Gd

977 views

Published on

Published in: Social Media, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gd

  1. 1. Available all over the World : www.gooddaynewspaper.blogspot.in/www.goodaynewspaper.com Fixing your mind on Me, You will over come all the difficulties through My Grace alone! LORD SHRI KRISHNA MUMBAI RNI No. : MAH MUL/2006/18939 E-mail : goodday_002@yahoo.com editor.gooday@gmail.com Postal Reg. No. MH/MR/KDEVI/56/2013-15 G O O D D AY MULTILINGUAL NEWSPAPER Volume : 8 Issue : 11 Mumbai, 12 to 18 January 2014 Pages : 4 UNITING PEOPLE Price : Rs. 2/- MARATHI, HINDI, GUJARATI & ENGLISH Editor : ASHOK DOSHI, R-15, Lane-II, Sector-9, CBD-Belapur, Navi Mumbai-400614, Tel : 27560695, Cell : 9322694549/7506328309 MUMBAI GETS WORLD CLASS NEW TERMINAL -T 2 The spanking four-storey glass marvel, whose design has been inspired by a dancing peacock, has come up at a whopping investment of Rs. 9,800 crore *The museum houses over 7,000 artifacts collected from over 1,500 artists across the country.* T2 has been designed to cater to an estimated 40 million passengers annually. One of the country's busiest airports currently caters 32 million passengers a year. *The state-of-theart T2 will be larger than Singapore's Changi T3 (3.80 lakh sqm) and London's Heathrow T5 (3.53 lakh sqm). It will be able to accommodate 9,900 passengers The terminal will have 188 check-in counters, 60 immigration sites for departing passengers and 76 immigration counters for incoming fliers. *Passengers will have access to 47 escalators and 73 elevators. The facilities also include 52 boarding gates, around 11,000 seats, 101 toilets, 44 travelators, 16 lounges ASHOK DOSHI Mumbai: Prime Minister Manmohan Singh Friday inaugurated the state-of-theart Terminal 2 or T2 at Chhatrapati Shivaji International Airport in Mumbai. “This terminal is expected to establish new global benchmarks of functional efficiency and operational safety... This terminal will make us feel proud,” Dr Singh said, dedicating the new terminal to the nation. “We are working hard to make this airport a world-class facility. Our efforts have met with success. Ratings have improved considerably in recent years,” the PM said. The actual operations at the terminal are likely to commence from February. The spanking four-storey glass marvel, whose design has been inspired by a dancing peacock, has come up at a whopping investment of Rs. 9,800 crore as against initial projection of Rs. 7,452 crore. The terminal boasts of tens of thousands of artifacts and paintings, housing arguably one the largest collections in the world at an airport. The most attractive feature of the swanky terminal is the museum of artifacts. Stretching along a 3-km art wall, the museum houses over 7,000 artifacts collected from over 1,500 artists across the country. Spread over an area of a little over 4.39 lakh square metres, the T2 has been designed to cater to an NÉùÒ¥É, +ÉqÒ´ÉÉ»ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ{ÉÉà Hù{ÉÉù SÉÅqù {ÉÉ>H HÉlÉHùÒ{Éà ±ÉÒ] +àOÉÒ©Éà{÷ HùÒ{Éà £É³´«ÉÉà Uà. SÉÅqù {ÉÉ>H HÉlÉHùÒ+à +É ~±ÉÉà÷ ~É÷à±É eà´É±É~É»ÉÇ{Éà ´ÉáS«ÉÉà. ~É÷à±É eà´É±É~É»ÉÇ l«ÉÉÅ ¢±Éà÷ -qÖHÉ{ÉÉà ¥ÉÉÅyÉ´ÉÉ{ÉÉ Uà. ~ÉiÉ ¾´Éà HÉà÷Ç{ÉÉà »÷à Uà +{Éà +É ¢±Éà÷ qÖHÉ{ÉÉà {É LÉùÒq´ÉÉ{ÉÒ X¾àù {ÉÉàÊ÷»É wÉùÉ ±ÉÉàHÉà{Éà SÉàlÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ Uà. +É SÉÉáHÉ´É{ÉÉùÉ ¡ÉHùiÉ©ÉÉÅ »ÉÅeÉà´ÉÉ«Éà±ÉÉ LÉÉ{ÉNÉÒ q±ÉɱÉÉà, Ê»ÉeHÉà +ÊyÉHÉùÒ+Éà, ʥɱeù{ÉÉ §ÉÉNÉÒqÉùÉà Ê´ÉùÖu lÉÉlHɱÉÒH HcÉàù HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò HùÒ, NÉùÒ¥É +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ©ÉWÖù ©Éʾ±ÉÉ{Éà lÉÉlHɱÉÒH {«ÉÉ«É {É¾Ó ©É³à lÉÉà HcÉàù +ÉÅqÉà±É{É {ÉÒ yÉ©ÉHÒ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ ´É{É´ÉÉ»ÉÒ ùʾ´ÉÉ»ÉÒ »ÉÅPÉà +É~ÉÒ Uà. GOVERNMENT OF MAHARASHTRA DAIRY DEVEDLOPMENT DEPARTMENT Office of the General Manager, Greater Mumbai Milk Scheme, Worli A.G. Khan Road, Worli Seaface, Worli, Mumbai 400 018. Tel. No.: 2493 9986-90 (Extn. 115) Ref.No. GMMS/CSP/Annual Tender/2013-14/SB-371 Date : 16 DEC 2013 TENDER NOTICE The undersigned for and on behalf of the Hon. Governor of Maharashtra invites sealed tender on the specified terms and conditions for the job work of stores as shown in the below statement, required for Kurla Dairy of Greater Mumbai Milk Scheme in Maharashtra State. No. Quantity VAT (Rs) Description 1. Repair and passing of 01 nos. Boiler at Mother Dairy, Price of Tender 500/form Kurla (As per Tech. +12.5% specification) 1) Amount of E.M.D. (Rs.) 5,000/- Place of getting the tender form : The Dairy Engineer (Aarey), Head Quarter-Worli Dairy, Mumbai 400 018. 2) Period of sale of Tender form : The tender form for above item will be made available between 19.12.2013 to 15.01.2014 on cash payment (non-refundable) as shown in the above statement in person alongwith tender application and latest VAT clearance 3) 4) certificate on any working day between 11.00 a.m. to 03.00 p.m. Date of submission : On 16.01.2014 upto 01.00. p.m. Date & time of opening : As far as possible on the date of submission on 16.01.2014 at 03.00 hrs.The undersigned reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever. GOOD DAY 12 Jan 2013.pmd Sd/General Manager, Greater Mumbai Milk Scheme, Mumbai For & on behalf of the Government of Maharashtra DGIPR 2013-2014/3303 1 international security and retail. As far as facilities are concerned, the terminal will have 188 checkin counters, 60 immigration sites for departing passengers and 76 immigration counters for incoming fliers. Also, passengers will have access to 47 escalators and 73 elevators. The facilities also include 52 boarding gates, around 11,000 seats, 101 toilets, 44 travelators, 16 lounges, and 10 baggage carrousels, among others. AAP to contest all Lok Sabha seats in Maharashtra: Damania Akola: Anjali Damania, the convener of Maharashtra unit of Aam Admi Party, has said her party would contest all the 48 Lok Sabha seats in the state. Damania was addressing a press conference here late last evening. As many as 73,000 aspirants had filed applications all over the country for AAP tickets for Lok Sabha poll so far before the January 15 deadline, she said. She said those who wanted to contest assembly elections in Maharashtra on AAP ticket should file applications with 600 supporting signatures. The ambitious plan, said to be first-of-its-kind in the country, is aimed at facilitating blood supply to patients scheduled to