1 oct kkt

344 views

Published on

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 oct kkt

  1. 1. keâce& mes keâecelekeâÌãÓãà :03 ‚ãâ‡ãŠ : 31 ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 ¹ãðÓŸ-8 ½ãîʾã : Á. 2 /- ÔãâÔ©ãã¹ã‡ãŠ - Ôãâ¹ã㪇㊠: Þ㶳ÍãñŒãÀ ‚ããñ½ã¹ãƇãŠãÍã ØããñÔÌãã½ããè ½ãããäÔã‡ãŠ Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ã RNI No. : MAHBIL2011/42221 ãäÌã—ãã¹ã¶ã Öñ¦ãì Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ªì‡ãŠã¶ã, ½ã‡ãŠã¶ã, ¹Êããù›,ºãâØãÊãã, ¹ãõŠ‡ã‹›Èãè, ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ, •ã¶½ãã䪶ã Íããªãè, ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãñ Íãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†â, ¦¾ããõÖãÀãò ¹ãÀ ºã£ããƒÃ¾ããâ ‚ãããäª ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò 8383838571 9819772806 ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ •ã¶ãÔãñÌãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÌã‡ãŠãèÊã, ¡ãù‡ã‹›À, —ãã¶ããè ¹ãâã䡦ã, ¦ãâ¨ã, ½ãâ¨ã, ÌããÔ¦ãìÍããÔ¦ãÀ, ‡ãŠãäÌã, ÍãñÀ Íãã¾ãÀãè, ÊãñŒã‡ãŠ, ¹ã¨ã‡ãŠãÀ, Öãù‡ãŠÀ ‚ãããäª ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌãÍãñÓã ÔãìãäÌã£ãã†â ½ããñ.: 8383838571 9819772806 PostalRegdNo.:MH/MR-NW-222/2012-14 Email-karamsekamtak@gmail.com www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in keâce& mes keâece lekeâ je°^erÙe vÙetpe heshej SJeb Úe$e Skeâlee je°^erÙe vÙetpe heshej keâer lejHeâ mes veJeje$eer kesâ MegYe DeJemej hej ceneYeb[ejs keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee nw, Yeejer mes Yeejer cee$ee ceW Yeòeâ hengbÛeves keâer ke=âhee keâjW M.8383838571 mebmLeehekeâ-mebheeokeâ keâce& mes keâece lekeâ,Úe$e Skeâlee osMe keâer keâjesÌ[es pevelee keâes efoÙee pee jne nw leejerKe hej leejerKeheÌ[ jne nw~ Fmekeâes kebâš^esue keâjves keâe GheeÙe SJeb efJeÛeej keâjkesâ cenbieeF& kesâ mebkeâš mes kewâmes osMe keâer pevelee keâes yeÛeeÙee peeÙes Ùen Fme mejkeâej keâe keâesF& GösMÙe efoKeeF& veneR oslee~ keâejCe peye efkeâmeer he$ekeâej ves keâefheue efmeyyeue mes hetÚe efkeâ cenbieeF& kesâ Ûeueles hÙeepe ueesieeW kesâ Deebmet efvekeâeue jne nw, lees ceb$eer peJeeye osles nQ ncemes keäÙee hetÚ jns nes, peeDees Gve JÙeeheeefjÙeeW mes hetÚes keäÙee keâefheue efmeyyeue peer Ùen Yetue ieÙes nQ efpeme ceb$eer heo hej yew"s nQ GvnW Gme kegâmeea hej Deece veeieefjkeâeW ves yew"eÙee nw Deewj Deece veeieefjkeâeW lekeâ Keyej hengbÛeeves keâe keâece he$ekeâej ner keâjlee nw~ Ùen MeeÙeo keâefheue efmeyyeue Yetue jns nQ~ Ssmee ner nceejs ceb$eer Mejo heJeej keâer neuele nw, Deepe osKee peeÙes lees osMe ceW cenbieeF& kesâ keâejCe ueesie DeelcenlÙee lekeâ keâj jns nQ~ Fleveer cebnieeF& ye{ ieÙeer nw efkeâ ueesieeW keâes Kesleer keâjves kesâ efueS meeefnlÙe pegše heevee cegefMkeâue nes ieÙee nw~ Deewj cenbieeF& Deheves Ûejce meercee keâes heej keâjles Deemeceeve keâes Úgles pee jner nw~ Deewj nceejs mejkeâej kesâ ceb$eerieCe keâes keâesF& hejJeen veneR nw~ Ûeens osMe keâer pevelee cenbieeF& keâer DeeieesMe ceW keäÙeeW ve mees peeÙes hej nceejer lees heebÛe meeue lekeâ yeveer nw,nce lees njs keâebÛe kesâ cekeâeve ceW jnles nQ, nceejer ogefveÙee hetjer njer Yejer nw Deewj nceeje hee@efkeâš Yeer nje Yeje nw~ peje meesÛeeW keâer nceejs osMe keâer neuele keäÙee Ûeue jner nw? Gvekeâes nje Yeje kewâmes efkeâÙee peeÙes? Deepe hesš^esue keâer keâercele 80 ®heÙee nw~ JeneR hej hÙeepe keâer keâercele Yeer 80 ®heÙee nw~ hesš^esue peuee jne nw Deewj hÙeepe DeebmetDeeW mes ®uee jne nw~ JeneR cešj YeeF& yeesueles nQ Dejs nce efkeâmeer mes keâce veneR nceeje nje cešj 120 ®heÙee efkeâuees nw, lees šceešj ueeue YeYegkeâe neskeâj yeesuelee nw nce keäÙeeW keâce jnW nceeje Yeer YeeJe 60-70 nw~ efHeâj Deeuet keäÙeeW Ûeghe yew"s, Deeuet yeesuelee nw nceeje lees nj meypeer ceW GheÙeesie neslee nw nceeje YeeJe efceßeerle nw, 25-30 ®heÙes efkeâuees~ lees efceÛeea ueeue YeÌ[keâ neskeâj yeesueer cesje lesJej leerKee nw cesje Yeer YeeJe 50-60 ®heÙee efkeâuees nw lees Deojkeâ Yeer YeÌ[keâ G"e Gmeves yeesuee meye Deeies ye{les pee jns nQ lees nceeje GheÙeesie pevelee oJee lekeâ keâjves ceW GheÙeesie keâjleer nw cegbyeF&, Deepe hetjs osMe kesâ veeieefjkeâ cenbieeF& kesâ Deelebkeâ mes petPe jns nQ ®heÙes keâe YeeJe [e@uej kesâ cegkeâeyeues efiejlee pee jne nw~ keâYeer LeesÌ[e mee Ghej ngDee lees ngDee veneR lees ®heÙes keâe mlej [e@uej kesâ YeeJe nj efove efiejles pee jne nw Deewj Fmekeâer Jepen mes cenbieeF& keâer DeeefLe&keâ ceej osMe kesâ keâjesÌ[es pevelee keâes Yegielevee (Mes<e he=‰ 2 hej)
  2. 2. keâce& mes keâecelekeâ2 ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in ÍãñÓã/ãäÌãÍãñÓã mebheeokeâerÙe... meeryeerDeeF keâer yeÌ[er peerle Ûeeje Ieesše}s mes pegÌ[s DevÙe Deveskeâ cegkeâoceesb kesâ meeLe }e}t heÇmeeo Deewj peieve>eLe efceße kesâ ceece}esb keâe Yeer Debpeece lekeâ hengbÛevee kesâbõerÙe peebÛe yÙetjes kesâ ef}S efkeMes<e ™he mes jenle osves kee}e nw~ meeryeerDeeF keâes Dekeämej Fme yeele kesâ ef}S efveMeevee yeveeÙee peelee nw efkeâ ken neF& heÇesHeâeF}, efkeMes<e ™he mes jepevesleeDeesb mes pegÌ[s ceece}esb keâer peebÛe mener lejn venerb keâj heeleer, }sefkeâve Ûeeje Ieesše}s cesb meeryeerDeeF keâer peebÛe- heÌ[lee} mes Ùen meeefyele neslee nw efkeâ Ùen Spesbmeer peye Yeer Deheveer hetjer #ecelee mes Deewj efkeMes<e ™he mes jepeveereflekeâ oyeeke mes cegòeâ neskeâj keâece keâjleer nw lees heefjCeece Yeer Gleves ner DeÛÚs meeceves Deeles nwb~ Ûeeje Ieesše}s kesâ ceece}s cesb Ùen Ùeeo keâjves }eÙekeâ nw efkeâ efkeâme lejn Meg®Deele cesb efyenej mejkeâej ves Fmekeâer peebÛe meeryeerDeeF keâes meewbheves keâe efkejesOe efkeâÙee Lee~ Ùeefo megMeer} ceesoer ke jefkeMebkeâj heÇmeeo Deeefo ves Fmekesâ efKe}eHeâ Deoe}le keâe ojkeepee venerb KešKešeÙee neslee lees ceece}e MeeÙeo meeryeerDeeF kesâ heeme Deelee ner venerb~ DeeefKejkeâej hešvee GÛÛe vÙeeÙee}Ùe ves Ùen