Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Peticija
Gradana MZ Ripad
Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Veliki hroj post...
Peticija
Gradana MZ Ripad
Protiv gradnj e
deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Veliki broj pos...
Peticija
Gradana MZ Ripad

Protiv gradnje
deponije smeia na podmEju MZ Ripad - podrudie Flrgar-Karanovac
1 Veiik: broj po*...
t

le t n- {trz,Ntscexfl/?,/_

Peticija
Gradana MZ Ripad

Protiv gradnje
deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hr...
H{a+/+

iyr lerry7b

Peticija
Gradana MZ Ripac
Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanov...
(€ui+rt /ybl+
frr|4il4Peticija
Gradana MZ Ripad
Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripai - podrudje Hrgar-Karano...
D+t++/ +

Peticija
Gradana MZ Ripad

Protiv gradnje
deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
I

Veli...
,9+11+14-

Peticija
Gradana MZ Ripad

Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripac - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Veli...
h+a*/+
Peticija
Gradana MZ Ripad

Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
I

veliki ...
h +,t+/ +-

Peticija
Gradana MZ Ripad

Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Vel...
h+u+L+
Peticija
Gradana MZ Ripad
Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripac - podrudie Hrgar-Karanovac
1 Veliki br...
Peticija
Gradana MZ Ripac

Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Veliki broj pos...
Peticija
Gradana MZ Ripae

Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Veliki broj pos...
Peticija
Gradana MZ Ripad
Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podruEje Hrgar-Karanovac
1 Veliki broj post...
,t

s#,

,/

Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
s8-)c2

deponije sme6a na podrudju lvIZ Pritoka - podrudje }kgar-...
S{n, L
Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
podruEje Flrgar-Karanovac
deponije sme6a na podrudju MZ iritoka TeocakJ...
S

-tr,

3

Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
deponije smeCa na podrudju IvIZ Pritoka - podrudje lhgar-Karanovac...
5+.. t
Peticija
Gradana MZ Pritoka
Protiv gradnje
deponije smeda na podrudju MZ Pritoka - podrudje fkgar-Karanovac
1 Vctik...
S*r-. f
Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje lkgar-Karanovac
1 Vel...
s6r ,6
Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
deponije smeda na podnrdju MZ Pritoka - podruEje [Irgar-Karanovac
lVeli...
s-h,

Peticija
Gradana MZPntoka
Protiv gradnje

deponije smeda na podrudju IvIZ Pritoka - podrudje Flrgar-Karanovac
1 Vcli...
SU^. 8
Peticija
Gradana MZ Pritoka
Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje flrgar-Karanovac
1

vcl...
S

{-r. q

Peticija
Gradana MZ Pritoka
Protiv gradnje
deponije sme6a na podruEju MZ Pritoka - podrudje llrgar-Karanovac
pi...
3{r,4O
Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje Hrgar-Karanovac
1 Vcli...
S*.,

rlrl

Peticija
Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
deponijesme6anapodrudjuMZPritoka.podrudje}Irgar.Karanovac
lvclikib...
S

lr-. /Z

Peticija
Gradana MZ Pritoka
Protiv gradnje
deponije smeia na podrudju MZ Pritoka - podrudje Hrgar-Karanovac
Tc...
t
r.

Peticija

S

6n' lb

Gradana MZ Pritoka

Protiv gradnje
deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podruEje Fhgar-Karan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ - Drugi dio

466 views

Published on

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ

- Veliki broj postojećih izvora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Ljeskovica, Teočak,Pasjak,Kruškovača,
Svetinja
- Nema stručne analize o morfološkim nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeća na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stanovništva
- lzrađena studija izvodljivosti koja je urađena na područu USK ne uzima u razmatranje predloženi lokalitet

Postojeća deponija smeća, HITNO ukloniti sa postojećeg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kako bi se
smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovništva

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peticija građana MZ Ripač protiv gradnje deponije smeća na području MZ RIPAČ - Drugi dio

