Bibliotecarilor din Republica Moldova în anii 2009 – 2010 4 Nelly ÞURCAN. Accesul deschis – un nou model de acces la informaþie ºi cunoaºtere 6 Silvia GHINCULOV. Asociaþia Bibliotecarilor din Republica Moldova în sprijinul Accesului deschis la informaþie ºi cunoaºtere 13 Claudia BALABAN. Congresul mondial al bibliotecii ºi informaþiei (a 76-a Conferinþã Generalã IFLA) 18 Masa rotundã BIBLIOTECILE PUBLICE ªI COMUNITATEA ÎN CONTEXTUL SOCIETÃÞII CUNOAªTERII. ASIGURAREA ACCESULUI LA INFORMAÞII LA NIVEL LOCAL Comunicat 20 Lidia KULIKOVSKI. Relaþiile cucomunitatealocalã 22 Mariana HARJEVSCHI. Biblioteca Publicã de Drept – instituþia ce faciliteazã ºi promoveazã accesul la documentele publice chiºinãuiene 25 Sergiu GABUREAC. Misiunea bibliotecii publice în civilizarea comunitãþii 28 Evghenia MOCRINSCHI; Lolita CANEEVA. Sã ne cunoaºtem unii pe alþii prin literaturã (proiectul „Cãlãtorie în lumea literaturii ruse”) 30
 2. 2. Masa rotundã SISTEMUL EUROPEAN DE CERTIFICARE PENTRU PROFESIONIªTI ÎN BIBLIOTECONOMIE, INFORMARE, DOCUMENTARE: DESCHIDERI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA Comunicat 33 Ludmila CORGHENCI. Certificatul european al nivelului de calificare: de ce? cum? impactul 34 Tatiana COªERI. Competenþa profesionalã – brandul instituþiilor infodocumentare 37 Elena STRATAN. Abordarea prin competenþe a formãrii profesionale continue: experienþe bãlþene 38 Elena CHIRIAC. Strategii de formare a potenþialului creativ al bibliotecarului 40 Sesiune de comunicãri ROLUL BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE ÎN COMUNICAREA ªTIINÞIFICÃ Comunicat 45 Valentina NASTAS. Aspecte ºi provocãri privind accesul la informaþiile ºtiinþifice ºi diseminarea lor 46 Silvia CIUBREI. Împrumutul interbibliotecar internaþional: cazul Bibliotecii ªtiinþifice USMF „Nicolae Testemiþanu” 54 Valentina TOPALO. Susþinerea informaþionalã ºi documentarã a cercetãrilor ºtiinþifice universitare 56 Ecaterina SCHERLET. Resurse ºi servicii informaþionale în sistemul comunicãrii ºtiinþifice 60 TEORIE ªI PRACTICÃ BIBLIOTECONOMICÃ Natalia CHERADI. Programul eIFL-OA în Republica Moldova: scopuri ºi activitãþi 62 Declaraþia Asociaþiei Bibliotecarilor din Republica Moldova privind Accesul Deschis la informaþie 65 Natalia CHERADI; Elena RAILEAN. Identificarea potenþialului informaþional ºi tehnic al bibliotecilor universitare 66 Elena RAILEAN; Natalia CHERADI. Rolul bibliotecii în formarea specialiºtilor: reflecþii asupra sondajului 69 ANIVERSÃRI Elena HARCONIÞA. Pãstrând tradiþiile rãspundem provocãrilor timpului 73 Ecaterina SCHERLET. Rolul bibliotecii UPS „Ion Creangã” în formarea profesionalã a cadrelor didactice 77 NOUTÃÞI Claudia Balaban. IBBY – un promotor de forþã al cãrþii pentru copii ºi tineret 80
 3. 3. 35
 4. 4. Figura 1. Repartizarea repozitoriilor dupã þãri (datele OpenDOAR) 8
