Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การจัดทำแผนดับเพลิง

50,878 views

Published on

การจัดทำแผนดับเพลิง

Published in: Technology

การจัดทำแผนดับเพลิง

 1. 1. ตวอยาง ั  แนวการจัดทาแผนปองกัน ํ และระงับอัคคีภัย
 2. 2. แนวการจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง การปองกันและระงับอัคคีภยในสถานประกอบการ ่ื ั เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลกจาง ู  ไดกําหนดใหนายจางจดทาแผนปองกนและระงบอคคภย    ั ํ  ั ั ั ี ั ประกอบดวย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การ  ั บรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟู องคประกอบของแผนดังกลาวจะดําเนนการในภาวะตางกน คือ กอน ิ  ั เกิดเหตุเพลิงไหม ขณะเกิดเหตุเพลิงไหมและหลังจากเพลิงสงบแลว รายละเอยดแยกไดดงน้ี ี  ั 1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซ่ึงจะประกอบดวยแผนปองกนอคคภยตาง ๆ 3 แผน คือ   ั ั ี ั  แผนการอบรม แผนการรณรงคปองกนอคคภย และแผนการตรวจตรา   ั ั ี ั 2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวยแผนเกียวกับการดับเพลิง และลด ่ ความสูญเสียโดยประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน คือ แผนการดบเพลง แผนการอพยพหนีไฟ และแผน ั ิ บรรเทาทุกข สําหรับแผนบรรเทาทุกขจะเปนแผนที่มีการปฏิบัติตอเนื่องไปจนถึงหลังเหุตเพลิงไหมสงบลง แลวดวย 3. หลงเหตเพลงไหมสงบลงแลว จะประกอบดวยแผนทจะดําเนินการเมือเหตุ- ั ุ ิ    ่ี ่ เพลิงไหมสงบลงแลว 2 แผน คือ แผนบรรเทาทกขซงดําเนินการตอเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม และ ุ  ่ึ แผนปฏิรูปฟนฟู การจัดทําแผนตาง ๆ แผนท่ีเขียนข้ึนน้ี เปนเพยงแนวทางการจดทําแผนเทานน ทานตองนําไปปรบปรง  ี ั  ้ั ั ุ เพ่ิมเติมใหเหมาะสมกบสถานประกอบการของทานเปนหลกสาคัญ และกอใหเกดประโยชนสงสดในการ ั   ั ํ   ิ  ู ุ ปองกันและระงับอัคคีภัย หลักการจัดทําแผน ควรประกอบดวยหลักสําคัญ ดังนี้ 1. ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําแผน ประกอบดวยตวแทนของฝายตาง ๆ ในสถาน-  ั   ประกอบการ 2. ในแผนตองกําหนดบคคลผรบผดชอบ และพืนทีตองรับผิดชอบอยางชัดเจน ุ ู ั ิ ้ ่  3. ภาระกิจท่ีตองปฏบตในระยะเวลาเดยวกนจะตองแยกผปฏบตอยาใหเปนบคคล ิ ั ิ ี ั  ู ิ ั ิ    ุ เดยวกน ี ั 4. หากสถานประกอบการของทานทํางานเปนกะตองกําหนดผรบผดชอบทกกะอยาง   ู ั ิ ุ  ตอเนอง  ่ื
 3. 3. -2- 5. แผนที่ตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหมตองชัดเจนไมคลุมเครือเพราะจะเปนชวงเวลาที่ ตองการความรวดเร็วในการปฏิบัติและถูกตองแมนยํา หลาย ๆ คนอาจจะอยูในอาการตกใจ ซึ่งจะมีผล  ทําใหเกิดพฤติกรรมทีคาดไมถงขึนได การฝกซอมบอย ๆ จะทําใหผปฏบตมความมนใจและปฏบตได ่ ึ ้  ู ิ ั ิ ี ่ั ิ ั ิ ถูกตองเมอเกดเหตการณขน  ่ื ิ ุ  ้ึ !!!"#!!! มาตรการการปองกันและระงับอัคคีภัย วัตถุประสงค 1. เพ่ือเปนการปองกนการสญเสยทงชวตและทรพยสนจากอคคภย   ั ู ี ้ั ี ิ ั  ิ ั ี ั 2. เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยตอพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 3. เพื่อลดอัตราการเสียงตอการเกิดเหตุอคคีภย ่ ั ั 4. เพื่อสรางทัศนคติทดตอพนักงานในสถานประกอบการ ่ี ี  เพ่ือใหชีวิตและทรพยสนทงหมดในสถานประกอบการมความปลอดภยจากอคคภย ั  ิ ้ั ี ั ั ี ั ควรไดมีการกําหนดมาตรการการปองกนและระงบอคคภย ดังนี้  ั ั ั ี ั 1. จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ทงดานการจดอปกรณดบเพลง การเกบรกษา ้ั  ั ุ  ั ิ ็ ั วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกาจดของเสยทตดไฟงาย การปองกันฟาผา การตดตงระบบสญญาณแจง ํ ั ี ่ี ิ  ิ ้ั ั  เหตุเพลิงไหม การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารทีมระบบปองกันอัคคีภัย ่ ี 2. จัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ทังในดานการตรวจตรา การอบรม การรณรงค ้ ปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข และการปฏรปฟนฟเมอเกดอคคภยขน ิ ู  ู ่ื ิ ั ี ั ้ึ แลว 3. จัดใหมีชองทางผานสูทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 4. สําหรับบริเวณทมเครองจกรตดตงอยู หรอมกองวตถสงของ หรอผนง หรอสงอนนน ่ี ี ่ื ั ิ ้ั ื ี ั ุ ่ิ ื ั ื ่ิ ่ื ้ั ตองจัดใหมีชองทางผานสูทางออก ซึ่งมีความกวางตามมาตรฐานกฎหมายกาหนด ํ 5. จัดใหมีทางออกทุกสวนงาน อยางนอยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมด ออกจากบริเวณที่ทํางาน โดยออกสทางออกสดทายไดภายในเวลาไมเกนหานาทอยางปลอดภย ู ุ    ิ  ี  ั 6. ทางออกสุดทาย ซึ่งเปนทางที่ไปสูบริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนน สนาม ฯลฯ