 1. 1. Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki hroj postoleCih izvora pitke vode: Karunavac. Bukovac. Lieskovica, Teo0ak,Pasiak,KruSkovaea. Svetinja 2 Nems strutnc analize o morfolo5konr nalazimir na terenu, porozJrosa terena, uricaj deponije smede na okolne izvore injihov uticaj na rijeku Unu izdravlie lokalnog stnovni5lva ,l - lzradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podru{ju LJSK-a nc uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti sa postojeCeg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kaliobi itrovanje stanovniStla Postojeda deponija smeCa, 4 smanjile potencijalne Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. se zaraze Potpis (. ,/ fLla /44 ZZ );,t,n r+zt,I Z} a'L'1,-4/.,/ s [/ /, f/, /t-o zf R,*r'zrl € u?a. 3Jc .t /./ 9 cF/' -7<- E0i- rlc,3+K (,C 6J KSi.ls6L"i z6 ) i6,/ /,/ /2 O L1/ // ii/ ct;t/ L< Prz/i4 2g Wr,/l t1 ., ,'.-, ** ..y'o..:r<d//5czs . -;.? tL /.i; S€t//a1 ,-( L;/-L A tt t-tt 2' &/6e,3J t?E 7 r,l c r[ T.a lZf) -lL,( cS {J.1,4 J'i Etti4LuC <r n;Et )L ,fZ/*4 r'1 .,,, Z c,r- ZZ r/................ l)c ({ Zc.t tL lD , -- ,,l >)/4 lp JJ Ju4A t'. .? /' 01 )-f ,' /(,tts cci f liJ;..y'..t(,ll ?--to3t9-/ 1/:'.r: t :t /{ 41ti * ;-.,C /- . a lllLtC a y',,t-JlO t'/h/L .,./td Aa-.^-.-- aP, W-rA fra) #,--,,*/Z /]-1 , ",*ri 1)r r'> i'fs . /,c.t, (../7 tZi Gr0,,". tl,il,*,,t, ta/r/(n i/-, f4Z. f 1.u./ '.' lLrire at :'ul,Ll)ya- ,1t n I I !,.,/, n' L f? .i z, z {./y'.i cc< 'LqD ,r'. r,f 9--//ei /,i a8/ zJ 7i .''> /=/"u- ,h"-- /'c/a /f / ( €ZC c r/- rf {/Z { o.{C zc-c Lc /r//2 .? JT fa r':7/.."J lr 1Lrc //rt/.,', . g S ,,/ oD .l/s tJ eS t't Zt c 9L 13 v./z6e'49 L7C'Cl.i/,t/////) ,, r.a , , ,- 3ocK,4 ?tt 4K S i rZ ri_. ) (/ clO t f /?./.4sc.tc f/2.r'z /-tC41/8/./oau //c /JlZl/io:t< V"-rr.,',-/ 0 /../ ,/**n A,uLr(! '/,12'/ o/r)*, --Ve*"2 [U.k/ (ft-,'" /ii,.' #r*J Peticiia MZ_Deponija sm
 2. 2. Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnj e deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeCih iz!ora pitke vode: Karanavac, Dukovac. Ljeskovica, Teotak,Pasjak,Kru5kovaca, Svetinja , Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost - izvore i njihov uticaj na riieku [Jnu i zdravljc lokalnog stnovniStva - terena, uticaj deponije smede na okolne Izradena studija izvodljir osti kojaje uradenu na podrulju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti sa postojedeg lokalileta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovnilrva Postojeda deponija smeca, 4 .f ,r/€f .t {l t-/.1 {t 4 "i t. ?t,Jrtl Y.! A/F Z ll .;6 z €rtttt/ qL. 5r T5, (|zl . Z, r'/ 1;6 //idJq /<CZL/C4 kcZL/c J /,,,' 4z a / /. // /< ZXt'nratn i //i / (.' r 7 u o LNs: Y r 16 n ./ L , ,z JL,-A ,.p :(C Z a ..,.. ..< /:/ !s.L/tc il. /,zC,S3b 1//{d;'{ 7(:. E ,J :/ Z 1.,/ o o .Pr,tl., "k"o 1, n^ t9 ./ t. /{rt23t /r'./)'(.-# ;,/l-/t,7 .,4t,.7 r; ,.a lzLutosovr r L Ra Potpis 1( 0'i//( 4 ,{z /r'/ k So S,{ /- t'.tr ttCZtrc,4 /Ur,t/ i( 4e Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. o31c x8>'4too?4 '/Ca t./v E- Lsuu l-leu..rc-u Sxux L,ta^t,lrt, / Slr-rB kqt'o.x,, ) titttr s ku|,tll p(r l' tiTLllA !-o) I 5 r'r/-ti' f.4 Ct1,,loCIdt )Io81+qarf,dj.f I tol( 9)911K rna /{,i; ,L.tza*' C't/Lc' /l-z-t+t*t t M4 - Q--c Ycr, tt c,f,fv etcl ftrn,i.*.In/r, olqk4 //ar)a /,,,i'i,rrnl/, r' L1 o"/ 155 ue 'r, /a ,, i u, ol/r t/ os 0140iib'115o74 5:l i tA t tlr9 Sg/l(A P-- ktt>tttol/ri v ifttC'17.t-r 5s. d.i *"in- 5G d-,e *.J ? E=-r.r Ier^S.14{15M) 7 r' n,'r' R EZ ,' ,7A i- tq-,'o- ?ssi rT s o)os95o1'1501 t CiR ic' (7r t*,'n Lt-l cl= Ftr-,r P^?s.(9lloerl3 vr "s--&a,q-i.-/ 8;eia Hu{*...nss *o9943d4ooo9 E;r; d) VL'.,.|A * r ^t N'trr p D togcY,tt ool fl EA 5{. 5q c"o l_ -?E( art nc 9[.(,1 t Oa4I r I'ri J 2arC ,W / Peticija MZ_Deponija smeCa
 3. 3. Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podmEju MZ Ripad - podrudie Flrgar-Karanovac 1 Veiik: broj po*ojeiih izvora pltke vode: Kariaravac. Bukovac, Ljeskovica- Teodak,Pasjak,Kru5kovaia, Svetinja 2 3 o morfololkonr nalaz irna na terenu, poroznost terena, uticaj deponije snreie na okolne izvore injihov uticai na rijeku tJnu izdravlje lokalnog stnor.'niStva }+ma struane analize lzradena studija izvcdljivosti kojaje uradena na podrudiu USK-a ne uzina u razmatranje predloZeri lok:rlitet Postojeda deponija smeia, FIITNO ukloniti sa posto.jedeg lokaliteta 4 i isti dovesti u uredno stanie kakobi se snranjile potencijalne zaraze i trovanj: stalrovniSNa Ime i prezime matlsnr Drot !0a g:z l,lci" *MiJ ltr,,'t SCeraEarq i ct(tt(0Liltte' h fg -{1t1p'7s.[crua )vl)ct-t ic'I( ',.'ioi 4i1,llDot8 ""7ut-!u/ft.. R,e )prtv % /t{g)ltlrc,r t %o?.t?//ae ',l'tvt C tr€ u+- 4 Ll.. .itl-2, C1 ,9;1r: tutC (L'-h tly'(cc ,( 1,t r )rt'ti* Peticija MZ_Deponija smeia