undergo surgeries and medical procedures, at cheaper rate by dialling a dedicated helpline number "104". Mumbai: Maharashtra Chief Minister Chief Minister Chavan, deputy Prithviraj Chavan rolled Chief Minister Ajit out "Jeevan Amrut Pawar, Health Yojana" (blood-on-call Minister Suresh scheme) across the Shetty were present state. The ambitious at the function to plan, said to be first-of- launch the scheme at its-kind in the country, J J Hospital blood is aimed at facilitating bank here. With blood supply to facilitating timely patients scheduled to blood supply, the undergo surgeries and scheme is also aimed medical procedures, at at reducing cheaper rate by dialling hardships that are a dedicated helpline usually faced by number "104". The patients and their scope of the scheme is relatives in procuring widened to entire state blood. Under the following its scheme, the request successful impleme- for blood will have to ntation on the pilot be placed by basis in Satara and hospitals. Sindhudurg districts. (Goodday News Network) Ê»ÉeHÉà +ÊyÉHÉùÒ+É,à ~É÷±à É eà´É±É~É»ÉÇ +{Éà LÉÉ÷à É ´É ù»ÉqÉùÉ{à ÉÒ Ê©É±ÉÒ §ÉNÉlÉ Ê´Éùu NÉ{Ö É à qÉLÉ±É Ö ~É{É´Éà±É HÉà÷Ç©ÉÉÅ £Êù«ÉÉq HùÒ ¾lÉÒ. ~É{É´Éà±É HÉà÷àÇ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ lÉ~ÉÉ»É HùÒ{Éà HÉ«ÉÇ´ÉÉ¾Ò Hù´ÉÉ{ÉÉà +Éqà¶É ~ÉÉà±ÉÒ»É{Éà +É~«ÉÉà Uà. +É A~ÉùÉÅlÉ SÉSÉÉÇ»~Éq ~±ÉÉà÷ ‘Wà©É Uà lÉà©É’ λoÉÊlÉ©ÉÉÅ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà +Éqà¶É ~ÉiÉ +qɱÉlÉà +É~«ÉÉà Uà. +É ~±ÉÉà÷ ©ÉÞlÉ »ÉLÉÉùÉ©É ¶ÉÊ{É´ÉÉù HÉlÉHùÒ{Éà £É³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ¾lÉÉà. ¸ÉÒ©ÉlÉÒ <Ê{qùÉ/<{rÉ q»ÉùoÉ ~É´ÉÉù lÉà{ÉÒ +àH©ÉÉmÉ ´ÉÉù»ÉqÉù Uà. ¥ÉÉHÒ ¥ÉyÉÉÅ ´ÉÉù»ÉqÉùÉà ©ÉÞl«ÉÖ ~ÉÉ©«ÉÉ Uà. +É Ê´É´ÉÉqÉ»~Éq ~±ÉÉà÷ H³Å¥ÉÉà³Ò©ÉÉÅ »ÉàG÷ù 16, ~±ÉÉà÷ {ÉÅ. 5, ùÉàe~ÉɱÉÒ©ÉÉÅ +É~Éà±ÉÉà Uà. +É ~±ÉÉà÷ 900.32 SÉÉà. ©ÉÒ÷ù{ÉÉà Uà. Ê»ÉeHÉà+à +É ~±ÉÉà÷ ©ÉÞlÉ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ LÉàeÚlÉ »ÉLÉÉùÉ©É HÉlÉHùÒ{ÉÉ ´ÉÉù»ÉqÉù ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà LÉÉà÷Éà qÉ´ÉÉà travel services. The Rs. 12,500crore modernisation and development work of the Mumbai airport actually began in 2008 and was scheduled to be completed in 2010. Of the four-level terminal, level 1 will be used for ground transportation and 2 for arrivals. Level 3 will have domestic security and retail space, while level 4 is meant for common international and domestic check-ins, Maha govt launches unique 'blood-on-call' scheme »ÉÉeÉ ¥ÉÉù ÷HÉ{ÉÉà ~±ÉÉà÷ ¥É{ÉÉ´É÷Ò q»lÉÉ´ÉàXà wÉùÉ ¾e~É H«ÉÉâ LÉÉùPÉù (GOODAY NEWS NETWORK) Ê»ÉeHÉà{ÉÒ »ÉÉeÉ ¥ÉÉù ÷HÉ «ÉÉàW{ÉÉ ¾àc³{ÉÉà ~±ÉÉà÷ +àH ©ÉÞlÉ +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ LÉàelÚ É{ÉÒ ©Éʾ±ÉÉ ´ÉÉù»ÉqÉù{Éà ¥Éq±Éà LÉÉà÷É ´ÉÉù»ÉqÉùÉà+à ¾e~ÉÒ ±ÉÒyÉÉà ¾Éà´ÉÉ{ÉÉà Hà»É H³Å¥ÉÉà±ÉÒ ~ÉÉà±ÉÒ»É »÷à¶É{É©ÉÉÅ {ÉÉáyÉÉ«ÉÉà Uà. Ê»ÉeHÉà{ÉÉ U ASSÉ +ÊyÉHÉùÒ+Éà, ~É÷à±É eà´É±É~É»ÉÇ +{Éà LÉÉà÷É ´ÉÉù»ÉqÉùÉà »ÉʾlÉ 21 WiÉÉÅ Ê´É°u LÉÉà÷É q»lÉÉ´ÉàX, ¥É{ÉÉ´É÷, NÉÖ{ÉÉʾlÉ HÉ´ÉlÉ°Å ´ÉNÉàùà à NÉÖ{ÉÉ ©ÉÉ÷à <Î{e«É{É Ê~É{É±É HÉàe{ÉÒ H±É©ÉÉá 406, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 506(2), 120(¥É), ¾àU³ NÉÖ{ÉÉà {ÉÉáyÉÉ«ÉÉàÇ Uà. +É ~±ÉÉà÷ ©ÉÉ÷à qÉ´ÉÉà Hù{ÉÉù NÉùÒ¥É +ÉÊq´ÉÉ»ÉÒ +§ÉiÉ ©Éʾ±ÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ <Ê{qùÉ A£Ç <{rÉ q»ÉùoÉ ~É´ÉÉùà estimated 40 million passengers annually. One of the country’s busiest airports currently caters 32 million passengers a year. Under the privatisation policy of the UPA-I government, the Delhi and Mumbai airports were given to private parties for modernisation in 2006. While a GVK-led consortium bagged the contract for Mumbai airport, the Delhi airport went to a GMR-led entity. Even after privatisation, the state-run Airports Authority of India holds 26 per cent stake each in these two airports. The stateof-the-art T2 will be larger than Singapore’s Changi T3 (3.80 lakh sqm) and London’s Heathrow T5 (3.53 lakh sqm). It will be able to accommodate 9,900 passengers during peak hours. It has a 7-lakh sq ft area of retail space, lounges and 13/01/2014, 11:41 PM
  2. 2. GOOD DAY 12 Jan 2013.pmd 2 ÛesÙejcesve : Deesce efmeefšPeve «eghe peesFvš mes›esâšjer : ceeveJe mesJee keâuÙeeCe š^mš š^mšer : heleemeer osJeer šerkeâceÛebo pewve Ûesefjšsyeue š^mš ßeer YeeieÛebo ef$ekeâceÛebo heneef[Ùee Managing Director 33, Ashiyana, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400705 Tel : 27891994, 27898111 Estate Agency SHREEJI 13/01/2014, 11:41 PM 23/26, Divya Darshan, Jagdusha Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. E-mail : prakashdoshi@geminiwebs.net Website : www.geminiweb.net Domian Names, Web Hosting, Web Designing, Web Promotion, Software Development Office : 908, Dalamal Tower, 211, Nariman Point, Mumbai-400 021. Tel : 022-22844063, 22844051/63, Fax : 22844052 E-mail : pridemumbai@rediffmail.com P. GROUP S. P. GROUP ENTERPRISES FINANCE CONSTRUCTION EXPORTS Pune Nagpur Ahmedabad GEMINI WEBS efØeÙebkeâe Fv[mš^erpe efueefcešs[ Meebefle mes ›eâesOe keâes, veceülee mes ceeve keâes, mejuelee mes ceeÙee keâes SJeb meblees<e mes ueesYe keâes peerlevee ÛeeefnS --Ye. ceneJeerj S. P. Capital Finance Ltd. TOTAL WEB SOLUTIONS THE PRIDE HOTEL Mumbai Office : 25152308 Cell : 98677 65343 PARAS DOSHI Marketing Executice Pune Mumbai Muscat USA JAINEX INTERNATIONAL INC. Pune Nagpur Bangalore Pride Estate Ltd. S. P. Jain Mrs. Meena Jain D. P. Jain Satyen Jain Arvind Jain Š¼œ¼½‹¼ ¬x¼¼‡¼ : ¬¼¼Ì°û¼Ø Š¼½ùÿ¼KÌ£¼‡¼, ¬¼ÌLh•-9, @¼¼•-15, ¬¼Âù¼ÂmÂ-ù¼Ìÿ¼¼Š¼Æ•, ‡¼¡¼Â û¼ÆZù¼C-400614, ö¼Ì‡¼ : 27560695 Board of Trustee ¡¼¼r¼Â (S¼Æ]•¼t¼Â, ½°‡yÂ, @¼ZS¼œÌ_) ¬¼ZKÿ¼‡¼ : @¼£¼¼ÌK y¼Ì£¼Â ½KZû¼t¼ : —Ù. 3/KZCK ^Ìü¼ÆZ KZCK ^rü¼ÆZ ÿ¼ÌQ¼K : m¼Ö. û¼¼Ì°‡¼ú¼¼C Š¼hÌÿ¼ ½KZû¼t¼ : —Ù. 100/û¼°¼¡¼Â• : ù¼Ì °^• ¬¼¼Ì ÿ¼ÌQ¼K : @¼£¼¼ÌK y¼Ì£¼Â ½KZû¼t¼ : —Ù. 100/- For Girls & Boys Khairana, Dist. Sagar (MP) Shisu Mandir School at Gajpantha, Nasik, Maharashtra S. P. Jain Jainalogical Museum Chandraprabhu Digamber Jain Mandir, Bhuleshwar, Munbai Pravachan Hall Trimurti Jain Mandir, Podanpur, Borivali (E), Mumbai S. P. Jain Sabhagarh ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ½¡¼§¼‡¼¼Ì ¬¼¡¼™¦¼ÌW C‡h•¡ü¼Æ ú¼.