 4. 4. -3- 7. ประตูท่ีใชในเสนทางหนไฟไดตดตงในจดทเหนชดเจนโดยไมมสงกดขวาง   ี  ิ ้ั ุ ่ี ็ ั  ี ่ิ ี 8. ประตูที่ใชในเสนทางหนีไฟเปนชนิดที่เปดเขา ออกไดทงชนดหนงดานและสองดาน  ้ั ิ ่ึ   9. ประตูท่ีใชในเสนทางหนไฟเปนประตทเปดออกภายนอก โดยไมมการผูกปดหรือ  ี  ู ่ี  ี ลามโซในขณะปฏบตงาน  ิ ั ิ 10. จัดวัตถุที่เมื่อรวมกันแลวจะเกิดการลุกไหม โดยแยกเก็บมิใหมการปะปนกัน ี 11. จัดใหมีเสนทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่พนักงานทางาน ในแตละหนวยงานไปสู ํ   สถานททปลอดภย ่ี ่ี ั 12. จัดใหมีอุปกรณดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณประกอบ 13. จัดเตรียมนําสํารองไวใชในการดบเพลง ้   ั ิ 14. ขอตอ สายสงนําดบเพลงเขาอาคาร และภายในอาคารเปนแบบเดียว หรือขนาดเทา ้ ั ิ  กันกับทใชในหนวยดบเพลงของทางราชการ ่ี   ั ิ 15. สายสงนํ้าดับเพลิงมีความยาว หรอตอกนไดความยาวทเพยงพอจะควบคมบรเวณท่ี ื  ั  ่ี ี ุ ิ เกิดเพลิงได 16. ระบบการสงนํา ทเกบกกนา ปมนํ้า และการตดตง ไดรบการตรวจสอบและ ้ ่ี ็ ั ้ํ ิ ้ั ั รับรองจากวิศวกรโยธาและมีการปองกันไมใหเกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม 17. จัดใหมีเคร่ืองดบเพลงแบบมอถอทใชสารเคมดบเพลงชนดคารบอนไดออกไซด หรอ ั ิ ื ื ่ี  ี ั ิ ิ  ื ฮารอน หรอผงเคมแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี ื ี  18. มีการซอมบํารง และตรวจตราใหมสารเคมีทใชในการดับเพลิงตามปริมาตรทีกําหนด ุ ี ่ี ่ ตามชนดของเครองดบเพลงแบบมอถอ ิ ่ื ั ิ ื ื 19. จัดใหมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไมนอยกวาหกเดือนตอหนึ่งครั้ง 20. จัดใหมีการตรวจสอบการตดตงใหอยในสภาพทดอยเสมอ ิ ้ั  ู ่ี ี ู 21. จัดติดต้ังอุปกรณดบเพลงในทเหนไดชดเจน และสามารถหยบใชงานไดสะดวกโดยไม  ั ิ ่ี ็  ั ิ   มสงกดขวาง ี ่ิ ี 22. ใหมีการดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และการตรวจสอบใหอยูในสภาพทีใชงานไดดี  ่ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรอตามระยะเวลาทผผลตอปกรณนนกําหนด ื ่ี ู ิ ุ  ้ั 23. จัดใหพนักงานเขารบการฝกอบรมการดบเพลงขนตนจากหนวยงานททางราชการ  ั  ั ิ ้ั   ่ี กําหนดหรือยอมรับ 24. จัดใหพนักงานที่ทาหนาทดบเพลงโดยเฉพาะอยตลอดเวลาทมการทางาน ํ  ่ี ั ิ ู ่ี ี ํ 25. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลทีใชในการดับเพลิง และการฝกซอม  ่   ดับเพลิงโดยเฉพาะ เชน เสื้อผา รองเทา ถุงมือ หมวก หนากากปองกันความรอนหรือควันพิษ เปนตน ไวเพื่อใหพนักงานใชในการดับเพลิง
 5. 5. -4- 26. ปองกันอัคคีภัยทีเกิดจากการแผรงสี การนาหรอการพาความรอนจากแหลงกําเนด ่ ั ํ ื   ิ ความรอนสูงไปสูวัสดุที่ติดไฟไดงาย เชน จัดทําฉนวนหุมหรือปดกัน  ้ 27. ปองกันอัคคีภัยจากการทํางานทเกดการเสยดสี เสยดทานของเครองจกร เครองมอ ่ี ิ ี ี ่ื ั ่ื ื ที่เกิดประกายไฟหรือความรอนสูงทีอาจทําใหเกดการลกไหม เชน การซอมบํารง หรือหยุดพักการ ่  ิ ุ ุ ใชงาน 28. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดรวมตลอดถึงวัตถุทเมืออยูรวมกันแลว ่ี ่  จะเกดปฏกรยา หรือการหมักหมมทําใหกลายเปนวตถไวไฟ หรือวัตถุระเบิดมิใหปะปนกัน และเก็บใน ิ ิ ิิ  ั ุ หองที่มีผนังทนไฟ และประตูทนไฟทีปดไดเอง และปดกญแจทกครงเมอไมมการปฏบตงานในหองนนแลว ่   ุ ุ ้ั ่ื  ี ิ ั ิ  ้ั  29. วัตถุที่ไวตอการทําปฏกรยาแลวเกดการลกไดนน ไดมการจดแยกเกบไวตางหาก ิ ิิ  ิ ุ  ้ั  ี ั ็   โดยอยูหางจากอาคารและวตถตดไฟในระยะทปลอดภย ั ุ ิ ่ี ั 30. ควบคุมมิใหเกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรอวตถระเบดทจะเปน ื ั ุ ิ ่ี  สาเหตุใหเกิดการติดไฟ 31. มีการจัดทําปาย “หามสูบบุหรี” บริเวณหองเก็บวัตถุไวไฟ ่ 32. จัดใหมีการกําจัดของเสยโดยการเผาในเตาทออกแบบสาหรบการเผาโดยเฉพาะ ี ่ี ํ ั ในที่โลงแจง โดยหางจากทพนกงานทางานในระยะทปลอดภย  ่ี ั ํ ่ี ั 33. จัดใหมีสายลอฟา เพอปองกนอนตรายจากฟาผา ่ื  ั ั   34. จัดใหมีระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมชนิดเปลงเสียง ใหพนักงานที่ทํางานอยู ภายในอาคารไดยนทวถง ิ ่ั ึ 35. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง 36. จัดใหมีกลุมพนักงานเพื่อทางานทเกยวกบการปองกนและระงบอคคภย และมี ํ ่ี ่ี ั  ั ั ั ี ั ผูอํานวยการปองกนและระงบอคคภยเปนผอานวยการในการดําเนินงานทังระบบประจําอยตลอดเวลา ั ั ั ี ั  ู ํ ้ ู 37. จัดใหผูท่ีมีหนาทเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยเขารบการฝกอบรมเกยวกบ ่ี ่ี ั  ั ั ั ี ั  ั  ่ี ั การปองกันและระงับอัคคีภัย การใชอปกรณตาง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการ- ุ   ชวยเหลอกรณฉกเฉน ื ี ุ ิ 38. จัดใหมีการฝกซอมอพยพพนกงานออกจากอาคารไปตามเสนทางหนไฟ   ั  ี 39. จัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง และฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละหนึ่งครั้ง !!!" !!!"#!!!
 6. 6. -5- แผนปองกันอัคคีภัย อุบัติเหตุตาง ๆ สามารถเกิดขึนไดตลอดเวลา โดยทบางครงเราอาจไมทนรตว ซึ่งอาจ ้ ่ี ้ั  ั ู ั เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากกระทําทมมลเหตจากความประมาท ดังในกรณีของอัคคีภยนันสามารถ ่ี ี ู ุ ั ้ เกิดขึ้นไดตลอดเวลา และหากไมไดรบการดแล ตรวจตรา เอาใจใสใหความสาคัญ โดยเฉพาะกับองคกร  ั ู   ํ ที่มีการผลิตหรือเรียกวา “โรงงาน” ซึ่งมักจะเปนแหลงกําเนดหรอบอเกดของอบตภยนน ๆ ได เนื่องจาก ิ ื  ิ ุ ั ิ ั ้ั เปนจุดรวมพลังงานหลาย ๆ ประเภทอยูในระบบของการผลิต รวมทงยงเปนการรวมบคลากรจานวนมาก  ้ั ั  ุ ํ ที่เกี่ยวของกับเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ หลากหลายชนด ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยสําคัญทีอาจกอให ิ ่ เกิดอุบัติภัยชนิดทีเรียกวา “อคคภัย” ได ่ ั ี ดังนั้น เพื่อใหเกิดความปลอดภัยขึนทังชีวตและทรัพยสนทังหมดทีมอยู จึงควรจัดทํา ้ ้ ิ ิ ้ ่ ี แผนปองกันอัคคีภยขึน ั ้ หนาท่ีของผูรบผดชอบในสถานประกอบการในการปองกนอคคภย ั ิ  ั ั ี ั 1. ฝายบรหาร ิ 2. พนักงานทุกคน 3. เจาหนาทีความปลอดภัย ่ 4. ยาม 1. ฝายบริหาร 1.1 การจัดผังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลยใหม ๆ ใหคํานงถงการเกดอคคภย ี  ึ ึ ิ ั ี ั 1.2 กําหนดพื้นที่ ควบคบกระบวนการผลต เครองมอ เครืองจักรทีอาจเกิดอัคคีภย ุ ิ ่ื ื ่ ่ ั 1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบตงานใหปลอดภัยจากอัคคีภย ั ิ ั 1.4 ควบคุมการใชไฟ การกอเกดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอน  ิ ไฟฟาสถิตย หรือวิธีการทํางานอนใดททาใหเกิดอัคคีภัย เชน การเชอม การตด การขด ทอรอนตาง ๆ ่ื ่ี ํ ่ื ั ั ตลอดจนการขนยาย ขนสงเคลื่อนยายสารไวไฟ ผูอนุญาตใหมีการทางานดงกลาวตองเปนผจดการโรงงานหรอผทไดรบมอบหมาย ํ ั    ู ั ื ู ่ี  ั 1.5 มอบหมายใหมคณะกรรมการความปลอดภยและเจาหนาทความปลอดภย ี ั   ่ี ั กําหนดแผน และการดาเนินการปองกันและระงับอัคคีภย เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ และการปรบปรง ํ ั ั ุ สภาพของงาน เปนตน 1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ทีเกียวกับการปองกันอัคคีภย ่ ่ ั
