Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Białystok, 27 października 2013

Departament Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Bema 60/1
15-009 Białystok
...
POZYCJA
nazwa

całość
dokumentu
str. 5

str. 5

ZAPIS

PROPOZYCJA ZMIANY / KOMENTARZ

UWAGI OGÓLNE
„Białystok dla Toleranc...
obrażenia lub upokorzenia. W tym
kontekście pojęcie szykanowania
może zostać zdefiniowane zgodnie
z wewnętrznym prawem i p...
„Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w
zakresie tolerancji” przeprowadzonego na zlecenie
Urzędu Miejskiego, z którego...
str. 10

str. 10

str. 12

str. 12

str. 12

str. 12

V. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE PROGRAMU
„Działania powinny dotycz...
str. 12

nietolerancji w kontekście praw
człowieka.”
„4. Edukacja cudzoziemców na
rzecz poznawania i przestrzegania
praw, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9 12 bdt konsultacje społeczne 27 10-2013

462 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

9 12 bdt konsultacje społeczne 27 10-2013

  1. 1. Białystok, 27 października 2013 Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski w Białymstoku ul. Bema 60/1 15-009 Białystok KONSULTACJE SPOŁECZNE "Białystok dla Tolerancji. Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017" Szanowni Państwo! Jako organizacja, która od początku swojej działalności konsekwentnie realizuje cele statutowe związane z wspieraniem i podejmowaniem przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie wyrównywania szans i poszanowania różnorodności pragniemy wyrazić swoje zadowolenie z faktu podjęcia przez Miasto Białystok działań zmierzających do stworzenia kompleksowego programu antydyskryminacyjnego integrującego działania w obszarach: bezpieczeństwa publicznego, edukacji i wychowania, kultury i sportu oraz aktywizacji społecznej. Stowarzyszenie 9/12 od roku 2010 prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w Białymstoku i okolicach. W latach 2012 – 2013 w ramach dwóch edycji programu edukacyjnego „Różnorodność – podaj dalej!” przeprowadziliśmy warsztaty antydyskryminacyjne dla prawie 2 500 uczniów i uczennic z 30 szkół ponadpodstawowych z Białegostoku i powiatu białostockiego. Prowadzone przez nas działania antydyskryminacyjne spotykają się z bardzo dobrym odbiorem uczestników i uczestniczek w tym także nauczycielek i nauczycieli, pedagożek i psycholożek szkolnych oraz dyrektorów i dyrektorek szkół. Ponadto Stowarzyszenie 9/12 należy do ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Z chęcią podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu działań edukacyjnych i społecznych, których celem jest zwalczanie dyskryminacji, ksenofibii i nietolerancji w Białymstoku. W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączonymi uwagami do projektu programu „Białystok dla Tolerancji”. Z wyrazami szacunku, PREZES STOWARZYSZENIA 9/12 GRZEGORZ STEFANIAK
  2. 2. POZYCJA nazwa całość dokumentu str. 5 str. 5 ZAPIS PROPOZYCJA ZMIANY / KOMENTARZ UWAGI OGÓLNE „Białystok dla Tolerancji Program ZMIANA: Miasta Białegostoku „Białystok dla Tolerancji Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ksenofobii i Rasowej, Ksenofobii Związanej z Nimi Nietolerancji” i Związanej z Nimi Nietolerancji” „dyskryminacja rasowa, ZMIANA: ksenofobia i nietolerancja” „dyskryminacja, ksenofobia i nietolerancja” II. DEFINICJE POJĘĆ „NIETOLERANCJA ZMIANA: Brak szacunku dla cudzych praktyk „NIETOLERANCJA i przekonań. Objawia się Brak szacunku dla cudzych praktyk i przekonań. niedopuszczaniem do zachowań Objawia się niedopuszczaniem do zachowań czy czy poglądów różniących się od poglądów różniących się od własnych. Leży u podstaw własnych. Leży u podstaw dyskryminacji i ksenofobii.” dyskryminacji rasowej i ksenofobii.” DYSKRYMINACJA RASOWA ZMIANA: a) dyskryminacja bezpośrednia DYSKRYMINACJA oznaczać będzie sytuację, w której Nierówne traktowanie, którego doświadczają dana osoba jest traktowana mniej konkretne