 4. 4. t le t n- {trz,Ntscexfl/?,/_ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 'l'eoCak,P2sjak,KruSkqvada, 1 Veliki broj postrrieCih izr ora pitke vodr: Kararar uc. Bukur irc. t-.jcskor tca. Svetinja , - Nema strudne analize o morfoloSkom nalaz-ima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smede na okolne in,ore injihov uticaj na rijeku Unu i z.dravlje lokirlnog slnovnislva lzradena studija izvodl.iilosti kojaje uradena n;r potlruCju LJSK-a ne uzima u ra:Tnatranje predloZeni lokalitel PostoieCa rjeponila smeia, 4 smanjile potencijalne Ime iprezime Red.br. / ,7 L. ') S (/ I {' (?" I fLii* i'e' ,liro, ?uf ,t, ie' ,laiy+ el A,+c.l'l,lg I /2 tt se Potpis /(cz9l?//Ml 7Ar,,l hil,Y ffocqq/rw& fiaZnrit ,f,plrn_67, c{,L? 6r1100"( )-/.,.-- e' - c. //owfi/tooz l{i,:9&/fi2.{ j. .stt*rt4 (9Ua*(.,- r)frr'42,f .ud/r.? ?(rii f ,' ,l Jedinstveni matidni broi Itr.Vrru-t-r -{'e, 6.hr" u,t,+a iir Nr e: ! rt ta t, le e,/9t?i/ /w,t ,P. ln. HI1NO ukloniri sa postoicieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi zaraze irrovanje stunovniSrla llu nrii+t_ 1144?il t to"r ilt, ,t" 1,.-L y ,'r' futril /aa99lGtt2lt4 lkroncjc ,Al4[r, N te 4-t j i t v' lrr.ttt.l u a(gfi il zrc,l //..tt:rr utaD> /Lj,, t..",.'rl /a/"/ /(a'f 8,;f /r.zt e o' , c /nic e (tR,i 5// ( KALAA c11'tg q)_445(;E tt Bttrtta ,:4t49eq1Nttt /Lt ,t' -l' 4qfil,b hrn't+ o{e,.tq{f416sP /e Y/rt+t/'rrdilUotrc 'Ldos|,t1//.tvz l4 rAc 2",113)g//SoA 4y ToLr "4/1ZJ ii (' v /LLANA f,"/,-,--' t2o+ 96{'tloc36 C'al . ")'-"1)rtL,- r 7 ,,10,*1,9, %.*n f*to lto/tt' Peticija MZ_Deponija
 5. 5. H{a+/+ iyr lerry7b Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak.KruSkovaCa, Svetinja 2 1 - Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smede na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5tva Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u ramratranje predloZeni lokalitet . Postoje6a deponija sme6a, 4 HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. u fgu+/l&eq+;e /"L V*Z++,7rtm,i'frttfr -/fr/,of$//{pJ3 -.1 7,7 '7q 7t' ?f, 77 /( 71 se smanjile potencilalne zaraze i trovanje stanovniStva 'lkrtJ 740!"qfrfllo,M , '/,M,nn h*koei tfifl, frr1ru6 4t?,2 h*/z-i Potpis Y*uftr* /./ot" 4t7" // t oia ^t) l: t*e^ 'o/:- /-Zot 4,14 //o,cZ{ s?N*ry //@B ?,,ut[rs..lut{ci, Irl///ot',o' hfN* 01A9$f?J/d*,/^2 #e-i,l;{-viC N'n[rv lz/of{9//wtu ,./r8".,, *,>,-n.) /i?oJ$a-4ta,a^/ Tfpp/rrdw hf,zeA /?/t 99t//wa 4pot;ficfr 14 tP-e# / ffr,rr)* p{*,c,/* rilpl4{€,//.fto8 -lpc,L,a 7a krel, lPto/A't-- (hPd,* /f a39d9//6o"t 'Pr, ^^n,c'o. E.'n^no giTie' hfur44 o9orq^ftozr+ r //aazZ 4P at'/ rt1 /t L- t< f tt g+-tA U lpY-p /C$14 uaTn-fu-- q1 ,1, q,4 2p ,r 1,il -4 .'l j1 Llt Peticija MZ_Deponija smeis
 6. 6. (€ui+rt /ybl+ frr|4il4Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripai - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izv'ora pitke vode: Karanavac. Bukovac, Lleskovica- 1-eoCak,Pasjak,KruSkovada, Svetinja 2 i - Nema struanc analize o inore injihov uticaj na morfblttSkom nalazima na ierenu, poromost terena- uticaj deponije smede na okolne rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnolniStva lzradena studiia izvodl-livosri ko.iaje uradena na podru{-iu LISK-a ne uzima u ruzmatranje predloZeni lokaliter Postojeda deponija smeia. 4 smanjile potsncijalne In a Lf. s /t TL 1. ( I ,lo (tc' Ittti,,i brwl* {/2,'u/ /1.{ /,1 0^ / l./ ,Wt: irrii t (1 , €h,flt,/- qih,rya- /rL,to lf)to Vi{r c sltlDPA f te,,b/ Z e<L /6 ltl il*-i ,i fly' ,-=;>+ t lntrtt /tJ loD","iltrx?4 /{tf,}lt//Jb/6 ?s /J .e^, n 'r )c tE tt o / kx-)/-&l.i e6'^ ro rr, i:' Plt' J4 29 n l-9tl //c"v,.t ,3 ryY-P:*, t''t / t / h'? ry €*f/e &{r-,frf,ur- fu ot qtZ/tntt h/rc' Scto/t, B n y'/cDii Z,/,,,/ 92c,r9de /0c ?/ flr: ?, c/ '2 r,, o /4ot !J(lt.icaz, il"vi r' E cla *"tW4+,0,t IL 1.. Potpis J i,i 1t"br l,Lt Jedinstveni matidni broi c+Lih He ll^-,, I,til.--,' / fcrrt?+ ZQo9 ffi-//a.".^ 'fu' ,He^( t'c ILolj€-34/6t ile i tc' {e r-l l dl.l fi,t ktm,;,ptl1y c<n:+/dtl?4!& /)/{, l,Lwr*illt lt It se irovanje stanovflislva Ime iprezime Red.br. / HITNO ukloniti sa postojcieg lokaliteta i rsti dovesti u uredno stanje kakobi zaraze E lL' .' ,?h{2,,)4- i,lrL'et #h/.' /1it t'el fthn' .Ya< l,;a?4n //{r/r, {,ryi fwtrt {l,,rirb ilTqflltnfr Y,h'(////b- J0M,/V{0//A/6 Uu/r,'t a.lt:/r6ltt,nm 4"ffi fD'c69g4l/,7)h *lzfio,oll koc4fl//.rp/e *eoq /e c99/f /f tu"* /?a'9r9//a*zt, ,r*rv11,^"."li^ itudryfrri/ /ln J/t L/ er;; 5,J./,. '//'/i Cr& c l-/ t 1/!rn^,i y'ttFct /./'tY,-./14.0 ".,1a -!*" flr C ( +ahr&t / //r,t-ro^ '/(rt qtql*tr Vllrq Peticija MZ_Deponija ^