 5. 5. Deja s-a menþionat cã sistemul actual de editare cerinþe academice: dezvoltarea inovatoare, nu mai poate satisface necesitãþile cercetãtorilor discriminarea calitativã, difuzarea eficientã, privind accesul neîngrãdit la rezultatele cercetãrilor participarea democraticã ºi competenþa autorilor [10]. altor savanþi, ale fondatorilor privind vizibilitatea ºi Considerãm cã realizarea acestui obiectiv este diseminarea rezultatelor cercetãrii, precum ºi ale posibilã prin acceptarea strategiilor OA care modificã potenþialilor utilizatori privind accesul la rezultatele modelul comunicãrii ºtiinþifice nu doar la nivel de cercetãrilor. În acest scop sunt dezvoltate diferite eliminare a restricþiilor de acces, dar ºi „reinventeazã modeledeacceslainformaþiaºtiinþificã. publicarea academicã ca un sistem democratic Brian Whitworth ºi Roba Friedman sugereazã cã deschis pentru schimbul de cunoºtinþe” [11]. Modelul pentru constituirea unui sistem de schimb al propus de B. Whitworth ºi R. Friedman respectã cunoºtinþelor este necesar de a implementa anumite aceastãcerinþãacademicã(figura4). 31 588 1164 1771 2302 2882 3752 5971 4533 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Figura 3. Dinamica înregistrãrii revistelor OA în DOAJ (2002-2010) Figura 4. Fluxul informaþional democratic (modificat dupã: Whitworth, B. & Friedman, R. Part II, 2009) 10
 6. 6. Figura 5. Diferenþa dintre modelul tradiþional de comunicare ºtiinþificã ºi modelul OA
 7. 7. 321
 8. 8. 327
 9. 9. 329
 10. 10. 31
 11. 11. 32
 12. 12. 36 Referinþe bibliografice 1. Coþeri, Tatian profesioniþtilor europeni din domeniul informãrii þi documentãrii. 61 p. Vol. 2. Nivele de calificare ale profesioniþtilor europeni din informare þi documentare. 16 p. 4. Marinescu, Nicoleta. Dezvoltarea profesionalã biblioteconomicã. Iaþi, 2007. 155 p. 5. www. adbs.fr a. 15 iunie – Ziua europeanã privind promovarea competenþelor profesioniþtilor din informare-documentare [online]. Accesibil: http://wwwbibliocity.blogspot. com/2009/06/15-iunie-ziua- europeana-privind.html 2. http://www.certidoc.net 3. Euroreferenþial I&D [online]. Accesibil: http://www.bibliotecametropolitana.ro/Uploads/P13_Euroref(1).pdf Vol. 1. Competenþe þi aptitudini ale
 13. 13. Nr. crt. Denumirea bibliotecii 1. Biblioteca Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice din Moldova 2. Biblioteca Centralã a Universitãþii de Stat din Moldova 3. Biblioteca Institutului Internaþional de Management „IMI-NOVA” 4. Biblioteca Institutului Militar al Forþelor Armate „Alexandru cel Bun” 5. Biblioteca Institutului Naþional de Educaþie Fizicã ºi Sport 6. Biblioteca Republicanã Agricolã a UASM 7. Biblioteca ªtiinþificã a Academiei de Administrare Publicã de pe lângã Preºedintele Republicii Moldova 8. Biblioteca ªtiinþificã a Academiei de Studii Economice din Moldova 9. Biblioteca ªtiinþificã a Universitãþii de Stat „A. Russo” din Bãlþi 10. Biblioteca ªtiinþificã a Universitãþii Tehnice a Moldovei 11. Biblioteca ªtiinþificã a USMF „N. Testemiþanu” 12. Biblioteca Universitãþii „ªcoala Antropologicã Superioarã” 13. Biblioteca Universitãþii Cooperatist-Comerciale 14. Biblioteca Universitãþii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 15. Biblioteca Universitãþii Pedagogice de Stat „Ion Creangã” 16. Departamentul Informaþional Biblioteconomic al Universitãþii Libere Internaþionale din Moldova ANEXà Bibliotecile prezentate în eºantion 68