osoby lub grupy ze względu na swoją korzystnie niż inna osoba jest, była płeć, kolor skóry, pochodzenie narodowe i/lub lub byłaby traktowana w etniczne, religię lub światopogląd (a także porównywalnej sytuacji z powodu wyznanie lub bezwyznaniowość), stopień swego pochodzenia rasowego lub sprawności fizycznej, stan zdrowia (fizycznego i etnicznego; psychicznego), wiek, orientację seksualną, status b) dyskryminacja pośrednia społeczny i ekonomiczny. Dyskryminacja oznacza oznaczać będzie sytuację, w której jakiekolwiek zróżnicowanie, wykluczenie lub pozornie neutralne postanowienie, ograniczenie ze względu na wymienioną cechę lub kryterium lub praktyka stawia cechy, których wynikiem jest utrudnienie lub osoby o określonym pochodzeniu uniemożliwienie korzystania na równi z innymi z rasowym lub etnicznym w praw, wolności i różnych dóbr. szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami, (Źródło: M. Rawłuszko (red.), Edukacja chyba że takie postanowienie, antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, kryterium lub praktyka są Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, usprawiedliwione słusznym celem, Warszawa 2011, str. 8.) oraz że środki do osiągnięcia takiego celu są właściwe i konieczne. Za dyskryminację uznaje się również szykanowanie, gdy ma miejsce niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, którego celem lub skutkiem jest pogwałcenie godności danej osoby lub naruszenie praw człowieka oraz stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia,
  3. 3. obrażenia lub upokorzenia. W tym kontekście pojęcie szykanowania może zostać zdefiniowane zgodnie z wewnętrznym prawem i praktyką państw członkowskich UE. Za dyskryminację uznaje się również polecenie dyskryminacji wobec osób ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne. BRAK EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA Świadome działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. Edukacja antydyskryminacyjna rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia, buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych, wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane na zasadach włączania i upodmiotowienia. (Źródło: M. Rawłuszko (red.), Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2011, str. 7.) III. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII I NIETOLERANCJI WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU str. 7 „7) nawoływanie i podżeganie do ZMIANA: aktów nienawiści rasowej lub „7) nawoływanie i podżeganie do aktów agresji i przemocy na tle przemocy motywowanej uprzedzeniami” rasowym lub etnicznym” str. 7 „8) publiczne rozprowadzanie ZMIANA: materiałów zawierających treści „8) publiczne rozprowadzanie materiałów rasistowskie lub zawierających treści propagujące uprzedzenia i ksenofobiczne” zachowania dyskryminacyjne” str. 7 „To jedno z najważniejszych zadań ZMIANA: Miasta w „To jedno z najważniejszych zadań Miasta w trosce o życie i zdrowie ludzi, stan trosce o życie i zdrowie ludzi, stan posiadania, posiadania, godność, równość i godność, równość i sprawiedliwość sprawiedliwość niezależnie od przynależności narodowej lub/i niezależnie od pochodzenia, etnicznej, koloru skóry, wyznania, płci, orientacji koloru skóry czy wiary” seksualnej, stopnia sprawności, itp.” KOMENTARZ: Zawężanie katalogu przesłanek, które powinny być brane pod uwagę przy realizacji przez Miasto najważniejszych zadań wyłącznie do trzech przykładów, z jednoczesnym użyciem niejasnego terminu „pochodzenie”, jest nieuzasadnione w kontekście krajowej i europejskiej polityki antydyskryminacyjnej. Nie jest to również uzasadnione w kontekście wyników badania