 7. 7. D+t++/ + Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeca na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac I Veliki broj postcrjeCih izvora pitke vode: Karanavac. Ilukovac, l-jcskovica, Teocak,Pasjak,KruSkovaCa, S , , 4 vetinj a Nema struene analize o morfolo5kom nalazima na terenu. poroznost Ierena, uticaj deponije smeCe na okolne izr,ore injihov uticaj na rijeku t-inu izdravlic lokalnog srnovniStva Izradena sludija izvodliirosti ko.ia je uradena na podruC,iu LISK-a ne uzima u razrnatranje predloZeni lokaliret Postojeda deponija smeta, HI1NO ukloniti sa posto.ieceg. lokaliteta i isti dovesri u uredno sranje kakobi se smanjile potencijalne zaraze itrovanje stalovniStva (t t. lEtiN"u, ) a #tt.]h cE[-tuout( grp r tr I .-i (EL)LtO t( AN ) p 3t1 n c' 1rtr tfr +' ,( PAK/c /lvA^/* &, C?), /,c r tpt'c' to,- ,9^-n Aleltt'S ,^ Xlo+!{'d,l I Fc.aq Ito:t!5t1,1/ oa6 f lh tl,1.NT t,1 ccco //oq3t',r//r/,f Elx,c' 4 tJA Eirrc ///,eF4 n Potpis Vsrtuct,tl +-'frDtt+ trllq.Clt{@E h ,V Jedinstveni matidni broj Ime iprezime Red.br. otc 4 / "t ]?/llf,cc / C'*kort'( V€Rtv Velil*v,l A*, r QAIo"1 h('i ; I C 1-[,u- /.) A - / {t't.tC rl'dq //91j//fotcl /t// 1st//{o!9 /r l11,t'rd, tir,ffi&.t/Ntt --9^orri,. Ct- qrWTWticrq lgtq/W//rou t/_ {rLi fitrti,rctrrtt l{e/ryate- /'1 t,,'i.e eAL) 0t c;Xlc44ou41 /Ll it"iJ r L{iraic^ lbloqt,atl{hL tl /q c r /E /r- fi.t'1 A.l (" ;'rt t{ ll'r,l4;* lq I,p ,= / r-. laP/ff,//{c,rt1' C / ?11 r4t/ ilil6t IJ / ,..,/,.^ 4d7P Ufc,td* 42* Cttrl (tr('r/ ,, ( l.t'c t-+/" /: ,j< "J I Jrn, I //1d/4 I-r'l' a' I q?cc/ //+/,11 ni{ oe q( I trc.8 /tt /Zf QA//tc/l lo^ r-r,,oruc, rtA,r, ,7 wl aDrurulftVol Z-a-af)t-rfi1 fi-&:na qi{ Ik _ tofu49q//tnr Petici.ja MZ_Deponiia
 8. 8. ,9+11+14- Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripac - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postdeCih izvora pitke vode: Karanar,ac, []ukovac. t,.ieskovica. TeoCak,pasjak,KruSkova4a, Svetinia ? Nema struene analizc o morfbloSkom nalaz.ima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smece na okolne iirr.ore i njihov uticai na rijcku Unu i zdravlie lokalnog slnovniStva 4 lzradena studija izvodljivosti ko.iaje uradena na podrueiu USK-a ne uzima u razmatranje predlo2eni lokalitet PosrojeCa deponija smeCa, l{l'l-},io ukloniti sa postoieieg lokalirera i isti dovesti u uredno sranje kaliobi se smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovnislva Red.br. ?JI iltzlot {trGTaw Jedinsweni rnatidni broj Ime iprezime 0't t? L^ 4 r/1 L-t ( 1zie/ {eiTf,,,e t+ ait'*$t,rt,<q- L, L*aL/" tt,ilt+ l. t' 26 ,TY 14, 'E+tcit' ,Zffr;? ! I zrb' 4tf4+ €tz,'a . Elt,rl 7ra/ prl<"fh/ tg 1/Vrf/ fr,,rrt,a ,j oP/r/99q4/nc, oU02%W {epl gfi//,lppl, 'l-ttt.u ./Nnl n k, aqruE31//w,, //af(rilwry ,...7t U'I .1 5 JY !).5 b gL &'c qfl.fYc rL( {u€ flr3"r^ l' i' t%;,-rA fue i-r"r ,r: o Pl;ie;o /lr;),r .i Irft u,Qr e ec +hfL t)1( ?tZic: ^ w llp,L't W;*- q4 {cL,'tt Hu,lti r , / )v -( 1,.' t , r t t Cl/cy-ctq d{ot'f3*//.bt2, :L& 9,,1 c hc+.ur,zz r/-,:t|,i d/#y1.eqtr#E //' r ( -2;/) / t z, !lcil4NlcciC cA -d .ft1|e, O r(o-t"4(s//.t"ob -tQt,t lbW4 {Lttoezt ,1 cr --{-E-,, -84 rlopf b&%1 tt4 {.bO h Potpis c+.3t i54 / io| c 31c3g,t= llccc< l/cft,'l15oc g CI)'-{4A*ht )cz1 n€q# fit'oe/ A td/Z%,qilo"*.r' I -,t ){w) Q <-^+z-'oz,'"' {n l4'€;,Q A:,-z_ lloetz l*, ,, ,a o -M4!4)Tin a) ('tt A t) ,./^ , tr. t. et,c t*uolT c.rr////(oe( D, 2Yffi3s'2loo03 €,s Lf /l ert /; L-1,/^ r rl lfin tr rt Peticija MZ_Deponlja
 9. 9. h+a*/+ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac I veliki broj posrojedih in'ora pitke vode: Karanavac, Bukolac. [-.icskr.rvica, 1-eodak,pasjak,Kruskolaca, Svetinia , 3 Nema strudne analize o morfololkom nalazima na terenu. poroznost tercna, uticaj deponije smede na okolne izr.orc i njihor uticaj na rilcku Unu i zdrar l.je lokalnog srnovniSn a lzradena studija izvodljivosti kojaje uradcnu na porjrue_1u LISK-I ne uzima u rozmalranje predloZeni lokalitet PostojeCa deponija smeca, 4 smanjile potencijalne Red.br. (tl (t- 0 IlllN0ukloniti sa zaraze i hne iprezime r,l (L fi .J'9 fl' t0 r;p,c./ Fl7l->- ni?314/loc1o/ e {rv,'! vt+i+ 1/ E*'t/c4- Re,th,, Itzaho* ilnau l/ tJ 4-. f ,f{-),' "" Jt<,'e' ,' {tilJrLl x: 1 r g t/+/(/ r ' 4U+rt*l Ar,"t&4/a,^ 2{ri 9tgl/ltt Cr?tc/ ?qnrJ4 : r //e(f €//b",,{' //t,! .- Fw 0Nbf 4(//(p/,t Ct'rio {[*" 1^let10t//,ru,, /t'|L?r///,rb /,L N lr4(z//euL tii,'llt lhll PtTtwht tl lt'{' zi1,x r',',/ * riVf.X,cq -h,n, qq.:( {."JJ i)^ ., s. (N;b/ 99//*/Q ,f .fQt f ra.t /t'e{*tQ//ftzx 4 '; ,?;,/r{n lvLret (+-- /Q/cfff//W,fv -4" /- Yr,-fr tn |.r,v, !+ral / J4rcdVd. -Ct<-"t AattP {ra,'e €tp.'c'hciY; (r,',,,( {T c) rr.,,i C,a /?o'?gYztt*", iq r,* lg=7 i,2 N tr'+ ty Potpis 2q p3o tl::oz I )a: fr Jedinstveni matiini broj - c/ 11 1, €l/2:4 Ait I VE dovesti u uredno stanje kakobi se /snsia/ /s'aol, l'rc.,{t t247a*t t' _t*t/ 2a2f4 Lv l,g iisti iiti ct Hfen"l+: (i? Lt postrrjcdeg lokalirera rovanje stanovniStva , /the f 'trc( ?Wtrc // N06gr6fi.t,or 4 ivc"rAv tR/ci n..1,/ r: 24o<qv t/tot, (I c l6lc qg tt+ttt) Ah r d,L, c. ' 'n?ore .!i c lo:<,y ltccl I *.ry, t'il*o/*t, l|11,t 11x,i11;;ri/1: Peticija MZ_Deponija