û¼°¼¡¼Â•‡¼Ì S¼¼Ðu¼û¼ ¬¡¼¼û¼Â Š¼ÈÌ Ì... ¬¼ZKÿ¼‡¼ : @¼£¼¼ÌK y¼Ì£¼Â ½KZû¼t¼ : —Ù. 5/Š¼£¼Æù¼½ÿ¼ @¼‡¼Ì _¡¼yü¼¼ : ¬¼tü¼ £¼ÆZ? (S¼Æ]•¼t¼Â, ½°‡yÂ) ÿ¼ÌQ¼K : @¼£¼¼ÌK y¼Ì£¼Â ½KZû¼t¼ : —Ù. 3/ú¼S¼¡¼¼‡¼ û¼°¼¡¼Â•‡¼Â û¼È º ¼ú¼È t ¼ ¬¼¼Ì°û¼Ø Š¼½ùÿ¼KÌ£¼‡¼‡¼¼ ‡¼¡¼¼ Š¼œK¼£¼‡¼¼Ì 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Top firms such as SAIL, Tata Steel, Aditya Birla group's Essel Mining and Odisha Mining Corp are among 70 firms that have violated environment and forest laws, the Justice M B Shah Commission on illegal mining in Odisha has held. Top firms such as SAIL, Tata Steel, Aditya Birla group's Essel Mining and Odisha Mining Corp are among 70 firms that have violated environment and forest laws, the Justice M B Shah Commission on illegal mining in Odisha has held. Large scale violation of environment and forest laws have taken place in Odisa since 1994-95 and most of the mining lease holders violated them in some form or other, it said. The Commission has estimated that iron ore worth over Rs 45,453 crore and manganese worth over Rs 3,089 crore have been extracted by miners "illegally and without lawful authority" by violating conditions of Environment Clearance (EC) alone. It further said that the value of illegal production will increase considerably if other factors including consent to operate, production without mining plan/scheme are considered. Out of the 192 mining leases of iron and manganese ores in the state, 94 do not have EC. Of the 94 mines, which do not have EC, 78 extracted iron and manganese ores between 1994-95 and 2011-12, worth several thousand crores. Moreover, 96 leases obtained delayed EC approval and carried out mining during the period. "Totally 130 lessees are/were noted of doing production without lawful authority of iron and manganese ores (which includes 109 leases running under deemed extension also) in violation of EIA notification, 1994 and 2006," it said. The market value for iron and manganese ores is required to be recovered under the provisions of Section 21(5) of the MM(DR) Act, 1957." SAIL's Bolani and Barsua iron ore mines; Tata Steel's 7 mines -- Joda East, Joda West, Manmora, Guruda-Tiring Pahar, Malda, Khandbandh and Bamebari; Jindal Steel and Power's TRB mines and Adhunik Metaliks' Kulum mine are among the list of 96 firms that obtained delayed EC while carried out production. Essel Mining and Industries' Unchabali mine is among the list of 94 mines which did not have EC but carried out iron ore extraction. Its 3 other mines -- Kasia, Jilling-Longalota and Koira are in the list of obtaining delayed EC approval. The Odisha government-owned Odisha Mining Corporation's (OMC) 8 mines are also in the list of 94 mines, which did not have EC approval. Of this, 2 mines -- Sakradihi and Balda-Palsa-Jajang carried out extraction without EC. Moreover, OMC obtained delayed EC approval for 14 of its mines and most of them carried out mining during the period. Orissa Mineral Development Corporation (now part of Rashtriya Ispat Nigam), Rungta Mines Group, BPMEL, Kalinga Mining Corporation, Sarda Mines, Tarini Minerals, B D Patnaik, Aryan Mining and Trading Corporation Pvt Ltd are also on the list of violating or not taking approvals. Other big miners in the state that are on the list for violating norms include Indrani Patnaik, Serajuddin & Co, R P Sao, Patnaik Minerals and S N Mohanty. "The permission granted so far for the extraction of 154.263 million tonnes by IBM and MoEF, if taken into consideration and achieved, then the reserve would last only for 30 years in the state for good quality ore," it said. Talking about violation of Forest Conservation Act, 1980 and guidelines issued by the Supreme Court, the Commission said that out of 192 mining leases, 176 are in dense forest. Ministry of Environment and Forest has not given approval to 98 leases for diversion of forest area and 47 mines, out of 98, are/were operating without forest clearance (FC), it said. The Commission has recommended recovering market price from the mines, which are/were operating without obtaining FC. "There is gross misuse of deemed refusal and deemed extension of both the provision of renewal of leases. This casual and negative approach has caused dearly to State exchequer in the form of hundreds of crores of stamp duty and others," it said. In all, 147 cases, renewal applications have not been decided. Of this, in 86 cases, the delays have been between 5-20 years, it said, adding that "the sufferer is the government and such long delay breads corruption at all level". Talking about casual attitude of MoEF officials, it said that in 16 leases, where the forest area was involved, EC was granted without forest clearance. Moreover, in 56 mining leases, EC was granted without stipulating any condition for wildlife. Of 98 leases, 31 are adjacent to the elephant corridor in Sundergadh and Keonjhar districts and due to mining, there has been "vast destruction of standing corps, huts and human habitat by elephants", the Commission said. ILLEGAL MINING IN ODISHA Editorial give to the poor, and you will have treasure in heaven.- -Jesus Christ Great Thought : If you want to be perfect, go, sell your possessions and 2 TRUST ACHIEVEMENTS S. P. Jain Foundation Trust With Best Compliments From Indian Merchants' Chamber has presented "Jewel of Navi Mumbai" award to Mr. Bhaskar B. Shah, Managing Director of Jabs International Pvt. Ltd. The trophy was presented by Chief Guest Dr. Kavita Gupta, IAS-Additional Director General of Foreign Trade in a glittering ceremony held on 21st Mr. Bhaskar B. Shah, Managing Director of Jabs International Pvt. Ltd. is seen receiving "Jewel of Navi Mumbai" award of Indian Merchants' Chamber, from Dr. Kavita Gupta, IAS-Additional Director General of Foreign Trade, on 21st December 2013 at Navi Mumbai. Seen on left is Mr. Shailesh Vaidya, President -IMC and on extreme right is Mr. Yogesh Mehta, Co-Chairman-IMC (NaviMumbai). December 2013 at Hotel Ramada, Mahape- Navi Mumbai. This award was presented during an "Open House Session for Exports & Imports" organized by IMC. Jabs International Pvt. Ltd.an ISO 9001: 2008 & ISO 22000: 2005 certified company is a Govt. Recognized Super Trading House, dealing in spices, oil seeds, raisins, herbs & other agro commodities. Jabs annual export for the year 2012-13 stands at Rs. 750 crore to 40 countries of the world, out of which 50 % of its export is to USA. Jabs contribute more than 60% of total India's export in Spices & Spices products. Jabs is the largest exporter of spices from India. Jabs International has 2 state of the art manufacturing units at Navi Mumbai. It has processing units located at Mundra & Unjha in Gujarat State. It also has one processing unit at Warangal in Andhra Pradesh. For future expansion, the company has acquired 50 acres land in Unjha as well as