  4. 4. „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji” przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Miejskiego, z którego wynika, że grupami, wobec których mieszkańcy Białegostoku odczuwają największy dystans są osoby homoseksualne (orientacja seksualna), Czeczeni (przynależność etniczna / wyznanie / doświadczenie migracji) i Romowie (przynależność etniczna / wyznanie), a najczęściej występującą w Białymstoku postawą wrogą wobec mniejszości jest homofobia (Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji, Fundacja SocLab, Białystok 2013, str. 12) str. 9 str. 9 IV. DIAGNOZA POSTAW MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W ZAKRESIE TOLERANCJI „Badania wskazują również, że KOMENTARZ: mieszkańcy Białegostoku mają Biorąc pod uwagę przytoczony zapis tym większe poczucie występowania zdziwienie i rozczarowanie budzi fakt ograniczenia problemu z tolerancją – 54,4% działań przewidzianych do realizacji w ramach wyraziło opinię, że Białostoczanie programu „Białystok dla tolerancji” jedynie do nie są tolerancyjni. W tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na miejscu warto jednak dokładniej „pochodzenie, kolor skóry czy wiarę” z pominięciem przyjrzeć się kategorii budzącej najwięcej negatywnych emocji orientacji „nietolerancja”. Zdaniem seksualnej. respondentów „w kontaktach z cudzoziemcami” przeszkadza mieszkańcom Białegostoku głównie orientacja psychoseksualna (45%), kolor skóry (41%) i wyznanie (37%). Jest interesujące, że częściej na te aspekty wskazują ludzie młodzi w wieku 15-35 lat.” „2) należy większą uwagę zwrócić ZMIANA: na procesy kształtowania się „2) należy większą uwagę zwrócić na procesy tożsamości tych osób i rolę kształtowania się tożsamości tych osób i rolę kategorii wielokulturowości w edukacji antydyskryminacyjnej w kontekście kontekście kształtowania programu kształtowania programu edukacyjnego związanego edukacyjnego związanego z tolerancją” z tolerancją” „Białystok dla Tolerancji, czyli ZMIANA: Program Przeciwdziałania „Białystok dla Tolerancji, czyli Program Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ksenofobii i i Związanej z Nimi Nietolerancji Związanej z Nimi Nietolerancji (dalej określany jako (dalej określany jako Program) Program) promuje prawo jednostek do równego promuje prawo jednostek do traktowania we wszystkich dziedzinach życia równego traktowania we społecznego, bez względu na przynależność wszystkich dziedzinach życia narodową lub/i etniczną, kolor skóry, wyznanie, społecznego, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, stopnień sprawności, pochodzenie narodowe i itp.” etniczne, religię lub język.”
  5. 5. str. 10 str. 10 str. 12 str. 12 str. 12 str. 12 V. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE PROGRAMU „Działania powinny dotyczyć ZMIANA: kształtowania otwartości „Działania powinny dotyczyć kształtowania mieszkańców na mniejszości otwartości mieszkańców na osoby należące do narodowe i wyznaniowe oraz różnorodnych mniejszości oraz wzajemne wzajemne poznawanie i wymianę poznawanie i wymianę we wszystkich dziedzinach we wszystkich dziedzinach życia.” życia. „Ważnym elementem Programu ZMIANA: jest doprowadzenie do „Ważnym elementem Programu jest wspieranie uczestnictwa społeczności uczestnictwa osób należących do mniejszości w mniejszości narodowych w życiu życiu społecznym oraz wspieranie procesów społecznym i zniwelowanie różnic integrujących mniejszości z resztą społeczeństwa.” dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa.” KOMENTARZ: Pierwotne brzmienie przytoczonego zapisu sugeruje, że jednym z celów Programu ma być nakłanianie osób należących do mniejszości do porzucenia praktykowanych przez siebie obyczajów oraz zachowań ściśle związanych z ich tożsamością w celu upodobnienia się do reszty społeczeństwa. Sugeruje również, że osoby należące do mniejszości społecznych (wyznaniowych, etnicznych, narodowych, seksualnych, itd.), w ogóle nie uczestniczą w życiu społecznym, co jest nieprawdą. OBSZAR II. EDUKACJA I WYCHOWANIE „1. Podniesienie świadomości w ZMIANIA: zakresie przeciwdziałania „1. Podniesienie świadomości w zakresie przejawom agresji i nietolerancji przeciwdziałania przejawom agresji i nietolerancji wobec cudzoziemców w wobec osób