 10. 10. h +,t+/ +- Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojecih izvora pitke vode: Karanurac. Bukovac, l-jeskovica, Teocak,pasjak.Kruskovaca, Svetinia , - Nema struCne analize o morfoloSkom nalaz.ima na ierenu. poroznost terena, uticaj deponije smeCe na okolne inore i nlihov utica.i na rijeku Unu i z.dravljc, lokalnog stntrr nistva Izradena studija izvodljivosti kojajc uradena na podruilu USK-a ne uzima u rdzmatranje predlozeni lokalitet Postojeda deponija smeia, 4 smanjilc IllTNO ukloniti sa postojcfeg |okalirera i isti dovesti u uredno Jedinstveni matidni bro.j Ime i prezime Red.br. Crpir ftrlt-t4 6.t c- CI, XJ, n/1 (?a r.1 trzr(' AJ nrc E+/c'c/ Vo(ilux. t+t/c /e"x')+, t ltr t?,, ra|,n.,,- ,,, Itqo+wuL'dtt,41',24:lt1 E Y4 Yt_ 1,1, Y tr a/c' X,t4ll l'/d-tnuor,t Alr( l-f UJAt:ov: c H{i/Lt t HU) I !o/tc t'1C e<p ! NUJ Plto,r,, F t,eLF NuJfUoV/L 9,A !fru i,1 Potpis /' r://,z/d 0|,r,(, J3c'!1?2tlrorL 6( #Uktc' #47 1,4y'Q, +e , I 6r fr3 stanje kakobi se potencijalne iaraz-e i trovanje stanovniSr,a / 'Z*-;* 4//,:,,2 loatl6l,/lw9 &,u) r'fin*ld Lfrc tcil-rllcut "- Olaeg,te tF.,r'tL l/r.t/, ?['er,/6c//wll tc // rk/lY/( 4-( ,,r 1,-v ,'i ,n-- ./w * ['," * i /,t^lrllz//tcr{ &1or,qr4 l{eil4 lXtog Vloo /tf: 6,/y'r7;nrr',.' frr{r, /ox;4tr;oze c/lirorrr, r' Nerltk /go<l;rttt ole -rl,Lry6,ynv I Vng-f> t.{o31rstisc:; .!5o,2,9-t'2 //ob.7 - 'rii brj--1 U*eJ?€+lo#G- 16 +u )-)- *! 11 r'f u, r,4 tuou 1 1 LcoN ,a:A lifi Mvr| *t;+QW+ LLoLlVl ltlASs clc*Etttcotl ;[,^.r"^:x, .] Jl ,tr@r: ' h,kPfiu,ir;,v' JbR' f{pl1fit to*> _ ,f, (;"0 I " *Jlq,:*cw7-+slilua tl clTc rt,'e' h,t-r,r+ ,'l/Zf.t:jV/tb$Z h cf t l,/tt,l t ,-*1/.,'*- J t. - Peticija MZ
 11. 11. h+u+L+ Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripac - podrudie Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanar ac, llukovuc. [..ieskor'ica. Teo0ak,Pasjak,Kru5kovaCa, Svetinj 2 ' a Nema struCne analize o morfbloSkom nalaz.ima na terenu. poroznost terena, uticaj deponije smeCe na okolne in'ore injihov uticai na rijeku Unu izdravljc lokalno-e stnovniStva lzradena studija izvodliivosri kojaje uradena na podru{ju USK-a ne uzima u razmatrarje predloleni lokalitet Postojeia deponija smeda, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kaliobi se zaraze itrovanje slanovni5tva 4 smanjile potencijalne Red.br. !o ?.,$e rur lrlc (t tu ,',, p') tr1 Jedinstveni matidni brol Ime i prezime It [,',i L rTfu XQh,z.; fi",(r; Z/M91'tV'/',p4 o&l lllruJtl t LLt {{ e|ctqw7l,fct rl />e b^r d 1t'H4d{p 0Lo9['e /./k i Att c 6 It Zl lcflI Itse{'? 6?//lc.{-(/ Potpis ('Pliiu'ru nn-n l)z,z^ ,z 1L/*4^A n[><-: Z; :1.'..-r t' c' Peticija MZ_Deponija
 12. 12. Peticija Gradana MZ Ripac Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postoje6ih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovala, Svetinja , Nema strudne analize o morfolo5kom nalazima na terenu, poroznost - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu izdravlje lokalnog stnovniStva - Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet HITNO ukloniti ,-- , Postoieda deponija smeia, 4 terena, uticaj deponije smeie na okolne sa postoieieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se smanjile potencijalne zaruze itrovanje stanovnistva Jedinstveni matidni broi Ime i prezime Red.br. i lYerrrC CSlYfllV fYerric" R,cnrrn la 6 6n ru/d7 404 g6if/cao6e* /- Potpis 1 b b Y urrt lY i r,5 0^s-,{{ffi( Eoit,o ,dffulb *,lo(r,(.E - -</- fJu+ru {L/^1,'; fu.v* t -n- oS{66rrt* &''?" NoFaJ-6//&, latqlc,t ltozza'r/tu/r /t-o???Y//@t' oo6X'rt.l l0 bRsqq 9-hKra c.lohtSo ll5oo r. LLt.:'t r. t SgS?_ Ltt,: t r o Ota"lcL (, f ,t S1la nNfllr a ,fu*'" vr! ltlb lttols tetutii a un-wNrq 2- t'towl 0506%145o!{ c t-otprprrn* o,(o{ g{l l6ss5 zo1134S(19o3 isnerC Nr(Bprcs gtroiI rrrttTgrf{l )9o$a0r$64t, l7 ?-ct R tsrE s kA- .srAu r cJ. 2AOtigS6tlgcx,c la 4olq cttl [*ls /l Mcar./. h,ooo l8o5Ec{,ttmaa b2 A e,O /5 lvtPovii tr/d tts le R*rSt V^l-14 IV tl 'L-,/e- (3"./^u frx l'lt ,<a Ka,r S ska ftlfiWtmoo nfLa Q*4v"' tl /L BnJr,- J/L---l--^*' l-/ro,ul.7r..uo btbsq. Nrrn to B.tl" 23fo?ta /kZee 6 7 t2 ,/ -,.- frrfu^ &-/.- Tcrd: R{L. ,.-oL- fu;-^,l. {fb/, no.ru', &)a;a'L a#<l (2);; fiUr'aPeticija MZ_Deponija smeia
 13. 13. Peticija Gradana MZ Ripae Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Ripad - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postoje6ih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,Kru5kovad4 Svetinja , o morfoloSkom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije smeie na okolne izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovnistva Nema strudne analize ? " Izradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-ane uzimau razmatranje predloZeni lokalitet 4 smanJlle potenctlalne zataze l trovanJe stanoYnlslva Postoieia deponiia smeia. HITNO-ukloniti sa postoieiep lokalireta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se ,- Jedinstveni matidni broj Ime i prezime Red.br. At Rtsrr<r* AL 7Tt P t c G6J aa tOCRlrio,t D4 N0C (LS 2e ay Mr Kot )^t *- lflugvnr rrorv ko 2-$Q-ovkn lD g"l3a D5s6g5A,{ {oo5{ ttvlcl, at Sv (C A BRO44 NLK/} /5otg4//4@p.5 , {i.013 3tt@00 e-1ni ilu rt -:t Dta L^I<a Pltw-, ^ltVL.rtMt n *a2 4A2l a3 i,rrl,-? Jo ,rfih f;r{-;"1 nfitit /n* lootgSl4{oot{. a? 3{ (*NrR Oryovg5 8.2>uo 18.U%.1ll5o0f^ stOSjEt'il@zfi oStX1161,1ooffi Potpis @-*lr*-, *,n'nWar>o 4 :Cuu/c,4 t D n.i,, ,lh rh, lu; ._%ria--? ffiz)./? :?hG-(x(>.-, .D%aru IAFI;: ,/il-. ,cl)rd- Peticija MZ_Deponija smeia
