Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ciard general presentation- Farsi

538 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ciard general presentation- Farsi

 1. 1. ‫راهی جدید به سوی‬‫انسجام و ارتباط اطلعات برای‬ ‫تحقیقات کشاورزی و توسعه‬
 2. 2. ‫چرا افزایش دسترسی به‬‫اطلعات کشاورزی اهمیت‬ ‫چرا ارتباط و همبستگی‬ ‫اطلعات مهم است؟‬ ‫دارد؟‬ ‫• اطلعات بسیاری از سایتهای‬ ‫• نوآوری در سیستم های کشاورزی‬ ‫عمومی کشاورزی هنوز به‬ ‫امری حیاتی بوده که در راستای‬ ‫طور گسترده قابل دسترسی‬ ‫مبارزه با گرسنگی و استفاده‬ ‫نیست.‬ ‫پایدار از منابع طبیعی نقش‬ ‫بسزایی دارد.‬‫• تحقیقات جدید ، سازمان های‬ ‫• نوآوری سریع در کشاورزی نیازمند‬‫جدید و همکاری های جدید،‬ ‫تمرکز بر دانش و بستگی به‬ ‫به دنبال خود مطالبات و‬ ‫دسترسی به اطلعات دارد.‬‫نیازهای جدیدی را نیز ایجاد‬ ‫می نماید.‬ ‫• انسجام در مدیریت اطلعات اثر‬ ‫بخشی اشتراک /تبادل دانش را‬ ‫• بهبود همکاری بین گروهها‬ ‫افزایش داده و فعالیت های‬ ‫نیازمند اطلعات وسیع تر و‬ ‫تکراری را کاهش می بخشد.‬
 3. 3. ‫برخی از راه حل ها‬‫• سیستم های پاسخگوئی به نیازهای اطلعاتی و سیستم های‬ ‫دانش‬ ‫• برنامه های مدیریت دانش و اطلعات‬ ‫• شبکه های موسسات‬ ‫• نوآوری های ملی‬ ‫• انجمن های مجازی تحقیق و توسعه‬ ‫• ابزار مجازی و وب.2 جهت مشارکت‬
 4. 4. ‫مشارکتی جدید جهت دسترسی به‬ ‫اطلعات واقعی‬‫سیارد: یک حرکت جدید جهانی است که در سال 8002 در‬ ‫نتیجه مذاکرات و رایزنی های انجام شده در طی سالهای‬ ‫5002 الی 7002 آغاز گردیده تا برنامه و راهکاری را برای‬ ‫.انسجام اطلعات گسترده ارائه نماید‬
 5. 5. ‫انجمنی جدید‬‫شرکاء و موسسان‬ ‫انجمن‬ ‫عداد شرکاء رو به افزایش است‬
 6. 6. ‫بیانیه سیارد‬
 7. 7. ‫دیدگاه سیارد‬ ‫”ایجاد دسترسی همگانی به دانش و اطلعات تحقیقات‬ ‫کشاورزی“‬ ‫• تمامی سازمانهای که اطلعات تحقیقات کشاورزی تولید کرده و آن‬‫را در اختیار دارند ، این اطلعات را بطور گسترده تر اشاعه نموده و‬ ‫به شراکت گذارند.‬‫• همکاران و شرکاء سیارد 1( فعالیتها را هماهنگ می کنند 2( فرمت‬ ‫های مشترک ارائه می دهند 3( سیستم های باز اتخاذ می نمایند.‬ ‫• ایجاد یک شبکه جهانی از مجموعه های عمومی و قابل دسترس‬ ‫اطلعات کشاورزی‬
 8. 8. ‫ارزشها و موازین مشترک سیارد‬ ‫به منظور افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری در‬‫تحقیقات کشاورزی و نوآوری برای توسعه ،همکاران‬ ‫سیارد بر قابل دسترسی نمودن خروجی های‬‫تحقیقات به معنای واقعی بر اساس مجموعه ای از‬ ‫. ارزشها و موازین مشترک توافق نموده اند‬