 14. 14. ROLUL BIBLIOTECII ÎN FORMAREA SPECIALIªTILOR: REFLECÞII ASUPRA SONDAJULUI Elena RAILEAN, Natalia CHERADI, Biblioteca ªtiinþificã, ASEM Rolul bibliotecilor instituþiilor de învãþãmânt este în din Republica Moldova. Astfel, chestionarul a fost creºtere în legãturã cu modernizarea continuã a aplicat în bibliotecile universitare, cum ar fi: Biblioteca educaþiei, informatizarea învãþãmântului, sporirea ªtiinþificã a Universitãþii de Stat de Medicinã ºi cererii de servicii educaþionale, care necesitã Farmacie „N. Testemiþanu”, Biblioteca ªtiinþificã a modernizarea întregului sistem de servicii de Universitãþii Tehnice a Moldovei, Biblioteca ªtiinþificã a informarepentruînvãþãmântulsuperior. Academiei de Studii Economice, Biblioteca ªtiinþificã a În primãvara anului 2009, bibliotecile universitare Universitãþii de Stat „A. Russo” din Bãlþi, Biblioteca din þarã au participat la sondajul „Rolul bibliotecilor în Republicanã ªtiinþificã Agricolã a UASM, Biblioteca formareaspecialiºtilor”. ªtiinþificã a Universitãþii Pedagogice de Stat „Ion Scopul studiului a fost de a identifica locul Creangã”. bibliotecii în formarea viitorilor specialiºti din diverse În calitate de instrumente ale cercetãrii au fost domenii ale economiei, îmbunãtãþirea serviciilor utilizate metoda anchetei în baza chestionarului ºi pentru utilizatorii bibliotecii, precum ºi satisfacerea metoda observaþiei. Rezultatele cercetãrii vor sta la maximãanevoilordeinformareaacestora. baza unui program de ameliorare a activitãþii La sondaj au participat 770 de studenþi din ultimul biblioteciloruniversitare. an de studii din ºase instituþii de învãþãmânt superior Respondenþilor le-a fost propus un chestionar din 13 întrebãri, inclusiv întrebãri închise, deschise ºi de scalã. Rãspunsul la prima întrebare Cât de des aþi frecventatbibliotecauniversitarãpeparcursulanilorde studiu? a demonstrat un nivel ridicat de frecvenþã în bibliotecile universitare: de 1-2 ori pe sãptãmânã viziteazã biblioteca 35% dintre utilizatori, lunar – 27%, semestrial–17,5%,altãvariantã–20,5%. Structura eºantionului 0 0 ,0 5 0 ,1 0 ,1 5 0 ,2 0 ,2 5 0 ,3 0 ,3 5 1 -2 o ri p e s a p t a m â n a lu n a r s e m e s tria l a lta v a ria n ta Caracteristica respondenþilor Structura eºantionului Instituþii % Biblioteca ªtiinþificã a Universitãþii de Stat „A. Russo” din Bãlþi 16,2 Biblioteca Republicanã ªtiinþificã Agricolã a UASM 9,7 Biblioteca ªtiinþificã a Universitãþii Tehnice a Moldovei 27,5 Biblioteca ªtiinþificã a Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie „N. Testemiþanu” 6,3 Biblioteca ªtiinþificã a Academiei de Studii Economice 23,4 Biblioteca ªtiinþificã a Universitãþii Pedagogice de Stat “Ion Creangã” 16,9 Frecvenþa în bibliotecile universitare 369
 15. 15. 5 4 3 2 1 Foarte Foarte mulþumit nemulþumit Evaluarea operativitãþii de furnizare a informaþiilor 371 Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord total total totalGradul de acord cu afirmaþia despre rolul bibliotecilor universitare în formarea specialiºtilor
 16. 16. 78
 17. 17. 379

×