 14. 14. Peticija Gradana MZ Ripad Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Ripad - podruEje Hrgar-Karanovac 1 Veliki broj postojeiih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teodak,Pasjak,KruSkovada. Svetinja , Nema strucne analize o morlolo5kom nalazima na terenu, poroznost terena, uticaj deponije - izvore i niihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5tva '? smeie na okolne Izrailena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK-a ne uzima u razmatranje predloZeni lokalitet Postojeia deponija smeia, HITNO ukloniti sa postojeieg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanje kakobi 4 smanjile potencijalne zaraze i trovanje stanovnistva Jedinstveni matidni broj Red.br. Ime i prezime I uflhp.rvr c (R.kA ,2J 2 u,f&Lrtlvq_ Lwslf r pq 1,. "..x-*) o,{ o +--sY,.'e- J se Potpis rt8 ttao8 ocilA/k l19s3.l 5oL,l //'( t,{/ll )"/".uu'"" {!w"o'd hq-8/ {too6't C//.'it .r,.,, r dt< 14,a J]*r>.put ,lu;l;v' 4 ;i.di( 5 , [,], "-( t-{cLi.r1 Seir 'rA bc'Lae +tLroad lJ "nL, Je c" urf Ap orr r C .5eAS *Dqsg l lot>o 6 J.t, tpq to t., ! (, , I _,4A'ttv0Urc &Hrer ( aiL+11o02 ..t^1.o,r ,,^ 1.l(ra. t i Y e o ? lo tJ t2 t+hsA oMgX{e// { tt )- , '5 r, 5t u rt txozl€5/12111 6'e-4--/t i] il]1"Ivr,titI e vi( lrtflll4luLt8 $Q*oo-z-: r- -A' ry'n r** c^' ft, nua,/, o 40 77 61 : bSL J'J.//na,.rnr?4 (' i/ // !)a ircr rnot . 4,,1 sn{op..t-t:., lJ, p-vA Ue l'vrt g Krg ri l't (HsrI ttru0eT t4 K[5r s€N KA i hcql4150c8 ,t005i h0{{50is t{lotg, t,(01$( uISljl r{](Jr$,i I.,t,it(, lttn1ttnr:,c,, '<,?rt qlsyr"l "Lc ; t+o't rrut .l 9,e,d'6;--- t5 /e 17 lo I o ll) Peticija MZ_Deponi.ja smeia
 15. 15. ,t s#, ,/ Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje s8-)c2 deponije sme6a na podrudju lvIZ Pritoka - podrudje }kgar-Karanovac Teocak'PasjalqKruSkova!8' 1 vcliki broj postoje(ih izvora pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Svctinja Nerna sfruCne analizc o morfolOlkom nalazima na terenu, porozrost tCtcna' uticaj deponije smede na okolnc , - iarorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog surovniStua 1 r lzaltena surdija izrrodljivosti . koja je uradcna na podruIju USK-a nc r'.ima u raznraEanjc predloleni lokalitct postoje6a dcponija smcda" HITNO ukloniti sa postojedeg lokaliteta i isti dovesti u uedno stanje kakobi sc srnanjile potenc[lalne zaraze i trovanje stanovnistva Ime i prezime nolgThl{,
 16. 16. S{n, L Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje podruEje Flrgar-Karanovac deponije sme6a na podrudju MZ iritoka TeocakJasjak'Ikr5kova[a' pitkc vode: Karanavac' Bukovac' Ljeskovica" 1 Veliki broj postojodih izvora Svetinja ^Ncmastrudnearralizcomorfolo*omnalazimanaterenu'porozrosttcrc,!r4uticajdeponijcsmo6cnaokolnc 2 na rijcku unu i zdravlje lokalnog smovniswa ;;;i;iih"" 3 uticaj prcdlotcni tokditct podru[ju USK-a nc uzima u raznatranjc Izadcna strdila ia,odljivosti koja je uradena na Posojedadeponijasmc6eHlTNouklonitisap.ostojcdeglokalitctaiistidovestiuurednostanjekakobisc slne zrrat i trovanje stanovni5tva 4 $nadile Potmcij Red.br. ,l a,w,D, 1 >dLtc' e/t*?14 Ehc' 1u/"ipeq. {. 2.1,,^. 2^ li 5 Da,-U € 4aj. €tso- 5"0: V (, 9. lo t4 42. R Jedinsweni matiEni broj Ime i prezime ! )^r1' /a -Mc'/ten"l PotPis -9k4r' ,.<o2!lrnttqltd- W--- tqo?qallM t -;rq4m W ll2NWt4lx )/o3g|r/toot3 l//ot311t* o3o/.?55//fols i),:i,'o'?fP- +*il 16 l$i ffi-r2y 1/74a' l7o)Je ],/ezt6! -rtrj,,z' fu".*o o 4olX?ol6re , r{ , /rt M tu a2?flt4ttlw tu M @/l96dd,L t -krtrn,6 to/916 t,l f o tl( /liptin 4qu?r/|6,2s2t 060 8q re, t6Js.; Z S,+l e @186iGe.s( t4 Z:r>t ott/ (* l6 Tdiawte, &,niln L3oe'rettr6qq l+, M -*"i"fu;ele,- uom4la.{tf tN. l1 lq #* k"qL il1ltqYqtn*$t Ltot)^fll*)7r) L_ /_ nuii I Trnn:i-fuln /s. '4,1)rso** ^rt F*^ l4n*gSZlrpod tu l"{erc"al €rr<c 8.;2, o4-,zr- jnt;or,nec, 6r,^bA *ft$Wbu,cL W 'm.et /- ww. / oyl*o$s - Peticija Mz-DePonija smeda
 17. 17. S -tr, 3 Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeCa na podrudju IvIZ Pritoka - podrudje lhgar-Karanovac 1 Vcliki broj postojedih izvora pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovic4 Teodak,Pasjak Kruilkovada' Svainja , Nma stnrlne analizc o morfolo5kom nalazima na tercnu, porrozrost tcrcna, uticaj dcponijc smcdc na okolne - izvore i njihov uticqi na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniSwa I " Izrailena studlia izvodljivosti koja je uradcna na podruCju USK-a ne uzima u raznatranjc prcdloleni lokalitet 4 Postojofa dcpon{ia smeda, HITNO ukloniti sa postojedeg lokalitcta i isti dovcsti u urcdno stanje kakobi sc smanjilc potcncijalne zaraze i tovanje stanovni5tva Ime i prezime z5lossl 140064 'E{lst{llato ?.4 Lr i..ar novc iL ir S,l.t tHOV 5 o84?6 //o lo locl {zll +o /3 Ptqe*-t e&"-s I L?o 51t/ 00 Et"(l o+qb{0^hroNQT Peticija MZ_Deponija smeda