 9. 9. ‫ارزش ها”: سرمایه گذاری”‬ ‫“ارزش ها ”: انسجام و یکپارچگی‬ ‫• ترویج و اشاعه رویکردهای جدید‬ ‫• حصول اطمینان از اقدامات انجام‬ ‫• تشویق به تغییر در رفتارها،‬ ‫شده در سطح محلی، ملی و‬ ‫سیاستگذاری ها و موسسات‬ ‫جهانی‬ ‫• ارائه شواهدی از مزایای واقعی‬ ‫• ایجاد گفتمان و همکاری فعالنه‬ ‫این کار‬ ‫ارزش ها ”: محتوی”‬ ‫• اتخاذ اصول و استانداردهای‬ ‫مشترک‬ ‫• جمع آوری و قابل دسترس نمودن‬ ‫خروجی ها‬ ‫ارزش ها ”: توانائی و قابلیت”‬ ‫• تشویق به استفاده متداوم از‬ ‫• ارتقاء و ایجاد خودکفائی و مالکیت‬ ‫خروجی ها‬ ‫محلی‬ ‫• کمک به محققان در تبادل خروجی‬ ‫• توسعه قابلیت ها و ظرفیت های‬ ‫های تحقیقات آنها‬ ‫مورد نیاز به منظور طراحی و‬ ‫مدیریت سیاست ها، مهارتها و‬‫• ساخت/ استفاده از سیستم های باز‬ ‫فناوری ها‬ ‫• تهیه خروجی ها برایی مخاطبان‬ ‫• یکپارچه سازی حرکت ها و فعالیت‬ ‫خاص‬ ‫ها در سطوح مدیریتی ، سیاست‬ ‫• حفاظت از خروجی ها برای آینده‬ ‫گذاری، موسسات و سطوح فردی‬
 10. 10. ‫آنچه در حال حاضر‬ ‫در دست انجام‬ ‫است‬
 11. 11. ‫گروه ضربت ”پشتیبانی“‬‫گروه ضربت“ ظرفیت سازی و افزایش قابلیت نیروی‬ ‫کار“‬ ‫گروه ضربت ” مدیریت محتوی“‬
 12. 12. ‫فهرستیارررزرررروشهای‬ ‫بمناسب‬ ‫افزایش فراهم آوری، دسترسی و‬ ‫ایجاد و بسط و توسعه آمادگی‬ ‫اعمال خروجی های تحقیقات‬ ‫موسسات‬ ‫1.معرفی سیارد ، بیانیه و موازین سیارد جهت جلب‬ ‫6. حصول اطمینان از اینکه خروجی های تحقیقاتی بصورت‬ ‫حمایت موسسه مربوطه‬ ‫دیجیتالی قابل دسترسی هستند.‬ ‫2.شناساندن موسسه مربوطه به عنوان یکی از‬ ‫4. توسعه مخازن اطلعات موضوعی و یا سازمانی از‬ ‫همکاران و شرکاء سیارد‬ ‫خروجی ها‬ ‫3. اتخاذ یک استراتژی رسمی از جانب سازمان‬ ‫8. استفاده از استانداردهای جهانی متا دیتا، پروتکل های‬ ‫مربوطه در خصوص اطلع رسانی و‬ ‫ارتباطات‬ ‫تبادل اطلعات و واژگان کشاورزی و اصطلحنامه ها‬ ‫4. توسعه توانائی های سازمان/موسسه مربوطه در‬‫9. تهیه دستورالعملی واضح و روشن در خصوص سیاستهای‬ ‫نیل به اهداف مورد نظر سیارد‬ ‫صدور مجوز برای خروجی های موسسه/سازمان‬ ‫5. توسعه مشارکت ملی/محلی شبکه ها برای‬ ‫مربوطه‬ ‫اشتراک منابع و مهارتها‬ ‫01. بهینه سازی ساختار و محتوی وب سایت ها برای‬ ‫موتورهای جستجو‬ ‫11. به اشتراک گذاشتن متا دیتاها با شرکت در سیستم های‬ ‫بین المللی اطلع رسانی‬‫21. استفاده از ابزار 0.2‪، Web‬رسانه ها و سایر برنامه های‬ ‫کاربردی برای اشتراک خروجی ها‬‫31.ساخت شبکه های رسمی و غیر رسمی برای دسته بندی‬ ‫خروجی ها‬ ‫‪www.ciard.net‬‬
 13. 13. ‫گروه ضربت “ پشتیبانی “‬ ‫توسعه ابزار اصلی کار ““‬ ‫بیانیه/ چک لیست و کمکهای حمایتی‬ ‫مشاوره‬‫در خصوص برنامه کاری ای گروه با ذینفعان اصلی این طرح‬ ‫:مشاوره شده است‬ ‫متخصصان اطلع رسانی‬ ‫روسای دانشگاه ها، مدیران‬ ‫محققان و دانشگاهیان‬
 14. 14. ‫...آنچه آموختیم‬ ‫• نیاز به یافتن راهکارهایی برای اینکه اطلعات/ دانش بیشتر‬ ‫- فراهم شده‬ ‫-قابل دسترس بوده‬ ‫-قابل بهره برداری و اجرا باشند.‬ ‫• ابزارهای بسیاری در زمینه مدیریت اطلعات و دانش وجود دارند اما‬ ‫مشخصا نمی دانیم کدامیک از آنها را به چه منظور ، چه زمان و برای چه‬ ‫گروهی استفاده نمائیم.‬‫• ابزار و روشهای مدیریت اطلعات/دانش باید در تحقیق و توسعه جاسازی‬ ‫شوند نه اینکه به عنوان یک فرآیند اضافی و فوق برنامه از آن یاد شود.‬ ‫• مشاوره، راهنمائی و آموزش برای پیشبرد اهداف فوق ضروری‬ ‫هستند)صرفا ارائه بیانیه و اهداف کافی نیست(.‬‫• یک الگو در همه زمینه ها کارساز نیست: ما به راه حل هائی احتیاج داریم‬ ‫که در شرایط مختلف امکان سازگاری داشته باشند.‬‫• نیاز به هماهنگ نمودن فعالیتها در راستای اقتصادی کردن آنها )کم هزینه‬ ‫شدن(‬