Heâwme}e efoÙee efkeâ Ûeeje Ieesše}s mes pegÌ[s ceece}esb keâer peebÛe meeryeerDeeF ner keâjsieer~ yeele Ùenerb Kelce venerb ngF&, Heâwme}s kesâ efKe}eHeâ lelkeâe}erve mejkeâej Ùeeveer }e}t keâer mejkeâej ves megheÇerce keâesš& cesb Deheer} keâer~ Gmekeâe Ùen oebke Guše heÌ[e Deewj megheÇerce keâesš& ves peebÛe meeryeerDeeF keâes meewbheves kesâ Heâwme}s keâes mener "njeles ngS GÛÛe vÙeeÙee}Ùe keâes efove- heÇefleefove kesâ ef}nepe mes peebÛe keâer efveiejeveer keâe Yeer keâece meewbhe efoÙee~ Fme ceece}s keâes }skeâj meeryeerDeeF hej hen}s efove mes jepeveereflekeâ oyeeke Lee~ Gme meceÙe cewb Kego meeryeerDeeF keâe efveosMekeâ Lee~ Fbõ kegâceej iegpeje} osMe kesâ heÇOeeveceb$eer Les Deewj Gvekeâer mejkeâej Deheves Deefmlelke kesâ ef}S }e}t Ùeeoke kesâ o} hej hetjer lejn Deeefßele Leer~ Skeâ efove cegPes Gvnesbves yeg}eÙee Deewj }e}t heÇmeeo kesâ ef}S kegâÚ vejceer yejleves kesâ ef}S keâne~ cewbves Gvemes hetÚe efkeâ keäÙee Deehekeâes Fme ceece}s keâer peebÛe cesb keâesF& ®efÛe nw lees Gvnesbves Fvkeâej keâj efoÙee~ ncesb Gme meceÙe kesâ ie=nceb$eer Fbõpeerle ieghlee keâer Yetefcekeâe keâes venerb Yet}vee ÛeeefnS, efpevnesbves meeryeerDeeF keâes cegòeâ ™he mes keâece keâjves keâe ceewkeâe efoÙee~ yeekepeto Fmekesâ meeryeerDeeF hej jepeveereflekeâ oyeeke keâYeer keâce venerb ngDee~ Ûeeje Ieesše}s cesb meeryeerDeeF keâer meef›eâÙelee mes kegâÚ }esie Flevee Demenpe nes ieS efkeâ cegPe hej Yeepehee kesâ meomÙe kesâ ™he cesb keâece keâjves DeLekee jeÛÙemeYee kesâ efškeâš keâer Ûeenle jKeves keâe Deejeshe }iee efoÙee~ Skeâ lejHeâ meeryeerDeeF }e}t heÇmeeo kesâ efKe}eHeâ Deejeshehe$e oeÙej keâjves Deewj Gvnsb efiejHeâdleej keâjves keâer lewÙeejer cesb }ieer Leer Deewj otmejer lejHeâ meeryeerDeeF hej efove-heÇefleefove jepeveereflekeâ oyeeke yeÌ{lee pee jne Lee~ Skeâ efove heÇOeeveceb$eer iegpeje} mes efHeâj ceg}ekeâele ngF& lees vejceer yejleves keâe mekee} veS efmejs mes G"e~ cewbves ef}efKele cesb DeeosMe ceebiee, pees cegPes venerb efce}e~ meeryeerDeeF efveosMekeâ kesâ ™he cesb cesje keâeÙe&keâe} meceehle ner nesves kee}e Lee~ leYeer cegPes Fbšjhees} cesb efveÙegefòeâ efce} ieF& Deewj cesje HeâÇebme peeves keâe keâeÙe&›eâce yeve ieÙee~ cewb SÙejheesš& hej hengbÛee lees Skeâ he$ekeâej ves cegPes yeleeÙee efkeâ cesje š^ebmeHeâj ie=n ceb$ee}Ùe cesb keâj efoÙee ieÙee nw~ MeeÙeo Ùen Ûeeje Ieesše}s keâer peebÛe cesb meeryeerDeeF keâer meef›eâÙelee keâer mepee Leer, }sefkeâve cesjs ef}S KegMeer keâer yeele Leer~ cewbves leye Ùener keâne efkeâ cesjs ef}S Fmemes DeÛÚe Deewj keäÙee nes mekeâlee nw efkeâ cegPes Gmeer hewmes cesb keâce cesnvele kee}s heo hej keâece keâjvee nesiee~ Gme meceÙe meeryeerDeeF cesb cesjer šerce cesb meeryeerDeeF kesâ #es$eerÙe efveosMekeâ ÙetSve efyemkeeme Deewj jbpeerle efmevne heÇcegKe DeefOekeâejer Les~ Ûeeje Ieesše}s cesb meeryeerDeeF Deoe}le keâe pees Heâwme}e DeeÙee Gmekesâ ef}S Ùener hegjeveer šerce yeOeeF& keâer hee$e nw, efpemeves jepeveereflekeâ oyeeke keâer hejkeen ve keâjles ngS hetjer }ieve kesâ meeLe Deheves keâece keâes Debpeece efoÙee~ meeryeerDeeF kesâ ef}S Fme kesâme keâes Debpeece lekeâ hengbÛeevee Deemeeve keâece venerb Lee~ jepeveereflekeâ oyeeke keâer yeele ÚesÌ[ Yeer oer peeS lees omleekespeesb keâer mebKÙee kesâ DeeOeej hej ner Ùen ceece}e heneÌ[ hej ÛeÌ{ves kesâ meceeve Lee~ Fleves keâef"ve ceece}s cesb Ùeefo meeryeerDeeF DeefYeÙegòeâesb keâes mepee efo}eves keâer oj keâes 90 heÇefleMele mes Thej }s pee heeF& nw lees keekeâF& ken heÇMebmee keâer nkeâoej nw~ Ûeeje Ieesše}s cesb nj keâoce hej meeryeerDeeF keâer peebÛe keâes hešjer mes Gleejves keâer keâesefMeMe keâer peeleer jner, yeekepeto Fmekesâ Ùen peebÛe Spesbmeer oes hetke& cegKÙecebef$eÙeesb mecesle DevÙe vesleeDeesb Deewj DeeFSSme DeefOekeâeefjÙeesb keâes obef[le keâjeves cesb keâeceÙeeye jner~ efce}les ner jnsbies Ieeke osMe keâer keâjesÌ[es pevelee... lees nceeje YeeJe 100 ®heÙee efkeâuees nw~ Fleves ceW peerleves meeie meypeer Les Jes Yeer Fkeâªe nes ieÙes nce Yeer efkeâmeer mes keâce veneR, nceeje Yeer YeeJe jnsiee 30- 50 lees he$ekeâej ves hetÚe YeeF& meenye Ùen meye keäÙee nw? Deehe ueesie Flevee Deeie yeyeguee neskeâj Dehevee keâercele ye{eles pee jns nQ lees meejer meefypeÙeeb yeesueleer nQ efkeâ ke=âef<e ceb$eer Mejo heJeej mes hetÚes~ ceveceesnve mejkeâej mes hetÚes Ùen ueesie Sssmee keäÙeeW keâjles nQ? he$ekeâej keânlee nw efkeâ YeeF& Ùes ueesie ceb$eer peer nQ Fvekeâer ueeue yeòeer nw lees efceÛeea Deewj šceešj ueeue neskeâj yeesuee keâer nce lees henues mes ner ueeue nQ~ lees nceeje keäÙee? he$ekeâej leye peekeâj ceveceesnve mejkeâej mes hetÚlee nw Gvekeâe Gòej Deelee nw efkeâ nceejer cepeyetjer nw mejkeâej kesâ ceb$eer keâefheue efmeyyeue mes hetÚe peelee nw lees yeesueles nQ efkeâ JÙeeheeefjÙeeW mes hetÚe nce Gmekeâe Gòej vener oWies~ Mejo heJeej mes hetÚe peelee nw Fme cenbieeF& kesâ yeejs ceW Gòej efceuelee nw Deieues ceefnves cenbieeF& keâce nes peeÙesieer~ keäÙee nceejer mejkeâej Dehevee heuuee PeeÌ[keâj nš peeles nQ Deewj keâesš& keâer lejn leejerKe hej leejerKe,leejerKe hej leejerKe osles jnles nQ efkeâ Deieues ceefnves ce W cenbieeF& mes LeesÌ[e jenle efceuesiee~ hej meye yeesueyeueÛeve efJeHeâue nes peelee nw~ Deewj Deece pevelee hesš^esefueÙece heoeLe& kesâ YeeJeeW mes peue jner nw Deewj hÙeepe kesâ YeeJees mes DeebmegDeeW ceW efuehle neskeâj jes jner nw~ mejkeâej mes efceuelee nw lees leeefjKe hej leeefjKe, leeefjKe hej leeefjKe..... heeefkeâmleeve kesâ meeLe keâwmes hesMe DeeSb? Ùen mekee} yeerles 66 mee} mes Yeejle kesâ veerefle-efveÙebleeDeesb keâes hejsMeeve keâjlee jne nw~ heÌ[esmeer cegukeâ kesâ meeLe keâF& Ùegæ }Ì[ves Deewj yeeleÛeerle keâer ope&veesb keâesefMeMeesb kesâ yeekepeto ve lees heeefkeâmleeve keâer veerefleÙeesb cesb keâesF& yeo}eke DeeÙee nw Deewj ve ner Gmes }skeâj