 7. 7. -6- 1.7 วางแผนระยะยาวเกยวกบการปองกนอคคภย เชน ในเรืองการติดตังระบบ ่ี ั  ั ั ี ั ่ ้ ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสญญาณเตอนภย ระบบดบเพลงอตโนมตในจดทมสารไวไฟหรอ ั ื ั ั ิ ั ั ิ ุ ่ี ี ื สารติดไฟไดงาย 1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูรบเหมาหรือบุคคลภายนอกทีปฏิบตงาน ั ่ ั ิ เกี่ยวกับการกอเกิดไฟตาง ๆ 2. หนาที่ของพนักงานเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย 2.1 พนักงานทุกคนตองปฏบตตามกฎแหงความปลอดภยในการทางานดงน้ี  ิ ั ิ  ั ํ ั 1) หามกอไฟในบรเวณทหวงหามหรอในบรเวณโรงงานกอนไดรบอนญาตจากผมี ิ ่ี  ื ิ  ั ุ ู หนาทีรบผิดชอบ ่ั 2) หามสูบบุหรีในบริเวณทีมปาย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด” ่ ่ ี  หรอ “บริเวณที่หามสูบบุหรี” นอกจากสถานทจดไวเทานน ื ่ ่ี ั   ้ั 3) หามทําการซอมแซมเครองจกรเครองมอในบรเวณทมสารไวไฟหรอวสดุ  ่ื ั ่ื ื ิ ่ี ี ื ั ติดไฟไดงายโดยพละการกอนทชางซอมและเจาหนาทความปลอดภยจะรวมกนจดทาใบแจงซอมตาม  ่ี     ่ี ั  ั ั ํ ข้ันตอนและวธการทกาหนด ิ ี ่ี ํ 2.2 การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย การนําไฟมาใชหรือกอใหเกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ตองหางจากบริเวณที่มีสารไวไฟ หรือวัสดุติดไฟไดงายอยางนอยในรัศมี 10 เมตร กรณีที่ไมอาจทําไดตองทาการปองกนสารไวไฟหรอ   ํ  ั ื วัสดุติดไฟไดงายอยางปลอดภัยภายใตการควบคุมของเจาหนาทีความปลอดภัย  ่ 2.3 การปองกันสถานทีทางานและวิธีการที่เลี่ยงไฟ ่ ํ 1) การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟตาง ๆ - พนักงานที่พบเห็นภาชนะที่ใสสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงตาง ๆ อยูในสภาพที่ ชํารุด หรืออาจเกิดการรั่วไหล ใหรบรายงานผมหนาทรบผดชอบและกรณทพบวาการรวไหลนน อาจ ี ู ี  ่ี ั ิ ี ่ี  ่ั ้ั กอใหเกิดอันตรายรายแรง หากไมแกไขใหรีบทําการแกไขและ/หรือรายงานผูมหนาทีรบผิดชอบแกไข   ี ่ั ทันที 2) การกําจดขยะหรอเศษวสดทตดไฟไดงาย ั ื ั ุ ่ี ิ  - ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงาย พนักงานจะตองเก็บรวบรวมไวใน ภาชนะที่ไมติดไฟไดงายและหามนําออกจากบริเวณทีทางานไปเกบไวในสถานทปลอดภย อยางนอย ่ ํ ็  ่ี ั   วันละ 1 ครังตอกะ ้ 3) เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ - เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ พนกงานจะตองเปลยนเสอผานนทนที ั  ่ี ้ื  ้ั ั
 8. 8. -7- 4) การปองกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ - พนักงานที่ใชยานพาหนะขนถายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถังแกสจะ ตองระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการกอใหเกิดอัคคีภย ั 5) การปองกนอนตรายจากไฟฟา  ั ั  - สายไฟ หลอดไฟ สวิทซมอเตอรไฟฟา พัดลม เครองมอเครองจกรทใช ่ื ื ่ื ั ่ี ไฟฟาที่มี หรอใชอยในบรเวณสารไวไฟหรอวสดตดไฟไดงาย จะตองตรวจตราเปนประจาในเรื่องสภาพ- ื  ู ิ ื ั ุ ิ    ํ ท่ีชํารุด การตอไฟ ปลั๊กไฟ การตอสายดิน หรือกรณีอนใดทีอาจเปนสาเหตุของอัคคีภย ่ื ่ ั 6) การปองกนการระเบดของหมอไอน้า  ั ิ  ํ ก. กอนติดไฟใหตรวจดูระดับนํา ้ ข. ใหระบายลมภายในเตาเพอไลแกสทตกคางในหมอน้ําออกทุกครังกอน ่ื   ่ี   ้ ติดไฟ ค. ลิ้นนิรภัย จะตองทดสอบเปนประจําอยางนอย 1 ครงตอเดอน และถา   ้ั  ื เกิดการรั่วของลิ้นนิรภัยหามใชวิธีเพิ่มนาหนกหรอตงลนนรภยใหแขงขน ํ ้ ั ื ้ั ้ิ ิ ั  ็ ้ึ ง. ถาถังหมอไอนํ้ารัว ใหหยดใชงานทนทและรายงานใหมการแกไขโดยเรว ่  ุ  ั ี  ี  ็ จ. ใหตรวจสอบเกจวัดความดันและหามใชความดันเกินกวาทีกําหนด ่ ฉ. ถังนํ้าแหงตํ่ากวาระดับของหลอดแกวใหรบดับไฟ หามสบนาเขาหมอ- ี  ู ้ํ ไอนํ้าอยางเด็ดขาดแตปลอยใหเย็นลง ช. ใหตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอน้าอยางนอยปละครัง  ํ ้ 7) การปองกนอคคภยจากการเชอมโลหะ  ั ั ี ั ่ื ก. อุปกรณการเชือม สายไฟและขอตอทหลอมหรอชํารด ตองทําการแกไข ่   ่ี ื ุ ใหอยในสภาพทปลอดภย  ู ่ี ั ข. ทําการตรวจสอบการรวไหลของขอตอและวาลวเปนประจา ถาพบวา ่ั     ํ มีการร่ัวไหลของแกสจากถงแกสใหหยดการทางานที่ใชไฟในบริเวณนั้น และรบทําการปองกนแกไข  ั   ุ ํ ี  ั  โดยเรว ็ ค. ถังแกสและถังนํ้ามันเชื้อเพลิงตองวางไวหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ ความรอน ทอรอยตาง ๆ หรอสวนของเครองมอเครองจกรทอาจกอใหเกดความรอนไดในระยะ 7 เมตร ื  ่ื ื ่ื ั ่ี   ิ   ง. สายไฟ สายแกส ขณะทาการตดเชอมตองไมกดขวางการทางานหรอ  ํ ั ่ื   ี ํ ื ตรงบริเวณทีอาจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ ่ จ. หามท้ิงหรอปลอยหวเชอมไวโดยไมดบไฟหรอปดเครอง ื  ั ่ื   ั ื  ่ื ฉ. การเชอมตองระวงเปลวไฟ สะเกดไฟทจะถกลมพดปลวไปตกอยใน ่ื  ั ็ ่ี ู ั ิ ู บริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย หรือเปนอันตรายตอพนักงานขางเคียง