 15. 15. ‫گروه ضربت ”مدیریت محتوی“‬‫فعالیتهای گروه در سال 9002‬ ‫• ایجاد و توسعه مسیر ارتباطات سیارد‬ ‫• ایجاد و توسعه ”حلقه سیارد“‬ ‫• توسعه ابزار مورد نیاز‬
 16. 16. ‫مسیر ارتباطی‬ Creative Commons CAB AbstractsAgMES Routemap to Information Nodes and Gateways (RING)
 17. 17. Agricultural Information Management Standards AGMES Initiative and Application Profiles AGROVOC Thesaurus Domain Ontologies & Knowledge Organization Systems Registry of Tools http://aims.fao.org
 18. 18. Open Archives to be added to the RING Name of the Institution Name of the open archive Texas A&M University Texas A&M University Libraries Digital Repository University of Maryland Digital Repository at the University of Maryland; College of Agriculture & Natural Resources University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln University of Massachusetts - Amherst ScholarWorks University of Illinois IDEALS - Illinois Digital Environment for Access to Learning and Scholarship Washington State University Washington State University Research Exchange University of Hawaii at Manoa ScholarSpace Rutgers University RU-CORE National Evolutionary Synthesis Center Dryad Texas AgriLife Research Texas AgriLife Research Utah State University DigitalCommons@USU Kansas State University K-State Research Exchange University of Southern California University of Southern California Digital Library University of Minnesota University of Minnesota Digital Conservancy University of Minnesota AgEcon Search University of Washington ResearchWorks at the University of Washington IAMSLIC Aquatic Commons
 19. 19. Collaboration on tools: “AgriDrupal”• Drupal is a popular OS tool to manage communities, repositories, websites, intranets• A group of agricultural organizations have agreed to develop an “AgriDrupal” initiative: – to implement common data models, agricultural vocabularies, and data exchange standards in Drupal modules – to make these customizations available globally – to create a global community that shares experiences, good practices and code• Partners: FAO, GFAR, CGIAR, Cornell University, Rangeland West initiative, Indian Council of Agricultural Research, Condesan, etc.