nceejer veerefleiele G}Peve yeo}er~ heekeâ kesâ meeLe DeÛÚs efjMleesb keâer kekeâe}le cesb Dekeämej Ùen o}er}sb osles nwb efkeâ nce Deheves heÌ[esmeer venerb yeo} mekeâles Deewj Ssmes cesb DeÛÚs mebyebOeesb kesâ ef}S pe™jer nw efkeâ nce yeeleÛeerle keâjles jnsb~ Ssmee }ielee nw efkeâ heekeâ mes nj ne} cesb yeele keâjvee nceejer cepeyetjer nw~ veleerpee nceejs heer" hej Úgje yeej-yeej Ieesbhee peelee jne nw~ nj Ieeke Keekeâj Yeer nce nj yeej yeeleÛeerle keâer cespe hej hengbÛe peeles nwb Deewj peKce osves kesâ yeekepeto ken yeele Deewj Ieele keâer oesnjer veerefle hej yeomletj Ûe} jne nw~ peye lekeâ nce yeeleÛeerle keâes cepeyetjer hesMe keâjles jnsbies, heeefkeâmleeve mes efce}ves kee}s Ieeke yeÌ{les jnsbies~ nj ne} cesb yeeleÛeerle keâer Gleeke}er kesâ Heâsj cesb ner mebheÇie mejkeâej ves yeerles veew mee} cesb heeefkeâmleeve keâes }skeâj veerefleÙeesb cesb YeÇce keâes yeÌ{eÙee ner nw~ heeefkeâmleeve keâes 2005 cesb nkeevee cesb Deelebkeâkeeo keâe yejeyejer keâe efMekeâej yeleeves mes }skeâj Mece&-De}-MesKe cesb ye}tefÛemleeve hej heeefkeâmleeve kesâ yesyegefveÙeeo Deejesheesb keâes mkeerkeâejves lekeâ keâF& keâtšveereflekeâ Yet}sb keâj nceves Deheveer efmLeefle keâes hen}s ner keâcepeesj keâj ef}Ùee~ Fmekeâer Meg®Deele leYeer nes ieF& Leer peye mebheÇie mejkeâej kesâ keâeÙe&keâe} cesb heeefkeâmleeve kesâ lelkeâe}erve je<š^heefle hejkespe cegMej&Heâ hen}er yeej Yeejle DeeS Les Deewj ceveceesnve mejkeâej ves Gvekesâ DeeieÇn hej pevekejer 2004 kesâ Gme mebÙegòeâ yeÙeeve keâes vepejDeboepe keâj efoÙee efpemecesb heekeâ ves Yeejle kesâ efKe}eHeâ Deheveer peceerve keâe Fmlescee} ve nesves osves keâer yeele keâner Leer~ veleerpeleve cegbyeF& cesb 26/ 11 kesâ Deelebkeâkeeoer nce}s Deewj Gmekesâ yeeo kesâ Iešvee›eâce keâes hetjer ogefveÙee ves osKee~ Fefleneme iekeen nw efkeâ heeefkeâmleeve ves yeerles 25 mee}esb mes peejer Deelebkeâkeeo heÇeÙeespeve keâer veerefle cesb Fvkeâej keâes Deheveer {e} yeveeÙee nw~ efkeâmeer Yeer Iešvee cesb heeefkeâmleeve meyemes hen}s Deheveer Yetefcekeâe mes Fvkeâej keâjlee nw~ peye meyetleesb keâes meeceves jKee peeS lees Fmekeâer leesncele vee@ve mšsš Skeäšme& Ùee iewj-mejkeâej ke DeefveÙebef$ele lelkeesb hej [e} oslee nw pees keâeHeâer megefkeOee mes ieÌ{e ieÙee pegce}e nw~ oyeeke yeveeves hej Kego keâes Yeer Deelebkeâkeeo keâe efMekeâej yeleeves }ielee nw~ nj yeej kees ceece}s kesâ Deblejje<š^erÙekeâjCe keâer keâesefMeMe keâjles nwb Deewj peye Deeceves-meeceves keâer cespe hej yeele nesleer nw lees yeerleer IešveeDeesb keâes Yeg}e keâj Deeies yeÌ{ves keâer ogneF& osles nwb~ Ùener {j&e yejmeesb mes Ûe}e Dee jne nw Deewj peye lekeâ heekeâ mesvee keâer Yeejle mes ogMceveer kesâ menejs leekeâle yešesjves kesâ efmeæeble hej Ûe}leer jnsieer, Ùen ›eâce Yeer Ûe}lee jnsiee~ nceves Yeer jepeie mejkeâej kesâ keâeÙe&keâe} cesb efheÚ}er mejkeâejesb kesâ DevegYeke mes vemeernle }er Deewj pe™jer nw efkeâ mebheÇie mejkeâej nceejs DevegYekeesb mes meerKes leeefkeâ osMe keâes nj yeej Deelebkeâkeeo, OeesKes kesâ peKce Keeves kesâ yeekepeto yeeleÛeerle keâer cespe hej }ewšves keâer heerÌ[e ve Pes}veer heÌ[s~ Ùeneb mecePevee pe™jer nw efkeâ yeeleÛeerle ve keâjves keâe cele}ye Ùegæ ner venerb nw~ meeLe ner Ùen newkee Yeer yesceeveer nw efkeâ Deiej Ùegæ ngDee lees hejceeCeg škeâjeke nesiee~ Ùegæ Deewj keele&e kesâ yeerÛe cesb keâtšveereflekeâ ke mewvÙe heÇÙeemeesb keâe keâeHeâer yeÌ[e mLeeve Kee}er nw peneb Yeejle Deheves keâes KeÌ[e keâj mekeâlee nw~ nce heekeâ mes leye lekeâ yeele ve keâjsb peye lekeâ heeefkeâmleeve cesb mellee keâer [esj hej mes mesvee keâe efveÙeb$eCe meceehle venerb nes peelee~ peje meesefÛeS, DeeefKej nceeje Ssmee keäÙee vegkeâmeeve nes ieÙee peye nceves yeele venerb keâer~ peneb lekeâ Deelebkeâkeeo keâe mekee} nw lees Fmekeâe pekeeye nw Deheveer meerceeDeesb keâer efnHeâepele~ heekeâ Deelebkeâer efMeefkejesb cesb Gie jner DeelebkeâkeeefoÙeesb keâer Heâme} kesâ meercee-heej keâjves keâer ojejsb yebo keâjves kesâ ef}S nj mebYeke keâesefMeMe nesveer ÛeeefnS Ûeens kees efpeme keâercele hej nes~ Fmekesâ De}ekee pees Deelebkeâkeeoer Yeerlej Iegme DeeS nwb Gvekesâ efKe}eHeâ meKleer mes keâej&keeF& nes~ meeLe ner meercee hej efkeâmeer Yeer ogmmeenme keâe ceekeât} pekeeye efoÙee peeS~
  3. 3. keâce& mes keâecelekeâ ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 3 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in ½ãÖã¶ãØãÀ mebheeokeâ ÛebõMesKej ieesmJeeceer 8383838571/ 9819772806 mebheeokeâ ÛebõMesKej ieesmJeeceer 8383838571/ 9819772806 keâce& mes keâece lekeâ je°^erÙe vÙetpe heshej keâer lejHeâ mes efJeMes<e metÛevee peveefnle kesâ efueS
  4. 4. keâce& mes keâecelekeâ4 ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in Ôãâ¹ã㪇ãŠãè¾ã Ye}s ner oerefhekeâe heeogkeâesCe ves efkeâbie Keeve kesâ meeLe yee@}erkeg[ cesb Dehevee hen}e keâoce jKee nw, }sefkeâve keäÙee Deehe peeveles nwb efkeâ Gvnsb meyemes hen}s me}ceeve Keeve ves efHeâuceesb cesb Deeves keâe Dee@Heâj efoÙee Lee~ peer neb Gme keòeâ oerefhekeâe lewÙeej venerb Leerb, }sefkeâve kes Deepe Yeer me}ceeve keâer Meg›eâiegpeej nwb Deewj Deeves kee}s efoveesb cesb Gvekesâ meeLe keâece keâjves keâes yesleeye nwb~ cebie}keej keâes Deheveer efHeâuce jece}er}e kesâ hen}s }gkeâ keâer }ebefÛebie kesâ oewjeve oerefhekeâe ves keâne efkeâ Gvekeâer efo}er leceve>e nw efkeâ kes me}êt efceÙeeb kesâ meeLe efkeâmeer efHeâuce cesb keâece keâjsb~ oerefhekeâe ves keâne cegPes cenmetme neslee nw efkeâ peuo ner nce oesveesb kesâ meeLe kegâÚ DeÛÚe nesves kee}e nw..MeeÙeo yeÌ[s heo&s hej~ oerefhekeâe ves keâne efkeâ peye me}ceeve Keeve ves Gvnsb yee@}erkeg[ cesb keâece keâjves keâe Dee@Heâj efoÙee Lee Gme keòeâ kes keâeHeâer Ùebie Leerb Deewj keâwceje HeâÇwb[}er venerb Leerb~ oerefhekeâe Fmekesâ ef}S Deepe Yeer me}ceeve keâer Meg›eâ iegpeej