 9. 9. -8- 8) การเคลอนยายขนสงสารไวไฟโดยพนกงาน ่ื   ั ก. การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟหามผานหรือใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มี การทางานแลวเกดประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ ํ  ิ ข. การขนสงสารไวไฟใหระมดระวงการตกหรอหกเรยราดบนพนททางาน   ั ั ื ่ี ้ื ่ี ํ ค. ใหใชวิธีการขน-ยกทีปลอดภัย ่ ง. ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไมจําเปนตองเปดฝาใหปดฝาใหมดชิด  ิ จ. ใหระมดระวงการเรยงตงทอาจเกดการตกหลนหรอลมลงมาได ั ั ี ้ั ่ี ิ  ื  3. หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัย 3.1 กําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 3.2 ตรวจสอบสถานทีลอแหลมตอการเกิดอัคคีภยเปนประจํา ่  ั 3.3 กําหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจดใหมี ั  การอบรมและฝกปฏบตเปนระยะ ๆ  ิ ั ิ  3.4 จัดหา ซอมบํารง และตรวจสอบเครองดบเพลงและอปกรณดบเพลงใหอยู ุ ่ื ั ิ ุ  ั ิ  ในสภาพทพรอมตอการใชงานไดตลอดเวลา ่ี     3.5 ควบคุมการทํางานของผรบเหมาหรอบคคลภายนอกในเรองทเกยวกบ ู ั ื ุ ่ื ่ี ่ี ั อัคคีภัย 3.6 ออกใบอนุญาตการทํางานในพนทควบคมอคคภย ้ื ่ี ุ ั ี ั 4. หนาที่ยาม 4.1 ตรวจตราไมใหบคคลภายนอกหรอผรบสงสนคาเขาไปในโรงงานหรอสถานท่ี  ุ ื ู ั  ิ   ื เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม 4.2 ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณทีเสียงตอการ ่ ่ เกิดเพลิงไหม 4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ใหรบรายงานตอผทเกยวของ ี  ู ่ี ่ี  !!!"#!!!
 10. 10. -9- แผนการตรวจตรา แผนการตรวจตรามีวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันอัคคีภัย โดยกาหนดใหตรวจเกียวกับ ํ ่ วัตถทเปนเชอเพลง ของเสียที่ติดไฟงาย แหลงความรอน อปกรณดบเพลง ุ ่ี  ้ื ิ   ุ  ั ิ หลักการจัดทําแผน 1. กําหนดบุคคลและพนททรบผดชอบในการตรวจตราอยางชดเจน โดยกาหนดบุคคลที่ ้ื ่ี ่ี ั ิ  ั ํ จะทําหนาทีแทนไดดวย ่  2. กําหนดเรื่องที่ตองการในแตละพื้นที่เปนการเฉพาะ โดยจัดทําเปนแบบรายงานผล  การตรวจทีสะดวกตอการรายงาน ่ 3. กําหนดระยะเวลาที่ตรวจและสงแบบรายงาน 4. กําหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แลวสรุปขอบกพรองใหผบริหารในแตละ ู หนวยปรับปรงแกไข เชน ผจดการโรงงาน ผจดการฝายธุรการ ฯลฯ แลวสรุปรายงานผูอานวยการ ุ  ู ั ู ั  ํ แผนฯ ทุกเดือน 5. ควรใหมการตรวจตราทุกกะ ี !!!"#!!!
 11. 11. - 10 - ตัวอยาง แผนการตรวจตรา แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน กอนเขาทางาน 10 นาที  ํ ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด ํ สงแบบรายงานทีฝายธุรการ ่  ฝายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน  มีขอบกพรอง  ไมมีขอบกพรอง หัวหนาฝายท่ี   ฝายธุรการสรปรายงาน ผอ.แผนฯ  ุ เก็บรวบรวมเอกสาร เกยวของสงการ ่ี  ่ั โดยฝายธุรการ  สั่งแกไข ผอ.แผนฯ ไมสั่งแกไข พนักงานทีรบผิดชอบ ่ั ปรบปรงแกไข ั ุ  มีอปสรรค ุ เรียบรอย รายงานผล หัวหนาฝาย   สั่งการ
 12. 12. - 11 - ตัวอยางแผนระงบอคคภย  ั ั ี ั ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม ใหดําเนิน ใหรายงาน ถาดับได การดับเพลิง ผูจดการทัวไป ั ่ ผูบงคับบัญชา  ั หัวหนาหนวย รายงาน ทนที ั ตามลําดับ ถาดับได ผอํานวยการ ู ผจัดการฝาย ู พนักงานที่พบ พนกงานตัดสินใจวา ั ใหรายงาน รายงาน ดับเพลิงหรือ บุคคล เหตุเพลิงไหม ดบเพลิงไดดวย ั ผูจดการทัวไป ั ่ ตนเองหรือไม ใหบอกเพื่อน - ใชแผนปฏิบัติการระงับ ผอานวยการดับเพลิง ู ํ ถาดับไมได รวมงาน รายงาน เหตุเพลิงไหมขั้นตน หรือผูจัดการโรงงาน หรือหัวหนา ถาดับไมได - แจงประชาสัมพันธ รายงาน ตดสินใจใชแผนปฏิบัติการ ั - แจงเจาหนาที่ความ- เมอเกิดเหตุเพลิงไหม ื่ ปลอดภัยในการทํางาน ขันรุนแรง ้ (จป.)