 18. 18. 5+.. t Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeda na podrudju MZ Pritoka - podrudje fkgar-Karanovac 1 Vctiki broj postojcdih izvora pi*c vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovicq Teoaak,Pasjakfinrlkovada Svainja , Nema studne analize o morfoloSkom nalazima na terenu, poroarost lcren4 uticaj deponiic smcdc na okolnc - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdrav$e lokalnog stnovni5tva 1 - Irradena studija izvodljivosti kojaje uradena na podrudju USK.a ne uzima u razrnauanje predloZeni lokalitet Posojcda dc'ponlja smeda, HITNO ukloniti sa postojedeg lokalitcta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se 4 smanjile porcnclialne zarazc i tovanje stanovnistva Jedinstveni matidni broi lme i prezime Red.br. ?*ti Pxoe Potpis offi2stlodL2 tp',i" tLd, fuic Hu{a looffigLtttSod ,ft&rryItl >'e i i c' ./4 enlit 11oe qPZ4Kzs,ts A.;.-/z' kot tl> c.i *4e*oo AraVrc' Hetqsp fuosgQ.q4lafi . fil{/c,A>- t&A(w Hrcb; .{or.n,';o Hq;.lrnt H*,c,^l,'o Itr,{29 Ito54,{ , kortatAlsBd Nj;,l;; X^^di tagrctlczs4t l-alac L,^e€ r4-A fl 24eqa//ear/, z -te,i-r r/os^-. ,lLlul; JiJ" 81.,"-,r{ ..ll /a-b e c,lag,*t l4 i,|ttc l- {+SH/*l orl'ct B-da'.c q ?JEV / e ZIRKA Z*V€,yttu* 7;t, b' Jrr'n ;, o 2so6t 9?/A4r7 (ol,'1" fl.d,,,' ,a 1/a196/ o /e$/2 2Hq hgl/,fr ,o %oUz'e /Oo9qUt tof? {7r/'t -Eu4vb' ,H,rqs /4a99kz/to tlri,r' ,?*tz 5nr*,2 EJ',:,^ 3orr,'/ v oc7r e Se-t i,ru Ari rn &#r'ilot"l-A r9utuc' fr"ir*r,t 'A(ui@,r t e fir,lnant 4. 4rhxad 4f*P,vV72Pn 0A41 $*st r.q o+e 4 L,ll56,ft o h +.E So, , An' t 0063t441065, o*tgxlollto ottottgsSl60ltc BerioTdq !fi/)nry1fil)fffl t Jin" J-Ac /X"-,lpt* ,rl/,--i; i,Lrr/",/, {^- . Peticija MZ_Deponija sme6a
 19. 19. S*r-. f Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje lkgar-Karanovac 1 Veliki broj postojcCih izvora pitkc vode: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teo6ak,Pasjak,Kru5kovatrg Svainja , Ncma stsulne analizc 6 66rf6lsilom nalazima na tcrenu, pomzrost - iryorc i njihov uticaj na rijcku Unu i zdravlje lokalnog shovni3tva 1 - tcrcna, utioaj dcponijc smede na okolne Izadena surdija izvodljivosti koja je uradcna na podrudju USK-a nc uzima u raznraEanjc predloteni lokalitct HITNO ukloniti sa postojedeg lokalircta i isti dovesti u uredno stanje kakobi se zarazc i trovanjc stanovnilwa Postojeda dcponija smedg 4 snujilc potcnciialne ,1, 2 Jedinstveni matiEni broj Ime i prezime Red.br. Potpis fihi [fr,".*- *P-*ttil d'he'?*o[in* z uwilczglq RvEpwtc'KeuOD 24fr.*1.161o.(L '1r. CZhrc' llocsl1tsWE L*,i /Nuf{4 ft;bn h;," l!rtin^^.r; -S.;*,^ 29-olqaorAl@ -Mr;"*ri,tEnc-z M,,L^^* ii fni. l@ffi{rB6P s Did. cbh,e' ItafrSlle&z frl- lehte' 6. itrt/c' s€/// rA 1"oA1S€ l€$t C;hr/' Y",trl;L 2. Fezntro' 3*sn, u* *o81Cil154v Ttrrt*,c J*X,r,-,-,n ( fupn,c' /rs*,,y ilorglcllt9ll f"n^n" IbAer^ f- KUfKowc Az-a/n0 roflgh&t/oae VLIL* &}*,o^o :), h. 40. r$-t,'! to>-, /$L47tllmtt u^u^1r,.(J l>-n // kn /A 13. {nu -t4. /r. la. IY, A iirtzL lv1,..s r, ttunilC Yhdd.n thu*,* Ftvnn- ,oJ,rtg%gl/.iil d.-n tlllT+ltt!tL llnttfJk 4/to ut t ureu ,Lldget6an *etutJoud ISIEI KtttztwyovtZ " mas JltjsPL riipn mtiai u! fulrodera.r ii, F{.-oa- $oa$Aziltu* {h. Ka oLCo' It ot{:2l9lM no, gbibai e?d/fr2,18& boqNtl,fozl {oluwarut' fifutl lo' /lal.irnnavic'He m ,lg,lMalao4 /g r,kolna r/.,,,'; M*^r-^ ApgcP, ,ffi' A 7<t"rtd {&t*L /,L Peticija MZ_Deponija sme6a
 20. 20. s6r ,6 Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeda na podnrdju MZ Pritoka - podruEje [Irgar-Karanovac lVelikibrojpostojedihizvorapitkcvode:Kararravac,Bukovac,Ljcskovica'TeodakJasjak,Iklskovata' Svainja o morfololkom smcdc na okolnc nalazima na tcfenu, pofoanost tcrcna" utic4i deponijc ^ z NsrDa suuEoc stralize 3 u lzradena st.dija izvodljivosti kbja jc ,rarlena na podrudju USK-a ne "7ima izrrorc i njihov uticaj na rijcku Unu i zdravljc lokalnog strovnistva raaaranjc predloteni l&ali&f ' dovesti u urtdno sunje kakobi sc Po*ojcda dcponija srncta, HITNO r*loniti sa postojoCcg tokaliteta i isti 4 smanjilc potoncijalne zraze i tovanjc stanovni5wa , Ime i prezime Red.br. NCN A.&{ 6l$S Avic' l-l iaJ+onr ft'fur' WdtC lfl{H/^,+ KerTTrt leQeZ t*+rln t{eruttru* Up^0,*1il.' &( trecx,s{rc' $EEros Jedinstveni matidni broj lo6S"Jtko4 l( c't Xt2( [at{ I ',tsl ,,ar,r,;r/ nA,or*4 1lktrr*r Eiac 4",-;irr'FuEt I !60r%r,g@4 ddftr63.2ro, llau,ql+ll U3 )efi+{.44+.rft T TIF,I'' 74,4 (]*ae 4lo/, q6ghd 4,.^r.nt {y-^ r0&.?ww rW b//%z//5d7 O7*;-r;./ ,lzxa Y)W{b Ldrra*"Krr-r'l ' Gdrtb -ii*rc' 9ec rn eztasct c€U$..1 2?09360laraza e6o Sqt4laaz. %:*Si.>ie nj,rJ..' SOrceSZl"ow [,rrAmvrd ttnui[, e stu tlt,o$sat| ZAreat Daart-,>ntn' ^Lr) ZMM iTL',** ,J- D8 osftzJ,tfol: 040T0{i44M18 Uufrila W;eil filn{a ttlo87st1449O ffu*u,dnqe* PoPis ho?gelilwe" s1o$tSZl,l@13 /laracrflay, osalfkil1ei Allgtiilsole ililhilad -W(ffi fr 'ail; tkn;*;'Ce- W Peticua Mz-DePonija smeca