nwb efkeâ Gvnesbves Gvecesb Skeâ keâ}ekeâej keâes osKee~ ieewjle}ye nw efkeâ oerefhekeâe keâes efkeâmeer heÇespeskeäš kesâ lenle Ûeej-heebÛe efove me}ceeve Keeve kesâ meeLe efyeleeves keâe ceewkeâe efce}e Lee~ Fme oewjeve me}ceeve keâer ceemetefceÙele Deewj Gvekeâe yeÛehevee oerefhekeâe kesâ efo} keâes Út ieÙee~ hen}s Lee Dee@Heâj "gkeâjeÙee, Deye keäÙeesb nw yesleeye oerefhekeâe efmeHeâ& Deheveer Skeâ efHeâuce 'ieoj' mes otmejer efHeâuceesb Deewj efnjesFveesb keâes heeveer Yejkeeves kee}erb Deceer<ee hešs} ves DeefYeveÙe cesb keâefjÙej yeveeves kesâ yeeo Deye efHeâuce heÇe@[keäMeve keâe efpeccee G"eÙee nw~ DeYeer lees Gvekeâer Fme efoMee cesb Meg®Deele nw, ken efkeâlevee Deeies pee heeSbieer, Ùen lees meceÙe ner yeleeSiee~ efHeâ}ne} ken Deheves Deehekeâes Skeâ [eÙejskeäšj kesâ leewj hej meeefyele keâjves kesâ ef}S peer leesÌ[ cesnvele keâj jner nwb~ Fve efoveesb Deceer<ee efpeme efHeâuce kesâ heÇe@[keäMeve cesb efyepeer nwb, ken nw 'osmeer cewefpekeâ'~ Fme efHeâuce cesb Deceer<ee hešs} Deewj peeÙeo Keeve keâer cegKÙe Yetefcekeâe nw, }sefkeâve Deye Fmecesb Skeâ Deewj yee@ef}keg[ Sskeäšj keâer Sbš^er nes ieF& nw Deewj ken nwb DeefYe<eskeâ yeÛÛeve~ Ùeeveer Deye DeefYe<eskeâ Deceer<ee kesâ efvekesove hej Gvekeâer efHeâuce cesb keâe@efce[er jes} keâjsbies~ Deheveer efHeâuce kesâ yeejs cesb Deceer<ee keânleer nwb efkeâ Gvekeâer Deceer<ee keâer ‘osmeer cewefpekeâ' cesb petefveÙej yeÛÛeve 17 mee} kesâ }Ì[kesâ mes ceesnyyele keâjsbieer keâbievee! veS efkeâjoejesb keâes efveYeeves cesb efkeMkeeme jKevee Deewj DeefYeveÙe keâes Ûegveewleer kesâ ™he cesb }svee keâbievee jveewle keâer KeeefmeÙele nw~ keâbievee efHeâuce ke=â<e-3 cesb lees Skeâ ÛegveewleerhetCe& efkeâjoej efveYeeleer ngF& vepej DeeSbieer hej Fmekesâ meeLe ner kees efHeâuce 'jppees' cesb 17 mee} kesâ }Ì[kesâ kesâ meeLe DeefYeveÙe keâjleer ngF& Yeer vepej DeeSbieer~ efHeâuce 'jÛpees' keâer keâneveer keâeHeâer efo}Ûemhe keâneveer nw efpemecesb keâbievee jveewle 17 mee} kesâ }Ì[kesâ kesâ meeLe }er[ jes} cesb vepej DeeSbieer~ efHeâuce cesb keâbievee kesâ efkeâjoej keâe veece jÛpees nw pees Skeâ cegpejskee}er nw Deewj Fmeer veece hej efHeâuce keâe veece jKee ieÙee nw~ keâbievee jveewle Fme efHeâuce keâes }skeâj keâeHeâer Glmeeefnle nwb keäÙeesbefkeâ Gvekeâer Ùen efHeâuce 15 vekebyej keâes lÙeewnejesb kesâ ceewmece cesb efj}erpe nesves pee jner nw~ Heâesj efhe}me& efHeâucme kesâ yewvej le}s yeveer efHeâuce 'jÛpees' cesb keâbievee jveewle, heejme DejesÌ[e, heÇkeâeMe jepe, censMe ceebpejskeâj Deewj peÙee heÇoe cegKÙe Yetefcekeâe cesb nwb~ efHeâuce keâe efveo&sMeve meeefnlÙe Dekeâeoceer vesMeve} Dekee@[& Deewj YeejleerÙe Yee<ee heefj<eo Dekee@[& mes vekeepes ieS efkeMkeeme heeefš} ves efkeâÙee nw~ keâbievee keâer efHeâuce 'jÛpees' keâer keâneveer keâeHeâer efo}Ûemhe lees nw hej 15 vebkeyej keâes Fme efHeâuce keâes škeäkeâj mebpeÙe }er}e Yebmee}er keâer efHeâuce 'jece }er}e' osieer~ Ssmes cesb Ùen keânvee LeesÌ[e cegefMkeâ} nw efkeâ keâbievee jveewle keâer efHeâuce 'jÛpees' yee@keäme Dee@efHeâme hej DeÛÚer-Keemeer keâceeF& keâj Yeer heeSieer Ùee venerb keäÙeesbefkeâ mebpeÙe }er}e Yebmee}er keâer efHeâuce 'jece }er}e' oMe&keâesb keâes keâeHeâer Deekeâef<e&le keâj jner nw Deewj Fme efHeâuce mes jCekeerj efmebn leLee oerefhekeâe heeogkeâesCe pewmes veece pegÌ[s ngS nwb~ Deeves kee}er efHeâuce 'osmeer cewefpekeâ' cesb meskeäme, SskeäMeve, keâneveer Deewj FceesMeve keâe peyejomle [^ecee Deewj ken meye kegâÚ ceewpeto nw, efpeme keâejCe Deepe keâer efHeâucesb efnš nesleer nwb~ Deceer<ee hešs} keâer [ye} jes} kee}er Ùen efHeâuce 28 Heâjkejer 2014 keâes efj}erpe nesieer~
  5. 5. keâce& mes keâecelekeâ ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 5 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in ãäÌãÍãñÓã CROSSWORD ARIES: The stars recommend that you should take proper care of your health and temperament during this week. Some of you might be under mental stress during first half of the week and vague feeling of depression may engulf you. TAURUS : You will be in a relaxed and a happy state of mind most of the time during this week. Be prepared to shoulder responsibilities that come your way regarding family matters. There is strong possibility that you would repent later to wonder how you could have done this. GEMINI : Your health will be fine and you will feel energetic and able to undertake tasks that you had postponed earlier. However senior citizens might suffer from joint pains or chest congestion. Long awaited promotions, elevations in social status or rise in salary are on the cards for the most of you. CANCER : The planetary configuration indicates that you are required to observe necessary precautions in your eating habits and take proper rest coupled with sleep to maintain your physical and mental health. You will receive lot of respect from others. LEO : The period under consideration is favourable for enjoying good health most of the time. The favourable days during this week are likely to be Monday, Tuesday and Thursday. You are advised to try to make the optimum use of opportunities when they come along. VIRGO : Health and domestic affairs would need your attention this week. Do not neglect an ailment that, though not serious, may become a nagging problem. However, your expertise in preparing meticulous and detailed project reports will stand you in good stead later. LIBRA : Those of you, who had been suffering from general weakness and headaches, would feel relieved during this week. Youngsters might decide to go on a health binge. Regular exercise schedule and proper diet will make them more relaxed and active. If connected with computer related work, you will receive an offer to set up your own enterprise. SCORPIO : Your health will be fine