 13. 13. - 12 - ตัวอยาง การกําหนดตวบคคลและหนาทเพอระงบเหตเพลงไหมขนตน ั ุ  ่ี ่ื ั ุ ิ  ้ั  ฝาย/แผนก………………………………… หัวหนาชุดดับเพลิงขันตน ้ บริเวณ…………………………………….. ชื่อ……………………………………… ชุด…………………………………………. พนักงานควบคมเครองจกรหรอ ุ ่ื ั ื พนักงานผจญเพลิง ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ…………………………………………….. ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ………………………………………… 2. ชื่อ……………………………………………. 2. ชื่อ………………………………………... 3. ชื่อ……………………………………………. 3. ชื่อ………………………………………... ลําดับหนาที่ 1. ..…………………………………………….. ลําดับหนาที่ 1. …………………………………………… 2. ..…………………………………………….. 2. ….…………………………………….… 3. .……………………………………………… 3. ……………………………………….….
 14. 14. - 13 - ตัวอยาง โครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภยเมือเกิดเหตุเพลิงไหมขนรุนแรง ั ่ ้ั ผูอํานวยการดับเพลิง ชอ…………………….. ื่ ฝายไฟฟา ฝายปฏิบัติการ ฝายสือสารและประสานงาน ่ ฝายเคลื่อนยายภายใน-ภายนอก ฝายสงเสริมปฏิบัติการ ชื่อ…………………….. ชื่อ………………………. ชื่อ…………………….. ชื่อ…………………………… ชื่อ…………………….. พนักงาน หนวยดับเพลิง หนวยจัดหาและ หนวยสนับสนุน หนวยยามรักษาการณ หนวยเดินเครื่อง หนวยดับเพลิง ควบคุมเครือง ่ สนับสนุนการดับเพลิง สูบนํ้าฉุกเฉิน จากพืนทีอน ้ ่ ่ื ชอ………………. ื่ ชื่อ………………... ชื่อ…………………… ชื่อ……………. ชื่อ…………………… ชอ………………. ื่ ชื่อ………………. ชวยชีวิต ยานพาหนะ พยาบาล ศนยรวมขาวและสื่อสาร ู ชื่อ………………. ชื่อ………… ชื่อ………… ชื่อ………………………………. ชื่อ………………. ชื่อ…………. ชื่อ…………. ชื่อ……………………………… หมายเหตุ 1. การปฏิบัติตามแผนปฏบตการเตมรปแบบนจะใชเมอเกดเพลงไหมอยางรนแรง ิ ั ิ ็ ู ้ี  ่ื ิ ิ   ุ 2. การเกิดเพลิงไหมภายในพื้นที่ตาง ๆ เพียงเล็กนอย ใหหวหนาแผนกดาเนนการสงการดบเพลงตามแผนการปฏบตการเมอเกดเพลงไหมขนตน  ั  ํ ิ ่ั ั ิ ิ ั ิ ่ื ิ ิ  ้ั  และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาวและสือสาร หรือผูอานวยการดบเพลง หรอเจาหนาทความปลอดภย ่ ํ ั ิ ื   ่ี ั
 15. 15. - 14 - หนาที่ของผูปฏิบัติงานตามโครงการสราง ผูปฏิบัติงาน หนาที่รับผิดชอบ หนวยจดหาและสนบสนนในการดบเพลง ั ั ุ ั ิ ใหเจาหนาทีความปลอดภัยคอยชวยเหลือดังนี้ ่ - ผูประสานงาน 1. คอยชวยเหลือประสานงานระหวางผูอํานวยการ ดบเพลง ยามรกษาการณ และผเกยวของ ั ิ ั ู ่ี  2. คอยรับ-สงคําสั่งจากผูอานวยการดบเพลงในการ ํ ั ิ ติดตอศูนยขาว  3. ส่ังการแทนผอํานวยการดบเพลง ในกรณท่ี ู ั ิ ี ผูอานวยการดบเพลงมอบหมาย ํ ั ิ - ยามรกษาการณ ั 1. ใหรีบไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรบคําสั่งจากผูอานวยการ ั ํ ดับเพลิงและหัวหนาฝายประสานงาน 2. ปองกันมิใหบคคลภายนอกทีไมมหนาทีเกียวของ ุ ่ ี ่ ่ เขากอนไดรบอนุญาต ั 3. ควบคมปองกนทรพยสนทฝายเคลอนยายนามา ุ  ั ั  ิ ่ี  ่ื  ํ เกบไว ็ ฝายเคลือนยายภายในภายนอก ่ 1. ใหรับผิดชอบในการกําหนดจดปลอดภยอคคภัยใน ุ ั ั ี การเกบวสดครภณฑ ็ ั ุ ุ ั 2. อํานวยความสะดวกในการเคลือนยายขนสงวัสดุ ่ ครุภัณฑ 3. จัดยานพาหนะและอุปกรณขนยาย ฝายปฏิบตการ ั ิ หัวหนาฝายปฏิบตการใหถอปฏิบตดงนี้ ั ิ ื ั ิ ั 1. เมอเกดเพลงไหมในพนทใหหวหนาฝายปฏบตการ ่ื ิ ิ  ้ื ่ี  ั   ิ ั ิ แยกชุดปฏิบตการออกเปน 2 ชุด คือ ชุดควบคุม ั ิ เครืองจักร และชุดดับเพลิง ่ 1.1 ชุดควบคุมเครื่องจักร เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ใด ใหชดควบคม ุ ุ เครื่องจักรทําการควบคุมเครืองจักรใหทางานตอไป ่ ํ  จนกวาจะไดรบคําสังใหหยุดเครืองจากหัวหนา ั ่ ่ ฝายปฏบตการ กรณีท่ีไมสามารถเดนเครองหรอไดรบ ิ ั ิ  ิ ่ื ื  ั คําสงใหหยดเครอง ใหชดควบคมเครองจกรไปชวยทํา ่ั  ุ ่ื ุ ุ ่ื ั  การดับเพลิง