 21. 21. s-h, Peticija Gradana MZPntoka Protiv gradnje deponije smeda na podrudju IvIZ Pritoka - podrudje Flrgar-Karanovac 1 Vcliki broj postojedih izvora pitkc vodc: Karanavac, Bukovac, Ljcskovica" Tcodak,Pasjak,KruSkovatr, Svctinja , Nema stnrCne analizc o morfololkom nalazima na terenu, porozrost terenq uticaj deponije smcde na okolnc iaore i njihov uticaj na rijcku Unu i zdravljc lokalnog shovni5tva - Izradcna shrdija iarodljivosti koja jc uradcna na podnrtrju USK-a nc uzima u raznatanje prcdtolcni lokalita 4 Postojeca dcponija smcda" HITNO ukloniti sa postoje&g lokalitcta i isti dovcsti u uredno stanje kakobi sc smanjile potcncijalne zanzc i rovanjc starovniswa SrootJ ulY/uu Soc356l,loo3E y' rtti firLavt V-r^A*r"*) lbrrfltzr. H42 r //4 M(YtD r [ur]td r / 08069q6/o6-1 I0+ot6?t0@o Tspu JeA r nt/ tu%lwlrot te 22.o -33 Peticija MZ_Oeponija smeCa
 22. 22. SU^. 8 Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje flrgar-Karanovac 1 vcliki broj postojedih izvora pitke vode: Karanavac, Bukovac, Ljcskovicq TeoEak'Pasjak'KruSkovalo' Svctinja I 3 smcde na okolnc Ncma stsuEnc analize o morfoloskom nalazima na tcr€nu, porozrost tcrenq uticaj deponijc stnovnilwa iaorc i nliho, uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog lokalirct Iaadena studi.la izvodljivosti koja je uradcna na podrudju uSK-a nc uzima u raalatranjc Predlozeni HITNO ukloniti sa postojeceg lokaliteta i isti dovesti u uredno stanjc kakobi se Postojeca deponija smedg 4 murjile potcncljalnc zaraze i rovanjc stanovni5tva Ime i prezime e.f'te-) 1.,-^1,4 ZoSXe ur osl59tt. Peticija MZ-DePonija smeCa
 23. 23. S {-r. q Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podruEju MZ Pritoka - podrudje llrgar-Karanovac pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica" Teodak,PasjalqKruskovaca' 1 veliki broj postoje6ih izvora Svainja na okolnc nalazima na tcrenu, porozlost tercna' uticaj dcponiie smo6e ^ Nema strucnc analizc o morfoloskom I izvorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5wa 3 rszltatranjc prcdlozcni lokaliat Iaud"na stodi3a izvodljivosti koja jc uradana na podrucju USK'a nc uzima u u urcdno stanjc kakobi sc Postojcda deponija smed8, HITNO ukloniti sa postoje6eg lokaliteta i igti dovesti 4 smujilc irotencijalnc zarazc i tovanje stanovni5wa $69t1 Ll4ooLo il8bltsog lffi] !.I,-t[{l.i t,rux.uEl /,t oo,6r f101953/6Yrv brtn/./r,qn Peticija MZ-DePonija sme6a
 24. 24. 3{r,4O Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podrudje Hrgar-Karanovac 1 Vcliki broj postdedih izvora pitkc vodc: Karanavac, Bukovac, Ljeskovica, Teoaak,Pasjak,KruSkovaas, Svctinja , ' 3 Nana stulne analize o morfololkom nalazima na tercnu, poroaost teren4 uticqi dcponlic sme6c na okolnc izvorc i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovniSwa Izrud*" r*dija izvodljivosti koja jc uradena na podruCju USK-a nc uzima u razn&anje prcdloZcni lokalita Postojoca deponija smc{4 HITNO ukloniti sa postdeCeg lokaliteta i isti dovesti u urcdno stanje kakobi sc zarazc i tovurjc sanovniltva Ime i prezime H.^,l..nori6 -b.niaq M*i/.a,,,orie Hed.inq t2fr71c cEEt{€}'ttJ ti + t6 tl36+.ro?1 loSX31t,aOLL hoq,selt0so0 LLo23q!46 t3H"t7 i) o/dlflll oo?ts,{///M3 Peticija MZ_Deponija smeda
 25. 25. S*., rlrl Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponijesme6anapodrudjuMZPritoka.podrudje}Irgar.Karanovac lvclikibrojpostojedihizvorapitkcvoda:Karanavac,Bukovac,Ljcskovica'Teocak'Pasjak'KruSkovada' Svctinja . Nema strucne analiza o morfoloskom z dcponlic smece na okolnc nalazima na terenu, porozrost tereNla' uticaj io,o." i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5wa 3 4 prcdlotcni lokalirct podrudju uSK'a nc uzima u razmarranjc Izrattena snrdga iaodljivosti koja jc uradena na u rucdno sunjc kakobi se postojccs dc?onija smo6q HITNO ukloniti sa postojeceg lokalitcta i isti dovesti sms4iilc potcncijalne zaraze i trovanje stanovniswa Ime i prezime 'ttc' -/ C€/t tt' JUIPL Peticija MZ-DePon'rja smeda
 26. 26. S lr-. /Z Peticija Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije smeia na podrudju MZ Pritoka - podrudje Hrgar-Karanovac Tcodak'Pasj8kfiruSkovala, 1 Vetiki broj postojcdih izvora pitke vodc: Karanavac, Bukovac, Ljcskovica, Svctinja , Ncma su'uEnc analize o morfololkom nalazima na terenu, porozlost - izvore i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravlje lokalnog stnovni5tva 3 4 tcrma, uticaj deponije smo6c na okolnc Izradcna snrdila izvodljivosti koja je uradena na podruEju USK-a ne uzima u rarrratranjc predloZcni lokalitct Postojo6a dcponiia smeca, HITNO ukloniti sa postojedeg lokalitca i isti dovcsti u urcdno stanjc kakobi sc smanjilc porcncijalne zaraze i rovanjc stanovnisNa
 27. 27. t r. Peticija S 6n' lb Gradana MZ Pritoka Protiv gradnje deponije sme6a na podrudju MZ Pritoka - podruEje Fhgar-Karanovac 1 Veliki broj postojedih iarora pi*e vode: Karanavac, Bukovac, Ljcskovic4 Tcodak,PasjalqKruSkovaas' Svctinja Ncms sfiuanc a[alize o morfololkom nalazima na ler€nu, porozrost tcrcnq uticaj dcponiic srno6c na okolnc , 2 izvort i njihov uticaj na rijeku Unu i zdravljc lokalnog stnovni5wa ' tradena snrdija izvodljivosti kojajc uradena na podrudju USK-a nc uzima u ra.anatranje prcdlolcni lokalitct 4 PoSoje6a deponija smcda, HITNO ukloniti sa postojedeg lokaliteu i isti dovesti u urcdno *anjc kakobi sc soanjilc zaraze i trovanje stanovn i5tva Peticija MZ-Deponija smeCa

×