and you will feel energetic throughout this week. However you might be required to look after the health of the elderly in your family who may require medical attention. There may be some changes in the household for those living in a joint family. SAGITTARIUS : It is a busy period for work and career, but at the same time you should not neglect your regular exercise schedule. It is necessary to pay necessary attention towards your health also. The work assigned to you during this week might be a test of your expertise and knowledge. CAPRICORN : Your health might experience ups and downs. Hence you are required to observe slight precautions regarding your health during this week. A desire to advance your career will inspire you to work sincerely towards achieving your objectives and goals. AQUARIUS : Those who have just recovered from a spell of illness should be careful regarding their health. A relapse at this stage might prove to be troublesome for you. If you have been thinking of starting an independent enterprise, make a concrete move in that direction now by meeting people and discussing your ideas. It may take some time. PISCES : It will be a good week to build up your stamina and reserves to tackle the coming onslaught of work. However some of you may have a slight health problem that will require you to take rest for few days. Take care of your diet and focus on your health. Your horoscope for this week A NOQUICKDIVORCEFORMARRIED After a week, 336 of the 650 couples who applied for divorce in Cixi area did not show up at the divorce office, authorities told Xinhua. The new divorce policy was introduced on a trial ba- sis April 1 in Cixi area of Ningbo city. "...we saved 336 families (from divorce)," said He Guoxin, director of the social affairs department of Ningbo CivilAffairs Bureau. Many couples, especially young couples born in the 1980s, came to the divorce office on impulse, and the delay helps them to calm down, He said. He said the city's re-mar- riage rate proved that many divorces were driven by im- pulse. Sex and relationships, No quick divorce for couples in this Chinese city The remarriage rate climbed to 18.5 percent in 2010 from 9.2 percent in 2006. "Some young couples re- marry three days after they divorce," He said. "It is too easy to divorce, which makes some couples leave each other without a second thought," said Luo Xianlin, general manager of a match-making website hongniang.com based in Zhejiang, and director of Zhejiang Match-making Pro- fessional Committee. China cancelled the one- month approval time for di- vorce in 2003. The nation's divorce rate has climbed over the past decades to 30 to 40 percent in big cities like Beijing and Shanghai. The country re- corded only 341,000 divorces in 1980. The number jumped to 1.21 million in 2000, and reached 2.21 million in 2011. Shang Shaohua, a mem- ber of the Chinese People's Political Consultative Confer- ence, proposed to establish a calm-down period for couples seeking divorce in 2010 during the "two ses- sions" of the National People's Congress. The divorce reservation policy was first imple- mented in Qingdao city in Shandong provinceatthe beginning of this year. The di- vorcereserva- tion gives the two sides a chance to calm down. The rising divorce rate re- flects the rise of self-con- sciousness, but also indi- cates instability in society, said Yan Shan, another mar- riage expert. Across: 1 __ Lanka : our southerly neighbour (3) 4 Detonate or cause to begin or start (3,3) 7 A dividing membrane or parti- tion (6) 8 Crave, covet or lust for (4) 10 Lower House of Parliament (UK) (3,7) 12 Prohibitions by custom or reli- gion (6) 14 Accumulates by skimping (6) 15 In large amounts of quantity, in a way (4,2) 17 Famous hospital on Pedder road (6) 19 Unable to read or write (10) 21 Bathroom powder (4) 22 ___ ___ nobis : pray for us, in Latin (3,3) 23 __ ___ puzzle : fit the pieces – you get the picture (3,3) 24 Big name in moulded luggage (3) Down: 1 Agroup of six musici (6) 2 Understanding term? (1,3) 3 Tramples heavily on (6) 4 Feeling one's way overseas (6) 5 Unwelcome visitor, intruder (10) 6 Whimsical; strange (3) 9 Sorcery from the West Indies (6) 11ChineserestaurantatChurchgate (10) 13 Microscopic one-celled animal (6) 16 Come as a logical consequence (6) 17 Delayed bodily effects due to long journey by plane (3,3) 18 Maintain, prevent from sink- ing, especially tempo, one's spir- its, etc (4,2) 20Nameofseaformingnorth-east- ern arm of Black Sea (4) 21 __ Mahal : the wonder at Agra (3) COUPLESINTHISCHINESECITY!Thenewmethodshouldto be expanded to cover more parts of the country, and the calm-down period could be extended to more than a week, Yan said. "Divorce res- ervation is common in other countries. The period is one to three months in the Repub- lic of Korea (South Korea) and nine months in England," Yan said.