 16. 16. - 15 - ผูปฏิบัติงาน หนาที่รับผิดชอบ 1.2 ชุดดับเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหมในพื้นที่ตัวเองไมวามากหรือ นอย ชุดปฏิบตการชุดนีจะแยกตัวออกจากการ ั ิ ้ ควบคุมเครองจกรออกทาการดบเพลงโดยทนททเกด ่ื ั ํ ั ิ ั ี ่ี ิ เพลิงไหม โดยไมตองหยดเครองและใหปฏบตการ   ุ ่ื  ิ ั ิ ภายใตคําสงของหวหนาฝายปฏบตการในพนท่ี ในการ ่ั ั   ิ ั ิ ้ื ปฏิบัติการหากจาเปนขอความชวยเหลือจากหนวย ํ อื่นใหหวหนาฝายปฏิบตการสังดําเนินการ ั ั ิ ่ 2. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหมในพื้นที่ของตัวเอง ใหแจง ขาวโทรศัพทถงเจาหนาทีความปลอดภัย ถงผอํานวย- ึ ่ ึ ู การดบเพลง และโทรศพทแจงศนยรวมขาว ั ิ ั   ู   ฝายสงเสรมปฏบตการ  ิ ิ ั ิ ใหปฏิบตดงนี้ั ิ ั - หนวยตดตอดบเพลงจากพนทอน  ิ  ั ิ ้ื ่ี ่ื 1. ใหแจงสัญญาณ SAFETY ORDER SYSTEM (SOS) 2. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหมและตองการเขามา ชวยเหลอดบเพลง ใหรายงานตวตอผอํานวยการ ื ั ิ  ั  ู ดบเพลง เพื่อทําการแบงเปนชดชวยเหลอสงเสรม ั ิ   ุ  ื  ิ การปฏิบตงาน ั ิ 3. สําหรับการเกิดอัคคีภยในบริเวณเครืองจักร ั ่ ชดดบเพลงควรมาจากชดดบเพลงในสถานทนน ุ ั ิ ุ ั ิ ่ี ้ั ผูทมาชวยเหลือควรชวยเหลือในการลําเลียงอุปกรณ ่ี ดบเพลง ั ิ 4. คอยรับคาสั่งจากผูอานวยการดบเพลง ใหคอยอยู ํ ํ ั ิ บริเวณที่เกิดเพลิงไหม - หนวยเดนเครองสบนาฉุกเฉิน  ิ ่ื ู ้ํ ใหปฏิบตดงนี้ ั ิ ั 1. ใหเดนเครองสบนาดบเพลงทนททไดรบแจงเหตุ  ิ ่ื ู ้ํ ั ิ ั ่ี ่ี  ั  เพลิงไหม 2. ทําการควบคมดแลเครองสบน้ําดับเพลิงขณะที่เกิด ุ ู ่ื ู เพลิงไหม 3. ในเวลาปกติใหตรวจสอบเครืองมือ , อปกรณใชงาน ่ ุ   ตามรายการตรวจเช็ค
 17. 17. - 16 - ตัวอยางผูรับผิดชอบในตําแหนงตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ   ตําแหนง เวลาปกติ (วันธรรมดา) นอกเวลาปกติ (วันธรรมดา) วันหยุด 08.00-17.00 น. 17.00-08.00 น. 08.00-24.00-08.00 1. ผูอานวยการ ํ - ผูอานวยการฝายปฏบตการ - หัวหนาแผนก/หนวยประจา ํ ิ ั ิ ํ - หัวหนาแผนก/หนวย ดับเพลิง หรือผูไดรับมอบหมาย พื้นที่หรือใกลเคียง ประจาพื้นที่หรือใกลเคียง ํ 2. หัวหนาฝาย - หัวหนาแผนกไฟฟา - พนักงานนอนเวร…………. - พนักงานนอนเวร………. ไฟฟา 3. หัวหนาฝาย - ผูจัดการฝายโรงงานหรือ - …………………………… - ………………………… ปฏบตการ ิ ั ิ ผูไดรับมอบหมาย - หนวยคุม - พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ - พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ - พนักงานคุมเครื่องจักรปกติ เครืองจักร ่ - ทีม Emergency Response - ทีม Emergency Response - ทีม Emergency Response (อยูระหวางการจัดตั้งทีม) (อยูระหวางการจัดตั้งทีม) (อยูระหวางการจัดตั้งทีม)… ………………………… …….…………………….. ……………………………... 4. หัวหนาฝาย - ผูจัดการฝายบุคคลหรือผูรับ - …………………………… - …………………………… สื่อสารและ มอบหมาย ประสานงาน - หนวยสนับสนุน - พยาบาลประจําบริษท ั - ทีมปฐมพยาบาล - ทีมปฐมพยาบาล - พยาบาล - พนักงานขับรถพยาบาล - พนักงานขับรถพยาบาล - พนักงานขับรถพยาบาล - เจาหนาที่ ยานพาหนะ - เจาหนาที่ - พนักงานรับโทรศัพท - ……………………………. - ……………………………. ศนยรวมขาว ู   และสื่อสาร - หนวยจัดหา และสนับสนุน การดับเพลิง - ผูประสานงาน - เจาหนาทีความปลอดภัย ่ - ผูจายอุปกรณ (อยูระหวางการรออุปกรณ ดับเพลิง ดับเพลิง)
 18. 18. - 17 - ตําแหนง เวลาปกติ (วันธรรมดา) นอกเวลาปกติ (วัน วันหยุด 08.00-17.00 น. ธรรมดา) 08.00-24.00-08.00 17.00-08.00 น. - ผูสอขาวผาน  ่ื - หัวหนาฝายปฏิบัติการ - หัวหนายามรักษาการณ - หัวหนายามรักษาการณ ศนยรวมขาว ู   (ตอนตน) จป. (เมื่อไปถึง และสื่อสาร ที่เกิดเหตุ) - หนวยยาม - ผูประสานงานยาม รักษาการณ รักษาการณ 5. หัวหนาฝาย - หัวหนาฝายแผนกธรการหรือ - นายเวรประจาวนหยด ุ ํ ั ุ - นายเวรประจาวนหยด ํ ั ุ เคลือนยาย ่ ผูไดรับมอบหมาย ภายใน - ภายนอก 6. หัวหนาฝาย - ผูจัดการฝาย - …………………………… - ……………………………… สงเสริม ปฏบตการ ิ ั ิ - หนวยเดินการ - จากหนวยธุรการ/ซอมบํารุง - จากหนวยธุรการ/ซอมบํารุง - จากหนวยธุรการ/ซอมบํารุง เครื่องสูบนํ้า ฉุกเฉิน - หนวยติดตอ ชื่อ…………………………. ชื่อ………………………….. ชื่อ…………………………… ดับเพลิง - ผูกดสัญญาณแจงเหตุ จาก - ผูกดสัญญาณแจงเหตุ จาก - ผูกดสัญญาณแจงเหตุ จาก จากพื้นที่อื่น SOS……………………… SOS………………………. SOS………………………. - ใช Safety Order System (SOS) !!!"#!!!