należących do mniejszości w przedszkolach, szkołach przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich, uczelniach wyższych.” szkołach średnich, uczelniach wyższych.” „2. Działania wychowawcze ZMIANA: służące kształtowaniu w młodym „2. Działania wychowawcze służące kształtowaniu w pokoleniu postaw otwartości oraz młodym pokoleniu postaw otwartości oraz poszanowania godności osób poszanowania godności ludzi niezależnie od innego pochodzenia, kultury i przynależności narodowej lub/i etnicznej, koloru religii.” skóry, wyznania, płci, orientacji seksualnej, stopnia sprawności, itp.” „1. Wprowadzenie problematyki ZMIANA: dotyczącej przeciwdziałania „1. Wprowadzenie problematyki dotyczącej dyskryminacji rasowej, ksenofobii przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii i i związanej z nimi nietolerancji do związanej z nimi nietolerancji do materiałów materiałów dydaktycznych oraz dydaktycznych oraz systemu kształcenia i systemu kształcenia i doskonalenia doskonalenia nauczycieli oraz dorosłych.” nauczycieli oraz dorosłych.” „3. Włączanie do programów edukacyjnych tematyki zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i ZMIANA: „3. Włączanie edukacji antydyskryminacyjnej do programów edukacyjnych.”
  6. 6. str. 12 nietolerancji w kontekście praw człowieka.” „4. Edukacja cudzoziemców na rzecz poznawania i przestrzegania praw, obowiązków i zasad współżycia społecznego.” ZMIANA: „4. Edukacja cudzoziemców na rzecz poznawania i przestrzegania praw, obowiązków i zasad współżycia społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.” VI. DZIAŁANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI RASOWEJ, KSENOFOBII I ZWIĄZANEJ Z NIMI NIETOLERANCJI str. 19 str. 19 str. 19 – 20 str. 20 str. 20 str. 20 OBSZAR II. EDUKACJA I WYCHOWANIE „Wprowadzenie problematyki ZMIANA: dotyczącej przeciwdziałania „Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do dyskryminacji rasowej, materiałów dydaktycznych oraz systemu kształcenia i ksenofobii i związanej z nimi doskonalenia nauczycieli.” nietolerancji do materiałów dydaktycznych oraz systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.” „Zapewnienie programowego ZMIANA: przygotowania przyszłych „Zapewnienie programowego przygotowania pedagogów do pracy w środowisku przyszłych pedagogów do pracy w środowisku wielokulturowym.” zróżnicowanym społecznie i kulturowo.” „Włączanie do programów ZMIANA: edukacyjnych tematyki „Włączanie edukacji antydyskryminacyjnej do zwalczania i przeciwdziałania programów edukacyjnych.” dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji w kontekście praw człowieka.” „Włączenie treści dotyczących ZMIANA: nietolerancji do opracowywanego „Włączenie treści dotyczących przeciwdziałania Ramowego Programu dyskryminacji do opracowywanego Ramowego Wychowawczego Miasta Programu Wychowawczego Miasta Białegostoku” Białegostoku” „Edukacja cudzoziemców na rzecz ZMIANA: poznawania i przestrzegania praw, „Edukacja cudzoziemców na rzecz poznawania i obowiązków i zasad współżycia przestrzegania praw, obowiązków i zasad współżycia społecznego.” społecznego w Polsce i Unii Europejskiej.” „· Szkolenie w zakresie ZMIANA: poznawania praw, obowiązków „· Szkolenie w zakresie poznawania praw, oraz przestrzegania obowiązków oraz przestrzegania obowiązujących obowiązujących zasad i norm zasad i norm współżycia społecznego w Polsce i Unii współżycia społecznego. Europejskiej. · Edukacja cudzoziemców w · Edukacja cudzoziemców w zakresie występujących zakresie występujących zjawisk zjawisk oraz przejawów dyskryminacji. oraz przejawów dyskryminacji. · Zapoznawanie z odpowiedzialnością związaną z · Zapoznawanie z naruszeniem prawa. odpowiedzialnością związaną z · Wskazanie cudzoziemcom źródeł uzyskania naruszeniem prawa.” pomocy w przypadku doświadczania przez nich dyskryminacji. · Wspieranie uczestnictwa cudzoziemców w życiu społecznym oraz wspieranie procesów integrujących ich z resztą społeczeństwa.”

×