 20. 20. Capacity Building Task Force Focus on development of high quality learning resources for the principalaudiences that will enhance awareness and skills about achievement of the CIARD Checklist and Pathways
 21. 21. Information Management Resource KitPartnership-based e-learning initiative started in 2001Collaboration with more than 45 international, regional andspecialized organizations.Six modules covering information and knowledgemanagement in multiple languages with 100,000 users3 new modules are under development.
 22. 22. IMARK Modules in support of CIARD • Digital Libraries Repositories and Documents • Investing in Information for Development • Building Electronic Communities and Networks • Web 2.0 and Social Media for Development Modules under development: Knowledge Sharing for Development Scientific and Technical Writing Management of Spatial Data
 23. 23. Digital Libraries and Repositories• Concepts and definitions• Setting up libraries & repositories• Intellectual property rights• Digital formats• Digitization• Metadata and subject indexing• Database management systems• Making libraries & repositories visible
 24. 24. Web 2.0 and Social Mediafor DevelopmentSocial Media for Development• Introduction to Web 2.0 and Social Media• Social Networking Sites and Communities• Privacy and Intellectual Property Issues• Current Issues and New IdeasSocial Media Tools and Services• Group Productivity and Collaboration Tools• Hosted Services• Subscriptions, Feeds and Syndication• Tagging and Social Bookmarking• Blogging and Microblogging• Online video and Image Sharing• Podcasting and Online Radio
 25. 25. Delivery Mechanisms CD-Rom Internet E-learning F2F Training Content Materials Other Learning Systems Online SCORM facilitated workshops
 26. 26. ‫آنچه شما می توانید انجام دهید: وظایف‬ ‫شما‬ ‫معرفی و اشاعه سیارد به دیگران‬ ‫‪‬‬‫ثبت منابع و سرویس های اطلعاتی بر روی حلقه سیارد و نمایش‬ ‫‪‬‬ ‫لینک لوگوی سیارد‬ ‫ثبت اطلعات سازمان بر روی سایت سیارد ‪www.ciard.net‬‬ ‫‪‬‬ ‫شراکت در توسعه و استفاده از استانداردهای سیستم اطلعات‬ ‫‪‬‬‫کشاورزی ‪ ((AGINFO‬از طریق انجمن استاندارد کشاورزی ‪AIMS‬‬ ‫شرکت در آموزش های تحت وب‬ ‫‪‬‬
 27. 27. ‫سهم‬ ‫مزایای شراکت در‬ ‫موسسات/ سازمانها در‬‫سیارد برای موسسات/‬ ‫جهت همکاری با‬ ‫سازمانها‬ ‫• افزایش بازدید از اطلعات‬ ‫سیارد‬ ‫ترویج و پیاده سازی چشم انداز و‬ ‫•‬ ‫ملی/بین المللی و استفاده از‬ ‫خروجی های تحقیقاتی و‬ ‫اهداف سیارد‬ ‫سرویس های محتوایی‬ ‫ثبت و عضویت تولیدات و خدمات‬ ‫•‬ ‫مرتبط با خروجی های تحقیقاتی‬ ‫• افزایش تبادل اطلعات محتوا‬ ‫موسسه/سازمان از طریق حلقه‬ ‫بین سیستم ها و دیگران‬ ‫سیارد‬ ‫اتخاذ/ترویج استانداردهای بین‬ ‫•‬ ‫• افزایش سطح آگاهی از سایر‬‫خروجی های تحقیقاتی از طریق‬ ‫المللی مرتبط با خروجی های‬ ‫محتوای اطلعات وسرویس‬ ‫تحقیقاتی در قالب الکترونیکی‬ ‫های اطلع رسانی‬ ‫ثبت مشخصات موسسه/سازمان‬ ‫•‬ ‫در فهرست سیارد‬‫• افزایش دسترسی به تخصص ها‬ ‫و مهارتهای تخصصی و دانش و‬ ‫به اشتراک گذاشتن آموخته ها و‬ ‫•‬ ‫سایر راه حل های ثابت شده و‬ ‫تجربیات‬ ‫آزمایش شده توسط سایر‬
 28. 28. Website : www.ciard.net

×