 19. 19. - 18 - แผนอพยพหนีไฟ แผนอพยพหนีไฟนั้นกําหนดขนเพอความปลอดภยของชวตและทรพยสนของพนกงาน ้ึ ่ื ั ีิ ั  ิ ั และสถานประกอบการในขณะเกดเหตเพลงไหม ิ ุ ิ แผนอพยพหนีไฟที่กาหนดขนนน มีองคประกอบตาง ๆ เชน หนวยตรวจสอบจํานวน ํ ้ึ ้ั  พนักงาน ผูนําทางหนีไฟ จุดนัดพบ หนวยชวยชีวต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดกาหนดผูรบผิดชอบ ิ ํ ั ในแตละหนวยงานโดยขนตรงตอผอานวยการอพยพหนไฟหรอผอานวยการดบเพลง ดังนี้ ้ึ  ู ํ ี ื ู ํ ั ิ - ผูอํานวยการอพยพหนีไฟหรือผูอานวยการดบเพลง ชื่อ……………………………… ํ ั ิ - ผูชวยผูอํานวยการอพยพหนไฟหรอผชวยผอานวยการดบเพลง ชื่อ…………………. ี ื ู  ู ํ ั ิ ในแผนดังกลาวควรกําหนดใหมการปฏบตดงน้ี   ี ิ ั ิ ั 1. หนวยงานตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหนาทตรวจนบจานวนพนกงานวา มการ ่ี ั ํ ั  ี อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบรเวณทปลอดภยครบทกคนหรอไม ิ ่ี ั ุ ื 2. ผูนําทางหนีไฟ จะเปนผนาทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว  ู ํ 3. จุดนับพบ หรือเรียกอกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานททปลอดภย ซึ่ง ี    ่ี ่ี ั พนักงานสามารถทจะมารายงานตวและทาการตรวจสอบนับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพหนีไฟ ่ี ั ํ ออกมาไมครบตามจํานวนจรง ซงหมายถงยงมพนกงานตดอยในพนททเกดอคคภย ิ ่ึ ึ ั ี ั ิ ู ้ื ่ี ่ี ิ ั ี ั 4. หนวยชวยชีวตและยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวตพนักงานทียง ิ ิ ่ั ติดคางอยูในอาคารหรอในพนททไดเกดอคคภย รวมถงกรณของพนกงานทออกมาอยทจดรวมพลแลวมี ื ้ื ่ี ่ี  ิ ั ี ั ึ ี ั ่ี ู ่ี ุ  อาการเปนลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชวตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาล   ีิ เบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณีทพยาบาลหรือแพทยพจารณาแลวตองนําสง ่ี ิ โรงพยาบาล !!!"#!!!
 20. 20. - 19 - ตัวอยาง แผนอพยพหนไฟ ี ผูอํานวยการ หรอผชวยผอํานวยการดบเพลง ื ู  ู ั ิ สั่งใชแผนอพยพหนีไฟไปยัง Reception Reception ประกาศพรอมกดสัญญาณ เตอนภยยาว 3 ครง ื ั ้ั ผูนาทางจะถือสัญญาณธงสีแดง ํ นําพนักงานออกจากพืนทีปฏิบตงาน ้ ่ ั ิ ตามทางที่กาหนด ํ ผูนําทางนําพนักงานไปจุดรวมพล ผูนาทาง & ผูตรวจสอบยอด ํ ทําการตรวจสอบยอด รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสง    ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผอํานวยการ   ู หนวยพยาบาลหรือสถาน หรือผูชวยผอํานวยการดบเพลง ณ จุดรวมพล  ู ั ิ พยาบาลใกลเคียง ยอดครบ ยอดไมครบ ผูอํานวยหรอผชวยผอานวยการดบเพลง ื ู  ู ํ ั ิ ผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการดบเพลง   ั ิ แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล ส่ังหนวยชวยชวต คนหา   ีิ จนกวาเหตการณสงบ  ุ  หนวยชวยชีวตคนหาและรายงานผล ิ ใหผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการทราบ  
 21. 21. - 20 - แผนบรรเทาทุกข แผนบรรเทาทกขจะประกอบดวยหวขอตาง ๆ ดังนี้ ุ   ั   1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 2. การสํารวจความเสยหาย ี 3. การรายงานตวของเจาหนาททกฝาย และกําหนดจดนดพบของบคลากรเพอรอรบคาสั่ง ั   ่ี ุ  ุ ั ุ ่ื ั ํ 4. การชวยชีวตและขุดคนหาผูเสียชีวต ิ  ิ 5. การเคลือนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต ่  6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเพลิงไหม 7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนนการไดโดยเรวทสด ิ  ็ ่ี ุ !!!"#!!!

×