  6. 6. keâce& mes keâecelekeâ6 ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in ¹ãÆãªñãäÍã‡ãŠ jesieeW mes yeÛeeJe jepeJewÅe-JewÅejepeDeesceØekeâeMeieesmJeeceer efJeõefOe HeâesÌ[e jesie HeâesÌ[s keâes ner efJeõefOe keâne peelee nw~ FmeceW peueve leLee Jesovee nesleer nw~ Heâkeâkeâj Heâš peeleer nw~ Ùen Mejerj Yeerlej yeenj keâneR Yeer nes mekeâleer nw~ efJeõefOe keâes efyevee hekeäkesâ MeerIeÇ yew"eves kesâ efueS ›eâceMe : efvece> Deew<eefOeÙeeW keâe mesJeve keâjW~ DeeÙegJes&o DeeÛeeÙe& pÙeesefle<eeÛeeÙe& ÛebõMesKej DeesceØekeâeMe ieesmJeeceer heg$e jepeJewÅe yewOejepe DeesceØekeâeMe ieesmJeeceer 8383838571 1 menpeves keâer pe[ keâe ueshe Deewj meskeâ keâjW 2-peew, iesntb Deewj cetbie FvåW Ieer ceW heermekeâj ueshe keâjW 3-Keme,Ûebove Deewj ceguenšer keâes otOe ceW heermekeâj ueshe keâjW. iegox keâer heLejer 1- 6 «eece heheerles keâer pe[ keâes heermekeâj 50 «eece heeveer efceueekeâj 21 efove lekeâ Øeele: Deewj meebÙe heerves mes heLejer ieue peeleer nw~ 2-oes ceeMee veerce kesâ heòeeW keâe Keej Keeves mes heLejer ieuekeâj efvekeâue peeleer nw~ 3-peecegJe KeeeÙe Yeer heLejer jesie ceW ueeYeoeÙekeâ nw~ 4- Skeâ «eece nuoer Deewj 2 «eece iegÌ[ ieepej keâer keâebpeer kesâ meeLe Keeves mes heLejer ieue peeleer nw~ Ûeesš ceesÛe Deewj metpeve efkeâmeer Yeer Ûeesš kesâ mLeeve hej Ieerj Deewj keâhetj yejeyej ceeleNe ceW efueceekeâj yeebOeves mes Ûeesš keâer heerÌ[e efceš peeleer nw leLee Ketve keâe yenvee Yeer yebo nes peelee nw~ efpeme mLeeve mes Ketve yehen jne nes, Ùeneb hej efceóer kesâ lesue keâe Heâene ueieves mes Ketve keâe yenvee yebo nes peelee nw~ keâšs ngS mLeeve hej efhemeer ngF& nuoer Yej osves mes Ketve keâe yenvee legjble yebo nes peelee nw~ lespeheele keâes heermekeâj ueieeves mes ceesÛe "erkeâ nes peeleer nw~ Deveepe kesâ heòes heermekeâj yeebOeves mes ceesÛe keâer heerÌ[e meceehle nes peeleer nw~ efleue Deewj cengDee yeebOeves mes nñer keâe ceesÛe "erkeâ nes peeleer nw~ {ekeâ kesâ ieeWo keâes heeveer ceW Ieesuekeâj ueshe keâjves mes Ûeesš keâer metpevee "erkeâ nes peeleer nw~ Deeie mes peuevee Mejerj kesâ efkeâmeer Yeer peues Debie hej efmejme kesâ heòes ceueves mes ueeYe neslee nw~ Deceueleeme kesâ hleesleb keâes heeveer ceW heermekeâj ueieeves mes peues ngS Debie hej Deejece neslee nw~ Deeie Ùee iece& heeveer mes peues ngS Debie hej efleueeW keâes heermekeâj ueshe keâjves mes ueeYe neslee nw~ peues ngS Debie hej DejC[ kesâ heòes ueieeves mes Deejece efceuelee nw~ yeÌ[ keâer keâesheuees keâes ieeÙe kesâ otOe keâer oner ceW heermekeâj Deeie mes peues ngS mLeeve hej ueieeves mes jenle hengbÛeleer nw~ Deveepe kesâ heòes heermekeâj peues mLeeve hej ueieeves mes peueves keâer heerÌ[e efce]š peeleer nw~ neLe hewjeW keâer Ss"ve De[tmes kesâ Hetâue Deewj HeâueeW keâes lesue ceW peueekeâj Úeve ueW~ Fme lesue keâer ceeefueMe keâjves mes neLe hewjeW keâer SW"ve otj nes peeleer nw~ DeKejesš kesâ lesue keâer ceeefueMe keâjves mes neLe hewjeW keâer SW"ve meceehle nes peeleer nw~ Debiees keâer MetvÙelee Mejerj ceW Ùeeefo keâneR Ketve keâer ieeb"s pece ieÙeer nes, lees Gme peien hej kegâmegbyes kesâ yeerpeeW keâes heeveer ceW heermekeâj ueshe keâjves mes Ketve keâe owewj Ûeeuet pees peelee nw~ meerves ceW peueve 250 «eece "b[s heeveer ceW veeRyet efveÛeesÌ[keâj heerves mes meerves keâer peueve Deewj efoue kesâ Ieyejeves keâes Deejece oslee nw~ oo& iegox kesâ efueS Debietj keâer yesue kesâ heòes 50 «eece heeve ceW heermekeâj Úevekeâj LeesÌ[e ueenewjer vecekeâ efceueekeâj efheÙeWies~ leÌ[helee ngDee cejerpe "erkeâ nes peeÙesiee~ vepeuee, pegkeâece hegjevee Yetves Ûeves keâe efÚuekeâe Gyeeuee ngDee Deeše 20 «eece, ceueeF& Ùee jyeÌ[er 20 «eece LeesÌ[s Meno ceW efceueekeâj 4 yetbo Dece=le Oeeje Demeueer efceueekeâj kegâÚ efove jele keâes Keeves mes veÙes hegjeves vepeues keâes yengle ueeYe keâjlee nw~ DeeÙeg kesâ Devegmeej efJeMes<e Deenej DeeÙeg kesâ Devegmeej Deenej efkeâme Øekeâej uesvee ÛeeefnS efkeâme DeeÙeg ceW efkeâme Deenej kesâ Éeje Deehekeâe Mejerj mebhetCe& mJemLe nesles ngS Mejerj keâer Je=æer nesieer~ Fme Øekeâej Deenej uesves mes Deeoceer oerIe& DeeÙeg Je uebyes meceÙe lekeâ mJemLÙe jn mekeâlee nw~ Mejerj keâes mJemLe Je cepeyetle yeveeves kesâ efueS Øeesšervme, efJešeefcevš Je Keefvepe Ùegòeâ hees<ekeâ heoeLeeX keâer DeeJeMÙekeâlee peerJeveYej nesleer nw~ efJeefYeVe DeeÙeg JeieeX nsleg efJeefYeVe hees<ekeâ lelJe pe®jer nesles nQ, efkeâme Gceü ceW keâewve mee lelJe meJee&efOekeâ DeeJeMÙekeâ nw Ùen efoÙee pee jne nw~ pevce mes ueskeâj 5 Je<e& keâer DeeÙeg lekeâ Fme Gceü ceW yeÛÛeeW kesâ mJemLÙe Mejerj leLee cepeyetle nefñÙeeW kesâ efueS efJešeefceve [er pees kewâefuMeÙece «enCe keâjves ceW ceoo keâjlee nw Je ueewn lelJe DelÙeeJeMÙekeâ neslee nw~ efJešeefceve ‘[er’ keâer hetefle& ceW otOe, Ieer cekeäKeve iesnt, cekeäkeâe pewmes hees<ekeâ heoeLe& leLee Øeele:keâeueerve metÙe& keâer efkeâjCeW oesveeW DelÙeble ceoo¤he nesles nQ~ efkeâmeer Skeâ Yeer Yeer keâceer nesves mes yeÛÛeeW keâer nefñÙeeb keâcepeesj Je heleueer jn peeleer nw, Jes metKee jesie mes «emle nes peeles nQ~ ueewn lelJe keâer keâceer mes yegefæ keâe mlej Yeer keâce jnlee nw, Dele: mleveheeve ÚgÌ[eves kesâ yeeo yeÛÛeeW kesâ Deenej ceW ueewn Je efJešeefceve [er Ùegòeâ heoeLe& pe®j Meeefceue keâjves ÛeeefnS~ 6 mes 19 Je<e& keâer DeeÙeg lekeâ 6 mes 12 Je<e& keâer Dee]Ùeg yeeuÙeeJemLee Deewj 13 mes 19 Je<e& keâer DeeÙeg efkeâMeesjeJemLee nw~ Fme DeeÙeg ceW Mejerj leLee nefñÙeeW keâe lespeer mes efJekeâeme neslee nw FmeefueS kewâefuMeÙece keâer hejce DeeJeMÙekeâlee nesleer nw~ yeÌ[er Gceü ceW nefñÙeeW keâer cepeyetleer Fme DeeÙeg kesâ efueS ieÙes kewâefuMeÙece keâer cee$ee hej efveYe&j jnleer nw. otOe ÚeÚ, oner, cekeäKeve, efleue, cetbieHeâueer, Dejnj, cetbie, heòeeieesYeer, ieepej, ieVee, mebleje, Meuepece, metKes cesJeeW Je DeÕeiebOee ceW kewâefuMeÙece Ketye neslee nw~ Deenej efJeMes<e%eeW kesâ Devegmeej Fme DeeÙegJeie& keâes kewâefuMeÙece keâer Deehetefle& kesâ efueS Øeefleefove Skeâ efieueeMe otOe DeJeMÙe heervee ÛeeefnS~ Fme Gceü ceW ueewn keâer keâceer mes yeewefækeâ Je Meejerefjkeâ efJekeâeme ceW ®keâeJeš Deeleer nw~ jepeefieje, heeuekeâ, cesLeer, hegoervee,ÛeewueeF& Deeefo njer meefypeÙeeW SJeb Kepetj, efkeâMeefceMe, cegvekeäkeâe, Debpeerj, keâepet, Kegjceeveer Deeefo metKes cesJeeseQ leLee keâjsues, ieepej, šceešj, veejÙeue, Debietj, Deveej, Dejnj, Ûevee, GÌ[o, meesÙeeyeerve Deeefo heoeLeeX kesâ GheÙeesie mes ueewš lelJe keâer Deehetefle& menpelee mes keâer pee mekeâleer nw~ efkeâMeesjeJemLee ceW Øepeveve #ecelee kesâ efJekeâeme nsleg pemlee Skeâ cenlJehetCe& Keefvepe nw~ meYeer Deveepe ceW Ùen heeÙee peelee nw Fme DeeÙeg ceW