another 50 acres at Mundra, where company will set up its ultra modern manufacturing & processing units with foreign technology. Jabs International has received 65 various top awards in last 15 years.Mr. Bhaskar B. Shah was Chairman of Indian Spice & Food Stuff Exporters' Association for 3 years.Jabs International is the Govt. Recognized Super Trading House & largest exporter of spices from India having annual export of Rs. 750 crore to over 40 countries of the world. Jabs Int. has received 65 Top Awards in last 15 years. (Goodday News Network) INDIAN MERCHANTS' CHAMBER BESTOWED "JEWEL OF NAVI MUMBAI" AWARD TO MR. BHASKAR B. SHAH OF JABS INTERNATIONAL (Goodday News Network) Jain International Organisation (JIO) proposes to start Venture Capital Fund and Search Fund. These funds are expected to commence in due course. Pujya Gurudev Shri Naypadmasagarji Maharaj Saheb- Founder & Mentor of JIO, envisages that no Jain shall remain without shelter, without job, without food and without basic education by 2025. He was speaking during the Installation Ceremony of 18 Chapters of Mumbai, 12 Chapters of other Indian cities & 12 International Chapters, which was held on 22nd December 2013 in Mumbai. JIO Plans to open its offices in some of the countries outside India having large population of Jains, such as Thailand, Singapore, Installation Ceremony of 42 Chapters of Jain International Organisation (JIO) was held in Mumbai on 22nd December 2013 in the presence of Pujya Gurudev Shri Naypadmasagarji Maharaj SahebFounder & Mentor of JIO. (Goodday News Network) Kopran Ltd., a BSE & NSE listed company of Parijat Group through its newly formed consumer division has forayed into the FMCG category with SPARKLE family toothpaste. A very unique and innovative scheme has been worked out for SPARKLE family toothpaste by offering a free Disney DVD worth Rs. 399 with every SPARKLE family toothpaste of 200 gm. It is priced at Rs. 79 for a 200 gm pack. Having rights to more than 500 titles of Disney DVDs, SPARKLE encourages the kids to create a library of DVDs of their own. Kopran has successfully launched Smyle brand and had more than 15 products in its portfolio. Now, with the backing of above experience, the company has a vision to make SPARKLE a household name, starting in the oral care segment. By the end of FY 201314, the company plans to launch more than 6 new products. According to Mr. Adarsh Somani promoter of Kopran Ltd., the overall toothpaste market is Parijat Enterprises of Somani Group has two listed companies. Kopran Ltd. is a BSE & NSE listed company. Kopran is currently an integrated pharmaceutical company manufacturing active pharmaceutical ingredients and finished dosage forms. The manufacturing plants are located at Khopoli and Mahad in Maharashtra. Oricon Enterprises Ltd. is a listed company having diversified businesses like Marine logistics, Packaging, Real Estate. pegged at approximately Rs. 5900 crore and growth rate is 12% per annum. The shift from generic toothpastes to special need pastes is a futuristic move in the direction of growth. KOPRAN LTD. FORAYES INTO FMCG CATEGORY WITH SPARKLE TOOTHPASTE Dubai etc. In India, JIO will start its offices at Mumbai, Delhi, Ahemdabad etc. Mr. Hemant ShahProminent Leader of JIO informed that multiple mega events will take place on 15th & 16th February 2014 at NSCI, Worli, Mumbai. The events will include multitrade fair, Jain heritage pavilion, Jain food festival, job mela, seminars & conferences, B 2 B meetings, JIO award function and announcement of JIO office bearers. Mahavir Janma-Kalyanak shall be celebrated in a big way with participation of entire Jain Ccommunity irrespective of sact on 13th April 2014. JIO has already started International Settlement Forum (ISF). The first matter under this forum was 100 years old dispute between Shewatamber Jains & cegbyeF& ÛeeUerme kesUe jCepeer keâjb[keâ efpebkeâtve heÇLece ßesCeer ef›eâkesâšceOÙes 'oeoeefiejer' keâjCeeNÙee cegbyeF& mebIee}e Deepe ceneje<š^eves keeveKes[s cnCepesÛe IejÛÙee cewoeveekejÛe OetU Ûeej}er. heefnuÙee [ekeele 122 OeekeebÛeer efheÚe[er Demeleeveener ceneje<š^ efpeiejyeepe KesUer keâjle meecevÙeele hejle}e DeeefCe Dee" ie[er jeKetve efpebkeâ}e. Ùee efkepeÙeecegUs leyye} 17 ke<e&eveblej ceneje<š^eÛee mebIe jCepeerÛÙee GheeblÙe Heâsjerle heesnesÛe}e Deens. Peefnj KeeveÛÙee vesle=lkeeKee}er GheeblÙe hetke& meecevÙeele Glej}suÙee cegbyeF&}e DeefleDeelceefkeMkeeme ve[}e. heefnuÙee [ekeele cegbyeF&ves 402 OeekeebheÙe&ble cepe} cee™ve ceneje<š^eheg{s Heâej cees"s Deekneve GYes kesâ}s nesles. lÙeeveblej ceneje<š^e}e 280 Oeekeebkej jesKetve cegbyeF&ves 122 OeekeebÛeer DeeIee[erner efceUke}er nesleer cee$e, ogmedNÙee [ekeele cegbyeF&ÛÙee Heâ}boepeebveer nejekeâerjer kesâ}er. jCepeerle}e cegbyeF&Ûee ngkeâceer Skeäkeâe ceeve}e peeCeeje DeeefCe OeekeebÛeer Heâ@keäšjer DeMeer pÙeeÛeer KÙeeleer Deens lees keeefmece peeHeâjner cegbyeF&Ûee [eke meeke™ Mekeâ}e veener. ceneje<š^ efpebkeâ}e, cegbyeF& nj}er! JIO proposes to launch JIO Ahinsa Card for its members availing advantage of bulk purchasing. In due course, the benefits shall be extended to the entire JAIN COMMUNITY. For further information, please contact Mr. Pratap R. Jain on 99670 60060, Email: info@jio.net.in, Web: www.jio.net.in Digamber Jains for Kambojgiri Tirthkshetra near Kolhapur. An amicable settlement was reached in this matter and both the parties have withdrawn 315 court cases. Twice a year, JIO propses to organize Group Weddings for which Jains shall voluntarily contribute. Such weddings shall be performed as per Jain rituals on a grand scale. MULTIPLE MEGA-EVENT INCLUDING JAIN TRADE FAIR, JAIN HERITAGE PAVILLION, JAIN FOOD FESTIVAL, JOB MELA WILL BE HELD ON FEBRUARY 15 & 16, 2014 AT WORLI MUMBAI JAIN INTERNATIONAL ORGANISATION (JIO) PLANS TO COMMENCE VENTURE CAPITAL FUND & SEARCH FUND Stay by Me and keep quiet, I will do the rest – Shirdi Saibaba MUMBAI GOODDAY Mumbai, 12 to 18 January 2014
  3. 3. Mumbai, 12 to 18 January 2014 MUMBAI GOODDAY H±«ÉÉiÉ{Éà ©ÉÉ÷à HÉ«ÉÇ Hù{ÉÉùÉ HqÒ qÖNÉÇÊlÉ ~ÉÉ©ÉlÉÉ {ÉoÉÒ - §ÉNÉ´ÉÉ{É ¸ÉÒHÞºiÉ 3 ßeer veJeer cegbyeF& pewve mebIe meceeÛeej heef$ekeâe meer-321, efJekeâeefmeveer meesmeeÙešer, meskeäšj-8yeer, meeryeer[er yesueehegj, veJeer cegbyeF&-400 614. Heâesve : 27563208, ceesyeeF&ue : 9324563208 tuojh 2014 ekg if=dk mebheeokeâ : Mes<eceue ieebOeer c<rs Hkxoku & ?kVrs HkDr bldk eryc D;k gSA bl fo"k; ij vius fopkj fyf[kr :i es HkstsA vPNs ys [ kddks iq j Ldkj fn;k tk;s x kA ¼la n HkZ ds fy, xq : iz l kn dk tuojh 2014 dk vad ns[ks½ lizse t;ftusanz ,oe~ uoo"kZ dh 'kq H kdkeuk,! rFkk edjla Ø kUrh fufeRrs ßrhGxq G ?;k vkf.k xks M cks y kÞ 1- jDrnku f'kfcj dPN ;qod la?k ok'kh }kjk 15@12@2013 ds fnu ,l,l- gk;Ldqy] ls- 44] lhoqM es jDrnku f'kfcj dk vk;kstu fd;k x;k FkkA dqy 300 cksry jDr tek gqvkA bl iwoZ 01@12@2013 ds fnu ok'kh esa vk;ksftr f'kfcj esa 418 cksry jDr tek gqvk FkkA xr o"kZ esa dPN ;qod la?k }kjk vk;ksftr jDrnku f'kfcj dqy 17758 cksry jDr tek gqvkA ;g ,d jsdkWMZ gSA vk;kstdksa dks /kU;okn! 2vf[ky dkaBk izkarh; vksloky tSu lktuk la?k ¼egkjk"Vª½ dk 15 ok okf"kZd Lusg laEesyu jfookj fnukad 15@12@2013 dks vk;q " k fjlkWVZ eqacbZ iq.ks gk;os es lQyrkiqod laiUu gqvkA dqy Z 750 ls vf/kd yksd mifLFkr FksA Lusg laEesyu dk laiw.kZ izk;kstdRo csykiwj ¼fnokGs xko½ fuoklh vius lnL; Jhlat; dksVfj;k ,oe~ ekrkth Jherh xtjkckbZ LonyhpUnth dksVfj;k ifjokj rFkk iuos y fuoklh LoJherh mejkockbZ iq[kjktth jes'kth dksVfj;k ifjokj us fy;k dk;ZØe cgqr gh lQy jgkA bl lEesyu ds vk;kstu ,oe~ O;oLFkk ds fy, v/;{k cs y kiw j fuoklh Jheku la i rjktth cks g jk] [kkj fuoklh Jheku 'kkarhykyth prqj ,oe~ laiw.kZ dk;Zdkj.khdk vuks[kk lg;ksx jgkA lHkh dk gkfnZ d vfHkuanuA vxys lEesyu dh izk;kstdRo ekykM fuoklh Jherh jktdoj vujktth xka/kh ifjokj us fLodkj fd;k gSA mudks Hkh /kU;okn! 3-HkS j o HkDrh & ukdks M k fe=ea M G [kkj?kj }kjk ik'oZukFk Hkxoku tUedY;k.kd egks R lo fufeRrs ikS " k on; n'keh ¼27@12@13½ dks HkSjo HkDrh ,oe~ Hkkjr tSu egkeaMy ds l;qDr rRok/kku ds varxZr eqacbZ ds izcq/n Jkodkas dh xks"Vh dk vk;kstu jke'ksB Bkdwj Ldqy xzkÅM] lsDVj 19] [kkj?kj es fd;k x;k FkkA dk;ZØe ds egkizlkn dk ykHk vW M Ogks d s V Jh fouks n th xaxoky us fy;k rFkk vkdZ"kd ,oe~ lqanj fuae=.k if=dk dksBkjh ifjokj us cukbZA lqjr fuoklh fuys'kth ckQukus Loj ygjh }kjk dk;ZØe esa pkj pkan yxk;sA dk;ZØe cgwr gh lQy jgkA vk;kstdksdks /kU;okn! Hkkjr tSu egkeaMy vkus okys le; es viuh uoh eqacbZ dh 'kk[kk ;gk cuk;sxh ,oe~ blds ek/;els tSu ,drk dk iz;kl dks vkxs c<k;sxhA 4-efgyk mn;ks t d %& efgyk mn;kstdksadks c<kok nsuk gekjk mnn~s'k gSA vkSj blfy, mudh t k u d k j h lnL;ksa dks nsuk vko';d gSA vxj vki Hkh dksbZ NksVk & eksVk O;olk; djrh gks rks i;k mldh tkudkjh ges fyf[kr #i ls Hksft, mls if=dk es a iz f l/n fd;k tk;sxkA efgyk mn;ks t d }kjk forjhr ?kj&?kj es a mi;qDr oLrqvksa fdQk;rh nkeij miyC/k gSA oLrqvks dk foKkiu vyxls "Priya san" }kjk Nik gqvk gSA ,d efgyk dks izfrlkn nsuk viuk drZO; curk gSA 5½ vko';drk gS v½ vkfnukFk tSu fon;kihB csykiwj ckWbt gkWLVsy ds fy;s Z eWustj ¼gksLVsy bupktZ½ dh vko';drk gSA eWustj dks lax.kd dh tkudkjh vko';d gSA bfPNqd O;fDr izdk'kHkkbZ xkMhZ 9820059482 ;k ijs'kHkkbZ 'kgk 9322819181 ij laidZ djsA c½ efgyk mRikfnr ?kjesa mi;q D r lkcq u ikoMj] fyDohM lksi] gW.M okW'k] :e Ýs'kuj vkfn oLrqvksa ds fcØh gsrw izfrfu/khdh vko';drk gSA laidZ 9987239344 6c/kkbZ 1o k ' k h fuoklh Jh- jktsanz ,oae lkSuank lqjk.kk ds lqiq= fpfLers'k dk fookg fp-lkSdk- izj.kk lqi=h Jh- ;ksx'kth s q s rFkk lkS- m"kkth >oj ds lkFk 10@12@2013 dks yfyr gkWVsy xksok esa laiUu gqvkA fookg mijkUr 12@12@2013 dks Lokxr lekjaHk vk;q"k fjlkWVZ eqcbZ&iq.ks vksYM gk;os a ij laiUUk gqvkA cMh la[;k esa ifjfpr tu uo o/kq&ojksadks vkf'kokZn nsus ds fy, i/kkjs FksA uo naEifr dks gkfnZd c/kkbZ ,oae mToy yXu thou dh 'kqHkdkeuk,SA 2csykiwj fuoklh Jh eqds'k panuey xka/khus vius jpuk bLVsV izk;OgsV fy- dk u;k dk;kZy; vkWfQl ua- 12] xzkÅaM yksj] e;qjs'k dkWlekWl] mMih Jh".kk gkWVsy ds lkeus] lhchMh lsDVj 11es pkyw fd;k gS A ¼E-ma i l ra c ha n a e s t a t e@gma i l.com Tel No.27561360) bl txgij jpuk bLVsV [kqc Qys Qqys ;gh bZ'oj ls izkFkZuk vkSj la?k ds rjQ ls 'kqHksPNkA 7- LokLFk ykHk %& csykiwj fuoklh Jh izdk'kHkkbZ nks'kh dks isV dh fcekjh ds otg ls fn- 30@12@13 dks nqckjk fganqtk vLirky esa nkf[ky gksdj vkWijs'ku djuk iMk vc os LoLFk gSA ge muds vPNs LokLFk ds fy, izkFkZuk djrs gSA 8-nq%[kn fu/ku & Jh jktLFkku lekt ok'kh ds lfpo Jh izsepanth ikljeyth xksyh;kth dh / keZiRuh 'kkarhnsoh dk 13@12@13 ds fnu fu/ku gqvkA izkFkZuk lHkk vuqor Hkou z ok'kh] lsDVj 9 es 15@12@2013 dks vk;ksftr fd xbZ FkhA vfjgar 'kj.k vkRek ds lnxrh ds fy, izkFkZUkk ,oe~ xksyh;k rFkk cksFkjk ifjokj ds izfr gkfnZd laosnukA 9½jk;xM ftYgs es lcls cMk cqpM[kkuk cuk;k tk jgk gSA blds fojks/k es 20@1@2014 dks vfyckx es ,d jWfy dk vk;kstu fd;k tk jgk gSA bles l E e f y r gksuk gjsd vfgalk izseh dk JANUARY MONTH HAPPY BIRTHDAY drZO; curk gSA vki D;k dj jgs gS 10½ lnL;ksls fuosnu & vki ds ifjfpr tks O;Drh tSu la?k ds lnL; ugh cus gS mudks lnL; cuk, ftlls vius vklikl jgusokys tSu ifjokj ls ifjp; gks tkrk gSA v½ bl if=dk esa xrekg euk;s x;s lkaLd`frd] /kkfeZd dk;ZØe ,oa lnL;ksa ls izkIr gq, lekpkj rFkk vkxs vkus okys dk;Z Ø eks a d h lw p h izdkf'kr dh tkrh gSA lnL;ks ds vius&vius dk;ZØeksa ¼tSls dh cPpksa ifj{kk esa vPNs vadks dh izkIrh] LdkWyj'khi fookg] nqdku] edku dk eqgr½ w Z vius&vius lq [ k&nq [ k dh ?kVukvksa dh tkudkjh ¼tks os lekt ds lkFk ckVuk pkgrs gSA½ Hkh izdkf'kr dh tkrh gSA d`i;k fyf[kr #ils HkstsA vk½bl if=dkds fy, dksbZ Hkh 'kqYd ugh fy;k tkrkA vxj vki if=dk izkIr djuk pkgrs gks rks d ` i ; k vkidk iqjk irk Hksft,A vxj vki dq f jvj }kjk if=dk pkgrs gS rks d`i;k 100@& :Hksth,A b½ ftu lnL;ksa us vius QkeZ ugh Hksts gS mUgs fQj ,d ckj QkeZ Hkstus ds fy, ;kn fnyk;k tkrk gSA bZ½bl if=dk ds fy, izk;kstdksadh vko';drk gSA -i;k izk;kstdds fy, dk;kZy;ls laaidZ djsA 11½gekjh ijeiqT; ekrksJh >acjckbZ f'koykyth xka/kh ¼mq 90½ ¼4@1@2001½ rFkk cMh cgu f'kjhckbZ f[kojktth xqxGs ¼m- 61½ ¼26@1@1998½ ,oe~ lkS- I;kjhckbZ eksrhykyth HkGxV ¼m- 58½ ¼14@1@2008½ ds Le`rhZ fizR;FkZ bl ekg ds if=dk dk izk;kstu xka/kh ifjokj us fd;kA izk;kstd E-mail :- sanjanamutha@yahoo.in GOOD DAY 12 Jan 2013.pmd 3 'kks d kdq y Jherh deyckbZ lqjtey xka/kh ¼cgq½ 'ks"key rFkk foey xka/kh ¼csVk cgq½ lkS- dqlwe iksiVyky HkaMkjh ¼csVh½ ,oe~ leLr xka/kh] xqxGs] HkGxV] HkaMkjh] fQjksfn;k] cksjk rFkk eqFFkk ifjokj 13/01/2014, 11:41 PM Rita P. Badheka Varsha Santosh Gandhi Bhawarlal V. Jain Koisaliya Devi M. Jain Manjulaben N. Parmar Ayush Vinod Jain Kinjal V. Shah Priyendra V. khona Sneha Sunil Gundecha Pooja P. Kataria Manisha sanjay Jain Hema Vikas Parmar Aakil M Bapna Rahul S. Bapna Daksh M. Shah Prajwal S. Bhalgat Mitthalal M Surana Sumitra R. Soni Aabha Vikas Parmar Vibha Vikas parmar Asha B. Chheda Gorav Ganesh Chaplot Kunal M. Bapna Suyash S. Jain Shirish P. Jain Shweta Abhay Oswal Nirek R. Solanki Hemlata A Bhandari Archana Raj Jain Prasan M. Modi Dhruvi J. Sancheti Prakashbhai Shah Anil B Jain