Keefvepe keâer keâceer mes yeeuekeâeW keâe mJeYeeJe efnbmekeâ Je ›eâesOeer nes peelee nw leLee yeeefuekeâeDeeW keâe mJeYeeJe efnbmekeâ Je ›eâesOeer nes peelee nw~ leLee yeeefuekeâeDeeW ceW YetKe keâer keâceer SJeb ceeveefmekeâ leveeJe hewoe neslee nw~ Deveepe , oeueeW, meefypeÙeeW Je kebbâocetueeW (ieepej,Mekeâjkebâo, cetueer, Ûegkebâoj Deeefo) ceW Keefvepe efJehegue cee$ee ceW nesles nQ~ 20 mes 30 Je<e& keâer DeeÙeg lekeâ Fme ÙegJeeJemLee ceW meJee&efOekeâ DeeJeMÙekeâlee nesleer nw ueewn lelJe, Sbšer Deekeämeer[Wšdme Heâeefuekeâ Sefme[ leLee efJešeefceve F& Je meer keâer ~ ueewn lelJe ceeefmekeâ Oece& kesâ keâejCe heg®<eeW keâer Dehes#ee efŒeÙeeW keâes ueewn lelJe keâer oesiegveer pe®jle nesleer nw~ Sbšer Deeefkeäme[Wšdme keâesefMekeâeDeeW keâes #eefle«emle nesves mes yeÛeeves nsleg leLee Œeer heg®<eeW kesâ Øepeveve mebmLeeve keâes mJemLe yeveeÙes jKeves kesâ efueS Sbsšer Dee@efkeäme[Wšdme DeeJeMÙekeâ nesles nQ~ Dee@Jeuee, cegvekeäkeâe, Debietj, Deveej, mesJeHeâue peecegve, yesj, veejbieer, DeeuetyegKeeje,mš^e@yesjer, jmeYejer, heeuekeâ,šceešj ceW Sbšer Dee@efkeäme[Wšdme DeefOekeâ ceeleje ceW heeÙes peeles nQ~ HeâueeW kesâ efÚuekesâ Je efyevee hekeâeÙes heoeLe& pewmes meueeo, Ûešveer Deeefo ceW Yeer Ùes efJehegue cee$ee ceW nesles nw~ DeVe keâes DeefOekeâ hekeâeves mes Jes Ieš peeles nQ~ Heâe@efueuekeâ Sefme[ ceefnueeDeeW ceW ÙegJeeJemLee Je ØeejbefYekeâ ieYee&mLee ceW Heâe@efuekeâ Sefme[ keâer Yeer DeeJeMÙekeâlee nesleer nw~ Ùen HetâueieesYeer, kesâuee, mebleje, mesve, heòesoej njer meefypeÙeeW, Keós jmeoej HeâueeW, Dee[t, cešj, heeuekeâ, HeâefueÙeeW Je MeleeJejer Deeefo ceW heeÙee peelee nw~ efJešefceve F& heg®<eeW ceW hegbmelJeMeefòeâ Je efŒeÙeeW ceW ieYe&Oeejkeâ #ecelee yeveeÙes jKeves kesâ efueS Fmekeâer DeeJeMÙekeâlee nesleer nw~ Ùen ùoÙe Je jòeâJeeefnefveÙeeW keâes mJemLe jKekeâj jòeâoeye efveÙebef$ele jKelee nw~ Fmemes iebYeerj ùoÙejesieeW mes j#ee nesleer nw~ Debkegâefjle Deveepe, JevemheeflepevÙe lesue (efleue, cetbieHeâueer, meesÙeeefyeve, veeefjÙeue lesue Deeefo) Je metKes cesJes efJešeefceve F kesâ DeÛÚs Œeesle nw, Skeâ Ûegškeâer leguemeer kesâ yeerpe jele keâes efYeieeskeâj megyen mesJeve keâjves mes Yeer efJešeefceve F& Øeehle neslee nw~ efJešeefceve meer jòeâ keâes Megæ Je jòeâJeeefnefveÙeeW keâes ueÛeeruee yeveeÙes jKeves leLee nefñÙeeW keâer cepeyetleer kesâ efueS Ùen DeeJeMÙekeâ nw~ mebleje, DeeJebuee, veeRyet, DeveVeeme Deeefo Keós Je jmeoej Heâue, šceešj, cetueer, heheerlee, kesâuee, Dece®o Ûegkebâoj Deeefo ceW Ùen DeÛÚer cee$ee ceW heeÙee peelee nw~ 31 mes 50 Je<e& keâer DeeÙeg lekeâ Fme Øeew{eJemLee kesâ oewjeve kewâefuMeÙece efJešeefceve F& Deewj Heâe@efuekeâ Sefme[ keâer DeeJeMdÙekeâlee DeefOekeâ nesleer nw Heâeefuekeâ Sefme[ Je efJešeefceve F& ùÅejesieeW keâer mebYeeJeveeeW keâes keâce keâjles nQ~ 51- 70 Je<e& Ùee Fmemes Thej keâer DeeÙeg Fme Gceü kesâ oewjeve keâesefMekeâeDeeW ceW nesvesJeeues JeeOe&keäÙepevÙe heefjJele&veeW keâes jeskeâves kesâ efueS SDebšer Dee@keämeer[Wšdme meneÙekeâ lelJe nw~ Fvekesâ DeYeeJe ceW uekeâJee, ùoÙejesie leLee %eevelebleg Je %eeveWefõÙeeW keâer ogye&uelee SJeb keQâmej nesves keâer mebYeeJevee DeefOekeâ nesleer nw~ heesšsefMeÙeceÙegòeâ heoeLe& ueeYeoeÙeer nw~ HeâueeW Deewj meefypeÙeeW Kegjceeveer, DeeuetyegKeeje, Dee[t, cegvekeäkeâe, Kepetj, megKes veeefjÙeue Deeefo ceW heesšsefMeÙece mecegefÛelecee$ee ces ceewpeto neslee nw~ Fme DeeÙeg ceW otOe, Heâue Deewj meefypeÙeeW hej pÙeeeo OÙeeve osvee ÛeeefnS~
  7. 7. keâce& mes keâecelekeâ ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 7 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in ŒãñÊã •ãØã¦ã efÛe}er heemlee heveerj efškeäkeâe efmepe}j efkeâleves }esieesb kesâ ef}S : 4 meeceieÇer : 250 ieÇece heveerj kesâ Ûeewkeâesj šgkeâÌ[s, 30 ieÇece }e} efceÛe& heeG[j, 50 ieÇece Deojkeâ-}nmegve hesmš, 30 ieÇece peerje heeG[j, mkeeoevegmeej vecekeâ ke keâe}er efceÛe& heeG[j, 3 šsye} mhetve mejmeesb keâe les}, 4 šsye} mhetve heeveer efvekeâe}e ngDee oner, 30 ieÇece njer OeefveÙee keâšer ngF&, 50 ieÇece keâmee ngDee helleeieesYeer, 20 cesLeer oevee heeG[j, 30 ieÇece meewbHeâ heeG[j efkeefOe : 1. heveerj keâes cesefjvesš keâjves kesâ ef}S mejmeesb kesâ les} cesb }e} efceÛe&, DeeOee }nmegve-Deojkeâ keâe hesmš, vecekeâ ke keâe} efceÛe& heeG[j efce}ekeâj heveerj hej }ieeSb~ 2 Iebšs kesâ ef}S De}ie jKesb~ 2. oesyeeje cesefjvesš keâjves kesâ ef}S oner cesb yeÛee ngDee Deojkeâ-}nmegve keâe hesmš, }e} efceÛe& heeG[j, mejmeesb keâe les}, peerje heeG[j, meewbHeâ heeG[j Deewj cesLeer oevee heeG[j efce}ekeâj heveerj cesb }hesšsb~ 5 Iebšs kesâ ef}S efHeâÇpe cesb jKesb~ 3. lebotj cesb 6-8 efceveš kesâ ef}S hekeâeSb~ keâšer ngF& njer OeefveÙee [e}sb~ 4. efmepe}j kesâ ef}S efmepe}j heêsš keâes DeÛÚer lejn iece& keâjsb~ Thej mes cekeäKeve [e}sb Gme hej helleeieesYeer mepeeSb~ heveerj efškeäkeâe jKesb Deewj hegoerves keâer Ûešveer kesâ meeLe iejceeiejce meke& keâjsb~ Þã웇ãìŠÊãñ &megjsMe keâes veeiehegj mes efo}êer peevee Lee~ veeiehegj mšsMeve mes ken š^sve cesb mekeej ngS~ š^sve kesâ efo}êer hengbÛeves mes Skeâ mšsMeve hen}s efškeâš Ûeskeâj DeeÙee Deewj Gmeves megjsMe mes efškeâš ceebiee~ megjsMe ves heêsšHeâe@ce& efškeâš efvekeâe} keâj efoKee efoÙee~ efškeâš Ûeskeâj yees}e- YeF&, Ùen lees heêsšHeâe@ce& efškeâš nw~ megjsMe- peer, cegPes heêsšHeâe@ce& hej ner Glejvee nw~ ....................................................................... &meesvetŠ heehee yeenj kegâÚ }esie efmkeefcebie het} kesâ ef}S Ûeboe ceebie jns nwb~ efheleepeer ves keâneŠ pee Skeâ yeeušer heeveer os Dee~ ....................................................................... &efYeKeejer (njerMe mes)- Deehekesâ heÌ[esmeer ves hesš Yej Keevee efKe}eÙee nw, Deehe Yeer kegâÚ os osb~ njerMeŠ Ùes }es nepecees}e~ ....................................................................... &megjsMe meeOeg mes yees}e, 'mkeeceer peer, cesjer hele>er yengle hejsMeeve keâjleer nw~ keâesF& GheeÙe yeleeFÙes? meeOeg ves keâne, 'yesše, GheeÙe neslee lees cewb meeOeg keäÙeesb yevelee~ keâÌ[keâer cesb Yeer }ieeSb jesceebme keâe leÌ[keâecenbieeF& yeÌ{leer pee jner nw, Iej keâe KeÛe& Ûe}evee cegefMkeâ} nw, Ssmes cesb jesceebme keâer yeelesb yesceeveer }ieleer nw? Deiej Deehekeâe Gllej neb nw lees Deehe Fbšjvesš kesâ DeLeen meeiej cesb efye}kegâ} mener Ûeerpe heÌ{ jns nwb~ keäÙeesbefkeâ Fme Deeefš&keâ} cesb ve lees otj-ojepe kesâ }eskesâMeve, ve ner cenbies jsmš^e@vš keâer yeele keâer ieF& nw~ Ùeneb Deehe peevesbies efkeâ keâwmes efyevee hewmes Ùee ve kesâ yejeyej KeÛe&s cesb Deehe Deheves jesceebme }eFHeâ keâes otyeeje hee mekeâles nwb~ cemeepe: efove Yej keâece efmeHeâ& Deehe ner venerb keâjles~ Ùen Deehekeâer hele>er keâer cesnvele ner nesleer nw, efpemekesâ keâejCe Deehekeâe Iej, Iej keân}elee nw, cekeâeve venerb~ Ssmes cesb Gvekeâer Lekeâeve keâes otj keâjves kesâ ef}S Deehe cemeepe keâj mekeâles nwb~ Deehekesâ Gbieef}Ùeesb keâer ÚgDeve mes ken Yeer keâeHeâer jesceebefškeâ Heâer} keâjsbieer~ kewefkeämebie: Fmekesâ ceeOÙece mes Deehe cenbieeF& hej keâeyet Deewj Gvekesâ Heâer} ieg[ keâe Denmeeme oesveesb Skeâ meeLe keâj mekeâles nwb~ Ye}s ner Meg®Deele cesb kewefkeämebie keâjves kesâ Deehe ceemšj ve nesb, hej Ùekeâerve ceeefveS, efkeâmeer hee}&j cesb peeves kesâ yepeeS ken Deehemes kewkeäme keâjkee keâj pÙeeoe KegMe nesbieer~ Deewj keâjles-keâjles Deehe Skeämeheš& Yeer nes peeSbies~ meeLe veneSb: HeâÇsMe nesves kesâ ef}S venevee yengle ner pe™jer nw~ HeâÇsMevesme cesb jesceebme keâe leÌ[keâe }ieevee Ûeenles nwb, lees meeLe vene keâj osKesb~ Fmemes Skeâ lees Deehe oesveesb kesâ yeerÛe jner-mener efPePekeâ Yeer otj nesieer, meeLe ner meeHeâ-meHeâeF& keâe }ske} Yeer LeesÌ[e yeÌ{ peelee nw~ keâwb[} }eFš ef[vej: peye Yeer kegâÚ jesceebefškeâ keâjves keâer meesÛeles nwb, lees efHeâuceesb keâer lejn keâwb[} }eFš ef[vej keâe KÙee} efo} cesb Deelee nw! efÛeblee cele keâerefpeS~ Iej keâer }eFš-yeeflleÙeeb yegPee oerefpeS, ceeve }sb efkeâ yelleer ieg} nes ieF& nw~ efHeâj keäÙee, keâerefpeS keâwb[} }eFš ef[vej!!! meeLe osKesb hee@ve&: T-}e-}e! Deehe, kees Deewj hee@ve&! nw ve jesceebefškeâ~ yeesefjÙele efmeHeâ& ceo&esb keâes ner venerb nesleer, Fmeef}S Gvekeâer yeesefjÙele keâe Yeer KÙee} jKesb~ MeeÙeo efPePekeâ kesâ keâejCe ken Deehemes yees} venerb heeleerb, }sefkeâve hee@ve& osKeves keâer }e}mee Gvekesâ efo} cesb Yeer nesleer nw~ keâjsb keâheÌ[esb keâer Deo}e-yeo}er: Skeâ-otmejs kesâ keâheÌ[s henveves mes ceeveefmekeâlee lees venerb yeo}leer, }sefkeâve Deblejbie #eCeesb cesb Ùen Deehekeâes Skeâ De}ie lejn keâe DevegYeke keâjeSiee~ Deiej Fvej efkeÙej keâer Yeer Deo}e- yeo}er keâjles nwb, lees meceefPeS meesves hes megneiee~ Iej kesâ meeLe-meeLe yes[ keâer Yeer cee}efkeâve: Deepe keâjves osb Gvnsb ceveceeveer! Meg®Deele Yeer Gvekeâer, Deble Yeer Gvekeâe~ peje osefKeS lees, DeeefKej keâwmee nw Gvekesâ }ke cesefkeâbie keâe Deboepe? lees osj efkeâme yeele keâer, meewbhe oerefpeS Kego keâes cee}efkeâve... ceeef}keâ keâer yeenesb cesb... [sbiet mes yeÛeeke kesâ GheeÙe -Iejesb cesb keât}j, iece}s, šeÙej Ùee Úle Ùee yeieerÛes cesb heÌ[s meeceeveesb cesb heeveer pecee ve nesves osb~ -Iej kesâ Deemeheeme meeHeâ-meHeâeF& jKesb Deewj OÙeeve osb efkeâ keânerb hej Yeer pe}Yejeke lees venerb nes jne~ -keâF& yeej kesmšve& keâcees[ cesb pecee heeveer cesb Yeer [sbiet kesâ }eke&e heveheles nwb Fmeef}S Fmecesb okee [e}sb~ -S[erpe ceÛÚj efove cesb Ùeeveer metÙejsoÙe kesâ lelkeâe} yeeo Deewj metÙe&emle mes hen}s DeefOekeâ meef›eâÙe jnles nwb Fmeef}S Ssme skeòeâ cesb meyemes DeefOekeâ mele&keâ jnsb~ -hetjer Deemleerve kesâ keâheÌ[s henvesb Deewj Mejerj hej ceÛÚj Yeieeves kee}er okee Yeer }ieeF& pee mekeâleer nw~ -ceÛÚjoeveer cesb meesSb Deewj ceÛÚj Yeieeves kee}s GhekeâjCeesb keâe GheÙeesie keâjsb~ -[sbiet kesâ }#eCe pewmes yegKeej, efmejoo&, hesšoo&, lkeÛee hej Ûekeâ}s, Gušer pewmes }#eCe efoKeeF& osves hej legjble peebÛe keâjkeeSb~ -[sbiet keâer hegef<š nesves hej IeyejeS efyevee efÛeefkeâlmekeâ keâer me}en hej Dece} keâjsb~ -pÙeeoe mes pÙeeoe lej} heoeLe& }sb leeefkeâ Mejerj cesb heeveer keâer keâceer efkeâmeer ne} cesb ve nes~
  8. 8. keâce& mes keâecelekeâ8 ½ãìâºãƒÃ, ‚ã‡ã‹›îºãÀ2013 www.chhatraekatarashtriyanewspaper.blogspot.in www.karmsekamtakrashtriyanewspaper.blogspot.in ÔÌãã½ããè, ½ã쳇ãŠ, ¹ãƇãŠãÍã‡ãŠ ‚ããõÀ Ôãâ¹ã㪇㊠: Þãâ³ÍãñŒãÀ ‚ããñ½ã¹ãƇãŠãÍã ØããñÔÌãã½ããè ´ãÀã 68/672/2, †½ã. †½ã. ºããè. ‡ãŠãùÊããñ¶ããè, ½ãÖãÌããèÀ ¶ãØãÀ, ‡ãŠãâãäªÌãÊããè (¹ã.), ½ãìâºãƒÃ-400067, Ôãñ ¹ãƇãŠããäÍã¦ã †Ìãâ Ôããñ½ãã¶ããè ãä¹ãÆâãä›âØã ¹ãÆñÔã,7, „²ããñØã ¼ãÌã¶ã, ãä¶ã¾ãÀ ¶ãñÀÊããù¶ã ¹ãõŠ‡ã‹›Èãè, ØããñÀñØããâÌã (¹ãîÌãÃ), ½ãìâºãƒÃ - 400063. Ôãñ ¹ãƇãŠããäÍã¦ã Ôãâ¹ã㪇㊠- Þãâ³ÍãñŒãÀ ‚ããñ½ã¹ãƇãŠãÍã ØããñÔÌãã½ããè, ½ããñ. :8383838571(ãäÌãÌããã䪦ã Ôã¼ããè ½ãã½ãÊããò ‡ãŠã ãä¶ã¹ã›ãÀã ½ãìâºãƒÃ àãñ¨ã ‡ãñŠ ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò ÖãñØãã) Àã•ãî ½ããñֶ㠇ãŠãñßñ‡ãŠÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ 9870133765 ¶ãÌãÀã¨ããñ¦ÔãÌã‡ãŠãè ÖããäªÃ‡ãŠÍãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†â Øees[Ÿetmej- ÛebõMesKejDeesceØekeâeMeieesmJeeceer ÛebÛeue efHeâuce FbšjvesMeveue 9819772806 Email-chatraekata@gmail.com 83838385718383838571/ ªÍãÖÀã ‡ãŠãè ÖããäªÃ‡ãŠ Íãì¼ã‡ãŠã½ã¶ãã†â ¶¾ãî•ã ¹ãñ¹ãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ã¨ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ MewuesMe pewve 98203 24949/98195 95947 efJejue pewve 98672 07933 veÙeer Je hegjeveer ieeefÌ[ÙeeW keâer Kejeroer efye›eâer kesâ efueS mebheke&â keâjW pewve ceesšme& 5,6,7 jepe še@Jej, Deheesefpeš kewâueeMe še@Jej, Sce peer jes[, keâebefoJeueer, cegbyeF&, 67. šsefueHeâesve 6953 7888,2809 4949/ šsefueHewâkeäš- 2808 4949.

×