Dhruvi Jayesh Jain Harsh R. Kataria Dhirajlal T. Shah Jayshri H. Shah Mukesh P. Kothari Naresh N. Mutha Sadhana V. Firodiya Karvin K. Mehta Sudha P. Jain Arvind Kumar Jain Padma Arvind kumar Jain Ashish C. Kothari 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 02/01 02/01 02/01 02/01 03/01 04/01 04/01 05/01 05/01 05/01 05/01 05/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 09/01 09/01 10/01 10/01 10/01 10/01 10/01 11/01 11/01 11/01 11/01 12/01 12/01 12/01 12/01 12/01 13/01 NaynaGandhi Rajendra Kumar Bhalgat Sunil Maroo Ansiben T. Bohara Jitendra V. Firodiya Chhaya B. Borana Jaeyna P. Godawat Mukta P. Kothari Mamta P. Gugaliya Sushila L. Parmar Yash Jaykumar Dugad Jigar D. Doshi Sudarshan P. Karnavat Mayuri M. Pendhari Motilal V.Kataria Swapnil S. Dhadiwal Dimple Lalit Jain Mohanlal Jain Sacchi Jitendra Jain Bhagwatilal R. Parmar Gunjan T. Chhajed Deepti G. Chaplot Vaishali Sandeep Gandhi Adv. Satish A Dhoka Kanishk Amit Gandhi Mohanlal Modi Vristi S. Jain Rachana S. Shah Anil S. Pokharna Priyank P. Jain Pratik R. Bhalgat Harsh Nilesh Bothara Anita Vijay Hirani Anita Vijay Hirani Anita V. Shah Manojkumar J. Jain Sunita S. Dhadiwal Dhaval T. Sancheti Nirbhay K. Dugad Vishal B. Shah Naman K. Bohara Shilpa K. Nagda Pravin Lunavat Jigar J. Shah Puspa Mohanlal Singhavi 15/01 15/01 15/01 15/01 15/01 15/01 17/01 17/01 18/01 18/01 19/01 19/01 19/01 20/01 20/01 21/01 21/01 21/01 21/01 22/01 22/01 24/01 25/01 26/01 27/01 27/01 27/01 27/01 28/01 28/01 28/01 29/01 29/01 29/01 29/01 29/01 29/01 29/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 31/01 31/01 mijksDr lHkh dks tUefnol ds 'kqHkvolj ij a la?k fd vksj ls gkfnZd 'kqHksPNkA Happy Marriage Anniversary Mulayam & Baby Singhai Jubin & Aditi Chheda Sonali & Mahendra Kumar Pokarna Vimal Kumar & Rekha Kothari Mahendra & Pramila Parmar Motilal & Saraswati Kataria Tushar & Gunjan Chhajed Chandra & Anjana Nahata Suchit & Richa Jain Manakchand & Liladevi Chordiya Bhagwatilal & Chandrakala Parmar Dinesh & Neeta Kothari Amit & Kalpana Gandhi Pravinkumar & Kanyabai Kothari Mukesh & Preeti Gandhi Navinchandra & Kusumben Doshi Nilesh & Sharddha Borana Kirit & Apeksha Solanki Kantilal & Nirmala Dugad Anil & Savita Pokharna Namrata & Amit Patwa 2/01 2/01 5/01 19/01 19/01 20/01 20/01 20/01 20/01 24/01 24/01 24/01 25/01 25/01 26/01 27/01 27/01 27/01 28/01 30/01 31/01 mijksDr lHkh dks YkXufnol ds miYk{; esa la?k fd vksj ls gkfnZd 'kqHksPNkA uksV %& ;fn bl ;knh es vkidk uke ugh gS ;k dqN xyr gS rks d`i;k ges fy[ks
  4. 4. Posted every Tuesday of every week at Kalbadevi HPo, Date of Publication : Every Sunday 4 RNI No. : MAH MUL/2006/18939 Postal Reg. No. MH/MR/KDEVI/56/2013-15 MUMBAI GOODDAY +É WNÉlÉ{ÉÉ HÉà>~ÉiÉ ~ÉqÉoÉÇ HùlÉÉ §ÉNÉ´ÉÉ{É©ÉÉÅ HùÉàe NÉiÉÉà +É{ÉÅq Uà -¸ÉÒ ùÉ©ÉHÞºiÉ ~Éù©É¾Å»É Mumbai, 12 to 18 January 2014 Kejriwal launches 'Mein Bhi Aam Aadmi' campaign Chief Minister Arvind Kejriwal said, "You can text your details or give a missed call on 07798220033 to become a member of AAP," "We intend to make nearly 1 crore Kejriwal said. People can apply for candidature members till January 26." for the Lok Sabha polls till Jan 15 "The first list of candidates should be out by Jan 15-20" New Delhi (GOODDAY NEWS NETWORK) The Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party (AAP) on Friday launched a massive all-India recruitment drive for which the party has decided to waive off its Rs 10 P U N C H membership fee. Speaking to reporters during the launch of his party's free membership drive, Chief Minister Arvind Kejriwal said, "The Aam Aadmi Party has launched a free membership drive today. We intend to make nearly 1 crore members till January 26." Kejriwal told reporters that any Indian citizen can become a member of the AAP but only those who are given important responsibilities and positions in the party will undergo an intense scrutiny. "You can text your details or give a missed call on 07798220033 to become a member of AAP," Kejriwal said. Kejriwal also confirmed that few more well known personalities, including journalist Ashutosh, are joining the party soon. "Yes Ashutosh is joining If by "strong Prime Minister", you mean that you preside over a mass massacre of innocent citizens on the streets of Ahmedabad, that is the measure of strength, I do not believe that sort of strength this country needs, least of all, in its Prime Minister. -Dr. Manmohan Singh,PM AAP in a couple days most probably,"Kejriwal said. The Chief Minister, however, once again refused to accept any security by saying there is no threat to his life. "I am safe, there is no threat," Kejriwal said when quizzed over the Z Plus security being offered to him by the UP Police. The membership campaign named as 'Mein Bhi Aam Aadmi' will continue till January 26. AAP leader Gopal Rai will lead the membership campaign. A decision to this effect was taken during the twoday long national executive INSPIRATION INSPIRATION With over 10,00000 new members and 300 offices coming up in all corners of the country in just around three weeks' time, the Aam Aadmi Party (AAP), which had a dream debut in the Delhi polls, has its eyes firmly set on the coming general elections. According to party's political affairs committee member Sanjay Singh, 322 offices have opened up all over the country, including in places like Sikkim, Assam, Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. "The party has seen tremendous growth in its popularity since the December 8 Delhi results. Before election results, we had around five lakh members but now the figure stands at 10 lakh (one million)," Mr Singh said adding that 200,000 people have joined online. At 60, Uttar Pradesh has the highest number of party offices followed by Madhya Pradesh (35), Rajasthan (27), Tamil Nadu (25), Kerala (14) and Gujarat (10), said Mr Singh who, along with colleague Pankaj Gupta, is part of a sub-committee under the party's parliamentary affairs committee to look after AAP's Lok Sabha poll preparations. The duo will also help party volunteers across the country in preparing for the 2014 Lok Sabha elections. "Volunteers are working overtime to spread the party's message in all these places," he said. Agreed 37-year-old Poonam Parveen, who sits at the help desk at the party's headquarters in Kaushambi township of Ghaziabad, adjacent to Delhi, where Arvind Kejriwal resides,said: "Every day we receive hundreds of calls and e-mails from all over the country. People are so eager to join." INTERESTING FACTS FA Casino magnate Adelson made Rs. 254 crore per day The biggest financial gainer (in terms of absolute gains and not per cent gains) this year is American casino mogul Sheldon Adelson. According to the Forbes magazine, Mr Adelson's net worth soared $15 billion in 2013 from his gambling properties in Las Vegas, Macau and Singapore, making him the billionaire who made the most money this year. Put another way, Mr Sheldon made $41 million, or Rs. 254 crore, per day in 2013. Forbes estimates his total wealth at $37 billion. At number two on the list of 2013's biggest financial gainers is Facebook's Mark Zuckerberg, who made $13.6 billion this year (or Rs. 230 crore per day), Forbes estimated. Facebook, which made a disappointing debut on the Wall Street in 2012, started trading above its IPO price this year, benefitting Mr Zuckerberg. Forbes estimates his net worth at $26 billion.Amazon's founder Jeff Bezos added $13.3 billion to his net worth this year, Forbes estimated.At number four on the list is legendary investor Warren Buffett, who made about Rs. 205 crore, or $33 million per day, in 2013, according to calculations by Forbes. He made $13.3 billion in 2013, taking his total net worth at the end of the year to $60 billion, Forbes said. Mr Buffett's Berkshire Hathaway bought ketchup maker H.J. Heinz for $23.2 billion early this year. He also gave away $2 billion of Berkshire stock to the Gates Foundation in July, bringing his lifetime giving to nearly $20 billion. The positions - five, six, seven and eight - are taken by the Waltons - the richest family in the world. Their wealth has been inherited from Bud and Sam Walton, founders of the world's largest retailer, Wal-Mart. Google co-founder Larry Page made $9.4 billion this year, taking his net worth to $30.5 billion in 2013, Forbes said.At number 10 is Microsoft's chairman Bill Gates, who made $25.5 million, or Rs. 158 crore, every day. He added $9.3 billion to his personal fortune in 2013, ending the year with assets totaling $74.1 billion, Forbes said.Mr Gates, along with Warren Buffett, has so far convinced over 100 of the super-rich to sign on to the Giving Pledge, a promise to donate at least half one's net worth to charity. (Conversion rate: $=62 rupees) Yadav had announced that other than all 10 Lok Sabha seats, the party would also contest all 90 seats in the assembly elections to be held later this year, even if they were to clash with the national elections. In view of the upcoming Lok Sabha polls, the party said that its election manifesto will be ready by March. The party also asserted that there will be no let-up in its campaign against corruption but sought time to set up a system to tackle it. The debutant political party would contest the "maximum number of Lok SHOCKING... Union Minister: Victim of VIP security system KNOW DID YOU KNOW... Aam Aadmi Party opens 300 offices across India meet in the capital, during which the party leaders suggested that AAP should contest Lok Sabha and polls and appeared confident that the pary ould do well. After the national executive meet, the party announced that it will contest the next Lok Sabha polls on 300 seats and field its candidates from all major states. Importantly, the party also said that it will field candidates from all seven Lok Sabha seats in Delhi. After Delhi, Haryana will likely be the party's next battle ground. Party spokesperson Yogendra * He who loves Me most, always sees Me. The whole world is dissolute to him without Me, he who tells no stories but Mine; he ceaselessly meditates upon Me and always chants My name. I feel indebted to him who surrenders completely to Me, and ever remembers Me. I shall repay his debt by giving him self-realization. I am dependent on him, who thinks and hungers after Me and who does not eat anything, without first offering it to Me. He who thus comes to Me, becomes one with Me, just as a river gets to the sea and becomes one with it. So, leaving out pride and egoism and with no trace of them, you should surrender yourself to Me, who is seated in your heart. * You need not go far in search of Me. Barring your name and form, there exists in you as well as in all beings, a sense of Being or Consciousness of Existence. That is Myself. Knowing this, you see Me inside yourself, as well as in all beings. If you practise this, you will realize all-pervasiveness, and thus attain oneness with Me. -SHIRDI SAI BABA Life Line -- Ashok Doshi -- NEW JOKE There was a preacher who fell in the ocean and he couldn't swim. When a boat came by, the captain yelled, "Do you need help, sir?" The preacher calmly said "No, God will save me." A little later, another boat came by and a fisherman asked, "Hey, do you need help?" The preacher replied again, "No God will save me." Eventually the preacher drowned & went to heaven. The preacher asked God, "Why didn't you save me?" God replied, "Fool, I sent you two boats!" Mr Ramesh, who never uses a red beacon on his vehicle, said his car was blocked near the Army Chief's residence by military police Mr Antony does not do this. There is no security to Antony at all. "Once I was caught up in traffic because of the Army chief. Once my traffic was held up because of the Naval chief. Once I was held up because of the Air Force chief. Once I was held up because of the Chief Justice of India," Mr Ramesh said, criticising the VIP security system. "Traffic should not be held for anybody. I feel even the traffic hold up for the Prime Minister, and the President is far too long. I think the number of cars that accompany the Prime Minister and the President can easily be reduced by half. VIP security is state within a state within a state. No questions are asked. No accountability," the minister said. Union Minister Jairam Ramesh. Irked over being held up in traffic by Army Chief's security, Union Minister Jairam Ramesh on Wednesday criticised the "ridiculous" VIP security system in the country, which according to him is "state within a state within a state" where there is no accountability. The furious Rural Development Minister said he would write to Defence Minister AK Antony, who doesn't keep a security ring around him, about the military police taking over Delhi police's duty and clearing the routes for service chiefs when they move around the national capital. Mr Ramesh, who never uses a red beacon on his vehicle, said his car was blocked near the Army Chief's residence this afternoon by military police when he was going to Teen Murti to attend a meeting. "It is ridiculous... Mr Antony does not do this. There is no security to Antony at all. And they (military) have their own policemen to regulate traffic. That is wrong. Delhi Police should regulate traffic... I am going to write about this to Antony," the minister said. Mr Ramesh said he was blocked by military security in the city when he was walking to his home after work. "It was done for the smooth passage of the Army chief's convoy," said the minister, who takes a 40-minute walk to his official residence in Lodhi Garden without security after work at the Rural Development Ministry office at Krishi Bhavan in Delhi. "Once I was caught up in traffic because of the Army chief. Once my traffic was held up because of the Naval chief. Once I was held up because of the Air Force chief. Once I was held up because of the Chief Justice of India," Mr Ramesh said, criticising the VIP security system. MR Ramesh also criticised the way the traffic is being blocked for clearing the routes for convoy of the President and the Prime Minister. "Traffic should not be held for anybody. I feel even the traffic hold up for the Prime Minister, and the President is far too long. I think the number of cars that accompany the Prime Minister and the President can easily be reduced by half. VIP security is state within a state within a state. No questions are asked. No accountability," the minister said. Sabha seats, but the number of seats has not been finalised yet", senior party leader Yogendra Yadav told reporters. "We want people not just to join the AAP, but also do something for the country," he said. An AAP spokesperson said, "After the Delhi elections, we have seen an upsurge. We are launching a donation drive and a campaign as we want to tap this new upsurge to fight the VIP culture and corruption". Yogendra Yadav said, "A three-member National Campaign Coordination Committee will look into the party's manifesto, fund- raising and other poll-related issues. People can apply for candidature for the Lok Sabha polls till Jan 15, and the applications will then be screened at the state level". "The first list of candidates should be out by Jan 15-20," he said. Announcing its national ambitions, the AAP had recently announced it will contest the "maximum number of seats" in the April-May Lok Sabha polls and most of its candidates were expected to be declared by February-end. However, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said he will not fight the polls. 'Goddess Sonia' temple (Goodday News Network) A seven times and I became a minister Congress legislator from Andhra twice.'' Pradesh has taken his devotion to The statue made of bronze and party president Sonia Gandhi to new weighing 500 kg is being crafted by a heights, or nine feet to be exact. That national award-winning sculptor who, is the height of Shankar Rao's 'God- incidentally, belongs to the dess Sonia' statue, depicting her as Seemandhra region that is vehemently 'Telangana Talli' (Telangana mother) opposed to Telangana. as a thank-you Work on for the Centre's the statue bedecision to cregan on Deate a Telangana cember 9, state. It will be Sonia Gandhi's installed at what birthday. It Dr Rao intends also happens to call the 'Sonia to be the date Gandhi Shanti on which then Congress legislator Shankar Rao claims Union home Vanam', in a patch of land he has shown the prototype of the 'Goddess minister P near the Banga- Sonia' idol to some Congress leaders at the Chidambaram Centre and got their approval. lore-Hyderabad made a midhighway registered in his daughter night announcement on Telangana in Sushmitha's name. "I want to build 2009. The legislator claims he has the the temple so that people can offer blessings of some Congress leaders prayers to Sonia Gandhi every day at the Centre for his project. "We have for ending the dominance of shown the prototype of the idol to be Seemandhra leadership over installed and got it approved,'' he Telangana. I am donating nine acres says. The Congressman's shrine will of my own land and with my own have Sonia Gandhi join the ranks of money'' says Dr Rao. "It is not syco- prominent faces like Khushboo, MG phancy. I am a core loyalist of the Ramachandran and Amitabh Nehru-Gandhi family. The Congress Bachchan who have temples in their gave me a ticket to contest polls name. HEALTH HEALTH TIPS TO OVERCOME TIREDNESS Most often, tiredness springs out from an illness, hormonal imbalance, pregnancy, vitamin deficiency, work and family problems, lack of sleep or boredom. Anti-depressant medicines can also cause tiredness.Certain changes in the lifestyle help to combat tiredness. Here are multiple tips on how to overcome tiredness: Eat a well balanced diet- It is best to get rid of all unhealthy habits and lead a healthy lifestyle. A balanced diet consists of fresh fruits and vegetables, complex carbohydrates (like brown rice or cereals), low-fat dairy products, Avoid smoking and alcohol consumption. Often high fat food and sweets clog up the entire system. Once the initial "yummy" taste has passed one begins to feel tired and clumsy. Check your weight- Being overweight may be the cause of tiredness in some people. In this case the best way to overcome tiredness is to lose the extra weight and move around more actively. Choose social activities carefully- Partying all night can lead to long-term exhaustion. Being constantly stimulated and excited and interacting endlessly with people lowers the energy levels and makes people tired and exhausted. Maintain a good balance of social activities to re-charge your energy and also give yourself time to rest peacefully. Physical activity- Engage in some kind of physical activity like walking, cycling or swimming. People who are physically active are less likely to suffer from tiredness as compared to sedentary people. Exercise promotes good oxygen and blood circulation making one feel more energetic. Physical activity is a good way to beat sleepiness and tiredness. Printed, Published and Owned by ASHOK DOSHI Printed at Asoham Offset, Makba chawl, 1st Floor, N. M. Joshi Marg, Byculla, Mumbai-400 007 and Published from 27/29, Raghav Niwas, Picket Road, Kalbadevi, Mumbai-400 002 Editor : ASHOK DOSHI (Cell : 9322694549) GOOD DAY 12 Jan 2013.pmd 4 13/01/2014, 11:41 PM

×